Hotărârea nr. 129/2020

HOTĂRÂREA NR.129 din data de 28 mai 2020 - privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş, începând cu luna iunie 2020

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ




Strada Republicii. Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.129 din data de 28 mai 2020 - privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, începând cu luna iunie 2020

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.33482/1/19.05.2020, Raportul de specialitate a Compartimentului Monitorizare nr. 33482 din 19.05.2020 se propune spre analizare, verificare și aprobare modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, începând cu luna iunie 2020,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere avizul conducerii Ministerului Sănătății- Direcția Management și Structuri sanitare nr. XI/A/71558, 14759/NT/1625/30.04.2020 înregistrat la Municipiul Făgăraș cu nr. 32521/07.05.2020 precum și Hotărârea Consiliului de administrație nr.95/15.05.2020 a Spitalului Municipal „Dr.Aurel Tulbure” Făgăraș privind modificarea structurii organizatorice a spitalului înregistrată la Municipiul Făgăraș cu adresa de înaintare nr. 33249/18.05.2020, HCL 289/28.11.2019 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal „Dr.Aurel Tulbure” Făgăraș, începând cu luna decembrie 2019,

Ținând seama de prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată și actualizată, Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal,

Luând în considerare art. 129, alin (1), (2), lit. d) și alin. 7 lit c) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 139 alin. (1) și ale art.196 alin.l lit.a) și art.197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. începând cu luna iunie 2020 se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal „Dr.Aurel Tulbure” Făgăraș conform anexei nr.i, ce face parte integrantă din această hotărâre.

Ărt.2. De la data prezentei hotărâri, orice prevedere legală se abrogă.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Managerul Spitalului Municipal „Dr.Aurel Tulbure” Făgăraș .


Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - lex. dosarul de ședință

  • - lex. colecție

  • - lex. Prefectură

  • - lex. Primar

  • - lex. Secretar general

  • - lex. Afișare

  • - lex. Compartimentului Monitorizare

  • - lex. Direcția Buget-Finanțe

  • - 1 ex. Spitalului Municipal „Dr.Aurel Tulbure” Făgăraș

Cod: F-50


APROBATA


Anexa HC-L 1ZS/2C20


STRUCTURA ORGANIZATORIC \

a SPITALULUI MuNÎcIPaL' Dr.Adrd Tulbure ■ iCkGARAS

| -Secția medicina interna, din care :

40

paturi

Compartiment diabet zaharat,nutriție si boli melab

5

paturi

-Compartiment recuperare,medicina fizica si balneologie

20

naturi

-Secția chirurgie gcnerala.din care :

48

" • naturi

Compartiment ortopedie si traumatologie

o o

paturi

’ -Secția pediatrie

25

paturi

-Secția cbstretica ginecologie.din care:

45

paturi

Compartiment neonamlogie

15

paturi

i -Compartiment boli infeciioa.se

Z.0

naturi

-Compartiment dermatovenerologie

s

paturi

! -Secția A.T.l

15

paturi

-Secția neurologie

35

paturi

-Compartiment cardiologie,din care :

20

naturi

Compartiment TI coronarieni

5

paturi

-Centrul de hemodializa

9

aparate

-Spitalizare de zi hemodializa

9

paturi

-Spitalizare de zi

32

paturi

TOTAL

273

naturi

-Compartiment de primire urgentc(CPL’)

-Farmacie

-Sala de nașteri

-Bloc operator_________

-Gabiiret planificare familiala

-Cabinet medicina muncii

-Laborator analize medicale ,'u punct do recoltare pre biologice ib mabidatoriu integraN_______ -iz .borator radiologie si imagistic ■ medic

fomnailiment ndoscooie digestiva -Compartiment explorări funco.oirle

-Scrdciul de anatomie patologica

SoRiparJnieat de prevenire a ir.fre iilor asociate nrist-ntrei medie -Cent:ui de saiv-tate mintala (CSM)

3T?tior

-Ois^ensar TBC

AMBULATORIUL INTEGRAT cu cabinete in specialitățile :

-Cabinet medicina interna____________

! -Cabinet cardiologie___________

■ -Cabinet chirurgie generala_______

: -Cabinet urologie_____

-Cabinet ortopedie - traumatologie _   _______

. -Cabiner pediatrie____________

-Cabinet obstretica - ginecologie______

-Cabinet neurologic___

j -Cabinei ORL

-Cabinet recuperare, medicina iizica si balneoloiți_}_

. -Cabinei dermatovenerologie________

L-Cabinet diabet zaharat, nutriție si boli mciabclice

-Cabinet nefrologie_

-Cabinet ortopedie pediatrica

' -Aparat funcțional

Unice, deservind atm secțiile eu Haturi cat si_ambulatoriul spitalului