Hotărârea nr. 109/2020

HOTARAREA NR.109 din data de 30 aprilie 2020 - privind modificarea şi completarea Anexei la HCL 227/2015 în sensul aprobării modelului Contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenţi economici în Municipiul Făgăraş

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primana-fagaraș.ro /


HOTARAREA NR.109 din data de 30 aprilie 2020

- privind modificarea și completarea Anexei la HCL 227/2015 în sensul aprobării modelului Contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenți economici în Municipiul Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședința ordinara,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.30050/06.04.2020 și raportul Serviciului de utilități publice nr.30050/1/06.04.2020 se supune spre analiză ,verificare și aprobare modificarea și completarea Anexei la HCL 227/2015 privind aprobarea modelului Contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenți economici în Municipiul Făgăraș,

Având în vedere adresa nr. 1183/23.03.2020 înaitată de S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraș înregistrată la municipiul Făgăraș sub nr 30050/24.03.2020 prin care se solicita aprobarea modificărilor aduse asupra modelului cadru de contract de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenți economici în Municipiul Făgăraș, precum și Hotărârea Adunării Generale ordinare a Acționarilor SC Salco Serv SA nr. 7/19.11.2019,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de prevederile art. 8 alin.3 lit.i), art. 23 alin.2 , art. 36 alin. 2 lit.a), e), art. 41 alin.2 și alin. 5, art. 42 alin. 1, alin.2, alin.4, art.43 alin.2, art.51 alin.3 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificată și completată ,coroborate cu prevederile art. 13 alin.3 , art. 20 alin.i, art. 24 alin.l lit.b), alin.2, alin. 3, alin. 6, art. 26 alin.l lit. a) din Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, modificată și completată,precum și de Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților,

în conformitate cu prevederile HCL 227/18.12.2015 privind aprobarea modelului contractului de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Făgăraș și HCL nr. 179/22.12.2016 privind modificarea și completarea HCL 227/18.12.2015 pentru aprobarea modelului contractului prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Făgăraș, ale HCL nr. 296/28.11.2019 privind modificarea și completarea HCL nr.5/2019 și HCL nr.4/2019 prin stabilirea cuantumului taxei special de salubritate pentru persoanele fizice și a tarifelor pentru anul 2020,

Luând în considerare art. 129, alin. 2, lit.a) și lit. d), alin. 3 lit. d), alin. 7 lit n) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) si ale art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea Anexei la HCL 227/2015 în sensul aprobării modelului Contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenți economici în Municipiul Făgăraș, conform Anexei nr.i care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin S.C. Salco Serv S.A. Făgăraș.

Art. 3. - Prezenta hotarare se aduce la cunoștință publică , respectiv se comunică Primarului Municipiului Făgăraș, celor nominalizați cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru, 1 abținere, ..TT.împotrivă

Consilieri in funcție - 17

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - îex. Secretar general

 • - lex. S.C. Salco Serv S.A. Făgăraș

 • - 1 ex. Serviciului Utilități Publice Făgăraș

 • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

 • - lex. Afișare

Cod F-50

SC. SALCO SERV S.A. - FĂGĂRAȘ -505200, STR. NEGOIU, NR. 147, JUD. BRAȘOV, C.U.I. R14891753, NR. ordine ÎS R.C. 108/1234/2002, TEL/FAX 32C8/213255, CAP. SOC. 405.885 LEI

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SC. Salco Serv SA, Făgăraș reunită în ședința din data de 19.11.2019,

Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în baza ordinii de zi și a propunerilor consemnate în procesul verbal de ședință din data de 19.11.2019 adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art 1. Se aprobă procedura de contractare, respectiv formatul cadru al contractului utilizat de societate pentru prestarea serviciului de colectare deșeuri municipale pentru agenți economici și instituții de pe raza Municipiului Făgăraș.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Florin Bica.

Art.3 Cu înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului se numește Președintele Consiliului de Administrație, Bogdan Nicolae Dumitru.

Tel / frx ■ 0203.213.255

Email: office@salcoserv.ro


C.F.:RO< l <CC 3 . f'ii î .1

TI A'.' LWIIIA ■ O’ " !T _ ■ 1 .1

8 R.tX: RO?.- LhOE 0«.:CV0.7. 9 M3

"PE 5... . r.-nk: :Ot I r. ■ ' ' '■ H • 6000 7.... . . Sarici >?>>. rno..-ic..: RO 11 URMA 069319C0 5662 BAf.CFOST: O- BP'SC. 73 ■ 7S9 41RnN't Trcror«h1 F'CARAS: ro: •'IR ;1; 5’ XXX Ctrl <-.C

Hember of C"-Q Fedr'afion

!              Ta

iR! R                . .!

L____1

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM


CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate înscrisa in Registrul de evidenta al prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 3355S

CONTRACT

PRESTĂRI SERVICII PUBLICE DE SALUBRIZARE PENTRU AGENȚI ECONOMICI Nr.din

Capitolul I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1 PRESTATORUL (OPERATORUL)

SC SALCO SERV S.A., cu sediul în localitatea Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, județul Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr......................,   cod unic de înregistrare ......................,   cont

bancar...................................................deschis Ia .......................................... , titulară a Licenței

nr.................................din................... emisă    de ......................................,    reprezentată legal

de.............................................,        având funcția de .............................. și

de ...............................................................,  având funcția de.....................................................,  în calitate de

OPERATOR, pe de o parte si,

Art. 2 BENEFICARUL (UTILIZATORUL)

(SOCIETATEA                   COMERCIALĂ/                   instituția)

......................................................................................................................cu               sediul               în localitatea.......................................str..............................................................................................

nr.......... bl.........., sc.......... județul/sectorul .......................... înmatriculată la registrul comerțului cu

nr. ................................codul      fiscal ....................................... codul      unic de

înregistrare...................................................,      cod CAEN................................ contul

nr.                               ...........................................................................................................................deschis

la ......................................................reprezentată de .............................................................,  având calitatea

de..........................identificat cu CI seria.........nr....................CNP...........................................................eliberată la

data de...............................de către..................................................în calitate de UTILIZATOR, pe de altă

parte,

au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii publice de salubrizare cu respectarea următoarelor clauze:


S.C. SALCO SERV S.A.

Str Negoiu Nr 147

Fagaras 505200

J 08/1234/2002

C.U.i. -X4891753

Tel /frx - 0268.213.255

Email: office@salcoserv.ro


8.C.R.: RO56 RNC9 C-0S5 CJ63 4052 Oi lu

H. nov TRANSILVANIA: RO "■> BTRL OCCO .202 . • .535 XX

3 R.D. RO28 PROE OSCSV 0SU1 750 800

RAIFFHISEN .«-nlc RO61 RZBR WC3068W 7. . j .'4

... rcu Ro’n-.i«:R: F O 11 B 5'4 u. . 11C0C L’. ?.

BA.NCRCST'.RO ~ BROS 0820 35783 1 ROfl 01

Tr.: . t-n:-TA'^CAS: ROZ» T.-EZ 1323 .0 XXX J 5-?


CERTIFIEO M At\.AGFMENT SYSTEM


CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate înscrisa in Registtul de evidenta al prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 33559

Capitolul II. DOMENIUL DE APLICARE ȘI DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. în baza legii nr. 5L-2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și a Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, se convine încheierea prezentul contract de prestare a serviciilor de salubritate privind colectarea, transportul și depozitarea reziduurilor solide, cu excepția reziduurilor toxice, periculoase sau a celor cu regim special, între PRESTATOR și BENEFICIAR, indiferent de forma de proprietate "tiu j. sie a acestora și cu respectarea normativelor și standardelor în vigoare.

Art. 4. Contractul se încheie pentru perioada nedeterminată/ determinată.................................................

Capitolul III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 5. Obiectul prezentului contract îl reprezintă prestarea următoarei activități din cadrul serviciului public de salubrizare:

A. Asigurarea de către PRESTATOR a colectării separate, a transportului separat și depozitarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

1.1. Colectarea separată, transportul și depozitarea deșeurilor reziduale și biodegradabile.

1.2. Colectarea, transportul, stocarea temporară și sortarea deșeurilor de ambalaje (hârtie și carton, platic, sticlă, metal) din deșeurile municipale - CU TITLU GRATUIT.

B. Asigurarea de către Prestator a colectării, transportului și depozitării deșeurilor de echipamente electrice, electronice (DEEE), la cererea beneficiarului, CU TITLU GRATUIT

Art. 6 PRESTATORUL poate asigura, contra cost, în baza unor solicitări exprese și următoarele activități:

A. Asigurarea de către PRESTATOR a colectării separate, a transportului separat și depozitarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

A.l. Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor voluminoase, la cererea expresă a beneficiarului

A.2. Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și desființări, la cererea expresă a beneficiarului

A.3. Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor verzi la cererea expresă a beneficiarului

Capitolul IV. COLECTAREA DEȘEURILOR, MĂSURAREA (RITMICITATEA) PRESTAȚIILOR

Art.7. Colectarea deșeurilor municipale se face în conformitate cu cerințele stabilite de Autoritățile Administrației Publice Locale și ANRSC prin Regulamentul serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Făgăraș.


Tel / f;'.x - 026S.213.255

Email: officeig>salcos<.rv.ro


B.C RC56 8MC3 0055 006.- 4052 CT10

s TftAI.SILVA h !/•: Kf-ă ’T                   'Zi.

B.R.P.: R3.1I! ERDcOWSV ..11!>:’’TO L. J

•    1' " . ik:':O61T. CJi.OC'rT. .   ’>

c. i;- ■ .ca: .0 11 R 'A C 1013 .C>.2 " 7i

B t.CPOST: R04S ETOS . «?7 <J£>» 13 41 I- C1

101 r< i w FAfi» R- S: RO ■ • THEZ 13Câ O» 3 XClOO-i :


CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate înscrisa in Registrul de evidenta al prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 33559

Art. 8.'Colectarea deșeurilor se va face astfel :

Pct.l Deșeurile fracție umedă (reziduale și biodegradabile) vor fi colectate cu o frecvență de ..................pe săptămână/ lună și la solicitarea Utilizatorului. Utilizatorul poate solicita ridicarea deșeurilor în scris, pe adresa de email: o ffice@,salcoserv.ro. telefonic, prin secretariat, la numărul de telefon 0268-213255 sau la biroul de relații cu clienții în intervalul orar 9:00 - 16:00 de luni până vineri, ziua colectării urmând a fi stabilită de comun acord. Comenzile suplimentare neînregistrate prin una din modalitățile expuse nu se vor efectua.

Pct.2 Deșeurile fracție uscată (hârtie, carton, plastic, sticlă, metale, etc.) vor fi colectate cu o frecvență de .................săptămână.'lună ....................... (zilele săptămânii) sau în urma solicitării

Utilizatorului, ziua colectării urmând a fi stabilită de comun acord.

Art.9 Colectarea și transportul deșeurilor se face de la adresa/adresele ______________________________________________________________BENEFICARULUI, conform unui grafic stabilit, prevăzute în anexa 1.

Art.10 Beneficiarul se obligă să ia măsurile necesare ca deșeurile reciclabile să fie precolectate separat și să fie curate, în caz contrar acestea se vor cataloga deșeuri menajere reziduale, iar colectarea și transportul acestora vor fi facturate în baza tarifelor aprobate prin HCL pentru rezidual și biodegradabil.

Art.ll Contravaloarea prestațiilor lunare se stabilește pentru o cantitate inițială/minimă, conform cod CAEN, de ......................mc, cu respectarea prevederilor Anexei 5 la Actul adițional nr. 3 din 12.08.2019 al Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Făgăraș, prin încredințare directă, nr. 5035 din 05.03.2008, încheiat în baza HCL nr. 178/30.10.2007, HCL nr. 4/30.01.2019, HCL nr. 5/30.01.2019 și HCL nr. 208/2019.

Art.12 Cantitățile colectate și transportate vor fi stabilite prin bonuri de transport, confirmate de beneficiar, al căror total se va regăsi în formularele de încărcare-descărcare deșeuri pe care Prestatorul le pune la dispoziția Beneficiarului la momentul facturării.

Capitolul V. FACTURARE , TARIFE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art. 13 Factura se einhe lunm în baza bonurilor de transport, confirmate de beneficiar, cantitatea inițială/minim facturată fiind cea din prezentul contract.

Art.14 Prestatorul va practica tarifele aprobate de Autoritățile Administrației Publice Locale, potrivit prevederile legale în vigoare.

Art.15 Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarilelor se va face potrivit prevederilor legale.

Art.16 Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoștință Utilizatorului prin mass-media.

Art.17 Tarifele practicate la încheierea contractului sunt cele prevăzute în Hotărârea de Consiliu Local Făgăraș tir. 5 din data de 30 ianuarie 2019. Tarifele se aprobă anual prin Hotărâre de Consiliu Local.

Art. 18 Tarifele pentru activitatea de colectare separată, transport separat și depozitare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori sunt prevăzute în Anexa 2 la prezentul contract.

Art. 19 Tarifele (prețurile) de vânzare-cumpărare și/sau închiriere recipienți se regăsesc în anexa 3.


B.C.R.: RC* RNOB 055 OOt : 4052 I O


Ra-lci TRANSILVANIA: HO39 BTRL COdO 12021 67536 XX

 • B.R.D.:"s:-. me wosv is-ri.: 4. :oo

  Tel/fax- 0268.213.255

  Email: offics@salcoserv.ro


RAI.-I EISEN “:.i ROM PZBf» OC?TO ,9C9 7S<!3 ?',3 B-r*ca Rom.’fl • a: .-Ol-Ei *0 '>1. ’) 5502 07.’i BANCCCST: F.OiS BROS 0620 15789 4! ROL 01 T tort f sp : ROS- T 'SZ1 >2S i 69 XXX 00< 0

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate înscrisa in Registrul de evidenta al prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 33559

Art. 20 Beneficiarul este obligat să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de c^re a beneficiat în termenul de scadență. Data emiterii și data scadenței se înscriu pe factură.

 • 1. Beneficiarul va achita contravaloarea facturii în maxim 30 (treizeci) zile, prin următoarele modalități: » în numerar la caseria Prestatorului situată în: Făgăraș, str. Teiului, nr. 22 • Prin virament bancar în contul Prestatorului RO.............

....................................  deschis la Banca.............................sau cont deschis la Banca..................................

 • • Prin agenții încasatori ai Prestatorului;

 • • Cu filă CEC ;

a      Prin internet banking

 • 2. în funcție de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată după caz, la una din următoarele date :

J Data certificării plății de către unitatea bancară a Utilizatorului pentru ordinele de plată ; 'f Data certificată de Prestator pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale ; S Data înscrisă pe chitanța emisă de către Prestator.

 • 3. în cazul în care pe documentul de plată nu se menționează obiectul plății, se consideră achitate facturile în ordine cronologică ce sting debitul în contabilitatea Prestatorului.

 • 4. Neachitarea facturii în termen de 30 (treizeci) de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere, după cum urmează :

x Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;

> Penalitățile se datorează începând din prima zi după data scadenței, pentru fiecare zi de întârziere până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

> Valoarea totală a penalităților nu poate depăși cuantumul debitului și se constituie venit al Prestatorului.

 • 5. Sumele datorate ca penalizări sunt înscrise de către PRESTATOR în următoarea factură emisă către BENEFICIAR.

 • 6. Dacă sumele datorate, inclusiv penalitățile, nu au fost achitate în termen 90 de zile de la data primirii facturii, PRESTATORUL poate înceta executarea contractului cu un preaviz de 10 (zece) zile și va comunica această situație Autorităților Administrației Publice Locale, solicitând concomitent recuperarea debitelor în instanță. Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maxim 3 (trei) zile de Ia data achitării integrale a sumelor restante.

 • 7. .'actul „misă lunar de Preș' 'tor, ri l 11 tr<ui. ni.- li ic fi > po -ta/ agent mu pri i n cEcin nici și este titlu executoriu, conform Legii nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.


  Tel / fax - 0268.21 .255

  Emtil: officejșsalco'-.erv.ro


B.C.R.; RO.i RNCBCJ55 uC- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4052 C.C13

3.:nca TRANSILVANIA: RO39 BTRL C3 '> 1Î021 625/6 XX

S.I-.T : »□/». >CE OSLUV 05102 750 oT0

RAIFFEîSEN . r : ROM RZUR C >X. J •’ ■■>7â“3C'T 0 n. • ( . i ‘.sca: RO t1 . i A O ■ .• "0 5332 C". 5 8ANC°C-5T: 045 EPOS * 820 ’ 57 W T KC.X i .

-t a "■■SAR ".S: .023 TREZI • L6C X'-'X 51)0


Ctiil .FIED MAN ‘ GE -.ENT S f VEM


CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate.înscrisa in Registru! de evidenta al prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 33559

Capitolul VI. DPRETURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

 • I. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI Art.21.

 • A. DREPTURILE PRESTATORULUI

 • a) Să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate corespunzător tarifelor aprobate de autoritățile publice locale, determinate în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C;

 • b) Să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea publică locală;

 • c) Să aplice penalități egale cu nițelul dobânzii datorate pentru neplata Ia termen a obligațiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen ;

 • d) Să inițieze modificarea și completarea contractului de prestare a activității de colectare a deșeurilor municipale sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiționale

 • e) Să solicite recuperarea debitelor în instanță ;

 • f) Să urmeze procedurile de executare pentru recuperarea debitelor.

Art.22.

 • B. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

  Tel / fav - 0268.213.255

  Email: office@salcoserv.ro


  B.C.R .>056 RNC0 0655 C' S -■ :.2   10

  Bjnca TF-AtSIL.'AiJIA: RO39 B7FL OOf') 12021 62331 aX

  B.R.O.-R’ 2SPnOF.C63CVr51927.;Of.C .

  HAIFFEISE4* 6, t ROv l RSBR OOCuJ «OCU 7 s9j !»93 Banca Romi i'r.cn: FtO 11 8>MA 0996 1566. C76v BAI.CPOST: RO45 SPOS C 23 3571 3 41 RCU 01 Trezoreria FAGARAS: RO28 TREZ1T2S PE9 XXX 0 r 345


  MembQr of CI SO Federa- 5c n


  Rt R           •

  CcR I IFIEO MAN'.OEKSN'r S/CTcM


CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate .înscrisa in Registru! de evidenta al prelucrărilor de date cu caracter person •! cu notificErea nr. 33559

 • 10. să asigure operațiunea de colectare în condiții de maximă siguranță din punct de vedere al sănătății oamenilor și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut sau răspândirea de deșeuri;

 • 11. să respecte frecvența de colectare a deșeurilor, conform contractului;

 • 12. să asigure Beneficiarului consultanță privind organizarea spațiului de amplasare a recipienților prevăzuți pentru precolectare;

 • 13. să pună la dispoziția Beneficiarului, contra cost (vânzare/închiriere) recipienți sau alte mijloace pentru precolectarea deșeurilor reziduale și în mod gratuit cu recipienți pentru precolectarea deșeurilor reciclabile, adaptați pentru tipurile și cantitățile solicitate;

 • 14. să nu deterioreze bunurile Beneficiarului pe parcursul efectuării prestației;

 • 15. să presteze activitatea de colectare a deșeurilor municipale la toți utilizatorii cu care a încheiat contract;

 • 16. să asigure continuitatea serviciului, cu excepția cazurilor de forță majoră, așa cum sunt acestea definite prin lege;

 • 17. să anunțe Beneficiarul cu minimum 3 zile înainte, despre eventualele dereglări în ceea ce privește graficul de colectare a deșeurilor;

 • 18. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Art.23

 • A. DREPTURILE BENEFICIARULUI
 • a) să i se presteze serviciul de salubritate conform clauzelor din prezentul contract;

 • b) să fie informat despre modul de funcționare al serviciului public de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu activitățile serviciului public de salubrizare, de către Autoritățile Administrației Publice Locale, ANRSC sau de PRESTATOR după caz ;

 • c) să sesiseze Prestatorul sau Autoritățile Administrației Publice Locale despre orice deficiențe constatate în sfera activității de colectare și transport a deșeurilor municipale și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterii calității serviciului;

 • d) să primească răspuns în maxim 30 (treizeci) de zile la sesizările sau reclamațiile adresate Prestatorului cu privire Ia neîndeplinirea unor prevederi contractuale ;

 • e) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale .

 • f) observații..........................................................................................................


  S.C. SALCO SERV S.A.

  Str Negoiu Nrl47 Fagaras 505200 J0U123</200?. .. C.U.I. RO14891753 Tel/fax- 0268.213.255

  Email: office@salcoscrv.ro


  B.C.R.: R056R'IC3C955 00aS >52. ■ '1J

  u.-.nca TRANSILVANIA: R0i9 BTRL 1030 12'21 62536. >

  B.R.3.: RO28-0ROEO8OSV 061 . .50 f/>3

  RAITEISENB--.k: RO8I RZBHG’.-OOtW . . 30- 9: 1 B«. c?R. n..s ..s-a: RC 11 BENA >9 1%O tJC2 .£ B ricrcST: 20- , BFCS 082195J» .1FOHO.

  Trezoreria FAfiA«1AS: RO28TREZ "325 069 XXX 0-1a- 5


  Marnhei' of u ! fQ Perie1 B*lon


  21 07536. X


  Ri R


  CEPT.FIED M NAGEMbMT SYSTEM


CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate înscrisa in Registrul de evidenta al prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 33559

Art.24.

 • B. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI
 • 1) să încheie contract pentru prestarea activităților din cadrul serviciului public de salubrizare cu un Operator licențiat și autorizat să presteze astfel de activități în unitatea administrativ teritorială în care se află ;

 • 2) să respecte angajamentele asumate prin prezentul contract;

 • 3) să achite în termenele stabilite, contravaloarea facturii pentru activitățile de salubrizare prestate de Prestator;

 • 4) să achite valoarea penalităților calculate pentru nerespectarea termenului scadent de plată a facturilor;

 • 5) să accepte modificările de tarif (tarif aprobat potrivit reglementărilor în vigoare) comunicat de Prestator în conformitate cu prevederile prezentului contract;

 • 6) să comunice în scris Prestatorului, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare, orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului și să încheie acte adiționale în legătură cu acestea;

 • 7) să confirme cantitățile colectate și transportate suplimentar. Acestea vor fi stabilite prin bonurile de transport la momentul efectuării serviciului. Ele vor fi semnate de reprezentanții Utilizatorului și se vor regăsi în formularul de încărcare - descăracre predat odată cu factura.

 • 8) să nu modifice amplasarea recipienților destinați precolectării deșeurilor de la adresa specificata în contract;

 • 9) să asigure accesul autovehiculelor de salubrizare de la căile publice până la punctul de colectare, înlăturând gheța, zăpada, poleiul sau alte obstacole ;

 • 10) să nu împiedice în niciun fel accesul utilajelor de colectare a deșeuilor la punctele de colectare;

 • 11) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face precolectarea, precum și recipienții du precolectare ;

 • 12) să execute operațiunea de precolectare, în conformitate cu sistemul de colectare convenit prin prezentul contract;

 • 13) să asigure preselectarea pe categorii a deșeurilor reciclabile, rezultate din activitățile pe care le desfășoară, precum și depozitarea acestora în recipieții asigurați de Prestator;

 • 14) să asigure operațiunea de precolectare în condiții de maximă siguranță din punct de vedere al sănătății oamenilor și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut sau răspândirea de deșeuri;

 • 15) să păstreze în condiții bune recipienții de precolectare, iar în cazul celor închiriați de la Prestator sau cu care a fost dotat în mod gratuit, în cazul în care au fost deteriorați, furați sau pierduți, să achite Prestatorului contravaloarea acestora, a reparațiilor efectuate sau să îi înlocuiască;

 • 16) să predea Prestatorului, în caz de reziliere a contractului, recipienții cu care a fost dotat gratuit sau prin închiriere sau să achite Prestatorului contravaloarea acestora ;

 • 17) să nu introducă în recipientele de precolectare a deșeurilor reziduale, deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice sau explozive), animaliere, voluminoase, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori care provin din procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcțiile sanitar-veterinare sau de autoritățile de mediu;


3.C.R.: R.C'5 RNCS OOSU 0069 4( 52 i,O1U


P.a.K.4 TRANSILVANIA: RO39 BTRL 00 0 10021 C253F X

B.R.r.: t!02â BROC 'WCCV 05192 75SCO

■■.-rc.-l’       : R. : > r.ZSr* JCJCJ OLCj 7'.?.3 .'

Tel/fax- 0268.213.255

Email: office^s-Icoserv.ro


Banc-! Forilr.'.vn ; RO 11 ERtIA 07'13 1000 35-L2 0?&6 BMCR) >T: fiC45 &FGS 0820 9'789 41 KCN 01

T. vnrPi "AGARAS: 023 T’.EZ 1'25 O » * <X ' O > 345

CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate înscrisa in Registrul de evidenta ai prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 33559

în aceste cazuri va anunța imediat operatorul serviciului de salubrizare, care va izola deșeurile periculoase de cele menajere și nu va mai ridica recipienții respectivi până la înlăturarea pericolului.

 • 18) să nu depoziteze și să nu abandoneze deșeurile industriale reciclabile în condiții care contravin normelor de protecție a mediului și a sănătății populației ;

 • 19) să nu acorde angajaților Prestatorului stimulente pentru îndeplinirea clauzelor contractuale.

 • 20) Procurarea recipienților la capacitatea conformă cu media cantităților de deșeuri generate.

Capitolul VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 25. Pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor Codului civil. Codului comercial și ale celorlalte acte normative în vigoare.

Art.26. Partea care va suferi un prejudiciu ce poate fi demonstrat cu mijloace legale de probă, datorat neexecutării totale sau parțiale a contractului, poate solicita și daune- interese sub forma daunelor moratorii ori compensatorii.

Art. 27.Dacă din motive obiective Prestatorul nu poate ajunge la timp la adresa Beneficiarului pentru prestarea serviciului sau Beneficiarul nu poate să pună la dispoziția Prestatorului deșeurile pentru efectuarea serviciului, aceștia au obligația reciprocă de a stabili de comun acord o altă dată sau/și oră pentru colectarea deșeurilor, notificându-și aceste aspecte prin secretariat la telefon sau email, informații înscrise în preambulul contractului.

Art. 28. Refuzul total sau parțial al Beneficiarului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia în scris, în termen de 10 zile de la data primirii facturii, cu includerea motivelor de neplată, în caz contrar se consideră admisă la plată.

Capitolul VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 29. Contractul poate înceta în următoarele cazuri:

 • a) prin acordul scris al părților, cu condiția achitării integrale a datoriilor până la data încetării efective a contractului;

 • b) prin denunțarea unilaterală de către Beneficiar, cu un preaviz de 30 de zile, fără taxe suplimentare, cu condiția achitării integrale a datoriilor până la data încetării efective a contractului;

 • c) prin denunțarea unilaterală de către Prestator, cu un preaviz de 30 de zile dacă Beneficiarul nu-și respectă obligațiile contractuale de plată;

 • d) prin reziliere;

 • e) în cazul deschiderii procedurii insolvenței Prestatorului rezultată din sentință definitivă și irevocabilă.


  S.C. SALCO SERV S.A.

  Str Negoiu Nrl’47

  Fagaras 505200

  JOl/1231/2002

  C.U.I. RO14891753

  Tel/fax- 0268.213.255

  Email: officeigsalcosGrv.ro


  k C.R.; RC5-> RNCU 00*5 OCGS 10 2 CU10

  icu TRANSILVANIA: RO33I.1RL0060 12021 *2536 X‘

  ,R.C.:RC. 'B-DEI -asv 351S2 7E:

  RAIf FLISEt; Bank: ROS I RZBft COOU'J 60l J 7203 ins

  S:.i -.a R->m.vea- - ■ RO 1! 6RMA 1(.- ;j 5 ,02 < ,’t 5

  8 î!|Cf OST: PO âtPCSOo^J'. S7*  1 RC.H..1

  Treze _r .•> FAO.'.R.'S: O2JTREZ !32r t -.? XXX'XîO 34 5


  F?omb*r of CI SQ Federație-


  \ ....


  CERTIFILu M.-NAQEMCNT SYSTEM


CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate înscrisa in Registrul de evidenta a! prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 33559

Art. 30 Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

Art. 31 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în termen de 5 ( cinci) zile celeilalte părți, producerea evenimentului și să ia toate măsurile în vederea limitării consecințelor lui.

Art.32 Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să pretindă daune-interese.

Capitolul X. LITIGII

Art. 33 Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 34 In cazul în care părțile nu ajung la soluționarea eventualelor disensiuni pe cale amiabilă, acestea se vor soluționa de instanța judecătorească competentă.

Capitolul XL ALTE CLAUZE

Vrt. 35. Părțile convin ca înștiințările, cererile, sesizările și notificările să se realizeze în următoarele moduri:

 • a) înștiințările de la Prestator privind modificările de tarif, facturi, documente de plată și orice comunicări oficiale se vor transmite la următoarele adrese :

Adresă poștală:

Adresă e-mail :

 • b) înștiințările, cererile, sesizările și notificările privind calitatea prestației se vor înregistra'transmite la adresa SC SALCO SERV SA, str. Negoiu, nr. 147, loc. Făgăraș, jud. Brașov sau prin e-mail: office@salcoserv.ro

Art. 36. Constatarea îndeplinirii sau a neîndeplinirii obligației de a colecta selectiv deșeurile se face de către reprezentanți autorizați ai Autorităților Administrației Publice Locale, la solicitarea părți interesate și în prezența unui reprezentat al Prestatorului.

Art. 37. Părțile convin ca prezentul contract și actele emise în executarea lui, să reprezinte titlu executoriu pentru încasarea sumelor restante și pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a oricăror alte obligații contractuale, urmând a se proceda la punerea în executare silită a dispozițiilor conținute în cuprinsul său, fără hotărâre judecătorească, fără somație sau altă formalitate și fără acordarea vreunui termen de grație.

Capitolul XII. ACTE NORMATIVE DE REFERINȚĂ

Art. 38. Prezentul contract are la bază următoarele acte normative de referință:

a) Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificările si copletările ulterioare;


Tel/fax-0268.213.255

Email: office@salcoserv.ro


B.C.R.: RG56 RNCB 0 ).r5 00u| 4052 0010

Banca TRANSILVANIA: RO39 BTRL0060 12021 62535 XX

B.R.O.: RC28 BROE .'8 )SV#5192 750 800

RAIFFT.IS-.N Bani-: ROGI RZBR OuOL'9 6000 /393 903 Banca Ro. aneasca; 1.0 11 BP.MA 009„ 1000 5552 0763

BANCf'OST: RO45 BP3' 0820 95700 41 RON 01

Trezoreria FAGARAS: RO28 TREZ 1325 689 XXX 030 345CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI                                      ,

Societate înscrisa in Registrul de evidenta al prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 33559 ।


Grafic de colectare deșeuri

Anexa 1


Categorie deșeu

Punct de colectare (adresă)

Zi colectar e

Interval orar în care se desfășoară activitatea

Nu m ăr re cip ien ți

Modalitatea de deținere

Pu bel ă 12 01

Pubelă

240 1

Container de

1,1 mc

Container de ....mc

Proprietate

închiriere de la Prestator

Desșeuri menajere

Deșeuri reciclabile


Tel/fax-0268.213.255

Email: office@salcoserv.ro


B.C.R.: RO56 RNCB 0355 G03i) 4052 0010

Banca TRANSILVANIA: RO3n CTRL 0080 120'11 62533 XX

B.R.D.: RO28 BkDE 080SV 05192 750 800

RAIFFEISEN Bank: R051 RZBRG.,000 6900 7393 993 Banca Romaneasca: RO 11 BRMA 0399 10C3 5562 0766

BAKCPOST: R015 BROS 0820 95789 41 RON 0 I

Tre_oreria FAGARAs: R328 TREZ1326 069 XXI 000 345CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate inscrisa in Registrul de evidenta al prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 33559


S.C. SALCO SERV S.A. DIRECTOR

CONTABIL ȘEF

SPECIALIST ȘTIINȚE

JURIDICE

BENEFICIAR


S.C.
Tel/fax- 0268.213.255

Email: office@salcoserv.ro


B.C.R.: ROăii KNC8 UJ5OQi.9 4052 0'011

8. nea TRANSILVANIA: R03ă tTRL 003012021 6^536 XX

B.R.D.: RO28 BROE G805V 05192 750 300

RAIITEISEN B. 12: RG61 RZbR Ot.JGO 0000 7393 Q93

Banca Romaneasca: RJ11 BR..1A 0900 10CO 55152 0766

BANCPO&T: RO<5 SPOR 0520 95780 41 BON 01

Trezoreria FAGARAS: RO28 TREZ1325 0o9 XXX 000 345


Memfc>cr of CISQ Fcdernțion


ri n


CERTIFIED MANAGEMENT SVsTEM


CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate înscrisa in Registrul de evidenta al prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 33559


Anexa 2


Tarife de colectare separată, transport separat și depozitare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții


Nr.

Crt.

Activitatea prestată

Tarife lei/mc cu TVA inclus

1.

Colectare separata și transport a deșeurilor reziduale și biodegradabile

160

2.

Ridicarea, transportul, depozitarea deșeurilor voluminoase

74,49

3.

Ridicarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări

96,70

5.

Ridicarea, transportul și depozitarea deșeurilor vegetale

96,70


2.Tarife de colectare, transport, stocare temporară și sortare a deșeurilor de ambalaje (hârtie și carton, platic, sticlă, metal) din deșeurile municipale


Nr.

Crt.

Activitatea prestată

Tarife lei/mc cu TVA inclus

1.

Colectare, transport, stocare temporară și sortare a deșeurilor de ambalaje (hârtie și carton, platic, sticlă, metal) din deșeurile municipale

0


3.Tarife de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor de echipamente electrice, electronice (DEEE), baterii și acumulatori


Nr.

Crt.

Activitatea prestată

Tarife lei/mc cu TVA inclus


Tel/fax- 0268.213.255

Email: office@salcoserv.ro


B.C.R.: R056 RNCH 0( 55 0089 4>. 52 W13

Banca TRANSILVANIA: R0S9 3TRL 0030 120n1 62533 XX

B.R.O.: RO23 BRDE C833V 05192 750 809

R/.IH EISEN Bank: RC . f RZBR 60000 6000 7393 9S3 Banca Romaneasca RO11 BRMA 0339 1000 5562 076C

BANCPOST: RO43 Bi'OS 0820 9578 ! 41 RON 01

Trezoreria FAGARAS: RO28 TRCZ 1325 069 X>'X 000 345


Member- of CISC Fcdoratîc«n


Rl F5


CERTJFIED MANAGEMENT SYSTEM


CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate inscrisa in Registrul de evidenta al prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 33559

1.

Ridicare, transport și depozitare a deșeurilor de echipamente electrice, electronice (DEEE), baterii și acumulatori

0

❖ Tarifele se aprobă anual prin Hotărâre de Consiliu Local


S.C. SALCO SERV S.A.

DIRECTOR


CONTABIL ȘEF


SPECIALIST ȘTIINȚE JURIDICE


BENEFICIAR

S.C.____________________________


Tarifele (Prețurile) de închiriere și/sau vânzare-cumpărare recipienți


Anexu 3


Nr.crt

Tip echipament

Tarifînchiriere lei/buc/lună cu TVA inclus

Tarif vânzare

lei/buc cu TVA inclus

Tel/fax-0268.213.255

Email: office@salcoserv.ro


G.C.R.: RO5-5 RNGB 0055 COCO -.052 O 110

Banca TRANSILVANIA: RC39 P.TRL 0080 12021 6253:> Xx

B.R.D.: RO28 BRD : OJOSV 05132 750 800

RAIFFEISEN Bank; R061 RZER OGOOO 6000 7393 993

Banca Românea ;:a: RO 11 BR.Y.A 0999 1000 5562 0763

BANCPOST: RO45 CPOS 0820 95783 41 RON 01

Trezoreria FAGARAS: RC28TREZ 1325 069 XXX 300 345


Membar of CISQ Fedoration


Rl R


CERTIFIED M ANAGEMENT SYSTEM


CAPITAL SOCIAL 405 884 LEI

Societate inscrisa in Registrul de evidenta al prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea nr. 33559

1.

Europubelă 120 1

2.

Europubelă 240 1

3.

Eurocontainer de 1,1 mc

4.

Container 4 mc

5.

Container 6 mc

6.

Container 8 mc

S.C. SALCO SERV S.A.

DIRECTOR

CONTABIL ȘEF

BENEFICIAR

S.C.          ______


SPECIALIST ȘTIINȚE JURIDICE
"                                .             . N.r .              .. • i • , : i . 10 .      . c j o: . . "1.. o:

•     •                                                                   .                 •             ,■ r-.cji - .. o

1                     HOTĂRÂREA nr.227

din data de 18.12.2015

-privind aprobarea modelului Contractului de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul Biroului Horticol nr. 34824 din data IO. 12.2015 prin care se propune aprobarea modelului Contractului de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Făgăraș și nota de constatare a ANRSC nr.31641 din l2.ll.20l5.

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe | ;i administrarea domeniului public și privat al municipiului. j| Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei . pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și hbcrtăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană.

Având în vedere:

J - prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și ț v.anpletârik ulterioare,

 • - prevederile Legii nr.99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localității lor nr. 101/2006,

 • - HCL. nr. 178/30.10.2007 privind regulamentul de organizare și funcționare aser/iciilor publice de salubrizare în Municipiul Făgăraș.

 • - HCL nr. 27/23.02.2009 privind stabilirea unor norme pentru activității le de gospodărie, întreținere și "urâțenie, colectare, transport și depozitarea deșeurilor, a activităților comerciale precum și măsuri de protecția mediului în Municipiul Făgăraș.

Ținînd seama de prevederile art. 36, alin. (4) lit. c) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

în temeiul art.45 alin.2 și al art. 115 lit.b) alin. 1 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modelul Contractului de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul făgăraș,anexa, porte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primurul I Municipiului Făgăraș, prin Biroul Horticol, Serviciul Public Comunitar de Poliția Locală și S.C. SALCO SERV S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BQ'GDĂNip-N ,

i r / 1


CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul municipiului, LAURA ELENA.GIUNCA


ANEXĂ LA HCL nr.227/2015

CONTRACT

De prestare a serviciu!ui de salubrizau a localităților Nr.________/_______________

CAPITOLUL 1 - PĂRȚI CONTRACTANTE

Art. 1 S.C. SALCO SERV S.A cu sediul în Făgăraș, str. Negoiu. nr. 147. județ Brașov, înmatriculată . .Ia .registrul Comerțului sub nr. J08/1234/2002, cod unic de înregistrare ROI 4891753, cont. nr. R028BRDE080SY05192750800, deschis la B.R.D. sucursala Făgăraș . tel / fa:. 02o8213255 titulară a licenței A.N.R.S.C. nr.2697 din 13.12.2013, reprezentată prin director general ing. dipl. Victor Marian și director economic ec. Eugenia Ciordaș, în calitate de prestator

ș i_____

cu ^ediul / domiciliat în localitatea str.

nr._______, bl. sc., apt.. județ/sector , înmatriculată

la Registrul Comerțului sub nr.. cod unic de înregistrare nr.. cont. . deschis la _____.reprezentata prin___ în calitate de. tel nr Bl/Cl seria

.nr. . eliberat de,1a data

de,CNP, în calitate de utilizator

CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI

Ari 2 Obiectul puzentului contract îl constituie prestarea activității de salubrizare, re peciiv colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și a celor asimilate acestora, de la populație și agenți economici.

An 3 Operatorul va presta activitatea de ridicare a deșeurilor municipale la locația situata în :

Art. 4 Prezentul contract s-a încheiat pentru un număr de persoane, sau o cantitate

estimativa de mc ( pentru agenți economici și instituții).

An. 5 - (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedelerminată. Modificările la prezentul contract se vor face prin acte adiționale încheiate între părți.

 • (2) Contractul poate înceta în următoarele cazuri:

 • a) prin acordul scris al părților

bl prin denunțare unilaterală de către utilizator, cu un preaviz de 30 de zile, după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator,

 • c) prin denunțare unilaterală de către operator. în cazul neachitării contravalorii ser iciilor prestate in termen de 30 de zile calendaristic. de la data expirării termenului de plată a facturii, cu acordul autorității administrației publice locale care va aplica începând cu data contractului taxa de salubrizare instituită conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 10l/2006ș

 • d) prin reziliere;

 • e) în cazul cioclii deri; procedurii reorganizare judiciar? și ■ s^u faliment al operatorului.

(?) Măsura rezilierii contractului re poate lua numai în urma unui preasiz adresat utilizatorului și se poate pune în t.piicare dup? 15 zile lucrătoare de la d -t.» primirii acestuia de către utilizator.

. .rt.6. în ane..a L contract sunt menționate standardele, normativele și gradul de continuitate a serviciului, valabile 1.- data semnării contractului.

I CAPITOLUL III - DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Art. 7. Operatorul are următoarele drepturi :

 • a) să încaseze lunar contravaloarea serviciilor pivstate/contractate, corespunzător tacitelor aprobate de autoritățile publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C;

 • b) să aplice penalități egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen;

 • c) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări ser icii;

 • d) să inițieze modificarea și completarea contractului do prestare a activității de colectare a deșeurilor municipale sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiționale;

 • e) să solicite autorității administrației publice locale acordul privind rezilierea contractului, considerarea utilizatorului ca fiind tară contract și obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, instituită pentru astfel de cazuri;

 • f) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

Art. 8 Operatorul are următoarele obligații:

 • a) să asigure prestarea activității de colectare a deșeurilor cu excepția celor stradale și din construcții, conform prevederilor contractuale și cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, prescripțiilor «i normați velor tehnice în vigoare ;

 • b) să respecte prevederile reglementărilor emise de autoritățile de reglementare și autoritățile administrației publice locale;

 • c) să respecte indicatorii de performantă stabiliți prin hotărârea de concesionare a activității și prin regulamentul serviciului de salubrizare, concomitent cu angajamentul de îmbunătățire calitativă continuă a serv iciilor prestate:

 • d) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorului și să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora în termen de maximum 30 de zile;

 • e) să actualizeze împreună cu autoritățile administrației publice locale evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări de servicii, în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;

D să presteze activitatea de colectare a deșeurilor municipale la toți utilizatorii din raza unității administrative - teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii;

 • g) să asigure continuitatea serviciului. în afara cazurilor de forță majoră, așa cum sunt acestea definte prin lege;

 • h) să verifice integritatea recipientilor de colectare a deșeurilor și să le înlocuiască în termen de maxim 2 zile de 1:: constatare sau de Ia sesizarea primită în acest sens, dacă .aceștia sunt necorespunzători

 • i) să plătească penalizări în cuantum de 3% pe zi, din valoarea facturii curente, pentru următoarele cazuri:

 • I. întreruperea nejustificută a prestării serviciului;

 • 2. prestarea serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contract:

 • 3. neanuntarea întreruperii serviciului sau depășirea intervalului anuntat;

4

 • 4. nerivicarea deșeurilor la data și intervalul crar stabilite prin contract

 • j) să doteze punctek de colectare de l~. populație ( pe t?.ză de închiriere s<.-.u comodat) cu rccipienți de colectare: să respecte amplasamanetele stabilite de autoritățile publice Ic calc, să asigure necesarul de recipiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinate necesară pentru intervalul de timp dintre două ridicări succesive;

 • k) s' inscripționeze containerele și recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitele-tipuri de m..teri:,le din deșeurile municipale, cu denumirea maternlului/maierialJor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire s..u aplicarea de folie adezivă. în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • I) să suplimenteze numărul de recipiente sau containere, dacă se dovedește că numărul acestora este insuficient;

 • m) să inscripționeze recipientele de colectare a deșeurilor municipale, pentru a evita folositei acestora fără drept, cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile

 • n) să colecteze. deșeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deșeurilor menajere;

 • o) să ridice deșeurile în zilele și intervalul orar stabilite,

 • p) să încarce întreaga cantitate de deșeuri, inclusiv deșeurile municipale aflate pe platformele pe care sunt amplasați recipienții de colectare.

 • q) în cazul în care în/langă containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după Caz. înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt și despre suma suplimentară ce va fi facturată pentru colecatrea acelor deșeuri;

 • r) să .ișeze după golire recipientele în poziție normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operațiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului și a altor inconveniente pentru utilizator.

 • s) să sp_le și să dezinfecteze recipientele de colectare la 1 5 zile calendaristice în perioada 1 aprilie - 1 octombrie și la 30 de zile în restul perioadei din an;

 • t) să aducă la cunoștința utilizatorilor modificările de tarif și alte informații necesare, prin adresă at -.șută facturii, prin afișare la utilizatori sau prin massmedia locală.

CAPITOLUL IV - DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

Art.9 Utilizatorul are următoarele drepturi :

 • a) accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public în condiții contractuale, în condițiile contractului de prestare

 • b) să i se presteze activitatea de colectare a deșeurilor municipale în ritmul și la nivelurile stabilite prin contract

 • c) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractului de prestări servicii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provoc.de de operator prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ sau cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • d) să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera activității de colectare a deșeurilor municipale și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora. Îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului.

 • e) să solicite, să primească și să utilizeze informații privind activitatea de colectare a deșeurilor municipale, despre deciziile luate în legătura cu acest serviciu de către autoritățile publice locale, de către A.N.R.S.C. sau operator după caz;

 • f) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • g) ,;ă re vdie^ce individual ori colectiv prin intermediul unor .'-cciații reprezentative, autorități lor .airmnistrației. publice locale mu centrale cri inst: nțelor judecătorești. >, vederea preveniri sau rervării unui prejudiciu direct ori indirect:

hj s.i contente fiCtura în ccris, la Sediul prestatorului. în termen de 10 zile de la primire îi; caz contrar factura se consideră acceptată la plată.

Art. 10 Utilizatorul ,ae următoarele obligații:

 • a) să iv.pecte prevederile regulamentul ui serviciului d: salubrizare al Municipiultf Făgarăs. aprobat prin Hutărai^, Consiliului Local:

 • b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată. în conformitate cu prevederile contractului de prestare a activității dc colectare a deșeurilor municipale;

 • c) să nu împiedice în nici un fel accesul utilajelor ue salubritate la punctele de colectare

 • d) să comunice în scris operatorului, în termen de cel mult 10 zile de la ivirea situațiilor, orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului

 • e) să nu modifice fără acordul autorității publice locale și a operatorului locul de amplasare a recipientelor pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • f) să suporte costurile de remediere sau de înlocuire a recipientelor de colectare, în cazul deteriorării acestora din vina dovedită a utilizatorului, înclusivc pagubele rezultate din incendierea acestora;

 • g) să asigure preselectarea pe categorii a deșeurilor reciclabile precum și depozitarea acestora in containere asigurate de către operator in acest scop, in concordanță cu programele de colectare selective a deșeurilor inițiate de către operator și de către autoritatea publică locală:

 • h) să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute in programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico -edilitare, cu un preaviz din partea operatorului de 3 zile .

ii să mențină in stare de curățenie spațiile in care se realizează precolectarea, precum și recipientele in care se depozitează deșeuri le municipale in vederea colectării, dacă acestea se află in proprietatea lor;

 • j) să execute operațiunea de precolectare in condiții de maximă siguranță din punct de vedere al sănătății oamenilor și al protecției mediului, astfel incat să nu producă poluare fonică, miros n;plăcut și răspândire:, de deșeuri;

 • k) să nu introducă in recipientele de precolectare deșeuri din categoria celor cu regim special ( periculoase, toxice, exploziejanimaliere. provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din ingrijiri medicale și care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcțiile sanitar veterinare sau de autoritățile de mediu;

 • I) să asigure accesul autovehiculelor de la caile publice și pană la locul de amplasare al recipienților. înlăturând astfel gheața, zăpada si poleiul.

 • m) pentru deșeurile din construcții, animaliere și vegetale, să solicite operatorului recipienți in aCvSt scop, prestația efectuandu-se contra cost.

CAPITOLUL V - COLECTAREA DEȘEURILOR MUNICIPALE SI MASURAREA PRESTAȚIEI DE SALUBRIZARE

Art. 1 I Colectarea deșeurilor municipale se va face după cum urmează:

Perioada

Zilele in care se colecte, ză

Intervalul orar

1 aprilie - 1 octombrie

1 octombrie - 1 aprilie

 • 11. 1 Cokctar.'i deșeurilor se fiece in ccnforniit: e cu cerințele impuse prin Regulamentul serv ici ui ui de salubrizare.

 • 11. 2 Colect;.re« de ia asociații le de proprietari se reali; cază de 3 ori pe văptăm.-ir. in vzunui c Jd și de două ori pe săpt..nană in sezonul rece. L gospodăriile individuale săptămânal. pe baza graficelor de ridicare . la agenții economici colectarea se realizează fie pv baz_ graficelor de ridicare, fie pe baz.. de comandă. Pentru populați? , operatorul .a asigura recipientele de colectare pentru a putea respecta aceasta ritmicitate.

CAPITOLUL VI - TARIFE. FACTURARE SI MODALITĂȚI DE PLATĂ

An. 12 - ți) Operatorii vor practica tarifele aprobate de autoritățile publice locale, potrivit prevederilor legale in vigoare;

 • (2) Stabilirea. ajustarea sau modific ■'.rea tarifelor se va face potrivit prevederilor le.ale

 • (3) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoștința utilizatorilor cu minimum 15 zile inJntea începerii perioadei de facturare.

 • (4) Tarifele practicate la încheierea prezentului contract sunt:

Tarifele nu includ TVA

La popul''țic se in in calcul o normă anuală de 1.5 mc / pers ■ an.

Art. 13 - (.1) Facturarea se face lunar, in baza prețurilor fi tarifelor aprobate și a cantităților efectiv determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

(.2) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui utilizator, cantitățile facturate, prețul / tariful aplicat, inclusiv b..za legală

Art. 14 -(1) Factura pentru prestarea serviciului de colectare a deșeurilor municipale se emite cel mai târziu pana ia data de 1 5 a lunii următoare celei in care prestația a fost efectuau. Utilizatorii sunt obligați să achite factura in termenul de scadență de 15 zile de la data primirii facturii; data emiterii facturii și data scadenței se înscriu pe factură.

 • (2) Neachilare > facturii in termen de 30 de zile de la data scadenței .arage aplicarea de penalități de întârziere, după cum urmează:

 • a) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform prevederilor legale in vigoare:

 • b) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;

ci rak r. ,ot..!ă a crn.Ji;. >nu i'oc:< ikp..'i cujiuimu! d.birului .ii. constituie •.•-•nit i operatorii! ui.

.- al. 15 Uliiizaicru! ț:or.ic efectul nlata serviciilor pivstate prin urmăra.irele n.jdJil.’ți:

 • a) in nmnerar la casieria operatorului

 • b) cu fii:. CEC

 • c) cu ordin d. plată

 • d) alte ir.sirumente-de plată contenite de părți.

 • .\ rt. 16 In funcție d_ modali’ițea plată. ..ceasta sc considera .fectr.u.. după caz. ia una di.i următoarele d 'te:

 • a) data certificĂrii-plății 6. către unitar*.a bancară a utilizatorului pentru ordinele de pLuă

 • b) dat., certificai ...de operator pentru filele CEC

 • c) data inscrisu pe chitanța emisă de operator

Art. 17 In cazul in care pe documentul de plată nu se menționează obiectul plății, se consideră achitate facturile in ordine cronologică.

.Alt. 18 Facturile și documentele de plată se transmit de către operator la adresa :

CAPITOLUL VII RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

An. 19-(1) Pentru neexecutarea in tot sau in parte a obligoților contractuale părțile răspund conform legislației d; drept comun.

 • (2) Dacă sumele datorate, inclusive penalitățile de întârziere nu au fost achitate in termen de 45 de zile calendaristic, de la primirea facturii, prestatorul po.tte întrerupe prestarea serviciului, cu un prca\ iz de 5 .Jie lucrătoare. Reluarea serviciului se va face in termen de 3 zile lucrătoare de la efcctu re. pLții. Piniru relu. rea prestației la cli.nții rău platnici se poate percepe o taxă de reluare a serviciului. taxa r.prob..tă prin hotărârea Consiliului de Administrație ..I jocietății.

 • (3) IL.ctura poale ii contestată in scris la „edîul operatorului in tcrm-eii de maxim 10 zile dv ia primire, in caz contrar ea se consideră acCvpLtă la plată.

Art. 20 - Reprezentanții asociațiilor de proprietari er comunica in fiecare lună, in scris, la sediul operatorului, numărul de p^rso^ne care intră in calculul facturii. p..nă la data de 25 a fiecărei luni. In caz contrar, operatorul este indrepttțit să factureze prestațiile la numărul de persoane din ultima comunicare făcută de utilizator.

An. 21 Dacă se constată existența unui număr dc persoane peste numărul declarat, operatorul este indreptuțit să factureze și s.. încaseze tariful, retroactiv, pe toată durata contractului, pentru niim.iruI de persoane constatat și necomunicat.

CAPITOLUL VIII FORȚA MAJORA

Art.22 -(!) Niciuna dintre părțile contractante nu răspund de neexecutarea la termen sau de executarea in mod necorespunzător, total sau pc.rțial. a oricărei obligații caii, ii revine in baza prezentului contract, dacă acestea au fost cauzate de forța majoră.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligate să notifice in termen de 5 zile celeilalte părți producerea evenimentului și să ia toate măsurile in vederea limitării consecințelor cestuia.

(3) Di in termen de 10 zile de la producerea evenimentului acesta nu încetează, părțile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără a se pretinde daune interese.

CAPITOLUL IX LITIGII

Art. 23 Părțile convin ca toate neînțelegerile privind executarea sau interpretarea prezentului contract să soluționeze p. cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, ele sunt cL

IV.


- -

I

ccmp.'.en’a ini larprUi le dreot comun. Pr.zentul cjr.tr. ct reprezint.’ unicul instrument juri Jic I proLin relațiile dintre j frți.

CAPITOLUL X - utSPUZiT 11 FINALE

.;n. 24 Anexele f:c psr.e imegramă Jir prezentul contract

Ail.25 Od.it.". cu încheiere;. prezentului    contract    inccwâ contractul nr.

Art. 2o Prezentul contract j-a indiciu astăzi__. in două exemplare originale, cate

unul pentru fiecare porte contractantă 'i intră in vigj«re incepand cu data de

PRESTATOR                               BENEFICIAR
 • S.C. SALCO SERV S.A.
DIRECTOR GENERAL
Ing. Dipl. Victor Marian
DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Eugenia Ciordas
VIZAT OFICIU JURIDIC
ANEXA NR. 1 - LEGISLAȚIE APLICABIL k

Prezentul contix.ct se completează cu urnritoar -le ..cte normative:

 • 1. Lege.. 51 , 2006 - ;. serviciilor comunitare de utilități publice, modificată prin OUG 13/2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

 • 2. Legea 101 / 2006 - .; serviciului de salubrizare a localităților modificată prin OUG 92/2007 pentru modificarea și completare.. Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101.2006

 • 3. HG 745'' 2007 - pentru aprobarea Regulamentului privind acordare- licențelor in domeniul serviciilor comuniure de utilități publice.

 • 4. Ordinul 110/2007 - -privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților

 • 5. Ordinul 11 1,2007 - privind -probarea caietului de sarcini al serviciului de salubrizare a localităților

 • 6. Ordinul 112/2007 - privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare o localităților

 • 7. Regulamentul serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin HCL 178/30.10.2007

 • 8. HCL 17S''30.10.2007 privind delegarea gestiunii serviciului de salubritate in Municipiul Făgăraș prin încredințare directă

 • 9. HCL 21/26.02.2008 prind ajustarea tarifelor de salubritate

 • 10. SR 13400/1998 - Deșeuri Urbane - prescripții pentru determinarea cantităților de deșeuri urbane

 • 11. SR 13350/1996- Deșeuri urbane și rurale - Clasificare

 • 12. SR 13386'1997 - Deșeuri urbane și rurale - Forme și dimensiuni dc recipiente pentru p re colectare

 • 13. SR 13351/1996 - Deșeuri urbane și rurale - Prescripții generale de colectare selective

1-i. SE 133o7 i°',7 - Ce evri urbane - Prescripții >k proiectare a ptincteior penai: precotectâie

PRESTATOR


BENEFICIAR

AN'EXa NR. 2

 • I. Beneficiar:___________

 • 2. Reprezentanți legali ( pentru asociațiile de proprietari)

 • 3. Observații:

  < Tarife!; au fost stabilite in baza :


  PRESTATOR

  BENEFICIAR


ROMANȘA

, /Șv             JUDEȚUL BRAȘOV             .JsfH,

KăiUM~isranr?.                                                      w v             I JHMIS :

|îfc CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ A/

“ Ț1 • - straaa Repubhciii Nr 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: C040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR. 179 din data de 22.12.2016 -privind modificarea si completarea HCL 227/2015 pentru aprobarea modelului contractului de prestare a serviciului de salubrizare in Municipiul Fagaras

CONILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit in ședința ordinara,

Analizând referatul nr.37186/12.12.2016 al Directorului executiv precum si adresa inaitata de SC SALCO SERV SA Înregistrata la municipiul Fagaras sub nr 36.617/07012.2016 prin care se solicita aprobarea modificărilor aduse asupra modelului cadru de contract de prestare a serviciului de salubrizare in municipiul Fagaras,

Având in vedere avizele favorabile ale Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului, ale Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț si agricultura, ale Comisiei pentru administrația publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti, problemele minorităților,

Tinad seama de prevederile art. 42 alin.6, alin 9 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata prin Legea 225/2016 ,coroborate cu prevederile art. 3 alin 7 , srt. 6 alin L din Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, modificata si completata,

Văzând prevederile HCL 227/18.12.2015 privind aprobarea modelului contractului de prestarea a serviciului de dalubrizare in municipiul Fagaras,

Având in vedere avizele favorabile ale Comisiei de studii, prognoze economico-sociale

în temeiul prevederilor art. 36 alin 2 lit d si alin 6 lit a pct 14, art. 45 alin 1 si art. 115 alin 1 lit b din Legea administrației publice locale 215/2001, modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART.I. Se modifica si se completează art. 14 din HCL 227/2015 astfel:

“ Art. 14 - (1) Factura pentru prestarea serviciului de colectare a deșeurilor municipale se emite cel mai târziu pana la data de 15 a lunii următoare următoare celei în care prestația a fost efectuată. Utilizatorii serviciilor de utilități publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data emiterii facturii.

 • (2) - Neachitarea facturii in termen de 15 zile de la data scadentei atrage după sine aplicarea de penalitati de întârziere după cum urmeaza:

 • a) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare , stabilite conform prevederilor legale in vigoare

 • b) penalitățile se dâtoreaza incepand cu prima zi după data scadentei

 • c) valoarea totala a penalităților nu poate depăși cuantumul debitului si se constituie venit al operatorului” .. _______ .

ART II. Se modifica si se completează art.19 din HCL 227/2015 prin introducerea unui nou alineat, astfel:

“( 4) factura emisa pentru servicii1? de utilitari publice constituie titlu, executoriu.”

ART. III. .Se modifica si se compieteaza art.23 din HCL 227/2015 astfel:

“ An. 23 - (1) Părțile convin ca toate neînțelegerile privind ecexutnrea sau interpretarea prezentului contract să se soluționeze pe cale amiabila.Daca acest lucru nu este posibil ele sunt de competenta instanțelor judecătorești române.

(2) - în toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial și ale altor acte normative incidente.”

ART.IV.Se modifica si se compieteaza HCL 227/2015 prin introducerea art 27,astfel:

“ Art. 27- (1) Datele cu character personal colectate de clienti de tipul nume, prenume, CNP, , serie si nr. Act de identitate, adresa poștala, adresa de email, număr de telefon/fax se prelucrează in scopuri determinate si anume:

 • - intrarea pârtilor intr-o relație contractuala

 • - derularea unei reiatii contractuale

 • - colectare debite/recuperare debite

 • - reclama, publicitate, marketing in interesul pârtilor semnatare.

 • (2) Prin semnarea contractului, utilizatorul isi da acordul expres si neechivoc ca datele cu caracter personal sa fie utilizate exclusive in scopurile enumerate mai sus. ”

ART. V.Se modifica si se completează anexai la HCL 227/2015 prin adaugarea punctelor 15 si 16, astfel:

“15. Legea 225/17.11.2016 pentru modificarea si completarea Legii 51/2006

16. Legea 677/21.11.2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.”

ART. VI. Restul caluzelor raman neschimbate.

ART.VII.Cu aducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul Municipiului Fagaras prin SC SALCO SERV SA Fagaras.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ERCĂU BRUNO


CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul ipxmicipiului, LAURA ELKNA GIUNCA // I A < /Prezenta hotarare s-a adoptat cu 17 voturi pentru

Consilieri in funcție: 19

Consilieri prezenti: 17

Prezenta Hotarare se comunica:

 • - 1 ex Dosarul de ședința

 • - 1 ex Prefectura

 • - 1 ex Primar .... ..

 • - 1 ex Secretar

 • - 1 ex Colecție

- 1 ex Colecție

- 1 ex Direcția DAPL

- 1 ex Afișare

- 1 ex SC SALCO SERV SA

1

să respecte angajamentele asumate prin prezentul contract;

2

să asigure prestarea activității de colectare și transport a deșeurilor, conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al Municipiului Făgăraș, a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

3

să respecte prevederile reglementărilor emise de autoritățile administrației publice locale;

4

să respecte indicatorii de performanță stabiliți de autoritățile administrației publice locale în Regulamentul serviciului public de salubrizare al Municipiului Făgăraș, specifici tipului de activitate prestată;

5

să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorului și să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora în termenul de 30 (treizeci) de zile.

6

să colecteze întreaga cantitate de deșeuri solide menajere și asimilate acestora folosind autovehicule special echipate pentru colectarea și transportul acestui flux de deșeu;

7

dup’ c<T.firm.irea ic căiiv b.mclic.rar, a cantității cat: trebui.; predată spr. :1 întinare zlojillccuc conform bonului Je tTun-pm-!, pr^-Lao ul arc obliua'i.i . .            întreaga c.mtiij.c de iic.^ .-i solide

.erei „te de benefici..:-:

8

personalul care efectuează colectarea trebuie să manevreze cu grijă recipienții de precolectare, în vederea evitării degradării acestora, producerii prafului, zgomotului sau a răspândirii deșeurilor în afara autovehiculului;

9

să asigure colectarea și transportul cantităților de deșeuri care fac obiectul prezentului contract, în condiții de calitate;                                                                    .£====>.