Hotărârea nr. 116/2020

HOTARAREA nr.ll6 din data de 28 mai 2020 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 APRILIE 2020 (ordinara)

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV O7 CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREAnr.u6 din data de 28 mai 2020 - privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 APRILIE 2020 (ordinara)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Ținând seama de procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 30 aprilie 2020 al Consiliului Local al Municipiului Fagaras ,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului -verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 APRILIE 2020, ședința ordinara, conform anexei avand 7 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic( CL)..Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru,......împotriva......, abțineri.....

Consilieri in funcție -17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar

 • - lex. Afișare

 • - lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod: F-50


ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV _ n CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ■ ț.} ■' I Sraț

l<     * '' Strada Republicii;-Nn-3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 21 &020-

' v          Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro 7     •

'   '.!<• ii. •-

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 30 APRILIE 2020, in ședința ORDINARA a Consiliului Local Fagaras, ședința convocata in conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc in sala de ședințe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele 11:00.

Domnul președinte de sedinta-Lascu Iulian: anunța ca ședința este legal constituita, fiind prezenti 16 consilieri si 1 absent: dl.Clont Valentin.

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe, d-na secretar general - Laura Elena Giunca, dl.Dan Ludu- Dir.Buget-Finante.

Domnul primar: "Datorita perioadei declarării stării de urgenta in care ne aflam generata de apariția pe teritoriul României a coronavirusului SARS-COV-2, in vederea diminuării riscului de transmitere a acestuia, va propun ca astazi sa se desfasoare la fel ca si luna trecuta (martie 2020), toate cele 6 comisii de specialitate ale consiliului local (cate o jumătate de ora fiecare comisie de specialitate), pentru a dezbate proiectele de hotarari, inclusiv cele de pe ordinea de zi supliemnatara, după care, imediat sa se desfasoare si ședința ordinara. Fac aceasta propunere tocmai in ideea de a respecta masurile necesare acestei situatii de urgenta in care ne aflam, cu respectarea distanțării sociale, purtând masca si mânuși de protecție si veți completa fiecare cate o declarație pe proprie răspundere.

Domnul presedinte:Supune la vot propunerea dl.primar si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

Domnul președinte: Prezintă si supune spre aprobare ordinea de zi, după cum urmeaza:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 31 MARTIE 2020 (ORDINAPA).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, ca urmare a indexării cu indicele de inflație comunicat de M.F.P.

Discuții, Întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare Înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru, trimestrul I 2020 Ia data de 31.03.2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 5. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr.182/2020 a Autorității de Management pentru POR aferentă proiectului "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraș".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 6. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr. 156/2020 a Autorității de Management pentru POR aferentă proiectului"Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș."

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 7. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat în Dosar nr.3.069/226/2019 aflat pe rolul Tribunalului Brașov în care Municipiul Făgăraș are calitatea de apelant în contradictoriu cu ACHIMESCU OCTAVIAN VASILE - Obiectul dosarului fiind fond funciar.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - 16 ''Oturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la HCL.nr.227/2015, în sensul aprobării modelului Contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenți economici în Municipiul Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti ri 17 consilieri in funcție).

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Art.i din HCL.nr.47/19.02.2020, precum și acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transpoert, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de S.C.ECOTERM S.A. Făgăraș, în faliment, pentru luna februarie 2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare cu nr. De 12, De 718/12, De 900/18, De 1070/1/1/8, aparținând domeniului privat și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

 • 11. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (MAI 2020).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

Domnul președinte:” La punctul „Suplimentare” avem următoarele proiecte de hotarari:

l.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren-domeniu public identificat la poziția 1219 din domeniul public al Municipiului Făgăraș, inscris in CF.nr.100075 Fagaras,în suprafață de 3.536 mp, situate în Făgăraș, Sos.Combinatului, nr.iA, in vederea formarii unei parcele construibile care sa corespunda cerințelor impuse de CNI in vederea finanțării edificării unei baze sportive de TIP 1.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune sure aprobare înscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție),

2. Proiect de hotărâre prirind dezmembrarea imobilului teren-domeniu public identificat la poziția 815 din domeniul public al Municipiului Făgăraș, înscris in CF.nr.106338 Fagaras în suprafață de 34.242 MP, SITUAT IN Fagars, str,Combinatului, nr.iA - Parc Regina Maria, in vederea formarii unei parcele construibile care sa corespunda cerințelor impuse de CNI in vederea finanțării edificării unei baze sportive de TIP 1.

Discuții, intrebari? Nu sunt. -

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție).

Domnul președinte: Supune spre aprobare ordinea de zi per sansamblu, precum si ordinea de zi suplimentara si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr. 101/30.04.2020.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privând aprobarea procesul ui-verb al al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 31 MARTIE 2020 (ORDINARĂ).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.iO2//3O.O4.2O2O.

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, ca urmare a indexării cu indicele de inflație comunicat de M.F.P.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.W3//3O.O4.2O2O.

Domnul președinte: Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul I 2020 la data de 31.03.2020.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.io4//30.04.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 4 de ne ordinea de zi:” nroiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020.”

Domnul primar:” La acest proiect de hotarare avem si o completare.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu completarea acestuia si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.iO5//3O.O4.2O2O.

Domnul președinte: Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr.182/2020 a Autorității de Management pentru POR aferentă proiectului "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraș".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru si 3 abțineri: dl.Alexandru Florin, dl.Mazilu Alexandru si dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.io6//30.04.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr.156/2020 a Autorității de Management pentru POR aferentă proiectului"Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș."

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru si 3 abțineri: dl.Alexandru Florin, dl.Mazilu Alexandru si dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.i07//30.04.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat în Dosar nr.3.069/226/2019 aflat pe rolul Tribunalului Brașov în care Municipiul Făgăraș are calitatea de apelant în contradictoriu cu ACHIMESCU OCTAVIAN VASILE - Obiectul dosarului fiind fond funciar.”

Domnul Malene:”As face precizarea ca in hotararea consiliului local la art.l sa se adauge inca un aliniat in care sa se mentioneaze ca in termen de 5 zile după fiecare termen de judecată apărătorul desemnat la art,l sa prezinte o situație privind susținerii fiecărei părți în ședința de judecată precum și dispozițiile instanței pentru următorul termen.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

DjomnuLpresedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentul dl.Malene Petru si se aproba cu 12 voturi pentru si 4 abțineri: dl.Alexandru Florin, dl.Mazilu Alexandru, dl.Motoc Alexandru si dl.Poparad Cosmin (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.io8//3O.04.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 8'de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la HCL.nr.227/2015, în sensul aprobării modelului Contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenți economici în Municipiul Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si 1 abținere: dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.iO9//3O.O4.2O2O.

Domnul președinte: Prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Art.i din HCL.nr.47/19.02.2020, precum și acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transpoert, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de S.C.ECOTERM S.A. Făgăraș, în faliment, pentru luna februarie 2020.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si 1 abținere: dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.n0//30.04.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare cu nr. De 12, De 718/12, De 900/18, De 1070/1/1/8, aparținând domeniului privat și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.n1//30.04.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (MAI 2G20).”

. Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si 1 abținere: dl.Malene Petru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.H2//3o.O4.2O2O.

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de la „Suplimentare:” Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren-domeniu public identificat la poziția 1219 din domeniul public al Municipiului Făgăraș, inscris in CF.nr.100075 Fagaras,în suprafață de 3.536 mp, situate în Făgăraș, Sos.Combinatului, nr.lA, in vederea formarii unei parcele construibile care sa corespunda cerințelor impuse de CNI in vederea finanțării edificării unei baze sportive de TIP 1

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.H3//3O.O4.2O2O.

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de la „Suplimentare:” Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren-domeniu public identificat la poziția 815 din domeniul public al Municipiului Făgăraș, inscris in CF.nr. 10633 8 Fagaras în suprafață de 34.242 MP, SITUAT IN Fagars, str,Combinatului, nr.lA - Parc Regina Maria, in vederea formarii unei parcele construibile care sa corespunda cerințelor impuse de CNI in vederea finanțării edificării unei baze sportive de TIP 1.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 17 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr,H4//3O.O4.2O2O.

Domnul președinte: Mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței.

Drept urmare, s-a încheiat prezentul proces-verbal in 3 exemplare.

SECRETA

LAURAELPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, LASCU ÎVUIAN rț\ / 7 \\/

PJ.