Hotărârea nr. 11/2020

HOTARAREA nr.11 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea Planului de Investiţii cu finanţare din contul IID al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu pentru anul 2020

ROMNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FAG tAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 00^0 268 213 02C Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariattSprimariă-fa.j^as.fo

din data de 30 ianuarie 2020             ,

- privind aprobarea Planului de Investiții cu finanțare din contul IID al S.C. Apă

Canal Sibiu S.A. Sibiu pentru anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinară,

Avînd în vedere:

- Raport al compartimentului de resort nr. 1776/17.01.2020 prin care Directorul Buget Finanțe si Biroul Investiții propune aprobarea Planului de investitii cu finanțare din contul IID al S.C. Apă - Canal S.A, pentru anul 2020,si al referatului de aprobare al primarului nr. 1776/1 din 17.01.2020 si a adresei S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu nr. 37473 /29.11.2019, înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr.74.720/03.12.2019, privind investițiile necesare pentru derularea Programului de investitii Programul Operațional Infrastructuă Mare (POIM) si alte investitii propuse pentru finanțarea în anul 2020 din contul IID, constituit în baza OUG nr. 198/2005,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în comformitate cu prevederile art. 10 din OUG nr. 186/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice de asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, precum si prevederile art. 5 lit c) din anexa la OUG nr. 198/2005,

Având in vedere prevederile art. 129 alin 2 lit .b, lit. d, art. 139 alin 1 lit.d), art. 197 ,art. 198 alin 1,2,art. 243 alin 1 lit.b) din OUG 57 /2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.i. Se aprobă planul de investitii cu finanțare din contul IID al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu, pentru anul 2020, conform Anexei nr.i care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aceasta data Hotararea Consiliului Local Fagaras nr. 36 din 27 februarie 2019, privind aprobarea Planului de Investiții cu finanțare din contul

IID al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu pentru anul 2019 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului prin Direcția Buget Finanțe.

Art.4. Secretarul Municipiului Făgăraș va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotarari si comunicarea acesteia Primarului Municipiului Făgăraș, serviciilor de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire, precum si S.C. Apa Canal Sibiu S.A. Sibiu, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de apă Sibiu” si Instituția Prefectului Brașov.

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți -16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • • tex. Dosar ședință

 • • lex. Colecție

 • • lex. Prefectură

 • • lex. Primar

 • • lex. Secretar

 • • lex. Afișare

 • • lex. Comp. Evenimente Publice, linformare Cetățeni și Registratură

 • • lex. Biroul Investiții

 • • 1 ex. Direcția Buget - Finanțe

 • • lex. S.C. Apa Canal Sibiu S.A. Sibiu

 • • lex. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de apă Sibiu”

Cod: F-50

Anexa nr. 1 la HCL nr.11/30.01.2020

Plan Investiții pe anul 2020

Nr. crt.

Denumire

Valoare estimată

-lei-

1

Contract de Lucrări Reabilitare rețea distribuție si transport apă potabilă pe strada D-na Stanca din Municipiul Făgăraș (inclusiv taxe, avize si dirigentie de șantier)

2.000.000

Cod F - 50