Hotărârea nr. 113/2020

HOTĂRÂREA nr.113 din data de 30 aprilie - privind dezmembrarea imobilului teren - domeniu public identificat'l'âTpoziţia 1219 din domeniul public al Municipiului Făgăraş, în suprafaţă de 3.536 mp, înscris în CF nr. 100075 Făgăraş, situat în Făgăraş, Şos. C

ROMÂNIA      z-% sr.


JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@prirriaria-fagaras.ro \

i: zi

HOTĂRÂREA nr.113

din data de 30 aprilie 2020

x<z rK<-' /

- privind dezmembrarea imobilului teren - domeniu public identificathf poziția 1219 din domeniul public al Municipiului Făgăraș, în suprafață de 3.536 mp, înscris în CF nr. 100075 Făgăraș, situat în Făgăraș, Șos. Combinatului, nr. 1A, în vederea formării unei parcele construibile care să corespundă cerințelor impuse de Compania Națională de Investiții, în vederea finanțării edificării unei baze sportive de TIP 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinara,

Analizând raportul de specialitate nr. 32017/30.04.2020 al Compartimentului Evidentă patrimoniu, precum si referatul de aprobare a Primarului Municipiului Fagaras cu nr. 32017/1/30.04.2020 privind dezmembrarea imobilului teren - domeniu public identificat la poziția 1219 din domeniul public al Municipiului Făgăraș, în suprafață de 3.536 mp, situat în Făgăraș, Șos.Combinatului, nr. 1A, în vederea formării unei parcele construibile care să corespundă cerințelor impuse de Compania Națională de Investiții, în vederea finanțării edificării unei baze sportive de TIP 1,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de adresa Municipiului Făgăraș, adresată Companiei Naționale de Investiții cu nr. 52650/18.06.2019, înregistrată la Compania Națională de Investiții cu nr. 14710/23.08.2019, de solicitare a realizării obiectivului de investiții "construire bază sportivă TIP 1, Șos. Combinatului, nr.iA, Municipiul Făgăraș, jud. Brașov” și prin care ni se aduce la cunoștință faptul că am fost introduși pe lista sinteză a subprogramului "Complexuri sportive”, aprobată prin Ordin MDRAP 2833/09.10.2019 de Memoriul tehnic tip al Companiei Naționale de Investiții, în care este menționat faptul că, instituția nostră trebuie să pună la dispoziția Companiei Naționale de Investiții, imobilul - teren pe care urmează să se realizeze baza sportivă, de formă dreptunghiulară cu o suprafață minimă de 13.202 mp, precum și de documentația topografică de dezmembrare nr. 21/2020 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L.,

Având in vedere prevederile: art 3 alin 4, 9 alin 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, art.25 alin.(2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată(3), cu modificările și completările ulterioare, art.879 alin. 2 si alin 5 și art. 880 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, Art 23 lit h, art 132 alin 1, art 133, art 134, art 135 alin 1 lit a si alin 3 Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evedențele de cadasrtu si carte funciara,

în temeiul art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.1, lit.a și art. 287, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă dezmembrarea imobilului teren - domeniu public identificat la poziția 1219 din domeniul public al Municipiului Făgăraș, în suprafață de 3.536 mp, înscris în CF nr. 100075 Făgăraș, situat în Făgăraș, Șos. Combinatului, nr. 1A, în vederea formării unei parcele construibile care să corespundă cerințelor impuse de Compania Națională de Investiții, în vederea finanțării edificării unei baze sportive de TIP 1 în doua loturi:

 • - lot 1 in suprafață de 3.266 mp categoria de folosință curți construcții, proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, județul Brașov

 • - lot 2 in suprafață de 270 mp categoria de folosință curți construcții, proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, județul Brașov

 • Art.2. Realizarea grafică a celor două loturi de teren se va evidenția în documentație cadastrală și se aprobă astfel realizarea tuturor operațiunilor de carte funciară în scopul ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei.

 • Art.3. Domeniul public al Municipiului se va diminua atât din punct de vedere al evidenței bunului cât și cu valoarea acestuia modificandu-se în mod corespunzător HCL nr. 17/2001 cu modificările si completările ulterioare.

 • Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului sau delegatul desemnat de acesta să semneze orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului-teren prevăzut la art.i.

 • Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul Evidente patrimoniu .

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru,.....abținere,.....împotrivă

Consilieri in funcție -17

Consilieri prezenti - 16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

 • - lex. Afișare

Cod F-50

GAJ

. a                                         www.cni.rc

CNIU

Compania Națională de Investiții '


Zo


J              sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucureșt

tel.:+40 21 316 73 83 • fax:+40 21 316 73 81 • Punct de lucru: Piața Națiunilor Unite - A Ci 11!___nr, 8^ bloc 108, sector 5, București • tel.:+40 21 316 73 82 • fax:+40 21 316 73 8C

Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de înregistrare RO14273221 Contnr. R008RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

Direcția Investiții-Departamentul Sport, învățământ și Cultură


Către: Unitatea Administrativ Teritoriala Făgăraș

Domnului Primar Gheorghe Sucaciu

Piața Republicii nr. 3, localitatea Făgăraș, județul Brașov-

Telefon: 0268-211313

E-mail: secretariat@Drimaria-fagaras.ro/x

’                  Z-.

Referitor la: "Construire bază sportivă TIP 1, Str^Șoseaua Combinatului, Nr. 1A. municipiul Făgăraș, județul Brașov "

Având în vedere adresa dumneavoastră nr A52650M8.06.2019, înregistrată la „C.N.I.” - S.Ă. cu nr. 14710/23.08.2019, prin care solicitați realizarea obiectivului de investitii "Construire bază sportivă TIP 1, Str. Șoseaua Combinatului, Nr. 1A, municipiul Făgăraș, județul Brașov ", vă informăm că obiectivul de investiții a fost introdus pe Lista sinteză a subprogramului "Complexuri Sportive” aprobată prin Ordin M.D.R.A.P. nr. 2833/09.10.2019.

în vederea promovării obiectivului de investiții în etapa a doua, vă solicităm următoarele:

Z Extras de carte funciară actualizat ( vizat OCPI sau cu semnătură electronica ), la care să se anexeze Planul de amplasament și delimitare a imobilului (P.A.D.) aferent.

V Hotărârea beneficiarului ( model CNI ) privind:

 • • predarea amplasamentului (imobilul constituit din teren și/sau construcție, după caz) destinat construcției, pe perioada realizării investiției, pe bază de protocol, liber de orice sarcini, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin CNI care va realiza investiția;

 • • amplasamentul se va preda de către beneficiar viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • • angajamentul de a asigura, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea șantierului;

 • • angajamentul de a asigura finanțare pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.);

 • • obligativitatea ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să-l întrețină pe o perioadă de minimum 15 ani;

în cazul în care pe amplasamentul propus există construcții ce necesită demolarea lor, acest lucru este în sarcina beneficiarului final al investiției.


CNI

'.//y Compania Națională de Investiții '


www.cni.rc

Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucureșt tel.:-MO 21 316 73 83 • fax: *40 21 316 73 81 • Punct de lucru: Piața Națiunilor Uniti nr. 8, bloc 108, sector 5, București • tel.:+40 21 316 73 82 • fax:+40 21 316 73 81 Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de înregistrare RO14273221 Cont nr. R008RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

Direcția Investiții-Departamentul Sport, învățământ și Cultură

J Certificatul de Urbanism, însoțit de planurile de situație și de încadrare în zonă a amplasamentului, vizate spre neschimbare de arhitectul șef, cu marcarea în plan;

J Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații / telefonie, salubritate, I.S.U., etc.) conform certificatului de urbanism, acordul de mediu, avizul Direcției pentru cultură, culte și patrimoniul județean, conform Legii nr. 422/2001 - privind protejarea monumentelor istorice și alte avize și acorduri de principiu specifice;

/ Studiul Geotehnic cu referat Af-întocmit conform conținutului cadru și prevederilor legale la data prezentei (NP074/2014), care să pună în evidență în principal:

 • • natura terenului de fundare;

 • • adâncimea de fundare;

 • • presiunea admisibilă;

 • • nivelul mediu al pânzei de apă freatică;

 • • soluții de fundare.


Studiu Topografic conținând planul de ridicare topografică realizat îh sistem de coordonate „Stereo 1970” cu cote de nivel, curbe de'myeĂșTmarcarea/bbiectivului de investiții, avizat O.C.P.I. lăzi;


Finanțarea obiectivului de investiții menționat anterior, se va realiza în corelare cu alocațiile bugetare destinate subprogramelor din cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social derulat de „C.N.I.” - S.A. în baza O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ^,C.N.I.” - S.A. cu modificările si completările ulterioare.

Cu stimă,

DIRECT

Eduard AdrianSC ARSU CAD SRL

FAGARAS B-DUL UNIRII BL. 1B MEZANIN

TEL. 0722.220179

CUI- 22301721

REG. COM. J08/2299/2007

PROIECT NR. 21/2020


DEN. LUCRĂRII - DEZMEMBRARE IMOBIL

BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS

AUTORIZARE


ÎNTOCMIT- ING. ARSU COSTICA


MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: Fagaras Șoseaua Combinatului Nr. 1A

2. Tizul lucrării: DEZMEMBRARE IMOBIL

- Se realizează dezmembrarea imobilului nr. cad 100075 din CF 100075- Fagaras in

2 loturi, astfel:

- lot 1 - Curți construcții - 3266 mp. - lot 2 - Curți construcții - 270 mp;

3. Scurta prezentare a situației din teren:

Pentru intocmirea documentației cadastrale am parcurs următoarele etape


Identificarea amplasamentului Documentarea tehnica Măsurători efectuate in teren întocmirea documentației cadastrale

Identificarea imobilului s-a realizat in teren impreuna cu Arh. Sef al


Municipiului Fagaras, d-na Liliana Boer, apoi scriptic in baza informațiilor obținute prin consultarea extrasului CF si a PAD-ului obtinut de la BCPI Fagaras. In urma prelucrării datelor obținute din măsurători, am constatat ca suprafața masurata a imobilului este egala cu cea din extrasul CF. Au fost preluate limitele comune din ETERA, cu imobilele nr.cad. 106338, 100083, 105507, 105620, 100080, 100079 intrucat au fost verificate si sunt corecte. Având in vedere cele aratate mai sus, am intocmit prezenta documentație cadastrala de dezmembrare imobil in conformitate cu Ordinul nr. 700/2014.

 • 4. Situația juridica a imobilului'. Proprietar - MUN. FAGARAS

 • 5. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • - Metoda folosita- Radieri GNSS.

 • -Aparatura folosita- GNSS Leica GS 08.

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică prin radierea punctelor care definesc limitele proprietății. Punctele sunt determinate GNSS. Sistemul GNSS Leica GS 08 asigură o precizie de măsurare de ±(1 + l ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C).

Preciziile obținute: măsurătorile realizate s-au încadrat în toleranțele admise de normele și normativele în vigoare.

 • - Sistemul de coordonate: STEREO-70               ____

 • - Sistemul de referința cote: MAREA NEAGRA-^975 CX.

 • - Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folositei?

Statia Rompos Fagaras               A* Sf

 • - Descrierea punctelor topografice noi:        ~

Punctele de colt - tarusi din lemn.

Data întocmirii: 04.2020


^■Tîficat de

•' ' î'ORJZare

Arsu Costica


CALCULUL SUPRAFEȚEI


Parcela (1) teren

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

481209.688

497804.199

117.930

2

481186.118

497919.750

12.368

3

481177.445

497928.567

7.497

4

481170.045

497927.366

130.393

5

481192.792

497798.972

75.924

6

481118.077

497785.478

2.014

7

481118.399

497783.490

1.524

8

481117.858

497782.065

36.572

9

481122.498

497745.789

18.966

10

481103.687

497743.367

3.096

11

481103.994

497740.286

68.458

12

481171.069

497753.978

37.028

13

481163.874

497790.300

1.856

14

481162.049

497789.962

33.652

15

481168.570

497756.948

17.181

16

481151.767

497753.366

2.990

17

481152.394

497750.442

8.001

18

481144.571

497748.765

3.000

19

481143.942

497751.698

17.181

20

481127.139

497748.116

26.353

21

481121.574

497773.875

3.318

22

481124.817

497774.576

8.525

23

481123.264

497782.958

3.060

24

481122.680

497785.962

43.604

25

481165.644

497793.407

3.649

26

481168.694

497791.403

8.184

27

481170.352

497783.389

39.519

28

481209.245

497790.396

22.552

29

481213.474

497768.244

6.166

30

481207.422

497767.065

1.833

31

481207.794

497765.270

6.179

32

481209.310

497759.280

30.070

33

481179.899

497753.019

6.179

34

481178.383

497759.009

3.476

35

481174.979

497758.304

5.044

36

481175.925

497753.350

2.075

37

481174.726

497751.656

54.042

38

481121.856

497740.464

20.101

39

481102.191

497736.301

2.002

40

481100.619

497737.540

38.734

41

481096.076

497776.007

5.850

42

481095.320

497781.808

21.832

43

481092.619

497803.472

1.540

44

481093.664

497804.603

4.545

45

481098.170

497805.200

2.827

46

481098.647

497802.414

2.915

47

481095.766

497801.969

8.033

48

481096.976

497794.028

3.022

49

481099.963

497794.486

3.045

50

481100.428

497791.477

2.950

51

481097.509

497791.049

9.134

52

481098.934

497782.027

17.199

53

481115.931

497784.656

0.428

54

481115.862

497785.078

1.616

55

481114.272

497784.791

26.307

56

481109.595

497810.679

10.768

57

481099.000

497808.756

6.198

58

481100.107

497802.658

8.498

59

481108.485

497804.084

19.609

60

481111.562

497784.718

9.813

61

481101.894

497783.038

19.645

62

481098.825

497802.442

6.181

63

481097.721

497808.524

6.551

64

481091.276

497807.352

74.891

65

481100.514

497733.033

22.264

66

481122.228

497737.952

1.337

67

481122.076

497739.280

55.906

68

481176.899

497750.229

1.821

69

481176.452

497751.994

42.406

70

481217.928

497760.824

44.151

S(1)=3535.52mp P=

1371.575m


Parcela (Lot1)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

481209.688

497804.199

117.93

2

481186.118

497919.75

12.368

3

481177.445

497928.567

5.821

71

481171.699

497927.635

130.364

72

481195.213

497799.409

2.46

5

481192.792

497798.972

75.924

6

481118.077

497785.478

2.014

7

481118.399

497783.49

1.524

8

481117.858

497782.065

36.572

9

481122.498

497745.789

18.966

10

481103.687

497743.367

3.096

11

481103.994

497740.286

68.458

12

481171.069

497753.978

37.028

13

481163.874

497790.3

1.856

14

481162.049

497789.962

33.652

15

481168.57

497756.948

17.181

16

481151.767

497753.366

2.99

17

481152.394

497750.442

8.001

18

481144.571

497748.765

3

19

481143.942

497751.698

17.181

20

481127.139

497748.116

26.353

21

481121.574

497773.875

3.318

22

481124.817

497774.576

8.525

23

481123.264

497782.958

3.06

24

481122.68

497785.962

43.604

25

481165.644

497793.407

3.649

26

481168.694

497791.403

8.184

27

481170.352

497783.389

39.519

28

481209.245

497790.396

22.552

29

481213.474

497768.244

6.166

30

481207.422

497767.065

1.833

31

481207.794

497765.27

6.179

32

481209.31

497759.28

30.07

33

481179.899

497753.019

6.179

34

481178.383

497759.009

3.476

35

481174.979

497758.304

5.044

36

481175.925

497753.35

2.075

37

481174.726

497751.656

54.042

38

481121.856

497740.464

20.101

39

481102.191

497736.301

2.002

40

481100.619

497737.54

38.734

41

481096.076

497776.007

5.85

42

481095.32

497781.808

21.832

43

481092.619

497803.472

1.54

44

481093.664

497804.603

4.545

45

481098.17

497805.2

2.827

46

481098.647

497802.414

2.915

47

481095.766

497801.969

8.033

48

481096.976

497794.028

3.022

49

481099.963

497794.486

3.045

50

481100.428

497791.477

2.95

51

481097.509

497791.049

9.134

52

481098.934

497782.027

17.199

53

481115.931

497784.656

0.428

54

481115.862

497785.078

1.616

55

481114.272

497784.791

26.307

56

481109.595

497810.679

10.768

57

481099

497808.756

6.198

58

481100.107

497802.658

8.498

59

481108.485

497804.084

19.609

60

481111.562

497784.718

9.813

61

481101.894

497783.038

19.645

62

481098.825

497802.442

6.181

63

481097.721

497808.524

6.551

64

481091.276

497807.352

74.891

65

481100.514

497733.033

22.264

66

481122.228

497737.952

1.337

67

481122.076

497739.28

55.906

68

481176.899

497750.229

1.821

69

481176.452

497751.994

42.406

70

481217.928

497760.824

44.151

S(Lot1)=3265.93mp

P=1372.33m


Parcela (Lot2)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i.i+1)

X[m]

Y[m]

5

481192.792

497798.972

2.46

72

481195.213

497799.409

130.364

71

481171.699

497927.635

1.676

4

481170.045

497927.366

130.393

S(Lot2)=269.6mp P=

=264.893m/o'


■u. xecute i." ..

CERTIFICAT <^\

.DE

AUTORITARE

arsu cad
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE/ALIPIRE

Scara 14000

Cartea Funciara

Nr. cadastral

Supraf. niasurata

Adresa imobilului

100075

100075

3536 mp

Fagaros

UAT        Fagaras

Situația actuala (înainte de dezlipire alipire)

Situația viitoare (după dezlipi realipite)

Nr.

cadastral

Supraf. (mp)

Cale», folosința

Descrierea imobilului

Nr.

cad.

Supraf. (mp)

C ategoria de folosința

Descrierea imobilului

100075

3536

CC

TDI

3266

CC

TDI

270

CC

TDI

T oto.1

3536

’-c___& ■ ■ -'Z? ______________

3536

Executant

Confirm executarea măsurătorilor la teren.

corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si-        S

corespondenta acesteia cu nulitatea din teren ■'      1 7

Semnătură si stampila                        u „

h V

Data 04.2020    \ .            X.'v

'”spec'01

CoiyVm introducerea imobilului in baza de date integrata si \       atribuirea numărului cadastral

țțț l           Semnătură si parata

.......................

* Stampila BCPl ?/

4 In situația in care exista numere cadastrale-pentru imobilele vecinc.'jff l®ul ffthddifi vecinului se va (rece numărul cadastral, iar in lipsa numărului cadastral numărul topografic sau numărul administrată. Suprafețele se rotunjesc la metru patrat.

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000


Nr. cadastral

Supraf. masurata

Adresa

imobilului

3266 mp

F agaras

Cartea Funciara

UAT

Fagaras

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

3266

■teren delimitai de tarusi din lemn la colturi.

-

-

Total

3266

S

jpraf

ita totala masurata a imobilului^ 3266 mp Suprafața din act= 3266 mp

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

SC (mp)

Mențiuni

Total


Executant ,.u csxnHCAT

Confirm executarea măsurătorilor la teren. DE          V\

corectitudinea întocmirii doeurnentirWei cad.a.iJlWS'Z-^R®' ? \

corespondenta acesteialct real batea din teren                 I

H                         BO-B-CNr.


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Selbnatura si stampila


Dața (04.2020


ARSU cad

S.R.U


Semnătura si parata


Data


Stampila BCPI

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara LIOOO


Nr. cadastral

Supraf. masurata

Adresa imobilului

270 mp

Fagaras

Cartea funciara

UAT           fagaras

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

270

■teren delinitat de tarusi din lemn la colturi.

-

-

Total

270

Suprafața totala masurata a imobilului^ 270 mp Suprafața din act= 270 mp

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.


Destinația


SC lumi


Mențiuni


Total


Executant          ..... ->•

Conținu executarea măsurătorilor 1^ teren, corectitudinea întocmirii documentației Cadastrale si ■

corespondenta acesteia cu realitatea «in teren :


Semnătură si stampila.


CERTiFiCAT **

autorizare 1, Inspector

Confirm introdufețea imobilului in baza de date integrata si

1 Owta rg-b-j Nr. tMl/Gi.sj.Mitj&uirea numărului cadastral


ARSU CAD £/

\’b.. S.R.L. £/ Semnătură si parafa


Data 04.2020


■£; 'ISA l"


Data


Stampila BCP1

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere 13596 “1

I     Ziua  "" i____ 05

Luna          07 ~

Anul        2019


Cod verificare

■BBBilII!


■F®/. Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

rANCPr               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 100075 Fagaras

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi: 10482

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Str Șoseaua Combinatului, Nr. IA, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100075

3.536

Teren nelmprejmult;


Nr. topograflc:2817/2/b/l/l

 • B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3654 / 17/04/2009

Act Notarial nr. 970, din 13/04/2009 emis de BNP GYERGYAI;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS, DOMENIU PUBLIC

OBSERVAȚII: cerere nr. 24827/201.11.2018

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100075

3.536

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

44.151

4

5

55.906

7

8

74.891

10

11

19.645

13

14

8.498

16

17

26.307

19

20

17.199

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

42.406

5

6

1.337

8

9

6.551

11

12

9.813

14

15

6.198

17

18

1.616

20

2ÎI

9.134

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

1.821

61

~7l

22.264

9

101

6.181

12

13

19.609

15

16

10.768

18

19

0.428

21

22

2.95

Date referitoare la teren

Nr crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

3.536

-

-

2817/2/b/l/l

teren c-tll

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.Pagina 2 din 3


Punct început

1 Punct (sfârșit

Lungime segment

{

i

Punct început

1 Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

' Punct sfârșit

Lungime segment

22

23

3.045

23

24

3.022

24

25

8.033

25

26

2.915

26

27

2.827

27

28

4.545

23

29

1.54

29

30

21.832

30

31

5.85

31

32

38.734

32

33

2.002

33

34

20.101

34

35

54.042

35

36

2.075

36

37

5.044

37

38

3.476

38

39

6.179

39

40

30.07

40

41

6.179

41

42

1.833

42

43

6.166

43

44

22.552

44

45

39.519

45

46

8.184

46

47

3.649

47

48

43.604

48

49

3.06

49

50

8.525

50

51

3.318

51

52

26.353

52

53

17.181

53

54

3.0

54

55

8.001

55

56

2,99

56

57

17.181

57

58

33.652

58

59

1.856

59

60

37.028

60

61

68.458

61

62

3.096

62

63

18.966

63

64

36.572

64

65

1.524

65

66

2.014

66

67

75.924

67

68

130.393

68

69

7.497

69

~^1

12.368

701

1

117.93

** Lungimile segmentelor sunt determinate în pianul de proiecție Stereo 70 șt sunt rotunjite la 1 milimetru **• Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt malmici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum șl pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.               /

S-a achitat tariful de O RON, -. pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 241


1 Data soluționării,                          Asistent Registrator,.

05-07-2019                            DANIELA CllțiPOlEs/

Data eliberării,                             _____________l J      ।

1 l                                      (parafa și semnătura)

AAA- A.-\       W

■              pi          a

Referent, y /       ।

(parafași semnătura)