Hotărârea nr. 108/2020

HOTARAREA nr.108 din data de 30 aprilie 2020 - privind angajarea unui avocat in Dos nr.3069/226/2019 aflat pe rolul Tribunalului Brasov Municipiul Făgăraş, are calitatea de apelant in contradictoriu cu ACHIMESCU OCTAYIÂN VASILE-Obiectul dosarului fiind fon

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV
Strada Republicii, Nr. 3. 505200, Tel: 0040 2b8 211 313, Fax: 0040 268l2j1 3020 Web: www.primana-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras r

-privind angajarea unui avocat in Dos nr.3069/226/2019 aflat pe rolul Tribu6alului"Brașov in care

Municipiul Făgăraș, are calitatea de apelant in contradictoriu cu ACHIMESCU OCTAVIÂN VASILE-


Obiectul dosarului fiind fond funciar

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.31227/1/13.04.2020, precum și Raportul de specialitate nr.31227/13.04.2020 al Compartimentului juridic prin care se propune angajarea unui avocat in Dos. nr.3069/226/2019 in care Municipiul Făgăraș, are calitatea de pârât in contradictoriu cu ACHIMESCU OCTAVIAN VASILE, Obiectul dosarului fiind Apel - acțiune in constatare,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

In conformitate cu:

  • - prevederile art. I. alin. (2) din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

prevederile art.109 alin.(3) coroborat cu art.154 alin.(6) și cele ale 129 alin.(i4), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

  • - ținând seama de prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata,

  • î n temeiul prevederilor art.139 alin.fs), lit.c și art. 243 alin.(i), lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (l)-Se aprobă angajarea unui avocat in persoana d-nei Avocat TICU VIORICA,care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș, in calitate de pârât in Dosar nr.3069/226/2019, aflat pe rolul Tribunalului Brașov având ca obiect-Apel - acțiune in constatare.

(2)-Serviciile juridice constau in :Consultanță,formulare apărare și reprezentare in cadrul Tribunalului Brașov, precum și orice alte demersuri in interesul Municipiului Făgăraș.

(3)-Onorariul apărătorului ales este de 5000 lei inclusiv TVA și se va achita și in 2 transe după cum urmează : 50% din onorariu pentru redactarea și susținerea la data fixată de instanța ca fiind termen de judecată, și 50% pentru pregătirea și susținerea fondului apel.

(4)-In termen de 5 zile după fiecare termen de judecată apărătorul desemnat la art.l va prezenta o situație privind susținerile fiecărei părți în ședința de judecată precum și dispozițiile instanței pentru următorul termen.

Art.2, Cheltuielile necesare in vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Făgăraș de la Cap.51.02.Titlul 20.art.20.01.09.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș, prin avocat desemnat pentru reprezentare in instanță și Direcția Buget - Finanțe.Hotărârea s-a adoptat cu 12 voturi pentru, 4 abțineri, .7" .împotrivă

Consilieri in funcție - 17

Consilieri prezenti - 16

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar general

lex. Compartiment juridic

1 ex. D-nei Avocat TICU VIORICA

1 ex.Direcția Buget-Finanțe

lex. Afișare

Cod F-50