Hotărârea nr. 128/2020

HOTĂRÂREA nr.128din data de 28 mai 2020- privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Braşov în dosarul nr. 153/64/2020, în contradictoriu cu SC G

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FĂGĂ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, 7el: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268|213 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.i;c

HOTĂRÂREA NR.128 din data de 28 mai 2020 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel Brașov în dosarul nr. 153/64/2020, în contradictoriu cu SC GEIGER TRANSILVANIA SRL, în calitate de lider al asocierii dintre SC GEIGER TRANSILVANIA și CONSAL SRL, având ca obiect litigii privind achizițiile publice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 33221/15.05.2020, Raportul de specialitate nr.33221/1/15.05.2020, apobate anterior emiterii prezentei hotărâri, prin care se propune angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel Brașov în dosarul nr. 153/64/2020, în contradictoriu cu SC GEIGER TRANSILVANIA SRL, în calitate de lider al asocierii dintre SC GEIGER TRANSILVANIA și CONSAL SRL, având ca obiect litigii privind achizițiile publice,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, în conformitate cu:

 • - prevederile art. I. alin. (2) din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

 • - prevederile art.109 alin.(3) coroborat cu art.154 alin.(6) și cele ale 129 alin.(i4), din OUG nr.57/2019

privind Codul Administrativ

 • - ținând seama de prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata,

în temeiul ari. 139 alin.(3), lit.c și art. 243 alin.(i), lit.a din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

 • Art.1. - (1) Se aprobă angajarea unui avocat în persoana d-lui DINU MIHAIL, care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel Brașov în dosarul nr. 153/64/2020, în contradictoriu cu SC GEIGER TRANSILVANIA SRL, în calitate de lider al asocierii dintre SC GEIGER TRANSILVANIA și CONSAL SRL, având ca obiect litigii privind achizițiile publice.

 • (2) Serviciile juridice constau în: redactare, semnare, depunere, susținere, cereri și înscrisuri, asistență și reprezentare juridică precum și orice alte demersuri în interesul Municipiului Făgăraș.

 • (3) Onorariul apărătorului ales este de 10000 lei fără TVA se va achita integral, primul termen de judecată fiind stabilit în data de 19.05.2020.

(4)In termen de 5 zile după fiecare termen de judecată apărătorul desemnat la art.i va prezenta o situație privind susținerile fiecărei părți în ședința de judecată precum și dispozițiile instanței pentru următorul termen.

Art.2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Făgăraș de la cap 51.02, titlul 20, art 20.01.09.

Art.3- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se imputernicește Primarul Municipiului Făgăraș, prin avocatul desemnat pentru reprezentare în instanța și Direcția Buget Finanțe.Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru și 4 abțineri.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. dosarul de ședință

 • - lex. colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex. Afișare

 • - lex. D-lui DINU MIHAIL

 • - îex.Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex.Compartimentul juridic

Cod: F-50