Hotărârea nr. 105/2020

HOTĂRÂREA Nr. 105 Din data de 30 Aprilie 2020 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV     V,CONSILIUL LOCAL FAGĂF •* / -titfejda Republicii, rxir. 3. £>U!52OO, Ini: Gu4O Z 11 313 Fax:'OQ4t) Web: www.prirnaria-fagaras.ro, T"mriil: !,»ecretariat(J/>prim’ari

HOTARAREA Nr. 105 Din data de 30 Aprilie 2020

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

 • - Proiectul de hotărâre,

 • - Raportul de specialitate nr. 31649/23.04.2020 prin care Primarul Municipiului Făgăraș, propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020,

 • - Referatul de aprobare nr. 31649/1/23.04.2020 al primarului Municipiului Făgăraș, prin care se popune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020,

 • - Raportul de specialitate in completare nr. 31914/28.04.2020 prin care Primarul Municipiului Făgăraș, propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020,

 • - avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei pentru Servicii publice comerț și agricultură, prestări servicii, Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș;

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), 58 alin. (1) și ale art. 82 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, în conformitate cu art. art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a), art. 139, art. 197, art.198 alin. (1) și (2) respectiv art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prevederile Dispoziției Primarului nr. 463/08.04.2020 si nr. 477/ 24.04.2020 privind suplimentarea bugetului local Municipiului Făgăraș pe anul 2020.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș, conform anexei nr 1.

Art.3. Se aprobă rectificarea listei sintezei programului de investiții formular 01, a listei obiectivelor de investiții formular 03 precum și lista poziției C”Alte cheltuieli de investiții” formular 04 cu finanțare din bugetului local conform anexei nr. 2.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș, pe anul 2020, conform anexei nr.3.

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Direcția de asistență socială Făgăraș conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru Spitalul Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru "Serviciul de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș” conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Colegiul Nationaf’Radu Negru” Făgăraș conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.9. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru Colegiul National ”Radu Negru” Făgăraș conform anexei nr.7.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru CSM Făgăraș, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul local pentru Colegiul National ”D-na Stanca” Făgăraș , conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanțarea și lichidarea creditelor bugetare revine ordonatorului principal de credite precum și a ordonatorului terțiar de credite de la art. 5-11 (anexele 4-9), iar aplicarea întocmai a legislației specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de credite.


Art.13. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Buget Finanțe - Compartimentul Buget, Biroul Proiecte, Achiziții și Investiții, precum și directorii și managerii enumerați la art.12.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONSIDER

I I


CONTRASEMNEAZĂSECRETARUL GENERAL V* AL MUNICIPIULUI^

ILaura ElenaHotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, abținere, împotrivă

Consilieri în funcție - 17

Consilieri prezenți - 16

Se comunică:

 • - Instituției Prefectului Brașov

 • - Direcției Generală Regională a Fianațelor Publice Brașov Serviciului Trezorerie Făgăraș

 • - Primarului Municipiului Făgăraș

 • - Secretarului Municipiului

 • - Direcției Buget Finanțe

 • - Colecție

 • - Afișare

 • - Dosar de ședință

Cod: F-50

Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestrul II - mii lei -

Total Venituri

+192,64

04.02

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

-313,00

04.02.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

-42,00

04.02.04

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

-271,00

11.02

Sume defalcate din TVA

+466,00

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

+466,00

37.02

Transferuri voluntare altele decât subvențiile

+6,33

37.02.01

Donatii si sponsorizări

+6,33

42.02

Subvenții de la bugetul de stat

+4,42

42.02.69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale / rti necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare;ăfereț^#5 perioadei de programare 2014-2020           \

rx V+4,42

O

48.02

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor — efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar ' / r । ■ 2014-2020

+28,89

48.02.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

+28,89

48.02.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

+28,89

Total Cheltuieli

+192,64

51.02

Autoritati publice si acțiuni externe

+249,04

51.02.01.03

Autorități executive

+249,04

20

Bunuri și servicii

+270,00

20.01

Bunuri si servicii

+200,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

+100,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

+100,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

+50,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

+50,00

20.30

Alte cheltuieli

+20,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

+20,00

55

Alte transferuri

+2,23

55.01.18

Alte transferuri curente interne

+2,23

58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

+33,31

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

+33,31

58.02.01

Finanțarea națională

+4,42

58.02.02

Finanțare externă nerambursabilă

+28,89

71

Active nefinanciare

-60,00

71.01.30

Alte active fixe

-60,00

59

Alte cheltuieli

+3,50

59.11

Asociatii si fundatii

+3,50

Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestrul II - mii lei -

54.02

Alte servicii publice generale

0,00

54.02.10

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

0,00

20

Bunuri și servicii

+2,35

20.01

Bunuri si servicii

+2,35

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

+2,35

85

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-2,35

85.01.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-2,35

65.02

învățământ

-2,23

65.02.04.01

învățământ secundar inferior

-2,23

65.02.04.02

învățământ secundar superior

0,00

20

Bunuri și servicii

0,00

20.01

Bunuri si servicii

0,00

20.01.01

Furnituri de birou

-7,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

-30,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

-5,00

20.01.06

Piese de schimb

-5,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

+5,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

+42,00

85

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-2,23

85.01.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-2,23

67.02

Cultura, recreere si religie                         ___«

-333,50

67.02.03.12

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice^       '

+62,00

67.02.05.03

întreținere grădini publice, parcuri zone verzi, baze&?v^T sportive și de agrement                     |

+4,50

67.01.05.01

Sport                    \ «T

-400,00

20

Bunuri si servicii                         \

+6,50

20.01

Bunuri si servicii                                        * i i m '

+6,50

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

+4,50

20.01.04

Apa, canal si salubritate

+2,00

51

Transferuri între unități ale administrației publice

-400,00

51.01

Transferuri curente

-400,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

-400,00

71

Active nefinanciare

+60,00

71.01.01

Construcții

+60,00

68.02

Asigurări si asistenta sociala

+6,33

68.02.15.02

Cantine de ajutor social

+6,33

20

Bunuri și servicii

+6,33

20.03

Hrana

+6,33

20.03.01

Hrana pentru oameni

+6,33

70.02

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

+253,00

70.02.05.01

Alimentare cu apa

+20,00

Cod indicator

Denumirea obiectivelor de investitii

Influențe Trimestrul II - mii lei -

70.02.06

Iluminat public si electrificări

+130,00

70.02.50

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

+103,00

20

Bunuri si servicii

+233,00

20.01

Bunuri si servicii

+130,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

+70,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

+60,00

20.02

Reparatii curente

+103,00

55

Alte transferuri

+20,00

55.01.42

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

+20,00

74.02

Protecția mediului

+20,00

74.02.03

Reducerea și controlul poluării

+2333,78

74.02.05.02

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

-2313,78

55

Alte transferuri

+20,00

55.01.42

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

+20,00

Corespunzător se rectifică și bugetele individuale ale următoarelor instituții:

 • 1. Colegiul National "Radu Negru” Făgăraș,

 • 2. Direcția de Asistență Socială Făgăraș,

 • 3. Colegiul National ”D-na Stanca” Făgăraș.  Cod indicator

  Denumirea obiectivelor de investitii

  Influențe Trimestrul II - mii lei -

  Total cheltuieli de capital

  0,00

  51.02

  Autoritati publice si acțiuni externe

  -60,00

  Lit.e)

  Alte cheltuieli

  -60,00

  Poz.2

  Documentatii tehnice POR 8.3A(Cantina)

  -60,00

  67.02

  Cultura, recreere si religie

  +60,00

  Lit.e)

  Alte cheltuieli

  +60,00

  Poz.3

  Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural al Municipiului Fagaras-Cetatea Fagarasului

  +60,00

  Cnd

  Influențe

  indicator

  Denumire indicatori

  Trimestrul II

  - mii lei -

  Total Venituri

  -399,80

  37.10

  Transferuri voluntare altele decât subvențiile

  +0,20

  37.10.01

  Donatii si sponsorizări

  +0,20

  43.10

  Subvenții de la alte administrații

  -400,00

  43.10.09

  Subvenții pentru instituții public

  -400,00

  Total Cheltuieli

  -399,80

  65.10

  învățământ

  +0,20

  65.10.04.02

  învățământ secundar superior

  +0,20

  20

  Bunuri și servicii

  +0,20

  20.30

  Alte cheltuieli

  +0.20

  20.30.30

  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  +0,20

  66.10

  Sănătate

  0,00

  66.10.06.01

  Spitale generale

  0,00

  10

  Cheltuieli de personal

  +460,53

  10.01

  Cheltuieli salariale in bani

  +440,53

  10.01.01

  Salarii de baza

  -70,00

  10.01.05

  Sporuri pentru condiții de munca

  -89,47

  10.01.06

  Alte sporuri

  +200,00

  10.01.11

  Fond aferent platii cu ora                            .

  +150,00

  10.01.30

  Alte drepturi salariale in bani                           „

  +250,00

  10.03

  +20,00

  10.03.01

  Contribuții de asigurări sociale de stat - \              /i"

  +20,00

  20

  Bunuri și servicii                 \ '/y.

  0,00

  20.01

  Bunuri și servicii                          r           ''.

  +120,00

  20.01.02

  Materiale pentru curățenie                   '''' 1 ’ ' '

  +120,00

  20.03

  Hrana

  -170,00

  20.03.01

  Hrana pentru oameni

  -170,00

  20.04

  Medicamente si materiale sanitare

  +50,00

  20.04.01

  Medicamente

  -300,00

  20.04.02

  Materiale sanitare

  +650,00

  20.04.03

  Reactivi

  -400,00

  20.04.04

  Dezinfectanti

  +100,00

  59

  Alte cheltuieli

  -44,00

  59.40

  Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

  -44,00

  85

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul

  curent

  -416,53

  85.01.01

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul

  curent

  -416,53

  67.10

  Cultura, recreere si religie

  -400,00

  67.10.05.01

  Sport

  -400,00

  Cod indicator

  Denumire indicatori

  Influențe Trimestrul IV - mii lei -

  20

  Bunuri și servicii

  -400,00

  20.01

  Bunuri și servicii

  -400,00

  20.01.09

  Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

  -400,00

  80.10

  Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

  0,00

  80.10.01.30

  Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

  0,00

  20

  Bunuri și servicii

  0,00

  20.01

  Bunuri și servicii

  0,00

  20.01.03

  încălzit, iluminat si forța motrica

  +915,00

  20.01.05

  Carburanți si lubrifianti

  -915,00

Corespunzător se rectifică și bugetele individuale ale următoarelor instituții:

 • 1. Spitalul Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș,

 • 2. Serviciul de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș,

 • 3. Colegiul National ”Radu Negru” Făgăraș,

 • 4. Clubul Sportiv Municipal Făgăraș.  Compartiment Buget


DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA FAGARAS 13651988

Raport buget

Sursa de finanțare: 02A

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului

bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

16.639.500,00

01

CHELTUIELI CURENTE

16.639.500,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

11.367.170,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

10.600.170,00

10.01.01

Salarii de baza

9.787.170,00

10.01 06

Alte sporuri

60.000,00

10.01.17 - -

Indemnizație de hrana

753.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

439.000,00

10.02.05

Transportul la si de la locul de munca

87.000,00

10.02 06

Tichete de vacanta

352.000,00

10.03

Contribuții

328.000,00

10.03 07

Contribuția asiguratorie pentru munca

328.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.349.920,00

20.01

Bunuri si servicii

508.590,00

20.01 01

Furnituri de birou

20.000,00

20.01 02

Materiale pentru curățenie

36.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

108.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

। wO *

24.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

3.000,00

20.01 06

^Piese de schimb

10.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

24 000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

283 590,00

20.03

Hrana

682.330,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

682.330,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

64.000,00

20.04.01

Medicamente

32.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

32.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

60.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

15.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

15.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

3.552.410,00

57.02

Ajutoare sociale

3.552.410,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

3.552.410,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

370.000,00

59.11

Asociatii si fundatii

300.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

70.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

64.02A

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

16.639.500,00

66.02A

Sanatate

1.450.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.450.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.450.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

1.360.000,00

10.01.01

Salarii de baza

1.300.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

60.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

50.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

50.000,00

10.03

Contribuții

40.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

40.000,00

66.02A.08

Servicii de sanatate publica

1.450.000,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

15.189.500,00

01

CHELTUIELI CURENTE

15.189.500,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.917.170,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

9.240.170,00

10.01.01

Salarii de baza

8.487.170,00

10.01.06

Alte sporuri

60.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

693.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

389.000,00

10.02.05

Transportul la si de la locul de munca

87.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

302.000,00

10.03

Contribuții

288.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

288.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.349.920,00

20.01

Bunuri si servicii                          / **/             \-5 ,

508.590,00

20.01.01

Furnituri de birou                      J

20.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

36.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

108.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate                          s h u ' v °

24.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

3.000,00

20.01.06 ___________

20.01.08

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

10.000,00

24.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

283.590,00

20.03

Hrana

682.330,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

682.330,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

64.000,00

20.04.01

Medicamente

32.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

32.000,00

20.05_______

20.05.30

Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar

____60.000,00

60.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

15.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

15.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

3.552.410,00

57.02

Ajutoare sociale

3.552.410,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

3.552.410,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

370.000,00

59.11

Asociatii si fundatii

300.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

70.000,00

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

10.308.000,00

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

10.308.000,00

68.02A.il

Crese

839.000,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

889.330,00

68.02A.15.01

Ajutor social

64.410,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

824.920,00

68.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

3.153.170,00

68.02A.50.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

3.153.170,00


Compartiment BugetSPITALUL MUNICIPAL DR. AUREL TULBURE 4384389

Raport buget Sursa de finanțare: 02F

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

71.548.340,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

37.334.840,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

37.334.840,00

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

37.334.840,00

33.02F

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

37.324.840,00

33.02F.08

Venituri din prestări de servicii

206.200,00

33.02F.21

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.078.640,00

33.02F.30

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

4.040.000,00

37.02F

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10.000,00

37.02F.01

Donatii si sponsorizări

10.000,00

37.02F.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-10.000,00

37.02F.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

10.000,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

34.213.500,00

43.02F

Subvenții de la alte administratii

34.213.500,00

43.02F.10

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

717.000,00

43.02F.14

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

387.000,00

43.02F.33

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

33.109.500,00

TOTAL CHELTUIELI

74.350.950,00

01

CHELTUIELI CURENTE

71.811.630,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

--.

50.341.030,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani                  x

47.571.570,00

10.01.01

Salarii de baza                             j (

31.496.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca              jfl

6.314.530,00

10.01.06

Alte sporuri

3.882.000,00

10.01.11

fond aferent platii cu ora

2.778.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

i ii <

1.908.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

1.193.040,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

1.609.500,00

10.02.06

Tichete de vacanta

1.609.500,00

10.03

Contribuții

1.159.960,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

113.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.046.090,00

10.03.08

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

870,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

21.326.600,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.01

Bunuri si servicii

3.422.600,00

20.01.01

Furnituri de birou

144.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

282.800,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.618.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

666.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

72.000,00

20.01.06

Piese de schimb

7.000,00

20.01.07

Transport

186.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.800,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

35.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

344.000,00

20.02

Reparatii curente

234.000,00

20.03

Hrana

854.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

854.000,00

20.04___

20.04.01

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

13.370.000,00

3.780.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

4.930.000,00

20.04.03

Reactivi

4.060.000,00

20.04.04

Dezinfectant!

600.000,00

20.05_______________

20.05.03

Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie si accesorii de pat

_421.000,00

57.800,00

20.05.30

20.06

Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări

_363.200,00

15.000,00

20.06.01

20.09 ______________

20.13

Deplasări interne, detasari, transferări Materiale de laborator                       .

Pregătire profesionala

15.000,00

_ 300.000,00

10.000,00

20.30 _____________

20.30.30

Alte cheltuieli                  ______ /

alte cheltuieli cu bunuri si servicii                       >5

2.700.000,00

2.700.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI       \

144.000,00|

59.40

70

71

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrațexf^ CHELTUIELI DE CAPITAL_____’t '  _____________

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

144.000,00

3.199.610,00

3.199.610,00

71.01

Active fixe

3.199.610,00

71.01.01

Construcții

281.900,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2.899.630,00

71.01.03__

84

85

85.01 ______________

85.01.01

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

JN ANUL CURENT     _______

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

18.080,00

-660.290,00

-660.290,00

-660.290,00

-660.290,00

64.02F

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

74.350.950,00

66.02F__

01

Sanatate

CHELTUIELI CURENTE

74350.950,00

71.811.630,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

50.341.030,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

47.571.570,00

10.01.01

Salarii de baza

31.496.000,00

10.01.os

Sporuri pentru condiții de munca

6.314.530,00

10.01.06

Alte sporuri

3.882.000,00

10.01.11

fond aferent platii cu ora

2.778.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

1.908.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

1.193.040,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

1.609.500,00

10.02.06

Tichete de vacanta

1.609.500,00

10.03

Contribuții

1.159.960,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

113.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.046.090,00

10.03.08

Contribuții plătite de angajator in numele angajatului

870,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

21.326.600,00

20.01

Bunuri si servicii

3.422.600,00

20.01.01

Furnituri de birou

144.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

282.800,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.618.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

666.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

72.000,00

20.01.06

Piese de schimb

7.000,00

20.01.07

Transport

186.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.800,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

35.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

344.000,00

20.02

Reparatii curente

234.000,00

20.03

Hrana

854.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

854.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

13.370.000,00

20.04.01

Medicamente

3.780.000,00

20.04.02

Materiale sanitare                                ---

4.930.000,00

20.04.03

_Reactivi                   ________V qjft q V.

4.060.000,00

20.04.04

Dezinfectant!                        | J fej&O ‘

600.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar \ |IS> vv-l'

421.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat                 \

57.800,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

363.200,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

15.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

15.000,00

20.09

Materiale de laborator

300.000,00

20.13

Pregătire profesionala

10.000,00

20.30

Alte cheltuieli

2.700.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.700.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

144.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

144.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.199.610,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.199.610,00

71.01

Active fixe

3.199.610,00

71.01.01

Construcții

281.900,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2.899.630,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

18.080,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-660.290,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-660.290,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-660.290,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-660.290,00

66.02F.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

74.350.950,00

66.02F.06.01

Spitale generale

74.350.950,00

96.02F

Partea a VU-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02F

REZERVE

0,00

98.02F

EXCEDENT

0,00

99.02F

DEFICIT

2.802.610,00

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT IN MUN FAGARAS 41910739

Anexa nr 6 la H.C.L NR.105./30.04.2020

Raport buget

Sursa de finanțare: 02G

Indicator bugetar

. . . . . . . ..

Denumirea indicatorului bugetar                        Tot-^J^T2+

SECȚIUNEA TOTAL

00.01            TOTAL VENITURI

1.770.000,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

970.000,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

970.000,00

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

970.000,00

970.000,00

33.02G.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

970.000,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

800.000,00

43.02G

Subvenții de la alte administratii

800.000,00

43.02G.09

Subvenții pentru instituții publice

800.000,00

TOTAL CHELTUIELI

1.770.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.770.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

590.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

578.280,00

10.01.01

Salarii de baza

519.880,00

10.01.06

Alte sporuri

12.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

38.820,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

7.580,00

10.03

Contribuții

11.720,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

11.720,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.180.000,00

20.01

Bunuri si servicii                         ‘"‘Z/rdEi r.. \"

1.179.000,00

20.01.01             Furnituri de birou                       ,                       '<

2.300,00

20.01.02

20.01.03

Materiale pentru curățenie            \               /-

încălzit, iluminat si forța motrica

_2.000,00

1.010.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

17.760,00

20.01.05             Carburanți si lubrifianti

5.000,00

20.01.06

Piese de schimb

4.000,00

20.01.07            Transport

3.000,00

20.01.08             Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

7.180,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47.670,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

80.090,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

1.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

500,00

20.04.04

Dezinfectanti

500,00

79.02G

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

1.770.000,00

80.02G

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

1.770.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.770.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

590.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

578.280,00

10.01.01

Salarii de baza

519.880,00

10.01.06

Alte sporuri

12.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

38.820,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

7.580,00

10.03

Contribuții

11.720,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

11.720,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.180.000,00

20.01

Bunuri si servicii

1.179.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

2.300,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

2.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.010.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

17.760,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

5.000,00

20.01.06

Piese de schimb

4.000,00

20.01.07

Transport

3.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

7.180,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47.670,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

80.090,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

1.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

500,00

20.04.04

Dezinfectând

500,00

80.02G.01

Acțiuni generale economice si comerciale

1.770.000,00

80.02G.01.30

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

1.770.000,00

96.02G

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02G

REZERVE

0,00

98.02G

EXCEDENT

0,00

99.02G

DEFICIT

0,00


Compartiment Buget
Compartiment BugetRaport buget Sursa de finanțare: 02A

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

937.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

937.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

782.000,00

20.01

Bunuri si servicii

762.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

13.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

30.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

380.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

60.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

10.000,00

20.01.06

Piese de schimb

5.000,00

20.01.07

Transport

21.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

30.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

82.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

131.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

^10.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

10.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

10.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

5.000,00

57.02

Ajutoare sociale

5.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

5.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

150.000,00

59.01

Burse                                          ; (              \-î

150.000,00

. i       JL

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAJSE^

937.000,00

65.02A

Invatamant

937.000,00

01

। CHELTUIELI CURENTE

937.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

782.000,00

20.01

Bunuri si servicii

762.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

13.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

30.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

380.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

60.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

10.000,00

20.01.06

Piese de schimb

5.000,00

20.01.07

Transport

21.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

30.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

82.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

431.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.06

Deplasări, detasari, transferări

10.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

10.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

10.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

5.000,00

57.02

Ajutoare sociale

5.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

5.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

150.000,00

59.01

Burse

150.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

937.000,00

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

155.000,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

782.000,00

Raport buget Sursa de finanțare: 02E

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

491.840,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

491.840,00

00.03

A. VENITURI NEFISCALE

491.840,00

00.04

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

491.840,00

30.02E

Venituri din proprietate

23.940,00

30.02E.05

Venituri din concesiuni si Închirieri

23.940,00

30.02E.05.30

Alte venituri din concesiuni si Închirieri de către instituțiile publice

23.940,00

33.02E

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

404.490,00

33.02E.05

Taxe si alte venituri in invatamant

200.680,00

33.02E.14

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

135.930,00

33.02E.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

67.880,00

36.02E

Diverse venituri

63.210,00

36.02E.50

Alte venituri

63.210,00

37.02E

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

200,00

37.02E.01

Donatii si sponsorizări

200,00

TOTAL CHELTUIELI

491.840,00

01

CHELTUIELI CURENTE         i J WrO

491.840,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL \

284.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani            \                 '

__ ...                ______________________r           -A______________

274.000,00

10.01.01

Salarii de baza                                      ,, , '

51.000,00

10.01.11

fond aferent platii cu ora

217.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

6.000,00

10.03

Contribuții

10.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

207.840,00

20.01

Bunuri si servicii

7.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

5.000,00

20.01.06

Piese de schimb

2.000,00

20.03

Hrana

162.640,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

162.640,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

30.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

7.000,00

20.14

Protecția muncii

1.000,00

20.30

Alte cheltuieli

200,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200,00

64.02E

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

491.840,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

65.02E

Invatamant

491.840,00

01

CHELTUIELI CURENTE

491.840,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

284.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

274.000,00

10.01.01

Salarii de baza

51.000,00

10.01.11

fond aferent platii cu ora

217.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

6.000,00

10.03

Contribuții

10.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

207.840,00

20.01

Bunuri si servicii

7.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

5.000,00

20.01.06

Piese de schimb

2.000,00

20.03

Hrana

162.640,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

162.640,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

30.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

7.000,00

20.14

Protecția muncii

1.000,00

20.30

Alte cheltuieli

200,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200,00

65.02E.04

Invatamant secundar

491.840,00

65.02E.04.02

Invatamant secundar superior

491.840,00

96.02E

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02E

REZERVE

0,00

98.02E

EXCEDENT

0,00

99.02E

DEFICIT

0,00

Raport buget Sursa de finanțare: 02G

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

2.623.580,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

53.580,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

53.580,00

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

53.580,00

33.02G

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

53.580,00

33.02G.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

53.580,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.570.000,00

43.02G

Subvenții de la alte administratii

2.570.000,00

43.02G.09

Subvenții pentru instituții publice

2.570.000,00

TOTAL CHELTUIELI

3.123.580,00

01

CHELTUIELI CURENTE

3.123.580,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

456.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

405.250,00

10.01.01

Salarii de baza

376.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

29.250,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

40.600,00

10.02.06

Tichete de vacanta

40.600,00

10.03

Contribuții

10.150,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca                 •

10.150,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII            X

2.667.580,00

20.01

Bunuri si servicii                             (                  '

2.564.050,00

20.01.01

Furnituri de birou                      \

850,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie              \            /S

390,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica              '. 1 mi ‘

3.960,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

120,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2.490,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

2.556.240,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

12.750,00

20.04.01

Medicamente

8.830,00

20.04.02

Materiale sanitare

3.920,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

89.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

89.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

1.780,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

1.780,00

64.02G

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

r3.123.580,00

67.02G

Cultura, recreere si religie

3.123.580,00

01

CHELTUIELI CURENTE

3.123.580,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

456.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

405.250,00

10.01.01

Salarii de baza

376.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

29.250,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

40.600,00

10.02.06

Tichete de vacanta

40.600,00

10.03

Contribuții

10.150,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.150,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.667.580,00

20.01

Bunuri si servicii

2.564.050,00

20.01.01

Furnituri de birou

850,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

390,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

3.960,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

120,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2.490,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

2.556.240,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

12.750,00

20.04.01

Medicamente

8.830,00

20.04.02

Materiale sanitare

3.920,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

89.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

89.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

1.780,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

1.780,00

67.02G.05

Servicii recreative si sportive

3.123.580,00

67.02G.05.01

Sport

3.123.580,00

96.02G

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

97.02G

REZERVE

0,00

98.02G

EXCEDENT

0,00

99.02G

DEFICIT

500.000,00

Raport buget

Sursa de finanțare: 02A

- .......

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

642.770,00

01

CHELTUIELI CURENTE

645.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

545.000,00

20.01

Bunuri si servicii

520.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

20.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

46.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

200.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

65.000,00

20.01.07

Transport

7.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

38.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

144.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

15.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

15.000,00

20.13

Pregătire profesionala

10.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

20.000,00

57.02

Ajutoare sociale

20.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

20.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

80.000,00

59.01

Burse

80.000,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.230,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN |ANUL CURENT

-2.230,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-2.230,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-2.230,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAEE^-

642.770,00

65.02A

Invatamant                          f

642.770,00

01

CHELTUIELI CURENTE                i țîSiSfe

645.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

545.000,00

20.01

Bunuri si servicii                          \

520.000,00

20.01.01

Furnituri de birou                                   0' • . , < < '

20.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

46.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

200.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

65.000,00

20.01.07

Transport

7.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

38.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

144.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.06

Deplasări, detasari, transferări

15.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

15.000,00

20.13

Pregătire profesionala

10.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

20.000,00

57.02

Ajutoare sociale

20.000,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

20.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

80.000,00

59.01

Burse

80.000,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.230,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.230,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-2.230,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-2.230,00

65.02A.04

Invatamant secundar

642.770,00

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

642.770,00


Compartiment Buget
Compartiment Buget
Compartiment Buget