Hotărârea nr. 126/2020

HOTĂRÂREA nr.126 din data de 28 mai 2020 - privind vânzarea prin licitaţie a terenului in suprafaţă de 306 mp proprietatea Municipiului Făgăraş identic cu cel inscris in CF.106354 Făgăraş cu nr.top.106354,situat in Făgăraş str.Livezii nr.10A


ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FAGA

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 00^0

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariatfSJprimaria^fagarăsnro

HOTĂRÂREA nr.126 din data de 28 mai 2020 - privind vânzarea prin licitație a terenului in suprafață de 306 mp proprietatea Municipiului Făgăraș identic cu cel inscris in CF.106354 Făgăraș cu nr.top.106354,situat in Făgăraș str.Livezii nr.ioA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului juridic nr. 33182 din 15.05.2020 și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.33182/1 din 15.05.2020 prin care se propune aprobarea vânzării prin licitație a terenului intravilan in suprafață de 306 mp, proprietatea Municipiului Făgăraș identic cu cel inscris in CF.106354 Făgăraș cu nr.top.106354,situat in Făgăraș str. Livezii nr.ioA,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de prevederile art.108 lit.e, 129 alin.2 lit c și alin.6 lit.b„art.i39 alin.2, art.196 alin.i lit.a , art.243 alin.i lit.a și ale art.354 si art 355 si art.363 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a terenului in suprafață de 306 mp proprietatea Municipiului Făgăraș identic cu cel inscris in CF.106354 Făgăraș cu nr.top.106354,situat in Făgăraș, str.Livezii nr.ioA.

Art.2. Prețul de pornire a licitației este de : 127,13 lei/mp fara TVA (echivalent 26,60 euro/mp fara TVA) cu pas de strigare de 10%. și a fost stabilit conform raport de evaluare nr.2/2020 întocmit de expert autorrizat ANEVAR Toth Eniko, însușit prin HCL nr.31/19.02.2020.

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare pentru licitația publică de vânzare a terenului intravilan situat în Municipiului Făgăraș. str.Livezii nr.ioA, conform Anexei nr.i la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Fișa de date pentru licitația publică de vânzare a terenului intravilan situat în Municipiului Făgăraș, str.Livezii nr.ioA, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă Cererea de înscriere pentru licitația publică de vânzare a terenului intravilan situat în Municipiului Făgăraș, str.Livezii nr.ioA, conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă Formularul de ofertă pentru licitația publică de vânzare a terenului intravilan situat în Municipiului Făgăraș, str.Livezii nr.ioA, conform Anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.7. Se revocă HCL nr.27 din 31.01.2018 privind vânzarea prin licitație publică a unui teren situat in Făgăraș str.Aleea Livezii nr. 10A.

Art.8.Cu ducerea la ideplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul municipiului Făgăraș prin Compartimentul Evidență patrimoniu.Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -18

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - lex. dosarul de ședință

  • - lex. colecție

  • - lex. Prefectură

  • - lex. Primar

  • - lex. Secretar general

  • - lex. Afișare

  • - 1 ex.Compartimentul juridic

  • - 1 ex. Arhitect sef

Cod : F-50

— O ... 2ii^                          . |.                             ' J ..              . ’;.i v1; _ ‘L .!. '    ■ :                        " l’; .C

  • 7- ;3’32f 7 .’.C     '■ jV' 5 ■ . '?2 ■ ?

c' > c.- ‘-r:                        ' 2'; :r!;3 r ; • - -      ■- , f


î.n • țA •• ' *j ?a. -     '

; - . •. /. • . ■ . ■

-        — . •• v r i i-.i cc

' . . . . - . • • . ;■ ■

:n. \ ..

:>            ■ .. ți ,n l : zi! . ? . •                      '                             ’

:: ‘        ■■ .           . 'ri... :                   ■/                          .. ■.              "         : c ■ •i/k. C. - i ']l’C 1. i’ "‘l.                 C. ‘ C                       . ’■ ’ ’ ‘i

I : ............................................................................C-: ’> i


-. t


m <-   _-i_               j.           .ț-                   . -i                 •!, i .                .    ,.|     ;


i


■ ...... . -

' '. ■. '!1 ..                  < c:            ’:1 si                         .

; \ .. . .. '

î- ? ■ ’ ..

■ . ; i:             ....     :       .          •         ■ .'


- ’ f

*


? iii - ’i*-- , .                 -<■’ r: 1.

1 -,-ir îtr                 ‘

-                                                 • • I                          •          I »*

Z                                                         ,4


- ■ ■ . ' - ■■

■ ..