Hotărârea nr. 13/2020

HOTĂRÂREA nr.13 din data de 30 ianuarie 2020 - privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2020 pentru locuinţele din fondul locativ de stat şi locuinţa de serviciu

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040.268 2M020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primariă-fâgaras.ru /<*/

* y

HOTĂRÂREA nr.13

din data de 30 ianuarie 2020

- privind actualizarea cu rata de inflație, comunicată de către Institutul Național de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2020 pentru locuințele din fondul locativ de stat și locuința de serviciu aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit in ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 1114/1 din data de 14.01.2020 și Raportul Compartiment Resort nr. 1114 din data de 14.01.2020 al Compartimentului evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri), prin care se propune actualizarea cu rata de inflație, comunicată de către Institutul Național de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2020 pentru locuințele din fondul locativ de stat și locuința de serviciu aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere Legea nr. 114/1996 - republicată - privind locuințele și Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996,

Potrivit prevederile art. 4, art. 6 lit. e, art. 7 si art. 20 alin 2 lit b din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata,

Ținând seama de Rata anuală de inflație comunicată de Institutul Național de Statistică, potrivit adresei cu nr. 1177/14.01.2020 și de clauzele contractuale de închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat și locuința de serviciu aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraș,

Văzând prevederile art. 129, alin 2, lit. c, art 139, alin. 1, art. 196 alin 1 lit. a, art. 197, art. 198, alin 1 și 2 și art. 243, alin 1, lit. a, din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă actualizarea cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică, a cuantumul chiriei aferente locuințelor din fondul locativ de stat și locuința de serviciu aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraș, situate în Municipiul Făgăraș, str. 1 Decembrie 1918, 13 Decembrie, Amoniacului, Andrei Muresanu, Câmpului, C.A.P Galați, Ciocanului, Clorului, Combinatului, Doamna Stanca, Dr.Ioan Senchea, Dulgherului, Fochistului, Ghioceilor, Inocentiu Micu Klein, loan Codru Dragusanu, Luncii, Mecanicilor, Mihai Eminescu, Mihai Viteazu, Narciselor, Negoiu, Nicolae Bălcescu, Octavian Paler, Oxigenului, Plopului, Podului, Prunului,Republicii, Salcâmului, Teiului, Titu Perția, Tudor Vladimirescu, Zona Gării, conform anexei nr.i, la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă începând cu data de 01.01.2020 cuantumului chiriilor rezultate din calcul prevăzut în anexa nr. 1, la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă:

(1) Persoanele cu handicap grav/accentuat cuprinse în anexa nr.i, de lapoz. nr. 1 la 57, sunt scutite de la plata chiriei pentru locuințelor din fondul locativ de stat aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraș, conform Legii nr. 448/2006 republicata, in baza certificatului de incadrare in grad de handicap.

(2) Scutirea la plata chiriei se aplica pe perioada de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de handicap al persoanei in cauza.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Arhitehtul sef și Compartiment evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri).Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru, * ' abținere, - impotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

  • - lex.dosar de ședința

-lex.colectie

  • - lex. Prefectura

-lex.Primar

-lex.Secretar

  • - lex.Compartimentul Administrare, Clădiri,Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire Contracte

  • - lex.Direcția Buget-Finanțe

  • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.afisaj

Cod:F-5O

A \

Anexa nr. 1 la                    ________________l                 ;

Nr. crt.

debitor

str

nr

bl

SC

ap

Nr.

Contract

Data contract

Chirie201S (lei)

Chirie 2020 = Chirie 2019*104.04% (lei)

1

ADOCHITEI ANTONELA ELENA

Plopului

12

77

63

10/08/2017

37.36

38.87

2

AFLOAREI DANIEL VASILE

Plopului

12

62

2117

27/06/2014

37.36

38.87

3

AFLOAREI MIHAI

Negoiu

1

591

27/06/2014

109.53

113.95

4

ALBU NATALIA

Plopului

3

17

1214

27/06/2014

20.82

21.66

5

ALDEA ANCUTA

Plopului

12

69

14020

27/04/2018

37.36

38.87

6

ALDEA ELENA COSMINA

Plopului

6

10

1224

27/06/2014

39.59

41.19

7

ALDEA GHEORGHE

Plopului

6

18

1218

27/06/2014

22.00

22.89

8

ALEXE FLORIN

A.Mureș

1

1368

27/06/2014

32.32

33.63

9

ALEXE GHEORGHE

Plopului

12

80

2151

16/12/2016

37.36

38.87

10

ALEXE NICULINA

Plopului

3

23.24

3167

15/12/2016

40.94

42.59

11

ALEXE PETRONELA-FANICA

Plopului

12

79

3189

19/10/2017

37.36

38.87

12

ANDREIAS MARIANA

Plopului

12

22.23

2088

27/06/2014

22.00

22.89

13

ATUDOREI RAFIRA-ANDREEA

Podului

1

2

73784

26.11.2019

71.33

74.21

14

BALAN MARIA

T.VIad.

13

B

1

4066

27/06/2014

92.34

96.07

15

BALAZS IOSIF IULIAN

Plopului

11

710

27/06/2014

35.46

36.90

16

BAMBEA ANA

Clorului

8

73954

27.11.2019

51.88

53.98

17

Podului

1

611

27/06/2014

123.20

128.18

18

BANU CRISTINA

T.VIad.

12

1385

27/06/2014

49.70

51.71

19

BARBANDEAL ADINA DORINA

Oxigenului

2

847

27/06/2014

33.38

34.73

20

BARBANDEAL LEONORA

Republicii

27

8

21196

27/06/2014

75.83

78.89

21

BARBANDEAL NICOLAE ADI

Oxigenului

4

1025

27/06/2014

26.54

27.61

22___

BARTHA ELENA MIHAELA

Republicii

27

1

6

348

27/06/2014

39.97

41.58

23

BELDESCU ELENA LILIANA

Ghioceilor

1

15847

27/06/2014

48.04

49.98

24

BENEDEK NICOLETA

Plopului

12

14

2081

27/06/2014

37.36

38.87

25

BERESCU MAGDALENA

Ciocanului

16

1383

27/06/2014

27.73

28.85

26

BIZA IOAN

Ciocanului

16

680

27/06/2014

65.76

68.42

27

BLAGAGINEL

13.Dec.

14

A

16

190

27/06/2014

64.88

67.51

28

BLANGA ANA

Plopului

6

82

11840

12/04/2016

39.59

41.19

29

BOANTA CRISTINA ANCA

Republicii

27

10

7890

27/06/2014

75.90

78.97

30

BOGDAN ALEXANDRU

LM.KIain

34

3797

27/06/2014

65.14

67.77

31

BOGDAN MARCELA GEANINA

M.Viteazul

5

4569

27/06/2014

22.00

22.89

32

BONDRILA EUGEN

Dulgherului

2

854

27/06/2014

25.03

26.04

33

BORDEIANU FLOAREA

Clorului

2

1013

27/06/2014

35.46

36.90

34

BORDEIANU VASILE

Mecanicilor

11

12

25

27/06/2014

32.03

33.33

35

BORDIANU CRISTIAN

Mecanicilor

11

10

789

27/06/2014

37.96

39.50

36

BOSOI GHEORGHE

Ciocanului

10

106

27/06/2014

36.74

38.23

37

BUCEANSCHI TRAIAN

T.VIad

14

C

7

25054

09/08/2018

66.14

68.82

38

BUDI APOLLONIA

Clorului

5

1285

27/06/2014

20.67

21.51

39

BUDI GYULA

Clorului

5

1030

27/06/2014

25.03

26.04

40

BUDI IOSIF

Clorului

10

737

18/07/2018

66.

Ș8.83

41

BUDI JOZSEF (fiu)

Clorului

19

860

27/06/2014 ,

27.76

28.88

42

BUDI JOZSEF(tata)

Clorului

19

857

27/06/2014'

31.97

$3,26

43

BUDI JUDIT

Salcâmului

2

1384

27/06/2014

54.37

56.57

44

BUDITIBOR

Clorului

5

1284

27/06/2014

15.61

16.25

45

BUDINA ADRIANA

Ciocanului

10

26960

08/10/2015

46.47

48.35

46

BUHOLTEAN MARIOARA

Salcâmului

2

1184

27/06/2014

43.13

44.87

47

BUNI COSTEL

Luncii

4

1343

27/06/2014

37.65

39.17

48

BUNI IOAN AGENOR

T.VIad.

Aturn

79

2206

27/06/2014

48.57

50.53

49

BURCHEA ALEXANDRU CONSTAN’

13.Dec.

22

4

23604

27/06/2014

36.87

38.36

50___

BURLACU ALIANA GEORGIANA

M.Viteazul

11

543

27/06/2014

109.90

114.34

51___

BUTUCARU IULIAN

Luncii

2

28889

28/09/2016

31.25

32.51

52

CĂDERE CONSTANTIN CLAUDIU

Fochistului

3

1

12507

27/06/2014

55.68

57.93

53

CALDARAR DOREL

Plopului

3

14

1217

27/06/2014

20.82

21.66

54

CALDARAR IOANA-ADINA

Ciocanului

12

37011

20/11/2018

43.26

45.01

55

CALES MARIUS IONEL

Clorului

1

19707

12/08/2014

10.41

10.83

56

CAPRITA NICOLAE DORIN

M.Viteazul

11

1686

27/06/2014

117.77

122.53

57

CATANA MARIN

Clorului

5

982

27/06/2014

20.86

21.70

58

CATANA STANA

Clorului

6

18990

27/06/2014

20.82

21.66

59

CATRENTIA ANDRADA MONICA

Negoiu

1

4590

27/06/2014

62.12

64.63

60

CAUACIU MARIA

Clorului

12

834

27/06/2014

35.59

37.02

61

CERBU GEORGETA

Prunului

21975

01/10/2015

32.90

34.23

62

CERCEA IOAN

Plopului

6

111

8381

20/03/2017

22.00

22.89

63

CERCEA VASILE

Plopului

12

20.21

2087

27/06/2014

55.46

57.70

64

CHIRU IOAN

Plopului

12

7

10861

29/03/2018

37.36

38.87

65

CHIRU OTILIA

Plopului

12

68

2122

27/06/2014

37.36

38.87

66

CIAPA ION ALEXANDRU NINU

Plopului

12

24

14877

13/05/2016

37.36

38.87

67

CIAPA RALUCA

Plopului

12

50

5562

27/06/2014

37.36

38.87

68

CIOCIU SIMONA IOANA

Plopului

6

39

30927

09/11/2015

39.59

41.19

69

CIUTA EUGENIA VIOLETA

Salcâmului

2

25491

19/11/2012

18.75

19.51

70

COACIU ANDREEA CRISTINA

Ciocanului

4

2870

27/06/2014

28.56

29.72

71

COCAN DANIEL - MIHAI

Salcâmului

2

36999

20/11/2018

43'i39

45.15

72

COLIBAS ADRIAN ȘTEFAN

Mecanicilor

10

3

1242

27/06/2014

35.30

36.72

73

COLIBAS ALINA - FLORENTINA

Fochistului

4

3

30513

28/09/2018

67.17

69.88

74

COLIBAS MARIA

Mecanicilor

1

801

22/01/2013

30.34

31.57

75

COMSITENE FLORIN

T.VIad.

1

B

17

10052

29/04/2016

64.29

66.88

76

CONDOIU ADRIANA ERIKA

Plopului

12

85

7606

13/03/2017

37.36

38.87

77___

CONSTANTIN CAMELIA CONSTAN

Ciocanului

12

22163

15/09/2014

37.80

39.32

78___

CORFARIU DORIN

Clorului

4

746

27/06/2014

54.28

56.47

79___

CORFARIU FLORIAN

Luncii

2

683

27/06/2014

61.51

63.99

80___

CORNEA LAURENTIU IONUT

Dr.lon Sench

49

1688

27/06/2014

57.55

59.88

81

COSCODAR STELA

Ciocanului

4

25843

27/06/2014

31.19

32.45

82

COTAC SANDA MIHAELA

Dulgherului

2

1361

27/06/2014

26.44

27.51

83

COVACI TEODOR

Plopului

12

74

2127

27/06/2014

37.36

38.87

84

COZAC DORINA

Podului

1

35965

28/11/2016

105.96

110.24

85

COZAC SORIN

Plopului

12

18

76697

19.12.2019

37.36

38.87

86

CRĂCIUN FLORIN

Plopului

12

86

74171

28.11.2019

37.36

38.87

87

CRETA MARIANA

Ciocanului

14

714

27/06/2014

77.45

80.58

88

CRETA SANDU FLORIN

Ciocanului

14

1588

27/06/2014

32.47

33.78

89

CRETA TEODOR MARIAN

Ciocanului

14

2121

27/06/2014

45.01

46.82

90

CRETU ADRIANA ELENA

Doamna Sta

19

3820

27/06/2014

115.85

120.53

91

CRETU GHEORGHE

Salcâmului

2

29624

17/11/2014

24.32

25.30

92

CRISTEA DUMITRU ALEXANDRU

Oxigenului

16

4785

01/03/2015

35.55

36.98

93

CUTIC CONSTANTIN

Plopului

3A

A

6

1011

27/06/2014

57.56

59.89

94

CZIKA NICOLINA

Fochistului

3

3

871

27/06/2014

45.87

47.73

95

DANCIU MARIA

Oxigenului

2

1058

27/06/2014

46.08

47.94

96

DARUS ELENA-EDERA

Plopului

12

9

37887

10/10/2018

25.31

26.33

97

DARUS IOAN

Oxigenului

12

835

27/06/2014

26.54

27.61

98

DARUS IOAN CIPRIAN

Oxigenului

2

1638

27/06/2014

42.77

44.50

99

DARUS OTILIA LENUTA

Clorului

1

5633

27/06/2014

22.00

22.89

100

DAVID VASILE LAURENTIU

Mecanicilor

1

1235

27/06/2014

39.94

41.56

101

DERLING GEORGETA

T.VIad.

8

B

3

91

27/06/2014

664,6

69.35

102

DERLING GUNTER

T.VIad.

22

C

19

852

27/06/2014 1

66.13

68.81

103

DIMA LUCRETIA

Ol-Dec-17

12E

5

4380

09/02/2017

77109

80.21

104

DOBRILA OCȚAVIA

T.VIad.

1

C

14

3471

27/06/2014

83.21

86.58

105

DODE NICOLAE

Clorului

8

744

27/06/2014

31.97

33.26

106

DOMNUI VICTORIA

Plopului

12

57

11839

12/04/2016

22.00

22.89

107

DORDEA CAMELIA ELENA

Teiului

64

D

3

888

27/06/2014

129.65

134.88

108

DORGO IULIA

T.VIad.

10

A

4

76698

19.12.2019

65.78

68.44

109

DRAGAN IONEL

Clorului

1

4131

27/06/2014

27.55

28.67

110

DRAGOIU AURICA

13-Dec

15

A

23

80

27/06/2014

51.66

53.74

111

M.Viteazul

36

827

27/06/2014

69.09

71.88

112

DREGHICI AURELIA

Negoiu

1

17141

14/06/2017

78.69

81.87

113

DUBOVICI ANA AMALIA

Negoiu

1

1550

25/01/2015

51.64

53.72

114

DUCA MARIANA

Clorului

12

750

27/06/2014

49.28

51.27

115

DUCA VIOREL

Plopului

3

21

77363

31.12.2019

20.47

21.30

116

DURLA IONEL

Ciocanului

12

586

27/06/2014

75.51

78.56

117

ENEA AURELIA

Republicii

27

11

5869

27/06/2014

105.22

109.47

118

ENISOR GABRIEL

M.Viteazul

36

1410

27/06/2014

168.23

175.02

119

ENISOR VICTOR

Salcâmului

2

52231

13/06/2019

30.46

31.70

120

FANCSALI MARGARETA

13-Dec

12G

71

27522

12/12/2014

26.85

27.93

121

FARCAS GHEORGHINA LAVINIA

Plopului

3

14

3166

14/02/2014

20.47

21.30

122

FARHAT CORINA-FLORICA

M.Viteazul

11

195

27/06/2014

107.97

112.33

123

FICZI ALEXANDRU

Plopului

12

31,32

76703

19.12.2019

74.68

77.70

124

FICZI DANIEL

Plopului

12

6 si 5

2073

27/06/2014

73.92

76.91

125

FILICHE TINCUTA

Narciselor

B

A

19

24532

22/10/2015

60.43

62.88

126

FITEA CORNEL

Oxigenului

8

1252

30/01/2014

37.59

39.11

127

FITEA IOAN GHEORGHE

Oxigenului

8

812

27/06/2014

34.93

36.34

128

FITEA VASILE

Oxigenului

8

4972

27/06/2014

29.00

30.17

129

FLOCA MARIANA-FLORINA

Clorului

1

1008

27/06/2014

J'7,23

17.92

130

FLOCA VIORICA

13-Dec

22

23

2469

27/06/2014 /

50.67

52.72

131

FLOREA CRISTINA NICULINA

Plopului

12

47

281

27/06/2014 /

37.36

38.87

132

FLOREA DANIELA MARIA

Plopului

3

26

3844

27/06/2014

20.47

21.30

133

FLOREA DORELC-TIN

Prunului

34846

11/03/2019

32.96

34.30

134

FLOREA GHEORGHE

Plopului

11

711

27/06/2014

34.45

35.84

135

FLOREA VASILE

Prunului

24534

22/10/2015

29.08

30.26

136

FOLEA RADU STELIAN

Fochistului

870

27/06/2014

47.07

48.97

137

FRAȚI LA IOAN

13-Dec

23

29

4086

27/06/2014

52.65

54.77

138

FURDUI ELENA

Ciocanului

8

9152

24/04/2015

38.38

39.93

139

FURDUI IOAN

Clorului

5

874

27/06/2014

30.98

32.23

140

FURDUI IOAN OVIDIU

Clorului

6

53

27/06/2014

24.41

25.40

141

FURTOS ALEXANDRINA

13-Dec

11

16

85

27/06/2014

58.64

61.01

142

GABOR BIANCA ALEXANDRA

13-Dec

12

82

37070

05/12/2017

26.85

27.93

143

GABOR DUMITRU

Plopului

2A

C

9

2082

27/06/2014

60.14

62.57

144

GABOR IOAN

Plopului

12

52.53

2109

27/06/2014

55.46

57.70

145

GABOR MARINA

Negoiu

1

1001

27/06/2014

75.25

78.29

146

GABOR NICOLAE

Plopului

6

115

345

27/06/2014

22.00

22.89

147

GABOR SORINA-IOANA

Negoiu

1

22944

17/08/2017

54.99

57.21

148

GAITAN OCTAVIAN

Ciocanului

6

600

27/06/2014

37.01

38.51

149

GAN MARINA

Oxigenului

2

2022

27/06/2014

65.75

68.41

150

GAN MARINELA

Oxigenului

10

982

27/06/2014

33.05

34.38

151

GAN SORIN

Ciocanului

6

83

27/06/2014

36.89

38.38

152

GANGA MARIANA LAVINIA

Ciocanului

4

30928

09/11/2015

31.44

32.71

153

GANGAL CRISTIAN GHEORGHE

Ciocanului

16

1328

27/06/2014

57.52

59.85

154

GANGAL ELENA

T.VIad

B

2

137

27/06/2014

49.78

51.79

155

GANGAL FLORIN

Ciocanului

4

11050

17/04/2015

66.82

69.52

156

GANGAL NICOLAE

Zona Gării

IA

3

653

27/06/2014

74.63

77.65

157

GASPAR ELENA GABRIELA

Clorului

13

14878

13/05/2016

38.99

40.57

158

GASPAR GHEORGHE

Plopului

12

35

2097

27/06/2014

37.36

38.87

159

GASPAR GHEORGHE

Plopului

12

36.37

2098

27/06/2014

74 68

77.70

160

GECZO ANA

LC.Dragusan

34

14794

27/06/2014

54.22

56.41

161

GERA IOAN

Ciocanului

2

573

27/06/2014 Ș

73.36

'76.33

162

GHEORGHE CLAUDIA

Oxigenului

8

10570

27/06/2014

10.76

11.20

163

GHEORGHE IOAN

Oxigenului

10

4425

27/06/2014

14.15

14.72

164

GHEORGHE IOANA VASILICA

Oxigenului

8

7604

13/03/2017

26.50

27.57

165

GHEORGHE MARIANA GABRIELA

Oxigenului

8

7540

27/06/2014

33.58

34.94

166

TIMAR GABRIEL-BOGDAN

Oxigenului

12

19038

21/10/2010

27.50

28.61

167

GHEORGHITA CĂTĂLIN

CAP.GALAȚI

13

23867

15/10/2013

32.80

34.12

168

GHEZASAN ADRIAN

Plopului

12

65

2120

27/06/2014

37.36

38.87

169

GHIRCOIAS NICOLAE

T.VIad

11

A

4

5306

27/06/2014

66.90

69.60

170

GHIZDAVU MARIUS EUGEN

VI.Viteazul

5

5893

27/06/2014

102.69

106.84

171

GIURGIU LILIANA

Clorului

6

2357

27/06/2014

64.30

66.89

172

GIUVERDEA GYONGYIKE

Clorului

17

3041

27/06/2014

27.14

28.24

173

GOZGAR EUGEN -CONSTANTIN

dopului

11

73739

26.11.2019

48.04

49.98

174

GRAMA VIRGINIA - GEORGETA

T.VIad

Cturn

115

14022

27/04/2018

48.40

50.36

175

GRANCIA FLORENTINA

Mecanicilor

10

768

27/06/2014

28.77

29.93

176

GREERUS DANIEL

Salcâmului

2

22816

27/06/2014

31.91

33.20

177

GRESOIU IOAN

N.Balcescu

53

6214

27/06/2014

88.44

92.01

178

GROZAVU ANCUTA

Oxigenului

4

687

27/06/2014

70.35

73.19

179

GULU GHEORGHE

T.VIad

7

B

11

154

27/06/2014

66.14

68.82

180

GULU MARIANA-IOANA

Plopului

12

12

76696

19.12.2019

37.36

38.87

181

GULU TRAIAN

Prunului

12

7474

23/03/2017

29.62

30.81

182

GULU VIRGIL

Prunului

26961

27/06/2014

42.94

44.67

183

GUNEA IOAN

Oxigenului

4

19101

21/08/2015

31.91

33.20

184

GUNEA IULIAN

Plopului

12

78

12903

27/06/2014

37.36

38.87

185

GUNEA MARIA

Plopului

12

42

2102

27/06/2014

37.36

38.87

186

HARSEU IONUT MARIAN

Prunului

23866

15/10/2015

31.37

37..54

187

HILA VASILE

Plopului

3

28

7596

27/02/2018

13.57/

14.12

188

HILAGHORGHE IOAN

Plopului

3

15

27252

27/06/2014

20.82

21.66 =

189

HOJU ELENA RALUCA

Plopului

12

87

6346

27/06/2014

37.36

38.87

190

HOJU IOAN

Plopului

12

93

2140

27/06/2014

22.00

22.89

191

H.OJU IOAN GEORGEL

Plopului

12

3

11587

13/05/2016

37.36

38.87

192

HOJU MIHAELA ELISABETA

Clorului

12

30549

06/11/2015

29.02

30.19

193

HOJU MIHAI ROBERT

Plopului

12

94

2153

27/06/2014

37.36

38.87

194

HOMACIU LUCRETIA

Ciocanului

8

3973

27/06/2014

39.53

41.13

195

HORVAT ALEXANDRU OV1DIU

Clorului

10

1070

27/06/2014

33.98

35.35

196

HORVATH ELENA CRISTINA

Oxigenului

16

767

27/06/2014

91.52

95.22

197

HORVATH ROMULUS ALIN

Amoniacului

13

5

45086

08/05/2019

39.33

40.91

198

HURDUZAU FLORENTINA

Plopului

12

49

2106

27/06/2014

37.36

38.87

199

HUTANASU TATIANA

Republicii

27

9769

27/06/2014

75.93

79.00

200

IAGAR JASMIN - AURICA

Ciocanului

10

77378

31.12.2019

57.36

59.67

201

IAKAB ANGELA ILEANA

Salcâmului

2

569

27/06/2014

36.25

37.71

202

IAKAB ROJI IOANA

Salcâmului

2

21397

09/10/2014

24.99

26.00

203

IAMBOR CRISTIAN MARIAN

Mecanicilor

10

4

22019

24/09/2015

39.18

40.76

204

IARCA ELENA

Ciocanului

8

1057

27/06/2014

38.23

39.78

205

IFTIMOV ELENA

Narciselor

B

B

19

846

27/06/2014

60.00

62.42

206

ILIE GABI

Plopului

6

110

16964

27/06/2014

22.00

22.89

207

ILIE REZSO

Ciocanului

10

590

27/06/2014

36.27

37.73

208

ILINCA GHEORGHE

Dulgherului

2

821

27/06/2014

40.09

41.71

209

ILINCA JULI ETA ELENA

Clorului

8

5520

27/06/2014

21.85

22.73

210

ILIYES ETELCA

Clorului

17

2746

27/06/2014

36.19

37.65

211

ILYES BELA

Oxigenului

12

690

27/06/2014

22.00

22.89

212

ILYES ILDIKO

Clorului

17

3042

27/06/2014

29.99

31.20

213

INACHE BOGDAN-VASILE

13-Dec

22

21

292

27/06/2014

52.75

54.88

214

IOAN DANUT

Luncii

4

1000

27/06/2014

36.39

37.86

215

IOJI DUMITRU

Tud. Vlad

22

A

19

73785

26.11.2019

83.20

86.57

216

IONESCU IOAN

Plopului

2A

A

14

738

27/06/2014

59.50

61.91

217

Plopului

12

29.3

2093

02/05/2018

74/68/

77.7C

218

IROD CIPRIAN IONUT

Mecanicilor

5

4

1103

27/06/2014

38.15

39.69

219

ISZTOJKA RAMONA CRISTINA

Salcâmului

2

19148

09/07/2015

29.2'5 fe

30.43

220

KĂLANYOS MARIA

Plopului

6

121

11588

13/05/2016

22.00

22 89

221

KALANYOS MIRCEA

Ciocanului

2

575

27/06/2014

74.99

78.02

222

KALANYOS PETRU

Ciocanului

14

906

27/06/2014

35.69

37.13

223

KALANYOS ȘTEFAN

Ciocanului

2

1379

27/06/2014

71.92

74.82

224

KALO AMAR VASILE

Dulgherului

2

813

27/06/2014

31.27

32.53

225

KALO GHEORGHE

Dulgherului

2

74169

28.11.2019

15.61

16.25

226

KOVACS TI BOR

Clorului

19

804

27/06/2014

21.25

22.11

227

LACATUS ANTON

Clorului

8

37289

20/03/2019

28.54

29.70

228

LACATUS MIHAELA GHEORGHITA

13-Dec

23

31

37254

06/12/2017

51.86

53.96

229

LASCUT NICULINA OLIMPIA

Plopului

12

10

28133

20/12/2014

37.36

38.87

230

LASCUT RAMONA MALVINA

Amoniacului

13

6

38938

08/05/2019

51.72

53.81

231

LASCUT RARES VASILICA

Mecanicilor

1

685

27/06/2014

36.35

37.82

232

LASCUT VASILICA

Mecanicilor

1

705

19/05/2009

29.36

30.55

233

LAZAR ANA

Negoiu

1

881

27/06/2014

22.00

22.89

234

LAZAR ELISABETA MARIA

Negoiu

1

477

27/06/2014

82.73

86.07

235

LAZAR GEORGETA

Negoiu

1

19103

22/08/2015

75.54

78.59

236

LAZAR LENUTA-DANIELA

Ciocanului

16

74167

28.11.2019

22.91

23.83

237

LAZAR MARIA CRISTINA

13-Dec

23

8

8081

03/04/2015

52.65

54.77

238

LAZAR MARIAN DAN

Negoiu

2731

30,01,2017

58.71

61.08

239

LAZAR MARIOARA

LC.Dragusan

11

1357

04/08/2017

275.57

286.70

240

LAZAR OLGA

Negoiu

1

35

16/11/2017

73.25

76.21

241

LAZAR ROXANA - MARIA

Plopului

12

11

76694

19/12/2019

37.36

38.87

242

LEBU IONEL MARCEL

Plopului

12

60

2115

27/06/2014

37.36

38.87

243

LINGURAR ANA-RAMONA

Oxigenului

4

31885

10/10/2018

31.97

33.26

244

LINGURAR NICOLETA

Clorului

12

1144

24/01/2015

10.41

10.83

245

LOHAN FLORENTINA

Plopului

6

61

19144

09/07/2015

39.59

41.19

246

LUCACI MARIA ELEONORA

Plopului

6

105

3832

09/02/2016

22.00

22.89

247

LUNGU FLORIAN

CAP.GALATI

24533

22/10/2013

27^68

28.79

248

LUNGU DOINA

Oxigenului

6

23548

27/06/2014

64\67

67.28

249

LUNGU MARIAN EUGEN

13.Dec.

21

18

3737

27/06/2014

49.7,2

51.73

250

LUNGU PETRUTA

13-Dec

21

12

1335

27/06/2014

32.99

34.33

251

LUNGU VALERIU

Plopului

11

2727

27/06/2014

58.76

61.13

252

LUSCA MIHAELA

Clorului

2

16384

27/06/2014

53.66

55.83

253

MAGAT ALEXANDRU

Clorului

12

18845

22/08/2015

26.09

27.14

254

MAN AUREL-MARIAN

Plopului

12

56

73991

27.11.2019

37.36

38.87

255

MAN CONSTANTIN

Plopului

12

54.55

2110

27/06/2014

74.68

77.70

256

MANEA CEZAR-MIHAI

Salcâmului

2

73782

26.11.2019

71.09

73.96

257

MĂRCII ANA LIVIA

Clorului

19

433

27/06/2014

21.52

22.39

258

MARCU CORNEL

Oxigenului

8

999

27/06/2014

28.17

29.31

259

MARCU IOANA ADRIANA

Oxigenului

10

6

27/06/2014

33.34

34.68

260

MARCU NICOLAE

Oxigenului

10

25492

16/11/2012

31.52

32.79

261

MARGIAN GALINA

Negoiu

1

14834

23/05/2017

55.30

57.54

262

MĂRGINEAN GHEORGHE

M.Viteazul

4554

27/06/2014

89.89

93.52

263

MARUNTELU RODICA

Mecanicilor

11

1

563

27/06/2014

41.29

42.96

264

MATEI CLAUDIA MARIANA

13-Dec

23

32

34844

11/03/2019

52.41

54.53

265

MATULESCU ELENA

Clorului

2

1005

27/06/2014

52.52

54.65

266

MEDREA MARIUS

Republicii

27

5

8333

27/06/2014

42.91

44.64

267

MICU MIHAELA RAMONA

LC.Dragusan

36

5894

12/03/2012

94.00

97.80

268

MIHUT ALEXANDRA-ELENA

Ciocanului

4

77364

31.12.2019

44.36

46.16

269

MIHUT SANDA

Mecanicilor

1

27036

17/09/2013

30.75

32.00

270

MINDRU CRISTINA-MARIA

Ciocanului

16

2130

23/01/2019

37.05

38.55

271

MINDRU FLORINA - DANIELA

Ciocanului

12

14023

27/04/2018

37.05

38.55

272

MINDRU GELU

Oxigenului

16

578

27/06/2014

34.96

36.37

273

MIRCEA CRISTINA

Clorului

4

1180

27/06/2014

33.87

35.24

274

MITU VICTORIA

Plopului

12

12.17

2079

27/06/2014

37.36

38.87

275

MOCAN ALEXANDRU ANDREI

13-Dec

11

C

15

21512

27/06/2014

57.57 /

59.90

276

MOGANARU ELENA

Plopului

12

59

2114

27/06/2014

22.00'‘Z

<2.89 j

277

MOGANARU MARIN

Ciocanului

6

1163

27/06/2014

36.â9-j

38.38 i'

278

MOHSENI-NEDELCA-RALUCA-GEA

13.Dec.

22

22

76701

19.12.2019

50.74 .

52.79

279

iMQISA MARIA DANIELA

Clorului

2

6264

27/06/2014

56.26

53.53

280

MOISA UDILA DANIEL

M.Viteazul

36

453

27/06/2014

77.09

80.21

281

MOLDOVAN DUMITRU

Negoiu

1

4177

07/04/2017

92.24

95.97

282

MOLDOVAN EMMA

M.Viteazul

3

5339

27/06/2014

18.22

18.95

283

MOLDOVAN IOAN

Plopului

12

26.27

2091

27/06/2014

55.46

57.70

284

MOLDOVAN IOANA-MARIA

Plopului

12

45

73953

27.11.2019

37.36

38.87

285

MOLNAR MARIETA IOANA

Plopului

12

44

2104

27/06/2014

37.36

38.87

286

MORTZI VIOLETA

N.Balcescu

53

20780

27/06/2014

29.12

30.30

287

MUNCU IOAN-ALEXANDRU

Negoiu

1

74303

29.11.2019

49.33

51.33

288

MUNCII OANA MIHAELA

Negoiu

1

3736

27/06/2014

88.42

91.99

289

MUNTEAN CLAUDIA

Clorului

6

17026

27/06/2014

28.50

29.65

290

MUNTEAN DAN

13 Decembrei

12G

77

76702

19.12.2019

26.85

27.93

291

MUNTEAN DUMITRU

Clorului

8

772

27/06/2014

22.00

22.89

292

MUNTEAN OLIMPIA

Ciocanului

12

797

27/06/2014

22.00

22.89

293

MUNTEAN RAJ MARIUS

Plopului

6

59

19147

09/07/2015

39.59

41.19

294

MUNTEANU AURICA

Clorului

5

4662

27/06/2014

27.76

28.88

295

MUNTEANU CLAUDIA

Clorului

5

4661

27/06/2014

27.76

28.88

296

MURARIU ALEXANDRU (fiu)

Oxigenului

6

975

27/06/2014

20.82

21.66

297

MURARIU ALEXANDRU (tata)

Oxigenului

6

861

27/06/2014

50.80

52.85

298

NEAGU MARCEL

Negoiu

1

1252

27/06/2014

54.22

56.41

299

NEAGU SIMONA DIANCA

Negoiu

1

9673

01/04/2016

65.22

67.85

300

NECHITA AGLAIA

Narciselor

B

C

14

632

27/06/2014

83.21

86.58

301

NEDELCA ALEXANDRA-VALENTINZ

13.Dec.

21

23

4379

09/02/2017

52.00

54.10

302

NEDELCA ELENA

13.Dec.

21

6

52

27/06/2014

42.29

44.00

303

NEDELCA MARIA

Plopului

6

102.1

25885

11/11/2015

22.00

22.89

304

NEMEȘ PAULA-ALINA

Oxigenului

16

74275

28.11.2019

34.84

36.25

305

NICAGHEORGHE

Plopului

12

90

2137

19/05/2009

37.36

38.87

306

NICOLAESCU GHEORGHITA

Republicii

27

4324

27/06/2014

115.25

119.91

307

OBREJA ADRIAN

Mecanicilor

11

15

30515

28/09/2018

41.62

43.30

308

OLARU minodora

M.Eminescu

20

23147

10/08/2017

22.00

22.89

309

ONEA ILIE MIRCEA

Plopului

6

17

1225

27/06/2014

39.59

42.19

310

ONEA MARIA

Luncii

4

855

27/06/2014

26.44

27.51

311

ONEA MARIANA

Salcâmului

2

7143

27/06/2014

22.00

22.89

312

OPRIS IOANA VETUTA

Clorului

12

4571

27/06/2014

25.71

26.75

313

OPRIS IOANA-CRISTINA

Plopului

12

8

73738

26.11.2019

37.36

38.87

314

OPRIS MARIA CLAUDIA

Plopului

12

33

34845

11,03,2019

37.36

38.87

315

OPRIS MIOARA ANA

Oxigenului

4

17804

06/08/2015

29.02

30.19

316

OPRIS SILVIA-ANDREEA

Plopului

12

46

30517

28/09/2018

37.36

38.87

317

OPRIS VASILICA

Plopului

12

8

22162

15/09/2014

32.99

34.33

318

PADURARIU LAURENTIU

Plopului

11

4

4088

27/06/2014

61.20

63.67

319

PĂDURARII GHEORGHE

13-Dec

22

6

904

19/05/2009

52.30

54.41

320

PĂDURE CONSTANTIN

Narciselor

B

B

9

948

13/05/2016

60.00

62.42

321

PĂDURE ROZALIA

13-Dec

22

16

72

27/06/2014

50.67

52.72

322

PALFI ALEXANDRA

Zona Gării

2B

4

11306

27/06/2014

79.14

82.33

323

PANAZEAN GIORGIANA-ANCUTA

M.Viteazul

36

37000

20/11/2018

112.48

117.03

324

PANAZEAN VALER

Negoiu

1

1271

17/03/2017

85.25

88.69

325

PANTELIMON ADRIAN

M.Viteazul

11

10

27/06/2014

102.30

106.43

326

PARVU NICOLAE

Negoiu

1

478

27/06/2014

79.18

82.38

327

PASARE DAN

Clorului

15

1352

27/06/2014

62.87

65.41

328

PASARE VASILE DANUT

Plopului

12

41

2101

27/06/2014

37.36

38.87

329

PĂTLĂGICĂ ANGELA

Luncii

6

682

27/06/2014

31.02

32.28

330

PATRU DUMITRU

Oxigenului

6

3932

12/02/2015

20.82

21.66

331

PATRU GABRIELA

Oxigenului

6

11471

27/06/2014

10.41

10.83

332

PATRU ROBERT-MARIAN

Plopului

6

108

26661

14/09/2017

39.59

41.19

333

PAZGU ADRIAN CONSTANTIN

Ciocanului

8

73783

26.11.2019

22.93

23,85

334

PAZGU LUCIA IOANA

Clorului

4

7607

13/03/2017

46.91

48.83

335

PETRI LUCIAN-TRAIAN LOC interv

Negoiu

3A

A

19

22766

18/07/2018

70.00

72.82\ ' \

336

PETRIC ADRIAN

M.Viteazul

11

13131

06/05/2015

85.98

89.46 ? '

337

PETROAIE ELENA

Mihai Viteazull

68362

16/10/2019

212.00

220.56

338

PETROAIE IULIAN

Mihai Viteazu

11

52230

13/06/2019

116.56

121.27

339

PETRU ANCA VIRGINIA

Clorului

1

4875

27/06/2014

20.82

21.66

340

PETRU ANGELA

Clorului

12

8783

17/04/2015

34.26

35.65

341

PIPIRIG MARIANA

T.VIad

11

C

17

8321

27/06/2014

66.89

69.59

342

PITIȘ ANCA-LAVINIA

Salcâmului

2

52232

13/09/2019

66.80

69.49

343

POPA ELENA SANDA

.C.Dragusan

4

5839

27,06,2014

113.94

118.54

344

POPESCU CLARA

Plopului

6A

A 14

1216

27/06/2014

50.95

53.01

345

POPPA ION

T.VIad

AT

108

21

27/06/2014

54.87

57.08

346

PREDA IONEL

Clorului

10

776

27/06/2014

37.73

39.26

347

PREOTESEA WAGNER GHEORGHE

Câmpului

12

D

1

5815

27/06/2014

133.94

139.35

348

PRISACARIU SORIN

Plopului

11

713

27/06/2014

38.09

39.62

349

PRISACARU MARIA

Plopului

3

22.23

3846

27/06/2014

40.94

42.59

350

PRODAN CONSTANTIN

T.VIad

104

1925

27/06/2014

48.57

50.53

351

PRODAN ILIE

Negoiu

1

470

27/06/2014

52.36

54.47

352

PRODAN MARIANA

Plopului

12

48

2105

27/06/2014

37.36

38.87

353

PURCARU CIPRIAN

Plopului

12

58

2113

27/06/2014

37.36

38.87

354

PUSTUI VIOLETA

Plopului

12

64

37072

05/12/2017

37.36

38.87

355

PUSUC ANTONIA

Clorului

12

9460

27/06/2014

55.52

57.76

356

RACOTEA OVIDIU

Clorului

13

1245

08/02/2017

62.99

65.54

357

RADU ALEXANDRU-IONUT

Plopului

12

73

73992

27.11.2019

37.36

38.87

358

RADU DAN

T.VIad

13

C

19

4968

27/06/2014

69.26

72.06

359

RADU IONELA AURORA

Plopului

12

34

5718

27/06/2014

37.36

38.87

360

RAFAILA ADRIAN

Prunului

10731

27/06/2014

24.99

26.00

361

RAGACIOVSCHI FLORIN

Ciocanului

14

23864

15/10/2013

40.85

42.50

362

RAZBOSAN FLORIN NICOLAE

Ciocanului

12

36140

29/11/2016

43.41

45.17

363

RIPA CONSTANTIN

13-Dec

22

3

23863

15/10/2015

50.89 ’Z

52.95

364

RIPA IOAN

Narciselor

B

A

5

4966

27/06/2014

61.81:

64.30 ।

36Ș

ROAITA GHEORGHE

J_____•_______S________________________________________________________

Ciocanului

8

3828

27/06/2014

40.52 %

42.16

366

RUSANDA LUMINIȚA ELENA

Plopului

12

1

611

27/06/2014

37.36

38.87

367

RUSU MARIA

Clorului

17

3741

27/06/2014

32.41

33.72

368

RUSU VASILE

Clorului

8

745

27/06/2014

33.13

34.47

369

SALVETI MARICICA

13-Dec

23

27

802

27/06/2014

22.00

22.89

370

SAMOILA TUDOR C-TIN

Negoiu

1

35964

28/11/2016

93.03

96.78

371

SAMOILA CORNELIA

Negoiu

1

199

27/06/2014

59.67

62.08

372

SAMOILA MARIA

Plopului

6

8

11045

17/04/2015

39.59

41.19

373

Mecanicilor

10

11051

17/04/2015

32.74

34.06

374

SAMOILATANTA- MARIA

Plopului

12

67

30516

28/09/2018

37.36

38.87

375

SAMOILA VANESA AMALIA

Plopului

12

91

5895

27/06/2014

37.36

38.87

376

SANDOR MEDIANCA

A.Muresanu

1

1340

27/06/2014

39.33

40.91

377

SANMARTINEAN ALEXANDRU

Dr.lon Sench

49

793

27/06/2014

50.50

52.54

378

SARBU GLIGORIE

Mecanicilor

11

14

832

27/06/2014

40.61

42.25

379

SASNICA MIHAELA

13-Dec

22

25

2938

27/06/2014

50.67

52.72

380

SAVESCU ONORIU-RICARDO

Mecanicilor

1

76704

19.12.2019

29.09

30.27

381

SAVU MONICA CLAUDIA

Clorului

6

1428

19/01/2015

29.02

30.19

382

SCUTARU OCTAVIAN

M.Viteazul

11

463

27/06/2014

63.47

66.03

383

SERBAN DANIEL CONSTANTIN

Mecanicilor

1

19328

27/06/2014

43.27

45.02

384

SERBAN NICULINA

Plopului

12

72

2125

27/06/2014

37.36

38.87

385

SERCAIANU FLORIN-NICOLAE

Mecanicilor

11

13

76695

19/12/2019

36.91

38.40

386

SOARE DOMNICA

M.Viteazul

36

926

27/06/2014

76.81

79.92

387

SOLOMON FLORIAN

Ciocanului

14

1112

27/06/2014

52.94

55.07

388

SOLOMON ADRIANA

T.VIad

11

C

16

22765

18/07/2018

65.76

68.42

389

SOLOMON IULIAN PAUL

Clorului

8

30381

02/12/2014

27.45

28.56

390

SOLOMON TRAIAN

Ciocanului

6

5250

27/06/2014

37.96

39.50

391

SOROHAN MARGARETA

Clorului

10

748

27/06/2014

33.Q5„ Z

34.38

392

STANCIU MARIANA

Plopului

5A

A

13

950

27/06/2014

58.29

60.64

393

STERE IULIANA

Oxigenului

12

74168

28.11.2019

37.05..;. !:■

38.55 T

394

iSTQICA IOAN

CAP.GALAȚI

11959

12/04/2016

29.62

20.81

395

STOICA AUREL

Prunului

7144

03/03/2016

21.27

22.13

396

STOICA CONSTANTIN

Ciocanului

16

995

27/06/2014

91.02

94.70

397

STOICA GHEORGHE

CAP.GALAȚI

6808

19/05/2009

38.27

39.82

398

STOICA GHEORGHE

Clorului

1

1942

27/06/2014

31.31

32.58

399

STOICA GHEORGHE

Clorului

17

1137

27/06/2014

10.41

10.83

400

STOICA GHEORGHE

Clorului

17

735

19/05/2009

17.51

18.22

•401

STOICA GHEORGHE

Negoiu

1

932

27/06/2014

46.47

48.35

402

STOICA ILIE-ALEXANDRU

Fochistului

4

31886

10/10/2018

45.82

47.67

403

STOICA LENUTA

Mecanicilor

1

787

27/06/2014

38.40

39.95

404

STOICA MARIA DIANA

Mecanicilor

1

686

27/06/2014

30.73

31.97

405

STOICA MARIAN ILIE

Clorului

17

19102

22/08/2015

27.76

28.88

406

STOICA SORINA GEORGIANA

Mecanicilor

1

34847

11/03/2019

31.00

32.25

407

STOICA VIORELIA

Oxigenului

6

3369

27/06/2014

57.67

60.00

408

STOICAN RODICA

Plopului

12

25

73955

27.11.2019

37.36

38.87

409

STOICUT MARIUS SORIN

Plopului

3

17,18,1

3360

27/06/2014

40.94

42.59

410

STRAT DIANA

Republicii

27

2801

27/06/2014

245.35

255.26

411

STRUNGARII IOAN SORIN

Clorului

4

7477

27/06/2014

19.83

20.63

412

STUBEI IOAN

Ciocanului

8

597

27/06/2014

76.25

79.34

413

SUBȚIREL CONSTANTIN

Oxigenului

10

777

27/06/2014

66.75

69.45

414

SUBȚIREL FLORIN

Plopului

12

15

5559

27/06/2014

37.36

38.87

415

SUBȚIREL GHEORGHE

Dulgherului

2

792

27/06/2014

47.83

49.77

416

SUCIU DANIEL

Narciselor

B

B

20

25056

09/08/2018

60.43

62.88

417

SUCIU MARIA

Plopului

3

27

3357

27/06/2014

20.47

21.30

418

SUCIU VIORICA

Oxigenului

8

25100

27/06/2014

34.41

35.80

419

SUPTIRELU GHEORGHITA

Plopului

12

63

5551

15/03/2017

37.36

38.87

420

SUPTIRELU ZOITA

13-Dec

23

1

90

27/06/2014

52; 64

54.76

421

SZASZ ANDREEA MARIA

Mecanicilor

1

43264

22/04/2019

33.Z86

35.23

422

TANASIE LUCICA

Negoiu

2A

A

1

4763

27/06/2014

65'19

67.83

423

JEQARU EUGENIA

A.Muresanu

1

28328

27/10/2015

44.30

46.09

424

TECO ELLA

Plopului

3

19

25490

27/06/2014

40.94

42.59

425

TELERAS MARIANA

Clorului

19

434

27/06/2014

26.33

27.40

426

TELERAS DUMITRU

Plopului

12

2

2069

27/06/2014

37.36

38.87

427

TELERAS GHEORGHE MARIAN

Clorului

15

752

27/06/2014

41.87

43.56

428

TELERAS IOAN CRISTIAN________

Clorului

19

3640

27/06/2014

32.90

34.23

429

TINCU NICOLAE

13.Dec.

9

B

8

174

27/06/2014

54.06

56.25

43-0

TITINA ADRIAN NICOLAE

Plopului

12

40

2100

27/06/2014

37.36

38.87

431

TITINAGEORGE NICOLAE

Plopului

12

58

74170

28.11.2019

37.36

38.87

432

TOBIAS AURICA

Plopului

12

84.92

3879

27/06/2014

74.73

77.75

433

TOBIAS DUMITRU

Plopului

12

83

2132

27/06/2014

37.36

38.87

434

TOBIAS GABRIELA LUMINIȚA

Fochistului

4

2135

27/06/2014

43.99

45.77

435

TOBIAS GHEORGHE DORIN

Plopului

12

82

11044

17/04/2015

37.36

38.87

436

TOBIAS MARGARETA

Plopului

12

89

2136

27/06/2014

37.36

38.87

437

TOBIAS MARIA (fiica)

Clorului

4

59

27/06/2014

19.83

20.63

438

TOBIAS MARIN

Ciocanului

6

603

27/06/2014

38.99

40.57

439

TOBIAS MARIUS ION

Ciocanului

6

18047

13/08/2015

39.02

40.59

440

TOBIAS OCTAVIAN-CONSTANTIN

Ciocanului

6

73781

26.11.2019

32.45

33.76

441

TOC GHEORGHE

T.VIad

14

B

15

22914

27/06/2014

22.00

22.89

442

TOCANEL NICOLAE

Ciocanului

4

571

27/06/2014

32.06

33.35

443

TOMA MARGARETA

A.Muresanu

1

549

27/06/2014

32.41

33.72

444

TONI ELENA

Salcâmului

2

14879

13/05/2016

46.43

48.31

445

TONI ILEANA

Plopului

12

4

2071

27/06/2014

22.00

22.89

446

TRANDAFIR SEBASTIAN

Fochistului

4

1

30514

28/09/2018

72.66

75.60

447

TRANDAFIR GHEORGHINA

Plopului

6

65

1233

27/06/2014

39.59

41.19

448

TRANDAFIR MARIUS

Plopului

12

81

609

27/06/2014

37.36

38.87

449

TUBIAS ECATERINA

Plopului

12

19

4944

27/06/2014

37.36

38.87

450

TURIAN GHEORGHE

Mecanicilor

10

3338

27/06/2014

5C.02

52.04

451

TUTO GHEORGHE

Dulgherului

2

1038

27/06/2014

22-00

22.89

452

UNGUR IOAN

Ciocanului

6

1282

27/06/2014

32.10

33.39

453

URSU FLORINA

Salcâmului

2

22819

27/06/2014

27.35-

28.45

454

VADEANU COSMINA - IULIANA

Oxigenului

10

68363

16/10/2019

19.82

20.62

455

VADEANU IOAN

Plopului

6

108

8380

20/03/2017

22.00

22.89

456

VADEANU MARIA

Clorului

1

19708

12/08/2014

25.03

26.04

457

VADEANU MARIA

Plopului

6

64

1236

27/06/2014

22.00

22.89

458

VADEANU NICOLAE GHEORGHE

Plopului

3

15.16

3361

27/06/2014

40.94

42.59

459

VADEANU SORIN

Clorului

10

742

27/06/2014

30.13

31.35

460

VARGA IOAN LAZAR

Salcâmului

2

22804

27/06/2014

26.56

27.63

461

VARGA NICOLETA

Plopului

6

60

7348

10/03/2015

39.59

41.19

462

VARGA RODICA

Plopului

12

51

2108

27/06/2014

37.36

38.87

463

VAS NELU

Clorului

17

73740

26.11.2019

29.99

31.20

464

VECON1GHEORGHE

Oxigenului

4

3072

27/06/2014

62.59

65.12

465

VECONI GHEORGHE junior

Oxigenului

2

28570

27/06/2014

40.52

42.16

466

VINCZE IULIAN

Clorului

15

76699

19.12.2019

31.81

33.09

467

VIRLAN FLORENTINA

Plopului

12

16

11049

17/04/2015

37.36

38.87

468

VOINEA LENUTA

Plopului

12

28

16415

27/06/2014

37.36

38.87

469

VOINEA OVIDIU VASILE

Plopului

12

43

1427

19/01/2015

37.36

38.87

470

ZAMFIR LIGIA

13-Dec

12Gars

66

187

02/03/2017

26.84

27.92

471

ZESTRASU IOANA

Plopului

12

38.39

2099

27/06/2014

54.22

56.41

472

ZINK GHEORGHE

T.VIad

10

C

17

56

27/06/2014

65.78

68.44

473

ZORI ANGELA

Clorului

4

803

27/06/2014

27.20

28.30

474

ZORI GHEORGHINA GABRIELA

Oxigenului

2

25055

09/08/2018

26.44

27.51

475

ZORI ILIE

Clorului

1

747

27/06/2014

28.63

29.78

476

ZORI IULIANA MARIA

Clorului

6

1783

30/01/2015

31.81

33.09

477

ZOSIM FLORIN CĂTĂLIN

Oxigenului

10

17600

27/06/2014

28.28

29.42

478

ZOSIM MARIA

Oxigenului

16

50

27/06/2014

25,73

26.77

i d'

PERSOANE CU HANDICAP GRAV/ACCENTUAT (de la poziția 1 la 57)

1

ALDEASIMONA

Plopului

3

20

77362

31.12.2019

0.00

0.00

2

AROS ARPAD

Plopului

3

16

1231

27/06/2014

0.00

0.00

3

BANU MARIA

Ciocanului

4

570

27/06/2014

0.00

0.00

4

BUHOLTEAN GHEORGHE

Salcâmului

2

34060

04/12/2015

0.00

0.00

5

CALDARAR VASILE

Clorului

8

1371

27/06/2014

0.00

0.00

6_____

CALES CRISTINA MARIA

Clorului

1

27523

11/12/2014

0.00

0.00

7

CATRENTIA LIVIA

Negoiu

1

5892

27/06/2014

0.00

0.00

8

CIAPA VASILE

Clorului

10

3366

27/06/2014

0.00

0.00

9

COCAN IOAN

Negoiu

3A

B

1

4992

27/02/2015

0.00

0.00

10

COJOCARII! TEODOR

Negoiu

1

243

27/06/2014

0.00

0.00

11

CONSTANTIN FLORENTINA

Plopului

6

117.1

23868

15/10/2015

0.00

0.00

12

CRĂCIUN EUGEN COSTEL

Plopului

12

88

30929

09/11/2015

0.00

0.00

13

CRETU STELUTA handicap perm

Salcâmului

2

24775

26/04/2017

0.00

0.00

14

CRISTEAANA

Negoiu

1

474

27/06/2014

0.00

0.00

15

DCNDOS PAULINA

Clorului

8

790

27/06/2014

0.00

0.00

16

DUCAN SILVIA

Ciocanului

2

574

27/06/2014

0.00

0.00

17

EPURE VERONICA

T.VIad

6

A

14

9026

27/06/2014

0.00

0.00

18

FICZI FELICIA DANIELA

Plopului

12

13

74302

29.11.2019

0.00

0.00

19

FITEA VASILICA FLORINA

Oxigenului

8

4973

27/06/2014

0.00

0.00

20

FLOREA ADRIANA

T.Pertia

9

526

27/06/2014

0.00

0.00

21

GABOR NICOLAE

Clorului

1

1001

27/06/2014

0.00

0.00

22

GANGAL ELENA

LC.Dragusan

36

1167

27/06/2014

0.00

0.00

23

GRANCIASAVU

Oxigenului

16

1548

27/06/2014

0.00

0.00

24

GRIGORE DAN

Negoiu

1

197

27/06/2014

0.00

0.00

25

GROSU OVIDIU

Octavian P.

25

14

27/06/2014

0.00

0.00

26

IACOB IULIANA

Salcâmului

2

22815

27/06/2014

0.00

0.00

27

IQNESCU MIRELA SILVIA

01-Dec

13B

E

8

247

27/06/2014

0.00

0.00

28

JAKAB MAGDALENA

Ciocanului

10

3970

27/06/2014

0.00

0.00

29

KNAL CRISTINA-TATIANA

Câmpului

4

A

17

20569

12/07/2016

0.00

0.00 ''

30 ..

KOVACS ENDRE

Clorului

19

27685

20/11/2014

0.00

0.00

31

LAZAR DOINA

Salcâmului

2

22817

27/06/2014

0.00

0.00

32

LAZAR FLORIN

Clorului

1

3831

09/02/2016

0.00

0.00

33___

MARCU ELENA

Clorului

6

947

27/06/2014

0.00

0.00

34

MICU NICOLAE IOAN

Plopului

6

119

19100

21/08/2015

0.00

0.00

35___

MIRICA ELISABETA

Mecanicilor

10

10

756

27/06/2014

0.00

0.00

36

MOISIN LUCIAN FLORIN

Combinatului

3

18630

27/06/2014

0.00

0.00

37

MOISIN NICOLAE DAN

Plopului

3

21.22

3358

27/06/2014

0.00

0.00

38

MUNCU NATALIA-ELENA

Negoiu

1

215

19/05/2009

0.00

0.00

39

NAN GYULA

Mecanicilor

1

13

19/05/20C9

0.00

0.00

40

NEGRU ANGELA

Salcâmului

2

29261

27/10/2015

0.00

0.00

41

NICA ELENA

T.VIad

Cturn

11

26660

14/09/2017

0.00

0.00

42

PANAZEAN DARIUS

Negoiu

1

18989

17/03/2017

0.00

0.00

43

PASCU ELENA

13-Dec

10B

2

144

27/06/2014

0.00

0.00

44

PATRU ANGELA

Oxigenului

6

875

27/06/2014

0.00

0.00

45

PETRU MIOARA

Clorului

4

1015

27/06/2014

0.00

0.00

46

RACOTEA IOAN

Oxigenului

12

1291

27/06/2014

0.00

0.00

47

RADU EUGENIA

Plopului

3

24.25

13315

27/06/2014

0.00

0.00

48

RAZBOSAN CLAUDIA SILVIA

Ciocanului

12

4073

27/06/2014

0.00

0.00

49

SAMOILA OANA CAMELIA

Negoiu

1

206

27/06/2014

0.00

0.00

50

SANDOR LAURA

M.Viteazul

36

76693

19.12.2019

0.00

0.00

51

SIMON ILISCA

Salcâmului

2

6093

11/03/2015

0.00

0.00

52

STOICA ROBERT IOAN

Prunului

35821

17/12/2015

0.00

0.00

53

SZASZ SABIN

Clorului

13

48

27/06/2014

0.00

0.00

54

TCBIAS FELICIA

Negoiu

1

475

27/06/2014

0.00

0.00

55

TOTO CLARA

M.Viteazul

36

426

27/06/2014

0.00

0.00

56

TUBA FLORIN

Oxigenului

16

54

27/06/2014

0.00

0.00

57___

VARGA VERNICHIA

Salcâmului

2

22803

27/06/2014

0.00

0.00

SITUAȚIE CHIRII ACTUALIZATE PE ANUL 2020