Hotărârea nr. 125/2020

HOTĂRÂREA NR.125 din data de 28 mai 2020 - privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 54/26.02.2020 şi aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de dare în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în si

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ"

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax:'0040^268213,020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro ? x

-

'mi nC

HOTÂRÂREA NR.125


din data de 28 mai 2020 - privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 54/26.02.2020 și aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de dare în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul

Făgăraș nr. 7374/27.02.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 32602/07.05.2020, raportul Serviciului de utilități publice nr. 32602/1/07.05.2020 se supune spre analiză ,verificare și aprobare Privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 54/26.02.2020 și aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de dare în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 7374/27.02.2020,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere HCL nr. 213/26.08.2019 privind aprobarea Strategiei de Termoficare în Municipiul Făgăraș, HCL nr. 258/2019 privind aprobarea înființării Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activitățile de producere de transport, distribuție și furnizare a energiei termice , aprobarea Studiului de oportunitate , aprobarea Caietului de sarcini și a Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activitățile de producere de transport, distribuție și furnizare a energiei termice , precum și a formei de gestiune, HCL nr. 53/26.02.2020 privind aprobarea rezilierii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 24.049/28.10.2011 încheiat cu S.C. ECOTERM S.A. și preluarea bunurilor de retur și a documentelor tehnico-economice aferente ce compun sistemul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Făgăraș,

Potrivit prevederilor art. 5 lit.d) și w), art. 92 alin. 1,2 lit.f), art. 108, art.129 alin.2, lit.d), alin 6 lit.a), alin 7 lit. n), art.287 lit. b), art. 362 alin. 1, art.580 alin.5, art.581 alin.2, art.589 alin.2 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, art. 1 alin.2 lit.h), art. 3 alin.2, art. 4 alin. 4, art.6, art.8, art,9 art.22 alin. 1, 1A1, 4, art. 24 alin. 1, lit.a), art.25, art. 28 alin.2 lit.a), alin. 5 și alin. 6, art.29 alin.14, art.33 alin.l, 3, 7, art.36, art.38 alin.2, art.42 alin.l lit.b), alin.4, art.43 alin 5 ,6, 7și 8, art.44, art.49 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, modificată și completată, art. 2, art.4,art.8 art. 11, art. 17 alin.l, art.25, art.26 art.28 și urm., art.32 art. 35, art. 37-38, art.40, art.42 din Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică; Ordinul ANRE nr. 28/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică; Ordinul ANRSC nr. 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum, art.45 din Contractul dare în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 7374/27.02.2020, aprobat prin HCL nr. 54/26.02.2020>\Â.V/ ^x

Luând in considerare art. 129, alin (2), lit.d), alin. 6 lit. a), alinf'Tjif'nȘ dîh.

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, , *

In temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) si ale art.196 alin.l। lit'a)] din^OUis nr.57/2019 privind Codul administrativ,                              ?              /-

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 54/26.02.2020 privind darea in administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, inclusiv a infrastructura tehnico-edilitară specifică aferentă sistemului de alimentare cu energie termică al Municipiul Făgăraș către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș, prin includerea extinderilor și modernizărilor efectuate la rețelele termice aparținând Municipiului Făgăraș, conform Anexei nr.l actualizată parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 3 - Listă inventariere elemente ce compun SACET Făgăraș la Contractul de dare în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 7374/27.02.2020, prin includerea extinderilor și modernizărilor efectuate la rețelele termice aparținând municipiului Făgăraș conform Anexei nr.2 actualizată parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art3. - Se aprobă darea în administrare și exploatare a componentelor infrastructurii tehnico -edilitare ce formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al Municipiului Făgăraș, astfel cum sunt precizate la Art.l- Art.3 din prezenta hotărâre, către către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș, cu sediul în Făgăraș , str. Teiului nr.22A, jud. Brașov, CIF 41910739 .

Art.4. -Se aprobă încheierea Actului Adițional la Contractul de dare în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 7374/27.02.2020, urmare a modificărilor prevăzute la Art.l-Art.3, conform Anexei nr.3 actualizată parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. -Se aprobă modificarea și completarea punctului 1 din Anexa nr. 4 -proces-verbal de predare primire nr. 7457/27.02.2020 la Contractul de dare în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 7374/27.02.2020, prin includerea extinderilor și modernizărilor efectuate la rețelele termice aparținând municipiului Făgăraș conform Anexei nr.4 actualizată parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș să semneze Actului Adițional la Contractul de dare în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 7374/27.02.2020

Art.7. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș.

Art.8. - Prezenta hotarare se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului Municipiului Făgăraș, celor nominalizați cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și 1 abținere

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti-18

Prezenta hotărâre se comunică;

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex. Afișare

 • - lex. Serviciul de Utilități Publice

 • - lex. Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș

 • - lex.Direcția Buget-Finanțe

Cod: F-50C rmica ' .u: rJr-.:s:i: -


£1                           t.

■ ?

' ,'C ’ ■/.

; ।

- X      .

- ‘ "         1

-

1

C Vlrdhnirescu. Sc L- 525 mp Chuire p&il-i cu s n ni radei ’.isi' -(t din drc < in b .ion a ir • ai ziJ'-.ic de vimpariujniaiaie di t '..aaaad. ; pi ie x.u din .-dcmciite [,-r:''hri.- 'e di beton a: iul. Cr 10277? Fag< ras mana 3z.G9/€/l/5 < CP vechi 7^/36}

< ren supndak. tei; ki tei S --»?0,->5 rai îiroreimuit cu g. d din ppnn ni dc iian.u; '.'V li 277? 'rngaraa ar.mp 3209A>/!/«'> (constiuclie 52.5 mr> )

t ’ ■?

!

e . • '»?!*' . -

■ ■ .. a.:: ,.?    !

!       ■ - -           ■             i

.. ; • i

1

isrNatie tcrmoinecanicc <’; c’.pac’t ilc in- iab;.' !0,2i-,iv.': ?. c.man.

c-aabi;. tibi! g..z :<> .Uu, pi ..pe, s nă-iis au) 're dl- c'ddt'ra, sislCi'. d ;

expansie, cos.torizy (; semn J;Hi; : tmiai tiibiî! a.-.u i.

;<

. -G5 t .       7

i

|

. . ;■

.    .     .     ,      i

.                 -  a

>? ?■  ’-   ■       i

L                1

sislcm de < uici.Kur: nte, \-îcpvstîfi.ic risteiii P*. asmisie n dio;

{ . .■

L.'' 3.272..7-?

; :C‘i        • I

iCl -i termica iur-rcti r încălzire 2n c x !ccâ.6ni dia caic:

i * ')■:

2, .27 lai/

1 i-.:pr.:'

, i;- '.ini '1

! .i


1

1

31 < 200 - 2! 3,43 i.i,

L-N 150- 36 ,32 n,                      —

LN P5 <SJ3

DM ifv- Ls7,7; ..              /            4

«>N30 _.:.,:2hi,             /*/

LN 65-255,71 ..i,                         - •*'     \'

DU 50 = 23-. <71 :n,            ; <        dO'

.Ol 1      î7i,75,n                  ' '■ \            /£

i'-u     •■<•■)!' ■! enrijeră 160 ii>, <iin\</*^-.--'

cm-edN !C<2- tOS.Jdn                  Jd

1311 . ' i a3,j ■> ui,

L-N o5 -- -*73,59 u>,

I>i 1 5u ■ - 37 j, ’ 7 <u

DN -ii) = 285, 6 u

PN 3? -521 ,u(n:i

1711 25 = 123, P. iu !, rl 20 - 7.43 m

dCoxsivi^

;

I

1

1

' iv 'k',11 'v?ui Ui , . iT < .'iv ,’ii.ib .. ■

<cui Uhtttu|r                '■ .:

cu .u ■ ifi <Hn i ciui... v; •                            21 -5

f'\ O]J, (AJHipc

. • iei •

23... .1:70 I -..ic

1

.. .

C iuk' ten .. a ’ !         .p       - d, "

’ . 1) d-xirbfi 3v- .Lzu.

' Lt art^r cu ; tructira '.ii । h

■. ui i bcu'-n a uiiâ si.

,i.        a :ii i c.uia; iii ;i cu ,.• n. uri

' _• on : । mut’ -danj .u Hin ckinenfe

prc/ulri'".. ■ <" i Leton cinzit C ;                  .

! 02779 i:' -icrrc: nr ca i fA) (CF \ iciii

: 1 d

1

ș',2.33 J, 5     .        ■

;.........

’ /

1

rh e-..ui r.z

i3 ’-iii. >. ic

Ter<- i i^.r '? ' i' tai? t: ,n S - / ,2 ai;' icipiejnuili cu .irei Li j<;.nG..r-i s -..ma Fagar»t»-lin C’i? \\.Yli'lc> n ca. 1 OcOci- upra f<tia tot "lin '22361.10

i

’ 1 1 ..

■ i.T'i ■ _>!<; rica Ci 2

iiirtaki.ie iciiiicui :rtiic-> Ca c; jjacii iie _|      1

i '•' di i' i

i;-1 ■

i

i

1.

i .

1

I

j

1 1

r

1

1. .*. __

. . 1 '

i3 D C2!Uj ’IC

ins-'ila! Î3,G!CV/: \ c.z.uc

ubt;. li’n! ,vaz mctj i, no i.p<, :.€h:ni;>..<tota : de căldură, sis-te a de •e.'pan h, rai.ti r znc f si - ; ie IrCare; Iubi;!      .

, ’’ ’r:e . a,;en: ■ 13     > n.'î

, • .n./.x ’.X

re

<■

$L.‘ci.) «. • .. L n.llzu» . tC^Jiiiuii , si:        ■ .-• .s n:s" ■ l 'io;

i -

r ;ie t?.r aic . a:--,    .• încălzire 2!îre

305 2, Jur c.’.c-re: L’i I 250 •■ 3°5/ 3 i.<.

Di-J 200 3‘'.5,?3 in iz; 1 ? 50 -     '.,3 n„

DN r.J -2 ,(357 li, 'zi 1 ’ O*'' - -a 3,/ m, f N          .,37 in,

îaM 5:7 ■'■ J2-:, . w, i>! 1 32 = 302, i 1 >

13 1 ■ ■ .<• , > ■'

ie:.i ■■ < c, kk: ’-ic.       i/’SsJU m .

•in X!

DN 125 = .5, 6 i

.;?! <00=-3 -,0:; >i:, i 1.                52

i.-i ' <x - 5.>5,2i .n, LilJC- 22I,.6ii!

Ci ■' -.v - l>30,7'/ ai Dr! 32-512.,81 îr.

i 2 i ■ - cun. j| ac Cr2 ’.’î ce.O’C

de :b?Ui.:>ih;C ’j. c: a ■ n c 1 îui;d:!(ie ui, b'-ion, v ne, s-i ■ omotoi.aî. p/jirpe

• ■ Ter’HÎ 3 /asiie 1331î<n-j - c'ndire

C".'/. ' xsai dii, Se = i2o in.»

CI dire pau. ; cu scuctu n -le rezistent'

<:ir. zidari? io.t ma din c, sniidr si


nfe.caî CT 3

sxijGti din buon minat; piam.cu din :!o:i r nu. t < u io!i 'pirci si grinzi)

€F i02773 f.igar.is (€f veciii 3959'____

'•'tcii supraiala to- a erei; S - 51 1.5 mp împrejur iii cu gard Jir n. t.- < ri s,um< c.p. din CF i027 75 ragnr.is

I'. ■ fi -■ ^chiioiogic-t C " -. a'S'SZ î

i.: ■ ■ i , '.-KO.,Î

33 \i ib'. Jecsandri

inși:.! ■ L icHTGm1? ’ de cap i<-.i>. ic iiist d,.la 10,2MV.': 3 cazane

cmnLus’ibil gaz m?.i. n, pompe, sc’ii.nbc.tGa-e cs: cai 7>r , sistem 1.’

::p- i.       mk'tiz. re sil;- . st m. < c

Ic . re; lui i Mun».

■' ■ . u d< ; hon»: tiz mi £.c ■iiui .,

. ' (a,; i.- ..i .isic radîcȚ


.    ■•> iri-.-; ii r-iciiL-inc Izir j FI’icx

'.jVjgcm, din c. re:

ui 111:0 ~ h?>7,3 i n>, D,d idd ■ \C . m, l'i'l/5 b!-3,53r\ P>! kn) <M.3I !

î'clc rermi-'

.     L./k:^. .Chi

Dt' rc- !35,0! t 1.

Df 65 2C1.52 ni. 7 N jO- !77.v,.i in, n ș-.a ai .■ caid? n enajiiă Î56S ;r. ‘in -l..: [ î! ÎOT- 142,7 7 ..

>N 65 =297,03 nl

Di-.! 30 = 3C ’ Oi m

DM 50-223 941’

DM -iO = 221,36 .a

DM 32-2‘!i,06m, izN 25    5,. 7 .n

l. s .U..a‘. ;-J- mii-d re C'î'a 'isij i-vkest ; ki

•.•as i; c iiCwruKHe ;r cM irenai cr • cu iihidnu : ('■ 1 b-MCn. '-i> , s n rcdiiOiOar . pan p

>. .i’.J ■ T. mic ■ /-<. a

O.- ’. 2Dn;!. Crmii, Sc 3? 0 inp C- ’di ~

;:.ri: -c! din.

• . i ter cu str -tur., . ii: . din c. dre din


4X

1 4 *

* «wM

M C2I

XX

2XX ‘

'' '.'>7>x0?v,73

Pix )ri ji e Mnrîicipi i i' var .

’ 3 i

':00-')

uu.:.22i.3E

; •'•plîC.

rvîiîi’.ci;"’! : î-a<’; r.<_.

.J

2030

?.%,).<’ 32J7

Proprie : u.rsiic!;’’ <

; 2 i .5

.<f07

('.(k a 76.30

‘ i~)p; i '. ■? : lui icipa-! ? r are-

• 3 u

|Coo

! .3''().3?..>. 16

Proțariei- e P IvuiciLLL

1

sis • -! CT'1 Cmi:


bc;c i r,r;m i si zi in ie portanta din ct-.rsmida cu s; tuburi din beton ; < tiwt; p’-mmm dir J mumie p. dhtricate. CF 102727 F.mmas . r.iop 2>3-1/2/ ’ /’ (C??

c-chi 7\ 371


I !

I

I

I

ț

I

I

I

I


ne (Ci ,i<       '1 C I •.

Zoi’,- Cm ii


lie/ mm, mizam
Tei ut suprim tcbiia terci $ “i>03.7 mp împrejmuit, cu /m'd (im prmmri de smm;- CF H'2769 Faparas ar.Cp 21i3’/2/I/I

ini-iahtu term(.;mL'crmic-- decapecit ia înșelata iC,2i.l V: 3 imzrmc

comL:”.st!bii £0”. mcm , pom;,'. .

se,limb; ,c re cL cuUvra. sis’em <k


. p m.‘.i . coiitcri ■~c mirs-'. .'.kam d-.^ a.' .! :rc; iubii'' tur. .


sistări de rmî-^mr.izm •, mieg-mtiim . ist -î i               ie ; ’io;

,c;4W. . îrmic * trr-r.'i ’ - !z:rt " 3. m (ii i • m mt’ 250 = 251 m, P?4 ^Gd- 3 ’O/I m, l’ iJ UO-273,?^ x

L î î2_m 3 ■ 2,42 m, t i HCO " d.i'z/7 iu, bC-256J7m, 7-3/IJ9!,-

Fii 'n-dl;>/,<•; m,

Di' /9 - <-2,3 .., Dî * 32 - 33.7 .• m

;.. .ca șpr c.ilda lucnaja .2.21.10 m. d'n care;

Dr-I ’ 50 - !" i.Oț ni

)r! PJ = 153,83 m, । LN I './O — I in.


-

/ */

’-! (W

\ 7 \    ?£*

WxJ^

4\ r,A

A\<:_ “

/*> /

Hi. jras

y-.±

!(• >9

4.5(? 1. '30,58

?;• iprict; ■"■ r luijcip: ■

.'.rr s

: J ‘ t

i 900

867.030,48

?■■<..'priet;'! • Municinv F '? i 5

? •? 1 ’

1 )‘ ?

5.905.95 ,62

1

i

i’’ o; •!•’.:!• . i ■ nicipi- ■ '•aj r-s

. J .:,

1- -

1

DM 80 = 107,03 m. i)N 65 - 463,86 m. DM 50 - 450,57 m. L'N 40- 750,21 m DM 32 - 852.35 m

DN 25 = 214,83 m

«di.Â-A '""'.'.ui'            ‘Țd *«* ’

» . •

•• ■ - i-_ .          Țen. -c-.

-LX?

1 /                •

l.H PȚ '•         ■ • ' •         ‘         , o '.r « :

hif ;l ’iie A< '.nn’ihrc CT4 Tona Ck-t'i

vase de acumulare apa calda menajera cu fundație din Leton, vane, servomotoare, pcmț>e

i                           ■ '       5

I                                       ' ’

C .. tr Li Ternrcn 5 Centru

-c'-dir plussed'.u

Cv. Teiului, Central; Sc - 32-. mp Regim de inaltiine Codire parter cu structura do rezistenta dir. cadre din ouiua urmat si zi ia. ie c c :n<'hidcre pcrime-rala. Construcție sediu Eco urm, regim de ii-altim * P+1 , CP 102770 răgăraș, (Ce vechi 6554)

’ioron i.fuxnt CT 5 Centru

Tercn suprafața totala ferea S -1435 uip împrejmuit c: gaid din panou i dc sarma CE 102770 Fagaras nr.top 1522/3 cu constiuctii CT si sediu

1              ---- _

' .1 ......

1.         ..            _____ _

. . __

hi:’a! t:e Tehnologica CT5 C.a.t-u '

i.r alatic termoi locanC t do cap ciute instalata 1C,2MW: 3 cazane combustibil gaz metan, pomp schimhatoaie de căldură, rist an le expansie, con'orizare sursa, stație de tra'aie; tubulatu a.

I ■ .ie Automatizare-CT5 C i.lrv

sistem de autcnzitizar' , tCcgcsuune, sAtem trarrin’.sic radio;

.rfcdc Te xu ie: CT5

Cor.- ru

releu termica tur-retur ine Izirc 2fire ?. 5-!2f ,7 m din care:

■ 5

A

!

i

.                .. _l

«9 •* .

_ •C.'S

SIAJ

!

! i

ry ~ - JV' z ito-aatIo

"’rGn, iet ■•> . i hinicipi:7 A :iras

L

!

2001

1.299.103,29

V

. oriei • e ! iiciiv’O .ins

i

« I

_'?2

2001

-L-197.277,22

1 j ivi R

ciiicipiul t> ’ras

i i i

i

200!

"04 ■f"> 71

■ i* nri<.4;

f uni J-'Oil r ip/ii\is

:/ <

i

2001

Ș.OIS.VMiC

Pr

1

oprie e 'AcHioi

î 'V <         i

—   (

L’N 2^0 - 335,67 m l?i J 1 5() -- 3Q';,53 in, DN 125 -324,7; m, DM l<>0 - 73 1,3! in.

DM .10-420/ i-.;,

DM 65 -2/?2,12 m,

L N 50 = G('7/'6 ni, t M 49 = 163,22 m, □H 22 36,Pn re a de ;ipa culd , -i ti; 1C9PE.C 3366,70 cin c m

DM 100 - 325,67 m, CM OG- 3°1.53n, j î l 65 ~    7,18 c.i,

D'N 50 -- 675,26 .n, DM :J- !i5,2°m, D. !2z 726,'2 m e ’ 25 - 272,57 m

. < t v ••

y.‘, r.5V ,a.;. 'V li,               -rtuî.' -h.f,■■ .

• :■ l>'i'              '1 î ••               .• ■                  : • ț

'usi'd ‘ic. kCiinr’’;-.!'.. CT5

U


da aci-mMerc ap' cd.ii' <..eaaier.» cu ÎUi dalie din L-c(on, va a i 'O 'JGldCi’e, ponipe

Ce. ' enuica .5 l'-na Sj<;.nc:i - clădire


Cv. B-dul Umiii-Dm’ Stârc i, Sc -- 220 mp, Ci 'dirc . ’er ci: ci: iiclur . de rezistenta din cadre .. nnrt si zidari dc inchide-e pcnrnuinu<’ di.i caramidu; planscu din Asii n re fabricate curbe tip ECT din beton a mat. CF 10277 *; Fagartis ur.țop !5 i8.z2 ( CF___

n?‘-.7

— -------

/

Z i

’Z, \

-

HwH ! lÂWtA? \ ' '^——. '“■/ ! \   "l\7n \\V  < XZ           1

7;:' i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1

i i

y*\. •

• • • • •' ’ •

2007

> 0.5'/'\ >3

Propriet: . 1 'cnkipî’O H . ras

2001

I32.7Î 1,23

Pîv >ric ..';

Fnț’uras

' :cin o723)

i

Teren suprafața totala teren S -7d-4,6

Teren afet mit C 1’6 D-m Stanca

mp împrejmuit cu gard din panouri de sarma CF 162771 Fagnr.ts nr.tcp 16'18/2

,-.5

hi! abJeTeimalame. CT6 D-ii!) j’Lmca

:■ ista’atie ternioineca.iica de capacitate inst.d.itn 6,36(vPV: 2 cazane, pompe, schimb.to.ire <L căldură, si.,tem de capansie, co.ttoiizarc sursa, stati _ de uMare; tubul- tura.

-

lut r.'icz ulei nat iz; re

sistem d<_ aiuomatiz' re, telc-ec, iiune.

1 '

C a D-iia dtanca

sistem iransmish r dio;

■eiea termica tur-muir mcalziru 2fire ;; 20d2 m din cmc:

DM 200 - )9,5H m,

CM 130= 159,31 m,

DM 125 = 425,93 in, luJ 100= 163,99 m,

J

’ A2.7

.',emle 'ici mice CT6 D-nr, S'-inca

DN 80 = 20-\9 m,

DN 65 =115 m,

DM 5C = 615,92 ia,

PN 40 = 12p- 23 m,

DM 32 = 20,60 m

rotea apa calda menajera tip ISGOFi' 1912,90 m din care:

DM 100 = 25,77 m,

DM 80 = 2<v-),73 m,

DN 65 = 466,87 in,

D M 50 = 282,22 m,

DM 40 = 161,31 m.

DM 32 — 332,09 m

DN 25 = 304,26 m

’ ...

Central? termica 7 __Cui rpului - cl.a ire

Cv. Câmpului, Sc ■’ 233 mp Clădire p rlcr cu structura de rezistenta din

*

/ _ <32 X'o

1.....

2001 \.y.

V

.\ y

4 /4 .’ricir ; Șwini iîpiui 2a., ras

200!

520.052,40

\‘ j i'i-, :

M»' ii :ipb:i Fa.î’aras

133';

2001

.52 ,23

; C j/k         ~

Mi. nicipi •!

Fat a -as

i

i

2001

3 -7.9?-, .3

2.x ,.rie

Municipiul

1

13 _____________.i

cadre din beton armat si zidărie de închidere pcrim? raia din cărămidă; pl -n: ru din lașii prefabricate curbe lip ECPdin beton armnt.CF 102773 Fagaras nr. cad 1008 (CF vechi 6759) /_

1

1

z5 V)

is'igara..

Teren aferent C 97 Câmpului

Teren suprafața totala ten. n S -‘722 mp' împrejmuit cu gara din panouri de ! < sarma CF 102773 l'agar r nr. cad ICOpz

> ?

2.1.■ 5.5

instalat?; Tehnologica CT7 Cniii-.’jltii

instalație termomec :.i;ca de capacitate ✓ instalata 6,36MW: 2 cazane, pompe. \ i hiiabad arc de c; dura, sistrn de expansie. contorizare sursa, static de trakir-" tubulatura.

\ \

V \ i )g! t ' y / oî/

/

^'^7

/NC/

^.752.999,31

r< j rie! ■ . . mnici ’-’agara::

î 3 ?■ 3

___________

7.1. i .(

instalațieutoniatizare CT7 Câmpului

s: ;tci i de automatizare, t?l igcsimrc. sistem transmis; : radio;

2001

508.06 i,95

dropriemte r. muici iul r-T.gtiras

r o ■» ।.. . .

! .9.2.2 __________

Mc: Ne Termice CT7 Câmpului

rețea termica tur-r. tur încălzire 2ilre x 2366,6 m din care:

DN 200 = 521,19 m, DN 150-3O9,86m, DN !25 = 300,77m, DM 100= 173,6 m, DN 90 = 33,_i> ni DM 80 = 315,18m, •?N 65 =148,89 ni, DN 50 = 248,9 m, DM 40= 188,83 m, DN 32 = 36,21 m i 'ei apa calda men: jera lip 1SOPEX 2155,5 m din cmc:

l.-N 100 = 398.08 m,

DN 80 = -125,17 m, DN 65 = 463,54 m, DN 50 = 291,4 ! m, DN -10 = 187,64 m.

200!

3.10 .923,35

f ropric.' *: i- ‘unici ^u!

7

* -■»

F.v>,9

DN 32 ; 36o,-: 1 ni L)N25 = 21,24 ni

1

•                J* J'C !        '

• C ' ; rS' t $           ■■£ ’!tli t      >..

... •

 • * î 1 1 5                ? ’          C' 5            'f . "

 • • • ,11 .          .»« î"

■                   A......

. • ■. i>r' : xr'cvvi' j,/) '■ ■•.14 ' । ,?d< l',‘l. ț > 7 md '-.oi

• • . ■f îț Să '■^io-‘îibC7>)'-

. -•

B .A£n e..      mul '

\:VL ■       i ?C '^'.p 5jp:

• ,■ ■“• .. . • ■ ■_

B? ''■■■'!. b; n M;.J ■

„A mbJ. - ' C!i:dy m , :ț . ■ 1 ■iîi <         •       - " ’V vY

*? ■ •

Î3 ... ■ >/: ba • v-m ■

..         1..

-V.

» .

.f‘-

1____________________

1

1                       1

I viwyj

-----

• •;>{ / •

1

Qc •

i

>r ‘ ‘

‘.ii’''-    ',i

< .

Cent.nîa Ten.Jca 8 Sere Corn’«ir? - c! <dire


Cv. Combinat Chimic-fere. Se - 32? îan, Clădire par tr cu structur de iezi:’t nta din cadre din beton rmat si

2001


476/ ®2,25

i rop ies r bir.icici

t* *< >~îS


rj-.io

j

1 i

zid ario de in niioem perime«rala di i -'aramida; planșei) din fasii prei.ibricate embe tip ECi’din bcO>n ami.it.CF

102774 Fug r.r.toj 2735/5 ( CF

vechi 6bC".i)

F

\

1

1                                                                                                                                                                 i

!                                                                                                                                                                 i

i

'      aferent C'lo Sere

CoE.bin.g

Teren snpiafa a totala teren 0 =40 1,6 m.) împrejmuit cu gard din [moiiri de sarma CF i(>?.774 F'egaras m.top 2435/5

। X

î

i

i

!

I

1

!

!

'•7

1           ‘

1

________

; i.

■ «      •           a V .

iie Tehnologica CTS o re Combinai

înCCatie Auto: nLzrre C'-\: Sete Combinat

inși da! jc 'crniomecanic: de copaci ale instalata 6,36MW: 2 cătune corn'mstibil gaz m ;trn. pompe, schiinbaloar de ■'.''i'.imai, sistem dc expansic, eoni >i:zarc sorsi, Static <’e traf »ru; Uibuhtiira..

2001

3.097.159,10

l’r. p-iet. ■, Municij ’. 4 Fagaras

13 ..■>

» . . ■» f

sistem dc 'u.icm.'tiznrc, t'-lcgestinne, JsUm ti am misie radia;

2001

55:\553, 9

i’r pric •• c i ;/;i:cipb’! !■'. !O

•rU-

IXteLTcimice CT2 Sere Combina;

re ca t ;rmic; tur-retnr încălzim 2!lrc x 2247.3 n., < in care:

OM 2C0 = 337 n„, DM 15 :')-3 «2,5 m, IT4 ! 25-220,2 m, DM “ 232,4 m, Dbi «O - C/r. ei EN 20 - 10 î ,3 rn, DN (.5 =201,3 r.i, Oi! 50 = i J2J6 m, DN 40 = 219,9 m, rețea apa calda mern-jtip iSC PST 2130,6 m din cam:

DM iOO--3&7,C9ra, . N Xt. =S a., >.. N 65 -•■• • 23,2 m, DM 50-= ’6o,5 i a.

200 i _________

3.2 o//!7,51

Propri Mate Municipiul

‘z>"

________________

i..........

1

i

!

•*

-

H

।            .. ..

1     "

1

1 ........

i

i

; 1

_____

D 1 î" - i <

I . ...

UN 40 “ 273,o m, UN 32 - -102,7 in UN 25 =-168,36 m

..

’ 1

1

i

i

i.                   1

1

Insmh.iic Acumulare CT8 Sere Combina;

vase de acumulare apa caid menajera cu fumL tic clin beton, x ?n„-, servomotoare, doitipe

2005

■'' .'o' ' -.

Prcp-sc' c i nm : :N

f' ;ri:"»!n Tt .mica ) Spi.'.l -N;- ’irc

Sc - 7 ',35 mp

Clădire parter cu struc'L. •? de rezisten a din cadre din bi icm ; rmat si zid: ric de compartim'Uit: „ din carumid i; planșei! din cleme i’c pix, h' ri t. din bctc-n Ci' !C4C)9! ic l>.‘ras

77^

— —

.. •

CI

' 'A> ■ <

AT<wict; :

/ ...

; imnci;. m

1

1

1

...         1

i

1

1

LJ

hr bai-.; Tdmolm’ica C'1C) Spikl

instalație te.iaoriiecanict. de capacitate ins’al U • 2,-1 M’ 2 c »?~irc i'Dmbui’tibi! ș>az metan, pompe, sNiirimitoa c de cald1! a, .niște n de e.xpansic, comorizaic sursa, Nație de tratare; tubni: 'ura.

710. 0,3 a

i-.î- ■,. Îdi.iid 'îmi

1. - ■

1 1

. )

biS'.ni; :ic Autoin:itizare ' Spil:.!

sistem de 'vlomatizam, tJ.egestiunc, s’ ;tc;ii tr: n.sinisie adio;

1

Oi. 07U51

■ p pr’k .. ’t;

i tem ic'

c*;; j’u:

/ropric ie i'- mnic'pi'.ii

;;ag ras

_____

L- ■ __

. • -

’ • o _ ____________________

f’.c el o Termice C 1’9 Spital

rețea termic i tui-rciiir inc.'ilz’rj 2firc 1 571.3 ni din cate:

C-N 125 = ■ Î7 1,5 m, DT! 100 = 83,7 rn, DN 90 = 15 ra DN cG = 83,7m, C-M 65 = 66,5 m, UN 59 = 65,7 m, UN 40 - 6C,7 rm T N .32 = 2?,5 m, re*:ei. apa cakia menaj !ia tip K.’-OPIZX j7î,3 m uin care:

QN u5 - 120,5 m DN 50= I34,7m, DN 40 = <■’ 'A m.

■ 1'1.32■; .2

PamI 2

DN 32 - 5P,0 m Di ! 25 ~ 163.7 ni

2.i.i7.‘ 1

istsi ' i / cumulare Spița!

ase de acu i. a dare apa calda rr.en.'i cu Fundație din beton, v; u^..

serv<motoare, pon pe

5

. ..iclicr hur tine.c si i cr -niii iicoterm ( fost PT Ta becuri)

Cv.Tabâcari. Clădire P l-i atelier întreținere Cp 102777 b'agaras m. 7u5/2 CF vechi 677a

'    ■ Atelier inii ' tinere

Flcolcrn.

Tcr; i snptaDfia de 270 ii.p co:is<n.' CP 102777 Fagaras nr.top 763/2

• • .

■ •< ir !            i          ■-i.-'v.

. . -■

r ' ' ’ 5 **

• cr.?

2005

rt-,pri '/:....

PS'ljnic' ii<l

J     __

clic

2005

/zkMA' ’| ?     . J v.

O / —

7        -s

,■ -Vv 1

^..2 4 | \ VL >

V

X opr-r =■

?>î% ilpiiii' r:

..•',? 2,;

/V f

'C‘ /____________

’*7

. ‘ ! *' i 1 *

7Z ...............

I

2 ’r }'C\ nr./;îj>îz020 c iresooiidenta Anexei nr. ? actualizată la . velei Adițional la Coiitracml de d <_ în ni; i.:tr c ni. 7.3/7/27.1 2.'


si !<b_Z£MEl r '23iV' P’Jr! 7/'■'


h i st; 11.al iA mo n i a tizai c ? !’!'■ ’udor' 'ladimircscu

le Termice CTiTtidor

ala4io T<-hi‘Ok..gi''a CTI Fudor

.inia 7.''iiiici 1 Tudor k’Jimiresot; - clădire

.i ulcAml CT1 Tudor Vladimircscu

E; :meutv 'ide.'dificil Te

...

folo; P1 ra

<\

** ■ ' •

. r

J

4

6

Cv. T. Vladimircscu, Sc = 525 mp Clădire paner cu smintim de ; existenta din Cadre din beton armat si zidărie de compui tinientarc din cărămidă; phnseu din eiemuiic orei; o ic.-te din beton arm J . CF '02772 Fagaras nr.tr n 3209/6/1/6 (CF vechi 7036)

199 ’

■\\2: ■ .1

pn. u i mnicij

,,vt

Teren suprafața toi; la teren S =320,25 mp împrejmuit cu gard din a nouri d ■ sarma CF 102772 Fagaras m.icp 3209/6/1/6 (construcție 525 mo )

insta' iti; tciniom-canica de capacitate instalata 1 t»,2t IV/: 3 cazane combustibil gaz m l..u, pom. ., schimbătoare du caldurs, sistem de expansie, con’orizare sursa, ^c'tie de tralarx tubol-Oura.

|< cp

5.('>:.).2:o.57

Fk     • e

i urni d ’ Ș » ■■

sistem de anioniati rre, 'ciegestiune, sistc n. trai emisie radio;

F'99

7?.7-:

. 'orî Ș

i' amici mi

Ft         .

i

re te i termica tur-re’ur inc; Izi; o 2fir; x lv95,6m din curm

1990

6.'.72 71,6'7

. rupri" '

!■ uni. ‘ a,-’

i .

i_....                         .


1 ■■■

1

DN 209 = J S,<’3 ai, DN 159 = 336,3? in, Db! 125 r: 313,13 ni, DN 100 = '37,7 n, 'VI 30- 2'1.12 m, H-1 u5 - 235,71 hi, DÎJ 59-236,7: m, DN 10- 12',76 n, rețea apa calda menajeră 2169 ia, din ca re: DM 109= 193,34 ni, DM 30 = 1 53,59 m, DN 65 - 473,59 r.i, DN 59 = 370,’7 m DN 40 = 285,86 m

DN 32 = 532,66 m DN 25 = !28J2m DN 20 = 7,43 m

zl^îZ /

' z 1

Pag;

M ci

..

1

1

1

.*-3                         r. ir

. . ■ ■ .

it . <• ■        - ■! >- 3 ■

•3,    •     -

■ ■

I

ACU il'iki: i CTi'i'i'do.'''Indii..i eseu

vase de acumulare apa calda mcnajcia cu iiindati; d'n beton, vane, servoiromarc, porape

2695

~.33.C'!-,74

re.îi'. '. . ! ti :• 7 i-

■          -1

x. 1

I 1

i -

Ce it>\iki "cn.iica 2

.? Dec mai. rie - chuir.

Cv. 13 Decembrie, Sc 512 mp Clădire parter cu s.ructui. mixta din cadre din beton armat ,.i zidărie virt.anta din cărămidă cu sâmburi <: i beton rmr.i.; okm cu din elemcii ■*. p.elabriCwc din b -fon armat Ci' 10277c i;ă’Draș n- <\id 640 (C!7 ’recki 11o95)

9r 9

1.522.31,5.' '5

' .apt' ' ’ ■

। '1 '1 i' s! b ■

/..

.... . - - .... _ ..

Teren albi viii C'f'".

13 Dccembri;

T'ren suprafața, mtala teren 3 --7°4,g mp împrejmuit cu i’arci citi panouri de sarma fagrr. s di i CF 102779 nr a ' 640 cu suprafat ’ totala 42336 mp

. v tai ilic Tehnologica CT2

i. talaiie te inom-- -.anic: de copacii ,1c

|

'>A 0. .>7.3 i

1 : l j >fî • :.

n

.1.1 ..

!3 Decembrie

i; st:d;Ta I3.6MW: 4 cazane combu.>libii . az metan, pompe, schimbătoare de c 'dura, sistem d excansie, conto. izaiu sursa, static d • tratare; tub datu i.

/

1.în j >;

. .. .jp.   .

—       —           • • - •        1

1

1 i

। ।

InsOT .ic AutO'.na’izni _• Ci'" 13 Decembrie

sistam de automatizare, 'eLgcs'iur \ sistem transmișic radio;

/ »•- /

- X 5 , șț

. Opri . <■!

T m'dN. i'..' ba

-■ i

i

I.' •;

’’e'.Dc ie;.Alice CT2 i3 r,ec3mbr-

rețea termic •. tur-rctir încălzire 2fire x 3352,5in; din cam: DN 259 = 325,93 m, DN 200 — 3So.3S m, DN i50 = 29b,3 m DN 125 = 250,67 m, DN 100- ^.5,7 in, DN 30 = 221,07 in, DN 6^ = 524,2 m, DN 50 = 302,14 m DN40-239,18m

Dcft a apa crk’a men; ț'X. 2n7 9,70 ri . diu care:

DN 125 = 325,93 m. Dl 4 ICO = 329,35 m, DN 1’0 = 267,52 m, DN 65 = 535,21 m, DN 50 = 221,15 m DN '0 — 330,77 in l N 32 = 313,8 i m DN 25 = 4!0,42 m

V*

1999

7 y

o. >3d.N'5.10

i j opri ■ . ’

i- unici- iC

Ins.Jalic Acînnula* e CT2

13 Decembrie

”rse d : acumui-'r ?pa calda men..jcra cu fundație din beton, '/a ic, .'X'''v<'mo;oa.i'c, pompe

2(/'7

5P.?'6.2.;

rrDDî’

> ib.il ’ ;J’I

> '■? ’

1

1 .,1.5

Ceiiinh Teri a La 3 dasilc . J icsmiari -cî.djrn

Cv. V. Aicc.’andii, Sc = -i26 mp

Clădire rm-t - ■ cu s<.ri’' tura de rezistenta din zidărie popan-a din raramida si

2000

o3 ! .5' 3,73

I T?J1‘ l

ț-' p--

>, 1

1

sâmburi din beton at.n t; piaiisc din nt cn arsnat monolit (pi .ui A gtinzi) Cp 10277a i\      (Ci-' vechi 595^1

'■er«. i aferent C'

Teun suprsUii:’ tot‘la teren S - GH,5 mp împrejmuit cu g.nd clin p-tnouri de ."uif ' c.p. din CI- 102775 I-pga-..s

2.'.

liisl-akitie Tchi.oiogirt CT3 ‘.’jsi’e . 1. cscuuri

’r.stP.L-.tiiî toniiOiiRcanica de capacitate i.r Liicir 10.2M V: 3 caz ne

c indaiciibil g iz i.relaa, pompe.

schit batomv, <i • cJdur. sismn.de

cxpancic. conte 1'iz',,u        sitilic de

rva o: lubuîjtur;.

! 2.

în.- ■■lati A u । o a ia li zare C'î'3 Vasile Aiecsindri

:,isl..ni ( r aih< matizarc, ek c. iun , sistem uivismisie raoio;

agî J ; d’rn'.icv

■ 3 ' Asiic .\le 'ndi i

i :t : K’inic'i (ur-r.li rincaiz: c 2 Urc x 1595,6 m, diu ''.mc:

Dî-iBC 3 = 237,31 m.

iGl 150 AAJ9,C4 m,

nN 125 i‘3,53tm

Di 1 K0 = n0Ai j, ’-'JvJ’.n,

GN G5 = 201.52 tr., >N 50    ,7.. > m.

r. ten apacGd . meunici.' 156'- ui d cmc DN 1G3- 1 '4,79 m

DM 6a -297,93 m

1)1! 30 =32A,9! t.i

Dl'I 50-223,94 m

DN 20 - 22î,36 ni

L-N 32 =231,06 m. Dî! 25 = 35.; 7 m

1

Ins4 A î ie Acunnjl.'tr.j CT3 sik 2 luc; meri

de acimulair apa • ni>. u 7,. cu f’btdJic Oht e ’<vi, mc, s v, .liotoa , oomr-.

1 1 Jh?

1

2'„.. * T rmic > 4 zaua G iii -ckriirc

C.v. Zona Gării, S ■ - 330 C! ?d;re naucrcu stmețun; . lista Gin ''adie < iii

i

/ /

i-y*-

■\ &

1

i

1

zOOG A

• /%

" /

<#%.yy>7 .

.. >

7

.'.or> i •

i ’ i.dci i:.:i

!

!

■’ : !

i

i

i

2C"%

(.•3.221.OG

} . >:)[%■:'!'

i .''.'mc;:r;/

.? ?..r

i

, • \ •                            i

2G0G

3.9OZ‘.%2.K7

! ji . ?!

i

i

t

I

I

2G07

r. ' ■>! ;

i h::J :' » !:'

l

r’°"

i.ro _:.!c

? •!)(. . ?

?:'!! ic’ ’’ ’

1                                  -                                                                                               ------ ■

_ - --- ------- -- ------ -------

......... . . . . . _ _ _

oeton armat s; ig inc pot tanti c.m cărămidă cu sâmburi din beton ar.nat: planșei’ uin 4 :mente prcfborm-’c.

102769 fag -.ras nr.lon 283 V2/Î/I (CT vecin 7037)

i' .u;

■© i7 -j

i i

!

? ! T •% \ p. m ©'1 X * Jk s V’J

T : n sistem CT4 Zur i CscU'ii

Teren st’prafaL'i îetah teren S “303,7 mp împrejmui. cu '"mi din panouri m sarma C'-' 10276° l-agara;» p.r.too 203-'!/.'/!/l

iiist.daiie tcrriom-.’c mic . de caoacitulu

î

1 •

...1 . .X.

’ns!aVxti -• tehnologica C'1’4

instalata 10.2MV/: 3 cazane combustibil paz mutau, pompe.

1

1.561.430,5 ;>

-f'i epriut. ' . i.iuili .'’piiU

exnansic, co itoiiz. re sursa, sGtie d : tratate; tubulatura.

i’ gara •■

1

î -

..

b-<sî :..J:, ’jitomrivizare ! Zcn. Gării

sistem de sul om iz. "c, telcgcsti'm , „ism i ansmisie m ’io;

19f - ■?

'■.67.030.48

re pr ic e i' ■ -ic!1 ' n

>7a jt ras

i e n •

■ . ' • ' - 1

Iv 1 1 luulic. (”1’4 ’,Oii ■ Gării

ro',ea termice ti ~-i Tr m.m.izirc 2!.i o x °°62,3 m din caro:

L-N 2.50 - 251,02 in, DN 200 = 410,41 m, Dl! ’ 5G - 273,34 m, OT J .5 = 212,42 m, DÎJ 1(3= i02,-i7m, DN 80 = 256,17 m, iTN 65 461,19 iu, DN 50 = 4 !6.69 m, l?N m-0 = 62,3 m

DN 3^. = 83,76 m

iuțea apa calm, me.! ajeră 2821,13 m, di,i ceru:

DN 150= D;4,0’m, DN 125 = 153,83 rn, i.. N 100 = .- o în,

l -)r r

5.'©5.95k6i

-'r i;

i. um'npml

'\.S

1

!

1

i

DNF-0 = 197,23 m, DN 65  453,06 n.

DN 5C - s50,57 m, r)N-10 “230,21 m DN 32 ■- >52,35 m DN25-2H,33m

i P’’ \ >•'. J. \ ■

'd\

cp

* •

= . • ' '■■■ ■

z i :X •

4? r 7]

..................  ’   1

-.        -      ■ .       .. £S

4,. .‘A ca . mm*

\          f j-:

A" '

1

7 : ■

.5

h.-m L Acumulat -• Ci' /,<ina Gurii

vase de acimular-e «pa ct-hh m ■lizierei' .in.idaiie din Leton, • ane

!_> rvomotoare. pompe

j t

171.639,19

icm.i 1’ m

Ort n Termici 5 Oni-i:

-clădi plus sedii

O. Tm’hii, Centrai t Sc - 324 u> ”egiru d înălțime P. C! .dirc pr.rre:* cu structura d.: rezistemn din cadre «lin uton . rimat si zidărie do inchideie perimetre,'. Construc-Jc sediu ccoP.rm, răpim de inoltii v- P H , CF 102773 l-'ă'n ra.', (CF vechi 655 )

OOf: '

) t

! .2^'b ’03.2c

t r.m ie • : î- "nici- 1 . . • • V’,’

\rai aferent

C Z"»

<. i ^cikn

Teicn supr’faia tot da teren S = !-'3j np irnprcjm"it cu par.' din panouri ,;c s-mia "T 102770 Fcgarrs nr.top i 522/3 cu coiisi nații CT si sediu

Ins1 1 i, l’dmolopia CT5 Okv.

i.ru iGir i mcrn-'''"nir 6 . g<ț: c:<ate ’ust^înm. lu,2i',iVV: ca'-'-mo ron bus.ibis gaz metau, nompe schimbai xir dc cddi a sisien.de •."Xps.nsie, coniorizar: sursa, static de tratai ;- tubul Uur.

or mi

^7 .'<77 22

7>   .     *

>                '      1

! '.mic '

i

!.f

1                                                   ____________

23

T • 1, !,

nst"l ticAiitom iznrc CT5 fc-ntru

"Ltcm de ■vitoi . Czarc, țcLgestiuii , si. ki i transmisie a ‘m;

200!

're ri'--- ■. r. cric:, •!

L '        tC j

i

£<c -z T'v.nice CT5 Ce iLn:

reitot mica !.ur-r,tiir ii'o.dzire 2.?re x 342 >,7 m din c. re:

popi

5.212.72'},: 2

S'roprî- • ■.’> r mnic i'-:

j î?'..

1—......  I

O

Li 1 209 - 335,o7 i.i, L’M ’ 5□ ~ 39 ‘,53 m.

l-N 123 “ 324,7 1 m, DM 1<;3 - 731,3 1 m, DN 09 — 420,1 m.

OM 65 - 262, Î2 m,

I'N 5!J -- 697,00 m,

ri ! <+.■) - 163.2° m, OU ° = 3^,00 m

. a d<* p. "                ' _r

?SO*' i. 33e ,70 din D’N iot, 325,67 m, Oi.' 00 = 3? .,53 m, DM 65 - 5 -47,î S m,

LM 50- 675,26 i,

i.LI .2-72..J2 [?N 2^ = 272,57 m

! țj S:?tv... •

i .      >

:■

'                ' <t‘Z        x ' ■ ■

•'3bi-' h'.L; 'h îl»* <•' . uaiznc ni ■ ■'".^1, 6. 7'’

>.        !        ”.jt i./              '      ■ !■

•xe-tr-r kv;,-r' qDL’M”-'

bisr laiie Acumulare C m-u

CT5

vase ck as^uiiiulaic ai a cak' cr 6’ ’dntic iâ beton, /• i” rvome :.oar?.

Ci/. 3-gi,! Ihiirii-Diia

mp, Clădire;':;? ■■ cu r'.rtv

-uir: 1 termica 6 L Stanca - ci-

-Hi-

dir cadre di i zidar’e dc i i< idore p r camt lidn; .Imt >; di i i si

curbe tin iiCPdiin b-ctO! .;t î 02771 Fazaras nclop i54

i Lin X

x-( G;'-.: ,

i -r           /a^x '1S s °'5\

Z;''         '°Vf. \

• .-i *

3 men jern

5'i.:', 0,'. '■>

i. ■ .

? fllîiwl JÎ

i.

a, Se - 220 lur de

or -m.J;.i

'r-L. din

1 inbri •-■ te mit. Ci?

V2 ( Cf

2d0 i

r n

• • / * <

i-,.-

>■;>

• > “

o 1

2. ’

j.5

1.

iei -i! akieut t T(. P-na Stanca

vechi (>723)

Teren suprafața totala k en S =784,6 mp împrejmuit cu gard ( j i panouri do sarma ST 102771 Sagaras urdop I6-1M2

/

/'     ... zl

* z

.2/ TUMs '1, J.X,      /

</ "—<ov

st \ ti ■■ Tc.tnok pica CT5 D-ma Stanca

ir., ir Llie teriuom manie i tic capacit ce i isialata v,3vivf’V: 2 cazane, pompe, sclumbato'rc de căldură, sistem c : c:-?>ansic, coiitorizare sursa. static ac tratare; tubulatura.

i—

C,         c>

1

o ri.ci'"

-Cmcici; ' a

i

frt tic Auto U’ti/an CT6 D-nn Stanca

ai tem ck uutoinnti-.are, .c’agcsuunc. aia em transmisie radio;

2001

5?'.).O 2,-m

i\ iniei;’;: ;

':;:ra:

r<CiCt. Termice CT6 D-nt Stane.

ren a termica liir-tef.’r inca’zirc 2firc x 2042 m din care:

DM 200 = 209,5S m, DN '.>0 - 159,81 m, Dbl 125 = 425,93 m, DM 190= 168 99 m, DN 30 = 209,0 in, Drl 65 =115 m, Drl 50 = 615,92 m, DM 40 = 12X23 m, DN 32 --20 601.;

retor apa -aid;’ menajera Jp 1S>O1'EX 1 ,î2,S0 m clin caro: DM 100 = 25,77 m, DM 80 = 230,73 m, ’2N 65 = 166,87 m, DM 50 = 282,32 m, ivî'l 46 = 1 a ț ,8 j m, Di 1 32 = 382,09 m DM 25 - 304,26 m

2.74''.5''.-:,2.

l'rn >ri Maniei’ iu F -r;.:-.

' .3 •:

Centre la temi i ert 7 Caninului - clădire

Cv. Câmpului, Se -- 233 mp Clădire pa ’t . cu r.ti ttcius;' ce recLien ;i im

। 3 37. 2 3,4?

D-vr: । mnic-'

eadie din beton arm: t si zidărie de iiiehickre p. imunii'1 din cărămidă; planseu din fi sii j eiabricatc curbe tio l-CF din beton arnKit.C'7 107.773 ragoras nr. c: d 1 OOP (Cr vechi 6759)

1       \ X

1 VoS) i

i /->

aWS

I > J 1. «’ i ni i C. A

\ *\

.gara,

\

7

'1

Te ui aferent CT7 CTiiipuh’i

Toivn suprafața totala teren S -722 rin in prejmuit cu gard din panou i de suim,.. CE 162773 Fagnras nr. cad '603

in; tal tic Tehnologic i CT7 Caninului

instalație tem omceanic i dc capacitate instalata 6,?6MW; 2 caz ne pompe, rc'iimbatoa c de c. Idur i. sistem de c.xpansie, contoriz: i : sursa, scitic de tratare; tubulatur: .

2001

/st- '■

x * -ZX

277-5aTM'\.' 1

> top ie< •••:

;                                       î

' ■ ’ 1          *

2. Ide.

ii; 1. tie Automatizare CT7 Câmp dui

sistem de autem izat telegcAimic, sistem transmisia radio;

2''9 i

502.2 ■’ L95

i roprir ■ 1’-mic' lui

•’     r.J.

i / .2.2

R-tCp Termice CT7 Caninului

re ea termina tnr-rctur încălzire 21 ke "■ 2366,6 ia cin care:

DM 200- 521,“ m, T>îd 150 ~ 399,36 m, EN 125 - 1-00,77 m, L’M ICC ~ 173,6 m, DM 90 - 23,13 ni MM 80 3i5,ISm DM 65 -148,89 m, DM50 -- 2mc,° ni, DM 40 - 1 88,83 ni, DN 32 - 36,21 in rețea apa calda menajera tip 1SOP-3X 2155,5 m din care;

DN 100 - 398,08 m, DM 30-425,17 m. DN 65 -463,5 ' m, DM 59-291,dl m. DN 40- 137,64m,

W

a > p- ■ 'O-, -

ror ti ;!

!'• ■> ■liciMi-;

i

1

1

. 3'-.9

I

1

DN .->2 = 368,41 m î )h zz '= 2! .z n

i .3.5

T ’ • । 11 ’c 11

.   ■       n       ide,:                    -••'

«* ’ ' i. 1 f 2>ît'c ‘ ‘ IK ’

• 500? ' ’ ’ î4.! Ai       Jl. • i- ■■

' !î:         1 .1 *

■        1 V! ■ - :

I ii V.i          '            ' 1b i i

- - A-.■ A. 'f.br<               r

. V ,ii . y Î.3 "î-dodii!'> •’> ;’l, ’lK                 f

: ‘ ’ 1 l-rtrilC • ' ' , 'L‘.« . ' / h ’'              ‘

J,-. 4 • > . . > .â.d' ' - ' ' ■

a               t /<•              ; ■

‘ ; D ... a- .. ;          ii. \ii ivi-,         ■     .. C.

i

__ ’ _______LXWiZiJzJ

\ \ v      z <? . /

\ ' 'S;-"--___C/

■ .             \ 'XA sA

i

Cenușia T a mica o Sere Combinei - clădire _

■Cv. Conibii:; i Chi<n;> e.-e. Se - 323 mp, CI dirc parter cu si• uciur t ue rezistoita otn cădi din b?t:>n armat si

2001

‘'76.^2,23

• . .DP' : ■ '

.. .• 7,,-.,r

।. ț1 j> • ■ J

? • j ~ • r '.

i ..... ,

f -----------------

1 1

zidari' de inc'mj u . । tri icht! . ui., cărămidă: pl:ms< din i; sii prefabricate curbe tip ECPuin beton aimnt.CF 10277-Hm?aras am< p 2425/5 ( CF /cehi 6j().j )

J

vi -A

* ■ A\         \

. L

%.■ Azi- /c ''l

?. vitjn iCrCiit C i o Sere Combinai

Teren si ••rnfrîto torni:! k-rsn S - 2)4,6 mp împrejmuit cu gard din par our: de șarm; CF 102774 Fagaras nr.ton 2435/5

* . '

.■ \             .1

1

InstJ .ie Tehnologica CTO Sere Corni inat

instalație termen.ecanic: de capacitate instalata 6,36MW: 2 ca, ane combustibil gaz n.<.uai, :c,mne, sxliirt doare dc ca. Iun,. ir ?m d ;

.\p- iisie, ''unic, iz -.re cursa, s* -.1' : ■ tu an,-: tubuCtum.

\..

200 ’

V, c\ 1 'o \ f

: ;■( ri n.c i :;inic! -im Frgrr.s

i 1

1

1

! -ț

2.

h s> katic .\utoiiK'di''.'’re C ; 3 Sere Combin. t

si: tem de »utomatiz',-e, tel- gc. liun • cist mlansmisi "• >o;

2001

559.533/<;

k r< pr*t. u''î

1 mnicHim r;.. ‘ nr ■

1

1 '7

1

L_

•->

b‘ 1 'T ■mice CTl> Sere Combin it

.etos iernii -,a tm-'-cun- încălzire 2fire x 22 17.2 in, din care: î)N 200 - 387 ni, DN 150 = 380,5 m, DN 125 - 239,2 m, DI'! 100 = 232,1 m, Db! 90 = 47,2 m

C-l'l 30 = 191,2 .a, CN 65 =2'^,3 m CN 50 = = 258,46 m, EN 10- 219,9 m, rețea apa c ild.< m. mțje,tip ISOPFIX 2130,6 rn cin ce :

DN 100 = 327,00 m, DN 30 = 9 n, i)N <>5 = 123.2 m, L N 50 '■=       m.

20CÎ

a <o 717 i

a pn <’• •v î m ir:’ Ji'î

1 K 1

1

1

1

I

■0

1

i 7

1

L

_ 1.17.4

lustai tic /■ cumulare CT8 Sere Ccnbirat

DM 40 - 273,3 m,

PN 32 = 492,7 n.

DN 25 -      hî

vase dc acumulare ana caida menaicra cu fundație din beton, vane, s< vomotosre, p impc

2005

i.2''‘7e? / -i5 cxHV.')l y .

* : 2-Sd

. .c-m-i

Mp.uri m > • AX

>■' : !

1

7\i■<r,.ia Termic 0 r’piL;>.i -ci.-di re

Sic - 74,35 w

Clădire parb.rct! structura dc ;existenta lin f'adre < in bcon ari.rd si ziderie dc compari imcnrr-.; din ca :.. aida; piimsm din clemente p re fabricatdin beton

Ci-' 103 991 Fag:u«s

1.

200 ’

/

/         "T. *

~ O f ,        -

V

X, ^4.     J'-

’ F       c

.im

1

-     -         .          .     1

1

i

2.1. 16.5

7 1 ’ ■

1 .<‘.2.2

Ii. t: 1 uie jdinologicr CT9 Spin.1

instalație tcnrieraucanica de capacitate instalata 2, ;ivi"V: 2 c./muc combustibil ?az metan, . omp , schimbătoare dc căldură, sistem dc expansic, contoriz'’ru sursa, static de trat; c; (ubulatur\

20'.)-’

7 5      * 0.2 '

Prmiri .

i                                •

r? ar.

iHi ic <\v.;

■ •’[

Detcl5 Termice

umslizm,

sistem de -.uj'omatiz re, .-Ic^cstiun ,;ist ;m transmis: ■ n iin;

2604

.:0'/?7D,H

5 ir ; ''. i TniC m‘ c.-’ ■■ ir

______

CT) Spital

;.J :a icsmton tur-■•mur moalzir'' 2;irc x

571.3 rn din cor :

DN 125- 171,5 r\

Di 4 1 CD = 33,7 m,

DM (’9 = i 3 m

DN 80 <$3,7m,

DN 65 - 66,5 m,

DN 50 - 65,7 iu.

Dl 10 = 60,7 tei,

DM 22 -= 2-i,5 m,

ret 'i apa cai da meu. jc ■ tip CIOPDX

571,3 m din care:

DM 65 _ 120,5 m,

DM 59= 131,7

Di4 HO = 94,4 in.

200-'

40.?ck'’2

Pi cpr lt :

1 Șt/'Î1. S

-

1                        .

. *.. t.

hisi-'.kuie i .cbuiiîk ie Spi1 a!

DN 32 = 5J,0 m

DM n5 _■ j63.7 r.i                 __

vase de ;iciin'aiarc apa c,:'da menajera ci: îundMic din K-U n, vene, seromotC; > , pompe

j .0.5

/ J:.;i Lr !nti tinere ci i.ilercnlii Ccct' cs ( iest PT"a' acari) 'R -eii Atelier irif'i :cie dok-i.il

Cv.Ti băcari, Clădise P+i Laier i iti aținere CP 102777 k'agaras nr. cad 765/2 CE ' cehi o775       ____

-ren soprafhta de 270 mp consH'i'Ciie CE i02777 i-dj.'-.ois m.lop 765/2

t

!_;• ***

’ i• sî'v “•                           1 *. 5       •..

/. ■ f l r

, K,

' "■« 1 " ’ h ’ iCL. N.-..Z7 'ie-'fv irespoad. nk> /tucrci im-1. 1 actualizată la Actul Adit: îmi ia C ont. actul ■!•■ u îf

737-:.

,,

1 _______

L._____

'27.12.27'0

r~; r~

. r » » J.u

2.1. ....

.... ;6. >

.' X.'

7.7,.

h a btmmwi

C7ji r ia Termica Tir Joi ''hdimi.’ .-cu - cl.’dire

ă'.i'CH af.r.nt C.'i fudor Vla-lânifC: C’J

mstalT.ie "chnolc^ica CT1 Tudor Vladimiiescn

i asta kt. ie Ai' te rar t iza re CT1' dud ar V!tm‘ n >.i t eseu

Ro<jic'r ruiic? CTHudoi V! .dimi re:,cu

1?.7             CE COi

3                 tu"---- 2

Cv. T.Viadimirescu, Se. - 525 an CI ivire pa-ier cu siruclur . de ezUcnln din mdredir. buton       si ziua i- du

conip^rtiniouiurc din ccianiida; plansett lin dcirmntu prc'ab ica'c jjn beton armat CF 102772 Fag..ras nr.îcp 3209/5/1/o ( Cr eclii 703b)

Tuxn supr. f ta iota!? teren S -‘.>20,45 m ) iiiipi'cj unit ci gurc lin panouri de s ini a CF KJ2772 Oa^a s ni’..cp 3209/7/8/6 (construcție 723 mp ) _ iasta’intie termoriccariic i d ? crpa^daie instalate. 1 \';î\lv'': 3 c m“ combustibil gnz metan, । on pe, solii nimlnaie (ie c.Jdum,; istem de expansi . comor»z:irc sur a -tatii-, de tratare; iubulat>>ra.

sistem de .'nilcc'nrtiz.irc, tdc/j slău îc, sist'-m transmisie radi.-;

țetea termica tur-retnr incalzire 2fire x 1996,5 m din care:

DN 200 = 210,83 in, ________

/ ¥

77

77 -.JH !fSO 7 ____

An da.-;

. ’• ■■vii; t.“.

1999

197-

!f 99

IO- ?

■;r3*77'

>J<7

. ' .v ț .....

i.i59. i'

5 }50.2z e J.-

•‘/.n -.79 7

-. .<> . / .

Ț\

r/'

Z

ropt

l.bmm' ;m’

i b        iii''

' g

i itm; .: -

. .77'

- .rJ 71 •           '            . t

/

• /

1J? J

Par. 1

DM 150 = 386,32 m,

DM !23 - 310,13 m,

DM .00 = K-7.,7 m, DN 80 = 241/12 m, DM 65 - 255,71 m, LN 50 = 237,7! m, DM 40 = 1’1 ,76 m rețea apa ca iuti menajuri 2160 m, din care:DN 100= 193,36 ni, DM 80 = I 73,58 m, DM 65 = 473,59 na, DM 50 = 370,17 m

DM 60 = 265,86 i t DM 32 = 533,6o m

DM 25 = Î2f, 12 m DM 20 ■ 7,-13 m

, • ■ '■ -•

' re • ’ . ’ ci

•*//’ ■ 1 r"î* c-

1

i. ■

ms.ai ie Acumulare CT1 Ti’ujr VkuJ im i rcceu

vase ele acuiiiulare .ipa calda tacn j :ra ci: 0 nc-i'ie nia Oelon. -:m ., sen ai noto<ire, pon ipc

c , .O.J

C mirai? Ten lica 2 .3 L'e-r'orn’^rie - c’mdir*

C'-. 13 Cxcmbri:, i- c = 5 >2 mo Chiuiic parter cu strud’ r; mixta din cadre <liu beton armat si zidărie piilunia din cărămidă cu sâmburi din ..etGr arma.; planseu din 'de iktite picf?;! ricine din i to i urmat Cl?

10 ’779         nr c. d 540 (Cl; vechi

11695)

aferent CT2 D Dec si.ibti*'

Teren auprat'ata total? ter . a 8 --794,<> n.n împ ejmuit cu gard uia panouri de sarma rațeras din CI; 102770 ar d 640 cu au.nrai’ata tota‘a 2836 np

Mi.1 u. 5

msl 1 tiu Tehnologica CI 2 13 Deccmbri :

iastai.tic teimrmecanic . de cmpicimp insmlaia lOmiV. ■A': , c >/.;■ ie

/ /; 17

\ z

/   /   t*~' ■>■'&    \-i \

WiW

? —

1 i

। ।

। i ।

i

: s

:

î

2005

233.0' . 70

1

1

vpri.. ‘

H"1

F g !■

; .i

1999

1 ,522.33j,9j

j >

•op;'’ •. .

•ni-;; \ î

i V. /?.

1'. ‘ 7

2

1999

6. 60.667,8!

p

■ '*pri , ■‘ir* '/•

> _ • .

'nsN'aiîe. .ctoHir’iizare J'i'2 !3 0 x’umbric

cemOuNibi! gaz mci.tn, pom pe.

F.''hin.baloarc de cNdum, sislci i de expnuie, c.,-ntoriza Jt sursa. si itk- d< t« atare; tubulatura^

sis'.zn ta. auloimti;. re ictcgps’iune, s:5,cai tren i .'sie       ;

i

i z .■

7',vor:'.'-

1 ei,:. ■■ IN

" .......  ’i

!

i

ț

1

1

Jtt

< - «*••••

Dn.cD ?'c; .n;c' JT2 13

Decenii ie

.ctej lat mica nir-r "ur i 'cilzii : 211; e . 3052.51'.,; । in case: 0,1'1 250 - 525,93 m, DiJ 200-335,33 ni, DN 150 - 2°8,3 m, DN 125 = 250,67 m, DN 100 = 4'15.7 m.

,'N 80 -'-21,07

DN o5 = 52 1,2 re, DN 50 -302 M .u

)11 oO = 2X9, 1 3 n:

ReUâpn. calda merajera 2\ 39,70 i> , cii ■ cur'’: t.M 125 325,93 .n, DN 1(0- 32'?,m, DM 30 = 267,52 ir, DN 6_> - 51v5.2i ui, DN 50 -221 Joia DN 10 --= 330,77 .u dm 32 -ii

NN 25 - NO, 13 ei

/

;• •

! 9- ?

'      ''f    ?

’                                                        *          A 1

1 , ■■                        ■                               1

*/ NC4.

\ \ ’■ '

€     \X'- 5

îi______

-7

7

re..,'/.. '

1 ‘                            - 1

i

1

L r *

i

z> ’ 7 . ‘ ।

. .. ..

iik/e.l..-tie ÂCî’.iiTaia. e CT2

13 Dec ani rie

■••a u de z.eu.nukti: ai • cabi;’ iac ’-ajcia cu fund .ti ’ din beicn, •ane, s»r- oniot xii . pcin •

2 N?7

pp'        .

?. :» ici

1

?

' .v .5

c 'tur:'..a Iermica.-» Vasile kcsandri - clădire

. ... _

(>'. V. Aiecs: ndrj Sc ■= 475

Clădi;e paner cu strucsiir? de rezistenta din zidărie ponenta din cararnida si sâmburi din Lt < n armul: pkinscu din

~CN)

63 i .j r3,’/3

1 <~e            <-

| 1

i                                                                              i

i

1                              1

‘ . O;          1

'    ”            1

ii

l.i

L

2.L

.4.

..

1 .

>.;,S

i < .

'icicn afe■••cnl CT 3

iirs’a'.'iiic'i’NaiN igica CT3 Ca'.i!: .•'dccmindri

!,>...

1

îns■ ■’1 a::c /\litoinaiizare CTâ asiie ALcsandri

R- i de L'. r.nice

Cr?3 Vfk'iR Ake..am'ri

• • ■

!; ■'Mi 'ie Acumulare CT3 /'isik f Jecnaiidri

Centrai Tei mica 4 zona G >r': — ciadii


b :ton armat mont Iii (placi si grinzi'; CF 102775 Ftmarns (CF vechi 5959) Teren suorafata totala tcrmi S -611 ,5 mp împrejmuit cu gard din panoun de sarma cm. dir. Cu î02775 F. garas ii.s'alatie tcrmomecanica de cap; :itato iiistal ita 19,2bV: 3 cazane combustibil gaz mcîan. .mnipe, senin batoare <1 • căldură, si. tern F , exp. nsic, conlorizar' sursa, static uc trat.re: tubulatura,                __

sistem <L automatizare, ‘.Nege. tiunc. sistem irmsmisic r di<;

mica termic t tur-rcuu- ii calzii : 2. urc 1595,6 m. din care: i?N 203 -437,31 m, DN 150 =- 399,0" m, DN 125 - 1<3,53 m, DN 100-90,61 i), OM «0 - l45,01m,

DN 65 201,52 m, DN 50 = 177.;'.' li. relca ap; calda menajeră 1563 ni din care: DN SCO- 1447/9 m DN 65 - 297,08 m NN 80 - 30S,ul m DM 50 - 22? 9-: m DN -10-221,3 om

DN 32 = 281,05 ir, DM 25- 85.37 m '■ase de acumulare ana calda menajere cu fundație din beton, an \ frnonioto re, nempe

C.v. Zona Gării, 3c — 330 mp Clădim paner eu structura mix a din cadre din beton armat si zidărie portant i cin


2/3

/<-*.> IA .

--\

/y> a M \ !*[ LA ir

■aX

2000

• /■•■AP -: H '.p        •

2630

6?.3.22’,0 '

. 1 .. ? uni mMul Far”

'.a

CA

aN?7..'j2.''7

l-opri .?r. j ivim; m mi

"m.r..-.; j

z007

i.76 20

T6\<Ș •         •.

i me.'iji'

1990

1.3r0.32e, ’ 6

iv'--ni        î

1 r, £~ ■


■•ag.9


T zc i sistem CT4 Zcna < ju'ii

oarr.midacu sâmburi din beton armai; planseu din clemente pi „fabricate. CF 102769 Fogaras nr.top 283^/2/1/1 (CF vechi 7037)

Tc.cn suprafața m.a'a n ren S =005,7 mp impi miluit ci gard uin panouri !c s"ma CF 102759 Fag ms n’.tOj 2834/:./!/!

. ?rX

.as m

■ '—y . .^r. ~. y.tkm.

VȘH . -_____

17

m.upatie ithr-o1 .gic,i C'i 4 'j: h a Gării

instalație knnoim '.mic? dc c. paciu-. c instalata 1 ),°b/V': 3 ca mic cmnbusi.ihil gaz mc an, pompe, soiiimbaioa d„ caidr-r", sistem le expansi;, cont mizam sursa., static de Ir dare; ti’bi’latmv.

1 ’1

7

renr-.

r ic; ’ •!                 : i

F.i<

2. i.

in. i ’.khicAmom.'-tmcrc

C • 7o,ia ii

sisec.m ui uloma iz. re, te! mesJm -, ris'em Ir nnmisie i ■ jj ;

| 9f>9

*...

‘’r, ir!

i.muici i"

r .:

i ':i'’

;> ? rinic? C'/4 Zona Gari:

;■ ic ■ termici tir- .Jur inoak'îrc 2 1 y 2962,1 m din m m;

LH2?0-2jl,02m, ON 260 = )■< 0/ 1 n , ON 150 = 273,34 m, LN 125 = 312,42 ni, DN 100= 102,»7m, Dd 20 = 256,17 i:, 1?N55 = W,I9m, DN50= ' 16,62 m, ;JN 40 ^2,3 ni DN 32 -- o3,76 rn .etca apa calda i senapr ■ 28j.1.1 6 ț d>a care;

DM 150 = Ir .,04 m. Dl 1 125 - ’ 53,83 m, DÎ-! 100 5 ,2.8. .a, DN!’0= >97,03 m.

; cm o.

. <1,~ ~ ‘ . ■

I'rupr* ■ i kmmmm'

DI! 55 — ‘ 63,86 ni, DM 50 •- 450,57 ni, DN 40 = 256,2, in DM 32 “■ 352,3a in DN 25-214,83 m

1

.... '■< >\

i i

■■

>

* •                      , .’’-A ’

*' ■ »> , ■

• ‘ 'J’U« £-

*/».'.■ •j..Sbi:t.t?            .■_. ••■. i        ’•

t

'           /       -CJt

। m .

■   .i^i

, .           > Scl

\vf. .

i ■ "^imi i. ■ u'k '

1

.       7/

i. ’i .6 'v tic, k c .11 n ’ i! a rc CI ’4 Zona Gării

•'.t.sc de acu nularc v.pa calda menajera cu fundație din beton, '.ine, .'iervoiiiolof‘1"!, pînmo

2005

X.* !7'.o3W~

P?Gț2P»Jr “kânici.ii'i'

1           I

* —

, J

; .6.5

Ccntr .1 Termic.-. 5 Centru - ol it’ire pliir s dm

C”. Tcii’hii, Centrala i»c — 321 mn

Regim d . in :lîinie . Cia iii î parter c ’ o                               r

stiacturu du rczistentr. din caor ; dir beton <..rm ,t s' zidărie de închidere periiretraia. Cm.immcik. sediu i>u;.cnn, -cuini de inaltimc P+l , CF 102770 Fag. .ras, (CF vcmi 655 1)

200:

L2<M.i|3C)

'■ t.J!'

M mic: Om' o r

1 1

G -*b

' •_?• ii nlerer.i Cr 5 C .ntru

'ii. ren suprafața t dala teren S ! 35 mp i nprcpiiui* cu pjrd -Hi; panour: o . tir.iia CF 102770 Fagaras nr.t.y; 1522/3 cu ci r.sti ictii CTsi sedii.

-

2.!. ic..;

In. alai ic Tehnologic : CT5 Cei.tr'i

instalație tcitr.oniuaaaica de capacitate instr! ’ a IO,2b,v': 3 c: z nc combustibil gaz n etan, pompe, .ichimbato: ie de cakki. , sistem ac etipansic, cont ori zur.: sursa, static de tratare; tul uLiiuro.

200 i

. '57.277CT

. ’ ipri- . , le ,H 'iii'

1‘. «m;.' ;

1

2...1 6.t.

rns l.atic Automatizare CT5 Teniif1

sistem tic aiiiomotizai o toiogcs iiric, .m-il'.m transmi.ii-., r; dio;

2001

O f \ I     r ‘-1    : f

. ■. j j > i :

i îi.

Î.î .;.:.d--i il

Fa --ir'

1

1

i .< .2.2

1' Hh. 1 C; liliac v-1 5 mb u

rete . lenuica tnr-rcici mcalzbc 2Fim 3426,7 m din oare: DM 200 - 335,67 n ,

'7'01

5.013.72f\: 0

i<: ,n ’ f ■ ■

./omi '.'-f J

4        L»        . *

ț - J

. .

■ i 1 '

■.! G


DN 150 - 3G1,53 a..

N 125 - 324,7 î ni, DN 100 = 731,.? i ui, DN 80 ~ 220, i m. DN 55 = 262,12 in, Di 4 50 = 697,0 .i, DM 10= 163,2° ri, cr: 32 = 3. ,00 in •ck । tiu apa c.kL menaj CGOEZv 33*. 6,70 c in '• ir<. DM 100 335,67 ni, DN 00 r- 394,53 i >, DM 6:> ■ 5*17,18 m, LN 50 - 675,26 ir., DN h0 = 415,39îh, DN 32 = 726,12 m DN 25 = 272,57 m

a tip

V

\

/. C             X, .   \

/         V- \

*K’         >z \

\ \ A ■ g,.' ’ -

V |ȚT\'76< y

•er, >ic'lC ’        .

...7 3'.-. k‘ u. •.

12. ."..LU- 1-.’,.d-./.i

? । *• ’      p’ Gafi.c, "

i ••:■*,       *. ■ -i.’         ST'. •'

N.-J '.M; r -Dțr Mi,;.

■ ...r, '■••*,■•-

lOî-t ș; (.

i’i

•A.-.Ch •

■c         nd

9B

1 __________ _

ins. iTatic Aclîia.’Ja c C75 C'M’il"

vase de acumulare -.pa calda mcnajua cu iiind. ic din b :to . v m.', sciveinotoarc^r.. ■■ '

2GO7

( 2.5/3. .,3

’-'r, irTi n, î i'Ji'iHi: ii ' '■•. !.ar s

1,r. -

!

•Jciiinia Termica 6 D-na .'t; r.c ■ - cl’:dkC

C B-diii ■J!iirii-Di:a Si; nea Sc - 220 nm, CkTiid [Kider cu         de

rczisîcnl.; din. cadre <'ii. beton ai in*;i zitkiric'.ie iiicl'idcre ocrinietr la cin .i.nciinida; plan.scu Jin 'Osii nrefabrio xe crrt : tip GCE din bct^.i arniat. C1? 102771 Fagaras ar.fo;» lo-iO/D ( CF vechi 6723)

200 i

'.3°.7 3'21

’Xiplii' ILC

1 : 'IC !li;.

•’ < '1.       .

■s- 1

i .<.7


j

î'7

1

nf <

1

• —

2.

. i

Te-cn aferent CT5 D-n< St j.icn

!ns> Hț>.;'’ch o'f Jca CT6

-il edilii 2

Teren sun/alam totala 1 ren S = 78|,6 mp împrejmuit cu cârd din nanoi ri de sarma CF 102771 Fag.Tasnr.top

1 C-C../2

imit latie iermo.r/j tanica de cap . litDe instala: ■ o,361 țW: ?. cumane, pompe, aehimbatof-c de căldură, sistem de

. prusie, emiteri?. rc urs si t:e de trai: o; ii ’ ■îoPh-'.

•\ —-

I

A. ^-7

!>O\       X/ i

iQx s ।                              :

i           <j                                 i

s’ropr; ' ■'<: ;\!>nr -mim

1

’ o.

Irstalaîic Automr.*iz.ar . CT6 1? -,;n Stanca

sistem Jc ; uto.naiiz'tre. tel «gestiune, si tein tfjm-'Ts’e m-.iio.

b U

ti'/ 1

Yiip’-i

1 i: ve:;r 1

m’

Acte1-:; Terniice CT6 D-na Stanca

rcîca termica tnr-retur inrJzirc 2firc x 20:2 m uiu care:

DM 260 = 209,5K m, DN 150 = i5o.,?î m, DM 125 =- 25,98 ni, DM 100= !6S,9f’m, DM 80 - ~’(7.\9 m, DN 65 -N5 ;i, DN e0 = 615,92 m, DN ')--■ 129,23 m, DN 32 = 2j,69 hi

ie ca c.pa ?. ida ■iic.icDf1 tip ISOODM i1 12,90 m din <mre: DN 100 = 25,77 .■>, DN 00 - 2'J2,7u m, Di'1 6j o(>,?7 m, DN 5!) - 2L\32 .a, Di' NO = 1 -i,c'i m, DN 32 = 3iP,C9 ir DN 25 = 304,26 m

'■.COI

2.748.52-..'

i nm cjp-;’. I;a ■

1

1

I i i

1 •• •'. j

fy 5

Centrala termica 7

Căm.Aiiui - aia- ir.:

(’■/. Câmoului, S<w-- 238 mp Clădite p: rter cu strict ira d ;czistcnte din cadre din h _>n armai si zidărie de

2r M

3.27.92: . 3

: ro

1 H'i.'.V’    '

• 1 I

1

1

________ .

: i n af-.'ie.’ii CT7 Carr. Uin:

închidere pt rhneira! di.) cauink : planșei! dii; iașii prefabricate curii.?

ECOd’n bmer. m-mai .Ci- 102773 bagr.ras nr. cui ICO?; (C " vecin 6/59) Teren suprafața totala teren 3 -722 ap împrejmuit eu gaidin lanouri 'L-ia.*.naCF 102773 ITm ras m. cad ICOS

. î . Io. ’)

1

ic m dogic,. '' i / 3au i'hr

iiis.akrti j termam cii.ica de citjxaoril.’te in.d' Ir.-D o, 3',]? t a: 2 cazane, pompe, s'iiiin’; ;t x ce c.i'dur;.!, jister.i d * expanrie, contoiizare sursa, sLalie de l> arc: lub jjaiura.

■               z. : . 1       '>

* |

1

1

Insta' >tie Âsite :ratiz; -e

sistem de ; ulomi tiz; rc. fclege$.iuri.. si. ion; îrj.n;;nik<i ; radio;

kz :1c Termic»- CT7 C. mpulai

ictcn tcioiic;: tnr-rciur inc^izire 2;’re ;■ 2365,6 in i" i cere: DN 2G9 -521,1'.' m

Bb! 150 = 2n9,36 m.

J7M 125 = 300,77 hi.

103- '73,o „i,

90 - -23,18.. i

i'J . \ • - - _> i j, i ■. în.

DN65=1 ^Oi.;, DN5C-2 8,9 m.

DN -'0= ÎS‘’J3 m, 3N 32 = 26,21 m

,d'": pa calda rncna;. ra tip ISC1’*’iX 1? 133,5 in d’m cmc:

CN 102 = 391,08 m,

:)N 00 = -.25,17 m, 5N 65 - 162,5^ in, 3N 50 = 291,-1 m.

DN 80 = 107,6-1 m, DN 32 ^368,41 m

DT-! 25 ---21,24 m

4<'

r «OM \         _____________

»

■ ■ ;r. j< J ‘      •nn»;-*

C             ‘

pr. !: •: • !•.•. ...              •                       ■

< ' eed.              . ■

Ji izrng! .         '

«r,                  '

'♦ <     O r         •

r i ' 14';. ■< ’-'i-, 'V X 1 :>•     '

.-M. (                   ■ i

i >. ‘O./'. :■         p

.-...iJ-f-' ,u ' ftWm'CC 9t-v.-

J: a-: 4£v:

■      ''■,<>•„ V •’’■■■ b’l!?'.    A',

: ■ "• 'â’

.       ' Sk ’i '• . ; 1 jk

. A •<'.. Sr .r 2Mbd V:,n Ws5'

( . S           Si- . .-a ..V

1            1 '

■ ,          '1- '                      ■ '■

L ,•       S-J .

'■ -i- i

ș- ■' -

i .Aiv -1      -

f ' i r ! 'i ' v              '■ ' ■ ’/’ • ' -

’ âJ|,i3î4>

,.                 • .         -r,. ,■ •                               ■

• L.-                ’•         •      -             - -

r    u •

• '         ’ î' - i .•■               ,             ■ -

1. ,.-V3c X ' - --■‘'b-:'.

'■ •1. : -               .;■•                      ■ :

1 *

Z

7

vs w

\bXJi__,

\ țjr

1

C'-ntrah Termic i £ Ser : Combinat - da iirc

L_____

Cv. Combin 1 Chimi'-Sere. Sc ~ ?23 mp, Ck dire pa; .er c>j siru nura <’■•: rezisicnta lin cadicoia l-’tc.i armai si zidărie de închidere perimelraia din

203!

-!-76. ' '.,25

i re i

i’ irni-..: ‘i

<

I

— - -1

*— f

A

;_____________________î___________

1000

I                       -ET                                         S7

rn * o                  M

CT                            3

/ •- c

KJ..K j . i

S] »A >•

c,-ic<Y9s

1002

f3 h!'j.)C?<501

" ■’■' ''H M’iiifr 1

0l'69ilG'T

1002

r ■

op opr;p Li; op uiaj. it ‘od'.iK

ni

v-.<.Oț__

; li». lUC.) op

1

S/''\   . '.

r. ' '

■: ’ - r- /

,v x*

' U.\K '

\

\

/

dcpri op ijnourci i 9W o !-‘

J3 ) £/9£ J31UIIL’


^’G'C'x-Oi MG ‘tu (-‘99, = Q9 [xij ‘i” g £21 - 99 NO

Mn 5 - Oo NO '^OOV^E 00' MCI :o.h;o u:p lli 9‘G< jj uo rpp:o i?(h? ok î ‘i’1 M6!2 = 0r MG 9r oSv = Oi i’!O “■U 'Giu.M S9 bici Cci61 =G8 MG '>■" VLv - 06 NO ; lcLT = OGI MG ! • g’oS’- ~ Cg; NO ‘'■-I 9‘0:M - 09! Nil ‘"î/3€ = u0c 1 'C :g’.l.-> ’jțp " u £Y. ct.

•>i.' jniO’-np .jonu-ioj uoj .!

pjllKjUlOJ ',j^g 013 aaiiujo; qa-?;-

.l’.

1

1

tc      aiSiiUSi cp <ijn;SiS

ui ti op.» ap luoisis

yruiquioo aaop o.lj o.iuzpr.rioiriy7 oț) (aisuj

... j . .

c

tjuji ;>> hi .0.10} .1) sj.-.s a.i viicui io ‘;;isg ;g\’o ‘ . llpjb’3 Op ?j O COUiiliOS id '•irp'U      p.t;:jsr..p!'.ca

g '-K.l !9l' ) ’’î M'K’U! caniL-j'LUGi'i’ ; oniij jsui

) iui ]iuo.) n.iop ’jpp aiGOjoiiipi,

"t J •

i

s/9t^c iZ ./cG! JC> vuurs ip ojg’o na nn nfc.idii!i dtu oua) qeio. cjrjcTuiiS un.i j

1 .uiquicp oîog 21.9 Juojoiu ua-ioj.

( 0Q2C ! 1GO . . -c doj-JU s.LUi 3-j ILLZ'}! v ’lojoq uip JOZi d}’ aq.ino s.p uip ncsiii’p : Miiir.j"o

___________ _


2.1.1

i::s.Ji«iie Acum-hrc CTS S :rc Ccmbinat

Dl: 32-402.7 m

_DN 25 -j 160.36 m        ____

vase de t cumulare apa calda menajer.1 cu fundație din beton, ••ar—,

^rren mioare, pomp:

......

2005

r ----

:0i.637p—

-'2? ‘

' imp.i :m, Tiunicb); â

, z

Cenis la'enr.ic ' Spiml-ci Gli

Se — 74,35 mp

Clădire nml-r cu stru '<: ra de iezi?'/' it ■ din cadre in beton arm 4 si zid; : de compartimentam din c 'minidu; pi.immu din clemente prefutricate din beton CF 194991 Fa ga'-as

soi •;

Ci Ts v-\ m \

V

.....

â, A

' :'-‘A

r .iu mm pi ni

• p-rrms-'/

!“ --- —*■-~

' O .• ■ - '

■' i >6 ' • 1 * ’ k » ~

inci 4aJc Tehnologica CT9 Spital

insL lai’O iMT.iomccc ca de c.'ipacîtr.fe in: : lata 2,-îMV/: 2 cazane cc nbnstibi’ p.rz metan, pm.'.pc, achiml-rkwc de cak'iim, si ;tcm de exp; nsi?., conxAzrxc sur. a, sLi’Je d ; trai re; tubulaturi.

200 1

710.0 0,36

;m i. ■ 5.. Maniei, iu. i-a.,3» -

m 1

.. 1 . .•

E..;! ‘k’.tic . .ute.a: izer ■

CT9 Spit. ’

risiem de ?.ulomair.a e, tcLgestiune, istem i. mismish r; dm;

2Cv 1

0l.97<:,51

' . .p--. M ■ i irnici- im

a .;.

1

Dotele Termice CT9 Spital

i rea termic: tur- ciur meaizre 2f»rc x 571.3 m ’in c: m:

DN 125 - 171,5 m,

LM 100 - x',7 m, DN l. j = 15 m Drl ?C - ,3,7. ;, EN 65 = ( 5,5 in.

DN50 -6J,7m, DN 40 - dfc,7 m, DN 32 - 2/1,.i m, r tea ap.. calda i: naj'' o tip IoOOSa 571,3 in ,’in care: 9N 65 _ 120,5 in.

DN 50= I? ;,7 iu,

DN ’0-9l,4m, DM 32^52,(7,.

209-!

^40.35-1,22

,\v    't; :

i i'ui'pi"!

;l lT-:

1_____

! - ->

!_____________________________________________________________________

DN 25 1 j3.7 ni

- •

--------------- - ...

-•             ■> I 1 •/

■ «                              .       - i .   .

■isia!. tic. vci'irca; re ăpi'a'

'case dc aci im dare npa cdcla menajerii 'ii kiiidatic din beton, vane, ;>ciA omoto re, uo.npc

2005

7. Oi,2

■ •          :.v.5

;deli. ■ !nti Ațin 're si iui /-.eulii Li-m ei’iti ( Tos' •- 7Ti.bac ui)

Cv.Tabnc; ci, C.hdirc P+j aidă;, inirciii)c"e Ci7 102777 Piigum.s nr. cc.! 755/2 Cl? - schi o775

2055

t2 I .xk, b

'i'cn'H /• du r iiitr/iincrc ixQlCi-m

Tcr -n suprafața de 27\) mp con.'-frncfi? CF 102777 Fagams nr.top 765/2

.('.•■■■ig c"m-..    .. v

t                                                                       *       ‘

_

- ■. .. .

r: '      '

a»’“ l     ^r-Z

, '

1   — r /

: , ■ •’.iUZ .. _ . \

L JJi î.G!F PJ'_ J-aG.' ,RAG Co Tii.'c nt’rd-.Q r.iî Disc I. ' rOl[ k. lilS

2.   .•O”:' Ji 11 I

3. Tk ;5,„. ' . .

.       !" ■ RiP'î

5.            Z! na iu’.inna

(>. i\;n.?r ■ Cosrnin Gliei \


k zitia nr. 13 ’i 5/20 i9

7. Mcg ’iiii ic n

8. Mate, c Petru c ba?cu iuii'-ii iO.Bobcș Mire- ?.


PRI ’ITC \

Servicii;! Pi i!)!ic de 4/i;Ti3ri: . un Enerci.. '■ .. r . .

Sistem 1 CeiiucJizM;r r/îi:niu!ptr? rik . - .

2 p E'~‘ FOR G TNEi ■/'•>!, i'E'GU MiCO'. \E Cil te!/ M
si

S“ viciul Public de. Aii ne.ita’v cu Ei ergie Termică în 3fc*e ?. Ccmm'iz. t î.i Munrij iul Făgănș, în FăgTaș . st.. Teiului m-.22A, jur. Erașo-v GIF 41910729, legal reprezentat pun Directe.- gei :i?l D-.iul Țe.iu Nicoîae Ciprian în c. iitat? de .-dininisd-ror, ;.e de altă parte.

Începând cu dat? ce.....ir.o Iii" cu și s° comp! te?;T Contractul da administrare ur. 7374 /27.«'2. 2026

r.sifei:

An. 2 din Cnntr ciul ue administra; 3servi?iului de -limtnt re cu energie termic’ în sistem cen.mliza. în N.i nicipiul Făgăraș nr. 737-‘ din dat? de 27.G2. 2010 ca.c mea u.mători!! conținut:

"ATT 2 - (1) Bunurile ș‘ elementele componente ale sistenudui d.e alimentare centralizată cu. ■’te; ie temiică ce apmțin domeniului public ș^snu prvm de interes icc°l ti municipiului Făgărc.. pi m.iitam ir. .m nr. 3 la pmz^.m-i! ccairaci se mediile?, și se complet-.^? p in incb'de e er.tir.do.ilor si modernizărilor eiecmcle la re- lele termic; apa-țimnu municipiului Făgăraș, tvand conjnuiul prezentat în .-iHcxa nr. 3 ucrnalizut’ în mod corespunzător.

(2)£unu.ih nrevăzute l? din (1) vor fi pus^ -.= dispoziția serviciului re bază de nrcocerbc.l de p-iedar t-primire . Ar.ex? nr. !•”

'eleLIt. clauze contra ■'tuci ? rr.man neschimbate.

?.-zontu! act c.dițio.t 1 s< înci.-i . “zi......., în 2 (deva)

mplme ori JaaF . câte umil peutr1: fieoan


nm C3i-,iracu.nt?. si f ce ptam inmprală -din contirctul i.iiti?!.

PT.GTRlETr R.


A Di la.dic 1 .tr-i. 1 GR .

mviemi Public de /■ lii.i-snrr ■? cu Ene.gR T rmioă m Șist ;..i Onîr diz^f în Fiuiii^ipiui Făgârar

■ ni'.-, i HCL nr/-.; 2020

nil..; ..ir>tfn ,'3:A'’£o.G2.' v ' v-r 'o. ' .

-O.------\


V?; •' ■iî

V'’

\            \>v . fT’j

\ M ■ ■ . •

Mi

termice" L, ir. I


Con.r ?rtii cc :><.


ci nr. ' Ir -t. h. •.-nlT di?ic”.:I Con.tr cri re

• b **.*!'*»      ’ r?_        ; i < -

j . w L 1y 1 _ I , i AVI. i i ». V,

irjinizr-r<• rer-zicii.lui public C-- Miravrrc cv ti e „ 57A'2/.02.2C2C. înc.d t .c.:.........2020 î.> L FCL nr.


zO U t.u.

- .' JNiCI?fUL FAG2-.2L S . cv seviui în Făgăraș. slr. P.vpl'lbii na 5 . jiu. Erașo-.gtelefan/fuX 026u.211313. CF 438 *.419 . leg I reprevental pri.i Prinrr /-nul In/. Si.' ciu Glv.crcht în cMitir? de proprietar, pe de o perte,

Se: Ici”l Fub’ic cb Ali...eiV?:‘e c.i Energic TeriuiZ în 2;cf-rn CenUălia . ib L/r licipiul ?aeăicș. în Frg: r.Y . sv. Teiului i,r.22.-_.      E;-?:ov. GIF 01910739.       .■.r;.'7Zo1na.. ““in D:"?cic~ g--ner: 1 D-ît.'I Țe;.h î'lhc'?e

CipiE.n în caii ■• = de Tni.iistr^.or. pc cie altă p'iac.

prize.i.ul p occs-ve-tal primul pceZ. rr al doi!j p.itr.eștî lumă.cc . Lui :in:

1 Euni''-i paginând conie-'ii'Jui public ~i m’!n;clpiul’’i Făgăraș ccn pi n SzaCET Fficf.r';-:

- Gxfiî c. e~°              k.. G'.~17u "T-rUm*-■ ce ccr.ipusă uin'nsu ktis int "’ba ;• bice 3AE C'itie de

c:.ii3i'iz r- - în -" loara de '      ',9/

- Ex.h (iei--7 tui-T< •(’-iei. 7o G. r;i ccinrvsadin: LI.A/A    jubsta.h 100, jT;- '.ui d:

cciPorizare- ’b ic ci Bl.E'3 lodulc           oro JC0-25uc - în valoare d? 6. d

- T.T ■'* .          - ''■■■■oițe 2' T 2 . ’■’ conpi" ' din: Ei.37 3:%’ (Firi Substiiie 221/115k”’+cuti c • ‘

coiiîoi<zrr^-'i3i-/.ic: bl.27 Sicja»uli’i colornc u.: în^ Li:;. L .Gusol ; SCO.'    .. GEM M..l\'cdulES::>    v

-i-.v'ic-dui 2SZ0k; ■ J CTE. 'J*I1IU1 Ei.l Cutie d ep.jcriz. re-ibuc - în "alo.. . cj xl ..■ j/s :o • d

3. .■ Fc-rinf ■. i O?.; !ri l"; comcu:'cT.: BL.! 1 9C.E Modul 215'90.';— + caii ’? conto.iz e ou'îc: _2L. 1! SC.E .iodul VVM-B Gcutor scno 50 )-20’)i:;' Gr l... LB1MUT.. Moțul 150/-; 0 !•?.'.■; LvC 010!l M ’ .iul i 750/700!:'- +• rslOCJi--’. a.TOCOI: E1..-.;!L 2c.A Licrhilo?/5c< v/;F I.AbiL? : jcdvl85/50k-.: .LAMtr-'.C ’îo A.1I35/5C!- ;EL .ML M.D;.iodu!?OA55kv/;Bl.. \NL

dul90.55!:- :L!./.ML Sc.F ’ lobDOT?' -rB'.AÎ !L Sc.GModvl. 0/551- ;2i .ZJL ? .cd 'i('0/65k- '.Bl. aF: . 9- ’ ' no 'ul90/.Cv •; E L \.î iL 2c. 1F wl9?'55k’ ■; 31.! Sc

Mod'ie

-            - LA“Z . i .... D .. l.lt ' . *-L                          . 1_. I                                1 .        . 'CI

• Z CO.UCi 1^-Z C- » _. J? Și _ 1 . . . . .. . ’ !c I . ?V |   . I. . ■ • \                                  . .     . . .       ,

■     -.r ' fi. -zr-jt R’t*                    -n-       r”. z.c . . r '     *- 1? ' ! .


r^EDÂYC';.                                     1 zlMÎTOa.

MUMlClPIULF^Cv.RAS                      SF^El

PRIMAR


OIRECTOR GEi !ERAL

< J. ’Ci.’iUL "/ "AlAf

Sc £?• d4 cq tabili tate r r. _ jZ

R •‘al'- t?r.r;c oraciat® go Ecotenu

/. _z,i :»

?■ •

~Y'- J . ATf* . /\r «... •

i i;0 -’i>;

q *; ■

D »btt< re

:</   prad ’-e c' a "?. ue

Eco^.r.i e fine; îr? re ele -.•naice Cent; ila C‘ 1 T. Vlac! i.iireccu n. înv.

2 i2.09.0.00000 . .02.A. 103

103.0C.C0.GC X,..i. .fZt./',/.

’ . , !' ?

*      *i ■ •

! /o. r)i         C 3 C ‘u-3

Ec<•:<. -i>i e'lL ic ’i: i ele krr("<e Zona Carii rr. 'nv 1320

212.09.01.00'0301 .OA.^.103

lOO.GO.C'tts lf -.)(!!.•'• .02.; >.2 :2

•r. ir

1

I <

1 .n) Q.

Ec<£*i*ia exiincere rc'ele i.-iciice T3 CENTRU nr. inv. 132.5

212.09.0..000001.0°.f<.103

.02.00.20.0 X. C t       '..21''’

T:.. ,r

pr*csi*j <iO C' do

im x irxk:i ? ratele <. rniice CT7 C.'tr.pului ii.’_ iiKTCP

212.00.01.00000*.0'2," .100^»-

TC.O.i’.'.O 1ax JuO i.O.-'.. -..2 ;2

.Cf î.

?•?,. HiCIFÎUL FAGARAS


nri.nire ac'Jve Ec?ter.n cf pv r.r.7452 din 2/ C? 2020-L

K .1 ’ / toA 7

Nu cri

Codi clasificare

Denamizea bumihsi

p ■

Stemei? te identificare \ z \ \>/\

■ * '.A 1 f -

. ’■         --     ? 1J

13$ B qLș&'rii-'

-1

V'-'C /

. .

0

I

2

3          \

y"-7

E

X

V

1

1.6.5

Centrala Termica 1 Tudor Vladimirescu - clădire

Cv. T. Vladimirescu, Sc = 525 mp Clădire parter cu structura de rezistent, din cadre din beton armat si zidărie de compartimentare din cărămidă; planseu din elemente prefabricate din beton armat. CF 102772 Fagaras nr.top 3209/6/1/6 ( CF vechi 7036)

T 1   •    J/ —

1999

1.459.12c, 14

i rc.pru bTmicipiuI

F. g-rn.s

«6

i:

Teren aferent CT1 Tudor Vladimirescu

Teren suprafața totala teren 3 =820,45 mp împrejmuit cu gard din panouri de sarma CF 102772 Fagaras nr.top 3209/6/1/6 (construcție 525 mp )

2

2.1.16.5

Instalație Tehnologica CT1 Tudor Vladimirescu

instalație termomecanica de capacitate instalata 10,2MW: 3 cazane combustibil gaz metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, contorizare sursa, static de tratare; tubulatura.

1999

3.030.266,57

M .        .      ...

1' Iniei/!!»

3

2.1.16.6

Instalație Automatizare

CT1 Tudor Vladimirescu

sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio;

1999

863.273,74

-rcj to

Fag-wt:

4

1.9.2.2

Rețele Termice CT1 Tudor Vladimirescu

rețea termica tur-retur încălzire 2fire x

1996,6 m din care:

DN 200 = 218,83 m._

DN 150 = 386,32m,

DN 125 = 348,13 m,

DN 100= 187,7 m,

1999

4.-27.271,67

" rupijt •■•'ac t zmicip® ‘ ’ 7 -x r -

1             *!J

Pag.l

ISTA INVENTARIERE ELEMENTE CE CQMPUN-GA


i

DN 80 = 241,42 m,

-------------

’ . ---

j

1

<

i

1

i

i i

i

1

! i

*

■ ■

DN 65 = 255,71 m, DN 50 = 236,71 m, DN 40 = 121,76 m rețea apa calda menajeră 2 ] 60 m, din carerDN 100= 198,34 m,

DN 80= 163,58 m,

DN 65 = 473,59 m, DN 50 = 370,-7 m

DN 40 = 285,86 m

DN 32 = 533,66 m

DN 25 = 128,12 m

DN 20 = 7,43 m

__

■ ■

1

|

i                                                                                                           i

1

1

1 ______

• •

i.9.2.2

Extindere Rețele Termice CIT uggi Vladimirescu

Instalație interioara bloc 3? B Cutie de coniorizare -18buc

2010

.10.271,07

Proprie' -w

f

1 . 1

2.1.17.4p

Instalație Acumulare CTl Tudor Vladimirescu

vase de acumulare apa calda menajera cu fundație din beton, vane, servomotoare, pompe

2005

233.094.70

1 1 Cp* iCi£

1 umîcîi/

1‘aga.r

■2,s.

1

1

1

1

...C.5

Centrala Termica 2

13 Decembrie - clădire

Cv. 13 Decembrie, Sc = 512 mp Clădire parter cu structura mixta din cadre din beton armat si zidărie portanta din cărămidă cu sâmburi din beton armat; planseu din elemente prefabricate din beton armat CF 102779 Făgăraș nr cad 640 (CF vechi 11695)

19°9

1.572.535,95

FrcprieTc Muricip’N, i'rgrur-

• ■' *

Teren aferent CT2

13 Decembrie

Teren suprafața to+ala teren S =794,8 mp împrejmuit cu gard din panouri de sarma Fagaras din CF 102779 nr cad 640 cu suprafața totala 42836 mp

!------

i

i •/

2. i. 16.5

Instalație Tehnologica CT2 13 Decembrie

instalație termomecanica de capacitate instalata 13,6MW: 4 cazane combustibil gaz metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, contorizare sursa, static de

1999

6.460.667,3!

Proprietare b T-'icipi d Fapara,

r • > J

tratare; tubulatura.

...........

—-----------------

8

2.1.16.6

Instalație Automatizare CT2 13 Decembrie

sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio;

1999

^951.126,00

ivj'uj îcijJui

...

9

1.9.2.2

Rețele Termice CT2 13 Decembrie

rețea termica tur-retur incalzire 2fire x

3052,5m; din care:

DN 250 = 325,93 m,

DN 200 = 385,33 m,

DN 150 = 298,3 m,

DN 125 = 260,67 m,

DN 100 = 445,7 m,

DN 80 = 221,07 m,

DN 65 = 524,2 m,

DN 50 = 302,14 m

DN40 = 289,18 m

Rețea apa calda menajera 2939,70 m , din care:

DN 125 = 325,93 m,

DN 100 = 329,85 m,

DN 80 = 267,52 m,

DN 65 = 535,21 m,

DN 50 = 221,16 m

DN 40 = 330,77 m

DN 32 = 518,84 m

DN 25 = 410,^3 m

/■¥ /_ /

i = /

\ r> \ \>

1999

Z Li:

\ zV

6.638.505,10

1 ■

■A

Proprietate.

Mumcipi'1!

1’;

13 9 _

. io

2.1.17.4a

Instalație Acumulare CT2

13 Decembrie

vase de acumulare apa calda menajera cu fundație din beton, vane, servomotoare, pompe

2007

58.266,24

F re-;,-

11 '

1.6.5

Centrala Termica 3 Vasile Alecsandri - clădire

Cv. V. Alecsandri, Sc = 426 mp Clădire parter cu structura de rezistenta din zidărie portanta din cărămidă si sâmburi din beton armat; planseu din beton armat monolit (placi si grinzi) CF 102775 Fagaras (CF vechi 5959)

2000

631.593,73

1 replici te i A.un:cr?i:’l

j 3 ’ '■

t

I

1

Teren aferent CT 3

Teren suprafața totala teren S =611,5 mp împrejmuit cu gard din panouri de sarma c.p. din CF 102775 Fagaras

! 1

i 12

1

2.1.16.5

Instalație Tehnologica CT3 ''/osii r Alecsandri

instalație termomecanica de capacitate instalata 10,2MW: 3 cazane combustibil gaz metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, contcrizare sursa, statie de tratare; tubulatura.

2000

3.670.1 <29,78

Pr< r <e (4i 'licimvi Fagar c

............

■ .1.

1 i

' 2.1.16.6

Instalație Automatizare CT3 Vasile Alecsandri

sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio;

2000

683.221,03

?rc-p; ie; o 'r.i'mcimiil

-- .

1

2 1

î .9.2.2

Rețele termice

CT3 Vasile Alecsandri

rețea termica tur-retur încălzire 2 Fire x

1595,6 rn, din care:

DN 200 = 437,81 m,

DN 150 = 399,04 m,

DN 125 = 143,53 m,

DN 100 = 90,81 m,

DN 80= 145,0Im,

DN 65 = 201,52 m, DN 50 = 177,85 m, rețea apa calda menajeră 1568 m din care: DN 100 = 144,79 m

DN 65 = 297,98 m

DN 80 = 308,01 m

DN 50 = 228,94 m

DN 40 = 221,36 in

DN 32 = 281,06 m, DN 25 = 85,87 m

2000

3.900.802,87

Prop-k e 1 iunicipu.d Fa gara.

;3.G

1

15

. 2.1.17.4a

Instalație Acumulare CT3 Vasile Alecsandri

vase de acumulare apa calda menajera cu fundație din beton, vane, servomotoare, pompe

2007

60.376,30

propricNic h.oucip’ 6 Fagaras

■ . i.

___________1

1 .

1

1__

1.6.5

Centrala Termica 4 zona Gării - clădire

C.v. Zona Gării, Sc = 330 mp Clădire parter cu structura mixta din cadre din beton armat si zidărie portanta din cărămidă cu sâmburi din beton armat; planseu din elemente prefabricate. CF

1999

1.390.325,16

Prop/ct; i: P mricipi’U r a gr ras

1 >                                      1

_________________________________________ i

■ i

102769 Fagaras nr.top 2834/2/1/1 (CF vechi 7037)

/ v"

/ / --

1 1

.\/

ș 2W5-'.

Teren sistem CT4 Zona Gării

Teren suprafața totala teren S =803,7 mp împrejmuit cu gard din panouri de sarma CF 102769 Fagaras nr.top 2834/2/1/1

17

2.1.16.5

Instalație tehnologica CT4 Zona Gării

instalație termomecanica de capacitate instalata 10,2MW: 3 cazane combustibil gaz metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, contorizare sursa, statie de tratare; tubulatura.

O \ »

19997

r—y

^Lo6N-n0 58

Proprietate Municipiu.*.

i3 .

18

2.1.16.6

Instalație Automatizare

CT4 Zona Gării

sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio;

1999

867.030,48

PfOpficib Municipiul

Fag; v :

1 .

19

1.9.2.2

P,etele Termice CT4 Zona Gării

rețea termica tur-retur încălzire 2fire x 2962,8 m din care: DN 250 = 251,02 m, DN 200 = 440,41 m, DN 150 = 273,34 m, DN 125 = 312,42 m, DN 100 = 402,47 m, DN 80 = 256,17 m, DN 65= 464,19 m, DN 50 = 416,69 m, DN 40 = 62,3 m

DN 32 = 83,76 m

rețea apa calda menajeră 2821,10 m, din care;

DN 150 = 184,04 m,

DN 125 = 153,83 m,

DN 100 = 54,38 m,

DN 80= 197,03 m, DN 65 = 463,86 m, DN 50 = 450,57 m,

(999

5.905,954,62

Prc prici at î Municipiul Faga ras

• (■ ■ —• •—

i

i

i

i

1

i

1____

DN 40 = 250,21 m DN 32 = 852,35 m DN 25 = 214,83 m

1c.1

: 1.9.2.2

Extindere Rețele Termice CT4 Zona Gării

Bl.A/ASubstatie 100/5 OkvA cutie de contorizare-4buc

B.I.B/B Module VVX-B+Sono 500-4buc

2017

146.405,19

l 1

- — -

20

2.1.i7.4a

Instalație Acumulare CT4 Zona Gării

/ase de acumulare apa calda menajera cu fundație din beton, vane, servomotoare, pompe

2005

171.639,19

Propri*sh,te 1- Fmicipi -1

: ■ .' ms

>32;

21

; 1 .6.5

Centrala Termica 5 Centru - clădire plus sediu

Cv. Teiului, Centrala Sc = 324 mp Regim de inaltime P. Clădire parter cu structura de rezistenta din cadre din beton armat si zidărie de includere perimetrala. Construcție sediu Ecoterm, regim de inaltime P+1,CF I02770 Făgăraș, (CF vechi 6554)

2001

1.29 \ 103,29

ProprieiCl ; Mrric-’p'vî

i.7. i

Teren aferent CT 5 Centru

Teren suprafața totala teren S =1 435 mp împrejmuit cu gard din panouri de sarma CF 102770 Fagaras nr.top 1522/3 cu construcții CT si sediu

22

j.

2.1.16.5

Instalație Tehnologica CT5 Centru

instalație termomecanica de capacitate instalata 10..2MW: 3 cazane combustibil gaz metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, contorizare sursa, statie de tratare; tubulatura.

2001

4.697.277,22

’mprict?.' c

1- iunicipim

i O - * • Q

h ' y.J «i,M r

i

• . ■ . -

23

2.1.16.6

Instalație Automatizare

CT5 Centru

sistem de automatizare, telcgestiune, sistem transmisie radio;

2001

874.463,71

Proprietar Tvm.ticipitr "•.pr ts

■ .

24

1___

1.9.2.2

Rețele Termice CT5 Centru

rețea termica tur-retur incalzire 2fire x

3426,7 m din care:

DN 200 = 335,67 m,

DN 150 = 394,53 m,

DN 125 = 324,71 m,

2001

5.013.720,10

Prep a.ia?

i mmcmr i

T. g. rms _______

; .323 ;

DN 100 = 731,31 m,

DN 80 = 420,1 m,

DN 65 = 262,12 m,

DN 50 = 697,06 m,

DN 40 = 163,22 m,

DN 32 = 38,00 m

rețea de apa calda menajera tip

ISOPEX 3366,70 din care

DN 100 = 335,67 m,

DN 80 = 394,53 m,

DN 65 = 547,18 m,

DN 50 = 675,26 m,

DN 40 = 415,39 m,

DN 32 = 726,12 m

DN 25 = 272,57 m

h v* 'A r i V'v '/c7*/ \* >7 —

\ X / *

'       "A

X ,< H

1 1       -" i

£

F~          '

24.1

1.9.2.2

Extindere Rețele Termice CT5 Centru

Bl.37 Stejarului Substatie 221/I15kw+cutie de contorizare-13buc, bl.27 Stejarului coloane de incalzire in subsol, ȘCOALA GEN Nr. 1 ModulDSP Max +Modul 264/40kw, STR. UNIRII BI.l Cutie de contorizare -1 buc,

2017

185.616,48

25

2.1.T7.4a

Instalație Acumulare CT5 Centru

vase de acumulare apa calda menajera cu fundație din beton, vane, servomotoare, pompe

2007

60.570,63

Propnetr.O hlibiicipiu' Fagai. s

13/.L

26

1.6.5.

Centrala Termica 6 D-na Stanca - clădire

Cv. B-dul Unirii-Dna Stanca, Sc = 220 mp, Clădire parter cu structura de rezistenta din cadre din beton armat si zidărie de includere perimetrala din cărămidă; planseu din Lașii prefabricate curbe tip ECP din beton armat. CF 102771 Fagaras nr.top 1648/2 ( CF vechi 6723)

2001

432.724,23

rropriefc ic Municipiul ,

Fagara s

V.

J.

1327

Teren aferent CT6 D-na

Teren suprafața totala teren S =784,6 mp imprejmuit cu gard din panouri de

Stanca

sarma CF 102771 Fagaras nr.top 1648/2

27

2.1.16.5

Instalație Tehnologica CT6 D-na Stanca

instalație termomecanica de capacitate instalata 6,36MW: 2 cazane, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, contorizare sursa, statie de tratare; tubulatura.

2001

2.971.007,94

P/oprictat>:

Municipiul

132'

l

28

2.1.3 6.6

Instalație Automatizare

CT6 D-na Stanca

sistem de automatizare, telegcstiune, sistem transmisie radio;

2001

520.062,40

l- ropriet-'.'' Municipii 4 r>g~r(-.s

29

l 9.2.2

Rețele Termice CT6 D-na Stanca

rețea termica tur-retur incalzire 2fire x 2042 m din care:

DN 200 = 209,58 m,

DN 150= 159,81 m,

DN 125 = 425,98 m,

DN 100= 168,99 m,

DN 80 = 209,9 m,

DN65=115m,

DN 50 = 615,92 m,

DN 40 = 129,23 m,

DN 32 = 20,60 m

rețea apa calda menajera tip 1SOPEX 1912,90 m din care:

DN 100 = 25,77 m,

DN 80 = 289,73 m,

DN 65 = 466,87 m,

DN 50 = 282,32 m,

DN 40= 161,81 m,

DN 32 = 382,09 m

DN 25 = 304,26 m

2001

2.74 8.524,23

Proprieti ■: Municipî" Fagaras

i::o

। । ।

130

1

l

!__________________________

1.6.5

Centrala termica 7

Câmpului - clădire

Cv. Câmpului, Sc = 238 mp Clădire parter cu structura de rezistenta din cadre din beton armat si zidărie de inchidere perimetrala din cărămidă; planseu din fasii prefabricate curbe tip

2001

387.928/3

T roprieial f mnicipim

> p O<-1 r q t-

> l.\ t

———_------1

ECP din beton armat.CF 102773 Fagaras nr. cad 1008 (CF vechi 6759)

/' tx

/ •** / • '

5^

Teren aferent CT7 Câmpului

Teren suprafața totala teren S =722 mp împrejmuit cu gard din panouri de sarma CF 102773 Fagaras nr. cad 1008

31

2.1.16.5

Instalație Tehnologica CT7 Câmpului

instalație termomecanica de capacitate instalata 6,36MW: 2 cazane, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, contorizare sursa, statie de tratare; tubulatura.

r2TT ~ l *           '

'V*

« S Â A 2^52

— y

J\.V-

Proprietate Municipiu? Fa ga as

i.Z',2

32

2.1.16.6

Instalație Automatizare

CT7 Câmpului

sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio;

2001

508.864,95

P of> cr •>-Muti’iioiui Faguy_

L!J.;

33

1.9.2.2

Rețele Termice CT7 Câmpului

rețea termica tur-retur incalzire 2fire x 2366,6 m din care:

DN 200 = 521,19 m, DN 150 = 399,86 m, DN 125 = 300,77 m, DN 100= 173,6 m, DN 90 = 33,18 m DN 80 = 315,18m, DN 65 =148,89 m, DN 50 = 248,9 m, DN 40= 188,83 m, DN 32 = 36,21 m rețea apa calda menajera tip ISOPEX 2155,5 m din care:

DN 100 = 398,08 m,

DN 80 = 425,17 m, DN 65 = 463,54 m, DN 50 = 291,44 m, DN 40 = 187,64 m, DN 32 = 368,41 m DN 25 = 21,24 m

2001

3.104.923,35

Ti oprii • ■ Hi’.mrpim

. ■

33.1

1.9.2.2

Extindere Rețele Termice

BL. 11 SC.B Modul 215/90kw + cutii

2017

1.065.893/<

Fio; 'ric'ar

i______

1

C17 Câmpului

de contorizare 28buc;

BL. 11 SC.D Modul VVX-B +Contor sono 500=20buc;

Grad. ALBINUTA Modul 160/40kw;

UM 01041 Modul 1750/700kw +vas 10001+vas20001;

B1.ANL Sc.A Modul85/50kw;

Bl.ANL Sc.B Modul 8 5/5Okv/;

B1,ANL Sc.C Modul85/50kw;

Bl.ANL Sc.D Modul90/65kw;

Bl.ANL Sc.E Modul90/65kw;

Bl.ANL Sc.F Modul90/65kw;

B1,ANL Sc.G Modul90/65kw;

Bi,ANL Sc.H Modul90/65kw;

Bi,ANL Sc.I Modul90/65kw;

B1,ANL Sc.J Modul90/65kw;

Bl.4 Sc A    Module VVX-B+Sono

500-4buc;

B1.20 Sc BC Module VVX-B+Sono 500-16 buc;

Bl. 12CModule VVX-B+Sono 500

2 buc;

Bl. 12 SC D Module VVX-B+Sono 500-4buc;

B1.2 SC D Substatie 100/50kw +cutie de contorizare-12buc;

BL.5 Sc.A Cutie dc contorizare -Ibuc

1 1

i

34

1.6.5

Centrala Termica 8 Sere Combinat - clădire

Cv. Combinat Chimic-Sere, Sc = 323 mp, Clădire parter cu structura de rezistenta din cadre din beton armat si zidărie de inchidere perimetrala din cărămidă; planseu din fasii prefabricate curbe tip ECP din beton armat.CF

2001

476.992,25

?rcprie;r.tc Mumei .i'-il Fagaras

• .                                                       i

i

1

1

1

1

102774 Fagaras nr.top 2435/5 ( CF vechi 6806)

/

/ '

Teren aferent CT8 Sere Combinat

Teren suprafața totala teren S =404,6 mp imprejmuit cu gard din panouri dc sarma CF 102774 Fagaras nr.top 2435/5

35

2.1.16.5

Instalație Tehnologica CT8 Sere Combinat

instalație termomecanica de capacita instalata 6,3 6MW: 2 cazane combustibil gaz metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, contorizare sursa, statie de tratare; tubulatura.

e

2001

? ,

\ Z \       ■ - . •

\G\ Kn--3.0^.1^404

4Mumc?nii.a

-Fagr'.ȚCC

1336

36

2.1.16.6

Instalație Automatizare CT8 Sere Combinat

sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio;

2001

559.533,49

?rof riclnta ivivmcmm’ Fagaras

1337

37

1.9.2.2

Rețele Termice CT8 Sere Combinat

rețea termica tur-retur incalzire 2fîre : 2247.3 m, din care;

DN 200 = 387 m,

DN 150 = 380,5 m,

DN 125 = 239,2 m, DN 100 = 232,4 m, DN 90 = 47,2 m DN 80= 191,3 m, DN65 =291,3 m, DN 50 = 258,46 m, DN 40 = 219,9 m, rețea apa calda menajera tip ISOPEX 2130,6 m din care:

DN 100 = 387,00 m,

DN 80 = 9 m,

DN65 = 123,2 m, DN 50 = 466,5 m, DN 40 = 273,8 m, DN 32 = 402,7 m DN 25 = 468,36 m

2001

3.249.717,51

Proprietate Manicioiul F; gams

38

2. 1.1 7.4a

Instalație Acumulare CT8 Sere Combinat

vase de acumulare apa calda menajera cu fundație din beton, vane, servomotoare, pompe

2005

101.637,45

Proprietate Municipiu! Fagams

* ">’• y |

‘ 39

1.6.5

Centrala Termica 9 Spital -clădire

Sc - 74,35 mp

Clădire parter cu structura de rezistenta din cadre din beton armat si zidărie de compartimentare din cărămidă; planseu din elemente prefabricate din beton CF 104991 Fagaras

2004

91.557,69

Propriet.it' Municipiu’ Fagaras

«3 ,»•)

40

2.1.16.5

Instalație Tehnologica CT9 Spital

instalație termomecanica de capacitate instalata 2,4MW: 2 cazane combustibil gaz metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, contorizare sursa, statie de tratare; tubulatura.

2004

718.940,36

Proprictri^ Municipiu’ Fagaras

r-

■-11

2.1.16.6

Instalație Automatizare

CT9 Spital

sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio;

2004

401.979,51

Proprietate Municipiul Fagaras

i ■;

42

1.9.2.2

Rețele Termice CT9 Spital

rețea termica tur-retur incalzire 2 fire x

571.3 m din care:

DN 125 = 171,5 m,

DN 100 = 83,7 m,

DN 90= 15 m

DN 80 = 83,7m,

DN 65 = 66,5 m,

DN 50 = 65,7 m,

DN 40 = 60,7 m,

DN 32 = 24,5 m,

rețea apa calda menajera tip ISOPEX

571,3 m din care:

DN 65 = 120,5 m,

DN 50 = 134,7 m,

DN 40 = 94,4 m,

DN 32 = 58,0 m

DN 25 = 163,7 m

2004

440.384,22

Proprietae Municipiu! Fagaras

13».

43

2.1.17.4a

Instalație Acumulare

vase de acumulare apa calda menajera

2005

___7.494,20

Prcprictaf

1

Spital

cu fundație din beton, vane, servomotoare, pompe

44

1.6.5

Atelier întreținere si intervenții Ecoterm ( fost PT Tabacari)

Cv.Tăbăcari, Clădire P+l atelier intretinere CF 102777 Fagaras nr. cad 765/2 CF vechi 6775

2005

421.088,62

Teren Atelier intretinere Ecoterm

Teren suprafața de 270 mp construcție CF 102777 Fagaras nr.top 765/2

45

1.9.2.2

Rețele termica -Inel

Rețea distribuție energie termica Agent primar

2020

13.353.W_

Municipiul

Fagaras

Proprietate Municipiu5 Fagaras

Total: 99.384.434,13 Jei
cc .7. ,zp:


.1


/ >/ vPA. ■ V. \

?.j V'J <•'. A V

r' - t ' A ' ■) 1. '

\ ' ' . ' ' ' - / 7

îiiregișifcță sub-nUtRFO li 0170, cu sediul social mun.


CC o c


identificare-


.0 208.11093,

Brașov, Muncii, nr. 1, LI. 2, se. C, apt. S, j'jci. Di îșdvrpfin asociat coordonator Brescen Marian, hi valitete de lichidator judiciar a! 7C SCO'iȚE^P’ 3A, cu -sadiui sccirl în ioc. Făgăraș, Str. Teiidi'i nr. 22 A, cod poștal cC520G, iud. Brașov, identificata osii CUI "h 17760 și înmatriculată la Oficiul Registrului CciT.srțLil’ji de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. JCS/19/iS91, în .'aliment conform Ceritinței cvile nr. i.201 din 07.10.201C, pronunțată de tribunalul Brașov, secția, a l!-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 716'762/2012,

Desemnează comisia pentru predarea - primirea bunurilor de retur și ? altor bunuri p&triHioni?.le aparținând SC FCOTERM SA și semnarea dccunentelor: procese - verbale de predare-prknira către primitor UAT Făgăraș.

Ccm'sis de predare este fcrmată ci in:

 • - Direcor - rdușat Alexandru

 • - Ing. Lupu Uosmin                                    .

 • - ing. Tolan Ionel


Cu știm'


T YC-                  P '<? p

i x.r ' f 1 . f -al \ J <-7 n ii s ; 4 5. «ni

prin asockii '^□riiouati:

Marian 8wa


:-d. i'.'jjcii, bl 2. .2.c et 2. ’ . ,ov tel/f.v 3'71.;

f •. L        : C j

‘•i 14:!. t 1”- ■      . *: * ~ Oi


. < ua. z :

-'-c._.:i! irtAvbv™ s::.:

•n'.ST’A";,' UK..^’

r:3 «Fi'snai •.3eî<.xJicoo-h, i


' !?      1 L Da                                  : .7 AZ! •’ .C .,“-023

între:

SC ECC-TcuM SA FĂGĂRAȘ, reprezentată de TOP EXPERT SPRL, în calitate de lichidator - PREDA7OR și

UAT FĂGĂRAȘ , prin Serviciu! Public de Alimentare ou Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș, în calitate de PRIMITOR

Comisiile:

Predăton

Director Mușat Alexandru; Ino. Lupu Ccsmin; lng. Tolan Ionel. Administrator special Burghiș Prăghici Iulian

primitor:

Municipiul Fag.mas reprez ;ntat pi in:

Comisia da inventariere psaimi prcluarea-cr^.rhrsr bur,urilor de ia CC Ecciurm Sm constituită în baza Cîs’yvitiai primarului nr. 1D15 cin 4.11.?.0 i9, a' '• ml urimătnarea componență: ccncilier loc, I Lascu Iulian, cnnn.bo. Sc'reș Mirese, uons.lco Malene °e‘m, președinte Comism Herțăoaga Ioana Versavia, consilier Tanase Elena

Cuiiiioii'e întrunite ..u locmial I ■ oredareo .mndrs'. lichior d* k'vo.TÎm, după cum "rmează:

Ba


taXA: Bunuri1: u m inventa ri..te- como.... ..           '-'en- s s,momii ce•c-cmisi? l:.<' V

B.C-B Acta


kj I t '~if


u/.r


1!


i ii!-'


,l‘


j-ife.'ECOTERM S.A și .iu sunt bun.ri cte Bfer. ?-.inufiie de ia pczluite 2i și , *\;4'nu’ounKînscmm în confer,nitaie ci’ listele de Tr/eiifer d bunt’riicr da retur aferente £cG“^;ey!ui Ve\jefeysr j a ges’.iunii . ;.-.2i-04C72».-. >■9.20'11. Simurilo pe care ie Abanbicferă^ii blmur1 de retur jf trebuiesc roorcd^fe, cum ccnfvm hunuri'or însorise in d!ista'?.nexr2^lf./HCL.52fe31 1.

'PreVrrte.a,,SM'’ se lifer.d în ^er<i?iueî«.'e valoarea ,otelă, caj pe c k o menționează în suplimentul 2 al lucrării de analiza- diagnostic, autor -o. Bărbulicsanu Mihai, înregistrai la Mu.r Făgăraș sub nr.6413/29.02.2020, însuși.ndu-ne punctul ce vedere ol acestuia. Pentru clarificarea acesier aspecte, ara apelat în cadrul procedurii de feiimem al SG EOOTERM SA , coșar nr.7164/62/2012, hotărâre intermediara nr. 1210/07.10.2019 a Tribunalului Brașov, la executarea unei evaluări de către un evaluator autorizat, procedură care se află în derulare.

 • II. Bunuri de retur pan accesiune conform listelor de inventar, anexa nr.2

Odata cu listele da inventar ne predau și documentațiile tehnice, cărți de exploatare conform anexa nr.3

 • III. Bunuri de repredare constând în modernizări și reabilitări ale bunurilor de retur -inventa; în lucru, conform adresei nr.7199/26.02.2020, înregistrată, la Mun. Făgăraș.

 • IV. Liste ds inventar cu bunurile proprietatea SC ECOTE^îvi 3A.

O parte din bunurile. înscrise în aceste liste vor fi c Rte în custodie către UAT Făgăraș și Serviciul Public ce Alimentare cu Energ’e Termică în Sistem Oemraiizat în Municipiul Făgăraș, luând drept criteriu ele selectare- necesitatea și utilitatea 'or per’im desfășurarea în nune condiții a activității de producție și distribuția ce va fi continuată de iViun. Fagiiraș.

Din acesi considerent, solicităm cs într-un termen rezonabil, UAT Făgăraș ei Serviciul Ftab'lc ue Alimentare cu Energie Termică în Sistem Ce-ntmlizat îri Municipiul Făjămș, împreună c" personalul de speciaiiimte din cadril SC ECGTcrfeî SA, să întocmească i ste do i.'i'/enm.r a bunurilor în cauza.

rrin em.Ki.-m ceea i proces-" rba! se rncunc ‘ ;t' prefer-- emotive <■ !?i'nuri'^ momferota ta punctate I, I1 și III, ou m-mțiur.-m ca e-ostoa -.unt îr, buiiă stare io funcțiune re.

.• s-.i-            .     '■       . em;\ . i/uocj.ii . ol. । .. i&v.h»? i.i tv;oc :oi i.- .’c -,c.. . n.i

,cx. - im.-'। . i.r.                         .i..u .. îs m.« ' ■ .ii '■! „na

i;'j :-~z                   .wu p ViT I - r r m • .'i.'r .

li<?■-.

r : • 1/4:     30 .'tȘ007’T.< . S."     '               TOP R ■ !' It, r di?

admicăril^îbuțp h srt*'din HC. W.C ‘.>011, du% mai b:.m de Z ani și monțicna-e Îj procjkgwertal nr1G2',375/05.02.? ''1C', făcut in.iițera: de către vlurt. ricăreș, .î'ir.forrrArriSht'vniicr ce''!sMc&,2, din.':, 2 ~i Z. Acr:l< ‘secete ver fi ciariiicsfe în ca i-'.'l orccssuiui r'icivbosaîu! de inso!' entâ. r..3-762/201", aflct ca iVul T;ibunalii!ui Prasov, "a                 ' A /       .

secția a ll-a'-de Ccntecidâ-Administratr' Rsca.

Csiioinaionând, vaioriSa aferente iisteior de inventar ce îac oLiectui acestui prcces -\Cibai ce predare- primire, v'or fi stabilite uiieiior în baza evaluării adoptate în cadru! procesului de faliment aflat pe rciui instanței, in dosarul de Aliment ai 3C ECCTERI7 SA menționat mai sus.

Prezentul proces verbal este semnat cu mențiuni din partea Comisiei de preluare, Anexă cam face parte integrantă din prezentul proces verb?.!, încheiat astăzi, 27.02.2020, în două exemplare

- ' *

• 1 ’ V -•. ■ ■’ <~ • .- ■ - ’ .iii, . ’r. •- , j, 1(A40 ' ' 21 1 — 1 3,          O . > ~

xv ,x i • ,     '        : • .. ■•.••;. iî .w A-                 o, S . . J; . .. «i:     . Ci p Tr .

/b *’ In * X v        - h. x

'> /■■''. Mu.VA \

/Qb:?c(huM’Vrr.p 7î‘i63/2'7.0?«''C?0 *a prcmmm ^eMm m .. .

i, tr36Ș/27.-C-g^029)a;. CCC7ERM SA ce .? ecmnitmo Am.-'?!    1 A «cest?.

\ -Referițp l.t/ptinui’.u 1 - jrnm’ Se retur conic nu con rxtulvi . o delegare : Res?iAiiMur2X/9 din 28.10.2011

° m. • îvvVb '                                            ,               ,

ReabUfemid PV NR 632.53 cin 12.09.2019, menționat în PV ac predam -primire, se constată și se îndreaptă eroarea materială cu privire la numărul de îmegist’.are a PV Se inventariere astfel: în loc de nr.63253 ai.i 12.09.2019 m va rectifica sub forma: nr 62375 din 05.09.2019

P-efe.i or la pozițiile numărul 2- și x:A•■■:, menționate ca fund p oprieMea Ecotcrm și it? bunuri de retur, menționam:

 • - poziția nr.21 reprezentând "centrală termică centru - clădire -Lsediu cu valoare de inventar în cuantum de 1299103,29 lei este corespondentul poziției 21 cin Anexa, nr.2 la Contrariul de delegare de gestiune aprobat prin HCL NR. 52/2011. Imobilul la care se face referire este înscris pe numele îvmnicipiului Făgăraș în CF m. 102770 - Făgăraș - domeniul . public

 • - poziția reprezentând "ateliere întreținere și intervenții” cu floare de inventar 421.38,62 lei ( inclusiv terenu1 aferent) este corespondentul poziției 44 din Anexa nr.z la Contractul de delegare aprobat prin HCL 52/2C1!. Imobilul este înssris pe numele Municipiului Făgăraș în CF Nr. 102777 Făgăraș

în același context și referitor la i nobilele arătate mai sus, amintim că în corespondența Municipiului Făgărașou SC Ecotcrm SA. se -cgăsește înregistrat sub nr. 11322/21.0-?.2015, cu nr cte înregisnare la SC EcoMm SA 3756 din 21.CI.2015 o mformmre transmisă Municipiului Făgăraș prin ea?^ SC Eeoterm SA ceuifică faptul că imobilele înscrise 1*1 CF10°770 - POZ. 21 si CF 102777- POZ ■4 figurează în Coi traotul de delegare a gestiuni ca si bunuri de retur și că în mod eronat au fost înregistrate în inventarul SC Ecoterm SA

Totodai? amintim Rapouul de evaluare ar. K213/2CÎ4 -beneficiar al Radonului 'Mjj expert 3PRL, TFitunNul Brașov, la pagina 10 (ccrespoMent pag,552 din Dosarul fiscal 854 SC Ecctenn SA), se fe.ee mențiunea că privitor h poziția ”oeavu explorare sedi" Eccicnn” și "Atelier întreținem” nu sunt proprietate SC E^otorm SA.

Refedior î?_ valo- m:. bunurilor de r-dur. rcom i’rmAoareie .a.onțr’rn:

' ' X ’*s* ț,                          1'1 L              ■ . ’i . .                   ?                     . J ’ l,u7 ; i

L              L. L '

•'aice; l .• -ilo c-. re..r cn m rpfo.șm .... md-'f ?AL, cmuatue ■

. luni?: jh’l’.v '.          •' "iic..,! ?     6.~ ..v«n. •..;»cav. T. x a mmunr--

ncmnoruzaLlL rar •dcătu.icsc co,nurul uubiic a. municipiului re caniș un 3:.CS?/UrL2Cl” -’i ?2yj9.Zbr.39 li : e>'-rb. 1 'mR?i F:n RC\ 3/2/2038.m u;?-*'"-

S                     * J,

plfoferhon Ja x&jpiimeatd 2. analiza ri: gnostic- marinate oe ecGi.cmis. rărVmit^nw^b.niru nr1 mc Aa'.imlr oare ceiJfic? caumtea. ..malita'm . . . ■ . .

legitimației' în contextul oreambii'ului u.ezcntat la Alin 3 d:.i tu aliment.

'-Referitor4h punctul F - bm.rt’1 i de reAir pfn accesiune conform listelor de inventar Aue-:aX^'prezentate ce SC Scoteam 2 A, facem următoarele mențiuni:

 • -Ia Armx-nA’îr.2 Ecotcrm SA înanfoazs. lista privind modernizarea sistemului dc alimentare cu . ge.it termic primar, cv-icscu.ă sub denumirea ”Tnelul de distribuție” care leagă între ele toate centralele termice de cartier. La acest moment "Inelul de distribuție” nu este vtilimt de SC Ecoterm SA psnti-i transportul, distribuția, furnizarea și produce, ea agentului termic. Acest circuit primar de alimentare cu agent tei mic este predat de Top Expert S?PL.

Referitor la /autoriza țin de Construire nr.92/2014, emisă de Municipiul Făgaraș cu privire la executarea lucrărilor de construire Centrală termică în cogenerare de înaltă eficiență cu realizarea infrastructurii de racordare la sistemul de energic tennică și la rețeaua electrică, aceasta a făcut obiectul contiaotului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 124/2015.

Referitor la încadrarea legală a bunurilor de retur prin accesitme menționată în ?V NP 308 din 27.02.2C20, facem următoarele precizări:

 • - în .Analiza supliment 2 este realizată o prezentare legala în contextul Codului Civil, însă, potrivit Legii 51/2006. și a Legii 325/2C06, legi speciale în materie dc serdeii de utilități publice, respectiv în materie de serviciu public do alimentare cu energie t rmică în c.;s:em centralizat , Ar+.22>-rt-, ■    25 slin. Iși 5 din Lege 51/2C05 respectiv art.20 din

Legea 325/2005 corelate cu prevederile ccntrac-.ului de delegare nr. 24049/2011 cu.»-, cele aplicabile în această speță.

C’-mează a se s.abiîi dacă tehnic, acest ”lnei” va face obiectul activității de furnizare, producere, uansport și distribuție din cadrul SACET.

Confotm Contran*ului de dclegarc avem trei catogorv de bvmi’/i: bumui de mtur, bunuri de pornim^ și bunuri pro nii.

Referitor la purpLul TI -- Bu mri de xpedam constând în mo-foraizAi si leabilitări ale bunuriloi' de mtu; conform Adresei /1-S9/ZO.02.2020 se menti'.ip.'R < < 2 D-.ml i laș. i c,. repreu,... . mme LveodpiL iSaiizRo ia centralei’ în cam s-a iiC.ervenit. : dină în o.?la î i care s-o.u mc-ntat module 4

h   // .

■ \

''             /          ■

7 '

,u   ' ti. (■; ui ‘-m-.uiv

V' ' > -     , •7, A iii


V-


: cu circuiiei dmă Jl 1 JA

v; r cj' fi fii Tur a


2* tufi’V'MzO ' ' M A Mă M .mC M _ ,Z .:■ ,O.:    .1   1 L7Lc;..i

liiC/ficLi f'.u roț. Ici exisa-?.^ rațr: ptcpT r-.e A mficjmvi Fagăr •'x ?.y pen.ru ef cieniiz?rp.': -ACHT.

In accR conmx.. sunt aplicările pre/ederik Legii 5V2G06 și ale legii 325/2006 cotela-m. cu oblig»ți;le T —2 )cns<bi Mâl? rujLLL m ccnfir.oi.ul de \ . ' '    * S*x >

delegai^’            '

Inventai uR,bunuBlc>X du repicânre bjie predat de SC Ecumrm piu 'fon ExperiGFKL’m caliceide predător si proprietar conferă listei de i ivesdfi a SC GAS Eî’OriG f.'ECQTlZERÎvi SA și situsM privind achizfiiih de bunuri facturate de 30 ifiânfi^s '5. EL,. /

PeleritorlTpunctul TI există o Com-eație nr. 42/2014 încheiată între SC GAS Energy 'proprietar” și SC Ecoterrn SA ’-uiiiimto: ’ bun ce este independent la acest moment de activitatea de producere, distribuție, transport și furnizare energie termică,

Referitor la punctul IV privitor la bunurile proprietatea SC Ecoterrn SA. Facem următoarele mențiuni ;

-Acestea se regăsesc ai ât în listei de im/exitar cât și în evidențele contabile ale societății conform celor declarate c!e d-nul Mușat Alexandru, urmând ca municmulitaieat să analizeze și documentele ce atestă proprietatea rcesmrL

ReAxito;’ la mențiunea din P’.' nr. 3G8/2.7.C2.2020 cu privire la bunurile însciise în aceste liste, urmează ce. ne exprimăm opțiunea ce preluam în urma analizei fiecărui bun în parte.

Referl+cr la panea de mh'vă, se va menpona în chiri "conform preveaeriior legale"

Reîerito la respingerea de către 3C Ecotecm 3A prin lichidator a adăugirilor iacute în PA nr. 62375 dhi 5.09.2019 și mențiunea că ele vor f. clarificate în cadrul Coșarului de insolvență, facer.i precizarea că ele se ’-eferă la Sediu administrativ' și Atelier Întreținere A oompleAn acestjf cv aspectele menționate de Comisie h ovnctvl 1.

EmferitOx la concluzie îiițeiefccm confon.i celor declarate de d-nul Mușat Alenaxid-j, că este vorba doar despic buamih precizate cc fiind proprii ale SC Ecoterm SA și nu a altor categorii de bunuri.

Termenul de predare a documc-'lelor care atestă oaliiaka dc piopfiAar a SC Ecotxm Sa în mlirneV, pentin A ie mMgo 'iile c- bunuri, cu excepția b'mu.llor retUx este de 5 (cinci) zile lucrătoara fio k :!?tn semnmr pmzcnfidui Pioces

Prezent’1! ^roces ve/o?d s-t. încheiit E. reemfi M'imoip’ul’1! Făgăraș in 6 exemplara Mginale -.in m.e . neniru i ’unifipiul Făgăraș și .? perniru SC ECOTERM 2 A în fălim mt. miri ikhidrb.or ’udiciar