Hotărârea nr. 122/2020

HOTĂRÂREA nr.122 din data de 28 mai 2020 v/V M( ,.0< k -privind revocarea H.C.L. nr. 82 din data de 31.03.2020 privind aprobarea concesionarii directe către dl. Piticas Marcel Danut, administrator al S.C Ascari Comimpex S.R.L, a unui teren in suprafaţa de


ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040’268/213 020°

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.'ro * ’k, \ z \    ,'■ f-t. I


HOTĂRÂREA nr.122 din data de 28 mai 2020

-privind revocarea H.C.L. nr. 82 din data de 31.03.2020 privind aprobarea concesionarii directe către dl. Piticas Marcel Danut, administrator al S.C Ascari Comimpex S.R.L, a unui teren in suprafața de 8,50 mp, din suprafața totala totala de 21.117 mp, înscris in C.F.nr. 100626 - teren aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, in vederea construirii unor trepte de acces, aferente apartamentului situat in Fagaras, str.l Decembrie 1918, bl.45, ap.l

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 32910/1/13.05.2020, Raportul Compartiment Resort al Compartimentului Administrare Clădiri, Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire Contracte nr.32910/13.05.2020, prin care se propune revocarea H.C.L nr. 82 din 3 1.03.2020 privind aprobarea concesionarii directe către dl.Piticas Marcel Danut, administrator al S.C Ascari Comimpex S.R.L, A unui teren in suprafața de 8,50 mp, din suprafața totala de 21.117 mp, inscris in C.F.nr. 100626-teren sflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, in vederea construirii unor trepte de acces, aferente apartamentului situat in Fagaras, str. 1 Decembrie 1918, bL45, ap.l,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având in vedere art.15, lit.e si art 17 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata,

- prevederile art. 108, lit. b, ale art.129, alin (2), lit.e si alin (6, lit.b, ale art.139, alin.(3, lit.g si alin (6), lit.b,

Având in vedere art.466, alin.8 si art.467, alin.5 din Legea 227/2015 - Codul fiscal,

Ținând cont de Legea nr . 24 /2000 - republicata- privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

In temeiul art. 139, alin (3), lit.e, alin (6), ale art. 140, art. 196, alin.(1), lit.a, si art.197, alin. 1, lit.a), art.362 (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se revoca H.C.L. nr. 82 din data de 31.03.2020 privind aprobarea concesionarii directe către dl. Piticas Marcel Danut, administrator al S.C Ascari Comimpex S.R.L, a unui teren in suprafața de 8,50 mp, din suprafața totala de 21.117 mp, inscris in C.F.nr.100626 - teren aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, in vederea construirii unor trepte de acces, aferente apartamentului situat in Fagaras, str.l Decembrie 1918, bl.45, ap.l, intrucat nu a produs efecte juridice.

Art.Z.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Arhitehtul sef și Compartiment evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, MALENE PETRUHotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti-18

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - lex. Dosar ședință

  • - lex. Colecție

  • - lex. Prefectură

  • - lex. Primar

  • - lex. Secretar general

  • - lex. Afișare

  • - lex. Arhitehtul sef

  • - lex. Compartiment evidență patrimoniu

  • - lex.Direcția Buget-Finanțe

Cod: F-50