Hotărârea nr. 110/2020

HOTARAREA NR.110 din data de 30 aprilie 2020 - privind modificarea şi completarea Art. 1 din HCL nr. 47 /19.02.2020 precum şi acoperirea parţială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energ

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOVNet


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 Ș'IS'Jrax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-faga!;aș.rodin data de 30 aprilie 2020

- privind modificarea și completarea Art. 1 din HCL nr. 47 /19.02.2020 precum și acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de S.C. ECOTERM S.A. Făgăraș, în faliment, pentru luna februarie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinara,

Având în vedere:

 • - Raportul de specialitate comun nr. 31369/1/14.04.2020 al Direcției Buget - Finanțe, al Serviciului Utilități Publice Făgăraș,,

 • - Referatul de aprobare nr. 31369 /14.04.2020 al Primarului Municipiului Făgăraș prin care se propune spre analiză, verificare și aprobarea a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș a prezentului proiect de hotărâre,

 • - Solicitarea S.C. ECOTERM S.A. Făgăraș nr. 6686/31.03.2020, înregistrați la Mun. Fagaras sub nr. 30512/31.03.2020, referitoare la acordarea unor sume reprezentând pierderi ânregistrate în luna februarie 2020, la activitatea de termie a S.C. ECOTERM S.A.- în faliment, luând în calcul prețul de facturare de 290 lei/Gcal , facturi de utilități aferente consumurilor înregistrate pentru lunile ianuarie și februarie 2020 , declarația 112,balanțele de verificare aferente conumurilor lunilor ianuarie și februarie 2020, rapoartele de producție energie termică aferente lunilor ianuarie și februarie 2020 cu cantitățile de energie facturate, solicitate prin adresa nr. 30512/08.04.2020,

 • - Adresele S.C. Nova Power &Gas S.R.L. ( furnizorul de gaze naturale al S.C. Ecoterm SA - în faliment) înregistrate la Municipiul Făgăraș cu nr. 30395/30.03.2020, respectiv cu nr. 30395/30.03.2020 privind situația facturilor restante ale S.C. Ecoterm S.A.,

 • - Adresa Top Expert SPRL nr.6713/07.04.2020, înregistrată la Municipiul Făgăraș cu nr.30964/07.04.2020 prin care se solicit acoperirea integrală a facturilor restante ale furnizorului de gaze natural,

 • - Informarea Compartimentului Audit public intern nr. 31196/10.04.2020 privind analiza pierderilor înregistrate de S.C. Ecoterm S.A. communicate prin adresa nr. 6686/31.03.2020 de la Yop Expert SPRL la solicitarea Primarului,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în conformitate cu prevederile art. 5A2 și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației,aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 8 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2006 - Legea serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării si administrației si al ministrului finanțelor publice nr. 3411/3817/2019,pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale si administrației publice si al ministrului delegate pentru buget nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat in perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producer, transport, distribuție si furnizaare a energiei termice in sistem centralizat către populație,

în baza Contractului de delegare a gestiuni nr. 24.049/28.10.2011,încheiat între Municipiului Făgăraș si S.C. ECOTERM S.A. Făgăraș,

Potrivit art.140, alin.i si 3, art.154, alin.i, arti96,alin.i lit.a), art.197 alin.i, art.243 alin.i It.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative,

în temeiul art. 129 alin.2 lit.d) , alin7 lit.n),art. 139 alin .2 lit.a) din Ordonanța de Urgenta nr. 57/20i9privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă modificarea și completarea Art. 1 din HCL nr. 47/19.02.2020 în sensul rectificării în minus a sumei aprobate inițial de la 1.035.985,51 lei la 1.026.326,36 lei, rezultând diferența de 9.659,16 lei, consecință a diferenței dintre cantitatea de Gcal estimată inițial a fi produsă și cea efectiv realizată.

Art.2. Se aprobă ca oportun și în folosul municipalității acoperirea parțială pentru luna februarie 2020, a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație, în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, pentru operatorul de termoficare S.C. ECOTERM S.A. Făgăraș, în faliment, cu suma de 320.013,55 lei cu respectarea schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul comun nr.l.121/1.075/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și al Ministerului Finanțelor Publice, modificat și complete prin Ordinul comun nr. 3411/3817/2019.

Art.3. Suma prevăzută la art. 2 se va asigura din bugetului local al Municipiului Fagaras , capitolul 81.06 - Energie termica, titlul 40.30 -Alte Subvenții.

Art.4. Suma indicată la Art.2 va fi folosită exclusiv conform destinației legale.

Art.5. Răspunderea pentru cuantumul sumei dedusă la plată, răspunderea pentru exactitatea, legalitatea și realitatea pierderilor induse revine lichidatorului judiciar Top Expert SPRL.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Fagaras prin Direcția Buget Finanțe.

Art.7. Prezenta hotarare se comunica în termen legal Instituției Prefectului Județul Brașov în vederea exercitării vizei de legalitate.


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENA dlUNCA Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru, 1 abținere, ..7..împotrivă


Consilieri in funcție - 17

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - îex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex. S.C. ECOTERM S.A.Făgăraș

 • - 1 ex. Serviciului Utilități Publice Făgăraș

 • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

 • - lex. Afișare

Cod F-50

Informare            \

Privind analiza pierderilor înregistrate de S.C. ECOTERIvI-SAA--' Comunicate prin adresa cu nr. 6686 din 31.03.2020 de la TOP EXPERT SPRE La solicitarea Primarului

Având în vedere:

 • - prevederile art. 5A2 din O.G. nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări și completări,

 • - prevederile Ordinului M.D.R.A.P. nr. 1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație,

 • - Adresa de la MLPDA înregistrată la primărie cu nr. 6429 din 20.02.2020 referitoare la acoperirea pierderilor induse din bugetul local

In urma analizei sumelor cuprinse în adresa cu nr. 6686 din 31.03.2020 de la TOP EXPERT SPRL. au rezultat următoarele:

1. DIFERENȚE ANTERIOARE OCT 2019 - IAN 2020

Având în vedere că pentru sumele aprobate prin HCL nr. 47 din 19.02.2020 pentru perioada octombrie 2019 - ianuarie 2020 nu au fost puse la dispoziție facturile de utilități integral, balanța de verificare închisă la luna ianuarie 2020 și raportul de final de producție a energiei termice furnizate la luna ianuarie, am constatat diferențe la calculele efectuate anterior de recuperat în sumă de 9.659,16 lei, prezentate mai jos.

i

Elemente de cost

Sume aprobate prin HCL oct-ian

Sume recalculate oct - ian

Diferente rezultate oct - ian

i Facturi gaz

2,515.339.38

2,560,845.75

45,506.37

Facturi en electrica

157,788.06

167,968.25

10,180.19

Facturi apa-canal

21,043.00

20,960.74

-82.26

Total utilitati

2,694,170.44

2,749,774.74

55,604.30

। Salarii

405,423.00

405,423.00

0.00

' alti furnizori

0.00

0.00

0.00 ।

! Obligatii de plata totale

3,099,593.44

3,155,197.74

55,604.30 |

I Producție Gcal facturata

7 104.62

7,329.31

224.69

j Preț pe Gcal aprobat

290.46

290.46

290.46 I

i Venituri din facturare energie

2,063,607.93

2,128,871.38

"St • <£> CX|

■*

in

i Pierdere calculata lei

__-1,035,985.51

-1,026,326.36

9,659.16 i

Sumele rezultate ea diferențe la obligații de plată reprezintă:

 • - +45.506,37 lei - diferență facturi gaz de pe luna ianuarie

 • - +10.180,19 lei - diferență facturi energie electrică compusă din:

 • «* consum energie electrică aferent CT9 Spital aferent lunilor oct- ian și neluată în calcul anterior = +10.989,79 lei,

 • • consum energie electrică aferent spațiilor comerciale închiriate de SC ECOTERM. care se recuperează prin chirii și introdus eronat în calculul anterior = - 922,79 lei,

 • o diferență consum energie electrică aferent centralelor termice constatată la ianuarie = + 113,19 lei

- - 82,26 lei - diferență consum apă de pe luna ianuarie

Suma rezultată ca diferență la veniturile din facturare în valoare de 65.263,46 lei provine din diferența de cantitate facturată la luna ianuarie - cuprins în calcul inițial estimat la ianuarie 2.600 Gcal, valoarea corectă a cantității facurate în ianuarie fiind de 2.824,69 Gcal.

2. PIERDERE CALCULATĂ PENTRU LUNA FEBRUARIE 2020

Din analiza lunii februarie 2020 a rezultat că pierderile induse aferente, cu toate elementele de cost incluse în calcule conform solicitării sunt în valoare de 346.249,12 lei, după cum urmează:

Elemente de cost

FEB-20 Solicitat

FEB-20 Verificat

Facturi gaz

760,558.73

761,339.54

Facturi en electrica

70,048.18

93,059.74

Facturi apa-canal

6,221.35

5,403.98

utilitati

836,828.26

859,803.26

salarii

172,916.00

101,819.00

alti furnizori din care:

31,438.08

26,235.57

Go Pro Infrastructure

5,363.12

1,053.07

Retribuție lichidator

3,570.00

3,570.00

Chirie auto Custosolar

2,800.00

2,338.54

Chirie auto Gas Energy

2,700.00

2,269.00

Altii - birotica, materiale, prest serv

17,004.96

17,004.96

obligatii totale

1,041,182.34

987,857.83

producție Gcal

2,208.90

2,208.94

preț facturare

244.08

290.46

venituri din fact

529,524.42

641,608.71

Pierdere calculata

-511,261.33

-346,249.12

Având în vedere varianta de calcul aprobată prin HCL nr. 47 din 19.02.2020 pentru perioada octombrie 2019 - ianuarie 2020, vă prezentăm mai jos calculul pierderilor induse conform structurii de costuri luate în calcul pentru această variantă la luna februarie 2020:

1 Elemente de cost

FEB-20 Calculat cf HCL

; Facturi gaz

761,339.54

Facturi en electrica

93,059.74

Facturi apa-canal

5,403.98

utilitati

859,803.26

salarii

101,819.00

alti furnizori din care:

0.00

Go Pro Infrastructure

0.00

Retribuție lichidator

0.00

Chirie auto Custosolar

0.00

Chirie auto Gas Energy

0.00

Altii - birotica, materiale, prest serv

0.00

obligatii totale

961,622.26

producție Gcal

2,208.94

preț facturare

290.46

venituri din fact

641,608.71

Pierdere calculata

-320,013.55

CONCLUZIE

Având în vedere varianta de calcul aprobată prin HCL nr. 47 din 19.02,2020 pentru perioada octombrie 2019 - ianuarie 2020, diferențele recalculate cu noile elemente luate în calcul aferente acestei perioade (+ 9,659.16 lei) și calculul aferent lunii februarie 2020 (-320.013,55 lei), considerăm că pierderea indusă rezultată este în valoare totală de 310.354,39 lei.

Nr.crt.

Funcția și atribuția

Numele și prenumele

Data

Semnătura

1.

întocmit, auditor

lonuț Marcel Ghircoiaș

10.04.2020

2.

întocmit, auditor

Lucreția Dima

10.04.2020

'1______

Str. Teiului nr. 22 A. 505200 Făgăraș, jud. Brașov Tel.: 0208-210031,210035, 2 10036; Fax; 0268-213511;

. . . . ...                              n ("fi c a/ÎF 1 p r m r •.» rn


nț/m banknjptcy/ in faiilite, potrivitLegii nr.85/2006


NR. ÎNR.TOP EXPERT SPRL:668o/31.03.2020


CĂTRE:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FAGARAȘ \

UAT FAGARAS —             .


Subscrisa TOP EXPERT S.P.R.L., lichidatorul judiciar a! SC SC ECOTERM SA -in faliment - in baza analizei situațiilor contabile sintetice si analitice , precum si a rapoartelor de producție si a inventarelor datoriilor si creanțelor pentru activitatea desfasurata de la data descniderii falimentului - 08.octombrie 2019 . pana la finaiul activitatii , respectiv 29 februarie 2020, inclusiv , va transmitem situația pierderilor ce trebuiesc acoperite de către Primăria Fagaras pentru activitatea de termie desfasurata la solicitarea UAT Fagaras, in contextul obligației prevăzute de lege pentru livrarea de agent termic către beneficiarii si activitatile cu caracter social, solicitare aprobata de către lichidatorul judiciar . conform prevederilor Legii nr 85/2006 care guvernează aceasta procedura de faliment.

Precizam ca in aceasta perioada. SC ECOTERM SA - in faliment , a desfasurat activitati exclusiv in beneficiul solicitării Primărie Fagaras de continuare a activitatii, si informațiile din prezenta sunt oreluate exclusiv om evidenta contabila si operativa a societății, fiind pentru moment informative . urmând ca acestea sa fie definitive . odata cu finalizarea si depuncea bilanțului. Toate informațiile si evidenrele in cauza au fost permanent la dispoziția administratorului special si a reprezentanților UAT Fagaras pentru consultare.

oii U/v IA

pierderilor înregistrate de la adata deschiderii falimentului - 07.10.2G19 - până la 31.01.2020, la activitatea de tormie a SC ECOTERM SA,luând în calcul prețul impus de către UAT f ăgăraș pentru facturare de 290 Îei/Gcal

- . --

OCT.2019

NOV.2019

DEC.2O19

IAN.2020

ACTURAT UTILlTATl :

360,775 06

538.900 99

843.195.44

951,300.00

'■cturi ga: (lei) ■ NOVA POWER & GAS SRL

336,333.00

503,980.00

785,026.38

890,000.00

?cturi energe electrica (lei) - ELECTRICA URNIZARE SA

18,706.00

30.200.00

52,882.06

56.000.00

seturi apa - canal (lei) - ~PA-CANAL SIBIU SA

5,736.00

4,720.00

!         5,287.00

5,300.00

JBLIGATI! PERSONAL, din care:

' 99.345.00

100.453 00

104.829.00

100,596.00

alariu net

56,268.00

58,849.00

60,640.00

58,526.00

o.ntributii

43,277.00

41,604.00

44,189.00

42,070.00

fBLIGATII ALT! FURNIZOR!, din care:

38,726.93

7:2,172.95

36,164.35

36,000.00

.0 Pro Infrastructure

i           6,278.73

1,020.03

4,027,52

4,000.00

etributie lichidator

5.950.00

15,187.00

3,570.00

hi ne auto (CUSTOSCLAR)

•0O81.O7

2,232.46

5,100.00

2.800.00

ombustibil Mavico Impex

1,339.00

hine auto (Gas Energy,

5,824.13

2,700.00

Iții (birotica, securitate, salubritate, posta, rotectia muncii, materiale lucrări, carburant)

18,078.13

12.095.43

11,849.83

22,93.9.00

iBLIGATIi DE PLATA TOTALE

I       499,046 93

661,525.05

984,188.79

1,087,896.00

ENITURI PRODUCȚIE FACTURATA, si anume :

1

.       237.809,86

375242,94

554237,71

571.527,46

roductie facturata (Gcai)

866.99

1376.04

2,261.59

S— 2.600.00

ret de facturare (290,46 iei/Gcal) inel. TVA 4-L.OSfei - fara TVA

i

244,08

244.08

244,08

244,08

inerenta neacoperita :n prețul facturat cf. art .2/ord.36/2006

-261237,07

_ -286.282,11

-429901,03 I

_ -516.368,54

FEB.2020

FACTURAT UT.'LiTATI

8.36 32E.25

facturi gaz (lei) - NOVA POV.'EF GAS SRL

760.558,73

facturi energie_electrica (ki) - ELECTRICA FURNIZARE SA

i

70.048,18 i

facti ri ana - canal (iei) - APA-CANAL SIBIU SA

6.221,35

OBLIGAȚII PERSONAL; din care:

3 ”2 916,00 ■

za'ariu n^-t

90.807.07

contribuții

82.108,93

CBUGAT1I ALTI FURNIZOR!, din care:

31 438,08 .

Gn Pro Infrastructure

5.363,12 I

Retribuție lichidator

3,570.00

Ch.rie auto (CUSTOSOLAR)

2,8C0.C0

Combustibil Mavido Impex

Chirie auto (Gas Er.ergy)

2,700.00

Altii (t rotica, securitate, salubritate, posta, p. otectia muncii, materiale lucrări, carburant'

17.004,96 i

OBLIGAȚII DE PLATA TOTALE

1.041 182.34

VENITURI PRODUCȚIE FACTURATA, si anume :

529.524.42

producție facturata (Gcal)                                  ,

2208,9

preț de facturare (290,46 lei/Gcai) inel TVA- 244,C3lei -faia TVA

244,08 !

Diferența neacoperita in prețul facturat

-511.261,33

Având în vedere cele de mai sus, rezultă că valoarea totala a pierderilor înregistrate de la data deschiderii falimentului, 07,10.2019 , pana la 29.02.2020 este de 2.005.050.13 lei acestea urmând a fi finanțate de către UAT>

Menționăm că diferența fată de costurile neachitate cf. art.5.2 din Ordonanța nr 36din 2006 este de 1.005.050,13 lei, avand in vedere ca UAT a achitat un avans de 1.000.000. lei.

La aceasta suma se adauga soldurile inițiale ale furnizorilor indispensabili. respectiv

 • - Electrica furnizare - 28.915.11 lei

 • - Apa canal Sibiu -   7.294.23 lei

 • - Salcoserv               -      811.41 lei

 • - Nova Povver&gas    - 170.960,47 lei

Data'e da mai sus sunt pe!minare dar foarte apropiate de situația finala , urmând ca pana la terminarea Bilanțului pe anul 2319 si a situatilor finale pentru ianuarie si februarie UAT Fagaras sa prevada pentru bugetul care trebuie sa ii asigure cf pre^ederPor art 5.2 din ordonanța nr 36 /2006 .suma de 1.213.03 i,35 le: compusa din 1.005.050.13 lei. plus -    207.981.22 lei. Conform situațiilor de mai

sus

Situația platilor efectuate de ECOTERM SA dintr-un total venituri de 2.238.389 lei fara TVA . pana la aceasta data este următoarea :

PLATI TOTALE ECOTERM SA : 2.072.999.23 lei din care :

OCTOMBRIE 2019 - 179.091.16

NOIEMBRIE 2019- 129.917.58

DECEMBRIE 2019- 376.359.93

IANUARIE 2020  - 707.007.80

FEBREARIE 2020 - 680.622.76

Menționam ca soldul tctal al disponibilităților la data 31 martie 2020 este de 393 816.86 lei .

Desigur, pentru acoperirea diferentelor constând in principal in contribuții salariale la bugetul statului si lichidarea sa'ariala , - concedii de odihna in suma de 246.150 lei luam in calcul si consumarea întregului disponibil inclusiv pentru ce plati mai sunt posibil de achitat funcție de eventualele compensări cu TVA

Revenind , solicitam ca UAT sa aprobe un Buget suplimentar in suma de 1.213.031,35 lei cu titlu de buget preliminar, urmând ca după finalizarea bilanțului si situațiilor finale, inclusiv preluarea unei parii din inventarul SC ECOTERM SA , necesar continuării activitatii sa se faca plățile urgente la furnizorii indispensabili . cu o copiata corespunzătoare din disponibilitățile existente la aceasta data în SC ECOTERM SA - în faliment.

Cu stimă.

Lichidator Judiciar

TOP EXPERT SPRL

Administraior coordonator.

Brescan Marian

FINANȚARE ECO-PRIMARIA FAGARAS


TOP EXPERT SRL <topexpert55@gmail.com>

<dan.ungureanu@novapg.ro>, <primar@primaria-fagaras.ro>,

<secretariat@primaria-fagaras.ro>, <cipriantetiu@hotmail.com>,

<am@custosoiar.eu>

2020-03-31 15:21

• ADRESA PRIMĂRIA FG. ȘEDINȚA DIN MARTIE 2020.pdf (-1,3 MO)

Buna ziua, Atașat transmitem adresa privind finanțarea ECOTERM de către PRIMĂRIA FAGARAS.

Cu stima,

TOP EXPERT SPRL

MARIAN BRESCAN

ASOCIAT COORDONATOR

utr. Teiului nr. 22 A. 5(15200 Făgăraș, jud. Brasox
Tei.: 0268-2 11103 1, 2 1 0035. 2 1 0036; Fax; O2u8-21351 1:

ir. u-r kruptcy/ in îaiilite, octr.x..Lc^ii ;ir.S5.'2OC5


NR. ÎNR.TOP EXPERT SPRL16686/31.03.2020


ZIU.


ANULE


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FAGARÂȘ

UAT FAGARAS


Subscrisa TOP EXPERT S.P.R.L., Fchidatorul judiciar al SC SC ECOTERM SA -

in faiirre.it - ia baza analizei situațiilor contatle sintetice si analitice . precum si a rapoarrelor de producție si a inventarele datoriilor s' creanțelor pentru activitatea cre&'asuraia de la dala deschidea1 falimentului - 08.octombrie 2019 . pana la finalul acuvitat i respectiv 29 februa.ie 2020, inclusiv . va transmitem situația pierderilor ce trebuiesc acoperite do către Primăria Fagaras pentru activitatea de termic desfasurata ia solicitarea. UAT Fagaras. in contextul obligației prevăzute de lege pentru livrarea de agent termic către beneficiari, si activitatile cu caracter socia . solicitare aprobata de către ’chidatorul juuiciar . conform prevederilor Legii n« 85/2006 care guvernează aceasta procedura ce faliment.

^reuizam ca in aceasta perioada. SC ECOTERT SA - in faliment . a desfasurat activitati exclus’v in beneficiul solicitării Primărie Fagaras de continuare a aotivitati si informațiile din prezenta sunt preluate exclusiv din evidenta contabila si operativa a scuietatii. fiind pentru moi ent normative . urmând ca acestea sa fie definitive . odata cu finalizarea si depunerea bilantulu . Toate informațiile si evidentele in cauza au fest permanent la dispozd a administratorului special si a reprezentantilor UAT Fagaras pentru       cocs ui ta re.

SITUAȚIA pierderilor înregistrate de la edata deschiderii falimentului - 07.10.2019 - până la 31.01.2020, la activitatea de termie a SC ECOTERM SA,luând în calcul prețul impus de către UAT Făgăraș pentru facturare de 290 lei/'Gcal

CC7.2019

NOV.2019

CLC.2U19

iA.‘-..2O2C

ACI URAT UT'LITATI .

360.775 00

538,903.00

8-13 195.44

951 2-90.00

•duri cu vlei, - NOVA POWER £ GAS SRL

336,333.00

503,980.00

78.r.0?6.?8

nOU ooo.c 0

cturi sn -r^i'. ctrica (lei) - ELEC i LCA

•'RNIZARE 2.A

18,706.00

3u.2OO.CO

52.882.06

56.000.00

cturi -na - cana! Jci’i - A'W.-CAUAl SIB J Sa

5.736.C0

s-.720.C0

5,28 7.00

5,300.00

'3LIGAHI PERSONAL, din eaie

99,5-15 00

1 00,453 00

1C4 37.9 00

;        i 00.596.00

I flct

56,268.03

58,849.00

6u,G-iO.O )

68.526.00

ontritui.i

-43,277.00

41.604.00

4-,189.0j

4P.070.C0

tBLIGATil ALT! FURNIZORI, din cate-

38,726.93

22,17205

3b. 164 35

5c .0' )u

c F.o Infradrucxure

6,278.73

1,920.03

'.,027.52

4.009.03

... Irijij ne 1 ‘iiiuator

5,950.00

15,187.CO

3,270.00

..mn auto (Ci’STOSCLAR)

7 081.07

z 232.46

5,100.00

?. aoo.co-

'■i.ibjsiirji. / -..djlmpex

1,339.00

h.ri- • ito (Ca: Jncrgyi

6,32'1.. 3

*          2 730.CU

.ii urd’ a, secii .ate, sa wbritatc. |_-:.u,

:tia imir.di . . .terinle ucrari, carbu.ant}

18.07S.P

12,095.-3

11,843.83

^2,930,U0

'BLIGATH DE PLATA TOTAlE

499.046.93

661,525 05

984,185 79

1,087,896.00

ENIi'URI PRODUCȚIE FACTURATA, si anume :

237.809,86

375242,94

554287,71

571.527,46

r- ..uc.ie iaciui jU (Gc.a I

866.99

137o.04 ■

2,261.59

2.6U0.00

r-i vi.: racturari (29b,-‘Ș k i/Gcai, inel. T ’ \

• i.GS'ei - ‘urs TVA

”44, u8

244.03

2 14.0S

24-'..08

x-nta neacoperita n prețui facrut at :f. art

.2 / ord. 36/2006

■261237 07

286.282,11

-429901,08

•Slb.3o8,54

FE6.2U2O

FACTURAT UlciTATi :                          _

:<ict"-i 1 a m .) - 70’ ■’C’.VFr. S GAS SRL

836 828,zb

760553,73

t?mvi energ a electrica (le!) - FLEC. R1C.A FJH.!:Z«RE SA _                   70.048 18

■ ri ape - csrnl. jiei) - Al.,-CANAL SIBIJ SA

6.22-!,35

OBLIGAȚII PERSONAL, din care.

■j 72.016,30

„a -rin net

9u.807,07

.-’ri. ut<-

82,xG3,93

OBLIGAȚII AlTI FURNIZORI , dm care:

31 438,08

Cn Pra Infras.ructure

5,363,12 ,

Uih'itio l:chid?tor

3,570.00

Ch : ,e ai,.c .CUStuSGl AR'

2 80U.03

Combustibil t/l’viclo Ir.i >ex

i ir iuro (Gas Eremv)

2,700.00

Im (bircai ta, securitate, sal Jbmcite, cu ta, :v -tectia

..iu, ai, riumriaia iuc:ari, carat .-rt'

•'7.004.E-5

OBLIGAȚII DE PLAJA TOTALE

1.641.182.3.1

VENITURI PRODUCȚIE FACTURATA, si anume ;

529.524,42

>r ->duc' e facturata (Gcai)

">08,9

_-i c factu. ar- (2Eu,43 lei/'G^.iil iaci T\7.- 2 L4.C3:?. -

r - . m

2 -4.03

Diferența neacoperîta m pretai f icturat

- 511.261,33

Având în vede e cele de mai sus, rezultă că valoarea totala a pierderilor înregistrate de la data deschide, ii ^alimentului. 07.10.2019 . pana la 29.02.2020 este oe 2.000.050.13 iei acestea urmând a fi finanțate de către UAT>

Menționam că diferența fată de costurile neachitate cf. art.5.2 din Ordonanța nr 33din 2006 este de 1.005.050.13 lei, avand in vedere ca UAT a achitat un avans dc 1.000.000. lei.

La aceasta suma se adauga soldurile iriLaie ale fumizo'-lor indispensabili, respectiv

- Electrica furnizare - 23.915,11 lei

- Apa canal Sibiu -   7.292.20 .ei

 • - Salcoserv                -       8.1.41 le.

 • - Nova Qcwer&gas -  170.960.4 7 lei

Cateie de na: sus suni preliminare dar foarte apropiate de situația finala , i.nnariu ca pana la terminarea Bilanțului pe anul 2019 si a situa.iilor finale pentru «muarie si februar-a UmT Fagaras sa prevada pentru bugetul care trebuie sa il asigure cf prevedemor art 5.2 din ordonanța nr 36 /2206 .suma de 1.213.031,35 lei compusa din 1 005.050.13 le, plus -    207.981.22 iei. Conform situațiilor de mai

SJS.

Situația platilor efectuate de ECOTERM Sa dintr-un total venituri de 2.268.389 lei fara TVA . pana la aceasta data este următoarea :

PL<i I TOTALE ECO'i ERM SA : 2.072.999.23 lei din care :

OCTOMBRIE 2019 - 179.091 16

NOIEMBRIE 2010 - 129.917 58

DECEMBRIE 2010- 376.359.93

IANUARIE 2020  - 707 007.30

FEBREARIE 2020 - 680.022.76

Menționam ca soldul total ai disponibilităților la data 31 martie 2020 este de 393 916.06 lei

Desigur, pentru acoperirea diferentelor constând in principal '.n contribuții s.aiariale la bugetul statului si lichidarea sa!ariala . - concedii de odihna in suma de 240 150 lei iuarn in calcul si consumarea intreguiui disnonibil inclusiv pentru ce plati mai sunt posibil de achitat funcție de eventualele compensări cu TVA

Revenind , solicitam ca UAT sa aprobe un Buget suplimentar in suma de 1.213.031 35 lei cu titlu de buget preliminar, urmând ca după finalizarea bilanțului si situațiilor finale, inclusiv preluarea unei parii din inventarul SC ECOTERM SA , necesar continuării activitatii sa se faca plățile urgente la furnizorii indispensabili . cu o copiata corespunzătoare din disponibilitățile existente la aceasta data în SC ECOTERM SA-în faliment.

Cu stimă.

Lichidator Judiciar

TOP EXPERT SPRL

Administrator coordonator,

Brescan Marian

Adresa facturi restante ECOTERM

Cristina Tulici | NovaPG <cristina.tulici@novapg.ro> secretariat@primaria-fagaras.ro <secretc_riat@primaria-fagaras.ro>, primar@primaria-fagaras.ro <primar@primaria-fagaras.ro>, office@ecotermra.ro <office@ecotermra.ro>, officetopexpert@gmail.corn <officetopexpert@gmail.com>, topexpertlO@gmail.com <topexpertlO@gmail.com>, cipriantetiu@hotmail.com <cipriantetiu@hotmail.com>

Mircea Bica | NovaPG <Mircea.Bica@novapg.ro>, Sorin Piciu | NovaPG <Sorin.Piciu@novapg.ro>, Viorica Piciu | Nova PG <Viorica.Piciu@novapg.ro>, Nataiia Moldovan | NovaPG <natalla.petretchii@novapg.ro>, Dan Ungureanu | NovaPG <dan.ungureanu@novapg.ro> 2020-03-30 10:39

Cea mai mare
 • • Copy of Fisa cont tert Nova _Ecoterm.pdf (~316 l<0)

 • • Adresa facturi restante_30.03.2020.pdf (~258 KO)

Buna ziua,

Atașat regăsiți situația pentru ECOTERM in data de 30.03.2020.

O zi buna!

Cristina Tulici | Analist Suport | Nova Power & Gas

Calea Turzii 217 | Cluj-Napoca | 400495 | Romania

M: 0040 727734133| I: 0040 264 450401 | F: 0040 264 450399

www.novapg.ro


Nova Power & Gas is member of

E-INFRA | Electrogrup Infrastructure S.A.

MODERN INFRASTRUCTURE. GOOD LIFE. SHARED.

For more details, please visit www.e-infra.ro

Acest mesaj poate conține informații confidențiale și este destinat exclusiv destinatarului (adreselor). Dacă nu sunteți destinatarul acestui mesaj sau dacă ați primit acest mesaj din greșeală, vă rugăm să îl informați imediat pe expeditor sau sa ne contactați pe adresa protectiadatelor@novapg.ro și să ștergeți acest mesaj din sistem. Orice copiere, distribuire, difuzare sau publicare a informațiilor este strict interzisă.

Vă informam prin prezenta comunicare că daca sunteți destinatarul mesajelor provenite de la adrese de e-mail pe subdomeniul „@novapg.ro", răspundeți sau trimiteți mesaje către adrese de e-mail pe acest subdomeniu, că există posibilitatea ca datele dumneavoastră (nume, prenume, funcție, email, telefon/datele din semnătură dvs electronică) sa fie prelucrate de către compania NOVA POWER & GAS S.R.L.

Fisa cont terti - Beneficiari

Pe perioada 01/01/2020 - 30/03/2020

NOVA POWER & GAS SRL                                                                    30,

jTert

F.'ctura

Data faci.

Data sca 1

Bold inițial DB

Cont factura

|Tip_____________

Număr

Data

Cont debitor

Cont creditor |Debit

Credil

Tota

unitate

1,425,340.07

1.690.845,20

1.944.312,78

PR6264 - ECOTERM S.A. societate in reorganizare

1 425,340 0"

1.696 845,20

1.944.312,76

;AMF201904444 j      31/10/2019       02/12/2019

31.368.05

411.01

31.368,05=

IB            = 21                       08/01/2020

i

512.01.06 i

411.01

31.368,05:

ÎAMF201904445        31/10/2019       02/12/2019

29,536.73

411.01

29.536,73

IB             21                       08/01/2020

512.01.06

411.01

1

29.536,73

j AMF201904446        31/10/2019       01/02/2020

21,819x6

411.01

21.819,66

IB              21                        : 08/01/2020

512.01.06

411.01

(

21.819,u7

FB          CORB                01/02/2020

658.08.01

411.01

-0,01

[AMF201904447        31/10/2019       01/02/2020

25,054.25*

411.01

l

25.054,25

IB             21                       08/01/2020

512.01.06

411.01

25.054,23

FB           CORB                 01/02,2020

658.08.01

411.01

0.02

■ AMF201904443        31/10/2019       02/12'2019

28,554.55

411.01

28.554,55

...

IB             21                       08/01/2020

512.01.06

411.01

28.554,5*

IAMF201904990        30,11/2019       30/12/2019

84,183.62

411.01

84.183,62

IB             33                       20/01/2020

512.01.06

411.01

84.183,62

[AMF201904991         30/11/2019       01/02/2020

50,375.70

411.01

50.375,70

IB             48                       30/01/2020

512.01.06

411.31

50.375.71

FB          CORB                01/02/2020

658.08.01

411.01

-0,01

IAMF201904992        30/11/2019       30/12/2019

109,849.19

411.01

109.649,19

IB             48                       30/01/2020

512.01.06

411.01

27.493,03

IB             50                       31/01/2020

512.01 06

411.01

02.356,16:

IAMF2019G4993        30/11/2019       30/12/2019

79,331.66

411.01

*

79.331,66=

IB             57                       05/02/2020

512.01.06

411.01

79—31,66:

|AMF201904994        30/11/2019       30/12/2019

47,699.60

411.01

47.699,60!

ilB             48                       30/01/2020

512.01.06

411.01

47.699,60:

IAMF201904995        30/11/2019       30/12/2019

41,110.02

411.01

41,110,02 =

IB             48                       30/01/2020

512.01.06

411.01

41.110.02

■AMF201904996        30/11/2019       30/12/2010

42,291.74

411.01

42.291,74

IB             50                       31/01/2020

512.01.06

411.01

17.643,84

IB             57                       05/02/2020

512.01.06

411.01

24.647,90

r-iA.

\4F201904997        30/11/2015        01/02/2020

49,133.01

411.01

49.138,01

IB             33                       20/01,2020

512.01.06

411.01

15.816,38

IB             48                       30, J1/2020

512.01.06

411.01

33.321.C4

FB           CORB                 01/02/2020

658.08.01

411.01

-0,01

IAMF201905G86        31/12/2019       30/01/2020

69.435.72

411.01

.........

69.435,72

IB             71                        17/02,2020

512.01.06

411.01

.

41.373,51

IB             81                       26/02/2020

i..................................................

512.01.06

411.01

28.062,21

[AMF2019056j7        31/12/2019       30/01/2020

135,733.01

411.01

135.732,99

IB             72                       13/02/2020

512.01.06

411.01

1

60.000.0

IB             81                        26'02'2020

512.01.09

4'1 01

75.732,99

IAMF201905688        31/12/2019       30/01/2020

77,526.25

411.01

77.526,25

IB              81                        = 26/02/2020

512.01.06

411.01

40.204,80

IB             112                      23 03/2020

512.01.06

411.01

37.321.45

ÎAMF201905689        31/12/2019       30/01/2020

68,835.30

411.01

68.835,30

ilB             112                      23/03/2020

512.01.06

______________

411.01

68.835.30

•AMF201905690        31/12/201"        30,01/2020

58,626.49

411.01

1

58.026,49

IB             71                        17,02'2020

512.01.06

411.01

58 626.4"

ÎAMF2019C5691        31/12/2019       30/01/2020

301.22

411.01

301.22

IB             112                      23 03/2020

512.01.06

411.01

"01,22

JAMF20191’5692 !       31/12/2019        3 1.^1,2020

|               174,210.19

J411.01

-

I......

...................................

174.210,19

«u

1 14.’

2'„/03>2u_0 j

01 c .u । u6        •

174.210,19-

ȘAMF201905693

31/12/2019

30 01/2020 |

81,571.041

411.01

1

•i

81.571,841

IB

112

23/03/2020 -

512.01.06 i

411.01

81.571,84:

JAMF201905694

31/12/2019

30/01/2020 ;

118,787.27;

411.01

118.787,27-

IB

112

23/03/2020 i

------------------------*

512.01.06     ;

411.01

■i

118.787.27;

ÎNCG202000101

i._________________

31/01/2O20

02/03,-2020 î

411.01

__________4

1.304.44!

1.304,45;

AS

02000101

31/01/2020 :

!

411.01

707.01.01

1 DSWiț

AS

02000101

31/01/2020

411.01

4427

208,22-

• O

' IU

47/UO/4U4U

------------------------*

514.01 ,u6

411.01

1.304,45-

ÎNCG202000103

31/01/2020

02/03/2020

1

411.01

I

82.442.77-

•i

AS

02000103

31/01/2020

411.01

707.01.01

69.533,6;

,aS

02000103

31/01/2020

----------------------—.

411.01

4427

12.909,13

...................................:l

INCG202000104

31/01/2020

02/03/2020

411.01

143.281,85

47.502,57:

AS

02000104

31/01/2020

411.01

707.01.01

120.849.74

AS

02000104

31/01/2020

411.01

4427

22.432,11

IB

116

27/03/2020

512.01.06

411.01

47.502,57:

î NCG202000098

31/01/2020

02/03/2020

_______ __________J

411.01

84.592,89

84.592,89-

AS

02000098

31/01/2020

411.01

707.01.01

71.340,25

AS

0200009b

31/01/2020

411.01

4427

13.252,64

,!

IB

116

27/03/2020

512.01.06

411.01

84.592,89;

NCG202000102

31/01/2020

02/03/2020

411.01

223.370.55

223.370,54!

AS          102000102

31/01/2020

411.01

707.01.01

188.269.93

AS

02000102

31/01/2020

411.01

4427

35.100,56

IB

116

27/C3/2020

512.01.06

411.01

223.370.54-

NCG202000096

31/01/2020

02/03/2020

411.01

83.091,95

AS

02000096

31/01/2020

411.01

707.01.01

70.072.29

AS

02000096

31/01/2020

411.01

4427

13.019,66

INCG202000097

31/01/2020

02/03/2020

411.01 _______________

162.202,28

162.202.28-

AS

02000097

31/01/2020

411.01

707.01.01

136.594,08

AS

02000097

31/01/2020

411.01

4427

25.608,20

ÎB

112

23/03/2020

512.01.06

411.01

18.972,73!

IB

116

27/03/2020

512.01.06

411.01

143.220,55;

■ NCG202000099

31/01/2020

02/03'2020

>411.01

81.983,61

* î

AS

02000093

31/01/2020

411.01

707.01.01

69.172.13

AS

02000099

31/01/2020

411.01

4427

12.811,48

.NCG202000100

31/01/2020

02/03/2020

411.6’1

73.235,33

AS

02000100

31/C1/2020

411.01

707.01.01

61.786,15

AS

02000100

31/01/2020

411.01

4427

11.449,18

4

NCG202000839

29/02/2020

30/03/2020

______...___

________________________

411.01 u_____________

_______________

399,61

.1

AS

02000839

29/02/2020

411.01

707.01.01

337,19

AS

02000839

29'02/2020

411.01

4427

62.42

‘NCG202000840

29/02/2020

30/03/2020

,411.01

116.353,49

’------ț

AS

02000840

29/02/2020

________________________

;411.01

i 707.01.01

98.380.87

—.......................1

AS

02000840

29/02,2020

>411.01

;4427

17.972,62

...................................s

■NCG202000848

29/02/2020

30/03/2020

1411.01

68.041,27

•i

AS

>02660848

29 02/2020

1411.01

-707.01.01

57.552,87

r............................

AS

02000848

29/02/2020

i

1411.01

Î4427

10.488,40

NCG202000847

29/02/2020

30/03/2020

14Î1.01

I

127.034,18

■1

AS

02’666'847'

29/02/2020

-411.01

1707.01.01

107.234,69

AS

02000847

29/02/2020

1411.01

;4427

19.799,49

•!

NCG202000849

29/02/2020

30/03/2020

1

■ 411.6'l

!

1

190.509,19

AS

02000849

2 ' 02/2020

1411.01

i 707.01.01

160.890,37

AS

02000849

| 20 02/2020

1411.01

;4427

29.618.82

i                                               •-

NCG202000850

29/02/2020

l 36/03/2026

■ 411.01

4—

65.287,87

i                     1

AS

02000850

- 2'- 02/2C2C

-411.01

-707.01.01

55.177,96

!                                                                                                                        i

AS

02000850

i 29/02/2020

1411.01

14427

10.109,91

NCG202000851

29/02/2020

! 30/03/2020

1411.01

4______________

59.659.56

AS

02000851

• 29/C2/202G

-411.01

-707.01.01

50.290,79

AS

02000851

: 22'02/2020

|411.01

;4427

9.368.77

i                                              •;

NCG202000852

29 02,2020

30,-13/2020

1411.01

65.773,46

AS

22000852

i 29/02/2020 j

:4 11.01

j707.01.01

55.517,23!                  .

AS

02000852

j 29 02.2020 ;

j4H .01

Ș4427 ----------------------

10.256,23;                  ,

1NCG202000853

29/02/2020

1 .0/03/2020 1

1411.01

J

68.280.9j;

AS

02000853

i 29/02/2020 |

Î411.01

= 707.01.01

57.714,97!                  ,

AS

92000853

i 29/02/2020 !

Î411.C1

Î4427

i6.565.93j                  ,

'03/2020 10:18

Sold fin.'l DB

1.1 77.872,49|

1.177.872.49

0.02;

i ......

J________________

-0,011

I-

B2.442.77!

95.779.28] —-

0.011

83 091,951

L

8Tf83'.6’l">

73.235.33j

399,611

116.353,49!

-----------1

68.041,27]

f î 27"o'3'4'.'l8;

190.509,'19'1

65.287.B7i

51.659,56'

----------!

65'.'7'7’3’.46!

I

68Tfo',9OÎ


Către: ECOTERM S.A, societate in faliment

In atentia: TOP EXPERT S.P.R.L. in calitate de

lichidator judiciar

Referitor: la datoria aferenta facturilor


De la: NOVA POWER&GAS S.R.L


Fax: 0264.450.399


Nr. inreg: 4029/30.03.2020


Subscrisa NOVA POWER & GAS S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 217, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/4872/2007, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ12/4872/2007, CIF RO 18680651, tel. 0264.450.401 si 0733.733.805 (Dispecerat), fax. 0264.450.399, având cont nr. R002BTRL01301202H24402XX, deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca, email: office@novapg.ro, reprezentată prin dl. Mircea BICA, Director General, avad licența de furnizare gaze naturale nr. 1820/04.09.2013, formulam prezenta

SOLICITARE

Prin care va informam cu privire, la datoria pe care o Înregistrează ECOTERM S.A, la data prezentei, in suma de 1.177.872,49 lei, (aferenta facturilor emise si neincasate) din care ajunse la scadenta conform tabelului de mai jos:__

Serie si nr. document

Data emitere

Data scadenta

Valoarea facturii

Valoare încasare

Sold document

/ ■ i

» ' • , t

1                 . i

0.-

>.

. 1

■ • .• f                   .           •

i::

’ • .

I                  ♦ •

■7.         .

1’ •

.! f

l . ‘                 >

( ‘ •)

...

. , .

. - . ...

'•       1 <1

t\ r

...             f

■ 1,

. J. '1

■;)

. -

■ ' ■ -

1

’            . 7

i ; ,.....

ti       • -     >

; )

.: X ț' ■■

:■ ■]

■ .

• ‘

L’< ‘J

>. < / .; >

; -

117/

0.’

: i . . .       . î » •

V ■■        j

)

■ .î

•• )

■ . -1

• ■ 1

1 ■).. :

1 ).■ ■ . '

1.177.872,49

Va rugam sa identificati si sa ne comunicati soluțiile concrete pentru plata sumei restante, avand in vedere ca aceasta reprezintă o creanța curenta in sensul Legii nr. 85/2006.

f j Cu stima, , Sorin Piciu

i

Director Comercial

Nova Power Gas S.R.L

Adresa ref ECOTERM SA

TOP EXPERT SPRL <oii'icetopexpert(?î)gmail.com> Primăria Făgăraș <secretariat@primaria-fagaras.ro> 2020-04-07 13:56

 • • Adresa .pdf (~85 KO)

 • • ADRESA Nova Power.pdf (~700 KO)
TOP EXPERT SPRL

Brașov, B-dul Muncii nr.l bl.2 sc.C ap.9 tel 0268426310 fax 0268471394

iri:
TOP EXPERT S.P.RX.


brașov


SOCIETATE PROFESIONALA DE INSOLVENTA - U.N.P.I.R - FILIALA BRASO'' - RFi


Nr.6713/07.04.2020


Către,


MUNICIPIUL FAGĂRAȘ

ÎN ATENȚIA DOMNULUI PRIMAR

Referitor plata restante NOVA POWER & GAS

DOMNULE PRIMAR,

Subscrisa TOP EXPERT S.P.R.L., cod de identificare fiscala RO 20844993, înregistrata sub nr. RFO li 0170, cu sediul social in Mun. Brașov, bd. Muncii, nr. 1, bl. 2, sc. C, apt. 9, jud. Brașov, prin asociat coordonator Brescan Marian si reprezentant convențional avocat Hermenean Marius Nicolae, in calitate de lichidator judiciar al SC ECOTERM SA cu sediul social în loc. Făgăraș, Str. Teiului nr. 22 A, cod poștal 505200, jud. Brașov, identificată prin CUI 1117760 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J08/19/1991, in faliment conform sentinței civile nr. 1201 din 07.10.2019, pronunțata de Tribunalul Brașov, Secția a li-a civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr. 7164/62/2012.

Va aducem din nou la cunoștința că la momentul prezentei SC ECOTERM SA înregistrează către furnizorul NOVA POWER & GAS S.R.L. un debit scadent de 1.177.872,49 lei, reprezentând contravaloare facturi gaze naturale

In acest sens, in data de 07.04.2020 am recepționat adresa cu nr. 4361/06.04.2020 emisa de către NOVA POWER & GAS S.R.L. prin care ni se comunica faptul ca solicita plata urgenta a acestei sume restante, avand in vedere cunatumul important al debitului si faptul că „situația de urgenta declarata prin Decretul nr. 195/16.03.2020 afecteaza disponibilul de lichidități al NOVA a.i. întârzierea la plata a creanței deținute împotriva ECOTERM este resimțita si mai pregnant”. RFO II 0170                                        C.I.F. 20844993                                  Website .

www.topexpert-insolvenc-BD. MUNCII, NR. BL. 2. SC. C, APT. 9, 500281 BRAȘOV                                                                      • FIRST BANK Lașov

TE UF AX: 00 40 268.471.3^4                                                                                                  RO49 PJRS 0 01 7593 6300 1i£<0

TEL : 00 4Q 268.425.310

Mai mult, sc solicita lichidatorului judiciar ca, in baza dispozițiilor OG nr. 36/2006 si atribuțiilor care ii sunt expres conferite de Legea nr. 85/2006, sa demareze cu celeritate masurile si acțiunile care se impun împotriva Municipiului Fagaras in vederea recuperării creanțelor ECOTERM, in caz contrar urmând sa solicite acoperirea integrala a prejudiciului de către persoanele responsabile.

Urmare acestei adrese imperative, solicitam să dati dovada de diligentă si seriozitate și să dispuneți cu prioritate alocarea si virarea sumei de 1.177.872,49 lei pentru stingerea acestei datorii către furnizorul indispensabil NOVA POWER & GAS S.R.L., in caz contrar Dvs. urmând a fi ținuți in mod direct răspunzători pentru acumularea penalităților de intarziere si pentru producerea altor eventuale prejudicii.

Anexam: adresa nr. 4361/06.04.2020 a NOVA POWER & GAS SRL

Lichidator judiciar,

TOP EXPERT SPRL

prin avocat

Marius Nicolae Hermenean


Cău :       UCO'XLR! S . P., ,

:-nJia:   "C:>

re preș-: Brc;c lichid

- -iaiL :     cf iice.cc ce; pptt«C3_..i 1. ccn

Re'cr?. cor Debitul rertant


Far :                  0 ; u-. -■ 5<J . 4U».

C2 54-45J._»S-il: - - ic ncvu :

ITun.-rr inregistrara: -lpJl/06.04.202U


ssiic-^ac .leg;-1    ,.2 .    .• J. i

, ia c<..i cut-.j c.e tor judiciar


OCilG- 0.11 .           ci' ■      ’      ’ ’ ■•■ d ..

recif. „urci xa_.lli.iri2 er -i cx. c.

r .                                                                                                  .          . '                               •

.. : .c 7.-. r u-c; ■ ii ' a- c i.. *e e* - . -c:      •: i t

.      .                V ’ '                              . -. '/.II                                                                                                   •     .

i                    - i                                             ~        , r ■■.-c      •                                nr . .

. - Co _    . - i .

________. t-—: ei                                 i ,                  - ■       < r.                         .               1 ,:u L ti : dt .                      ■     ___

ti. ,

_ic .

: 11


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV t . '              '■ . _...'..

’                *-—~~ -    — •                1 PfiC

IkW mc» F t1j> ÎL FĂQARAȘ  JrJ  '

Sin- da Republic.., t'r. 3. uCSktGO. Tf.I: UC-lO 2B8 211 313, [ ,ix: 00 .0     213 u2O

Web: www.primati; iras.ro. Email: secret irini fgpi .msriw-fagaras^.ro

Nr. R30512/03.04.2020

CĂTREServiciul de Utilitati Publice

In atentia D-nei Ioana Hartoaga

Urmare adresei d-voastra, înaintata noua la data de 03.04.2020, va comunicam următoarele:

- Referitor la analizarea asumării sumelor prezentate in solicitarea SC ECOTERM SA, consideram ca aceasta asumare trebuie analizata in contextul următoarelor prevederi legale, din Legea 325/2006, privind serviciul public de alimentare cu energie termica, care prevede la art. 4, lit.a, ca prim obiectiv al acestei legii : asie urarea continuității serviciului public de alimentare cu enereie termica”, iar ca prima obligație a autoritatiilor publice locale in domeniul energiei termice, la art.8, alin.l se prevede “ infiintarea , organizarea , coordoarea, monitorizarea si controlul serviciului public de alimentare cu energie termica constituie obligații ale autoritatiilor administrației publice locale”, iar ca principala atribuție, la art.8, al in.2, lit.a - “asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termica la nivelul unitatiilor administartiv-teritoriale”. Astfel avand in vedere ca intre data intrării in faliment al operatorului de energie termica SC ECOTERM SA , respectiv 07 octombrie 2019 si pina la data când noul serviciu local de energie termica a preluat activele si a devenit operațional, respectiv Ol Martie 2020, aveam obligația de a asigura continuitatea serviciului, inclusiv de acoperire a pierderilor generate de prestarea acestui serviciu, conform OG 36/ 2006. De asemenea consider ca aceste prevederi legale au fost avute in vedere si când a fost emisa HCL 47/19.02.2020, privind acoperirea parțial a pierderilor pentru perioada octombrie 2019-ianuarie 2020.

ROMÂNIA


JLFE2>ET<J<-

< v<■;?<!..■ ax i’TXMxjrx. n

L . J- ■ ,C ’ . ’X ’ ' Tț\ ,           , ‘ *—* * “ -          | ■ . .              - V 3 • !■ • _ • ,                              V «• ’' l’fc ' , '            ‘ -                         -- ' »                                               - - -v -. «. -

}- v X / ■>' "* Strede Republicii. Nr. 3. 505200, Tel: 004-0 235 2TI 313, Fax: 004-0 263 213 020

Web: www.primaria-fa.garas.ro, Email: secretariat(?r>pnmarla-fagaras.ro

Nr. 30512/2/0l.04.2020


Către,

Direcția Buget-Finanțe


în atenția D-lui Director executiv Ludu Daniel

Urmare a adresei SC Ecoterm SA prin lichidator judiciar, nr. 6686/31.03.2020 înregistrată la Municipiul Făgăraș la nr. 30512/31.03.2020 prin care se comunică situația pierderilor pentru activitatea de termie desfășurată la solicitarea UAT Făgăraș în contextul obligației prevăzute de lege pentru livrarea de agent termic către beneficiarii și activitățile cu caracter social, solicitare aprobată de către lichidatorul judiciar, conform prevederilor Legii 85/2006 vă solicităm ca până în data de 07.04.2020 să aveți în vedere :

-analizarea oportunității asumării sumelor prezentate în solicitarea mai sus indicată ținând cont de aprobarea HCL nr. 47/l 9.02.2020 privind acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de SC Ecoterm SA, în faliment, pentru perioada octombrie 2019-ianuarie 2020, de prevederile Contractului de delegare a gestiunii nr. 24049/28.10.2011 încheiat între Municipiul Făgăraș și SC Ecoterm SA și de HCL nr. 53/26.02.2020 privind aprobarea rezilierii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 24.049/28.10.2011 încheiat cu SC ECOTERM SA și preluarea bunurilor de retur și a documentelor tehnico-economice aferente ce compun sistemul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Făgăraș

 • - verificarea conformității și a veridicității sumelor solicitate în contextul OG nr.36/2006 raportate la prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației și al ministrului finanțelor publice nr. 3411/3817/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației și al ministrului delegat pentru buget nr.l 121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație

 • - verificarea și confirmarea îndeplinirii prevederilor art. 28 din ordinul anterior indicat

 • - analizarea încadrării bugetare în cazul în care se stabilește oportunitatea asumării sumelor indicate

în analizarea sumelor indicate vă solicităm să aveți în vedere pe de o parte, valoarea redevenței calculate și facturate către SC Ecoterm SA pentru perioada de la ultimul calcul efectuat de Direcția buget-finanțe și până la data de 29.02.2020 inclusiv, așa cum rezultă din specificația prezentată în adresa nr. 30512/31.03.2020, iar pe de altă parte valoarea redevenței calculate și facturate către EC Ecoterm SA pentru perioada de după intrare în procedură defaliment, în sensul verificării posibilității realizării vreunei compensări, în cazul în care această măsură finaciară este posibilă.

Totodată vă comunicăm atașat adresa Top Expert SPRL nr. 7415/27.02.2020.

în acealași context vă înaintăm și e-mail-ul Nova Power &Gas SRL înregistrat cu nr.30.395/30.03.2020.

Cu respect,

Nr.

Crt.


Nume/Prenume


Boer Liliana

Hârțoagă Ioana


Funcția


Arhitect sef________________

Sef serviciu utilități publice


Data


01.04.2020

01.04.2020Buna ziua I


adresa 30512/01.04.2020

draghici cristian <av_draghici@yahoo.com>

Secretariat <secretariat@primaria-fagaras.r§> x 2020-04-08 13:46


Referitor adresa nr. 30512/1.04,2020

Cu privire la adresa cu numărul de mai sus, facem următoarele precizări:

 • 1. Contractul de delegare a gestitunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în sistem centralizat în Mun. Făgăraș, înregistrat sub nr. 24049/28.10.2011 prevede la art. 12 lit. ș că, la încetarea contractului de delegare a gestiunii, delegatul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în constract până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile.

Este adevărat că printre cauzele de încetare a contractului apar reorganizarea judiciară și falimentul delegatului dar Municipiul Făgăraș nu a uzat de aceste cauze de încetare ci a constatat încetarea contractului prin HCL, la data de 26.02.2020, iar lichidatorul a procedat la denunțarea contractului la data de 27.02,2020.

Practic, încetarea contractului are loc sfârșitul lunii februarie, în condițiile în care nu s-a notificat încetarea contractului la momentul falimentului, așa cum nu s-a notificat nici la momentul reorganizării judiciare.

în aceste condiții, contractul de delegare al gestitunii încetează la sfârșitul lunii februarie, când părțile, la date diferite, dar succesive, constată încetarea contractului.

între data intrării in faliment ( 08.10.2019) și data denunțării contractului ( 26 sau 27 februarie 2020), contractul a produs efecte în sensul continuării furnizării de agent termic.

Furnizarea de agent termic a presupus pierderi asumate de către părți, pentru care municipalitatea a acceptat acoperirea din bugetul local.

Din punct de vedere al temeiului juridic, acesta se regăsește in dispozițiile art. 5 ind. 2 alin. (1) din OG 36/2006, cu aplicarea Ordinului 3411/2019 cu privire la perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat, respectiv 2014-30.06.2020 ( art.5).

Prin urmare, există temei legal pentru acoperirea pierderilor în condițiile în care contractul a fost executat până la sfârșitul lunii februarie 2020.

 • 2. Cu privire la posibilitatea unei eventuale compensări, aceasta presupune acordul ambelor părți, ceea ce este greu de~crezut"că~se va"realiza în~cdndițiile~fâ1imentuȚui ECOTERM SA și a lichidării ce va urma âvâncTîn vedere cuantumul creanțelor neacoperiț^..                         ’ * ’     '        — ~-=u=—~^.=.—

Procedura insolvenței, inclusiv în forma falimentului, presupune tratarea în mod egal a creditorilor fără posibilitatea favorizării unora în dauna celorlați.

Prin urmare, este greu de crezut că lichidatorul va accepta compensări pentru servicii prestate exclusiv creditorului Mun. Făgăraș, în condițiile în care alți creditori nu beneficiază de un tratament diferențiat.

 • 3. CujidvkeJa_oportunitatea acoperirii pierderilor, acest aspect ține exclusiv de interesul Mun. Făgăraș și de previziunile privitoare^ă-vtitOTOj-sepvjeKi de temie. ~        - ------- -.......— ------------------

Apreciem ca prioritară evitarea oricărei pierderi sau minimalizarea acesteia în cazul în care este inevitabilă.

Evident că lichidatorul urmează să depună date definitive, sens în care se impune finalizarea și depunerea bilanțului, situații care vor fi prezentate Consiliului Local în calitate de autoritate publică decizională.

Precizăm că prezenta reprezintă doar opinia consultantului, analiza oportunității, a interesului și a datelor furnizate de către lichidator, fiind domeniul decizional al autorității publice locale deliberative, respectiv Consiliul Local.

O zi buna!

3\r-. .                    .JUiD.iTuiL

'r'r'"Uf ■:     Aflu •<*ic r?u»sm_ f.&găras

. -<.~',V.-?_■ l _                                                                                                        .. _       . . ____ _ _ .    . . .

.t-  ;. v Siroaa R3publ.cn, Nr. 3. LySXO.1el:OU4O;^8 2 1 313. Fax: 0040 263x13 020

Web: www.pnnwn.i-ft fiara ...io. Enu.il: c.ocri-jtarkitgsjprimar.a-faniin.' -i.ro


Nr. 30512/1/01.04.2020

Către,

Cabinet avocat Drăghici Gabriel Cristian B-dul Unirii bl. 15, dsc.A, ap.l Fax : 0268.211828,

Având în vedere Contractul de asistență juridică nr. 128678/2017 vă solicităm sprijinul prin formularea unui punct de vedere legal cu privire la solicitarea SC Ecoterm SA prin lichidator judiciar nr. 6686/31.03.2020 înregistrată la Municipiul Făgăraș cu nr. 30512/31.03.2020, ținând cont de prevederile Contractului de delegare a gestiunii nr. 24049/28.10.2011 încheiat între Municipiul Făgăraș și SC Ecoterm SA, contract denunțat de lichidatorul judiciar începând cu data de 27.02.2020 conform adresei nr. 7415/27.02.2020, de prevederile Legii 85/2006 , de prevederile OG nr.36/2006 raportate la prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației și al ministrului finanțelor publice nr. 3411/3817/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației și al ministrului delegat pentru buget nr.l 121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, precum și de faptul că Municipiul Făgăraș este înscris la masa credală societății.

în analizarea și formularea punctului de vedere vă solicităm să aveți în vedere posibilitatea legală de a se realiza/solicita o compensare între sumele solicitate de societatea debitoare și pe de o parte valoarea redevenței calculate și facturate către SC Ecoterm SA pentru perioada de după intrare în procedură de faliment și până la data de 29.02.2020 inclusiv, așa cum rezultă din specificația prezentată în adresa nr. 30512/31.03.2020de la ultimul calcul efectuat de Direcția buget-finanțe și până la data de 29.02.2020 inclusiv, așa cum rezultă din specificația prezentată în adresa nr. 30512/31.03.2020, în cazul în care această măsură finaciară este posibilă.

Atașăm prezentei : Adresele nr. 7415/27.02.2020 și nr. 30512/31.03.2020. Totodată vă înaităm răspunsul formulat de Municipiul Făgăraș adresat Top Expert SPRL nr. 6416/6859/7189/7415/31.03.2020 /17.03.2020

Celelalte documente sunt predate prin Adresa nr. 8757/12.03.2020

Vă solicităm respectous înaintarea punctului de vedere până la data de 07.04.2020 astfel încât să asigurăm respectarea termenelor administrative .

Cu respect,

PRIMAR

SUCACIU GHEORGW^ o

SECRETAR GENE GIUNCA LAURANr.

Crt.

Nume/Prenume

Funcția

Data

Semnătură

1

Boer Liliana

Arhitect sef

01.04.2020

o

Hârțoagă Ioana

Sef serviciu utilități publice

01.04.2020

__

03,01/2320


Rour.dcube V/ebmail:: Comun'""re documente si solicitare pur.'t dc- vedere.

Comunicare documente si solicitare punct de vedere.

< secretariat@primaria-fagaras.ro>

<av_draghici@yahoo.com>

2020-04-03 13;18

• SKHBT_36320040311330.pdf (~5,8 MO)

Buna ziua,

Prin prezenta va Înaintam următoarele adrese 30512/31,03.2020, 7415/27.02.2020, 6416/6859/7189/7415/31.03.2020, 9541/30.03.2020 cu confirmările de trimitere atașate, solicitând un punct de vedere legal.

Va mulțumim,

\\


.rCabinet Ministru Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5


București, cod poștal 050706


T: +40-372 111 409

F: +40-372 111 337

E-maiT.info@mlpda.ro

www.mdrap.gov.ro


Către: Domnul dheorghe SUCAi

Primar, Primăria Municipiului Făgăraș


Adresa: Piața Republicii nr. 3, Făgăraș, cod poștal 505200, județul Brașov

Nr. 20467/fî.02.2020


Stimate domnule primar,Referitor la adresa nr. 3975/06.02.2020, prin care ne semnalați problemele deosebite cu care vă confruntați în vederea asigurării, în condițiile legii, a serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare energie termică către populație, în sistem centralizat, precizăm că actele normative referitoare la funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, prevăd următoarele:

â. Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale pot aproba prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, caz în care sunt obligate să asigure din bugetele locale sumele necesare acoperirii acestei diferențe.

b. De asemenea, la art. 52 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 se prevede că pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităților administrației publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.

Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pierderile induse de prestarea serviciului pot fi acoperite și din excedentul anual al bugetului local înregistrat la încheierea exercițiului bugetar,

Totodată, trebuie să arătăm că, în principal, obligația privind asigurarea populației cu energie termică, cât și eventuala subvenționare a acestui serviciu revine autorității administrației publice locale, care, potrivit Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, are dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona în deplină responsabilitate, în numele și în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, serviciile publice, în condițiile legii.


Față de acestea, arătăm că, în temeiul art. 52 elin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, Municipiul Făgăraș, prin hotărâre a consiliului local, poate aproba acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, dacă societatea ECOTERM S.A. se află în subordinea acestuia.

Cu stimă,ROMÂNJA 4UDETUI- BRAȘOV         țtK&r


BV! ILS INI IICIIF* I«J IL. FÂGA RXi Ș

.‘•'u • •' » <'«pablicu, i 4r ' Suoi’Ou, :< I: i AM O ‘ • >3 2 i < ' î. * j          )'1O y-. . . 1 - (> -u

x, J‘ : w vw. prins        .ynj < ru, t r. sccr ’ *<-J y'p <ri. -. ^v,rr’.-.ro

Nr. 3975/06.02.2020

Către,

41


Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației Publice

In atentia : d-i ui Ministru - Ion ȘTEFAN

Fax: 0372.111.337

Va aducem la cunostinata faptul ca in Municpiul Fagaras, Jud Brașov, exista un sistem de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, care furnizează agentul termic pentru 1.500 de apartamente , Spitalul Municipal, 6 scoli, 4 grădinițe , 1 unitate militară.

Asigurarea agentului termic, in Municipiul Fagaras, este asigurata f:   in baza contractului de delegare a gestiunii, anexa 2 HCL Nr. 52/2011 de

către socieatatea ECOTERM S.A., societate care din data de 07.10.2019 este in faliment.

Menționam faptul ca prin HCL nr. 258/31.10.2019, Primăria Mun. Fagaras, a infiintat Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica, insa la aceasta data, nu este finalizata procedura de predare-primire active funcționale către serviciul nou infiintat, astfel ca activitatea curenta este derulata de S.C. Ecoterm S.A. - in faliment, prin asumarea contractelor de furnizare existente.

TK’1 fc. 5. ••.

-

Facturarea prestației se realizează la preturile stabilite in baza avizului ANRE nr. 2378917/28.03.2012 , astfel ca sunt diferente intre prețul de facturare si prețul real actual de producție realizat.

Având in vedere notificarea primita privind sistarea gazului metan către societatea Ecoterm S.A., începând cu data de 07.02.2020, apelam la amabilitatea dumneavoastră pentru a ne comunica daca , se pot aloca fondurile necesare acoperirii diferentelor de preț dintre prețul aprobat de facturare si prețul real actual de producție - din bugetul /n local al Municipiului Fagaras.

Cu stima,

Primar

Gheorghe SUCACIU

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 2

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria/fa§

HOTĂRÂREA NR.47 din data de 19 februarie 2020

- privind acoperirea parțiala a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de S.C. ECOTERM S.A. Fagaras, in faliment, pentru perioada octombrie 2019-ianuarie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

 • - Raportul de specialitate comun nr. 4473/10.02.2020 al Direcției Buget - Finanțe, al Serviciului Utilitari Publice, al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica in Sistem Centralizat in Municipiul Fagaras,

 • - Referatul de aprobare nr. 4474/10.02.2020 al Primarului Municipiului Fagaras prin care se propune spre analiza si aprobarea a Consiliului Local al Mun. Fagaras a prezentului proiect de hotarare,

 • - Solicitarea SC ECOTERM SA Fagaras nr. 164/06.02.2020, înregistrata la Mun. Fagaras sub nr. 4235/06.02.2020, referitoare la situația acordarea unor sume reprezentând pierderi înregistrate de la data deschiderii falimentului - 07.10.2019, pana la 31.01.2020, la activitatea de termie a SC ECOTERM SA, luând in calcul prețul de facturare de 290 lei/Gcal , precum si balanțele de verificare pentru perioada octombrie -decembrie 2019 ,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în conformitate cu prevederile art. 5A2 și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației,aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 8 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2006 - Legea serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării si administrației si al ministrului finanțelor publice nr. 3411/3817/2019,pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale si administrației publice si al. ministrului delegate pentru buget nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat in perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de


'transport, distribuție si furnizaarc a energie’ termice in system centralizat către

$Mț£jii baza Contractului de delegare a gestiuni nr. 24.049/28.10.2011,incheiat intre ■pipiului Fagaras si SC ECOTERM SA Fagaras,

Potrivit art.140, alin.i si 3, art.154, alin.1, artipâ,alin.1 lit.a), art.197 alin.1, art.243 alin.i ȘBlt.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 129 alin.2 lit.d) , alin7 lit.n),art. 139 alin .2 lit.a) din Ordonanța de Urgenta nr. 57/20igprivind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.Se aprobă ca oportun si in folosul municipalității acoperirea parțiala ,pentru perioada octombrie 2019- ianuarie 2020, a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație, în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, pentru operatorul de termoficare S.C. ECOTERM S.A. FAGARAS, in faliment, cu suma de 1.035.985,51 lei cu respectarea schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul comun nr.1.121/1.075/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și al Ministerului Finanțelor Publice.

Art.2. Suma prevăzută la art. 1 se va asigura din bugetului local al Municipiului Fagaras , capitolul 81.06 - Energie termica, titlul 40.30 -Alte Subvenții.

Art.3. Suma indicata la Art.i va fi folosita exclusiv conform destinației legale și legislației în vigoare.

Art.4. Răspunderea pentru cuantumul sumei dedusa la plată, pentru exactitatea, legalitatea si realitatea pierderilor induse, revine lichidatorului judiciar Top Expert S.P.R.L.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Fagaras prin Direcția Buget Finanțe.

Art.6. Prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului Județul Brașov, in vederea exercitării vizei de legalitate.

Prezenta hotarare se comunica:

lex Dosar ședința

lex Colecție

lex Prefectura

lex Primar

lex Secretar general

lex S.C. ECOTERM S.A. FAGARAS

lex Serviciului de utilități publice

lex.Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica in Sistem Centralizat in Municipiul Fagaras i„ex Direcția Buget Finanțe

Cod: F-50


Str. Teiului nn 22 A, 505200 Făgăraș, jud. Brașov îl.; 0268-210031, 210035, 210036; Fax: 0268-213511;

pniail* nffinpi7/)o?ntprnira rn

precum și cu alte ocazii, întâlniri și convorbiri telefonice începând cu luna iunie 2019, pe

baza lucrării de analiză diagnostic înregistrată sub nr. 1808/15.07.2019, autor Mihai

Bărbuliceanu, precum și a solicitării Primăriei de continuare a activității SC ECOTERM SA, după data intrării în faliment, vă comunicăm mai jos situația finanțării activității SC ECOTERM SA pe care trebuia să o asigure UAT-ui Făgăraș până la data de 31.01,2020 precum și previzionat pentru lunile februarie și martie 2020,

Situațiile enunțate sunt redate mai jos.

SITUAȚIA

pierderilor înregistrate de la adata deschiderii falimentului - 07.10.2019 - până la 31.01.2020, la activitatea de termie a SC ECOTERM SA,luând în calcul prețul impus de către UAT Făgăraș pentru facturare de 290 lei/Gcal

OCT.2019

NOV,2019

DEC.2019

IAN.2020

FACTURAT UTILITĂTI:

360,775.00

538,900.00

843,195.44

951.300 00

facturi gaz (lei) - NOVA POWER & GAS SRL

336,333.00

503,980.00

785,026.38

890,000.00

facturi energie electrica (lei) - ELECTRICA FURNIZARE SA

18,706.00

30,200.00

52,882.06

56,000.00

facturi apa - canal (lei) - APA-CANAL SIBIU SA

5,736.00

4,720.00

5,287.00

5,300.00

OBLIGAȚII PERSONAL, din care:

99,545.00

100,453.00

104,82900

100.596.00

salariu net

56,268.00

58,849.00

60,640.00

58,526.00

contribuții

43,277.00

41,604.00

44,189.00

42,070.00

OBLIGAT» ALTI FURNIZORI , din care:___________

38.726 93

22,172 05

36,164.35

36,000.00

Go Pro Infrastructure

5,273.73

1,020.03

4,027.52

4,000.0(

Retribuție lichidator '

5350:00

15,187.00

3,570.01

Chirie auto (CUSTOSOLAR)

7',081.07

2,232.46

5,100.00

2,800.01

Combustibil Mavido Impex •

1,339.00

Chirie auto (Gas Energy) .

6,824.13

2,700.0(

Altii (birotica, securitate, salubritate, posta,

protecția muncii, materiale lucrări, carburant)

18,078.13

12,095.43

11,849.83

22,930.0C

i                                                                                                                         .                                           - • ,           ■

obligatii de plata totale

499,046.93

661,525.05

984,188.79

1,087,89 6.0C

VENITURI PRODUCȚIE FACTURATA, si anume :

251,825.92

399,684.58

656,902.39

755,196.00

producție facturata (Gcal)

866.99

1376.04

2,261.59

2,600.00

preț de facturare (lei/Gcal)

290.46

290.46

290.46

290.46

; Diferența neacoperita in prețul facturat cf. art

- ’

1

52 / lg.325

-247,221,01

-261,840.47

-327,286.40

-332,700.00

Având în vedere cele de mai sus, rezultă că valoarea totala a pierderilor înregistrate de la data deschiderii falimentului, 07.10.2019 , pana la 31.01.2020 este de 1.853.402,38 lei (pierderile lunare plus soldul facturii de gaz la începutul perioadei, in valoare de 170.960,47 lei), respectiv:

-Gaz metan 1.675.026,38 lei;

 • - Energie electrica 56.000,00 lei;

 • - Apa canal 5.300 lei;

 • - Cheltuieli personal / contribuții 101.526,00 lei;

 • - Alte cheltuieli 15.550,00 lei.

Menționăm că diferența față de costurile neachitate cf. art.52 din legea 325 de 513.394,03 lei, se va acoperi din încasările din venituri aferente lunilor ianuarie și februarie 2020.

K                                     SITUAȚIA

preliminată pentru lunile februarie și martie 2020

FEB.2020

i         MARTIE 2020

FACTURAT UTILITATI;

756,764.49

588,740-lC

facturi gaz (lei) - NOVA POWER & GAS SRL

708,000.00

554,000.00

facturi energie electrica (lei) - ELECTRICA FURNIZARE SA

44,548.31

32,307.69

facturi apa - canal (lei) - APA-CANAL SIBIU SA

4,216.18

2,432.41

OBLIGAȚII PERSONAL, din care:

101,000.00

101,000.00

salariu net

58,000.00

58,000.00

contribuții

43,000.00

43,000.00

TJBLIGATII ALTI FURNIZORI, din care:

36,000 00

.36 000.00

5H0 Pro Infrastructure

4,000.00

4,000.00

Retribuție lichidator

3,570.00

3,570.00

Chirie auto (CUSTOSOLAR)

2,800.00

2,800.00

Combustibil Mavido Impex

r

Chirie auto (Gas Energy)

2,700.00

2,700.00

Altii (birotica, securitate, salubritate, posta, protecția muncii, materiale lucrări, carburant)

22,930.00

22,930.00

obligatii de plata totale

893,764.49

.725,740.10

VENITURI PRODUCȚIE FACTURATA, si anume :

580,920.00

435,690.00

producție facturata (Gcal)

2,000.00

1,500.00

preț de facturare (lei/Gca 1)

290.46

290.46

i Diferența neacoperita in prețul facturat                 (

L____________________

______-312,844.49

______ -290,050.10 i

Valoarea totala a pierderilor previzionate pentru perioada februarie -martie 2020, este 602.894,59 lei.

Precizăm că aceste sume in valoare totala de 2.456.296,97 lei, trebuie achitate în regim de urgență, conform situațiilor prezentate, pentru ca furnizorul de gaze să poată relua livrarea de gaze în vederea continuării activității.

Cu stimă,


Lichidator Judiciar

TOP EXPERT SPRL


.... .-/.ii A.■ • n . • iu            rj

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


Nr. 30512/08.04.2020

Către,

TOP EXPERT SPRL topexpertl 0@gmail.com

în atenția D-lui Brescan Marian

In vederea analizării sumelor solicitate prin adresa Ecoterm SA prin lichidator judiciar NR.6686/31.03.2020 înregistrată la Municipiul Făgăraș cu nr. 30512/31.03.2020 vă rugam sa ne puneți la dispoziție copii după următoarele documentele justificative :

 • - facturi de utilitati aferente consumurilor din luna februarie 2020 si eventuale facturi aferente consumurilor pe ianuarie 2020

 • - salariile aferente lunii februarie 2020 - deci. 112 si stat de plata salarii cu sumele toatale aferente

 • - balanțele de verificare aferente lunilor ian si febr 2020

 • - fisa furnizorilor de utilitati aferente consumurilor din lunile ianuarie si februarie 2020

 • - rapoartele de producție energie termica aferente lunilor ianuarie si februarie 2020 cu cantitatile de enrgie facturate.

Cu respect,

PRIMAR

S UC ACjLl^'QHF QRGHE /mUNICIFIULP/ I făgARAȘ<H

1 .-■A

Nr.

Cit

Nume/Prenuihe ''

Funcția

Data

Semnătură

OU

1

Hartoaga Ioana

Șef Serviciu Utilitate Publică

08.04.2020

solicitare documente justificative pierderi

< secretariat@primaria-fagaras.ro>

<topexpertlO@gmail.com>

2020-04-08 16:33

• Scan_20200408 (5).pdf (~1,5 MO)