Hotărârea nr. 124/2020

HOTĂRÂREA nr. 124 - privind aprobarea prestării unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a tarifelor aferente de către Serviciul Public de Alim

- privind aprobarea prestării unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor aferente de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.32840/13.05.2020, raportul Serviciului de Utilități Publice nr.32840/1/13.05.2020 se supune spre analiză, verificare și aprobare prestărea unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor aferente de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând cont de HCL nr. 213/26.08.2019 privind aprobarea Strategiei de Termoficare în Municipiul Făgăraș, de HCL nr. 258/2019 privind aprobarea înființării Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activitățile de producere de transport, distribuție și furnizare a energiei termice , aprobarea Studiului de oportunitate , aprobarea Caietului de sarcini și a Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activitățile de producere de transport, distribuție și furnizare a energiei termice , precum și a formei de gestiune, HCL nr. 54 /26.02.2020 privind darea in administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, inclusiv a infrastructura tehnico-edilitară specifică aferentă sistemului de alimentare cu energie termică al Municipiul Făgăraș către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș , Adresa Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș nr.595/12.05.2020 înregistrată la Municipiul Făgăraș la nr. 32840/12.05.2020,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin(2) lit. d), alin (3) și alin (4), art. 3 alin (1) și (2), art.7 alin. (1) , art. 8 alin.(l) alin(3) lit. i),k), art. 28 alin (7), art. 41 alin. 1 și art.43 alin (2) ,(5), (7) și (8) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată, art. 19 alin.2 din Contractul de dare în administrare a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 7374 din data de 27.02. 2020

Luând in considerare art. 129, alin (2), lit.d), alin. 7 lit n) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrative,

In temeiul art. 139 alin. (1) si ale art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

 • Art.l. - Se aprobă prestărea de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș a unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat:

Servicii de branșare și debranșare de la sistemul centralizat de încălzire

Servicii de verificare, sigilare, întreținere, reparații, deplasîri, intervenții la cerere

Servicii de citire, repartizare costuri pentru încălzire și apă caldă

Eliberare avize de amplasament

 • Art.2.- Se aprobă tarifele aferente prestării serviciilor conexe prevăzute la Art.l, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Art.3. - Se aprobă încheierea Actului Adițional la Contractul de dare în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Făgăraș nr. 7374/27.02.2020, urmare a modificărilor prevăzute la Art.lși Art.2 , conform Anexei nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Art.4. - Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș să semneze Actului Adițional la Contractul de dare în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Făgăraș nr. 7374/27.02.2020.

 • Art.5. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Serviciul de Utilități Publice și Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș.

 • Art.6. - Prezenta hotarare se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului Municipiului Făgăraș, celor nominalizați cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


  MALENE PETRU           .

  ——y * R°-hA-


  CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENA GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și 1 abținere

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti-18

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Afișare

lex. Serviciul de Utilități Publice

lex. Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș

lex.Direcția Buget-Finanțe

Cod: F-50

Lista tarife pentru prestarea de servicii conexe

-ESeme» i^tn'an-șar^rdebranșare de la sistemul centralizat de încălzire ........

■ T                       -activitate

Tarif - lei TVA inclus

Eliberarea adeverințe

7 lei

Acord de debranșare

150 lei

Deviz debranșare 1 calorifer

83,5 lei

Deviz debranșare 2 calorifere

151,6 lei

Deviz debranșare 3 calorifere

209,5 Iei

Deviz debranșare 4 calorifere

270,75 lei

Deviz debranșare 5 calorifere

335 lei

Deviz debranșare 6 calorifere

391,8 lei

2.Servicii de verificare, sigilare, întreținere, reparații, deplasări, intervenții la cerere

Sigilare apometru

10 lei

Sigiliu cu dop

12 lei

' Demontare contor/sigiliu și PV

7 lei

Demontare ansamblu repartitor+robinet/1 calorifer

15 lei

Deplasare la fața locului, schimbare setare și resigilare repartitorîn cazul înlocuirii caloriferului

gratuit

Deplasare la fața locului, desfundare robinet cu cheie specială

gratuit

întocmire proces-verbal de constatare existența izolației/inventar/țevi apartament

gratuit

3. Servicii de citire, repartizare costuri pentru încălzire și apă caldă

Manoperă montaj apometru-instalație existentă

26,85 lei

Manoperă montaj apometru-instalație nouă

100 lei

Servicii repartizare/citire-încălzire+ acm/repartitor/lună încălzire

gratuit

Servicii repartizare/citire -acm

gratuit

4. Eliberare avize de amplasament

i ce

r, ,    - <ȚTi < JO7T - 4ÎW V .»> -'/yj-LVaI                    -...- v > •

--------'      - .1" V■-                ~

X~4~ “"■ *            —“J ■■"■a - toct        .

---C’ .....V ^’.. '

■ --"/SOlei-;. ja-ț


Act Adițional nr./... 72020 la

Contractul de administrare a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș Nr. 7374 din data de 27.02. 2020

încheiat în baza HCL nr. 213/26 08.2019, HCL nr. 258/2019, HCL nr. 291/2019, HCL nr. 54/26.02.2020 și

HCL nr..../2020

CAPITOLUL I

Părți contractante 5

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ , cu sediul în Făgăraș, str. Republicii nr. 3 , jud. Brașov,telefon/fax 0268.21 1313, CIF 4384419 , legal reprezentat prin Primar d-nul Ing. Sucaciu Gheorghe în calitate de proprietar, pe de o parte, denumită în continuare Autoritate contractantă și

Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș, în Făgăraș , str. Teiului nr.22A, jud. Brașov, CIF 41910739, legal reprezentat prin Director general D-nul ȚețiuNicolae Ciprian în calitate de administrator, pe de altă parte,

începând cu data de .... Se modifică și se completează Contractul de administrare nr. 7374 /27.02. 2020 astfel:

ART. 1 - La Capitolul II - Obiectul contractului de dare în administrare- ART. 1 după punctul 2 se adaugă punctul 3 care va avea următorul conținut:

” 3. Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș va presta următoarele categorii de servicii conexe:

 • - Servicii de branșare și debranșare de la sistemul centralizat de încălzire x""'

 • - Servicii de verificare, sigilare, întreținere, reparații, deplasîri, intervenții la^eh^Tâ y/\

Servicii de citire, repartizare costuri pentru încălzire și apă caldă j

 • - Eliberare avize de amplasament”                                                    I

ART.2 - La Capitolul V- Nivelul preturilor. Modalități de plată după artf/pțse^a'aikgă^^O/Care va avea următorul conținut:                                                                    y/

” ART. 20 - Tarifele aferente prestării serviciilor conexe prevăzute la ART. 1 pctGjșunt prevăzute în Anexa nr. 5 ”

ART.3 - La Capitolul XV- Dispoziții finale- ART.45 alin.(4) după lit.d) se adugă lit. e) care va avea următorul conținut:

”e) Lista tarife pentru prestarea de servicii conexe - Anexa nr.5”

Restul clauzelor contractuale raman neschimbate

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, ....... în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă și face parte integrală din contractul inițial.

PROPRIETAR -, MUNICIPIUL FAGARAS

PRIMAR


ADMINISTRATOR, Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș


DIRECTOR GENERAL


SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE EU ENERGIE TEI I

’T--          1N-SISTEM CE?sTPk/.LIZAT

1     ; Str. Teiului nr.22, 505200. Fagaras, Jud. Brașov

Tel : 0263/210031 *** Fax : 0263/213511Nota de fundamentare

Către:      Primarul mun. Fagaras - Gheorghe Sucaciu

In atentia: Serviciului de utilitati publice

In vederea desfășurării de către SPAET Fagaras a seviciilor prestate pentru populație si operatori economici prezentam spre aprobare lista de preturi pentru activitatile auxiliare, specifice serviciului de termoficare:

- Servicii de brausare si debransare de la sistemul centralizat de incalzire

- Verificări, sigilări, întreținere, reparatii, deplasări, intervenții la cerere

Prestări servicii de citire, repartizare costuri pentru incalzire si apa calda - Eliberare avize de amplasament
Lista de presuri pentru servicii si lucrări specifice sectorului termoficare desfășurate de SPAET Fagaras

J          /branșaia

-

pret TVA inciu •

unitate

eliberare ad-_ ’erinte

7

Li

acord ce debransare

150

lei

sigi'are apcmetru

10

iei

sigiliu cu dop

12

lei

manopera montaj apomatru (instalație existe, ir) u;. deviz atașat

26,85

5

manopera montaj apometru (instalație noua) cf. deviz atașat

100

Li

c.'cmc ntare contor/ sigiliu si PV

7

iei

deviz debransore 1 caior.fer

83,5

lei

deviz debransare 2 calorifere

151,6

Ici

de iz debransare 3 calorifere'

209,5

Ici

deviz debransare 4 calorifere

270,75

Ici

deviz debransare 5 calorifere

335

lei

de iz debransare 6 calorifere

391,8

lei

tc ■ a demontare ansamblu reportitor+robinet /1 calorifer

15

iei

Pi cctari servicii

preț TVA inclus

unitate

servicii reparlizarUcTr? (încălzire + ccm)

gratuit

lei/roparlitur

Hcnlzire

[servicii repartizare/citire (acm)

gratuit

iei/apomeîru /luna

Avize amplasament

preț TVA inclus

unitate

aviz amplasament in zone cu rețele termice

55

lei

aviz amplasament in zone fara rețele tcrmice

20

lei

aviz traseu

80

lei

/

taxe operațiuni repartitoare/robineti

preț TVA inclus

unitate / .« / a

I x

W: J L .LjF . '' /Pil lv / x/jh x ( .. .

deplasare la fata locului, schimbare setare si resigilare repartitor in cazul înlocuirii caloriferului

gratuit

b lei

deplasare la fata locului, desfundare robinet cu cheie speciala

gratuit

lei

întocmire proces verbal de constatare existenta izolației/ inventar țevi apartament

gratuit

lei

Director gene;


ing. TetiuServiciul tehnic

ing. Lilian^ Nicula


«uIX;» . Iul J i U.’.jLl xJ .X i t „ini C.?-' 1 i d'■>. — U LJ LLx 11_i\Ul»X 1 -.îl'J.bâ

În Sistem Centralizat din Municipiul FăGăRAj.......

iir.r.22’ .05" 3         ’-J. Efcșo/ Tei: 02G'.-210031 Fax: CLX-21?î:i E-r ?.c;      . -i-fag.--uZ.ro

L’EY'I.T. DE Î.UCA7J

Denumirea Jucării: Lucare de rebransare a unui contor de ana calda mc-naiera apartament

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de iucrari_data: 19,03,2020

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

4

SE53A#

Contor de apa cu palete, cu racorduri olandeze , a /and diametrul de 20 - 30 mm

buc

1

29,2336

19,234

Material:

2,2286

2,229

Manopera:

17,005

17,005

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

Total ere manopera (ore)

0,5

Total greutate materiale (tone)

0,0017

Material

Manopera

Utilaj

Transport

T ota!

Total Cheltuieli Directe

2.229

17,0051                 0

*    _____I_____ ■-------------- - —        --

0

19,234

i Alte cheltum

i directe

| Coeficient

Valoare

(vi fi t o r i c* I

Manopera

Utilaj

i ransport

Total

Contribuția

2.2500%

0

0,3826125

0

0

0,3826125

Materia I

Manopera

Utilaj

Transport

Total Cheltuieli Directe

24,434

17,3876125

0

0

19,617

Cheltuieli

10,0000%

1,962

Profit

5,0000%

0,981

Total General fara TVA

22,559

TVA (19%)

4,29

TOTAL GENERAL (Lei)

26,85

BENEFICIAR,

D-ul/D-na............................

Am primit 1 ex.la data:.................


Denumirea lucarii: Lucare de montaj contor de apa calda menajera apartamentjinctalatie noua)

BENEFICIAR,


D-ul/D-na.............................


EXECUTANT,

Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica in Sistem Centralizat al Municipiului Fagaras întocmit, ing. Tolan Ionel


Tetiu Nfcdlae


Foi m i muu! F3 - Lista cu cantitati de lucra, i pe categorii de lucrari_c!c.ta: 19,03,2020

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

C; pitoiul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1

ID06A1 •

Robinet cu sert ,r pana , cu mufe , pentru instalație incclzire centrala , cu d: 1/2

buc

1

15,02 %

15,625

Material:

10.2230

10,224

Manopera:

5,401

5,401

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

2

IC34B1

Fitinguri din fonta maleabila pentru îmbin, insurub. țevi, otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=1/2 toii- cot 1/2 MM Zn

buc

2

7.0834

14,167

Material:

3.155 i

6.311

I lanopera:

3,92u

7,856

Utilai:

0

0

Transport:

0

0

3

IC34B1

Fitinguri din fonta maleabila pentru îmbin, insurub. țevi, otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=1/2 teii Mufa 1/2”Zn

buc

2

6,7634

13,527

Material:

O G 77 /• | .      T

5,671

Manopera:

7.853

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4

SE53A#

Contor de apa cu palete, cu racorduri olandeze , avand diametrul de 20 - 30 mm FARA VATOmRE CONTOR DE APA DN 15

buc

1

29,2336

29,234

Material:

„—2-2-286

2,229

Manopera:

* 2^T05

\   27,005

Utilaj:

z            " 0

Y/\     o

Transport: /

?/ {■. o

\ v\    0

Total ore manopera (ore)

T ’    ■        \\    1,96

Total greutate materiale (tone)

- 1 1 0,0017

Material

Manopera

Utilaj

'•/Transport/

T.btal

Total Cheltuieli Directe

24,435

23,342

0'

< / 72,553

Alte cheltuieli directe                                                         "X/7 ? ,,H

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

T ransporR"

Total

Contribuția

2,2500%

0

0,525195

0

0

0,525

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

24,434

49,201

0

0

73,078

Cheltuieli

10,0000%

7,308

Profit

5,0000%

3,654

Total General fara TVA

84,040

TVA (19%)

15,97

TOTAL GENERAL (Lei)

100,01

_Dispecerat:0268/215959

: cc • 2. :i

CI


AL’ZA ~ D’U MUNICIPIUL

DEVIZ DE Ll'CARI

D nuinirea hscr.trii:LuviCcii t. uitru delirau.

Ic


MATERIAL

15,42


LANOPER

40,07


UTILAJ 0,00


TRANSPORTAU U 7 '-T.OTAE^

/ '/< •/ vi» A -'

4,36 xy,    59:85.


ALTE CHELTUIELI DIRECTE

Contribuție asiguralorie pentru munca

Total cheltuieli direct :


manopera


MATERIAL

15,42


1ANOPER

40,97


UTILAJ 0,00


TRANSPORT

4,36


Cheltuieli indirecte 10 %

Total

Profit 5% .

Total general deviz

TVA


0,10


0,05


0,19


TOTAL cu TVA

Plata se face ANTICIPAT EXECUȚIEI LUCRARLOR

BENEFICIAR        ...... •


lei

Ja caseria SPA_ET,


0,90

0,90

TOTAL

60,75

6,08

66,83

3,34

70,17

13,33

83,50 lei cu TVA


D-ul/D-na.


EXECUTANT,

Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica in Sistem at in Municipiul Fagaras


Ani primii ~.xcmpiar


DirecfZrjSeneral

Tetii?-?.I colac Cîntocmit, ing. Tv^onJjincI


IncludeȚuicic 1 ti’ »udj>.1 j’i         ।c.< te. i

LfTlv t

< x rd ( oriz ar..Ic ) .prc ca ier litrul te se de!?;.

zu .go’

î.vj d ur.ipler;

iiistaLiLi de ir.c'-izire ;. bîczu’u; respecți

SPA_ET nu t ie coi» r.Je ertic le ce trec prin

p rt. it pecii’ ^c>ie ;

ap rti

n sist. de inc.

m c. :a

indivi-

. in propri •( j

Beneficiarul lucru i ii :

In atentia d-!ui

ADRESA         BL      Sc.

Ap.

Cartier

CT

c«.l

locatarilor

ComandaNr             /2I/20

Lista cu cantit

uti de lucrări

pc categorii de lucrării

NT. SI 1BOL..RT

U • !     CANTITATE

PU ’ TER

r

P.U. i.L.NOP

V.\L M

.N(.)P

DENUMIRE          ARTICOL

PU UTILAJ

.L U I

ILA.I

Spor mat. Mai. Ui hi

GR.'UI !

PUTRANS

\ • . ! 1 p

,‘.NS

Rp IC 71

buc

?

I

2,18

Taiere cu II a . ii pir instabilii !)N I 2 "

22,45

6.29

0.0

0,00

0.0ă

0. 0

TOTAL MANOPERA l ..\ UM,

0.14 ORE

TOTAL

8,47

Rp IC 71

buc

2

5/0

11.60

Stuki.e eu flacaia o. iucel a ;e ii pi.

22,45

27,84

ii duhlii UN 1/2"

0.00

0,00

0,00

0,00

TuT, ..L MANOPERA 1./. UM.

0..'2 O!'E

TOTAL

39.44

Rp IC 16

ml

1,4

ti.10

0.14

IX-momut țeava Dn 1'2

?*» 4^

2,51

0,00

0,00

0 )<J

0,00

total: ianopera la um,

0,08 ORE

TOTAL

2,65

RpIFAl

mc

0,43

,80

1,50

Golirea si umple ea instalației d: incalzirc

22,45

3,43

0,00

0,00

0,00

0,00

total manopera la u. I,

0,36 ORE

TOTAL

4,93

TRBo5A 23

to

0,20

0(00

*

0,0(|\

Transport materiale cu auto

1 o/o7

b;oo<D

\ 7

2i;8ț)

H       ’ 1

TOTAL MANOPERA L/\ UM,

ORE

TOTAL

■/

4,36»

CHELTUIELI DIRECTE DL 'ARTICOLE:

- JKKĂ FCTUL HUSLlC / ,_L £.’.T.^r î CU       GLZi 3'

■n Sistem Ce iTUALiz. .t Bir MUHiCi -*lil r.- gc.^aș

S •. 7 r. 22/ "''.)       » $ jud-.       ' T C ’ 21L 31 Psx: > •.**.•217311 z ‘ r " ? ■    .-*«4 '<■ rc

DEVIZ DE I AXĂRI

Denumiri a liizr..ri:: Luv. ri >v.t:tru ckb .n.'.ax, ri ’i. r.ent i ‘.'a ii. :..l =.ti • de inc; îzire c ntr'tizM ir.. , .1

Ăakrifere


BENEFICIAR,.....

D-ul/D-na............................

Am primit exemplar.......................

la data • ■...... .


EXECUTANT.

Seryic^f^^l^if&^lnnentare cu Energie Termica in Sistem Cen^ța'f’tgain Municipiul Frgaras

jt^t^or Generarhg,

întocmit, ins. Tj.!.in Ionel


!nc'C. t..; ■ ca cu? măi.- <i bii:.Ă i cT'tc.Tor.'j'.

.•cor'1 (i-.izr lai - ) Spe <

cJcriĂixl ce - uebi n-'—z. .3

si umple!ca

ii-.-ia 1..îi ?i de inc 1 irc .. bk auiui re 'pecii.

S?.A_IiT țiu taie c-'li ■ eiTic .le-e troc prin

l I        Ir L V 1 U w L . V •                   •

p -lin sist. ds inc. in c<-'.a inJtx

- n." vt--

lictidiciarul lucrării :

locatarilor

i n al cutia d-lui

ADRESA          EL      Sc. Ap.

Cartier

CT              col

Ce ni ndiiXT              /2C20

Lista cu c

antit.iti de lucrări pe cate”.,ri

ii de lucrării

f . sr: art

U !.       C N'TIT. -.TE

i'Ul'ATER

1AT

P.U. I l.XtIOP         VAL'

LC'P

DrAUMIKu •          ARTICOL

PL! UTILAJ           VAL U I 11.. J

S] *r in:.t. i-tan Uti1 ■;

GR. ' 9 !

PUTRANS        " .L'

1 RA S

Rp IC 71

buc

■'                                  L’ ■’

4.3C

Taiere cu 11 a ie j । ir inslakilii DN 1/2 "

22,45

16,7,

0,i J

O,1. J

0,

(>,<• !

TOTAL .MANOPERA LA UM,

0,12 ORE

TOTAL

15.14

Rp IC 71

buc

4                   5,80

23,- ।

Si la1'- cu (1 cura c. iacei a țevii pt.

22.45

55/s

inMakuii DN 1/2 "

0,"J

(i.GO

0,u0

0,'7J

TOTAL MANOPERA LA UM,

0.62 ORE

TOTAL

<8,88

Rp IC 16

mi

2,il                          0,1 b

.. '8

1 : m alai te? a Dn 1/2

22 45

5,03

1

0,' .)

o.uo

TOTAL MANOPERA L-. U‘

0.08 ORE

TOTAL

3,31

RplFAl

ine

0,43                   9,80

1,50

Golirea si umplerea instalației de Încălzite

22,45

3,43

N00

0,00

0,1-0

0,0.

TOTAL MANOPERA LA Ut

0,36 ORE

TOTAL

4.93

TRBoăA 23

to

0,20                  0,00

0,00

Transpc -l materiale cu auto

0,00

0,00

0,00

___J},00

rnr      2!-bX^

O.^36x

TOTAL : ianopera la um,

ORE

TOTAL        /   .

"MX j \

CHELTUIELI DIRECTE DIX ARTICOLE:

J

\ <z\

MATERIAL

4ANOPER.     UTILAJ

TRANSPORT 07  /

29,34

74,92           0,00

436 i * 4

a / r

ALTE CHELTUIELI DIRECTE

Ă /

Contribuție asiguratorie pentru munca

2,25% * manopeia

v''\

;c‘(X i,6Sn* /

Total cheltuieli directe:

Yz z''

MATERIAL

4ANOPER     UTILAJ

TRANSPORT \<Z ,

TOTAL v X

29,34

76,60           0,00

4,36

1TO;3O "

Cheltuieli indirecte 10 7o

0,10

11,03

Total

121,33

Profit 5 %

0,05

6,07

Total general deviz

127,40

TVA

0,19

24,21

TOTAL cu TVA

lei

151,60 lei cu TVA

Plata se face ANTICIPAT EXECUȚIEI LUCRARLOR la casei ia SPA_ET ,

cîk <       = b’BI..COi>.H: ’lA-.FLC I '£. .IEÂGI.E T-i

îÎT S^Tx'.l JE. TL JZATDF JJ. ICL='LL AfUă.' ■■-

DEVIZ DE LUCAR.I

Denumirea !iJcrarii:Li!v'iT.’i p atru c’..!;r i;„re c.p menr <L kt insiDutia de iricalzire cen:t dizut ; ’ .;nJ ?ca’ irifere Include tZiJi_. ci;\UtluEi”siTdT KrU’YJEi1 TdCrTcord t orizontul. ,<cJorifu-Tl c,:: debrtinf-rz-. .fcIiilx. :i um; lerct :r iak.tiei de incalzire a blocului r.spectiv

SPA_ET.ru t..iv co-oljkL\v.»u '.vcetr.c; in • rr. respectiv ,xi ..;\.r;in sist. iac. in t a ’c.i :n ;r r;;.:. .a Beneficiarul lucrării : •                                                                                             ioc rarilor

I n atcntin d-lui

ADRESA

Comanda Nr

BL /2020

Sc.

Ap.

Cartier

CT              col

Li ta cu caniitati de lucrări pe categorii de luc

rarii

L'r.M.MBQL T

U.M.

C.\

etate       pu.mater         v. .1. i.'.t

DEM IIRE

Spor n u . ?.! i L'ii1'1

r.RTICOL

GR. u..i

P U. MANOP      V..LMALOP

PI! UTILAJ          VAL UTIL. .1

PUTP. N'S             ’,\l. T.L’.NS

RplC71

Taiere cu 11 a te. ii । r instalații DN 1/2 "

TOTAL MANOPER . LA UM,

I UC

6

TOTAL

i/t.

0,60

0,00

<>,54

16,16

0,00 f,0A

22,70

0,12

ORE

Rp IC 71

buc

6

5.89

34.80

Sudare eu lineara o încet a țevii pt.

22.45

75,30

iaciakuii DN 1/2 ”

0.60

0,00

0.00

0,' >

TOT. L MANOPER LA Uf 1,

0,56

ORE

TOTAL

n:\l0

RpIC 16

ml

4,2

0,10

0,4 2

Dcr.u -.M le;:- . D ; 1 2

22,45

7.54

r

0,09

0,06

0

o.o-i

’IOT.'.L MANOPERA LA UM,

0,08

ORE

1OTAL

7,96

Rp IF Al

mc

A,43

9,80

1 ^2

Golirea si umplerea instalației de incakire

22,45

3,48

0,00

0.0 9

0,00

0,00

TOTAL MANOPERA L \ UM,

0,36

ORE

TOTAL

4,99

TRBo5A 23

to

0,20

0,00

0,00

Tiansport materiale eu auto

0,00

0,00

0,00

2W

___ 0 00

TOTAL MANOPER.'. LA UM, CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE :

ORE

TOTAL

/

^4'.3,6\

^5*' \v\

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT-0/

43,28

102,48

0,00

4,36

X 1

*

ALTE CHELTUIELI DIRECTE

t^.

A /

Contribuție asiguratorie pentru munca

2,25% * manopera

V-'-

^/2U5I /

Total cheltuieli directe:

MATER1 \L

MANOPERA

UTILAJ

'TRANSPORT \

, (TOT<\L

43,28

104,79

0,00

4,36

'”152,42

Cheltuieli indirecte 10 o

0,10

15,24

Total

167,66

Profit 5 °S

0,05

8,38

Total general de. iz

176,05

TVA                            ' .       -

0,19

33,45

TOTAL cu TVA

lei

209,50 lei cu TVA

Plata se face ANTICIPAT EXECUȚIEI LUCRARLOR

Ja caseria SPA

_ET,

BENEFICIAR ...............

EXECUTANT,

D-ul/D-na...........li...........’....

Serviciul/Pyb'îi^g^i^Hare cu Energie Termica in Sistem /.o zACentralizakirkMunicipiul Fagaras

1 o 0

t8-\

/ p p

f $ j

Directm- general

întocmit,

.\m primit exemplar.......................

In rlntn •

Tetitt

N^oîșx/Ci^l

ingpȚolan Ionel

C iURVICÎt ’L . -GL LiC .C £ ,    . ■ tib T.- .. CU Zi '               . TC.“

!;.?S?£':-:?.cc.-T" liztt d?ft I.»-J ’ 3L’,J,.r-'8.\\ș

t.2 . SvS'ta r . ••> ••_ ;       ; re): r •l-V- 3-U.' -21-011 E-- s- w • f. m-.r..

DEVIZ DL LUCAR1

Denumirea lucrariELucra i p.r.ir.i J _>i :';re ;• -• .".c/mcnt dc ia in • ti.. c< ine.iDl centrali::.t    ...r ] dcal.rif re

Includ -,.c' cu -.'Jurat'Ți Fiind’ > . ’tl.i-< J. racord ( uri;., nu ': >u . c. I •iL.ru! ce se cV.. .r. ..za .gclit ..si in.;pl<- ... ir.;iJatiei c ? in.ra'rJr' ' t iocului respecți;

SPA_ET nu taie c<1om : \ cri ic .ie c? trec ;• rin p:.rt. rc;;<ci:\ mccsa.i ;rari:n si-’t. de mc. i.i cri. ir. Ji iz;. p;\;tc..

Beneficiarul lucrării :                                                                                            locatarilor

I n atenția d-ltsi


ADRESA         BL      Se.

Ct iikI.-i XT                72020

Ap. Cartier

CT

Lista cu ciiiititari de lucrări

col

' pe categorii do literarii

ci cu a n r

U , i

CAN .; i ATi:

PU : I \i l-R

V.'.L M. ,T

l’.U. * iANOP

V.-'.L ' I.AtLjP

DENU.' llid?              . .RT1COL

l’U UTILA.I

VAL UTIL .1

Spor mut . ? ' - l.'.i-aj

GR. UM

Idl'l R.'.NS

VAL'IR ' ■ ./

RplC“i

buc

8

1,0.'

; "~l

Taiere c.i il a tc Ji pir instalații 1?N 1/2 "

-î 5

21.55

0,00

0,0.1

0,00

0,(0

TOTAL MANOPERA L \ UM,

0,12

ORE

TOTAL

30,27

Rp IC 71

buc

c

5,50

46,40

Sudase cu ll:ic;.ia oxiacei a tevu pr.

22,45

‘6,‘S

instalații DM i/2 ”

0,00

0,< J

0,0'0

0,00

TOT.'.L ..1 -Oi F.R.. L-. UM.

0,54

OI’E

'l OTAL

I43,3S

Rp iC I6

ml

5.S

'1,10

0.5S

Den ei.t; t ten a I. > 1,2

i 0.42

.1,03

C.CJ

TOTAL lANOi’ERA LA U: 1,

0,0 S

ORE

TOTAL

î Li J

Rp IE Al

mc

0,43

9,80

1,52

Golirea si umple ca instalației de inealzirc

22 45

3,48

0,00

0,00

0,00

“        0,00

TOTAL M. .NCPERA L \ UM,

0,36

ORE

TOT.'.L

4,99

TR!3o5A 23

Transi >rt materiale cu aule

TOT.\L MANOPERA LA UM.

CHELTUIELI DIRECTE DU ARTICOLE:

MATERIAL 57,22

ALTE CHELTUIELI DIRECTE

Contribuție asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

MATERIAL 57,22

Cheltuieli indirecte 10 %

Total

Profit 5%

Total general deviz

TVA

TOTAL cu TVA

Plata se face ANTICIPAT EXECUȚIEI LUCRARLOR Iu case.-ia SPA_ET ,

BENEFICIAR,

D-ul/D-na............................

Am primit exei.iphr.......................

I .Inm •EXECUTANT, Serviciul Pu^^Q^??lt^bUare cu Energie Termica in Sistem /^L^e1iîU?i^aFtgMunicipiul Fagaras /// Direct»^ general, Tetiu LedW Om


întocmit, ing Țolan lenei


DEVIZ DE LUCARI

Denuinircii lucr •rii:L”ci\ ri er.ini ■' Vansc/e t.j. rt; riamc;it de i t iny- IdtLt <L ii xd ii. c?:r‘ ..\ard 5 calorifere Include t.r’c: :,tct sudura si'biiiiC.;. ."i. rdcTr.rord ( oriz< ••tak ) spre c: ;i.‘.ntl <_• se               .g’ii\;: . i uni;'! .iv

instalației de încălzire ..! '.icului respecți'.

SPA_ET nu taie c.)!o< ne’e vui’EcJ 2 A ircc priit’ tm:.:'L resp ■<?<’.... p inin sist. d . : ?. i:t i x. ir.Jiv ir •. ’ • pr< pr;rt te .

Beneficiarul lucrării :                                                                                            locatarilor

in atentia cl-lui

ADRESA          BL      Se. Ap.

Comun l.i Nr              .‘2020

Cartier

Lista cu caiitit

CT

ti (le lucrări pe ca

col

tegorii (L

: lucrării

NT. SI’ ilXA. ,RT

u.: i.

C. .NTi IATE

IT ’ : ’.TER

VAL: i.-Vi

l’.U. ’ i.’.NOP

VALMA’

■CP

DENUMIRE          ARTICOL

PU Ul’IL. .1

’.AL UT1I

.A.I

Spor m.tt . * lan UtiTi

GR /U* !

ru Ti’ ’.NS

V. .l.TRA

NS

lip IC 71

buc

10

i,j.>

10,90

Taiere eu 11 a levii ptr insUilaiii DN 1'2 "

22.45

26T4

...

O.tlU

0,' 1

'■’.OJ

0,09

TOTAL i 1. .NOPERA LA IP 1.

0,12

ORE

TOTAL

3 /,o4

Rp IC 7!

buc

10

5ț •»

58,00

Suduie cu ‘laeuiu o.xiacet a lovii pt.

22 -5

121,23

instalații DN 1.2

l/)0

0 00

0, 1

0,00

TOTAL M. .NOPER,. LA UM.

0.54

ORE

TOT. L

179.23

I’.p IC 16

ml

7.2

0.10

0,72

Demontat ic.tvu 13 t 1/2

22.;?

12,.3

0.00

0.9 )

0,00

0,00

TOTAL MANOPERA LaUI 1.

O.i.

ORE

TOTAL

13,65

Rp 1F Al

mc

0,43

9,80

1.51

Goli:si umplerea instalației de încălzire

22.45

3,45

O.OJ

0,00

0,00

0,00

TOTAL MANOPERA LA UM,

0,36

ORE

TOTAL

4,95

TRBo5A 23

to

0,20

/ 0,00<0,00

Transport materiale cu auto

\O O CK

X?

1

NOXp \ 0,00 \ 4 3?

4 36

1 /

TOTAL MANOPERA LA UM,

CHEL TUI ELI DIRECTE DIN A R TIC OL E:

ORE

TOTAL

v\

ț’C- . . • ■ i'i

XV

MATERIAL

71,13

ALTE CHELTUIELI DIRECTE

MANOPERA

164,55

UTILAJ 0,00

TRANSPORf/z O 4,36

TOTÂL^ / U( H st \     /

7 .   240,03 x

Contribuție asiguratorie pentru munca

2,25% * manopera

3,70

Total cheltuieli directe.'

3,70

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

71,13

168,25

0,00

4,36

243,74

Cheltuieli indirecte 10 ?o

0,10

24,37

Total

268,11

Profit 5 %

0,05

13,41

Total general deviz

281,52

TVA                                                ... .

0,19

53,49

TOTAL cu TVA

lei

335,00 lei cu TVA

Plata se face XNTIC1PAT EXECUȚIEI LUCRARLOR

_la caseria SPA

,_ET,

BENEFICIAR. ...         •   ■

EXECUTANT,

Serviciul Publje^fr

■Alimentare cu Energie Termica in Sistem

D-ul/D-na.............:.........

-

'Vr

’’’

^fe^Vh^Municipiu! Fagaras

Directar^&eneraJ

întocmit,

Am primit exemplar......................

Tctiu SiJ'Gla

ic/Cis

ing. Tr-lmi Ionel

In data •        .                 ...

...vVV.zl'

___—•

,'T.7’ .CILE F

-je

:c                 ' ;z: ’T, .1-

'dl            j—. >.

sic f ... j:de

4 Si T1X c

LL"L "DE! I IU;

’i r:-iuu - :

ș

...      •    ‘i:f. .-21t :i'sx:C2C

b-71- 511 t'C .:: ri:

■'»S.rO

df;-iz. de lucari

Denumire lucrarii:L!'erari pent/u du'.-r..n

.î c

, t .rl. .ne::: Jc E ir.~t;;l, t:

Ce tliUllz-' . C‘.

mTJiz .t ..'.?r.i          calorifere

Ir.cl: .Ic t .i. '■sudan. ’ i blit.c'. re-.-î'L"ÎF

< 1V»

c.-C t o/izoniFe j sț .e cJ

erifurui ce se <’e

' anse. ■; ._p’tire:i si umple:

in.-laLtL'i ue inc. Fire ;. blocului rcsrccti

SPA_E’I nul ie c ■ :.e’: \ v.iiCiJe c^ tr.c

; •'.. res:'.c'.i\ , Ceste.'. . p.

.r::n , t. Ce ir :

'. e i: ' ii        m ’TO"-i"'ei.

Beneficiarul lucin.rii :

local:-ri lor

In atentia d-Itti

ADRESA         BL      Sc.

Ap.

Cartier

CT

col

Coinaiuia XT               /2-92Z?

Lista cu cantitati do Itier

ai i pe cat..gorii de lucrării

.ir. Si.'.ibC-’ ,-.RT

l.i.l        CA U ITATE

PU ■ 1ATER

.LMAT

p.i.: <.- k,o

?       VAL ' IANOP

Dl-NU’BRE            ■ . d'. IICOL

PLUTII J

’.’AL U TILAJ

Spor mat. M.m L'liaj

CI- U :

ruTr..*. <

•.’ALTRANS

. ,p IC 7 i

buc

i

I.O9                      13.’.-

Taiere cu 11 a k.ii j v instalriii DN 1/2 "

22 45                32 ''

0,00                   0,0'1

O.iiO                      O,C.J

TOTAL MANOPERA LA UM,

<1.12 ORE

TOTAL

4?,4|

Rp IC 71

1 tC

12

5,- >                      6l',G0

Sudare cu il.'.ceru e.\:;.cct a A ii pl.

22.45               140,09

insuLiiiDN 1/2"

<;,(. >                         u,00

0,00                  o,ju

TOT. J. ’ 1ANOPERA L.. i'! ’.,

0,52 OI’.E

TOTAL

21. ,69

Rp IC 16

ml

8 6

0.10                      0... 5

Demontat icav.i Du 1 '2

22,45                   15.-15

•'\oil                       o/"'-

O.i. )                            0,< -i

'IOT/.L . LANOIT.R.M . ! 1,

0,08 ORE

1OTAL

16,31

Rp IF Al

inc

0,43

'\S0                  1,52

Golirea si umplerea i.istak.lici de încălzire

22,45                 3,48

0,00                 0,00

0,00                  0,00

TOTAL MANOPERA LA U 1,

0,36 ORE

TOTAL

4 9r

TRBo5A 23

to

0,20

Zo.oo^---, o^oo

Transport materiale cu auto

/ A,00      V Wx

/ -o co M A \),db \

TOTAL MANOPERA LA UM,

ORE

TOTAL 1

A v \ T 3- "s.        /4A6

CHELTUIELI DIRECTE DC ARTICOLE:

MATERIAL

M.'.NOPERA     UTILAJ

TRANSPORT, h,     ȚOTAt>‘ /

4,36      //    1 •’ 280,75

85,06

191,34            0,03

ALTE CHELTUIELI DIRECTE

t)t ' •

Contril utie asiguratorie pentru munca

2,25% * manopera

4,31

Total cheltuieli directe:

4,31

MATERIAL

MANOPERA     UTILA.)

TRANSPORT       TOTAL

85,06

195,64            0,00

4,36                285,06

C1t..Ituieli indirecte 10 %

0,10

28,51

Total

313,56

Profit 5 %

0,05

15,68

Total general deviz

329,24

TVA

0,19

62,56

TOTAL cu TVA

lei

391,80 lei cu TVA

Plata se face \NTICIPAT EXECUȚIEI LUCRARLOR

Ja caseria SPA_ET,

BENEFICIAR,        ■ ■                                      EXECUTANT,

Serviciul Public clenXlj^g^lsicu Energie Termica in Sistem

D-ul/D-na................  "    "                     ^L^Ltfe^^plulFag»™,

Director Ger^j^I,                  întocmit,

,\m primit exemolar ....................... Tetiu Nico^t^C’/pr/iQ / mg. '(o|an Ionel

!                                                                   x— -