Hotărârea nr. 117/2020

HOTĂRÂREA NR.117 din data de 28 mai 2020 -privind validarea mandatului de consilier local al d-nei DOBREA ADINA IONELA

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV C? CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040/268 213 020' Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria=fagaras.roj'„

I sl I*

HOTĂRÂREA NR. 117  V

din data de 28 mai 2020       ' 1 »>’n' ’


-privind validarea mandatului de consilier local al d-nei DOBREA ADINA IONELA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 34.488/1/27.05.2020, Raportul de specialitate nr. 34.488/27.05.2020,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere:

 • - Prevederile art.31 din Legea nr.215/2001 privind admnistrația publică locală și ale art.100 alin. (33) din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

 • - HCL nr.6o /31.03.2020 privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Pintea Cornel Octavian, datorită lipsei nemotivate pe perioada prevăzută la art 204 alin 2 lit d din OUG nr. 57/2019

 • - Adresa nr.34187/25.05.2020 a Organizației Județene a Partidului National Liberal din care rezultă că doamna Dobrea Adina Ionela este următorul supleant pe lista de candidați ai Partidului național Liberal pentru Consiliul Local al Municipiului Făgăraș,

 • - Procesul-verbal al Comisiei de validare,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.5 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului local al Municipiului Făgăraș, aprobat prin H.C.L. nr.235/26.09.2019.

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(i), art. 139 alin.(i) și art. 196 alin. (1) lit. a), art.597 alin.2 lit e), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i.Se validează mandatul de consilier local al d-nei DOBREA ADINA IONELA, ocupând poziția 14 din lista de candidați la funcția de consilier local al Municipiului Făgăraș din partea Partidului National Liberal fiind membru al acestui partid.

Art.a.Dna DOBREA ADINA IONELA va face parte din Comisia de turism, reiatii externe si integrare europeană și Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau comunicare, în cazul celor absenți de la ședință, potrivit art.3iAi alin.(i) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, corelat cu art.597 alin.2 lit e), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative.

Art.zț.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Secretarul General al Municipiului Făgăraș.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA. MALENE PETRU

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri in funcție - 17

Consilieri prezenti-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex. Afișare

 • - lex d-nei DOBREA ADINA IONELA

Cod: F-50