Hotărârea nr. 123/2020

HOTĂRÂREA nr 123 din data de 28 mai 2020 - privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publica deschisa a unui teren in suprafaţa de 8,50 mp, din suprafaţa totala de 21.117 mp, inscris in C.F.nr. 106002 - teren aflat in proprietatea publica a Municipiul


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagâras.ro

HOTĂRÂREA nr.123 din data de 28 mai 2020

-privind aprobarea concesionarii prin licitație publica deschisa a unui teren in suprafața de 8,50 mp, din suprafața totala de 21.117 mp, inscris in C.F.nr. 106002 - teren aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras si identificat in inventarul domeniului public, atestat prin HG 972/2002 la poziția 50, in vederea construirii unor

trepte de acces, aferente apartamentului situat in Fagaras, str.l Decembrie 1918, bl.45, ap.l

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 32911/1/13.05.2020, Raportul Compartiment Resort al Compartimentului Administrare Clădiri, Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire Contracte nr. 32911/13.05.2020, prin care se propune aprobarea concesionarii prin licitație publica deschisa a unui teren in suprafața de 8,50 mp, din suprafața totala de 21.117 mp, inscris in C.F.nr. 106002 - teren aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras si identificat in inventarul domeniului public, atestat prin HG 972/2002 la poziția 50, in vederea construirii unor trepte de acces, aferente apartamentului situat in Fagaras, str.l Decembrie 1918, bl.45, ap.l,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având in vedere prevederille art.2, alin. 2 si ale art.13 si art 15 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata,

în conformitate cu art.466, alin.8 si art.467, alin.5 din Legea 227/2015 - Codul fiscal,

în temeiul dispozitilor art. 108, alin. 1, lit. b si c, art. 129, alin 2, lit.c si alin 6, lit. a si b, art. 139, alin 3, art. 140, alin.l, art.196, alin.l, lit.a, art.197, art.198, alin.l si alin.2, art.243, alin. 1, lit.a, art. 309, art.303-314 si art.354 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba concesionarea prin licitație publica deschisa a unui teren in suprafața de 8,50 mp, din suprafața totala de 21.117 mp, inscris in C.F.nr. 106002- teren aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras si identificat in inventarul domeniului public, atestat prin HG 972/2002 la pozitai 50, in vederea construirii unor trepte de acces, aferente apartamentului situat in Fagaras, str.l Decembrie 1918, bl.45, ap.l, conform planului de situație anexat.

Art.2. Se aproba studiul de oportunitatea anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba Caietul de sarcini si Contractul de concesiune pentru licitația publica prevăzut al art. 2 si 3 parte integranta din prezenta hotarare

Art.4. Durata concesiunii este de 25 ani cu posibilități de prelungire o perioada egala cu cel mult jumătate din durata sa inițiala, prin act adițional, la solicitarea scrisa a concesionarului cu cel puțin 90 zile înainte de încetarea acestuia.

Art.5. Se aproba prețul de pornire la licitație de 18,00 lei/mp/an, cu posibilitatea de strigare 10% din prețul de pornire stabilit in baza HCL nr.79/24.04.2019 anexa 2.Redeventa anuala se va achita pana la data de 31 martie a fiecărui an.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Compartimentul evidenta patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcari, evidenta bunuri).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, MALENE PETRU
Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti-18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - 1 ex. Secretar general

 • - lex. Afișare

 • - lex. Arhitehtul sef

 • - lex. Compartiment evidență patrimoniu

 • - lex.Direcția Buget-Finanțe

Cod: F-50

ANEXA NR. 1 IaHCL nr.

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind concesionarea unui teren, în suprafață, de 2,50 mp, aparținând domeniului public al municipiului Făgăraș, situat în FJgăi’aș, str. 1 Decembrie

1918 bl.45, ap.l


Cuprins

Capitolul I. Prezentarea generală                   >;

Capitolul II. Motive de ordin economic, financiar și<social a ’ "

Capitolul III. Investiții pe care concesionarul este'" obligat să le realizeze, obligațiile privind protecția mediului și termene de realizare

Capitolul IV. Nivelul minim al redevenței

Capitolul V. Modalitatea de acordare a concesiunii

Capitolul VI. Durata estimată a concesiunii

Capitolul VII. Termene previzibile

Capitolul I. Prezentarea generală

Terenul care face obiectul concesionării este amplasat în Făgăraș str. 1 Decembrie 1918, bl.45, în suprafață de 8,50 mp, conform planului- de situație . anexat.                                                                           .

Din punct de vedere urbanistic, al PUG-ului, zona face parte- din Unitatea teritorială de referință L3ap, care cuprinde zona de locuințe colective cu regim mediu de înălțime (P+3, P+4), aflată în interiorul limitei ZCP: •?      '

Terenul aparține domeniului public al municipiului Făgăraș. .

*                                                             r                                                                             -                                '*   *   .                                 .*f

 • - Funcțiuni admise: servicii și sedii de birouri '        •

Funcțiuni complementare admise ale zonei sunt:

 • - activități nepoluante;, •

OBIECTIVELE CONCEDENTULUI:

 • - valorificarea terenului concesionat;

 • - realizarea unor categorii de activități cu respectarea prevederilor Planului Urbanistic General;

 • - atragerea la bugetul Consiliului Local de fonduri suplimentare rezultate

in urma administrării optime a terenului conform redevenței prevăzute in contractul de .concesiune;.. . ,

C.Tp'lQÎH’ U. I' rOUVe - Of'1! t ^Gl' ’ ■' .im* VG; ,’. ' C: !

Inițiativa concesionării cre obiectiv principal utilizarea arnp’n sa-.leatului la potențialul maxim atât din punct de vedere al concedentuluij Consiliul Local Făgăraș, cât și al concesionarului.

Lui punctul de vedere al autorității locale, identificăm trei componente majore care justifică inițierea procedurii de concesionare a terenului și anume aspectele de ordin economic, cele de ordin financiar și aspectele de ordin social.

 • 11.1. Din punct de vedere economic și social, realizarea obiectivului va conduce la obținerea unor beneficii din venituri indirecte, constând în:

 • - venituri ale-comunității locale din T.V.A. încasat la bugetul de stat;

 • 11.2. Din punct de vedere financiar se preconizează atragerea de venituri suplimentare la bugetul local prin încasarea redevenței rezultată din procedura de licitație, sume încasate prin eliberarea Autorizației de Construire, sume ce urmează a fi încasate pentru impozitul pe clădire, după finalizarea investiției.

Estimăm realizarea următoarelor venituri anuale: '

redevența, cca. 153,00 lei /an calculată, la o valoare minimă a redevenței zonei de 18,00 lei/mp/an;

 • - impozit teren;

 • - taxa de autorizare 1% din valoarea investiției realizate.

Capitolul III. Investiții pe care concesionarul este obligat să le realizeze, obligațiile privind protecția mediului și termene de realizare

Pe terenul concesionat, ofertantul declarat câștigător are-obligația de a realiza (executa):                                        /      ' ?-'X\

- construcții specifice UTR în care se află, cu respectarea Regulamentului Local de Urbanism.                                       I * j % - ■ 1i

Activitatea desfășurată va fi una din cele strict' prevăzute în /PUG, construcțiile urmând a cuprinde toate dotările necesare\pențru a se (încadra in normele-functionale.                                          Kv • <,< L-•

Amplasarea construcțiilor și funcționarea ulterioară a obiectivului se va face cu aplicarea legislației în vigoare privind protecția factorilor de mediu.

Durata maximă pentru realizarea investițiilor precizate este de 12 luni de la emiterea autorizației de construire.

Capitolul IV. Nivelul minim al redevenței

.- Conform HCL 7-9 din 24.04.2019, anexa 2.

C'-mitolul V. Modal''-.Cer. dc acuî date a concesiile ii

In conformitate cu prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, concesiunea se va acorda prin licitație publică deschisă.

Pot participa la licitație toate persoanele fizice și juridice interesate, române sau străine care se încadrează în condițiile impuse prin Documentația de licitație , aprobată de Consiliul local.

Capitolul VI. Durata estimată a concesiunii

Pentru a asigura un nivelul de rentabilitate minim, propunem o durată a -concesiunii de 25 de ani.

Capitolul VII. Termene previzibile

De la data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului Local privind aprobarea inițiativei de concesionare și a documentației de licitație, sunt necesare minim 30 de zile până la perfectarea contractului, dacă se adjudecă la prima ședință, sau maxim 60 de zile dacă se parcurg toate etapele până la negocierea directă.

Arhitect Șef Liliai^BoerAnexa 2 ^.yr

CMS.T: DE SARCINI

pentru concesionarea, pe o perie ada de 25 sui a imobilului teren, in suprafața de 8,50 mp, situat in municipiul Fagaras, str.l Decembrie 1918, bl.45, ap.l in vederea construirii unor trepte de acces

LI. OBIECTUL LICITAȚIEI

Concesionarea prin licitație publică deschisa a imobilului- teren situat în municipiul Fagaras. str. 1 Decembrie 1918, bl.45, ap.l evidențiat în CF nr. 106002, nr. top 106002, în suprafață de 8,50 mp, din suprafața totala de 21.117 mp imobilul se află în proprietatea municipalității, nu este revendicat și nu face obiectul unor litigii.

1.2. FORMA DE LICITAȚIE

Licitație publică deschisă cu strigare în baza OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

1.3. ELEMENTE DE PREȚ                                x

• *

Prețul de pornire al licitației este de 18 lei/mp/an +10% conform HCL 79/24.04,2019, anexa 2

 • 1.4. DESCRIEREA IMOBILULUI

Imobilul situat în intravilanul municipiului Fagaras este evidențiata .in C'.Enf >106002, nr.top. 106002, în suprafață de 8.50 mp din suprafața totala de 21.1/17 mp - x C \

 • ; - \z\

 • 1.5. TERMENE                               î /y

\yy ‘ '' /

Licitația va avea loc în data de            , ora , la sediul Primăriei municipiului

Fagaras, sala de ședința,                                                      -■    ';,|v''

Termenul limită de predare a documentelor este de ora ", la sediul Primăriei municipiului Fagaras, Comp Administrare (clădiri, terenuri, bunuri publice str.Republicii, nr.5)

Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 10 zile lucrătoare de Ia data adjudecării.

 • 1.6. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Imobilul va fi adjudecat nccluia cate va fi strigat ultimul preț, dup « a treia repeUre a acestuia, la intervale de 30 secunde, de către președintele comisiei de licitație.

Anunțul pentru a doua licitație se va publica în termen de 5 zile de la desfășurarea primei licitații, dar nu .nai puțin de 7 zile înainte de data ținerii celei de-a doua.

A doua licitație este valabilă dt.că s-a prezentat cel puțin 1 ofertant care oferă prvțul de pornire Ia licitație.

în cazul în care după repetarea procedurii nu s-a depus nici o ofertă, licLația va fi reluată după publicarea unui nou anunț de vânzare.

Anunțul pentru a treia licitație -se va publica în termen de 5 zile de la desfășurarea celei de-a doua licitații, dar nu mai puțin de 7 zile înainte de data ținerii celei de-a treia.

A treia licitație este valabilă dacă s-a prezentat cel puțin 1 ofertant.

La cea de-a treia procedură de licitație, membrii comisiei de licitație au dreptul de a scădea prețul cu câte un pas de licitare, până cînd se înregistrează prima ofertă de cumpărare de cel puțin 90% din prețul de pornire.

Se întocmește procesul verbal de adjudecare și se semnează de către membrii comisiei și de către toți cei prezenți la licitație, semnarea acestuia făcând dovada adjudecării imobilului. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se păstrează în dosarul licitației și o copie de pe acesta se predă adjudecatarului licitației.

Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 10 zile lucrătoare de la data adjudecării.

Nesemnarea de către adjudecatarul licitației a contractului de vânzare-cumpărare atrage după sine nulitatea adjudecării, iar suma achitată cu titlu de garanție de participare nu se va restitui. De asemenea, nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitație pentru imobilul în cauză.

Cumpărătorul va achita prețul integral, în termen de 30 zile de la data încheierii contractului.

 • II. INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPANȚI


 • IL1. INFORMAȚII GENERALE

II.l.l. INFORMAȚII GENERALE

Licitația pentru concesionarea imobilului - teren aflat în proprietatea municipalității este licitație publică deschisă cu strigare conform HCL nr.

Licitația va avea loc in data de           ora___, la sediul Primăriei municipiului

Fagaras. sala de ședința

Termenul limită de predare a documentelor este de, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Fagaras, str.Republicii, nr.3, județul Brașov sala de ședința.

II.1.2. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI:

Cumpărătorul va achita prețul integral, în termen de 30 zile de la data încheieriț contractului.

 • 1.7: SANCȚIUNI PENTRU NEEXECUTAREA CONTRACTULUI

în cazul în care cumpărătorul nu achită integral prețul contractului, acesta se va rezilia de plin drept, fără o prealabilă notificare și fără intervenția instanțelor judecătorești.

 • 1.8. CUANTUMUL ȘI NATURA GARANȚIILOR

Participanții la licitație vor depune garanția de participare la licitație în cuantum de 153 lei.

Garanția se depune în lei, prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului Fagaras, cod fiscal 4384419, cont nr. R003TREZ1325006XXX000065 deschis la Trezoreria Fagaras, cu specificația la obiectul plății - garanție de participare la licitația pentru concesionarea unui imobil - teren situat în Fagaras, str.l Decembrie 1918, bl.45, ap.l sau la caseria Municipiului Fagaras.

Garanția se poate constitui și prin scrisoare de garanție bancară, cu termen de valabilitate de 30 de zile.

 • 1.9. MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI * ' ' ’

Până la data și ora limită, se vor depune documentele de/tapabilitate'și cererea de participare la licitație.                                                ' /' z \ >'

în ziua și la ora precizată în anunțul publicat în presă, în/prezența comisiei de licitație participanții sunt invitați în sală.                                    i'*i /' *       ■

Comisia de licitare stabilește lista de participare, în baza căreia se admne participarea la licitație, pe baza documentelor depuse.

Deciziile comisiei se iau cu votul a 2/3 din numărul membrilor:

Licitația este valabilă dacă s-au prezentat cel puțin 2 ofertanți.

Depunerea cererii de participare la licitație si a documentelor solicitate are ca efect acceptarea necondiționată a prețului de pornire Ia licitație.

înainte de începerea licitației, documentele de capabilitate depuse vor fi verificate de către membrii comisiei din cadrul serviciului de specialitate, urmând ca aceștia să consemneze în scris despre cele constatate.

Președintele comisiei dă citire încunoștințărilor și publicațiilor, condițiilor vânzării, a listei participanților, modului de desfășurare a licitației și constată îndeplinirea condițiilor legale de desfășurare.

Se trece la desfășurarea licitației, anunțându-se prețul de pornire la licitație și saltul stabilit de către comisie, reprezentând 1-5% din prețul de pornire fără TVA.

Președintele comisiei va crește prețul cu câte un pas de licitare, urmând ca fiecare ofertant să liciteze, menționând clar prețul oferit, care poate fi egal sau mai mare decât prețul anunțat de președintele comisiei.

MUNICIPIUL Fagarss, str.Republicii, nr.3, Ji'cUtul Ercsov, tei.0252211313 int.200.

 • II.2. CALENDARUL LICITAȚIEI

Lansarea anunțului publicitar data de.

Documentele se pot procura începând cu data de, de la Primăria municipiului Compartimenr Evidenta patrimonu.

Termenul limita de depunere a documentelor este , ora 10, la Primăria municipiului Fagaras, sala de ședința.

Deschiderea licitației în data de, ora, în sala de ședința.

 • II.3. INSTRUCȚIUNI PRIVIND CONȚINUTUL DOCUMENTELOR

Documentele ce urmează a fi predate sunt:


 • • cererea de participare

o documentele de capabiiitate

 • II.4. DOCUMENTELE DE CAP ABILITATE

 • 1) . Pentru persoanele juridice:
 • - Copie de pe chitanța reprezentând contravaloarea caietului de sarcini;

 • - Copie de pe chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanției de participare;

 • - Certificatul de înmatriculare a ofertantului la Oficiul Registrului Comerțului;

 • - Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale sau al organizației cooperatiste, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

 • - împuternicire pentru participare la licitație - dacă este cazul;

 • - Cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

 • 2) . Pentru persoanele fizice:                           -
 • - Copie de pe chitanța reprezentând contravaloarea caietului de sarcini;

 • - Copie de- pe chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanției de participare;

 • - Copie de pe actul de identitate

 • - Certificat de atestare fiscală ”alabil la data licitației, emL de c.xLe Direcția Economic-., din cadrul Primăriei municipiului Fagaras, care să ateste fcptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul local ai Municipiului Fagaras

 • - împuternicire pentru participare la licitație - dacă este cazul;

 • - Cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

IL5. INSTRUCȚIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR

La depunerea documentelor se va proceda astfel:

’□ documentele de capabilitate se vor depune într-un plic pe care se va specifica: LICITAȚIA PENTRU CONCESIONAREA IMOBILULUI situat in municipiul Fagaras, str. 1 Decembrie 1918, bl.45, ap.l

A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE , ORA.

 • □ anexat la plicul cu documentele de capabilitate se depune cererea de participare la ” licitație.

Documentele și cererea de participare se depun la registratura Primăriei, Municipiului Fagaras.

 • II.6. PRECIZĂRI PRIVIND GARANȚIA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE i                                                                                                   .

Ofertanții au obligația să constituie garanția pentru participare la licitație, angajându-se astfel să semneze contractul în cazul în care i se adjudecă imobilul:' ,

Garanția de participare la licitație se va restitui în contul .bancar indicat, în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător. ।

Garanția de participare se pierde în cazul în care ofertantul .câștigător își retrage oferta sau în cazul în care nu semnează contractul în termen.              u . UE" /

' .   '■ti.'      /

Valoarea garanției de participare este de 153 lei.

Durata de valabilitate a garanției de participare este aceeași cu durata de valabilitate a ofertei, adică de 30 de zile de Ia data limită a predării ofertelor.

IL7. PRECIZĂRI PRIVIND COMPONENȚA ȘI COMPETENȚA COMISIEI DE LICITAȚIE

Comisia de licitație este compusă din 5 membri.

Comisia de licitație răspunde de organizarea și desfășurarea licitației, având următoarele-atribuții: - - ■

 • □ stabilește pasul de licitare.                                                -

 • □ întocmește lista participanților în baza documentelor depuse de către ofertanți.

 • □ întocmește procesul verbal de adjudecare;

 • II.8. PRECIZĂRI PRIVIND FORMELE DE COMUNICARE ȘI LIMBA FOLOSITĂ ÎN CORESPONDENȚA ȘI RELAȚIILE ÎNTRE PĂRȚI

Documentele, notificările, deciziile și alte comunicări, care trebuie transmise între părți se vor face în forma scrisă sau altă formă care asigură înregistrarea actului, cu excepția documentelor a cărei formă a fost prevăzută prin documentele licitației.

Toate documentele vor fi întocmite în limba română.

In cazul în care Municipiul Fagaras și concesionarul comunică prin telefon sau alt mijloc de comunicație care nu asigură înregistrarea conținutului comunicării, expeditorul comunicării este obligat să trimită imediat, o confirmare scrisă a acesteia pentru a se asigura înregistrarea.

 • II.9. PRECIZĂRI PRIVIND SEMNĂTURILE ȘI PARAFELE NECESARE PENTRU DOCUMENTELE OFERTELOR

Documentele depuse de ofertant, vor fi ștampilate și semnate de persoanele desemnate legal pentru fiecare document.                                   x.

 • 11.10. PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAȚIEI

Anularea licitației poate fi acceptată atunci când:

 • - nici unul din documentele prezentate de către ofertanți nu corespund prevederilor din documentele licitației,

  licitației care afectează 'principiul


 • - se constată nereguli importante în derularea concurenței loiale,

 • - în cazul unor contestații întemeiate, admise.

V

Anularea se face prin hotărârea comună a reprezentanților'cbmisiei de licitație și se va comunica în scris tuturor participanților, arătând motivele care au staf ia baza âcestei'anulări.

\> ( V l.                          .

Poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul licitației cât și ulterior până la semnarea contractului de vânzare cumpărare, ofertantul despre care se dovedește că a furnizat informații false în documentele de calificare.

11.11. DEPUNEREA, SOLUȚIONARE ȘI COMPETENȚA REZOLVĂRII CONTESTAȚIILOR

Participanții nemulțumiți de rezultatul licitației pot depune contestație conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

11.12. DISPOZIȚII FINALE

Costul documentelor licitației este de 50 lei.

' Documentele licitației se pot procura, contra cost, de la sediul Primăriei Municipiului Fagaras începând cu data de, de la Compartiment Evidenta patrimoniu.

Documentele vor fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Fagaras, până cel târziu în data de, ora 10.

ATENȚIE!

Vânzătorul nu-și asumă răspunderea pentru eventualele diferențe de suprafață, prețul de vânzare fiind ferm și stabilit pentru întregul obiectiv.

Cade în sarcina cumpărătorului întocmirea documentației legale pentru evidențierea și transcrierea dreptului de proprietate în CF.

Participant la licitație__

(denumirea/numele/adresă, dalele de identificare)

CERERE

Subsemnatul,


, cod fiscal/CNP

prin prezenta solicit restituirea garanției de participare la licitația privind {denumirea licitației), în valoare de ___________________ lei, achitată cu OP/chitanță cu nr.______________din___________

Restituirea se va face în contul cu nr.__

deschis la {banca).

Data                                                         Semnătura

CONTRA CT DE CONCESIUNE

Nr............/.........................

Capitolul I. - P ărtile contractante

între Municipiul Făgăraș, prin Gheorghe fucaciu având funcția de piimar, în calitate de concedent, pe de o parte,

Și

, situat    în CUI/CIF reprezentată legal

prin<, identificat prin în calitate de concesionar, pe

de altă parte;

în temeiul Legii nr. 50/1991- Republicată - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Făgăraș, de aprobare a concesionării nr. , s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

Capitolul II. - Obiectul contractului de concesiune

Art. 1 - (1) Obiectul contractului de concesiune este concesionarea, predarea respectiv preluarea terenului în suprafață de mp. situat în municipiul Făgăraș, str.nr.

, înscris în CF nr., cu nr. top., în conformitate cu obiectivele concedentului.

(2) Obiectivul concedentului este:

a) folosința terenului pe care se află realizată __________________;

(3) în derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunurile de retur: terenul;

 • b) bunurile proprii: mobilier, aparatură, alte bunuri mobile, anexe din materiale demontabile;

Capitolul III. - Termenul

Art. 2 - (1) Durata concesiunii este de 25 (douazecisicinci) ani, începând-de la data semnării procesului verbal de predare - primire a terenului.

 • (2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o nerioadă egală cu cei mult jumătate din durata sa inițială.

L.

o -;A

Capitolul IV. - Redeventa                          \>

. . , ~                          .                  ________________ J t, . „ ,        /      ....

Art. 3 - Redevența anuala este de            , care se va achita m ien Redevența se va achita in rate

trimestriale, termenul limită de plată al fiecărei rate trimestriale fiind ultima zi lucrătoare din trimestru.

Facturarea redevenței se va face la data de întâi a primei luni din trimestru, respectiv:

ianuarie, 1 aprilie, 1 iunie, 1 septembrie, conform cursului comunicat de Banca Națională a României

Capitolul V. - Garanția

 • . Art. 4 - Concesionarul are obligat ia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună, cu titlu de gr mnție. contravaloarea în lei a 3

reprezentând o cotă-parte din suma obligat iei de plată către concedent. datorată pentru primul an de exploatare. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune.

Capitolul VI. - Plata redevenței

Art. 5 - Plata redevenței se face Ia casieria Primăriei municipiului Făgăraș, din str. Republicii nr. 5, sau prin conturile:

 • - contul concedentului nr........................................, deschis la Trezoreria municipiului

Făgăraș,

 • - contul concesionarului nr., deschis la.

Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la aplicarea penalităților legale.

Capitolul VII. - Drepturile părților

Drepturile concesionarului

Art. 6 - (1) Concesionarul are dreptul de a folosi, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul contractului de concesiune.

 • (2) Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului

Art. 7 - (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, să verifice folosirea terenului, modul în care este satisfăcut interesul public precum și respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • (2) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepționale- legate de/interesul național sau local, după caz.                                                 /     ' y \

 • (3) Concedentul își rezervă dreptul de a modifica în/mod unilateral prezentul contract în funcție de prevederile legale viitoare.


Capitolul VIII. - Obligațiile p ărtilor

Obligațiile concesionarului

Art. 8 - (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea în regim de continuitate și de permanență a bunului care face obiectul concesiunii, potrivit obiectivului stabilit de către concedent.

 • (2) Concesionarul este obligat să folosească în mod direct bunul, care face obiectul concesiunii.                                                         ■■

 • (3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

 • (4) Concesionarul este obligat să plătească redevența la termenele stabilite prin prezentul contract.

 • (5) Concesionarul este obligat să folosească bunul concesionat, conform destinației stabilite prin contract și să obțină foaie avizele necesare prevăzute de lege și Ce .’Cveic. ncrmati’-e m vigoare,

 • (6) Concesionarul es.e obligat să i; .Uzeze următoarele:

 • (7) . Concesionarului îi este interzis să subconcesioneze bunul ce foce obiectul prezentului contract;

 • (8) Concesionarul este obligat să respecte condițiile pentru protecția mediului.

 • (9) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini.

 • (10) în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de concesiune concesionarul este obligat să înregistreze contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară si construcțiile Ia Direcția Venituri a mun. Făgăraș.

 • (11) La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră și cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea exploatării, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent.

 • (13) în cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea folosirii, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public.

 • (14) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului, în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 7 alin. (2) și (3) din prezentul contract de concesiune.

Obligațiile concedentului

Art. 9 - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • (2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege și de art. 7 alin. (2) ș i (3) din prezentul contract.

 • (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 • (4) Concedentul este obligat să predea terenul ce constituie obiectul concesiunii liber de orice sarcini, în termen de.......................zile de la încheierea contractului.'\                !

\'b c

Capitolul IX. - încetarea contractului de concesiune / ,•>/

Art.10 - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:"

 • a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste ș i prealabile în sarcina concedentului:

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;                     •                  -    -

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, priir reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 eiploata, prin renu.ițr.re, fără plăti unei despăgubiri;

 • f) în cazul situației de la lit. e) cele semnalate de concesionar se *. or id. ntifica de către o comisie formată din reprezentanții Consiliul Municipal Făgăraș cu delegați ai serviciilor de specialitate și reprezentanți ai concesionarului care vor hotărî asupra continuării sau încetării contractului.

 • (2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

 • a) bunuri de retur - cele inserate la Cap. II; art. 1, alin 3, lit. a, care care revin de plin drept, gratuit ș i libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune;

 • b) bunuri proprii - cele inserate la Cap. II, art. 1, alin 3, lit. b, care la expirarea contractului de concesiune? rămân în proprietatea concesionarului;

Capitolul X. - Clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între concedent si concesionar

Art. 11 - Pe durata concesiunii, concesionarul este obligat să asigure respectarea nomelor de protecție a mediului, conform O.U.G. nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 - pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările ulterioare. -

Capitolul XI. - Răspunderea contractual ă

Art. 12 - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • a) majorările de întârziere, care se datorează pentru neplata la termenele scadente sau în cuantumurile stabilite, a redevenței. Majorările de întârziere se determ'ină'prin aplicarea procentului legal asupra debitului, cumulat, pe fiecare zi de întârziere, a plății acestuia. Majorările de.întârziere se calculează și se încasează de drept fără prealabila notificare.

 • b) daune interese, reprezintă paguba efectivă și câștigul nerealizat;.          /•£ /

Capitolul XII. - Litigii

Art. 13 - (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune sunt de competența instanței judecătorești de drept comun.

. Capitolul XIII - Alte clauze
 • (1) Orice clauză din prezentul contract se poate modifica prin act adițional, cu acordul părților contractante;

 • (2) Prin derogare de la prevederile alin 1, clauzele de natura celor prevăzuse 1? eit 7. ali.î. (2) și

 • (3) din prezentul contract vor fi modificate în mod unilateral.

Cr pitolnl XIV. - Definiții

Art. 14 - (1) Prin forță majoru, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare extern ă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se înțelege acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic; dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

(3) Prin penalități legale se înțelege suma rezultată prin aplicarea cotei majorărilor de întârziere stabilită prin hotărâre de guvern pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, constând în impozite, taxe și alte sume, care reprezintă, potrivit legii, resurse financiare publice.

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în trei exemplare.

CONCEDENT


CONCESIONAR

PROCES-VERBAL

de predare -primire al terenului situat în municipiulFăgăraș, str. nr. , încheiat azi

Municipiul Făgăraș, prin Compartiment Evidență patrimoniu, a procedat Ia predarea terenului în suprafață de mp., situat în municipiul Făgăraș, str.

, nr. , înscris în CF nr., cu nr. top.

•;        , c ătre.

Predarea terenului s-a făcut în baza Hotărâri nr./a Consiliului local al municipiului Făgăraș.

Prezentul proces-verbal face parte integrantă din contractul de concesionare nr. / și s-a încheiat în trei exemplare.

CONCEDENT,


CONCESIONAR,


( 1vp 'k.  -. k . w .

fiua ia l.juni?rm;b>î Fa.arm. . •_

—                                j r

Subsemnatul Piticas Marcel D?nut domicilia! in Fagaras . str. .la ? Nici 'rimnecou . bl.A , sc. ,k. ăp 5 . posesor ai CI seria ZV , nr 15367-9 emisa de'SR Taguras-ip .e, fiiate de administrator al S.C. Ascari Comimpe-: S.L..L. JC'c'1436/',h.‘5-si CU1 iCoi/tM cu respect va rog sa aprobati concesionarea a ^.50 nip ;n •..mierea.cîk-~rii accesului cu rcara exterioara la imobilul proprietatea societății . situai in intr..v-lanui iocaliiatii , str . 1 Decembrie 1918 . bl.45. ap.l identificat prin CF 101862-Cl-ulO. bagaics.

Anexez in copie :                                              .

-Certificatul cL urbanism Nr .13 din 31.01.2C20 in scopul corîtfii.LTE'M-....

-Plan de situație elaborat de Proiectantul general Arienitcktdn

Va mulțumesc

Cu stima . mg Piticos Marcel Danut


1.-                : J- .: L'1S:                   îi-! a?.                        . x--v'-'t.I                 r xrru.’.ă h’iîdkl.

F.I.l) 30 AS0/.01 CCOOI.Oî-OO SRL IrA zÂre, c.:e> ce pro >•' :* - .-,j A’iv.s riVcA. ?• ’ Hn ce..--.:                 1/1. CoAn-ncie n - » empa^/e zr. 2 XOiO:_27;i 1/2100 e.uO; c e O? C -ÂO '

..Ac . O..    70 Oi? „OO.AO.

.• O.OL'.’: . Jx.. 00 J?;01 A 3: fucsLA aetrrâă

I •xV.li’. si. în U'A L'Ojj -•• se. - <1:- Azil'.? ccOc'.r            OOOr.. cO Z/i .? <?■

i!1


O'.src/'.'l -iT>i OOP. ’

\ 'Ai: s;. •. at în nou- o iix" :   .

2AA0.A1A ";.L AÎĂA- :.n     J.,!.           ' j , < ;,cn,, A;. V-ie, An- V s IA. .-.

■ .            : £-? Ar ■ : 3 n ; i ;.: g c?0 d-’- 07rj.) .0..                              . A.                         .. jj.vJ,

O j.c;■; l.'.   ' ic.Oe, ’-r^s /.? nn..';;.AA a.. >iv, /n' ■            8??/.:. iAînLA-A’O, i;r -1 1

: Sj.ai'i-.iC. cOgci-A ■'.... ’g. .1 3F.

U.uLol '.disc • Acn.A ■■ c-r-A< ■ a A. .     . ‘.“.r.-n; ~-z^-. .mJ; , " ,

rs. Aicnj -'jnrpluii^î ?. s zGY.e- rec ■■•■ ■.••;.: ?uL.nne z szz:^z iau mJS’tjx - c: t.-r . AaicA • v., ^:;.s -,-j’■ Onz-:. • -a.Z .a.e O-'i •••:;:’</■>?. ■' •-                                   .- ' , ..

.'O.G-.-.b:-i..<■" ■           ■’■'• .: -H.      ' . zz                       \ .. e-Or.,"■■!& sîAO A

iCaOf.X- .         ' <                                                                            -.-—V->

Se                                          r;s7ln..?r;.e:: c; A ■ T.A'jirr., c'-< -A-.O.Are r;r-, ni ,rs,l:V - ■■ d... 5.C             /:.r.n ci


i7.7L2- "'9,<■ ccxubr.'it :‘a- c’ cvC-rî’e L?g'.i îl?.f,i.;.5 2c‘-c'.3s.;f: excc • -..ii J.d'or r- c^ieivi ;-ii . r? -jdrkk r • d?.fc?.i> ;i :.E, ul.'-rw-:r.,

*‘3 f.?£L;.n’.-zdTk vvLÂHL-rt.c.'\T_ric?krj’./j: ;.ll~.:

de 7 L- de _____ ______ivi ii k d-1~ de___

.... _.ă            < ■■■., .) . . ?. p.d :i:i e z vi..:. ’-<.e ’xsk'k, sr.i':;k-.:a! ir. k obik:.. k

Cw•-'?’’?>i<;<U      ' c-'.dfic. de’ b3i.:î. n.

T V —•    ■ r                                                                             • ’m • —»

! IZ > •_ « • *                                                                    ->.'***. - •

‘ - !>•       - $                                                                                               -/ i—      .£~J h. 4. —•.

ÂXEirSCT ȘEFS

Dutapreljiighi’ valabi’itSții:

Achitet t?.x? de :___________ _____________

Transmis solicitsr.tuh’1 h dEi ■ de


. . ■ . • . ____________

•       rf* r . ■ . *                 • • ■s

■    ’ î ’    ■ ~.

«t.     .. u

■ 1.1; va .'’mcivr >•. cernim:'.

in re mm >      ’ de

1

iui -              :7.: H. .1

.11-

im lei

' +o •

- u: iad,: d. urgenta

1 --T . :l’v i

d? ivi

$0 ici

■ 2. cu iu .mi smriz .ri-

i - hi regim normal d-e

- in reuimdc ar cern...

1                     -              -

i

30 ce zii. (2 ' ore)

i lUlv . 15 lei

i 20 l.-i

। 50 ui

1

i

l________

1 •

Ârt.485 din codi!! fiscal Alte ta-.m locale

l.taxe pentru folosirea donuniului public sau privat

I Pentru vanzare produse, activitati/suprafata

Intre 1 si 50mp

intre 50 si 100 mp

Intre 16 J 290 mp

Im re 2 (.9 si 1000 mp

Peste lOOf ;np

Pentru prestare de i servicii

6 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

4 ki/mp/zi

2,5 lei/mp/zi

1 leu/um/zi

j Pentru

} confecționare de j produse

6 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

4 lei/mp/zi

2,5 ki/mp/zi

] fou/nip/zi

| Pentru amplasare chioșcuri,toncte

6 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

4 lei/mp/zi

2,5 lei/mp/zi

j icu/mp/zi

Obs. Pentru zona de impozitare B, taxele se reduc cit 20%

Pentru zona de impozitare C , taxele se reduc cu 50%

Pentru zona de impozitare D , taxele se reduc eu 70%

2. Taxe pentru folosirea domeniului public


TAXI' TAXE PROPUSE 1:'' ANUL 2019-. ANUL 2020

Ocuparea 1 mp platou, cu corturi, mese improvizate, etc. pentru activitati comerciale

6^'ei/m'p/zi ‘ ■

6 !ci,'mp/zi

>.! ■                          1 - I

p. lei'/mp/zi . -/3 l'e-i.mp/zi

0,25 l^/mpdzm^-^0125 le-; înp./zi

6 lei/mp/zi

6 lei/mp/zi

6 lei/mp'zi 6 lei mp zi (’/ț leimip zi

o lei. mp/zi

0 iei/mp%

0,6 lei. mp/zi

0,6 lei/mp/zi

0,6 lei/mp/zi

. N2 lei/mp/zi •

1 leu/mp./zi , 1,3 leihnp/zi

. 0-,2 lei?mp,z.i

1 leu/mp.'zi

1.3 ici/mp/zi


Ocuparea a Imp platou cu corturi, mese improvizate, etc. pentru activitati nou profit                               • ■

TAXA OCUPARE DOMENIU PUBLIC sau privat pentru vazare sau prestare de servicii in piețe tip talcioc(hc!68/2016)

Pentru vânzare de produse sau prestări de servicii

Pentru confecționare de produse

Pentru amplasare de chioșcuri, tonele, etc.

Pentru ocupare terasa în fața magazinului

Pentru parcuri de distracție, agrement, circ, programe cultural-artfotice și spoiiive

Pentru organizare de șantier

Pentru luciări de intervenții

Pentru depozitare materialeD.'gitelly signed by

Daniela Cimpoies

Pac'n.H ’


Dat©’ 2G20.               cor!^ e ca*e cu Cf ^ctsr perse. îs', preleve de pre • r ? te: 7. 57^2

16:12:30 EET~"                ‘                    ~w’~

pentru ‘Kcrnaft. ac») e )a 3Cteu •■'pay.ancpl.rt.


i                    4. •

■ 7

* _" ‘ / c

i____31

— —riz

1 ----------r-—:

, •

-

J. U 1

!        37

i              —> •

:                    - J-.r - ।

0

1______________

2.932!

.           ■■ 2.588 j

i        46

j 47

4-S

i c

■              ■■5.7 9

52

53

53.011

56

;          10.142

58

i 59

r ■p. co •J-f :.n

61

62

1.081

64

j5

3.281

67

68

2.861

70

71

2.583

73

74

1.035

76

77

28.292

79

80

12.44

82

83

9.159

85

86

1.055

88

89

2.497

91

92

1.505

94

95

6.355

97

98

15.186

1001

101

4.719

103

104

8.486

1061

107

12.863

109

110

13.015

112

113

21.864

115

116

0.734

118

119

4.326

121

122

2.35

124

125

20.9

127

123

11.45

130

131

16.019

133

134

32.767

136

137

27.831

139

140

15.685

142

143

0.654

145

146

15.395

148

149

13.319

151

152

25.998

LUh'sgfn’

ud segtT!

-.4!* Ik C~â.kSi'

•’* DlsSarța dint


;      Uf /:

dl O

- t ■ . nvw       T«-      —-   • ■• -

i ’ “ :r

• »y • -

J Z-

: .. . c |

: 5

.., J, / , -

.

Z Ci

/ v:!

' -;

*2

- Z

45

ic.278!

I ■ ”

4.3

1.122!

r 50

R]

25.-'sc:

t,zt

1.765:

56

57

2-i’.2 / 2

59

2.412

52

6?

3 .0

55

66

54.753

68

69

24.789

71

72

11.559

74

75

11.209

77

78

11.144

80

81

25.405

33

Q <

15.793

86

87

55.24

89

50

20.904

92

?:

.409

95

96

15.916

98

99

16.771

lOx

102

5.^59

xC4

105

10.648

107

108

11.471

110

111

7.421

113

114

0.56

116

117

23.662

119

120

3.007

122

123

.14.396

125

126

10.322

128

129

1.211

131

.152

10.445

134

135

5.574

137

138

10.708

140

141

17.244

143

144

5.259

146

147

29.444

149

150

7.638

152

1

15.519


—.„’J ■ _      • ■ _       • “                      ■ ’                • I

_ -'

1

i ■ L_'

1

•     .T45I

; .778;

-1

z{'

■ 2,oc-al

-

t—     -

45

- 6

_ _      0.601:

43

9

54.77:

51

? '

■       1. P. ■■ s ।

c

55

.       . 50.066 j

57

53

3.684

. 60.

61

3.161

63

64

■    20.7G1

66

67

0.956

63

70

1.123

/ 2

7 3

25.451

75

76

9.864

78

73

60.932

81

82

2.099

84

85

12.604

87

88

1.142

90

91

103.637

93

9

2.029

96

97

0.894

99

100

4.511

102

103

8.846

105

105

23.253

108

109

3.373

111

112

22.303

114

115

50.783

117

118

' 7.254

120

121

3.404

123

124

.22.803

125

127

11.44

129

130

10.233

132

133

5.595

135

136

10.551

138

---139

5.67

/14L

,,..1S?

X<\  35.486

/ i’Ș*

145

"'/■\ 0.913

/~ -?W:

1-8

V<\ 8.304

P 515.0

i ~ ) 15.549

i

2,'4'Aîîynatr'j

.țȘjc? rea-C ralUrv ■.


-■. SS®re«> 7 .- și ș- jiț ro^Jr.jit-î ’tft fo'r.ia'îă din sejman^a unmsiate c.r'.^mtv.art r>ra rortfn* .-oM '•n r»r»^h r r          nr^' •■ -• < -' ,,V®Vf»t’’-.. VA® /.f’0/7 Nr n77/?<MÎ


D=îfl/n;? 5 rftn â.l'U.. .c n

? ;'-cc >agarasJiju. gracc <

'-■i -

Ar. ceja 7OP7-71!.-:

» kța*(îr.fl

I                          - . .1' ■-;-/■■ i         ■

Al

1CF0O2

21.H7

iȚeren ne.rnprej.wit;

1 Strada 1 Decembrie 1S1J

3. ?srtsa h.             ș’ ?,cteîus crieri ^rhltcara îs dE-e-p^tri >'s țîroptWste ș’ cit*. îî?.«[itur5 ra- te

rtevici în* &

2;7S /         CXr.

Act Administrativ nr. 93, din 29/03/2013 emis de Consiliul local Făgăraș și documentație cadastrala întocmită de persoană fizică autorizată; Act Administrativ nr. 12173, din 17/0W2013 omis de i'-îur'cipiu! Făaăras; Act Administrativ nr. 12*22, din 17/04/2018 emic de Municipiul F^orrac;

82

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Ai/e.4

r 1) telteL rîrîuE           CiF:433441S, COf.E IIULPL'SUC

OBSERVAȚII: Cerere nr.22376/2018 c.f.

c. Prtv.s î: . szk.ch'; .

interi jirivir.d dsztn&KWrăctlnteta drapcL-SU ae drepturi reda ate $••<■»'.? nțfe șî eărcîrri__

f

RefaHnțe

NU SUNT__.__

nnri/ n ‘Of r*re rnntlhp rfatp ru cpractpr Derronsl. -rcM-ite de ;.::veder;ie Lecri Hr. 577Z2C

P&al.ir. j din 4


Ci ..; ,-yr.c.10     -2 •■.'<       '/Cr : i ::' r

t               - .

1 .     ’ ”

. ■ -

« _ ■

-   - J • «. “

1                                       * -        ■

■ - —

.* ’t - 'i                      • . ■” f

■ -. J                           ...

..

L-t        . »

.- - ;

-i:

I..5      27              ".CI'

' 7

-v           13.9 .f

i               •>•             z j                          •- ;:

'■                                                    * w>*v < «  -   — •*

2:      .<•

w *

>..T

JJ       - -             10.

i

•r . 2 -

51

- •<            - •                                r. .

- •

:.                 ' '                                      7'

1

7 f

■29!            2.41..

-li           1.05

L'l

2.112

-.1

zi          \’.96

’l

__ÎJ

' o"

0.52f

•i3      - '              2.53c

!

13.278

-5

0.SG1

"i

C7

’8|           z.122

-.9

j* . f~!

/,<!       50

;             - -/n

i

50

31

15.491

52

52

1 215!

• — i       w J

52.011

53

1.737

. .      5--

55

.        50.3    |

5l

z0.l-.-2

c; c

-’0

_ _ 57

2-.272

> t

57

2.68-71

39;         „24 85'5

.’S

60

2.412

PQ

3.131

61

32

|.          1.031

62

cn

?-'.O

63

5*

' 20.761

1        64

65

|             3.zoi

63

UJ

un

Ln:

( •

65

'57

0.956"

57

58

2.86..

68

69

24.789

S9

70

1.123

70

71

2.553

71

72

11.55»

72

7 3

25.451

73

74

1.035

74

75|         11.209

75

76

S.864

76

77

28.292

77

78!          11.144

78

79

60.932

7 9

80

12.44

80

31

25.405

81

82

2.099

32

83

9.159

83

841          15.703

84

85

12.604

85

86

1.055

86

87

55.24

87

83

1.142

88

89

2.497

88

90

20.9041

90

91

103.637

91

92

1.505

92

93

4.409

93

94

2.029

94

95

6.355

95

96

15.916

96

97

0.894

97

S3

15.186

98

99

16.771

99

100

4.511

100

101

4.719

101

102

5.459

102

103

8.846

103

104

8.<86

204

105

10.648

105

106

23.253

106

107

12.£53

.07

108

ll.n71

108!   109

3.373

109

110

18.015

110

111

7.421

111

172

22.308

112

113

21.864

113

114

0.56

114

115

50.783'

115

116

0.734

116

117

23.662

117

118

7.254

118

119

4.326

119

120

3.007

120

121

3.404

121

122

2.35

122

123

±4.396

123

124

22.803

124

125

20.9

125

126

10.322

126

127

11.44

127

128

11.45

128

129

1.211

129

130

10.233

130

131

16.019

131

132

10.445

132

... 133

5.595

133

134

32.767

134

135

5.574

135^

136

10.551

136

137

27.831

137

138

10.708

a\>'138

139

5.67

139

140

15.685

140

141

17.24*

141

142

35.486

142

143

0.654

143

144

5.25,9

144

145

;S. |        0.913

145

146

15.395

146

147

29.444-

■ .. 147

148;

8.304

148

149

13.319

149

150

7.688

150

‘ 151

15.5491

151

152

25.998

152

1

15.519

** Lungimlte segmente'ci* sunt aste

*♦» Dlsîințs cirars js«iu<tiî      fccr

■S'

î- .■>>• r        ț-j.        : :■ .r m î* . Uv f-sSj.           1 - ■    ...

:ă cin segR-*s’.ta c. -        ca san« nai -2 «fac'•: Jrtts :i si 7.            .f ort.' Hr1                  ■

Strada Mălinului

L-ZUJ.UU .ii FO UU m O-lt ‘O.UU HIZ llIOcIScinnuie uni uciuh ditaitiv runuațic de bak st Semne de circulație:          Trotuare: - dreapta(asfalt)

L=2OL»n,l---1.5nri,S=313,5.n2    - siânga(asfalt): L=209 m, 1=1,5 m, S 313,5

m2

Zona verde dreapta L=80 m, l=3,CJ m, 8=240,0 m2

stanga L=80 m,!=3,00m, S=24-9,0 m2

1997

316 574,10

Proprietatea ‘ .ur r viului Făgăraș Ordoncnț» nr 4 5/1997, €. t 6    ,. c

1.3.7/'

Sta. -i Macului

L= 176,00 m 1=5,00 t.j St=1389,00 mp, îmbrăcăminte din beton asfaltic

Fundație de balast .Semne de circulațieiTroluare; - dreapta(c.sfalt) L= 176,m: 7 lvariabila=1-2,6rn,-.stâiiga(asfalt):L=80m. Ivariabila=1-2,6m, -.Zona verde

1997

* X

45" 954,02

•f ropneiaiea^ut'.cp.L1 ii f ug.itaș Ord.'-unta nr. 43/1097, <Tt 5,'e.lin. c, H(. L 387/018

105936 Fc jg'. s

1.2 7.2

Strada Narciselor

L=794,00m, 1=3,00 m, S=7376,00 mp

îmbrăcăminte din beton asfafcc, Fundație de balast          /

Guri de scurgere; 24, Semne de circulație; > otuare. stânga, dreapta cu latim, intre 1,5-2,50 m

1997 |

.• A v.;

1.731 611.1Ș .

Proprietatea Mui’ic.oiukj f ngăraș Ordonanțe nr. 43/1997, art. 3, plin. c. HOL 150/2018 .   -    .

UF 106059 făgăraș

1.3.7'!

Strndn Nuferilor

L=90 00 m 1=5,50 m S=495,00 n’.2 îmbrac aminte din beton asfaltic F undație _ de balast Semne de c:’ctfc;ie:              Trotuare'- dreapta (asfalt)

L=90m, 1=1,6m                - stânga (asfalt): L=90 m, l=1,6m,

'"Vv 1.997

14-,.93';,G9.

Propric.a! ;■ Municipii? .

F rgărnș Ordoiunt-nr. 43/1997, wc8.fi ic

1.37.2

tirada Panseluțolor 1 -intersecția Cu Narciselor - ctr Magnoliei

L=170,00 in 1=6,00 m S=1070,00 m2 îmbrăcămin.e din beton a Jaltic Fundație de balast Guri de scurgere: 4             S ’mne de circulație:

Troti '.re: - dreapta (asialt) L=170m, 1=1,5 m. stâng.: (asfalt) L=170m, 1=1,5 m

1997

239 861,39

Proprietatea Muntcra Tur Făgăraș Ordonanțe.

ni. ,3/1997 art. 8, ai.n. c

1.37. i

Strada P mseluțclor II -ir' .-1 siîctij’s'x. Narciselor - u ndătură Vila Magnoliei

L=150,00 m 1=4,00 m S=600,00 m2 îmbrăcăminte d e balast Fundație de piatră cpurtă+balast Semne de circulație:

■ 1997

113671.13.

• Pro,-riBa<a Munte. Jiului Făgăraș Ordonanța tir. -12'1997, "'t. 8 clin, c

1_z 1

Strada Pcn’.elul ,lcr III -,ur >lătură Vila Magnoliei -fundătură cir. Gladiolelor, sU Bujc.njli.ii. str Zorelelor

L=150,00 m l=,,00 rn S-630,00 m2 îmbrăcăminte de balast Fundație d” piatră epartă+bolast Semne ce circulație:

1997

113T-71.13

Propnetate.j Municipii 'ui

Fugurc.ș Ordonanța nr. 43/1907, urt. 8,,: ,1 c

1. -7 2

Strada Topor rșilor

L=173,00 m 1=6,00 m 8=1038,00 m2 îmbrăcăminte din beton astauc Fundație de balast Guri de scurgere: 1 Semne do circulație: Trotuare: - dreapta(asfalt) - stânga(asfalt): L=173,00 m, 1=1.5 m, S=259,5 m2

„■      1997

2?/> 787 .14

Propti: țațe.• Muuic.’.iuiui

r ăgăr<.; Ordonanța ■ nr. 43/19'37. !■., 0, (din. c

1.37.2

Strada Trandafirilor

L=1101.00m, l=3-7,00-m, inclusiv arterele adiacente Stotala=11.873,00 mp îmbrăcăminte din beton asfal'ic Fundație de balast Guri de scurgere,Trotuar < - oreapta(asfalt) 1=1 m - siănga(asfalt) 1=1 m

1997

3.362.997 8ț8

i                     :

11 ’ropr etate;:, Mv.nc'rFulU' Făgăraș. Ordonanța

I nr 43.1997,,irt 8 alin, c ,.CF 165669 Fagaras

1 "7 2

• C’ nd ■ Zorelelor

L-188,00 m 1=3,00 m S=1123,00 m2 îmbrăcăminte din beton asfaltic Fundație de b7r st Guri de scurg,.; c: 5 Semne de circulație: Trotuare: - dreapta(astalt) - stânga(asfalt): - Zona verde: - dreapta       - stânga:

1997

2.849 256,41 ■

‘ Proprietatea Municpiiiiui Făgăraș Ordonanța nr. 43/1997 iart 8, alin, c

1." 7.3

Sf.-.o ’. 1 Decembrie 1918

L=1028,00 m 1=7,00 m S=21.117.00 mp

îmbrăcăminte din beton asfaltic, Fundație de macadam Guri de scurgere: 35

Semne de circulație: Trotuare stanga , dreapta intre 3,5-6,50 m , Zona verde

1997

■ ■

6.804 473 71

i

Propueixi'cc. Munictpiu'ui ! Făgăraș Ordonanța ir..43/1997„ort. 8, alin, c HCL 23/2018 OF 106002 Fagaras

l.j.7.2

। Strada I Decembrie

L=1142,00 m 1=9,00 m 3=19.636 mp inclusiv artera legătură cu 1 Decembrie 1918 îmbrăcăminte din beton achitic Fundație de pavaj Guri de scurgere: 29 Semne de circulație: Trotuare: - dreapta (asfalt) 2,00-4,00 m variabil stânga (asfalt): 2,00-3,00 m variabil - Zona verde. - siânoa: dre ipta

1997

l                     . :

7 13Î..95 67

.                      I ■

1 •

Proprietara Municipiului Făgăraș. Oruonanta nr. 43/1997; art. 8, i'in c CF 105664 Fagaras

li U.> ■ IE


PRC'iE(


Plan de situație Fa.aaras st


Decern;.,, je j 94 8 bloc 45


Le-incL:


z\


zona verd;
1 41


428.3L


428.28


423.2


-.28.17


.rotiiar


423 Ic ..


.03


copac canal


scara i :20G


semn circulații gard viu bordura

ax dnim


li nil.. cad.utrJ l05927(STR STEJ. .RULl-'li

iimiu e..d:siral 1060t,2<STR 1 DECEMBRIE 1918)


LEGENDĂ'

bloc 45 •


teren/zonă verde


sp- 1, din bloc nr45

3.F, Nf. 1018®2~C1-UW


ooooo- gard viu


acces pietonal - supraf?ț$ de concesionat - 8,50 mp


a^ces pic'


acces bloc 45 existent


de circu!

ție pubii

ttOtLâiDENUMIRE PROIECT


Ăl-ĂKATA^Nr ÎF

T MEDICALA

LĂEORAra

ĂCQE-:- CCAkă FJ'TS'r /ă-<

AMPLASAMENT:                       -

lWu.1. Făgăraș, Str 1 Decembrie 1918, BL 45. Ap. 1, juc1 . Brașov 101862-C1-U10______________________________

Grs-J de rezis:en‘â ia foc ' I. ED'J Categoria de in portantă : D-REDUSĂ

Clasă de l:nporta: ‘ă ■ IV

Zonă seismică ■ ag=0.2Cg, Tc=0,7s

BEt.EFICiAR!-,                                   ■■■•■• 1

tc. ASCAF^l COMIMPEX

Adm. PITICAȘ MARCEL DĂNUȚ


PROIECTANT GENERAL


o.-..              . i

CUI 4G560577 FigSreș ,str.13 DscembNe, b!.2, sc.B, ap.2,

•el 0727 693 22'. 6-.hf7 fkhl:a ronfgQgr iV.cj


>■ 1 >


| PROIECT SPECIALITATE:

. .4 . Z'' E C “ i‘


CClECTIV ELABi RAf...


: EXPERT:

: ING. POPHORAVU C.


| ȘEF PROIECT:

[A:h, CLO^AALINA:


i r~CECTAT:

! Arh, CLCCA

C.A.I.I. FRAI


Arn. GlOCA AUi:^. C C.AiIi. FRĂIE'-N ■


• ’Z^


-.1 <N


«<n


•" •                    i

1

....

r i


SEMNĂTURA ■