Hotărârea nr. 107/2020

HOTĂRÂREA NR.107 din data de 30 aprilie 2020 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Bucureşti pentru contestare Decizie nr.156/2020 a Autoritatăţii de Management pentru POR aferentă proiectului

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FAGAI

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268*213'020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro< “

HOTĂRÂREA NR.107 din data de 30 aprilie 2020

 • - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr.156/2020 a Autoritatății de Management pentru POR aferentă proiectului “Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal ”Dr.Aurel Tulbure”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinara,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.31.306/1/13.04.2020, Raportul de specialitate nr. 31.306/13.04.2020, aprobate anterior emiterii prezentei hotărâri, prin care se propune angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr.156/2020 a Autoritatății de Management pentru POR aferentă proiectului “Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure”,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, în conformitate cu:

 • - prevederile art. I. alin. (2) din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

 • - prevederile art.109 alin.(3) coroborat cu art.154 alin.(6) și cele ale 129 alin.(i4), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 • - ținând seama de prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata,

în temeiul ari. 139 alin.(3), lit.c și art. 243 alin.(i), lit.a din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:             .   '

Art.i. - (1) Se aprobă angajarea unui avocat in persoana d-lui DRĂGHICI GABRIEL CRISTIAN care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr.156/2020 a Autoritatății de Management pentru POR aferentă proiectului “Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal ”Dr.Aurel Tulbure”

 • (2) Serviciile juridice constau în: studiul documentației , redactarea și pregătirea acțiunii, răspunsul la întâmpinarea pârâtului și concluziile scrise precum și orice alte demersuri în interesul Municipiului Făgăraș.

 • (3) Onorariul apărătorului ales este de 5000 lei fără TVA se va achita și in 2 tranșe_după cum urmează : 50% din onorariu se va achita in termen 15 zile de la data fixată de instanța ca fiind primul termen de judecată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data transmiterii facturii și 50% cu 5 zile înainte de termenul la care părțile apreciaza că vor avea loc dezbaterile pe fond, astfel încât onorariul să poată fi solicitat cu titlu de cheltuieli de judecată.

 • (4) La onorariul susmenționat se adaugă suma de 2500 lei + tva pentru fiecare termen de judecată, sumă ce acoperă reprezentarea în instanță și cheltuielile de deplasare, în cazul în care se va efectua deplasarea la Curtea de Apel București, conform ofertei aprobată și înregistrată sub nr.31193/10.04.2020

 • (5) In termen de 5 zile după fiecare termen de judecată apărătorul desemnat la art.l va prezenta o situație privind susținerile fiecărei părți în ședința de judecată precum și dispozițiile instanței pentru următorul termen.                                                1

Art.2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Făgăraș de la cap 51.02, titlul 20, art 20.01.09.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș, prin avocatul desemnat pentru reprezentare în instanța și Direcția Buget Finanțe.

Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru, 3 abțineri, ...7.împotrivă

Consilieri in funcție - 17

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex. Compartiment juridic

 • - 1 ex. D-lui DRĂGHICI GABRIEL CRISTIAN

 • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

 • - lex. Afișare

Cod F-50