Hotărârea nr. 119/2020

HOTĂRÂREA nr.119 din data de 28 MAI 2020 - privind rectificarea bugetului Municipiului Fagaras pentru anul 2020

'Z-.Sepmb mctifi '-3   ■ .<ui ; •    ••z.t ’ măriile' pudic? 1 '<*•"

...noita » ii'teg; >1 -ai \       ! ’ ■ -.di”.’ .o: . ai xZ. .1 ‘.ui : 1 1. . ,.            '.‘r 0.

cc ‘Ia j:; ar.-? v nr.b.

-Aii.4. Se aproba imtifkmmi !Lxi 5 katem-i ;meramuu i de ive.1. i ii N . CI. : listei .obiective.ui le ii: .'Siiițli ..o mvk,r 03 ’ ectm și lirm po'_i-ie ’ C L-d*e ciaeltmeii d-'iiva .im formulm . cu            c-\ luge.ul r-erm .Fi mc .urii.. .. mi .

?t'-T*ți’u flm.iiu.m Lre-r i." ■ ,. i.G u nutud trcr. i .m.’rm ■ ■ ' r .

.Art.5 S? aprol . jeetificsrea bugctnlvi ir. divid’ici mi finim,ie din Luiebil1'? >.1 p-'r.tiu Cadinita cu program prelungă ”?.ibin'V( " Făgiîreș conform .xexei ni.4 x.;e frec prrtc integrantă din prezenta hotărâre.

.Iir.6. Se aprobă rectificarea bugetului in.il riduJ. cu fuiaai&.e din bugetul K cal g enuu Colegiu! National”Radu Negru” Făg*r mmbrm ane .°i ?r.5 c re froe pmte intepr-.ntă m. prezent; hotărâre.

Ar i.7. Se aprobă lectiticorea bugetului individual cu iman/re din buget». 1 j-e venituri pioprii si sut'.enții pentiu Școala Gimnaziala "Ovici Densusi.mu” Făgăraș couf 11 arm< n .6 ca*-e face parte integ'sntă din prezenta hoNrar°.

Arr.S Se iprobd reciificarea l-ugetuh i individuei cu iinamme .Li bugetul l:c l p an.i Suc la Gimnaziala Ov:d E'ersu.si ..;u” F~~ămș vCibria ’ncvH ir. 1.1 cv e fre; aite h.Cvrrniă din or:z n': br viere.                                    /'

/  --G\

.G probi r 11.10?.e? bugm-’T^ u; amet' 1 ?' 1... 'ym uv.’p.’lLtș. .sruui'i premii o; rubven ii reiUiu I U’z u’l "idi Făz 'r'șiilv.i ”'t,.''kr L'                         f .7 0. ’c

f..ce i)p te intee” nu' cin urezente hotărâre.                            A               : ■

- . •

Arr IO. Se ap.obs u ct’iîcxer bugctu’ui individa;?’ cu ti r n.Jre.dm u.igbMi î l gmitrv Colegiul National”D-na St-ucc” ^ăgăraș ccrdorm anexei nrd cmc fr.ee poite 'nd granti' din pi czent ?. hc ăr?i -.

Arcil. Se aprobă, rectijcrivr. uugcLului iiidi”iduJ cu. ’r ntnr? d;n cugetul x' veniiuii proprii ci subven.ii pen ru Cokpiul'C urc! ’djoli” Fugar;' ron.'ic m anm ei ■ r.9 : • 1b e m te infograntă. din n-ezento hotmâ; ?.

Âri.12. Se aprobă, rectifiouiea l igctului mdividurl ou. •imutme din bugetul r’.: ’ eiri-d proprii si subvenții pentru Clucu’ Spc .li»/; kmLițmi Făg.mș .mforni ane-ei nr.10 we f :e parte integrând1 din prezent; ’.iotamre.

. Ss probă rectifi; .- 'mg ui m lua] u x.n m ..t • in cu, >: ' z7 0 ,j •.-ii     vibv< '-ții r.o-.t» .7 ■’ ’ 1 ! vrei... I ”pv .         ■ • I t'-iV iz? mei

;    1    ■ / c   a . ; . /fi: .ezer o V;ăr? ..

. '                o-'’ m.'-■in-- ■         -           ■ tm;. ;I'.                   i

buge; ■ ■’ine Gracnutorum: z ■ ;d .educ 1 .           dcrrr.’’ ter-u- ■ :mdlc

• ..... - . ._’ < . . . .

I.-OJ... < --■>                          '                 ..                     .                 C 1 ■ ■ -1                               . -J lUj ..

f 3'- ilvi dc ■ '■ L ..

Ai . j.5,. Cn oaza 1: ep”in’v? - p* crz.;;o<i hoT-.r.K î.i> -z- Lhr'j’ . ’Uiji "niri”' zzJcu.2 L.i?! ;;n 3’.u.£i riZf..— Cc'noa.ti.^‘.i’?                   Erc'e? •’•

AC'^'.’iii / iiz ■ ’.inji ..' : a , J1                              1L _ ..1 .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONSILIER

M'-len? Petiu


CONTI'-aSEN^NEAZĂ

SECPETAFJJL GENERAL AL IIUNICIPIULUI
Hor’vârea s-a °uopiat''u '7 . 3t\ri;ah l L_l_ Lținer _-_îmx-

Coîisi ieri m PincGe - 1

Co”silieri prezenți - ÎS

S ’ coirunică:

- Institrtiei Prefeciulvi Br. șov

~ direcției Generala Regionala 2 Li-n Nor i-rblL Br.AO ■ ServiAiuhi TrezoivrA ?"Aă’'a,.

  • - ^rimciuini 2 auni ?ipiulv' E’găi'•• Seci no.i’i”i Mi’NcxTilu’

  • - Direcriei Puget Fin"nye

- SoP'ctie

- .L^îs...

  • • ■ D;r e '

)

!                              •

'           -

! . kv* n- o

i LL.--.-, "1

-■ 'Al .e;

i__                                                                                   .. ....                                      .          .                                   .                             .                                        . .

i

’ •’ ; •

! •/ -

V, r           ..            •      .

A. r

! ,.'A'2.$9 -

1 ______

Svbverpi de h haitul de ?<2 c je barele ’cc ’e i.eces'-re cu «ire ii c'=.i;'Lrii "oF' ?l_u j..'ru. . ■ Ln tLnuVi e.v.evrs x'.-e-iacursal-ile .AEM)          ie' V ।

P .n^BCci i1 -       -L.f.ic xiOx-'-2o20

+1E2

1

i ■•2.v2.2C

i__________                 .

Sub’ ers.di re ia biletul ds str'. pe ut u      v-:?'’

cheltiellk r p-hiti i cri nvnc

.O.5.I3       1

I

I

i                     . _

Suhî/Lu?' -5t la              ai A coi.(A . 1 Ai: j/

si j -i....:,« -i . AG.'C.. . '          A- ■ y r

1Q1 ■'-..,02G

■ - - -

j -S.27.02

Foiiâul E’’rc;- e?.i de LezvcUi -e Legion-.l* AEDA)

“■M j.

' -2.02.C2.02

Cula r Îmi ie î i cc Avi plățile--: eft ctnc.te îd .ii 'A mica

+12.11

i

Letal Cueituiel’

j-22LSx, j

z          - u •••: ’ ci ‘ '■ ‘       ca

J-W          1

51.C2.-L .CC

A”. jvltvți c.-i<xvti' s

^594,02

■ ■-

a . A .A

i 20.01

luv’-'-i ci c -."’icii

-Aci.A

1 iG.A.i.

I ‘ .Aicic .1. zc£.° :. .c cf-vic’i ev ca a-::i. ’■.

i 2G.ULjO

.-' Le b'-iV.! si r '..r•?•?'.! 1 ■••Mii U in 7-t’J-iS 31 f

......-LAL2' “

L ■' ..tc ■: iir ■:< t. A. luE c:.l ■ .

C .        . 3* ,MrC'-2 C-Je '.ii. (‘ilj             2’ l'-.’-C’.-U

’ ’ ~n

j ?- rr i_: -E

Prej znedixi -oiuL’I Social E’.rofe^a (FSE)

-1:49 i

2 C/)

Fin nțVxcC. națicvili-

-l.C?

\ CT> fT>

Fiu< nHi? eiLcrtă GM.. ibnrcabiL

■ -12,. i

D! '' vfeciuate i .< fiiiii -ireccCenCi <î ..'ici'!.-- c/c- ,L ce. A c- rev:

b'v i eib ctu e in. anii > recedenJ .1 iecr- c~ e : i ^ivil cucc.v în secțiuni ă de f1 nc : cir re »bv:.e • lui .'■'?• ’

,.T-

1

«• 1 A *. a -

. ‘ ■■ ■•• rv:cif ’N’bS . ■ ’c:*nl.

- «1 <

54.02. r>

A re leii i'ubbce ooxjcv riP e .’c ?.■ 'ic 'iiă ■       c:icb?î<^ -l

k 5C j

. .02.1.0

2.!te t ii-ril r jbiice jener’*-                   / t-/-" *.....

- A •■$,2

■ , .

! •.

s. M

“1

.L 5

■<fc/ • * 4 .- 4

Qj t-

•j O

•/Z?t

IC.Oi

Cl.^’irLli: J-‘L. m i. A =ni                     țO-r ’

: , - . K        ,                   *                 •

10. Jl.Li

1

b " t ; .‘.Z '’.!' V          ■; ' .’>33 CC' .11'          ,!1 Vi?Mj.    ■ -

t                       . 1

' . . . - - --- ~ -------- - .

.        •           ■                                            1

■ ș co: g . g “las

I .■ 1        O hj-

i                                               I

_ i........_!______1________

• i -* .‘i( 'i                                                                                                  ‘ ’ 1

z;_*. ’■ bi ’. ' r; ' a .. ? *                 _? .                ! S a’oj :. °

. ■, ■• t''T cui ’

ț*JJ                       •'             ’• q" '          ’ț

■ Iii i 1 . • 1. u N ' ■ KL? i: .i

1.......L.IJ..J

_ -. . <•

A l.i       •! • • i r.            5

1

*’■ " -!

JWf vA i ■: -

L<-J-

-     1 7                          . _.        iu....' •

' .-,1          ■

... . .... '■ .. .

Sl.OuJC

rc7;T'ec"         - iia.,■

ivi -              i ■ . ;

0.C-.

.ja-nizi «i sea'. a â

R00

'g 61

si ->eivicii

0.60

2UF1.05

1

i

1 £ i

> -4 ’r> '-t și

1

'8

C )

+2.00

zO.ul.u?

i'u.P'^ri.d- si p-..sr:2:i < c -î.dVi •'« ?si' ... v icdan.-.

-2.C3

>5.02

Fi. ■

6.V..

65 02.0.".01

lavt anii.ci r:>?" -eh .

0:00

65.02.0 1.0.

In /aiamOn: secuncVr inTcAd"

0,00

r 65.02.0-;. 02

in',’ iiamârn secund r an e>ki

u.00

20

Edic'. xi ' sia’a’r

20.01

Bravii și set /ic 'i

ie,ij

20.01. C?

1 -. liii’.le pe a a cu/aerie

■A 7.00

20.01.03

-pcalzit. ilu’ linat si fc/ nic. 'i.

■ 15,00

..3.01.07

Tv nspGK

-10,00

20.01.02

Z- os c. ielecor.iU..iczt;’. izC’o. i” imeaiet

-i.eo

20.01.3C

Aiie L”i;vâ si "aricii '.‘•jdv Liziiecine = â A’ti< ./ci.^.a

-1,09

20.05

bt'iiiri de       ob'ic sicr de :T'e:itcr

--10,00

20.05.2^

c.’ee.e ii;vei..îa

+10,00

°C;.R

:;L oblica ii

-s CO

20.15 ’

F.c. ,■ jie pa fesierăH

+5.00

/v.v.:

■ li. . • a ,cl: si ; s c..-1nAV'e.

+.C ■ f"i

'0/L.5C

.adc s ri "ii in de. neniiA locuințeler,.. '"viciilor. 1

<ăz"okâii comv-ale

+200,0

';G

Ftîi'.un s ser;:ci!

■AC-' 00

20.02

Rei:arad: nn?nrș

-290 0'j

espunzător se rectific.' ;i bugetele iaci •' -’/.jale Vie un a ’c-r Instituții:

1. 7r .'ivită cî' p..c xciungit‘7 ’binv ■ '" Fă?- 7

7’. Colegiul NationH. ’ R«. V- } 7 ■ u Făgăis?.

3. Colegiul National D-na FăgOraș.

2:Fhnnzzhk Cvid Den -nu” r"■:• ?•;.

; ■ y„ L;t__

i _

1

1 l-l       1        • t. •           < “■ (

-    ■  -     '1 ~   --

. - ■ ■ -

•r ■         ț îi

■ - -

t.             .

> _ . ■

■’ .•’.iii. .'.CL “

i »            *-

“ ■ - ■ 1 : ..

..... k    ■      .

- >

I 3C.ÎC.05

’Vt       clin concesii ni si izchhfa ’i

j_ c 1 r

0.05.30

1

2

- “1 f

l 1 ?

1

• '

• -1

..

...

l-i !

r—< t

—4 r—4

, •-> >

r> V'

i 4 ii

w... u

32.10.5C

uhc ?;ifac’.i c’p pic preț fa-

•v,l a

' T’Q O-W . . J

• T’îUi 1 L        Piti- ‘‘.li . C i.PL fa ..     « '     . " ’.'i . ' ■

o3.10.5C

. .fa 1 2 siatc.i fain piisrn se: ’iC.i si fa.e eod’.’uz.':

+5d'I

37.fa

Trc’'., :         ■' 1 ■ ■'" c’.c .• -c^i : ?      ■■■’ .

37.10.0

3 c .1 nil si.pons..riz'c.i

■     - l -

_ T                     .* *               T        i .     .          v.. >

u             .L _ U f’t               i 3

. CC....

42.10.70

CTbven. ii de Ic fa’pfat’l fac sv.t       ircâv 'ii pvb!i..fa

finanpre parțial sau Inie erei un ve .dt’-.ijpcii nec 'z ie-o^sjn.-’ii Gcîulerii proi: ..ur fa. n a e i'iii .?ciid"fa ?. cene ’ .ii t \ i u i. e (p El i pc .j - ■r        j a.f*. . j. ? ric

rro.'.r'.r?’ 201---nOz.'2'      .'

__ ’■ ~r>

'.i fac '.'ie p.-'-i r fa ->j niz ni ■ ?ii£.a t.ea .la fa' fau.xef/um'ifaifa ~ ivite ;r~i o-c.

•     • ’          ț

-                                 ...    .4                                  |

k.       L                                               . 1" .     . j.,        ■ . • L .■ i,i .                                                                                                              - .7       .

’ l2    -

!

2 -ari: ('h buc -.ele 'c.?            i ‘n.. ??;

^:*rn,;iiJcr r.- pi;al cm ur -;e nul sZxcău'4i

-117 T

J.' 0.2 J _

Cuu n. li din         "'oiruivi ~:poas' unic <Je .•s:pvrzfa

oâcle ' ?-.Inatatc paiua          .a ueșcniior ...iir ; le

+715,/:

e - n

• . ■

S .m 1 cfa.e 0^ yj JEZ'ic': ji afa. ■        piuiiâ ■                 ’

■< .. cu          !r?f ■■ ■■ n :•? '."■;i.-?-.     . >1         fio... n»>? ;

: 0.^70’3

1 10.0'

Fonfa’l Evupe'n cfa Eez"cl;'u? Ifașonofa (FE'DF.)

2 9/

4g.10.01x '.

Cnn e r/i.nifa la contul picnic, c îer cuo'e -n di a:t.eilc:i

v3»:-2

i |

Tul I Tîi:'.' ‘ '                               ----

”•■■'<156■

1.. . . /

-     -7

j

6.-.10.04.02

iHV-;..■ ' ■•! f-^ur ,'S.’ •

.                 .                 ' ->    - >       ''     '   1

-UJL -UZ.'.■■

1

t;3r'

,.O.?.O _ __

- i.                                                                                  xa rv

-'ne -li- i.’-t'i                                                    -_'.p -za

‘fa / ''+6.51

i

n0._G.C'

,                  ...                                                            .r.T

v.           i.. <     ;                                                                                '

i -..                                                                                   = ?


f7t'.Gî                        '-r '~"T"

1 '‘.'.‘1 .01                                                                                                              " 7tC.( ■■

1C. 0                        ''' . jî                                                                                                   - -1 fa

iu

>>-<</ • 1 ■ 1.               .

M-nch'4-Mdirv...:                ।

- .li

?.c.a- n

-■ 'ic...n- ..

-         j

1.2./ 1 •

1 2G.C4W3

Reactivi

-570,00

.m •

5izm+bc1..1Ji.

-i .„•

[ 71

Auiive .eli:       ;

O'

»7 ■

2Ctî’ 3 li.'lv

+1963’2

71.01.0.1

Cons/LCți-

+5,5„

71 01. U?.

M șLr, ccb'puin j ■ e si iu.y1c2''e ce iu c.:i

1S9.C0

71.CI.03

Mobilier. ..psvan .? ziroiico rl.ț :: F ? '•■c.Țv.. >

+1,70

j G. )

C'îiiuzr -nve/c 1 vuMic-

3,. 10. 03. 03

ivjiz^e

0,00

M.1CJ5.0.

Spc ri

+11(?,2‘.

IC

Gliei1'ui- LI de ■j-x.st ur.

3-2,46

10.01

Cheltuieli s.?br.; .le i. M.ni

. -1

•Z,, u

1C.O1.C1

Sihrr zs bezz

+2 18

1 '0

' j Ulî ’ .£*’ \ t       f

! 3'9. J1

E:\imi i. Meii

r +lîr.'*

■C.Oi.CG

l-M’MA 4^: M- 1 de ::vk li.            •-?.;!( 4

■ 'A

- '    . • ■ ■ ' ;• i •       . •• !               suU         ■          - Â ■    >i.

K eiM

- *.

3-.

| 85.01,0»

FI ■ .1 efeoui?‘e Li • 1: preced- nil si iv-cupcis e in mi’. '■•urj.;u în secți/ue cC limcțion ne .. cmctdui x . ■/

'!

,vi z*tc;: ;e ;cuâ;i bi zet^l: in<lividu.C ele m'-ci* in'5 • ai:

i. Fee: 1: Gin- ; "C .’'z 'en:”s'. Grr”

2. Muzeul "r- i'i FMă" - /’ ii stVa’.3i Cit:.a;.”.

2. Epiudul 1 jnr'ir-J “M. Au:el MG. ’ EMOrm

. Clubul M ?’ tiv Mu MG. 4 Făcita;.

Zoleglvl A'Tel’țrljcl:’'F-ț?-.".’,

■ Oxj ■ ■

♦ vn       ।       • . I - \c . .

. CK-'li-

S' J-l

.. . i-.?- :     j

•.. ■ esi-tui. I ■ ■ ’-UÎ i-.:» -

\ ’■ ■

..

| - ■

- 04 '■■'

Lit.b)

Dotări îndepcadentl

-494,70

Xz<a.'ltl! ’io:.țr i± ■

.■189R0

EOZj.f

Ironiile/

H,70

jjt.e

’ _ . .: - • r-,: rC.-i.Cud:-'.;.

-:-5ț..

.              < • - 1

• ..    U A» £

LiK'ran           ’-e r-V iii.c d L •

■12XAR

,eoi< r

’CR si 'ved.r r

-2^

J: ^.1

1.’ Ci' i reloc-irc-iczlili :-y.c CP.T3

FEjjic

■r!52.

-:r- 4

Lw:i -najar-î ci           "i

. >0; r

Rl-'-’.n-ie

1___"

(jloc ooera o., Z.TL ?1iirv?,h)

C? *espunzător re re rafie?, șl iist? cbiecz- ?■:. de ^tiții r Sî.?<- >’ui MuY.Hpzl ’T .. vel Tullvc” Fjgf5;?.ș

r: (

- , ,

••

i â laîjr» n<

TC! .

C" l'c

_ ■ Iu ’.i! . ». ' -      - -‘.C’-'LJ.-                1

—*- -

T3+.n

a ■:

.T

•'L, «Vi.

-

. ’T. . C»a«L . S-._

1. . -I.ÂGîj

"i

ssel 1lLe:j cj?.>br.

...O.COO.COi

■•c

-

iiolul.7' luxa Ț ci te;

1 : f \G0

2U,U±

Zl uilVi si L.lx\ :Cii

IC / XC 0,0 J

20.U1.01

-urr.kt’ri de oir- \

'•.0r0,co|

Im.

: ÎXeri. le pentru ~.v. : cc 1L

Al.SOO.CO.

20.01.01

"ncaEi ilu ainat ci o-na mov ica

31.000,00

20.01.ul

Ap", carrl si -.].'vnii"ti

A .00 3,00'

2o.oi.es

’osu., telecomun’c:- ii. r- iio, tv, i_.... .*<_.

c.S00,09.

2O.Ol.u3

b ‘tei ir 13 ci c.te o-ce servicii c”.c.r-c:erfl’Actic-iol

.000,02

20.0". 3 j

Alte numiri si :c .ici. tsnti.: i.it. nlrm: immcmaar

13. •• ",0C

20.0 3

u ol- "■ ii, det j. .. ierni

r.cm;cr,

1          J. -

-ulmi inter fe, > -sari, ut. i.mri

1 020,03,

r -

/.•cj'tirt uci.iicrp’"

:.01u,C3i

_ ___________i

6Î.U2?.

uC£. £ 1W ■ C ■ ' .• U Jl. z) > J                   . '<! ■ J A ‘,Z

rr.ozA

In vii 3.."Lan<.

<3.0 k ’J!

CI

1

i’-! fi 11 â

i '-1

1 J- 4 .

! 1.J ui ?;

11O.L23.CO'

20

iITLUL r EUr:U01 SI SERVIC?.

11C.GC- ),Cu

?o.c:

? rv ”i <i servicii

1G / ,t j 3,uv‘

20.01.01

cvraiturl de Liro’i

2.1-U.tk,

20.31.02

’ tPveriak veniri curățenie

14..'30,03 i

2u.J1.03

t c: leit, ikinii' -; "i rcr o r; o; k.~

. ‘.300,00 1

20.01.C-

?c‘. cin?1 si crluknr;.?

1?O Ou,Of?!

20.01.G2

?c. :.'! te’.coirui.lcaV’ ..‘.ivi', ", n .err ....

...■- LCQi

i c?

o i °

‘ •?’ -i «        • t i? i. j ‘ * . .         i»..         ' ’ * • -ÎCi ii . 10J.l'3>.

/ '-O,'?ii

2C.3i.SO

■’   . 1U:.U Pi- ‘•■"ij ... ■         L         '1 -.’i.'. 'e’ia. .

10.10 \.0u .

' (3

l ? ' ri. i... .■~ i * t_ »'jf .- • > l

j.- !<,C0.

2. G. OG. 01

’ V . •             ....... ■        ■ z . i . i .                    .

l..\ ’ 3.C* :

5 - ~

>»<b

---. . ............. ...... ... -------

- _ ------ ------

.01 .3 0 :

------ _.

--------

*/ .

’/ • '■ ■ ■ -

< 1                    ■ -                      -■

r

IA

i —                                                                                                             Totll

'      •_i . - ?./                                                          L . -■ iii. ?a. .c-                                                                              ’

T3+T<i)

i.. Jî -71. r >

total ceti tu; lll

TL/.< < • .0

■01

CHEL1' Țj-?.T CURENT"

;S27.000,u !

20        -

TITLUL Ii BUNU- SE” \V’.i

■T;2.0’.'W!

29.01

Bunuri ii servicii

:762.009;dd

20.01.01

Furnitur cE bi l a

13.0 ’O/.O

20.01.02

M oriile peni u ci i. tini-

55.009,031

20.01.02

TncaL .t, ilumina u i      rnctiica

. ci’S.CvOjOO;

20.01.0-1

Apa, canal A ;ăul ritate

! 00.000,001

20.01.05

Ca-burând ;i ir rL and

10.000,00;

20.01.06

’Ssîdt schimb

5.007 ■' )'

20.01.07

■’■ ’ampCxL

21.000, jj

'20.01.3.

s r-. J /'Ouau .C’ tii, radio. internei

• . । r . *■ *

p ; o

1 ' i -’L

. ■ ts.ria.13 ai      mi Ce e ■ icllcucar. cier furctic'^i

. TO ",J0

20.01.30

Alt . bu uiri £' ;r vei?y :idru int'.uîiiiere rifunctionaiv

121.00 j.t 0

2.C.C5

I 5-4 Jl; cd i i ' > .E Q

10.000,00

20.C6.0j

i i r tu .T

• C

i cC i ’I ~ i ^.i r ! r" , 1

: 0.0-00,0. ;

20.11                Cârd publicați

20.15                Pregătire profe

57_______ TI' LUL i:o AȘ1S

57.0/?               Ajutoare ’ccim

57.02.01             Ajuioare st-ciai

59____ _ TilLUL XÎ ..LT

59.01               L..’U

- To oVI ■-<! o, A ^.- ! o r-> i _ _ ■ o • c A! ■ ~ r-î’ I o cj o 1 A 0:0 O ; i o c io A!AjAl ? Al A A in 1 ltj ! r । r.n       ; o l o

!      j Ll. , LJ

1 ’■ "I" 1 j

ii1 i i| l 1 ! i 1

1 1 1 1 i! J i I

si 3i . Al !o| :E|i’U -g io! ।

ig Li

Ins

1 m ■ -j !r-' j .L i T-l H a> a» i cil i

’5

X.' 3

■: r : fa = - . •?             :

-O.MȚuu

nci î

.        <i ■-.(       r'-f "’-i. t i.m”

10.00^ r :■.

2C.xl

.. Carii, publica di si mai ariale uocuia .-n;<a

5.000,00?

20.M

. ieg"i.ie pi jiCuiortcm

3.CA,jO;

57

TiTLUL IX ACiSTEI'LA SOC A.

C.CGOXO?

57.t?

«rîjU'ZJ'i £ SCC.alc

C.COO.nO’

57.02.11

" re sociale i iri.;rr. ;r

5.009 00?

39

TITLUL XI ziLTL CHELI J'r A

15C.OOO.CO!

59.01

Euise

150.000,00!

uj.J' 1 .Ui

i. _< d.r ■'. l i._î\kLb;.

:C£7.

15.02A rx.ci

îi.'.-?'.ar •ai.i sec .uda: fnfcri r

!IS^.OOCV- oî

c5.qCAJX.0z_

CMfaran-aat            : ir.eii....           ____________________

i". ~r ^1

1 1                 ‘ >’- •

JC ' . ( .•                ■ L

•*

-    -- w   -                      - — — - ~

! -

Tnr! 3

_           .         L .’jii

■   - 1

r~ “     ____

'• ■ -•:■■■■; .        . r ,

■.. r ■ - - ; - :

1 f? 1

1 1

1 '

1

I. VEi i JRI C jrE'-TE

33.x.^3.00!

llf.C3.C3

C £KiTJrT i-'Ei-'rC iLE

J,Oj

I1j. 39.C--1

c . '■i'icu;cD...'?^c?.u. :7?T-2

•-.iSO.ud i

3C.02E

■ .aftîrl •'r’i -pro, ’i .f’.tu

cj ■

!

S*

I o

VJ

.VcnLc 1 'ii cruce iun- ci Închideri

> 1 Pi : -g!

.>dO2E.J13r'

?ltev.aiiuriL.ri ccnce-‘ '.\v. imcnizr .... . c.-vs m?

. tvj.ile ..v.l.’ic

lS...... J.d

i ..                     _____ ______

p i

t-3 S t- 1 ?-3 1—1 , Ld ; z r; te—1 . '^4

/’/.ccic?;

; 33.02.2

•Vcn .ur clin precar3 de :erv::ii s’ -.iu acd/itau

77.3țP.OOi

I3S.02E.Uj

,i' i

: . 9 1 J i 2 1 I C': n i £> p PI f .

>)

7;.c.oo,Cji

i

i

'"C Țr .. J'.dJ ’ LE

P'

3 t- < k’-> r.)

. .-1 ’i 3

Ui.Cl^C ;i

15____________

-

* 1 CI ('

. ■

Ci pi £•

1 -I , 5!

L< f-3

C/.fC.)d •’

, JlL.' j.

S id ''Lli.         in dani

CS.730/3:

» ■ • •

■ ■j.'J .

;.cru: afn. ji;. plrri c” e •?.

S5.7.0.CC;

!1CC3

_ . . ...

Con<.rEjJ.i

-.d'tCC;

20.03.07

.Coiicibud0 asi^’n? orie’'en.runrv.n.a

»_ '.

**       1

O

SC

T.TLUL iT ZU--JIÎ Sv C'3R ’LCIT

xS.CSOj }(

20.tb

3unuxi di natun ojkculo; inventar

1..;50,G0i

Z155.r0 _ __

■r>Le o^'icc.,: ue ; t ac

13.C5O,CJi

1

1 >x-c>

i

n : 1 3

P-. '.7'' - •

■.' 4 I 3

>■

îl re

«H 1 r > ăl 1 X 3

■■ i IU tkr

v,‘,

’ \ 1

i

*—i !

î

r~ ।

1 1

5

,:’3i

01

CHELi'UiEr C’C

. 17-: .01 J.0C ;

ib

'rirLUn Cl-n-’.-TLEL DE JE\L Si’.-.L

1 ■ 'i

■> p!

r.’.u.

1 1

5

:., 1 < .

.J

•>-> : 7-

cJ !

"" "\

n3.7i,u3'

IC.u..12

. C’ « * r ». '       C'.?2                                    / * !     '

■ ■ <.

...O.'/C.CC

Cc.lL-. ■                                    L «i

'3

. i>.( ' .    :

'          ■ ; ii.. . ■ S. ' . ‘        . <_ ... J                                   \S

>'r' s’. ■ îj              . .■                                        ■-

. ________\ i.

v Z

" .. 5 j.t

~                  — ......           m— — - —   •  •

ll'.v

ECCCx:. . - .: ' c... '?c, ,'r ■ n. Y"t- y.

.        1      * ’.....‘

; e ■■ r," •     t w .

►    -    -J

r . f ' ■

—. •— -- — — -

- — — ■ — — - - - - — - ................

—-----

----- -—


t m ț

£ : L.J., CT1M. <J J .;.

'>■ 7.0; ..jO

01

cmlmiteli cmeme

7 7.CC0..C2'

■j uLU.. n EUi-’bk Si M.VTCM

S32.0CO.0C

f m„’l si sen leii

CuJl

MO/-CMC

29.Cx.01

Furnitur. de birci'

o-2.r-C3,UC i

20.Jx.02

i • U- -i.il-3 pait j ci\M.iie

' : ■ z,?M XC.

20.01.33

IncalM. ibnai > a lîoitamr ele..

.■.SC .CC J.CO

20.01.C4

Z.p?„ Cc ari: i sM-Mate

: M.orocc,

2ti.ni.0S

Orb”.rar.ti' i IMufiaMi

X000 COî

20x1.57

Iran .noii

CM 9.C0

20.01.1 :

Po M .cm.mnWîJ r?.rlo. v-.iix.iac

Ik o

M<'1M

Mc burari si '■ MciMenM im e- !r.re sl f; nciic: s.a

IM. a(’.CG

1 " -

't’ii’.’ci c j ”:*n •’ obiectele; d. in;e. i r

: la/'ICO'

j O.USM

• MM.e c." L ?c-:'.ta

_.(‘M0,C 2.

ize.co

- Masari, oenseg. rTns:er,--x

10.CC0M,

MM01

E r licări ime:: ie. ’e.-rari ive.:i'"e”ari.

T0<^ 3 00

20.13

r cpetire proficicnrla

MMM;

57

TI 2LU\. I.M SISTEM i SC CIM

i 75.Cf'<.C'3:

57.02

.Aivtia '6 social •

75.000,031

57.0^01

*’ j' toai'w rc ziciii în iLiijVi&rci’

/ 3.000,30 i

59

TITLUL 111 ALTE CHELTUIELI

1 O.COO.CO,

1Y . f

jlMMIM ,

■ .a a 1 • •. IE J. ’ f •. Z/j

7 :m <; *

rî

v                                                      ""'A

CHELTLIEU 0JMV TE                   x. ' ’■      »■

'            ',1 .r-.Âfci

M.COQ.t ?

1 _

.'02.0: )M.-

.i'C

MM

■ ’•■ l\

-ț. ; \

' -

r* x>;

!

i : i

। ■

•,■ ।

1        *      !

" M

-        .              .           .

.            --  !

1               i

1

1            1

. r

•1 f . r -.

_ -.L .

-JJ - _ L _.

20.4) .

r K    -4      .   •      .1   ..      ...

.îi.                                  - : S . 1 • ‘          .: • ••

.... .

MM

r»"'f ■ < .•

_______•

2:.ou:

■| ■

-     .. -r ,v -

•       . V     » .« 4.

f ’ .              ’           ' “ ' * .             * f

1

> '                î

. ■ im • ’ ■■ c •               t •

t • >          . ,

1 - . ‘1 m ■}:    '

.      . ij _.    .

2'. 1 ‘ '■

.     ! Cj.     4    .           ......    .

. ,,. ... .. ,._n .. .. . . .. ...

. .*      4>      n>                    fc ■           r m *.•  •     .   4.   .. 1                                             .

«

Fli.L

-i

ia

.u.ue

V'.CCOQC

WCA

L-t -r„ ■,•*1 1 A r. £j • lV/*-     . "ii

i"' i .n i,

20.15    --------

"■ i -■-         : 'c

31. .'-JOC

57               ■•••

nruiLAS’i- < bita so^t - l \

/S.GXi.GO

57.02

zijmCu*a ^ociai:

/5,vCj,GC

57.0' ,0.

.ju or : soci^k ia nuiaer?”

75.000,00

59

TiTLuL .L7 CHEL'IUIE-

•* -O.0C j 0

5 i/.U X

.. -

143.0n0,C0

. 1 lV- L . ii. •î./l.L f Cui

7<7.GCQ,vC

.0 L

iuvaUk' ai \ re cv.. k? țj k fer

- ■ 0 , • J

. _ 7 i ■ L _ •       -                        l .    •

-      «A-  —• ——  ——M

— - - —----——_ .... ___ - - • —— — —

■■ — - - —.

1              *•     -

l            .*

S      u.- •        / • t.

1

. ■: '. ....... ;■

Te (T1+T2-’- I .        '               1

1

■          .   _.     _ -      -      .*    -»       - i — -» -  ■ L -        -   -  M^BBa          —      »»  Ml  —  «  —       - M MM    *»

••

'   . iJNEAT ?

' ’ • •

* —. —-

'' - • -

1

i

■_ 1

"1

h- "* 1 f-            1

■'., i r.            <

1

X

-t

K

■ 1

i

1

1

1                    i

1                    1

1

1

;              ।

i

i                    i

/'/.'XG:

X --*-.,370,1

"LV    -

\ "Eib i>J?u CJucrn 1

r.CAC: .

2. TNXK?I NE?SC. .LE

SI.LIGI

V. V;.H w DL 1 u.TU.-7 S1 3P XICX

-.. l.KOiX

?2.On G

’Xi.j.’ri rdn pro- ":.i ce .evici . a..t • xr’iuii

-.eix.Kj; *

77, c., t-o Q o cr>

". .iii. i din presuri «. e ;i vicii

l.J

I

. G.02G.J'

...u. ..itr i ixi . f’ :tai'i ■’c u dcu i Au . cn\itau

3K.0? X j

p7.0EG.01

Var aJHmte fun secuimea d suncr^nm ~ înW nn~xii v" sa?» .vn:.

-El^.eCC; 0

?.:■ uez-oltare a rațe-ultf cu ventr iprop'ii il.’Vh.’j

Si. 02 j.C

r*arVnu ui? vcti’.’.neaus auicxo-iaiu

2G' .000.1."

11.X9.C'

SLEVENTE DE L_. 77E NIVELE ALE rD!- XI3W : Li c. i. .CE

1.9r'jX<'C.,'O

. . jL

0,iu un :ii: :i 1-». "Le "i'nunii ir n

l.C?0._...< ?

,<L/rc.cj

’.n.ii psntruirvttluii! . ublke

l.ji'U.CGO.i ■

" L NN". . ;j. HJ.

] 1 f**l , 1 H >-1 • ’-o • a i • j i-qi -'^ 1 >■ 11 t.J 1

{

1 1 I

C J ' f ’j I >f. I <r ! bJ ( 7 | ‘'.'J • 1-

C i

i'iiJuUL I CHELIi.îELI DE 1'EliS-ELiL

2.111.350,0.X

l^.ui

ChcinVeli f lanale i'i Jar-

°.010.IC IO-,

ic-.oi.ui

0=1; r.'i de beta

l.G^.2CG.(0

.          ...     . 1

io.ui.cs

Sporuri pe-xxx ccv vii r..; iaunc.

slî.ESC.Ou'

19.j1.0C

Alte „rci iri

59.130.C0

-0X1.17

I’iC'LiLtn z"d: de «■

iiu. 620 03'

10.(2

C.'jlt-’ieli"abrir'e i . n?n’7.-

V .530,00;

jj.J.?2.C6

"icliete ic .v-criua

S0.55( > 0

10X3

Conul ur

'.5.0 JVC.;,

jK.LX.07

C'_ ijinuLc ud A1- "'V-ci1:'" - \ j'd i. r;x •

. ' r r r ■ *' . .1 tv;l

i

■ 1

21

1

«<

11

* i

J

-i 1

■j i

—11

’ i

■1

/

1          j - ■ -f' I-Î i-K _. V c;. . x^..                         /         ■      j» \

• . w / . _ b. v :

!  r

*       «    t ’.J

. LCI1                        / -v"

■ v t •* r •"

H '0

•’zO * J*

! ' j

■; : .

\f ”• i ^4,..

<- A s.

! .

.. .

1                              1

. .

! fiî 1

1 1

"T*         l

-C.        •

.             <     ■          >

i   7-   . . ,

1   !                     .   i

-------..: L_ '

■ i

1 t* "1

■ a

,1 i ! ,..;1 k

j i

u i * i i>d i.y

" ••J. ....•

c...../

,      ... ...t                                                                                 '         ------- '■               .....

. ------------

.   *11   1 x ÂJ- .     .'

,C :l -J

iliîCC. • ’ . ..

n.       -r

.. ... . ...1 : -. ----. :■ ■

-     . ’           1

— -------

— — - . - —

i •     «♦> V

.          ‘- -              f-—       .       -                                                             ..                                                         •                                 -                  -

---- —

"1        . t <
A,.',,.

Pu 1? ' n iT-ctl- ■- .      . ~j_? u. ;

i 1 .-i d ri (Zj

*-» • • »

,20.09

1 C.               0    ' - ■      €iv’

- -AC'\

i?G._x

C: n. pLălic .; . i:' ;.iaic■..■ de

c.ll. •....Uc\n

_.:r au.

r-!-"     ,

ccn ălun.. .. _. .C'.

S.CaCO

..

” - x '           r,. - •4 -

Iro.16

stuiu H cerc nari

2.000,001

20.2 0

A- .Inhui^li

.Au.; 0,gQ

'2L10.A

r p _ ■! ’^V ’1'1’2 r.C -l- ~

1".C.00,0?'

20.20.29

ake clielo”’ea cu jnuir;i. ci ctr

X.~

0‘.a.CJO,OO

r-r

CfiEUi Ajf «EALA

2( ..009,09.

'■ 1TLIL .dl; z-, CiT-’E lA-LUA

JL k 2

210.0^0^0

P/...01

.:%\C fi-'.O

zGkCOOOOj

’7'_ .01. OS

aiObi'A, . p- Cctv a bnc’ica ci

■J:. acd/e c. •_ .•-k

AAGuO '<*!

1

i

Pl OH     uAPE Id .An rT

CiJREI' r

ECEiAIk; 2î 'ACÎT _ ", .'.Ea

i;j-          x'G,oa>

717LLA :2il< J.AI ir arul cupeul

Hiti ț.f .ctcau in

F±ă"î j LCî’ilrs.6 ia fe *" i. '92

CHELTUIELI CuR.1£

20

TI1LUL i C.,.t, _TUl-.

10.01

Che'.L.'iea . hiJr’e

■ Ci.Ol.Gl

10.00 ă<5

Cperuii p.ua’j '

10.01.06

Alie 1 JCiU' i

10.01.27

îndemnica ie <2.

■o^

C-iaRuk’1 c‘lc”kL i

"ich.'.Le r . -."-car..:

10.02

Centri’.! ’.t;i

iO/A.u'/

o.--'

Ccniii’fju. - si/-"’TxULL. 2 J.’l.’ r'

"l.oi

bl'U' ..i .        7C;i

r;.- , - . :

’ q-

.           ‘i.3 T ‘ f 1

---- _ _

7..-.01.C '

â - , ■_ 'a? . Sr-••„•"■

' ■■ ■ -

-or r- !

■' ■*» ’ ' ■ ’.

>C.       . a . .. ■ ' ■ ■

s     - . '      •

vj.


1

• \              ;er

- ■ ■

- - ■ -• -1

'- -- . ) ;

1 XO.Ql

i-' ’ Ll       «di       .Lj . '   ,...i

6/ j,< O’

20.0211.

rW-i.: sa L’.i or??;, Ici:.        .z?j . ior-^i

1 CiP.Cc

20.CS

.            cki’L iv

.0; n

7.0, •

Cp'.'J rriK f: \\ ? v- ț.- i „ c •« or -

■■ Cf

1                 ■                -      ■ . .....

c'                 - 1 _ _■           ■>

c CjO.OC

20.13

Pr e t aiire pro f e s4 on'. 1

6.000,00)

• 1 16

. jiGi...: cs.CcE.ri

'.. 201,00

n,-, <• rț

.li e cheltuieli

31.- .000, ?0

1O.3C.O3

P ihr x ?3i7u?'zc -..••ii-vr.t:

5.010,00

20.30.1 -

' . 3 ckeltuiali c.- • (r/fil xl -: :i:

?o o.oco.oo1

70

CEEb'l SJIEL1 DEC.kiO/O

2( looo,or

7.1

£ • •"x P i s jj X*. -. J fJ ' 1 1 -J M ■

: ■ EuOj.ool

7 ..02

ACti ’, L »

20 O.( 0 0,20

.1.0133

..lOLUcl', EȚV.Z.'auV.r- •.J.iC.iSÎ. k) it1'.’1.; CC

l -c,.-. 1.

20 J.C

84

tG - 11 SI-ECTU/1E P’ AKH _ RE OEE ENI1 3T CUI El-IT

RECu? -Ik: - Ej.- rJ ’TL

■       'l13,12

• 1

P-.

1—-4 4—“1 : ■, R, > -1 ,r'J E-i

C l ; v—' y-CL

f."* <îi' (■-!< p;

n bio r' . 1

■ — * ne 4 '

" < 1

EGEPl'I SI ’ ECU ÎE’ .-P

2           -.-,0 10,2-0.

►ICI

71-tic          i i: c cc . ruii' recvror

k- ■'        lcv.rcrt'

• .260 Of?

g

‘lOi' Ljc.t: t. iiia-npi\.c.non*i . recciccr .ecțiun?a de C”"tc ion? e a 1'V7fciiil:iikcai

t. .1 r.i J’l r.’ic '. r,

•• -.:. <LRu;

/.vi.Gj ■

' .x ci.:                   ■. '

.S-? '.V ÎJ

. ? f             | ... r- -

. :x..   .                             E .     ....      C.- . x.

,■ f

07..-1G

,-f

-1

1

;0t

' ... 'i

*     .   «■ ■. f      X .

!. 5 4 ’

03.C2G

r :.. .-.c

0,001

I

i '                 ’ 'r '                                                                                                                                         T3<-T-

|_________________ . _ . . - . _

{59       ____ • f--LT;f c.-pr. jr„,.                                               :a.rc,~o

’ o'’ J *-• ■                     ij_ - Q.l co,no

i . , '•     . •                                                                         ■                                                                                                                 Î/ - . r n r

I65.U2A-O4.G1 irtV&l^r«iintî>ei.’HK;ar .‘nf<                                                            . G,C*.'
।     1 '.u'.-. ul; bcc

/..VLC-L :.-idE...CAL'..E > r

, kxi--’£2’ T3 fT-‘)

1   il«—• A A E 1 .               k. • J.--J.l

_ -----------------;

c-.... •          ■" j>

——-------—---------- _

'00.02

i. vEMTURI CU?J; iE

60.410,0c

. — ----—-------------

--——— -------„—.------------

, 1'5.c '.03

.le

O.1.* 1' u-O

1----------------

---— --- _ ---------

------------------------- — — '

'13.C3.C ■

E. IAU.1 - U'i:         ’i-.l xiiî

/■ ..Cl.'J-

---------------------_-------------

--------------------------- -----.----- --------...—- - ... - ------— —

-3.02L

<.V '■ ’'|X    0: tJC’u li

?-../CV0:

—--------------------

---— ----------------------- _ --------- ------—--—-------

-----------------—-------------

./0P2E.05

" .nituri t.L'. c• ud ivii i : u .u

.'' ..7cJ,C 3‘

- ————.......- —-- --------------------.— - — -----

——.—----------------- . . ----- -------,

3r'.02E.03.S >

' al 2 \ „rituri iui<'cace<,.vr! 1' tcliiriarî^; cat e a't’.vf

‘.S ..ilifc        2.4/iOCG

--„------- --- ———-----------------——-------------

—---—. ————.—— ■ ...--

'31.00.0"

n <

.

M r*’ b‘ Q. u_, >. i—1

H

C J l'j , ■ (■ >

1-

35./10.0O'

- — - — - --------

----------------------------------- -------- ----—---------—■■-——-----

----- -----------------

’jO.Cfc

Venituri diarr sfti ic’• ’ii '• ■ut = rctv

25.110,1(0;

> ...._---—-------- -----

----—.-----...---------—— -------------- — — _ —----

— -----------

! 33 .U/E.'Jt)

Ta . >. -‘!t_ cciuti ;li_: Ev:rarii.

.'.200,1 OS

----------------

------- - -------------------------------- —-----------------

------ - - ----------------------

■>.Rt Ttrituzi din •ne.-.." x .e : "cu :i 'Le ?.cdVi.;.d

---— — — —

--— _ ------ - ----------- - - - -----

- --------------- —

.17.U..E

Er. ’.i AjrE.;i*.’iiiur..'-.re. : <„v:t -■■•Dwr‘r’.?

; .5 / j, Eâ "

i?.uTi sl ■ Ji.        ’

-fl- j

- - - — - - - —- - _

- . — -

'         _ ■     IU-                      '

'-<■ ■'■        1

i

c.o:.c

' .. iele 0-’’ lV.cî -.r.

<. .Ci SL. |

9,02.0?

,.r .       - f •           . • n. ,ț 1 cu. ’a

1 ..'('.cs;

23.02 .G

„ .. c •..       ... s.                ...

S.uSO.iJî'

r’0.0i.f'S

C irburajiti lubriflFrd

■ 10 000..90'

2C.01.30

Alte tunuri si rurvicii neutru in .reținere ci ivutC-icrv-rc

±5.000,001

2u.9S

lunuri de r.a.ur„ ob’ »cte)c • ■' • unenrc.'

■ /'S.COO.Gu

20.0S.S9

dt: oiJectc in- .mar

23.30JJG?

29.23

u. .yk... r, 'zc.r !.«, „n 1...

■ 2.CjO.Gj

20.0 .01

D JiL-sari in'n u , ueu "i. .ra?;. nrl

2.000,05

Si.’?

' ?ir.C.re oftsic iui.

3.000,00

iO.au

-d',3 chuliuic-li

iojio^c

n0.30.C±

Pechtine. :t vii

10.. ±0,03

201 .„02

Drtx)col i renr-; .niai-e

° CC 1,0 3

iu iJ        ;

1 »L.

। li1

:9S..;0,GQ

'?L: : :.

.... ’                   ;      •■ .d S'U '

•ii '..';Jn

1

î j.C. -

■l- =2                      r ‘2'2. ..u’llix.

__

- -.77       -2

1...            •

r 1 - -

’ • ■ ' . -■v > ’

. f'i

• -

•ridlc^r i, jrteta.

....... jir.uir.Liei.ncice.von lui’

Ti ;-.>■ !

22-T4)     1

£   JUNE A TOT.’l                                                                        1

ip ..’

. L .. ...

k j.‘ 2

1 i

' 1 i-î o $ X । C:J 1 ” .

i?3.i: ..0_.cC’ ■

Lo.OO.d.j

i '

C J 1—1 f. ’

-

1 f1

1 .

1 C.’

1

‘ -J o cn'

*

Vj; I

1

Li? o.ei

c2. '.XZ-.UE.- ■ jruri^i: - rGCII

■   r;.,S'.ÂO0

1' SaU’G

..'criniri li i /res.rG ce sii.Te1" iakCcCd' i.u:

u.’ ,S2j.Cv_i

32.J'"?.uC

‘L- /tui iri J ' 'ir :C aii c.c ; 'leii i;k cL':

r2.32C.C6'

2.C9.02.

SUSVENiiI rZL.'l.-.iuTElL.vELE LE XlGELi f .

fEi.? JTLl 22        9. 7.'.2 O.GC1'

2.G.G

vV.L' emil >ic j.5 juțeiPi i_te .ti

: ÎX.'.iHT

■.e.olg.ci

_• i.■’ j i . >.1OC j.îC T)chu.'il L . _&iîl. ’.zr?;1. atc .’F.V... . contraeo.'lui c c ac‘X itU: -per/va

V ‘        -   li^LGO-

S’±"cnt’... c 1.' Io? '/cT-î iirt ’at?i

2.570.CC0/ Oi

Su^entii . j .g:.i In.       ■ volic.

.2.57..Pj.j.C^

:         !_■ ‘ -■ E".. ”G

4 < Jv • 1" . .    • -.

'.HELTUIELi „JPȘTT •

3.2-GXurC;

ic

TITLU , I CHELIU’ELI DE PEDSOITA-

'.S:.7XX )!

10.01

C cltuicîi -alirialc L?.rd

.C2.250,0J;

J.C ..,c _

jO.j_. 7

. -Igili de Laza

I ide; • lizade e1.: „rai.:

37J.CC'.TI i °9.230X3)

10.02

C.hi.nuicli ral - riql? In naiuz.

■ 0. jOO.OG î

K_\

Ci

QJ 1

1

■^icl.ete q.c TT.c.

X.SOC.QO-

i 10.03

CGntrDuui

lo.isr ce.

i0.03.ji7

Cciitrlhuti' rs^urâ.ork u .htu curier.

1AL/J.C0'

0 •'

7rT-7JLTj ’IL'-’TJ Ii?!?’ DCI

•.72G.C2LC )’

O

1

1

I

.tur4 s .' .rvici;

0 •"<. < n(Jr

i. .' - < . <■-> .      } • J J •

.- ‘.vi.Oi

ni’/o.

ssc.C'v!

PC.G ..0.-

■ ter'al?, pi. tr*1.e*.v ..jcc

20.0jl.Oc

J              11 ’ îV "Ir f _            . L1.C ..C -

"GOTO

- . > > r 1             v.i ; ■ c                               /S

- . r \                                  <' 3 ' -i1

' fA

2Gi.jL

.U .. .. ■.: ..                •■ / / ț7 •

..... ■ .. . ../. . .

G ;• :■ ■ ' '              :■ '.-fa                ‘

■ . U\                              . . •

. —— • —.—.. — . ____

. •       .               ...T. a-

! ■ G ■» j • ■

.. r.' :■ ; .                ’ • .2’ ' . v, ’,

i                                .

■> .

:                      <                                                                                 X .

_    - ‘V-i-V         - i. - •

'

1              .        ■•    1                              ~ '

_ .

/                  ".xr.i .'■

. ■ „

G' ■'

1 -■-.

■:■. '

i        • '    .                    ■.-■.■

L ' 1'. Z

uv-.i ■■ ~J7 ■■          ' ■'

■)            i -.

. .. '

r .          -                                                                                                                     •    • •’           - -•-» r

1 ki i                         •                                                                           ... _ ..           - .2    «     .

î’i ,                                                     k . < .        .’I      . :                      :

' - ■

1 U.* 1

r r <♦    ■

<. >

1 1

i 1 i 1

■ 1 • • ! -•» । y-G 1 ». ..» .. • i ol G । ■ i l« i

-. ।

■>.2 -2.020 ■ J

. • • *7 .

1 H ri

1 i

1 ‘ =5 iy i - '■! . i’.'i I ‘t,

• -)

J ■ -1

1 .

I

1

1

I o

I

1.... Ir ’ *r- • ! ( J ' ’i 5

r j « -»

1 ■ .

« -« , o 1 ! 1 o

-. -1

c:

.v.Oi.Ol               .c!'         <-/•

o7G.CC l.,.00

10.01.17               Inc sin. i’.jtie dshni?

29.250,0.9

10.02                GiC-M/eii sa        r ru.tu ■             ________ -9.500,00

1C.P/.00

i'ichetc de- v c rda

1 l§ o

_0.C3

.. dcnu io’/d

10.150,00;

0.0. .97

2c.: i ia          u.oiic.

;20

। | i 1 i 1

... IM !h ip. ii y 1 5 15 11“ ț--. ■ '! P

!

io c..

7

'20.0..

j i.iliu .>...' ■ - ’ C

2.6G.22./C

1

l t"! ' O

O 8

- u.. iti-.v’i ic- 'o ii'cu

25^,00

pO.fi.OO

. -ctc .J.‘l . pCÎL JL u Cu ‘.L-.I.'â?

29/00

O'V'l.OS

Inc J 't, ilui.im;. ;-i fo.. inc.-icâ

¥i o 1 cp r j

i

ho.OGC-2

Cm 1 SÎ     JTl„at2

i2GCf'i

7-.O.O1.C3

r c rr . .c’3CGi;iniicc ,ii;.' dio, iiLeir .?i

!

1

I

1 '

1

i

'o 1

ci I

:„0,01.u9

i

c» • r ।

«

^F)

A fj <z>

—F । : g r !

.

1 • • |E.

r

?. >75.^10,03

G'-'.C-

• i' l ;i.c. iier/e nr.         i- uit'r:

22.77 0.00!

20. J... :k

. : .(.j.C ■’1 i lL * t?

3.722,00!

L 5 ■o

. ■ ...r'-d-’, .nil-..»

7..7-J,90’

•0.05

_-v.îv..' " d- nc.tur c’-iut-lor c? yici.uC

y.bîo.e-1

P <1/3.30

/ ke Jjjkcte da ir. -end r

' 9.2<lO:i 0

i- - ■      - ---------

20.06

Jar?/.ari, det serj, t-.cri."e:;:.i'i

1.77/00

[ko£5î'

i-;

CJ-3 ; 3 h-. p ! ra ; - i |S 1 ' t- , i r. । n i i

... i0,00

G Î.G.C't:

a.2-

...7/23/ .

3G?2...2C,y

ii S.i'îll-'d

■ .1/ - 'T ' <■■ \‘:r ../Vil. " •OH'.d T;.V:-2'C” '

'•**** i

---- — ------ ._ - . ----------- -------------------

- — — ■ . .— - - —

r     r?

f » / . . ' 1 1

<. 0

—-      - m -n

» 7 1

p.O ’G

7      ' 2 '

W          r ,       - < -

— ■ . . » » — -

-

’ * • . .. . .'

— ----- -----

. - • « —. - ..... __ . - - ---

-1    —   -

•» —■

* tw ♦    ' —   -•

. - -

.-r • c •• .. •< ■

7o, Kkk'u |

------... -

_ x -    -                    .             —  -•       •       —

*. - .• - --- ■ ■ *

■ ■ ■

— — _ '

'ECTJ'JE. IO'

" * 4 _____________ ___________ . _______

_ -------- -----------

—-----

■1-1 ...

C I.Uz.

■T... .. k        1

1. :l’i i urJ. C. jRî.kk

-----------

a;. b-J/'Oj

37. -571 O.OC'

- — ------ — ■ —

- — — — . .....----- — -

_ . —— —--- —»- —

----

—— ---------------------

.r.       Ji.I /Er:Sr--1.3

37. :C7.. ’ uGO

_ - — -

--— — » - — — -

- — - — - — — ■ —

--------

------- —--------

31/0.01

r... EcN" - .1 DE ~ W b... .. • SE? VICE

27.- .37... jO r Q

----------.--- . - ------~ —---- ----

------ --- — -- - --

...........

------------ . ._

.-3.02F

V        c’hi ur. ■ .: be.. ti vicii i-le cri

. -.î

3/ .32- . ...00

-----,— . .

—.............. - — - ■ - — —---- - — -

— •* - -- — —--

_ - —

— — —

33,u2 F.c:

'\knku;i (. -n v •.< k.f ■ t ■■ .1 "ici’

'’CF.k'.il.

------------------

------ --------------

33.0/'k

ikUxi f i i con ; :t. . luci ciak cu ■- d . c..n *. ie

-     '.y;       ; c i.

<■

_3.;'7 3..n

--------- -----

----_ --------------------------- —--------—-------

------ ---------

----- —

----- . _ —

„3.12F.30

Vcm.r; i uin. con '•? .kk iaciV3iate cr din- ... u:i.cum: -k :?ta de ’’yjoeo.’.lE kat

.. - ~ ...1

. --------- -------- -

. . _ ... - .. _ --- ——----- —

—-------- - - ---

-----

------------------

37/ V

.’l ’l/.c.u          16 l . r     IÂJ v_:t

16

.. • “20.0 j

_ ___ — — ------------ ----

—-------- ~ ----------------

_ - -----

—------------ —

37.-2 -.01

J.'î " ’    JxL~ jC.i

lu2.520.r-. -

. —.. ■ — —

.—— _ — -- —— —----------- —— — ----- --— ---— — ■ ■

* — — . - —— -----

--------

---------—_ _ .

r*7 yi _

k-.'c .arii dl... ‘ c 1 v .t.c. xU. :c e . i

FU        . .

.k-’:

-     ' .i fi 3 1

- ...

;’e de. ”c!i -» a x.tu'.ci’/.ri r e vc..- ,r”ir-ro”i

. . -

■-- — - --------. — ------------

—— ------ ■• -— -

. — —

■ -----— -

3' ,k.

< k ;-cC ’’.u'.;r de fii iUÎC1' - ’.

11. /I. J O ■ .

_ —_ - —— - —---- .

...... ..... ... .....— - — • -------------------

-------------

—-

—------

.9      , ,■

V 1 L~! ! H f—1 »—t . -J (j • ■’ ? ■ t J 1 ’)

•I ît] l.J i

i id

r*

1 /*’

Tr. 1 ț            i\. i .• ■ -

j ..   . }.j            .■.  _■

-• - - • -

. ... . _ . - ------- ------------------------

---—---

—---—... — -

- 2.-2.-

.' 1 c/u ■ ’iol- ''k 2R’' C ..■ "trl:

------- - — . ------------- ------ -----

---------

_________ '.. .!

Jvlr. cfoJ. r.e la           <■ e k . cau i in-uia .

op: .’ee       i'i/.e

ț

2.02-.7 ;

pai J-'l c              c-i iT eu ouo. ir. pi a. t îc

.              .... 7/1:. i...k

...

-■ .'■ .>-0

irokc.einr rm=i .cjc dt i. Ek 'jockdjr3

.feieiik p'b..ca.cki

~ '

n : c ;r ;• jr ar c 2 014 -/<! 2 >?

i

--- . - —..-

-------- --- - -------------

... . - —

-----

—1 — ——      —  . »•

:3.0~”

CujvtaJl dr. la ■ Le sdmi:.k; -ar’i

Ss,-.’.. ■.IE}.! o

-------------—-------——— - — ■

- ------------

- —•■•—— - —

--------

•_-3.U2x-.lf'

Sv,*r. entii '.'o la. b''gel e oc".i ’’ er-i-'’i kiaa curente :n ckidUi.îvJ ra-ik’ K

1, x .C r iCÎA'lG.iJr;

x/.CO'lC J

1

lrrTu..vr' ’■ ...•■jkc/jJ k - a ). x•?.,’?? virc-nr

. 'a cii/lmic17'".

. /. ' •r' ■>

- „ .v.-r.-i-'

?a rici io'-u.-j”’ ca.rc.'Ji

■ < 1    ■ .                     ./

— _. — . - _

------------ - . _ . - ------- -------——.——— — - —----------

. —— — ----

—------

— - — —. . .

i.ov <

Sl? cc’i'J. ■ ’.JrkG'kkuiu. ekk;l i ,.i:

l. u:

-              .       fi..

L? .            ; X •' k

। m /. * A.’ ►ț t

r k !:'î

- '

l » « ,

। .

i o

1

" ' e

__________

---------1

- ,.or

SUxiie piAvju. ( . i. ?r.lf k ,..kcr\k c<myh

..i Ci 'CI ..... (IU .

- ;llc r.^r..r±               C w ' îlj.'.l? ItC.

:. ' '?/.C

-----.---— -- -

____ -—-----------—--—

• — - ---------— ---------——-

——■——

---- . _

’ •:            ”r :    <    • 1 r. ku ■ ■ :

. J ",

'.21 '

..............— . - . - —— . - - — — —--_ . —----

--------------- ---- .. --------

. ..........

--- ------------

4 .02 -.61.6;

u- ik. ..k.

1        .                     J

................. - —------ ------ -------------- —

------

.......... -

----------------------- ------------------- .. — — -

■z

-----------------

------------ — — .

.................... ............ ...... —.........- • • • ■ ■■

----

•        .. . r r- •»

v

CH - .’-.■k L           . ..

---------------

. -. ■ V, . - 1 ->       .’

•_;r

T* T7 ‘ ” k1/  •    —   77                          -       .

! ■

t-

p /             t f

X -L}j .. »,.xl ’ > .•.

«. . . L L —                        .

-               ■                      •   4 '

/

—------ - - - - ■ ■ — • -

, , *.* • ' -

. .. —

-

- • »

. . . -- _ . .

* ” • ” -

* •— • • -

— ~ — • - •- ......*——--» ’ — —

i

‘        7 ’z- '

1

T —    '      -■      <•’     ••-

- • l ♦ - A ‘r

ik.Cr

■ - ■;/ / : '

w ÂJ.A - - Cj___ U ■ .

ko/o'

iSO.Î

o ; i

« :

£ !

O

! . •

H râ i i i

1

1j.( jO.CO

k9.?t

-rd .C JiICKUUjÎ

c.>C j.'C'O.GO ■

■ 7/AC.lj

j>. cli 'k’iieji ci.i ’r‘ ■v..,.i ?i i .li

T7C/.OCJ.O

5':-

i 1 ». >

•'! i

*■■"1

■7.I »■( -r J

Nil

1 .'

! i-l

i ■;

H

i l1 !

1 '■<

1

1

1

.-U.COO.CiO 1

5C.40

Sume aferente persoanelor cu hcndica ) nemet dr; ie

A‘r‘-z.OOO)C'J j

C’iELl UIELi C '.. iT ' L

S.l'SS.c^O.CO

TriLuLiji .-.c'i 'Ei'?TT:.-rC‘.'E

305.33000.

71.01

.ACiire fixe

C ,L t 2 /_ L. U,t J 1

7j_.uL, 31

Cm trc.ctii

'20,00 i

71/'1.02

1 ixiiai, echirt .:ienm s; mmo; c: de mpci t

3.0 A.09TC )i

-X 1 j

> i

GO

Ă’chi’ier. prrtU'v;. r-iec d rltj ac ive coi/c-

li./39,uO|

3L-..TIE5'-C1 L IE:. ’T               IO

curent

/Cil lUhU:.

-63- )/■//j,j : j

Za

i'iTLUi. ::i::ati EEEcnjnTE tn peeco t J’^NLLCuRENi

EECUrErL.TE

•. . :<?o,cj

3j.0x

?kti nect” te in a*di p’tecideaH „Lucimerate u. ""tu1

curent.

1 »

i C’

! "

1 *k> •

1 (.O

1

1

O

32.01. ■:>.

?JAți efectuate in -■CmAe. .dea id.sci p .r-.te . i. /.".l secțiune'. iurr ?c..i?u ' i d^ctu'uikc'1

.. Lx't 11.

- ' 60 (.PTen

e '-.u'     . ■

i•^‘'1. ncî ; c< /      ■ j- - • ■•'.» t îil t ।       .

■k./U./A AC

« ' 1 ' ‘1

■■ ■;. ••!? .•!£■ ■ ■_____________________________________________

/".3ÎA .7- :..l r.20

1

1

1 |

S l

1 i

1

L

c>

■ ■

! Ti

ig

।.

:-l

L :

i

1

93.-1'3,00

zC.Ol

E ~ iV'.'." t i .‘ervici.

"3.9CJX J

2C.01.J1

^i.nr.i'ii'7     i-jjrc--

^.CIQ.DO

.20.01.0'’

J l'\. .i’Ie pci’trr cu. ctcil ?

2.200,0 j

kc.o'.os

Ii ce'zit, i7”mki.c.t .ifcrv 1 io.iIc;

±1. CC 0,03.

.-?o ci i?l i. .piu?.,.. .

9 z' nn । • 'A      «    w

'20.C1.C5

•'bur^-iti si iuTil: :ar .1

ICf.vEJ.OOi

1      ■'5

o

...lit .runur’ :i ?:’• «în.. ’ .-.n ;C ie. ?cu' ?     .

i< 1 ) | vH

i.'O.C.,

L. .

‘Zi. j

• -- P

*•

23.23

■ .. C '■ ■ ll.a ~.i.

>2; .. 3.0.

‘ ’lj          Ț.”,, .

■/

'20/' 3.- n

\ . OC    ti •.

1

_______!____ ___ ■ _ _ _ . _____ _ _____ _ _____ __ _

i < i • I • - .            ;                                                   '       -                                                                                          (7

2

- • ' '          ‘                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -

*■<

3