Hotărârea nr. 12/2020

HOTĂRÂREA nr. 12 din data de 30 ianuarie 2020 - privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a nivelului redeventelor avand ca obiect concesionarea/inchirierea terenurilor si spatiilor proprietatea publica

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 12 din data de 30 ianuarie 2020

- privind actualizarea cu rata de inflație, comunicată de către Institutul Național de Statistică a nivelului redeventelor avand ca obiect concesionarea/inchirierea terenurilor si spatiilor proprietatea publica/privata a Municipiului Fagaras pentru anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit in ședință ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 1106/1/14.01.2020, Raportul Compartiment Resort al Compartimentului Administrare Clădiri, Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire Contracte nr. 1106/14.01.2020, prin care se propune actualizarea cu rata inflației, comunicata de către Institutul National de Statistica a nivelului redeventelor avand ca obiect concesionarea/inchirierea si spatiilor proprietate publica/privata a Municipiului Fagaras, pentru anul 2020,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de Rata anuala de inflație comunicata de Institutul National de Statistica, potrivit adresei nr. 1177 din 14.01.2020 si de clauzele contractuale cuprinse in contractele de concesiune/inchiriere încheiate de către Municipiul Fagaras care prevăd ca anul, in luna ianuarie a anului in curs, redeventa/chiria, se actualizeaza cu rata inflației inregistrata la sfirsitul anului,

Văzând prevederile art. 129, alin 2, lit. c, art 139, alin. 1, art. 196 alin 1 lit. a, art. 197, art. 198, alin 1 și 2 și art. 243, alin 1, lit. a, art.302, art.597 din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aproba actualizarea cu rata inflantiei comunicata de Institutul National de Statistica de 104,04% a nivelului redeventelor avand ca obiect concesionarea, închirierea terenurilor si spatiilor proprietate publica/privata a Municipiului Fagaras, pentru anul 2020 conform anexei nr.i la prezenta hotarare, ce face parte integrata din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Compartimentul' Admihiștrare, Clădiri,Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire Contracte.                          / „ / .J&fâ ’\

PREȘEDINTE DE SEDINT CÂRLAN ANCA


CONTRASEM


SECRETAR GENERAL, laura elenagiunca / 7 1                             '


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru, ' abținere. - împotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-lex.colectie

-lex.Prefectura

-lex.Primar

-lex.Secretar

-lex.Compartimentul Administrare, Clădiri,Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire Contracte

-lex.Direcția Buget-Finanțe

-lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.afisaj

Cod:F-5O

PRIMĂRIA FAGARAS


ANEXA 1 LA HCLRata inflației 104.04%

Nr.crt.

Nr.ctr.

Obiectul ctr

Concesionar

Durata Contract

Redeventa 2019

îdeventa 2020

1

12821/00

teren

Armeanu Marin

2049

1302.83

1355.46

2

3097/1995

teren scări

B.R.D Fagaras

2094

2689.13

2797.77

3

10842/04

teren balcon

Bandrea Nicoleta

2053

16.15

16.80

4

10843/04

teren balcon

Bobes Gheorghe

2053

23.69

24.65

5

9255/2000

teren trepte

Brescan Ruxandra

2049

101.19

105.28

6

14138/2000

teren balcon

Bogoi Matilda

2049

121.63

126.54

7

25160/2012

balcon

Cab.Piticas Mihaela

2051

11.3

11.76

8

10127/1999

teren trepte

Comaniciu Serv S.R.L

teren

19.39

20.17

9

9258/1999

teren

Comaniciu Corneliu

ex const

41.99

43.69

10

10534/1998

teren

Casa de Ajutor Reciproc

ex const

66.74

69.44

11

1895/2006

chirie spațiu

Expert Maister SRL

d.exiși

915.02

951.99

12

576/2004

teren scara

Francu Claudia Mariana

2053

39.83

41.44

14

2775/1997

teren

S.C lonel&Darius Sport S.R.L

2022

15573.9

16203.09

15

6835/1998

teren

Telerar Andrei

2051

625.44

650.71

16

12045/2002

teren trepte

Grecu Ggeorghe

2051

30.13

31.35

17

9396/1999

teren balcon

Ganea Octavian

ex const

32.38

33.69

18

4321/08

teren balcon

Hogaș Viorica

2053

20.46

21.29

19

5617/15.04.18

teren balcon

Mândruți Petru

2054

22.6

23.51

20

8102/1998

teren trepte

Moisin Toader si Vasile

d.exist

24.75

25.75

21

10844/2004

teren balcon

Mate Rozalia

2053

16.19

16.84

22

5468/1999

teren scara

Notar Gyergyai Mariana

ex const

9.6

9.99

23

14076/2003

teren

Oancea Lenuta

2052

26.71

27.79

24

14490/2001

teren balcon

Pica Emil

2050

11.86

12.34

25

432/2000

teren trepte

R.A Loteria Romana

2049

222.84

231.84

26

12206/2000

teren balcon

Roman Liviu

2049

27.74

28.86

27

663/1995

teren scări

Renciu Horia

2094

474.92

494.11

28

5448/1999

teren trepte

Soc Arsu Cad SRL

2024

1390.38

1446.55

29

3227/1997

teren trepte

S.C Asirom

2093

4328.92

4503.8130

10387/1999

teren trepte

Cucu Aurelia

ex const

25.83

26.87

31

12764/1997

teren trepte

Florea Cornel

ind inflație

66.74

69.44

32

7716/1997

teren trepte

Stan Angelica

ex const

126.07

131.16

33

14473/1999

teren

SC Fantanita Craiesei SRL

2038

2664.06

2771.69

34

10533/1998

teren trepte

Cab Scarlat Ștefan

ex const

67.73

70.47

35

3684/1955

teren trepte

S.C Tricons

2094

202.41

210.59

36

8950/1999

teren trepte

Verbuta Nicolae

2098

90.69

94.35