Hotărârea nr. 114/2020

HOTĂRÂREA nr.114 din data de 30 aprilie 2020 - privind dezmembrarea imobilului teren - domeniu public identificat la poziţia 815 din domeniul public al Municipiului Făgăraş, în suprafaţă de 34.242 mp, înscris în CF nr. 106338 Făgăraş, situat în Făgăraş, Şo

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOVJUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ (jSSJ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020<

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras:r9^ j >

- privind dezmembrarea imobilului teren - domeniu public identificat la poziția 815 din domeniul public al Municipiului Făgăraș, în suprafață de 34.242 mp, înscris în CF nr. 106338 Făgăraș, situat în Făgăraș, Șos. Combinatului, nr. 1A - Parc Regina Maria, în vederea formării

unei parcele construibile care să corespundă cerințelor impuse de Compania Națională de Investiții, în vederea finanțării edificării unei baze sportive de TIP 1


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinara,

Analizând raportul nr.32028/30.04.2020, precum si referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras cu nr. 32028/1/30.04.2020 privind dezmembrarea imobilului teren -domeniu public identificat la poziția 815 din domeniul public al Municipiului Făgăraș, în suprafață de 34.242 mp, situat în Făgăraș, Șos. Combinatului, nr. 1A- Parc Regina Maria, în vederea formării unei parcele construibile care să corespundă cerințelor impuse de Compania Națională de Investiții, în vederea finanțării edificării unei baze sportive de TIP 1,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de adresa Municipiului Făgăraș, adresată Companiei Naționale de Investiții cu nr. 52650/18.06.2019, înregistrată la Compania Națională de Investiții cu nr. 14710/23.08.2019, de solicitare a realizării obiectivului de investiții "construire bază sportivă TIP 1, Șos. Combinatului, nr.iA, Municipiul Făgăraș, jud. Brașov” și prin care ni se aduce la cunoștință faptul că am fost introduși pe lista sinteză a subprogramului ”Complexuri sportive”, aprobată prin Ordin MDRAP 2833/09.10.2019 de Memoriul tehnic tip al Companiei Naționale de Investiții, în care este menționat faptul că, instituția nostră trebuie să pună la dispoziția Companiei Naționale de Investiții, imobilul - teren pe care urmează să se realizeze baza sportivă, de formă dreptunghiulară cu o suprafață minimă de 13.202 mp, precum și de documentația topografică de dezmembrare nr. 22/2020 întocmită de către S..C ARSU CAD S.R.L.,

Având in vedere prevederile: art 3 alin 4, 9 alin 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, art. 25 alin. (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată(3), cu modificările și completările ulterioare, art.879 alin. 2 si alin 5 și art. 880 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, Art 23 lit h, art 132 alin 1 , art 133, art 134, art 135 alin 1 lit a si alin 3 Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evedențele de cadasrtu si carte funciara,

în temeiul art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.1, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a și art. 287, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă dezmembrarea imobilului teren - domeniu public identificat la poziția 815 din domeniul public al Municipiului Făgăraș, în suprafață de 34.242 mp, înscris în CF nr. 106338 Făgăraș situat în Făgăraș, Șos. Combinatului, nr. 1A- Parc Regina Maria, în vederea formării unei parcele construibile care să corespundă cerințelor impuse de Compania Națională de Investiții, în vederea finanțării edificării unei baze sportive de TIP 1 în doua loturi:

 • - lot 1 in suprafață de 30.742 mp categoria de folosință curți construcții, proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, județul Brașov

 • - lot 2 in suprafață de 3.500 mp categoria de folosință curți construcții, proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, județul Brașov

 • Art.2. Realizarea grafică a celor două loturi de teren se va evidenția în documentație cadastrală și se aprobă astfel realizarea tuturor operațiunilor de carte funciară în scopul ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului sau delegatul desemnat de acesta să semneze orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului-teren prevăzut la art.i.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul Evidente patrimoniu .Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, .77.. abținere, .^.împotrivă

Consilieri in funcție -17

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - îex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - îex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - îex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

 • - îex. Afișare

Cod F-50CNI u

Compania Națională

Investiții '


Io


. *                                     www.cr

|              Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Buc

teLi ■*-40 21 316 73 83 • fax:+40 21 316 73 81 * Punct de lucru: Piața Națiunilor Aq, i| __nr, A bloc 108, sector 5, București • tel.:+40 21 316 73 82 • fax:+40 21 316

Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de înregistrare RO142Î

Contnr. ROQ8RNCBOQ81151877230001 - BCR SUCURSALA II


Direcția Investiții-Deparțâmentul Sport, învățământ și Cultură


Unitatea Administrativ Teritoriala Făgăraș Domnului Primar Gheorghe Sucaciu'^t^£&

Piața Republicii nr. 3, localitatea Făgăraș,Județul Brașov

Telefon: 0268-211313

E-mail: secretariat@primaria-fagaras.roReferitor la: "Construire bază sportivă TIP 1, Str. Șoseaua Combinatului, Nr. IA, municipiul Făgăraș, județul Brașov "

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 52650/18.06.2019, înregistrată la „C.N.I.” - S.A. cu nr. 14710/23.08.2019, prin care solicitați realizarea obiectivului de investitii "Construire bază sportivă TIP 1, Str. Șoseaua Combinatului, Nr. 1A, municipiul Făgăraș, județul Brașov ", vă informăm că obiectivul de investiții a fost introdus pe Lista sinteză a subprogramului “Complexuri Sportive” aprobată prin Ordin M.D.R.A.P. nr. 2833/09.10.2019.

în vederea promovării obiectivului de investiții în etapa a doua, vă solicităm următoarele:

Z Extras de carte funciară actualizat ( vizat OCPI sau cu semnătură electronica ), la care să se anexeze Planul de amplasament și delimitare a imobilului (P.A.D.) aferent.

v' Hotărârea beneficiarului ( model CNI ) privind:

 • • predarea amplasamentului (imobilul constituit din teren și/sau construcție, după caz) destinat construcției, pe perioada realizării investiției, pe bază de protocol, liber de orice sarcini, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin CNI care va realiza investiția;

 • • amplasamentul se va preda de către beneficiar viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • • angajamentul de a asigura, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea șantierului;

 • • angajamentul de a asigura finanțare pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.);

 • • obligativitatea ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să-l întrețină pe o perioadă de minimum 15 ani;

în cazul în care pe amplasamentul propus există construcții ce necesită demolarea lor, acest lucru este în sarcina beneficiarului final al investiției.

WCNI

Cnmnnnîn Nr


Compania Naționala de Investiții


www.cni

Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucu tel.:+40 21 316 73 83 • fax:+40 21 316 73 81 • Punct de lucru: Piața Națiunilor l nr. 8, bloc 108, sector 5, București • tel.: +40 21 316 73 82 . fax: +40 21 316 73 Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de înregistrare RO14273 Contnr. R008RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA !Z\

Direcția Investi ții-Departamentul Sport, învățământ și Cultură

S Certificatul de Urbanism, însoțit de planurile de situație și de încadrare în zonă a amplasamentului, vizate spre neschimbare de arhitectul șef, cu marcarea în plan;

S Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații / telefonie, salubritate, I.S.U., etc.) conform certificatului de urbanism, acordul de mediu, avizul Direcției pentru cultură, culte și patrimoniul județean, conform Legii nr. 422/2001 - privind protejarea monumentelor istorice și alte avize și acorduri de. principiu specifice;

J Studiul Geotehnic cu referat Af - întocmit conform conținutului cadru și prevederilor legale la data prezentei (NP074/2014), care să pună în evidență în principal:

 • • natura terenului de fundare;                         /' /

adâncimea de fundare;

presiunea admisibilă;

nivelul mediu al pânzei de apă freatică;

soluții de fundare.

v' Studiu Topografic conținând planul de ridicare topografică realizat în sistem de coordonate „Stereo 1970” cu cote de nivel, curbe de nivel și marcarea obiectivului de investiții, avizat O.C.P.I. lăzi;

Finanțarea obiectivului de investiții menționat anterior, se va realiza în corelare cu alocațiile bugetare destinate subprogramelor din cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social derulat de „C.N.I.” - S.A. în baza O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investițiiy,C.N.I.” - S.A. cu modificările si completările ulterioare.                            /

Cu stimă,

DIRECTO

Manuela Irin.

DIRECT


[/             Y>^//

INVESTIȚir^REg^


SC ARSU CAD SRL

FAGARAS B-DUL UNIRII BL.1B MEZANIN

TEL. 0722.220179

CUI-22301721

REG. COM. J08/2299/2007

PROIECT NR. 22/2020

DEN. LUCRĂRII - DEZMEMBRARE IMOBIL

BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS

ÎNTOCMIT- ING.ARSU COSTICA

AUTORIZARE '

w Sera RO-B-J Nr. IMI/W 03.Z8I8

MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: Fagaras Șoseaua Combinatului Nr.IA

 • 2. Tivul lucrării: DEZMEMBRARE IMOBIL

 • - Se realizează dezmembrarea imobilului nr. cad 106338 din CF 106338- Fagaras in

 • 2 loturi, astfel:

 • - lot 1 - Curți construcții - 30742 mp.

 • - lot 2 - Curți construcții - 3500 mp;

 • 3. Scurta prezentare a situației din teren:                             -

Pentru intocmirea documentației cadastrale am parcurs urmatoarcle^etape,.

Identificarea amplasamentului             / &/'        Nf \

Documentarea tehnica

Măsurători efectuate in teren

întocmirea documentației cadastrale C-              /A /

Identificarea imobilului s-a realizat in te\en împreuna cu Arh. Sef al s - f < 'Jr'l » y


a.

b.

c.

d.

Municipiului Fagaras, d-na Liliana Boer, apoi scriptic in baza informațiilor obținute prin consultarea extrasului CF si a PAD-ului obtinut de la BCP1 Fagărasfln urma prelucrării datelor obținute din măsurători, am constatat ca suprafața masurata a imobilului este egala cu cea din extrasul CF. Au fost preluate limitele comune din ETERA, cu imobilele nr.cad.

105620, 100083, 100075, 106476, 105732, 100545, 100544, 106337, 105732 intrucat au fost verificate si sunt corecte.

Având in vedere cele aratate mai sus, am intocmit prezenta documentație cadastrala de dezmembrare imobil in conformitate cu Ordinul nr. 700/2014.

 • 4. Situația juridica a imobilului'. Proprietar - MUN. FAGARAS

 • 5. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • - Metoda folosita- Radieri GNSS.

 • - Aparatura folosita- GNSS Leica GS 08.

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică prin radierea punctelor care definesc limitele proprietății. Punctele sunt determinate GNSS. Sistemul GNSS Leica GS 08 asigură o precizie de măsurare de ±(1 + 1 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C).

Preciziile obținute: măsurătorile realizate s-au încadrat în toleranțele admise de normele și normativele în vigoare.

 • - Sistemul de coordonate: STEREO-70

 • - Sistemul de referința cote: MAREA NEAGRA-1975

 • - Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite:

Statia Rompos Fagaras

 • - Descrierea punctelor topografice noi:

Punctele de colt - tarusi din lemn.

r

Data întocmirii: 04.2020


CERTdV Semnătura si stampila autore ‘■• Ing. Arsu Costica

RO-W’4'-'’*

ARȘI. -

S.R ■

foi. ■■ .

CALCULUL SUPRAFEȚEI


Parcela (1) parc

Nr.

Pct.

Coordonate pcl.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X|m]

Y[m]

1

481091.465

497910.548

36.191

2

481085.009

497946.159

32.978

3

481079.125

497978.608

24.177

4

481074.811

498002.398

62.333

5

481135.587

498016.241

4.453

6

481133.929

498017.230

45.328

7

481143.241

497972.023

3.738

8

481145.085

497975.275

13.614

9

481158.670

497974.385

16.871

10

481164.578

497990.188

65.314

11

481197.450

497933.749

6.1 BO

12

481201.957

497937.978

47.007

13

481223.763

497896.335

4.001

14

481220.209

497894.498

4.580

15

481216.338

497892.050

38.250

16

481235.959

497859.215

7.600

17

481242.483

497863.113

23.216

18

481262.842

497874.271

5.289

19

481267.491

497876.794

8.031

20

481271.321

497869.735

0.514

21

481271.773

497869.980

4.937

22

481274.400

497865.800

39.804

23

481240.343

497845.198

12.857

24

481247.685

497834.643

12.650

25

481255.524

497824.714

7.697

26

481262.624

497821.742

22.962

27

481285.586

497821.719

3.747

28

481284.971

497818.023

3.609

29

481284.378

497814.463

55.196

30

481273.073

497760.437

41.234

31

481311.170

497776.212

9.393

32

481319.966

497779.506

15.778

33

481335.145

497775.199

24.718

34

481356.363

497787.878

3.826

35

481359.347

497790.273

5.850

36

481363.909

497793.935

1.858

37

481365.360

497795.095

0.172

38

401365.490

497794.983

1.273

39

481365.745

497793.736

1.102

40

481365.494

497792.663

5.552

41

481369 135

497788.471

28.884

42

481387.811

497766.437

5.969

43

481391.670

497761.883

5.151

44

481395.001

497757.954

9.466

45

481402.455

497752.120

5.151

46

481398.056

497749.441

1.805

47

481397.117

497750.983

0.824

48

481396 689

497751.687

6.512

49

481390.991

497748.534

2.316

50

481389.915

497750.585

82.768

51

481318.656

497708.481

26.190

52

481296.641

497694.295

61.868

53

481263.349

497642 148

16.430

54

481254.530

497628.285

57.765

55

481216.385

497671.664

17.527

56

481200.278

497664.754

4.186

57

481196.215

497663.747

0.873

58

481195-379

497663.999

2.271

59

481193.108

497664.008

23.833

60

481214.592

497674.326

10.849

61

481219.864

497683.808

32.854

62

481207.909

497714.410

2.354

63

481206.117

497715.937

10381

64

481196.484

497712.067

5.198

65

481194.906

497717.020

8.579

66

481192.693

497725.309

28.384

67

481166.168

497715.207

23.338

68

481174.064

497693.245

7.049

69

481180.657

497695.738

25.960

70

481189.838

497671.456

8.087

71

481193.076

497664.046

0.050

59

481193.108

497664.008

9.473

72

481183.635

497664.045

32.830

73

401150.928

497666.879

48.421

74

481138.262

497713.614

16.964

75

481154.424

497718.769

26.527

76

481147.256

497744.309

30.228

77

481176.899

497750.229

1.821

78

481176.452

497751.994

42.406

79

481217.928

497760.824

44.151

80

481209.688

497804.199

117.930

81

481186.118

497919.750

12.368

82

481177.445

497928.567

7.497

83

481170.015

497927.366

75.308

84

481095.709

497915.304

6.374

S(1)=34241.98mp P=

1719.051m


Parcela (L0T1)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X [m]

Y(m]

47

481397.117

497750.983

1.805

46

481398.056

497749.441

5.151

45

481402.455

497752.120

9.466

44

481395.001

497757.954

5.151

43

481391.670

497761.883

5.969

42

481387.811

497766.437

28.884

41

481369.135

497788.471

5.552

40

481365.494

497792.663

1.102

39

481365.745

497793.736

1.273

38

481365.490

497794.983

0.172

37

481365.360

497795.095

1.858

36

481363.909

497793.935

5.850

35

481359.347

497790.273

3.826

34

481356.363

497787.878

24.718

33

481335.145

497775.199

15.778

32

481319.966

497779.506

9.393

31

481311.170

497776.212

41.234

30

481273.073

497760.437

55.196

29

481284.378

497814.463

3.609

28

481284.971

497818.023

3.747

27

481285.586

497821.719

22.962

26

481262.624

497821.742

7.697

25

481255.524

497824.714

12.650

24

481247.685

497834.643

12.857

23

481240.343

497845.198

39.804

22

481274.400

497865.800

4.937

21

481271.773

497869.980

0.514

20

481271.321

497869.735

8.031

19

481267.491

497876.794

5.289

18

481262.842

497874.271

23.216

17

481242.483

497863.113

7.600,

16

481235.959

497859.215

38.250

15

481216.338

497892.050

4'580

14

481220.209

497894.498

4.001/

13

481223.763

497896.335

/47 007

12

481201.957

497937.978

Z6>18O

11

481197.450

497933.749

■65.314

10

481164.578

497990.188

16.871

9

481158.670

497974.385

'Î-3.614X

8

481145.085

497975.275

3'738

7

481143.241

497972.023

45'328

6

481139.929

498017.230

4.453

5

481135.587

498016.241

62.333

4

481074.811

498002.398

24.177

3

481079.125

497978.608

22.764

85

481083.187

497956.209

81.999

86

481164.070

497969.691

42.743

87

481171.699

497927.634

5.821

82

481177.445

497928.567

12.368

81

481186.118

497919.750

117.930

80

481209.688

497804.199

44.151

79

481217.928

497760.824

42.406

78

481176.452

497751.994

1.821

77

481176.899

497750.229

30.228

76

481147.256

497744.309

26.527

75

481154.424

497718.769

16.964

74

481138 262

497713.614

48.421

73

481150.928

497666.879

32.830

72

481183.635

497664.045

9.473

59

481193.108

497664.008

0.050

71

481193.076

497664.046

8.087

70

481189.838

497671.456

25.960

69

481180.657

497695.738

7.049

68

481174.064

497693.245

23.338

67

481166.168

497715.207

28.384

66

481192.693

497725.309

8.579

65

481194.906

497717.020

5.198

64

481196.484

497712.067

10.381

63

481206.117

497715.937

2.354

62

481207.909

497714.410

32.854

61

481219.864

497683.808

10.849

60

481214.592

497674.326

23.833

59

481193.108

497664.008

2.271

58

481195.379

497663.999

0.873

57

481196.215

497663.747

4.186

56

481200.278

497664.754

17.527

55

481216.385

497671.664

57.765

54

481254.530

497628.285

16.430

53

481263.349

497642.148

61.868

52

481296.641

497694.295

26.190

51

481318.656

497708.481

82.768

50

481389.915

497750.585

2316

49

481390.991

497748.534

6.512

48

481396.689

497751.687

0.824

S(LOT1)=30741.73mp P=1714.030m


Parcela (L0T2)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

X[m]

Y[mJ

2

481085.009

497946.159

1

481091.465

497910.548

84

481095.709

497915.304

83

481170.045

497927.366

87

481171.699

497927.634

86

481164.070

497969.691

85

481083.187

497956.209

S(LOT2)=3500.24mp P=254.506m


Lungim laturi D(i,i+1)


36.19

6.37'

75.30!

1.67Î

42.74;

81.999

10.214>tt, ■ ;■

CERTIFICAT

DL

Ig    aIITORIZAR*-

Serti RO-B-! Nr-130»»412318


: RSU CAO

xr

Canepi

»X i. » P ? .W < . H

.... .. _.......■ >%..


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

28375

Ziua

26

Luna

11

Anul

2019


Carte Funciară Nr. 106338 Făgăraș


I Anul 2O19~ | . Cod verificare ■■■■■ 100076728429


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Str Șoseaua Combinatului, Nr. IA, Jud, Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106338

34,242

Teren nelmprejmuit;

Parc Regina Marla,_____________________________

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

10508 / 22/05/2019

Act Administrativ nr, 38, din 31/01/2018 emis de CL FAGARAS si Anexa cu Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public; Act Administrativ nr. 5992, din 16/02/2018 emis de UAT FAGARAS si documentație cadastrală; Act Administrativ nr, 5954, din 16/02/2018 emis de UAT FAGARAS;

82

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

1/1______________________________________________________________________

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS, CIF:4384419, DOMENIU PUBLIC

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 105943/Fagaras, înscrisa prin încheierea nr. 4142 din 16/02/2018; Cerere nr.22482/2018 c.f.

C. Partea III. SARCINI.

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Anexa Nr, lTă Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106338

34.242

Parc Regina Maria.                                                       _______rin>+c. referitoare la teren          ______------

Nr

Cit

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

DA

34.242

-

-

Alei, zone verzi.

U Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în

pi

an.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

r

2

36.191

2

3

32.978

3

4

24,177

4

"T

62.333

5

6

4.453

6

7

45.328

7

8

3.738

9

13.614

9

10

16,871

10

11

65.314

11

12

6.18

12

13

47.007

13

14

4.001

“141

15

4.58

15

16

38.25

16

17

7.6

17

18

23.216

18

19

5.289

19

20

8.031

2 O'

21

0.514

21

22

4,937


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001_


Pagina 2 din 3


! Pune începu

t Pune! t sfârși!

J     Lungime

segment

Fund începu!

Pune sfârșit

Lungime segment

Fund început

Punct sfârșit

:      Lungime

segment

23

39.804

23

24

12.857

24

25

12.65

25

26

7.697

26

27

22.962

27

28

3.747

29

3.609

29

30

55.1961

30

31

41.234

31

32

9.393

32

33

15.778

33

34

24.718

34

35

3.826

35

36

5.85

36

37

1.858

37

38

0.172

38

39

1.273

39

40

1.102

40

41

5.552

41

42

28.884

42

43

5.969

43

44

5.151

44

45

9.466

45

46

5.151

46

47

1.805

47

48

0.824

48

49

6.512

49

50

2.316

50

51

82.768

51

52

26.19

52

53

61.868

53

54

16.43

54

55

57.765

55

56

17.527

56

57

4.186

57

58

0.873

58

59

2.271

59

60

0.004

60

61

23.832

61

62

10.849

62

63

32.854

63

64

2.354

64

65

10.381

65

66

5.198

66

67

8.579

67

68

28.384

68

69

23.338

69

70

7.049

70

71

25.96

71

72

8.087

72

73

0,044

73

74

9.463

74

75

32.83

75

76

48.421

76

77

16.964

77

78

26.527

78

79

30.228

79

80

1.821

80

81

42.406

81

82

44.151

82

83

117.93

83

84

12.368

co

85

7.497

85

86

75.308

86

1

6.372

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formati din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.                                                                            .

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea oe către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.          /

S-a achitat tariful de 300 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.3321/22-11-2019 in suma de 300, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr, 263.                    /

•                                                                                                                                                                           1

Data soluționării,                         Aslstenyf&gist^ t/r,

18-12-2019                              DANiElA llț-JPC !f S

Data eliberării,                                       [v

/   /____ (parafa semnătuka)

b A €

Referent,

(parafa și semnătura)

\ ”z\ ■

1^PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara lilOOO

Nr. cadastral

Supraf. masurata

Adresa imobilului

3500 mp

F agaras

Cartea Funciara

UAT           Fagaras

lot i


A, Date referitoare la te^erfcVrrrW^ /

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

L___Mențiuni

1

CC

3500

teren delimitat de tarusi din lemn la colturi.

-

-

Total

3500


Suprafața totala masurata a imobilului= 3500 mp Suprafața din act= 3500 mp

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.


Destinația


SC (mp)


Mențiuni


Total

-

- -

CERTIFICAT -c\

Executant     /s        DE         ‘

„        ...............AUTORIZARE Vt

■Confirm executarea măsurătorilor la teren.                   p

corectitudinea intocmirii doeunKmttitty^y^ijla xjr ij«|/oj.eji1g“ ‘ corespondenta acesteia cu realitajea din teren                 5.

\\    ARȘI! CAD    </’

hSemnatura si stampila ’         S.R.I..

iDatfei 04.2020           .        tr. js"

\ v

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parala

Bata .......................

Stampila BCP1

* In situația in care exista numere cadastrale pentru imobilele vecine, in locul numelui vecinului se va trece numărul cadastral, iar in lipsa numărului cadastral numărul topografic sau numărul administrativ. Supralelele se rotunjesc la metru palrat.

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE/ALIPIRE

Scara UIQOO

Cartea Funciara

Nr. cadastral

Supraf. măsurată

Adresa imobilului

106338

106338

34242 mp

Fagaras

~~

UAT

Fagaras

Situai ia actuala (tnairBr de dczlipirc/alipire)

Situația viitoare (după dezhpirc/alipire)

Nr. cadastral

Supraf. (mp)

Catvș, folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Supraf. (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

106338

34242

CC

TDI

30742

CC

TDI

3500

CC

TDI

Total

34242

34242

Executant

Confirm executarea măsurătorilor la teren,        '    ‘

corectitudinea înLocnurii documentației cadastrale st r<       *

corespondente Axsteia cu realitatea din njren

Semnătura si stampila                 .0 “ ’ * ‘

Data U4.2&20   *

Inspector

- .       Confirm introducerea imobilului in baza de date integrala si

f.t.                              atribuirea numărului cadastral

? (                      Semnătura si paraia

Stampila BCPI               Data ~................

• In situația m care existe numere cadastrale pentru imobilele vecine, m locul numelui vecinului se va trece numărul cadastral, iar in lipsa numărului cadastral numărul topografic sau numărul administrativ. Suprafețele sc rotunjesc la met ni pătrat

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI m

Scara 1:1000

Nr. cadastral

SupraF, nasurata

Adresa imobilului

30742 np

Fagaras

Cartea funciara

DAT

Fagaras

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

30742

teren delimitat de tarust de lenn la colturi.

Total

30742

Suprafața totala masurata. a Imobilului 30742 np Suprafața din act= 30742 np

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

SC (mp)

Mențiuni

-

Total

Executant               .       ,.

Conhnn executarea mas urato n lor teren,     i'-

corectitudinea mtoanmi documentație' cadastrale 'GZ.A1 t corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Semnătura si stampila ■>      ’     C p

Data 04.2^0,y

Inspector

Confirm introducerea imobilului io baza dc dale integrata si atribuirea numărului cadastral

Scznnalura si parafa

Data

Stampila BCPI

• In situana in care exista numere cadastrale pentru imobilele vecine, in locul numelui vecinului se va bece numărul cadastral, iar in lipsa numărului cadastral mimând topografic sau numărul administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru palrat.