Hotărârea nr. 111/2020

HOTĂRÂREA nr.111 din data de 30 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de .exploatare cu nr. De 12, De 718/12, De 900/18, De 1070/1/1/8, aparţinând domeniului privat şi aîeştâreă apartenenţei la dome

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-făgaras.ro

- privind aprobarea documentației de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare cu nr. De 12, De 718/12, De 900/18, De 1070/1/1/8, aparținând domeniului privat și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr.31.726/23.04.2020 a Compartimentului evidență patrimoniu și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.31.726/1/23.04.2020, prin care se propune aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a unor drumuri de exploatare aparținând domeniul public al Municipiului Făgăraș,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, Văzând prevederile art. 24, alin. 1-3, alin. 5-7 și ale art. 41, alin. 5 și 5 ind 2 din Legea nr. 7/1996 a Cadastrului și Publicității Imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 858-861, art. 863, lit. f, art. 881 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicat,

Prevederile Ordinului 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 286 alin. 4 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și Hotărârea nr. 1 din 23.04.2020 a Comisiei Locale de aplicare a legilor fondului funciar Făgăraș nr.31.695 din 23.04.2020, ~

în temeiul prevederilor art. 129, alin 2, lit. c, alin. 6, lit. c; art. 136, alin. 1; art. 139; art. 196, alin. 1, lit. a; art. 286 și a anexei 4, pct. 9, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,

Văzând Hotărârea nr. 1/23.04.2020 a Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Făgăraș,

Având în vedere prevederile Legii 24/2000, art. 41, alin. 6, alin. 7, art. 24, art. 28 alin. 6, art. 29 ale Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil,

în temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.l și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a și art. 287, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă documentația pentru prima înscriere în Cartea Funciară a unor imobile situate în extravilanul și intravilanul Municipiului Făgăraș și aflate în proprietatea privată a Municipiului Făgăraș reprezentând drumuri de exploatare (De 12, De 718/12, De 900/18, De 1070/1/1/8), documentații întocmite de persoană fizică autorizată BRUDA PETRU EUGEN - anexai; OLDO SURVEY SRL reprezentată prin IOAN

MUGUREL TUDOR - anexa 2; persoană fizică autorizată VASS ALEXANDRU - anexa 3; persoană fizică autorizată PETRU VALENTINA GAR.OFIȚA - anexa 4; parte integrantă.

Art.2. Se aprobă conform art. 14, alin. 5-6, lit. a, art. 24, art. 28, alin. 6, art. 29 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare prima înscriere în Cartea Funciară în domeniul privat al Municipiului Făgăraș a drumurilor de exploatare situate în extravilanul și intravilanul Municipiului Făgăraș după cum urmează:

 • • Drum de exploatare De 12, în suprafață de 2835 mp, situat în extravilanul Municipiului Făgăraș

 • • Drum de exploatare De 718/12, în suprafață de 1999 mp, situat în extravilanul Municipiului Făgăraș

 • • Drum de exploatare De 900/18, în suprafață de 1742 mp, situat în intravilanul Municipiului Făgăraș

 • • Drum de exploatare De 1070/1/1/8, în suprafață de 2195 mp, situat în intravilanul Municipiului Făgăraș

Art.3. Se aprobă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor-drumuri de exploatare descrise la art. 1 și 2, ca fiind de uz și de interes public.

Art.4. Dreptul de proprietate se înscrie în favoarea Municipiului Făgăraș.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență Patrimoniu și Birou Agricol și Cadastru.Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, — abțineri,.....împotrivă

Consilieri in funcție - 17

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:
 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex. Compartiment Evidență Patrimoniu

 • - 1 ex. Birou Agricol și Cadastru

 • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

 • - lex. Afișare

Cod F-50


ROMÂNIA        s -  _____

JUDEȚUL BRAȘOV          (rr&wfo , Wî»

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


ANEXĂ LA HCL nr. 111/30.04.2020

Prin prezenta se confirmă că imobilele care fac obiectul documentațiilor cadastrale de plan parcelar fac parte din domeniul public al Municipiului Făgăraș, după cum urmează:Nr. crt

Tarla

Drum

Suprafața (mp)

Documentație nr./Executant

1

1

De 12

2835

2/2019 - BRUDA PETRU EUGEN

2

16

De 718/12

1999

89/2020 - OLDO SURVEY SRL

3

23

De 900/18

1742

109/2019 - VASS ALEXANDRU

4

26

De 1070/1/1/8

2195

14/2019 - PETRU VALENTINA GAROFITA

PREȘEDINTE ȘEDIN^ăT

LASCU IUL]

AJ

ROftrtÂNB/k           st

'                JUDEȚUL BRAȘOV

gjjțWBjf! CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

‘ ■ ;-i$*“■■: V. Ss ■' Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

COMISIA LOCAi Ă DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR FĂGĂRAȘ

Nr. 31695 din 23.04.2020

HOTĂRÂREA NR. I DIN 23.04.2020

X- \

Sunt prezenți majoritatea membrilor Comisiei Locale de Eond Funciar Făgăraș.

în temeiul prevederilor art. 129, alin 2, lit. c, alin. 6, lit.^f art.fE36, alin. I; art. 139; art. 196, alin. I, lit. a; art. 286 și a anexei 4, pct. 9, din 0/U ^:Tir.75j7/2019/privind Codul Administrativ:                                         \

In temeiul O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilorp^~-___-^

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară a unor drumuri de exploatare aparținând domeniul public al Municipiului Făgăraș, respectiv De 12 cu suprafața de 2835 mp, De 718/12 cu suprafața de 1999 mp, De 900/18 cu suprafața de 1742 m, De 1070/1/1/8 cu suprafața de 2195 mp, conform tabelelor și planurilor parcelare atașate

COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR FĂGĂRAȘ

PREȘEDINTE:      SUCACIU GHEORGHE - Primar

VICEPREȘEDINTE:  CLONȚ DAN VALENTIN - Viceprimar

SECRETAR:        LAURA ELENA GIUNCA - Secretar General

MEMBRII:          CRIȘAN CAMELIA - Consilier Juridic

MUNTEANU RADU - Reprezentant RNP Romsilva

_.GRECU GABRIEL - Consilier Topometrist OANĂ MARIANA - Referent

~W_W7Z=T BOGDAN ION - Reprezentant proprietari FUSĂRĂU GHEORGHE - Reprezentant proprietari

      . CIORA VICTOR ROMUL - Reprezentant proprietari

' ■: " ~ BÂRCEA NICOLAE - Reprezentant proprietari .      _ -TQADER IO AN - Reprezentant proprietari

— VLĂD MIRCEA - Reprezentant proprietari