Hotărârea nr. 120/2020

HOTĂRÂREA nr. 120 din data de 28 mai 2020 - privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS - CETATEA FAGARAS

ROMAN IA' î( JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr. 120 din data de 28 mai 2020

 • - privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

“ RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS - CETATEA FAGARASULUI”

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând:

 • - Raportul compartimentului de specialitate 33.020 din 14.05.2020 al Biroului Achiziții publice prin care se propune spre analiza si aprobare proiectul tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS - CETATEA FAGARASULUI”,

 • - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 33.020 /1/14.05.2020, prin care se propune aprobarea proiectului tehnic și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA S PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS -CETATEA FAGARASULUI”,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând cont de contractul de finanțare nr 40 din 15.06.2017 încheiat intre Autoritatea de Management - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Organismul Intermediar - Agenția pentru Dezvoltare Regionala si U.A.T. Municipiul Fagaras privind finanțarea realizării obiectivului de investitii “RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS - CETATEA FAGARASULUI”,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Analizând proiectul tehnic elaborat de S.C. PATRIMONIU S.R.L. in baza contractului 7.188/18.02.2019 și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ““RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS - CETATEA FAGARASULUI””

Având în vedere prevederile art. 129 alin 2 lit. b, lit d, art. 139 alin 1 lit a), art.


197, art 198 alin 1, 2, art 243 alin. 1 lit b) din OUG 57/2019 privind CoduLadministrativ,

HOTĂRĂȘTE:Art.l. Se aprobă proiectul tehnic și indicatorii tehnico-economici pentru


obiectivul de investiții “RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA S

PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS - CETATEA

FAGARASULUI”, respectiv:

Principalii indicatori tehnico-economici

7. Indicatori valorici:

valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A. -din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. proiectare si asistenta tehnica

27.927.309,64 lei

26.814.802,44 lei

749.700,00 lei

 • 2. Indicatori fizici:

durata efectiva de execuție a lucrărilor de intervenție                              24 luni

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea                                                                       lucrărilor)

5 ani

4. Obiecte intervenție:

Nr crt

Obiect supus restaurării

Valoare

Lei far a TVA

1

Obiect 1 - Lucrări se sistematizare verticala si amenajarea terenului

630,253.01

2

Obiect 2 - Lucrări pentru aducerea la starea inițiala si amenajari pentru protecția mediului

384,499.03

3

Obiect 3 - Restaurare pod acces EST cu mecanism de ridicare

1,586,376.42

4

Obiect 4 - Restaurare pod acces NORD

966,141.60

5

Obiect 5 - Restaurare drumuri de garda in interiorul curților

2,517,532.99

6

Obiect 6 - Revitalizarea colectoarelor de ape pluviale

602,910.09

7

Obiect 7 - Alei exterioare de acces, locuri de odihna si de belvedere (obiect conex)

1,145,411.12

8

Obiect 8 - Iluminat arhitectural (obiect conex)

305,896.32

9

Obiect 9 - Revizuit șarpanta si sistem de preluare a apelor pluviale la Castel

1,361,413.45

10

Obiect 10 - Lucrări de consolidare, restaurare si conservare a paramentului din zidărie de piatra si tencuiala la Castel

1,577,390.30

11

Obiect 11 - Lucrări de consolidare, restaurare si conservare a componentelor artistice din piatra la Castel

454,803.89

12

Obiect 12 - Restaurarea fântânii si a curții interioare a castelului

756,529.10

13

Obiect 13 - Lucrări de consolidare, restaurare si conservare a paramentului la zidăriile din piatra si cărămidă ale Fortificației Bastionare

4,291,774.54

14

Obiect 14 - Hidroizolatii la terasele drumului de garda, a platformelor de artilerie si sistemul de preluare a apelor pluviale

537,737.00

15

Obiect 15 - Ateliere meșteșugărești, expoziții, suveniruri

2,554,710.96

16

Obiect 16 - Corp de garda pentru Garda Cetatii

793,154.48

17

Obiect 17 - Grup sanitar turiști

170,722.45

18

Obiect 18 - Porti de acces, sisteme optice de supraveghere si control si mijloace de informare pentru persoanele cu dizabilitati

179,133.97

20

Obiect 19-Structura

742,930.11

21

Obiect 20 -Sanitare

943,555.86

22

Obiect 21-Electrice

20,623.78

DOTĂRI

142,000.0

Obiect 19 - Organizare de șantier

94,826.96

Cheltuieli conexe organizării de șantier

78,000.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

22,838,327.43

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA (19%)

4,339,282.21

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

27,177,609.64

Art.2. Orice alte prevederi legale privind indocatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA S PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS - CETATEA FAGARASULUI” isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Biroul Achiziții Publice si Direcția Buget Finanțe.


/ — / / */

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, U S \ sA

MALENE PETRU      ■'

’           '.r ,        i

CONTRASEMNEAZĂ, J * /     Secretar generali)

/ LAURA ELENA GIUNCA \

(Ij 1
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și 1 abținere

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti-18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex. Biroul Achiziții Publice

 • - lex. Direcția Buget Finanțe

 • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - lex. Afișare

Cod: F-50


i-n


v. V Strada Republicii Nr 3, 505200, Tei: 0040 268 211 313. Fax: 0040 268 213.U20t Web. «w.v/.prirnaria-fagaras.ro, Email: secrctariat@primc,ira-fagaras?r6<5 / * • • *' 1 x'


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul

Restaurareaîîvalorii carea durabila a patrimoniului cultural al Municipiului Fagaras - CETATEA ~                       FAGARAS

• X T*              ■ w • iț * “ — -     •

1. Indicatori valorici:

valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A. -

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.

proiectare si asistenta tehnica

2. Indicatori fizici:

durata efectiva de execuție a lucrărilor de intervenție

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

27.927.309,64 lei

26.814.802,44 lei

749.700,00 lei

24 luni

5 ani


4. Obiecte intervenție:

Nr crt

Obiect supus restaurării

Valoare Lei fara TVA

1

Obiect 1 - Lucrări se sistematizare verticala si amenajarea terenului

630,253.01

2

Obiect 2 - Lucrări pentru aducerea la starea inițiala si amenajari pentru protecția mediului

384,490.03

3

Obiect 3 - Restaurare pod acces EST cu mecanism de ridicare

1,586,376.42

4

Obiect 4 - Restaurare pod acces NORD

966,141.60

5

Obiect 5 - Restaurate drumuri de garda in interiorul curților

2,517,532.99

6

7 '

aij»i<;i~          -                                         •      -TsZir          ț

? tril ti KăKffiîcolectțiarelor de ape pluviale

-

TSeSare de acces, locuri de odihna si de -- -bâIvQ4Qiie<rpbt*«1t5ebD.ex3

PX' 21B?S^£j602,9î8l09

■            T, 145,411.12

8

.(obiect conex)

-       305,896.32

9

03a8agg|gBȘ^!panta si sistem de preluare a apelor pluviale"la CasteT

• -    1,361,413.45

4

10

Obiect 10 - Lucrări de consolidare, restaurare si conservare a paramentului din zidărie de piatra si tencuiala la Castel

1,577,390.30

11

Obiecții - Lucrări de consolidare, restaurare si conservare a componentelor artistice din piatra la Castel

• 454,803.89-

o

Obiect 12 - Restaurarea fântânii si a curții interioare a ' castelului

756,529.10

13

Obiect 13 - Lucrări de consolidare, restaurare si conservare a paramentului la zidăriile din piatra si cărămidă ale Fortificației Bastionare

4,291,774.54

14

Obiect 14 - Hidroizolatii la terasele drumului de garda, a platformelor de artilerie si sistemul de preluare a apelor pluviale

537,737.00

15

Obiect 15 - Ateliere meșteșugărești, expoziții, suveniruri

2,554,710.96

16

Obiect 16 - Corp de garda pentru Garda Cetatii

793,154.48

17

Obiect 17 - Grup sanitar turiști

170.722.45

18

Obiect 18 - Porti de acces, sisteme optice de supraveghere si control si mijloace de informare pentru persoanele cu dizabilitati

179,133.97

20

Obiect 19 - Structura

742,930.11

21

Obiect 20 -Sanitare

943.555.86

22

Obiect 21-Electnce

20,623.78

DOTĂRI

142,000.0

Obiect 19 - Organizare de șantier

94,826.96

Cheltuieli conexe organizării de șantier

78,000.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

22,838,327.43

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA (19%)

4,339,282.21

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

27,177,609.64