Hotărârea nr. 121/2020

HOTARAREA nr.121 din data de 28 mai 2020 \ '< »m v - privind modificarea si completarea art. 2 si art. 3 din HCL nr 151 din 22.11.2016 privind aprobarea proiectului “RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS - C


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FA^&RAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, "ax: 0040*268 2Ț3 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@pnmaria-fagaraș;ro Ț

V >, 't ihu < * '

HOTĂRÂREA nr.121           ’


din data de 28 mai 2020 - privind modificarea si completarea art. 2 si art. 3 din HCL nr 151 din 22.11.2016 privind aprobarea proiectului ‘RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS - CETATEA FAGARASULUI” si a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând:

- Raportul compartimentului de specialitate 33.073 din 14.05.2020 al Biroului Achiziții publice si Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 33.073 /l/14.05.2020prin care se propune spre analiza si aprobare modificarea si completarea art 1 si art 3 din HCL nr 151/22.11.2016 privind aprobarea proiectului “RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS - CETATEA FAGARASULUI” si a cheltuielilor legate de proiect,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având in vedere HCL nr 151 din 22.11.2016 privind aprobarea proiectului “RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS - CETATEA FAGARASULUI” si a cheltuielilor legate de proiect,

Ținând cont de contractul de finanțare nr 40 din 15.06.2017 încheiat intre Autoritatea de Management - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Organismul Intermediar - Agenția pentru Dezvoltare Regionala si U.A.T. Municipiul Fagaras privind finanțarea realizării obiectivului de investitii “RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS - CETATEA FAGARASULUI”,

Luând în considerare Hotararea Consiliului Local al Municipiului Fagaras privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS - CETATEA FAGARASULUI”,

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Analizând proiectul tehnic elaborat de SC PATRIMONIU SRL in baza contractului 7.188/18.02.2019 și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS - CETATEA FAGARASULUI”,

Având în vedere prevederile art. 129 alin (1), (2) - lit. b, alin 4 - lit d, art. 139 alin 3 lit (a) si (e), art. 196 alin 1 lit (a), art 197 si art. 198 alin 1, 2, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art I. Se aprobă modificarea Art 2 al HCL nr 151 din 22.11.2016 urmând ca acesta sa aiba următorul conținut:

“Art 2 Se aproba valorea totala a proiectului “RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS - CETATEA FAGARASULUI” in cuantum de 29.106.349,95 lei inclusiv TVA din care 21.807.731,57 lei inclusiv TVA cheltuieli eligibile".

Art. II. Se aprobă modificarea Art 3 al HCL nr 151 din 22.11.2016 urmând ca acesta sa aiba următorul conținut:

“Art. 3 Se aproba contribuția proprie in proiect a Municipiului Fagaras, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in valoare de 7.300.618,38 lei, cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 436.114,63 lei reprezentând cofinantarea proiectului “RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS - CETATEA FAGARASULUI”.

Art. III. Celelalte prevederi ale HCL nr 151 din 22.11.2016 raman neschimbate.

Art.IV. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Biroul Achiziții Publice si Direcția Buget Finanțe.Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și 1 abținere

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti-18

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - lex. Dosar ședință

  • - lex. Colecție

  • - lex. Prefectură

  • - lex. Primar

  • - lex. Secretar general

  • - lex. Biroul Achiziții Publice

  • - 1 ex. Direcția Buget Finanțe

  • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

  • - lex. Afișare

Cod: F-50