Hotărârea nr. 103/2020

HOTĂRÂREA NR. 103 din data de 30 aprilie 2020 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, ca urmare a indexării cu indicele de inflaţie comunicat de Ministerul Finanţelor Publice

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro /

HOTĂRÂREA NR. 103 din data de 30 aprilie 2020

- privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, ca urmare a indexării cu indicele de inflație comunicat de Ministerul Finanțelor Publice

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședința ordinară,

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 7.150/1/26.02.2020, precum si Raportul de specialitate nr 7.150/26.02.2020 al Serviciului Venituri Bugetare,

 • - Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,

 • - Art.30, art.16, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

 • - O.U.G.nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare,

 • - adresa nr 664/18.02.2020 a DAS Fagaras ,

 • - adresa nr. 162/28.02.2020 a Casei de Cultura a Municipiului Fagaras

 • - adresa nr.97/28.02.2020 a Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat” ,

-ținând seama de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv: comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public si privat al municipiului, comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și comisia de turism, relații externe și integrare europeană,

-aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, procesul-verbal de afișare pe site-ul Primăriei Municipiului Făgăraș nr.8.938/10.03.2020 al proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, ca urmare a indexării cu indicele de inflație comunicat de Ministerul Finanțelor Publice, privind dezbaterea publica, precum și minuta dezbaterii publice nr.9.815/19.03.2020 si anunțul dezbaterii publice postat pe site-ul instituției din data de 10.03.2020,

Luând in considerare prevederile art.129, alin.2, lit.b si alin.4, lit.c, alin.14 din OUG 57/2019 privind codul administrativ,

în temeiul art.139, alin.3, lit.c, art.154, alin.i si ale art.196, alin.l, lit.a din OUG 57/2019 privind codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i.Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2021, ca urmare a indexării cu indicele de inflație comunicat de Ministerul Finanțelor Publice, după cum urmează:

a.) valorile impozabile, nivelurile stabilite în sume fixe precum și amenzile sunt prevăzute în tabelul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2021 constituind anexa nr.i, anexa nr.ia, anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.In cazul oricărui impozit sau taxa locala, care consta intr-o anumita suma in lei, sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, acestea sunt indexate cu cota de 3,8%.

b.) cota prevăzută la art.457, alin.i din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozit pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă în cazul persoanelor fizice), se stabilește la 0,08% aplicata la valoarea impozabila a clădirii.

c.) cota prevăzută la art.458, alin.l din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozitul pentru clădirile nerezidențiale aparținând persoanelor fizice), se Stabilește la 0,2% asupra valorii care poate fi:

 • -valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința.

 • - valoarea finala a lucrărilor de construcții, in cazul clădirilor noi construite in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința

 • - valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul clădirilor dobândite in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința

 • d.) cota prevăzută la art.458, alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozitul pentru clădirile nerezidențiale in cazul persoanelor fizice utilizate pentru activitățile din domeniul agricol), se stabilește la 0,4% aplicata asupra valorii impozabile a clădirii.

 • e.) cota prevăzută la art.458, alin.4 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozitul pentru clădirile nerezidențiale in care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform art.458, alin.l din codul fiscal, (-art.i, lit.c din hotarare,) în cazul persoanelor fizice, se stabilește la 2% aplicata asupra valorii impozabile determinate conform art.457 Cod Fiscal.

 • f) in cazul clădirilor cu destinație mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice impozitul pe clădiri se va calcula conform prevederilor art.459 din Legea 227/2015 privind codul fiscal

g.) cota prevăzută la art.460, alin.l din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozit/taxă pentru clădirile rezidențiale în cazul persoanelor juridice), se stabilește la 0,2% aplicata asupra valorii impozabile a clădirii.

h.) cota prevăzută la art.460, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozit/taxă pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor juridice), se stabilește la 1,12% aplicata asupra valorii impozabile a clădirii.

 • i.) cota prevăzută la art.460, alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozitul/taxă pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoane juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol), se stabilește la 0,4% aplicata asupra valorii impozabile a clădirii.

j.) in cazul clădirilor cu destinație mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice impozitul/taxa se va calcula conform prevederilor art.460, alin.4 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

k) cota prevăzută la art.460, alin.8 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal -impozitul pe clădiri a căror valoare impozabila nu a fost actualizata in ultimii 3 ani anteriori anului de referința in cazul persoanelor juridice se stabilește la 5% aplicata la valoarea impozabila a clădirii

Pentru a beneficia in anul 2021 de cota prevăzută la alin.l, lit. „c” si „h” contribuabilii vor depune la registratura primăriei Fagaras, pana la data expirării primului termen de plata, o declarație în acest sens, însoțită raportul de evaluare in xerocopie certificata pentru conformitate de către contribuabil, cu excepția persoanelor juridice care in anul 2020 au beneficiat de cote de impozitare de 1,12%, iar clădirile și construcțiile deținute în proprietate, sunt evaluate sau dobândite după data de 01.01.2018.

Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin.l se considera reevaluate clădirile numai in situația in care s-a efectuat evaluarea de către evaluatori autorizati.

1.) cota prevăzută la art.470, alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (pentru mijloace de transport hibride), se stabilește la 100%.

m.) cota prevăzută la art.474, alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism), se stabilește la 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului.sau-d’.ăutorizației inițiale.

jT) cota^prevăzută la art.474, alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( taxa pentru eliberarea râixej^aufeorizâții:de construire pentru o clădire rezidențială sau o clădire-anexă), se stabilește la 0,5% din ^albareâ Autorizată a lucrărilor de construcții.

o.) eota pre^zută-la art.474, alin.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( taxa pentru

. \ 2

c <

eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la lit.l) se stabilește la 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

p.) cota prevăzută la art. 474, alin.8 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( taxă pentru prelungirea autorizației de construire), se stabilește la 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

 • r.) cota prevăzută la art.474, alin.9 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizației de desființare totală sau parțială a unei construcții), se stabilește la 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

 • s.) cota prevăzută la art.474, alin.12 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții care nu sunt incluse în altă autorizație de construire), se stabilește la 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

 • s.) cota prevăzută la art.474, alin.13 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căruțe, rulote, campinguri), se stabilește la 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

 • t.) cota prevăzută la art.477, alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate) se stabilește Ia 1,12% .

 • u.) cota prevăzută la art.481, alin.2, lit.a din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozitul pentru spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională), se stabilește la 2%.

 • v.) cota prevăzută la art.481, alin.2, lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozitul în cazul oricărei manifestări artistice, altele decât cele menționate la lit.t.), se stabilește la 5%.

 • Art.2.Bonificația prevăzută la art.462, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal se stabilește în cazul impozitului pe clădiri la 10%, pentru plata cu anticipație până la data de 31.03.2021. Bonificația prevăzută la art.467, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal în cazul impozitului pe teren se stabilește la 10%, pentru plata cu anticipație pana la data de 31.03.2021. Bonificația prevăzută la art.472, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal în cazul impozitului pe mijloace de transport se stabilește la 10%, pentru plata cu anticipație pana la data de 31.03.2021.

 • Art.3.Pentru determinarea impozitului pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru anul 2021, se stabilește delimitarea zonelor în intravilan, conform anexei nr.3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • Art.4. Se aprobă procedura de calcul și de plată pentru „alte taxe locale” cuprinsă în anexa nr. 4 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Art.5. Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate au obligația de a depune declarația la compartimentul de specialitate al primăriei pana la data de 31 ianuarie 2021, sau in termen de 30 de zile de la data amplasării afîsajului, sub sancțiunile prevăzute la art. 493 alin.2 din codul fiscal. Formularul de declarație este conform formularelor tipizate.

 • Art. 6. Se aproba procedura de acordare a facilitatilor la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile si terenul aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către asociațiile si fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale conform anexelor 5 si 5a, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 • Art. 7. Se aproba procedura de acordare a facilitatilor la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile si terenul aferent in cazul unei calamitati naturale conform anexelor 6 si 6a, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 • Art.8. Se aproba procedura de acordare a facilitatilor la plata impozitului/taxei pe clădiri si teren pentru clădirile si terenul aferent utilizate de asociațiile si fundațiile nonprofit pentru activitatile fara scop lucrativ conform anexelor 7 si 7a, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 • Art.9. Se aproba acordarea de facilitati la plata impozitului/taxei pe clădiri si teren pentru clădirile si terenul aferent, care potrivit legii sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele care sunt scutite prin lege, după o procedura care va fi aprobata ulterior printr^o noua hotarare de consiliu.

 • .      Art.10. Se aprobaysacordarea.de facilitati la plata impozitului/taxei pe clădiri si teren pentru

clădirile si terenul aferent, pen u ;c .re s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate/in>zone41^protectie ale monumentelor istorice in zonele construite protejate după o procedura care va fi^apro^fta.^H&iorprintr-o noua hotarare de consiliu.

Art.n. Persoanele a căror activitate este înregistrata in grupele CAEN 561-restaurante, 563 -baruri si alte activitati de servire a băuturilor, 932- alte activitati recreative si distractive potrivit clasificării activitatilor din economia naționala- CAEN- actualizata prin ordinul președintelui INS nr.337/2007 datoreaza bugetului local o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizației pentru desfasurarea activitatii de alimentație publica in funcție de suprafața aferenta activitatilor respective, care se regăsește in anexa ia.

Art.12. Persoanele care datoreaza taxa prevăzută la art.11 vor depune declarația in termen de 30 de zile de la data începerii activitatii, sub sancțiunile prevăzute la art.493 alin.2 din codul fiscal. Plata taxelor prevăzute in anexa ia se face la data obținerii autorizatiei/vizarii ei.

Art.13. Tariful la chiriile pentru spatiile cu alta destinație decât cea de locuința, precum si zonarea aferenta, se regăsesc in anexele 8 si 9 la prezenta hotarare.

Art.14. alin.(i) Impozitul pe clădiri pentru clădirile neîngrijite situate in intravilan se majoreaza astfel:

 • - cu 300% pentru punctajul procentual intre 30,00% si 59,99%

 • - cu 400% pentru punctajul procentual intre 60,00% si 79,99%

 • - cu 500% pentru punctajul procentual intre 80,00% si 100,00%, punctaj stabilit conform anexei 10 la prezenta hotarare, care conține si criteriile de încadrare a clădirii in categoria clădirilor neîngrijite

 • (2) Impozitul pe teren pentru terenurile neîngrijite situate in intravilan se majoreaza astfel:

 • -cu 250% pentru punctajul procentual de 50,00%

 • -cu 500% pentru punctajul procentual de 100,00%,

punctaj stabilit conform anexei 11 la prezenta hotarare, care conține si criteriile de încadrare a terenurilor in categoria terenurilor neîngrijite

 • (3) Clădirile si terenurile care intra sub incidența alin.i si 2 se vor stabili prin hotarare a consiliului local, conform elementelor de identificare, potrivit nomenclaturii stradale

 • (4) Hotararea prevăzută la alin.3 va avea caracter individual si va cuprinde materia impozabila si datele de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, fiind emisa in urma întocmirii fisei de evaluare de către compartimentul de specialitate (urbanism sau agricol, după caz) conform anexei nr. 10 si/sau nr. 11, după caz

 • (5) organul fiscal local va opera majorarea in evidentele fiscale, va emite si va comunica decizia de

  impunere.

  Art.15. Se aproba exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietății publice si private a Municipiului Fagaras de către furnizorii de rețele de comunicatii electronice prevazuti in anexa 12, parte integranta din prezenta hotarare.

  Art.16. Se aproba procedura de calcul si de plata de către furnizorii de rețele de comunicatii electronice si furnizorii de rețele electrice cuprinsa in anexa 13 la prezenta hotarare.

  Art.17. Se aproba acordarea de scutiri de la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii care au executat lucrări de intervenție pe cheltuiala proprie pentru creșterea performantei energetice, ori pentru creșterea calitatii arhitectural —ambientale, conform unei procedurii care se va aproba ulterior printr-o hotarare de consiliu..

  Art.18. Pentru anul 2021 taxa pentru eliberarea abonamentului de parcare se stabilește la 50 lei/12 luni ca preț de pornire la licitație.

  Art.19. In anul 2021, conform prevederilor art. 266, alin.5 si 6 din Legea 207/2015 privind codul de procedura fiscala se anuleaza creanțele fiscale existente la rolul nominal la data de 31.12.2020 mai mici de 40 lei, numai pentru contribuabilii care nu mai dețin in patrimoniu bunuri impozabile la data de 31.12.2020. Plafonul se aplica totalului creanțelor fiscale datorate si neachitate de debitori.


Art.20. In anul 2021 conform prevederilor art.96 alin.3 din Legea 207/2015 privind codul de procedura fiscala limita minima pentru care nu se stabilește creanțe fiscale si nu se emite decizie de impunere este de 5 lei.

Art.21.Unde prezenta hotarare nu face referire, se vor aplica prevederile titlului IX din legea 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările si completările, precum si ale celorlalte acte normative care vor aparea in legătură cu aplicarea titlului IX din codul fiscal.

Art.22.Prezenta hotarare se aplica pentru stabilirea si plata impozitelor si taxelor locale datorate pentru anul 2021 si intra in,Ogoare cu data de 01.01.2021, cu excepția articolelor 9,10, 17 care vor intra in vigoare dupaftaprobarea prin hotarare de consiliu a procedurilor in cauza.

Art.23.Anexele nr.<i^®Tîc parte integranta din prezenta hotarare.

Art.24. Hotarar^ .v T^șoio} privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, (ți /? 7       4

precum si orice prevedere contrara acestei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea incepand cu data de 01.01.2021.

Art.25.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin: Direcția buget finanțe și Serviciul venituri bugetare, Arhitectul sef, Compartimentul de autorizatii, biroul administrare clădiri, terenuri, bunuri publice, urmăriri contracte, direcția administrației publice locale, celelalte compartimente de specialitate din cadrul primăriei, in funcție de sarcinile de serviciu, precum si serviciile si instituțiile publice implicate.

Art.26.Prezenta hotărâre se comunică prefectului județului Brașov, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului general al municipiului.

Hotararea s-a adoptat cu 16 voturi pentru.

Consilieri in funcție -17

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică :

1 ex. dosarul ședinței

1 ex. colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

3 ex. Direcții

1 ex. Serv. V.B.

1 ex. Biroul Agricol

1 ex. Starea civilă

1 ex. Judecătorie

1 ex. Adm.domn.public si privat

1 ex. Birou urbanism

1 ex. Muzeu

1 ex. Birou reiatii cu publicul

1 ex. mass-media

1 ex. afișare

Cod 7-50

ANEXA NR.1LA HCL nr. 103/2020

TABLOUL

CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE Șl TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM Șl AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2021*.*

/. CODUL FISCAL - TITLUL IX- Impozite și taxe locale                  £\

( *•{ W&l ) *

CAP.II IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI                 \           / /

Art. 457 alin. (2) din Legea 227/2015_____________valorile impozabile sunt indexate cu 3,8%. \                 ____________

Tipul clădirii

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2020 conf. HCL79/2019

\ NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2021

Valoarea impozabilă - lei RON/m2 -

Valoarea impozabilă - lei RON/m2 -

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1080

648

1121

673

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

324

216

336

224

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

216

189

224

196

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

134

80

130

83

E. în cazul contribuabilului care deține la aceiași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și / sau la mansardă utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la literele A-D

75%

75%

75%

75%

din suma care s-ar aplică clădirii

F. în cazul contribuabilului care deține la aceiași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și / sau la mansardă utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la literele A-D

50%

50%

50%

50%

din suma care s-ar aplică clădirii

IMPOZITUL CLĂDIRI COTE DE IMPOZITARE PERSOANE FIZICE

Art.457 , alin.l din Legea 227/2015


Specificație

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2020 conf. HCL 79/2019

NIVELURILE EREVAZlCTSfjfc ÎN CODUL FISCAL    \

NIVELURILE APROBATE J -PENTRU ANUL FISCAL 2021

Clădiri rezidențiale

0,08%

0,08 - 0,2%

0,08%

Art.458 , alin. 1 din Legea 227/2015

specificație

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2020 conf. HCL 97/2019

NIVELURILE PREVĂZUTE ÎN CODUL FISCAL

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2021

Clădiri nerezidentiale

0,2%

0,2-1,3%

0.2%

Art.458 alin.3 din Legea 227/2015

specificație

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2020 conf. HCL 79/2019

NIVELURILE PREVĂZUTE

ÎN CODUL FISCAL

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2021

Clădiri nerezidentiale utilizate pentru domeniul agricol

0,4%

0,4%

0,4%

Art.458 alin.4 din Legea 227/2015

specificație

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2020 conf. HCL 79/2019

NIVELURILE PREVĂZUTE

ÎN CODUL FISCAL

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2021

Clădiri nerezidentiale pentru care impozitul nu se poate determina conform

2%

2%

2%

prevederilor art.458,alin. 1 din legea 227/2015

Art. 459 din Legea 227/2015

specificație

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2020 conf. HCL 79/2019

NIVELURILE PREVĂZUTE

ÎN CODUL FISCAL

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2021

Clădiri mixte

Conform art.259 din Legea 227/2015

Conform art.259 din Legea 227/2015

Conform art.259 din Legea 227/2015

IMPOZITUL CLĂDIRI /TAXA PE CLĂDIRI COTE DE IMPOZITARE PERSOANE JURIDICE

Art.460 , alin. 1, 2,3, 8 din Legea 227/2015

specificație

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2020 conf. HCL 79/2019

NIVELURILE PREVĂZUTE ÎN CODUL FISCAL

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2021

1.Clădiri evaluate -rezidențiale -nerezidentiale nezidentiale utilizate in domeniul agricol

3. Clădiri care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului de referința

0,2% 1,12%

0,4%

5%

0,08-0,2%

0,2-1,3%

0,4%

5%

0,2 %

1,12%

0,4%

5%

CAPITOLUL III - IMPOZITUL Șl TAXA *) PE TEREN

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII

PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

Art.465 alin.(2) din


RANGUL LOCALITĂȚII IILEI/HA


227/2015 valorile sunt indexate cu 3,8%

Zona în cadrul localității

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2020 conf. HCL 79/2019

NIVELURILE PEVAZUTE ÎNV CODUL FISCAL l

< \ Aîc

££ȘNiVelurile APROBATE ^4PENT-RU AiNUL FISCAL 2021

Țol Z

Nivelurile impozitului, pe rangul localității II

Nivelurile impozitului,z.\. pe rangul localității II

^/'{"Nivelurile impozitului, pe rangul localității II

A

8164

6.042-15.106

8474

B

5695

4.215-10.538

5911

C

3604

2.668- 6.670

3741

D

1905

1.410-3.526

1977


IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCȚII PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE


Art.465 alin.(4) din Legea 227/2015 valorile sunt indexate cu 3,8% lei /ha


Nr. crt

Zona

Categoria de folosință     -

NIVELURILE APLICABILE

PENTRU ANUL 2020 conf. HCL 79/2019

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2021

ZONA A

ZONAB

ZONAC

ZONAD

A

B

c

D

1

Teren arabil

29

21

19

15

30

22

20

16

2

Pășune

21

19

15

13

22

20

16

13

3

Fâneață

21

19

15

13

22

20

16

13

4

Vie

49

37

29

19

51

38

30

20

5

Livadă

56

49

37

29

58

51

38

30

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

29

21

19

15

30

22

20

16

7

Teren cu ape

15

13

8

X

16

13

8

X

8

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

9

Neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X


IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

Art.465 alin.(7) din Legea 227/2015          valorile sunt indexate cu 3,8%

lei /ha

Nr. crt

Zona

Categoria de folosință

NIVELURILE APLICABILE

PENTRU ANUL 2020 conf. HCL 79/2019

NIVELURILE PREVĂZUTE ÎN CODUL FISCAL

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2021

1

Teren cu construcții

32

22-31

33

2

Arabil

53

42-50

55

3

Pășune

29

20-28

30

4

Faneata

29

20-28

30

5

Vie pe rod alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1

58

48-55

60

5.1

Vie pana la intrarea pe rod

X

0

X

6

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1

59

48-56

61

6.1

Livada pana la intrarea pe rod

X

0

X

7

Pădure ,sau alt teren cu vegetație forestiera,cu excepția celui prevăzut la nr.crt.7

16

8-16

17

7.1

Pădure in varsta pana la 20 de ani si pădure cu rol de protecție

X

0

X

8

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole

6

1-6

6

8.1

Teren cu amenajari piscicole

35

37

9

Drumuri si cai ferate

X

X

10

Teren neproductiv

X

/

X

*

f1 f                /

x<O>r

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*)

Art470 alin.(2) din Legea 227/2015      valorile sunt indexate cu 3,8%

Mijloc de transport cu tracțiune mecanică

NIVELURILE APLICABILE PENTRU 2020 conf. HCL 79/2019

NIVELURILE PREVĂZUTE ÎN CODUL FISCAL

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2021

Valoarea impozitului - lei/200 cm3 sau fracțiune -/

Valoarea impozitului ,- lei/200 cm3 sau fracțiune -♦ »»,

Valoarea impozitului - lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

I vehicule înmatriculate (lei/200cmc sau fracțiune din aceasta)

i»/

jr-Xt

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

4 5

S     8

7^- /X o.'

8

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3

9 vX --

/   9

/

9

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cmJ inclusiv

19

—       18

20

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm3 inclusiv

77

72

80

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și 3000 cm3 inclusiv

154

144

160

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

312

290

324

6. Autobuze, autocare, microbuze

26

24

27

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

32

30

33

8. Tractoare înmatriculate

19

18

20

II vehicule înregistrate

1.vehicule cu capacitate cilindrica

Lei/200cmc

Lei/200cmc

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica< 4.800 cmc

2

2-4

2

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica> 4.800 cmc

4

4-6

4

2. vehicule fara capacitate cilindrica evidențiata

53 lei/an

50-150 lei/an

55 lei/an

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare 12 tone


- lei


Art.470 alin.(5) din Legea 227/2015 valorile sunt indexate cu 3,8 %

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2020 conf. HCL 79/2019

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2021

Ax(e) Motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

alte sisteme de

suspensie Pentru axele motoare

Ax(e) Motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentei e recunoscute

alte sisteme-'

de suspensie*' Pentru axele

motoare < < / (jj

iz’ i v5\

I. Vehicule cu două axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 13 tone

0

152

0

158

2. Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mica de 14 tone

152

426

158

442

3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 15 tone

426

599

442

622

4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 18 tone

599

1.358

622

1410

5. masa de cel puțin 18 tone

599

1.358

622

1410

II. Vehicule cu 3 axe

1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 17 tone

152

267

158

277

2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mica de 19 tone

267

549

277

570

3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mica de 21 de tone

549

713

570

770

4. Masa de cel puțin 21 de tone, dar mai mica de 23 de tone

713

1100

740

1142

5. Masa de cel puțin 23 de tone, dar mai mica de 25 de tone

1100

1710

1142

1775

6. Masa de cel puțin 25 de tone, dar mai mica de 26 de tone

1100

1710

1142

1775

7. Masa de cel puțin 26 tone

1100

1710

1142

1775

III. Vehicule cu 4 axe

1. Masa de cel puțin 23 de tone, dar mai mica de 25 de tone

713

724

740

751

2. Masa de cel puțin 25 de tone, dar mai mica de 27 de tone

724

1130

751

1173

3. Masa de cel puțin 27 de tone, dar mai mica de 29

1130

1795

1173

1863


’>o\


de tone

4. Masa de cel puțin 2 9 de tone, dar mai mica de 31 de tone

1795

2.662

1863

2763

5. Masa de cel puțin 31 de tone, dar mai mica de 32 de tone

1795

2.662

1863

2763

6. Masa de cel puțin 32 tone

1795

2662

1863

2763


Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere), de tr por^rnârfă cu masă totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone a9 /

Art.470 alin.(6) din Legea 227/2015 valorile sunt indexate cu 3,8%

- lei -

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2020 conf. HCL 79/2019

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2021

Ax(e) Motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) Motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. Vehicule cu 2+1 axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 14 tone

R 0

0

0

0

2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 16 tone

0

0

0

0

3. Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mica de 18 tone

0

F 64

0

66

4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mica de 20 tone

69

157

72

163

5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mica de 22 tone

157

371

163

385

6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mica de 23 tone

371

480

385

498

7. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

480

867

498

900

8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 28 tone

867

1521

900

1579

9. masa de cel puțin 28 tone

867

1521

900

1579

II. Vehicule cu 2+2 axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dam mai mica de 25 tone

148

346

154

359

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 2 6 tone

346

570

359

592

3. Masa de cel puțin 2 6 tone, dar mai mica de 28 de tone

570

837

592

869

4. Masa de cel puțin 28 de tone, dar mai mica de 29 de tone

837

1011

869

1049 .

5. Masa de cel puțin 29 de tone, dar mai mica de 31 de tone

1011

1661

1049

1724. v.tl

6. Masa de cel puțin 31 de tone, dar mai mica de 33 de tone

1661

2304

1724

2391^"'-

7. Masa de cel puțin 33 de tone, dar mai mica de 36 de tone

2304

3500

2391

r ,3633^01^ >

8. Masa de cel puțin 36 de tone, dar mai mica de 38 de tone

2304

3500

2391

- : 3633 .. s r

9.Masa de cel puțin 38 tone

2304

3500

2391

Vehicule cu 2+3 axe

1. Masade cel puțin 36 de tone, dar mai mica de 38 de tone

1835

2554

1905

.2651---

2. Masa de cel puțin de 38 de tone, dar mai mica de 4 0 de tone

2554

3470

2651

3602—

3. Masa de cel puțin 40 tone

2554

3470

2651

3602

III. Vehicule cu 3+2 axe

1. Masa de cel puțin 36 de tone, dar mai mica de 38 de tone

1620

2251

1682

2336

2. Masa de cel puține 38 de tone, dar mai mica de 4 0 de tone

2251

3113

2336

3231

3. Masa de cel puțin 40 de tone, dar mai mica de 44 de tone

3113

4606

3231

4781

4.masa de cel puțin 44 tone

3113

4606

3113

4781

Vehicule cu 3+3 axe

1. Masa de cel puțin 36 de tone, dar mai mica de 38 de tone

921

1115

956

1157

2. Masa de cel puțin 38 de tone, dar mai mica de 40 de tone

1115

1666

1157

1729

3. Masa de cel puțin 40 de tone, dar mai mica de 44 de tone

1666

2652

1729

2753

4. masa de cel puțin 44 tone

1666

2652

1729

2753

Remorci, semiremorci sau rulote

Ari

.470 alin.(7) din Legea 227/2015 valorile sunt indexate cu 3,8%                              -lei-

Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2020 conf. HCL 79/2019

NIVELURILE APROBATE

PENTRU ANUL FISCAL 2021

Taxa, în lei

Taxa, în lei

a. Până la 1 tonă inclusiv

9

9

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

35

36

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

55

57

d. Peste 5 tone


68


71


Mijloace de transport pe apă

Art.470 alin.(8) din Legea 227/2015 indexare cu 3,S

% 1 < 1 4?^^' )■- '

Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2020 conf. HCL 79/2019

nivelurile^proIate'

PENTRU ANUL.FISCA 1.^217 \  w        /

Taxa, în lei

Taxa.în lei

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

21

22

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

59

61

3. Bărci cu motor

226

235

4. Nave de sport și agrement *)

între 0 si 1.119

între 0 si 1.119

5. Scutere de apă

216

224

6. Remorchere și împingătoare:

X

X

a) până la 500 CP inclusiv

603

626

b) peste 500 CP și până la 2.000 CP, inclusiv

982

1019

c) peste 2.000 CP și până la 4.000 CP, inclusiv

1510

1567

d) peste 4.000 CP

2417

2509

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta

196

203

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv

196

203

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone și până la 3.000 tone, inclusiv

302

313

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

529

549

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod.

CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI A AUTORIZAȚIILOR

Art.474 alin.(l) din legea 227/201

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2020 conf. HCL 79/2019

NIVELURILE PREVĂZUTE IN CODUL FISCAL

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2021

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

Taxa, în lei

Taxa, în lei

Taxa, în lei

a) Până la 150 m2, inclusiv

6

5-6

6

b) între 151 și 250 m2, inclusiv

7

6-7

7

c) între 251 și 500 m2, inclusiv

9

7-9

9

d) între 501 și 750 m2, inclusiv

12

9-12

12

e) între 751 și 1.000 m2, inclusiv

14

12-14

15

f) Peste 1.000 m2

14 +0.011ei/m pentru fiecare m care depășește 1000 m

14 +0.011ei/m pentru fiecare m care depășește 1000 m

14 +0.011ei/m pentru fiecare m care depășește 1000 m

Art.474 alin.(14

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor

8

0-8 lei pentru fiecare m2 deF/ suprafață ocupată de construcție ..                    '1 •

2^ gfet-'.

Art.474 alin.(15)

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

13

0-13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord          ■N

' te '■ '

« A0 /

------

Art.474 alin.(16)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

9

0- 9 lei, inclusiv

9

Art.486 alin 5

Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planurilor cadastrale

32

Pana la 32 lei inclusiv

33

Art.475 alin.(l)

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

20

0 -20 lei inclusiv

21

Art.475alin.2)

Taxa pentru eliberarea ATESTATULUI de producător

80

0-80 lei inclusiv

83

Art.475 alin.(3)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică

VEZI Anexa la

Până la 4.000 lei pentru o suprafață de până la 500 mp Până la 8.000 lei pentru o suprafață mai mare de 500 mp

VEZI Anexa la

CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

Art.477 alin.5 din legea


SPECIFICAȚIE NIVELUI APLICABILE NIVELURI PREVĂZUTE NIVELURI APROBATE

227/2015

PENTRU ANUL 2019 CONF. HCL 79/2019

IN CODUL FISCAL

PENTRU ANUL FISCAL

2021

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate

1,12%

l%-3%

1,12%

Art.478 alin.(2)

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate:

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2019 conf. HCL 79/2019

NIVELURILE PREVĂZUTE IN CODUL FISCAL

NIVELURI APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2021

- lei/m2 sau fracțiune de m2-

- lei/m2 sau fracțiune de m2 -

Lei/mp sau fracțiune

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

34

0-32 lei inclusiv

35

b)în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate

25

0 -23 lei inclusiv

26

c) taxă reclamă sonoră în intervalul orar 10 00 - 12.00 00

50 lei/zi

50 lei/zi

50 lei/zi

d) ) taxă reclamă sonoră în intervalul orar 14 00 - 16.00 00

50 lei/zi

i

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art.481 alin.2 din Legea 227/2015


Art.481 alin.(2)

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2019 conf. HCL 79/2019

NIVELURILE PREVĂZUTE IN CODUL FISCAL

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2021

a) in cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic, alta manifestare muzicala

2%

2%

2.%

b Alte manifestări artistice decât cele de mai sus

5. %

5%

5.%

CAPITOLUL XIII - SANCȚIUNI

Indexare cu 4,63%

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2021

Art. 493 alin. (3)

Contravenția prevăzuta la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amenda de la 75 de lei la 301 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 301 de lei la 771 de lei.

Contravenția prevăzuta la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amenda de la 78 de lei la 312 de lei, iar-.cele de'la lit. b)-d) cu amenda de la 312 deTeiTa 769'de lei.

Art. 493 alin. (4)

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 382 de lei la 1.705 de lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 396 de lei la 1.770 de lei.

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Art 493 alin. (5)

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2021

(6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) si (4) se majorează cu 300%, respectiv:

Contravenția prevăzuta la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amenda de la 301 de lei la 1.205 de lei iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 1.205 de lei la 3009 de lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 1.300 de lei la 6.312 de lei.

(6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) si (4) se majorează cu 300%, respectiv:

Contravenția prevăzuta la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amenda de la 312 de lei la 1.250 de lei iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 1.250 de lei la 3.123 de lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 1.406 de lei la 6.821 de lei.

Anexa nr. 2 la HCL nr.103/2020

484 alin.l din codul fiscal Taxe speciale de la serviciul de asistenta sociala

Taxe eliberare certificat de stare familiala

TAXE ANUL 2020 lei

TAXE APROBATE PENTRU ANULUL 2021 lei

l.Taxa eliberarare certificat de stare familiala

- in regim normal de 30 de zile

40 lei

45 lei

- in regim de urgenta (24 ore)

80 lei

85 lei

2. eliberare caracterizări

- in regim normal de 30 de zile

20 lei

25 lei

- in regim de urgenta (24 ore)

50 lei

. ( -

<•

55, •'

Art.486 din codul fiscal Alte taxe locale                               v//>1 Mi>'t f

l.taxe pentru folosirea domeniului public sau privat_________________________________

Pentru vanzare produse, activitati/suprafata

Intre 1 si 50mp

Intre 50 si 100 mp

Intre 100 si 200 mp

Intre 200 si 1000 mp

Peste 1000 mp

Pentru prestare de servicii

6 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

4 lei/mp/zi

2,5 lei/mp/zi

1 leu/mp/zi

Pentru confecționare de produse

6 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

4 lei/mp/zi

2,5 lei/mp/zi

1 leu/mp/zi

Pentru amplasare chioșcuri,tonete

6 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

4 lei/mp/zi

2,5 lei/mp/zi

1 leu/mp/zi

Obs. Pentru zona de impozitare B, taxele se reduc cu 20%

Pentru zona de impozitare C , taxele se reduc cu 50%

Pentru zona de impozitare D , taxele se reduc cu 70%

2. Taxe pentru folosirea domeniului public

TAXE

ANUL 2020

TAXE APROBATE PENTRU ANUL 2021

Ocuparea 1 mp platou, cu corturi, mese improvizate, etc. pentru

6 lei/mp/zi

6 lei/mp/zi

activitati comerciale

Ocuparea a Imp platou cu corturi, mese improvizate, etc.

3 lei/mp/zi

3 lei/mp/zi

pentru activitati non profit

TAXA OCUPARE DOMENIU PUBLIC sau privat pentru vazare

0,25 lei/mp./zi

0,25 lei/mp./zi

sau prestare de servicii in piețe tip talcioc(hcl68/2016) Pentru vânzare de produse sau prestări de servicii

6 lei/mp/zi

6 lei/mp/zi

Pentru confecționare de produse

6 lei/mp/zi

6 lei/mp/zi

Pentru amplasare de chioșcuri, tonete, etc.

6 lei/mp/zi

6 lei/mp/zi

Pentru ocupare terasă în fața magazinului

0,6 lei/mp/zi

0,6 lei/mp/zi

Pentru parcuri de distracție, agrement, circ, programe

0,6 lei/mp/zi

0,6 lei/mp/zi

cultural-artistice și sportive Pentru organizare de șantier

0,2 lei/mp/zi

0,2 lei/mp/zi

Pentru lucrări de intervenții

Pentru depozitare materiale

Pentru amplasare chioșcuri cu activit principala”difuzarea presei “

Pentru aplicarea art.15 din Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții pentru balcoane si scări de acces

Taxe parcare publica interval orar 8-13

Taxe parcare publica interval orar 12-17

Pentru realizarea unor lucrări

- lucrări de intervenție de urgenta la avariile rețelelor de utilitate publica


1 leu/mp./zi

1 leu/mp./zi

1,3 lei/mp/zi

1,3 lei/mp/zi

9 lei/mp/luna

9 lei/mp/luna

18 lei/mp/an

18 lei/mp/an

1 leu/ora

1 leu/ora

1 leu/ora

1 leu/ora


-intervenții executate in trotuare sau zone verzi             2,7 lei/mp/zi 2,7 lei/mp/zi


 • - intervenții executate in carosabil, cu Întreruperea parțiala a circulației

 • - intervenții executate in carosabil cu întreruperea totala a circulației

- lucrări de săpătură pentru pozarea rețelelor tehnico-edilitare

- lucrări autorizate ce se executa in trotuare sau zone verzi


4,1 lei/mp/zi 4,1 lei/mp/zi

7 lei/mp/zi 7 lei/mp/zi • - lucrări autorizate ce se executa in carosabil, cu întreruperea parțiala a circulației

 • - lucrări autorizate ce se executa in carosabil, cu întreruperea totala a circulației

montarea unor schele, utilaje si instalatii pentru realizarea unor lucrări

-utilizarea parțiala a trotuarelor, cu excepția reabilitării fațadelor in 15 zile

 • - utilizarea totala a trotuarelor, cu asigurarea circulației prin tunel de protecție

 • - utilizarea parțiala a carosabilului, fara oprirea circulației

 • - utilizarea parțiala a carosabilului, cu oprirea circulației

 • - utilizarea terenurilor virane si zone verzi

 • - pentru lucrările :

 • - de intervenție urgente la instalațiile de utilitate publica (apa, canal, gaze naturale, electrice, încălzire si apa calda menajera in ffect centralizat) ffectuate de agentii economici administratori sau regii autonome,

 • - de reabilitare a rețelelor de utilitate publica ((apa, canal, gaze naturale, electrice, încălzire si apa calda menajera in sistem centralizat) efectuate de agentii economici administratori sau regii autonome,


12,5 lei/mp/zi 12,5 lei/mp/zi


1,3 lei/mp/zi

2,7 lei/mp/zi

4,1 lei/mp/zi

8,3 lei/mp/zi

8,3 lei/mp/zi

1,3 lei/mp/zi


1,3 lei/mp/zi

2,7 lei/mp/zi

4,1 lei/mp/zi

8,3 lei/mp/zi

8,3 lei/mp/zi

1,3 lei/mp/zi


1,3 lei/mp/zi 1,3 lei/mp/zi


Taxa folosința teren ocupat cu rețele de comunicatii electronice si furnizorii de rețele electrice


-pentru rețele subterane

- pentru rețele supraterane


0,5 lei/ml./an    0,5 lei/ml./an

3 lei/ml./an      3 lei/ml./an

2 Taxe speciale pentru ocuparea domeniului public/privat cu ocazia desfășurării manifestărilor cultural-educative, artistice si sportive

Specificație

TAXE

ANUL 2020

TAXE APROBATE

PENTRU ANUL 2021

l.Taxa pentru zilele cu program artistic

5,8 lei/mp/zi

5,8 lei/mp/zi

2.Taxa pentru zilele in care nu se desfasoara program artistic

0,5 lei/mp/zi

0,5 lei/mp/zi

3.Taxa patinaj copii

5,8 lei/ora

5,8 lei/ora

4.Taxa patinaj adulti

11,6 lei/ora

11,6 lei/ora

5.Taxa inchiriere patine

5,8 lei/ora

5,8 lei/ora

Taxa de la primele doua poziții de la pct.2 se datoreaza de toti comerciantii care desfasoara activitati de alimentație publica, parcuri de distracție si agreement.

3. TAXE PENTRU ACCES CETATE SI VIZITARE MUZEU TAXE ANUL 2020

_____________________________________________________________________1

TAXE APROBATE PENTRU

ANUL 2021

l.Taxă vizitare pentru adulți

. —•*

15 lei

' \20 lei

2.Taxă vizitare pentru elevi, studenți, militari, pensionari

7 lei/

t^\*l'Qlei

3 taxa acces in perioada desfășurării evenim.organizate de municipalitate-adulti

: A M

• ’z. ’ Vlr

O___

4 taxa acces in perioada desfășurării evenim.organizate de municipalitate -elevi,studenti, pensionari

5 lei

5 lei

5taxa de fotografiere eveniment(curtile interior si exterior Sala tronului)

150

6.Taxa pentru utilizarea cramei(sala de festivități) in vederea organizării de conferințe, simpozioane, sesiuni instruire

2000 lei/zi,RESPECT IV 500 lei/ora

2000 lei/zi, respectiv 500 lei/ora

7.Taxa pentru utilizarea cramei(sala de festivități) in vederea organizării de alte evenimente,altele decât cele de

la pct.6

5000 lei/zi

5000 lei/zi

8.Taxă folosirea curții interioare sau exterioare in vederea organizării de evenimente

500 lei/ zi

500 lei/zi

9.Acordarea de asistenta de specialitate(elaborare tematici de expoziție, consultanta de specialitate, expertiza)

10 lei/ora

10 lei/ora

lOTaxa oficiere casatorii,filmare, fotografii aferente

500 lei

acestor evenimente in sala de festivități (fosta crama)

11 .Taxa participare ateliere de creație

10 lei/participant/zi

10 lei/participant/proi ect

12.Taxe speciale zilnice pentru utilizarea temporara a spatiilor din incinta cetatii Fagarasului, etajul II, latura de sud

 • - taxa oficiere ceremonii stare civila in turnul Thomory

 • - taxa pachet I Turnul Thomory+ crama

 • - taxa pachet II Turnul Thomory+ crama

 • - taxa pachet III Sala Tronului+ crama

 • - taxa pachet pachet IV Sala Tronului+ crama

 • - taxa pachet pachet V Sala Tronului+ crama + turn Thom

500 lei/zi

4.000 lei/ zi

4.500 lei/zi

4.500 lei/2 zile

5.000 lei/2zile

6.5001ei/zi

1000 lei

4.000 lei/zi

4.500 lei/2 zile

4.500 lei/zi

5.000 lei/2 zile

6.500 lei/zi

 • - taxa pachet pachet VI Sala Tronului+ crama + Tumul Thomory

 • - taxa pe ora turnul Thomory

 • 13 taxa filmareprofesionala artistica si publicitate in cetate

 • 14 . Taxa pregătire pentru filmare profesionala artistica si publicitate in cetate

 • 15 . Taxa pregătire pentru fotografiere profesionala in scopuri publicitare

 • 16 Taxa fotografiere profesionala in scopuri publicitare

 • 17 taxa de utilizare a cetaii pentru organizarea de evenimente speciale exceptând următoarele spatii:

 • - castel nivel I latura de Nord

 • - castel nivel II

 • - castel nivel III, latura de Nord, Sud si Vest OBS. In timpul acestor evenimente speciale muzeul este inchis pentru vizitare

80001ei/2 zile

500 lei/ora

5.000 lei/zi

1000 lei/zi

1.000 lei/zi

5000 lei/zi

35.000 lei/zi

MMM

V’-               •

' • < 

8.000 lei/2 zile

500 lei/ora

5.000 lei/zi

1.000 lei/zi

1.000 lei/ zi

5.000 lei/zi

35.000 lei/zi

\

O

T /

4. TAXA ÎNCHIRIERE SPAȚIU CASA DE CULTURA

 • - taxa curs

-taxa închiriere sala mica

 • - taxa închiriere sala mare

400 lei/an

50 lei/ora

600 lei/ora

400 lei/an /part

50 lei/ora

600 lei/ora

-taxa închiriere sala cursuri pregătire profesionala,etc

10 lei/ora

10 lei/ora

-taxa inchiriere sala cursuri dans

200 lei/ora

200 lei/luna

-taxa inchiriere foaier

20 lei/ora

20 lei/ora

Persoanele cu dizabilitati, elevii si personalul didactic responsabil cu instrucția si educația elevilor Pentru acțiuni de interes public ale municipiului Fagaras nu se datoreaza taxe

Sunt scutiti de la plata taxei

Sunt scutiti de la plata taxei

5.TAXE PENTRU OFICIEREA CĂSĂTORIILOR

TAXE

ANUL 2020

TAXE

ANUL 2021

Taxă oficiere căsătorii în afara orelor de program - luni-vineri

- sambata-duminica

150

50 lei

150 lei

- Taxă divorț pe cale ad-tiva

600 lei

600 lei

- taxa eliberare copii

3 lei/copie

-taxa furnizare date

10 lei/document

10 lei/document

6. Taxă anuala pentru deținerea sau utilizarea utilajelor destinate obținerii de venituri, sau care folosesc infrastructura publica locala

Art.486 (alin. 2)                               TAXE ZILNICE TAXE ZILNICE

ANUL 2020     ANUL

2018                                                                  2021

Cazane de rachiu

•A      7 lei

7 lei

Gatere, circulare

•' 7\lei

7 lei

Moară pentru mălai                         / OS

>    \l'0 lei

10 lei

Moară pentru făină furajeră

iW j5 lei

5 lei

Combină

A

/i’5 1ei

15 lei

Autocositoare

5/1 ei

15 lei

Vehicule cu tracțiune animală

A ‘

'3 Iei

3 lei

Alte echipamente

10 lei

10 lei

Art.486, alin.(2)

7.Taxă anuală pentru vehicule lente

TAXE

ANUL 2020

TAXE

ANUL 2021

1. Autoexcavator ( autoexcavator pe autoșasiu)

46 lei

48 lei

2. Autogreder sau autogreper

46 lei

48 lei

3. Buldozer pe pneuri

46 lei

48 lei

4. Compactor autopropulsant

46 lei

48 lei

5. Excavator cu racleți pentru săpat șanțuri, excavator cu rotor pentru săpat șanțuri sau excavator pe pneuri

46 lei

48 lei

6. Freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat

46 lei

48 lei

7. Freză rutieră

46 lei

48 lei

8. încărcător cu o cupă pe pneuri

46 lei

48 lei

9. Instalație autopropulsată de sortare-concasare

46 lei

48 lei

10. Macara cu greifer

46 lei

48 lei

11. Macara mobilă pe pneuri

147 lei

152 lei

12. Macara turn autopropulsantă

147 lei

152 lei

 • 13. Mașină autopropulsantă pentru oricare din următoarele: a. Lucrări de terasamente

 • b. Construcția și întreținerea drumurilor

 • c. Decopertarea îmbrăcăminții asfaltice la drumuri

 • d. Finisarea drumurilor

 • e. Forat

 • f. Turnarea asfaltului

 • g. înlăturarea zăpezii

147 lei

152 lei

14. Șasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne

46 lei

48 lei

15. Tractor pe pneuri

73 lei

73 lei

16. Troliu autopropulsat

73 lei

76 lei

17. Utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor

147 lei

152 lei

18. Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă

46 lei

48 lei

19. Vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri

46 lei

48 lei

20. Vehicul pentru marcarea drumurilor

46 lei

48 lei

21. Vehicul pentru tăiat și compactat deșeuri

147 lei

152 lei

Art. 486. alin. (2)

 • 8. Taxe pentru înregistrare vehicule pentru care nu există obligativitatea înmatriculării

  TAXE ANUL 2020


  TAXE ANUL 2021


  înregistrare vehicule pentru care nu există obligativitatea înmatriculării____________________

  Certificat înregistrare și plăcuțe de înregistrare___________________


  70 lei


  70 lei  * Taxele prevăzute la art. 486 alin. (2), punctele 6 și 7 se câîcu prevăzute în Anexa nr. 4, pct. 1-6.  29 Iei


 • 9. Taxe speciale pentru compartimentul agricol

  Art.3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2001 Taxe pentru activități cadastrale

  TAXE

  ANUL 2020

  TAXE

  ANUL 2021

  a)Pentru suprafețe aflate în intravilan:

  58 lei

  58 lei

  b) Pentru suprafețe aflate în extravilan:

  1- 10.000 mp inclusiv

  116 lei

  116 lei

  10.001- 50.000 mp inclusiv

  232 lei

  232 lei

  50.001- 100.000 mp inclusiv

  348 lei

  348 lei

  c)taxa pentru Înregistrare contracte de arendare in registrul special

  • - pentru suprafețe < 5 ha

  • - pentru suprafețe < 5 ha

  d.)taxa pentru utilizarea bazinului de îmbăiere ovine

  • - ovină adultă/caprină

  • - tineret ovină/caprină

  e.jtaxa pentru eliberarea atestatului de

  5 lei/contract

  10 lei/contract

  1 leu/cap

  0,5 lei/cap

  50 lei

  5 lei/contract

  10 lei/contract

  1 leu/cap

  0,5 lei/cap

  50 lei

  producător

  taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare

  10 lei

  10 lei

 • lO. Taxe pentru închiriere cu ora utilaje

  Specificație

  TAXE

  ANUL 2020

  TAXE

  ANUL 2021

  închiriere tocător resturi vegetale

  150 lei/ora

  150 lei/ora

  închiriere mulcer

  139 lei/ora

  139 lei/ora

  închiriere moto fierăstrău

  29 lei/ora

  29 lei/ora

  închiriere motocoasă

  36 lei/ora

  36 lei/ora

  închiriere motofoarfecă

  29 lei/ora

  29 lei/ora

  închiriere generator electric

  28 lei/ora

  28 lei/ora

  închiriere motopompă

  23 lei/ora

  23 lei/ora

  închiriere tractor cu remorcă

  60 lei/oră

  60 lei/oră

  închiriere buldoexcavator

  150 lei/oră

  150 lei/oră

 • 11. Taxe speciale pentru serviciul venituri bugetare

  • Emitere certificate fiscale in regim de urgenta (in aceeași zi) IN TERMEN DE 3 ORE,DE LA DATA DEPUNERII CERERII, DACA EXISTA IMPUNEREA FĂCUTĂ LA ROL PENTRU BUNUL IMPOZABIL RESPECTIV

  • ■ ANUL 2020      ANUL 2021

  - persoane fizice

  50 lei

  50 lei

  - persoane juridice

  50 lei

  50 lei

  Eliberare copii după chitanțe fiscale, procese verbale de amenda si alte documente fiscale

  - persoane fizice si juridice

  1   < V,

  Taxa consultare dosar fiscal sau de executare

  10 lei/dosar/debitor

  Taxa pentru efectuare impunere in regim de urgenta (2 zile lucratoare de la data depunerii declarației fiscale) persoane fizice si juridice

  SO/lei/deelaratie \

  1 c         w

  *\          k

  50 lei/declaratie

  7

  /

  12. Taxe activitati comerciale in zone publice conform OG 99/2000

  Acord funcționare pentru activitati comerciale in zone publice                  1

  - persoane fizice

  46 lei

  46 lei

  - persoane juridice

  70 lei

  70 lei

  Taxa eliberare autorizație acces auto sub 3,5 to

  58 lei/luna

  58 lei/luna

  Taxa eliberare autorizație acces auto intre 3,5 to-5 to

  70 lei/luna

  70 lei/luna

  Taxa eliberare autorizație acces auto intre 5 to-10 to

  81 lei/luna

  81 lei/luna

  Peste 10 to interzis accesul

  Interzis accesul peste 10 to

  Interzis accesul peste 10 to

  13 Diverse taxe

  - taxa xerocopiere documente, altele decât la serviciul venituri bugetare (xerocopii după listele de alegeri)

  -lleu/pagina

  -lleu/pagina

  14. TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE TAXIMETRIE CONFORM LEGII 38/2003

  1

  AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXI SAU IN REGIM DE ÎNCHIRIERE

  ANUL2020 lei

  ANUL 2021 lei

  1.1

  Eliberarea autorizației de transport în regim de taxi (persoane sau bunuri) - tarif pentru 5 ani

  348

  348

  1.2.

  Eliberarea autorizației de transport în regim de închiriere (RENT CAR - cu șofer) - tarif pentru 5 ani

  348

  348

  2.

  AUTORIZAȚIE TAXI SAU COPIE CONFORMĂ

  2.1.

  Eliberare AUTORIZAȚIE TAXI (transport persoane sau bunuri)- tarif pentru 5 ani (lei/autovehicol)

  116

  116

  2.2

  Eliberare COPIE CONFORMĂ (RENT CAR) - tarif pentru 5 ani

  116

  116

  3.

  AUTORIZAȚIE PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE TRANSPORTULUI

  3.1.

  Eliberare autorizație de dispecerat taxi - tarif pentru 5 ani

  348

  348

  4

  ALTE TARIFE

  4.1.

  Eliberare AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT MODIFICATĂ, în cazul modificării datelor de identificare, respectiv a denumirii și/sau a sediului titularului de autorizație.

  116

  116

  4.2.

  Eliberare AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT VIZATĂ - la fiecare 5 ani

  348

  348

  4.3.

  Eliberare AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT (DUPLICAT) în cazul pierderii, sustragerii ori deteriorării celei eliberate

  58

  58

  4.4.

  Eliberare AUTORIZAȚIE TAXI/COPIE CONFORMĂ MODIFICATĂ, în cazul înlocuirii autovehiculului, a trecerii autovehiculului din leasing în proprietate sau în cazul modificării denumirii titularului autorizației

  58

  58

  4.5.

  Eliberare AUTORIZAȚIE TAXI/COPIE CONFORMĂ PRELUNGITĂ - tarif pentru 5 ani (lei/autovehicol)

  116

  116

  4.6.

  Eliberare AUTORIZAȚIE TAXI/COPIE CONFORMĂ ca urmare a ridicării suspendării

  116

  116

  4.7.

  Eliberare AUTORIZAȚIE TAXI/COPIE CONFORMĂ (DUPLICAT) în cazul pierderii, sustragerii ori deteriorării celei eliberate

  58

  58

  4.8.

  Eliberare AUTORIZAȚIE DE DISPECERAT PRELUNGITĂ - tarif pentru 5 ani

  348

  348

  4.9.

  Eliberare CAZIER DE CONDUITA PROFESIONALĂ pentru taximetrist, pentru persoana desemnată,etc

  58

  58

încadrarea terenurilor pe zone in intravilanul Municipiului Fagaras,in vederea stabilirii impozitului pe teren si clădiri

Zona A. : Aleea Unirii, Mihai Eminescu, Păcii, Aron Pumnul, Corfștantin Popp, Scolii, Stejarului,Teiului,, Bulevardul Unirii, Mihai. Viteazu.         \

Republicii,Doamna Stanca pana la semafor nr.2 - 44 și 1 4>(^^wasijej Alecsandri, Nicolae Balcescu, Libertății, I.C.Dragusarîu,^C^ta^an Paler, 1 Decembrie 1918 - de la intersecția Mihai Eminescu pana' la-Gegrgfe Cbsbuc blocurile 56, 35, 57, 58, 45, 68, 69, 41B, 40, 41 A, Iazul Morii de'lanr.l -23A si 2 - 14. Aleea Gazului

Zona B :Castanilor ,Aleea Stejarului ,Gheorghe Baritiu, Brândușelor, Bujorului, Câmpului, Cartier Câmpului (blocuri), Cetatii, George Cosbuc, Crizantemelor, Doamna Stanca de la 46- 184 si 69 -129,1 Decembrie 1918 de la intersecția George Cosbuc pana la intersecția Negoiu,13 Decembrie, Garoafelor, Ghioceilor, Iazul Morii de la nr.23B - 35 si 16A, I.M.Klein, Lăcrămioarelor, Lacului, Lalelelor, Macului, Magnoliei, Morii, Andrei Muresan, Narciselor, Negoiu pana la pasarela CFR, Cartier Negoiu, Nuferilor, Oltului, Palarierilor, Panselutelor, Parcului,Titu Pertea, Podului, Râului, Zona Gării- blocuri, Remiza CFR, Dr.I.Senchea,Tabacarilor,Târgului,Toporasilor,Trandafirilor,Tudor Vladimirescu, Cartier Tudor Vladimirescu, Zorelelor, Gladiolelor, Cerbului, Aleea Livezii, Azotului, Crinului, Cânepii, Chimistului, Soldat Cristea Vasile, Forjei, Gării, Livezii, Muncii, Eprubetei, Nicovalei, Veteranilor, Mălinului,Valeriu Literat, Pe Vale, Colonia CFR, .

Zona C : str. Negoiu de la pasarela CFR spre Brașov, respectiv de la numerele administrative 124-144 dreapta si 151-155 stanga, Noua, I.Gv. Ogoranu, Virgil Fulicea, Amoniacului, Cireșului, Clorului, Ciocanului, Miron Costin, Ion Creanga, Dulgherului, Dumbravei, Mircea Eliade, Fochistului, C.Dobrogeanu Gherea, Ana Ipatescu, Gheorghe Doja, Luncii, Mecanicilor, Oxigenului, Anton Pann, Plopului, Prunului, Salcâmului, Strungului, Aurel Vlaicu, Vlad Tepes, Sos.Combinatului, Sos.Hurezului, Zona Lacuri Beclean ,Belvedere, Cartier Miorița cu : Aleea Transilvaniei, Banatului, Moldovei, Crisanei, Munteniei, Hațegului, Racovitei.

Zona D. :Colonia I.U.C.,Ferma Valea Olt si loturile de casa din zona Meltea cu interdicție de construire.

Procedura de declarare,calcul si plata pentru alte taxe locale prevăzute la art. 486 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 pentru anul 2021

1. Pentru deținerea de către persoane fizice de echipamente destinate in scopul obținerii de venit,taxa se achita la data depunerii declarației fiscale,corespunzător numărului de zile cuprins intre aceasta data si data la care contribuabilul declara ca acest echipament servește scopul vizat.In cazul in care pentru echipamentul respectiv taxa locala se datoreaza pentru o perioada mai mare de o luna,aceasta se achita lunar,pana cel târziu la data de 25 pentru luna urmatoare.Nedepunerea declarației fiscale in condițiile de mai sus, se sancționează potrivit prevederilor art.493 alin.(2) din Codul-fișpal. - .

Pentru neplata la termen se datoreaza majorări de intarziere/stăBi(lite^pnform actelor normative in vigoare.


I p _                                                                                                                  ' rC\

2.


Pentru vehiculele care poluează mediul existentă persoanelor fizice sau juridice la data de 1 ianuarieîcare folosesc infrastructura locala, taxele locale datorate pentru intregul an fiscal prevăzute in anexa 2 pct.10, se achita pana cel târziu la data de 15 martie a anului de referința.

 • 3. Pentru vehiculele dobândite după data de 1 ianuarie,taxele locale se datoreaza incepand cu data de intai a lunii următoare celei in care s-a dobândit vehiculul,proporțional cu perioada ramasa pana la sfârșitul anului fiscal respectivei se achita in cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii.

 • 4. Pentru vehiculele instrainate sau scoase din funcțiune,taxele locale aferente se dau la scădere incepand cu data de intai a lunii următoare cu perioada ramasa pana la sfârșitul anului fiscal respectiv,regularizarea sumelor achitate in plus facand obiectul compensării,potrivit dispozițiilor Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

 • 5. Pentru vehiculele existente in patrimoniul unei persoane la data de 1 ianuarie,aceasta are obligația sa depună o declarație fiscala pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal respectiv.

 • 6. Pentru vehiculele dobândite in cursul anului,persoanele vor depune declarația fiscala in termen de 30 de zile de la data dobândirii.

Nedepunerea declarației fiscale in condițiile pct.5 si 6, se sancționează potrivit prevederilor art,493 alin.(2) din Codul fiscal.

Anexa nr.5 la HCL Nr.103/2020

Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului /taxei pentru clădirile și teren aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale

Art. 1. Asociațiile și fundațiile care dețin în proprietate/ folosința clădiri și teren aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale pot beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren

Art.2. Serviciile sociale care trebuie desfășurate de asociații și fundații pentru a beneficia de scutire sunt:

 • a) recuperare și reabilitare;

 • b) suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate;

 • c) educație informată extracurriculară pentru copii și adulți, în funcție de nevoia fiecărei categorii;

 • d) asistență și suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente;                                                                 .

 • e) asistență și suport pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violența în Jamilie, victime ale traficului de ființe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDAȚ'fâră'<veriituri sau cu venituri mici, imigranți, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoggeircare suferă de boli incurabile, precum și alte persoane aflate în situații de nevoie social; /jWSJ'WM

 • f) sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea piofesională / <

 • g) îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultăți inclusiv,^paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;                     i/fr—îî\vv<! /

 • h) mediere socială;

 • i) consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere;

 • j) orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie soqială,

Art.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri, trebuie îndeplinite următoarele condiții

 • a) asociațiile/fundațiile își desfășoară activitatea în condițiile O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniu! serviciilor socige, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) clădirea să fie proprietatea/folosinta asociației sau fundației acreditata ca turmzor de

servicii sociale;

 • c) asociația sau fundația să fie acreditată ca furnizor de servicii sociale;

 • d) în clădire să să se desfășoare exclusiv serviciile sociale pentru care asociația sau fundația a fost acreditată;

 • e) furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal.

Art.4. (1) Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusa

la organul fiscal, însoțită de următoarele documente.

 • a) actul de înființare al asociației sau fundației;

 • b) statutul asociației sau fundației;

 • c) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociației sau fundației;

 • d) memoriu de activitate;

 • e) raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecție, întocmit de inspectorii sociali;

 • f) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

 • (2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.5a.

Art. 5. Scutirea la plata impozitului/taxei aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoțită de documentele justificative.

Art. 6. (1) Asociația sau fundația care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri și teren are obligația de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire.

 • (2) înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data depunerii cererii.

 • (3) Neanunțarea modificărilor interveniteconduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării acesteia,

Art. 7. (1) Asociația sau fundația care beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri și teren are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

 • (2) înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

Art. 8. (1) Anual, până ce! târziu la data de 30 ianuarie, asociația sau fundația care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren are obligația de a depune la organul fiscal un memoriu privind activitatea desfășurată în anul anterior, precum și raportul/rapoartele de monitorizare din cadrul misiunilor de inspecție, întocmite de inspectorii sociali în cursul anului anterior.

 • (2) Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) conduce la ridicarea scutirii acordate începând cu data de 1 ianuarie a anului pentru care nu s-au depus documentele.

Anexa nr.5a la HCL nr. 103/2020

CÂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FAGARAS

Subscrisa cod unic identificat cu

sediul în tel.

fax__adresa de email .

Reprezentată prin dl./d-na________________________în calitate de,

domiciliat (ă) în__________________________ . posesor al B.I./C.L seria________________,

nr--------------------CNP„ prin prezenta solicit scutire de la

--------------------r pentru imobilul situat în-------. conform conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului. Fagaras


RO/Vi


La prezenta cerere anexez:

 • - actul de înființare al asociației sau fundației;

 • - statutul asociației/fundației;

 • - certificatul de acreditare ca furnizor de senjciiy^ fundației;

-memoriu de activitate;                            ' >       ---

’                                                      . ' x;< i?"- (

-raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecție,

întocmit de inspectorii sociali;

- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

Data                                     Semnătura,

Notă: * impozitului pe clădire și/sau impozit teren

 • 1 .Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se sancționează cu amendă și duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.

 • 2 .înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente Ia data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • 3 .Neanunțarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

Procedura ce TOicare ~. facilităților ia plata impozitului

:iîs\o> pentru ciădiriib și terenurile afectate de czlamiuji naturale          . <-?.

f ,r>.rT'xjp $;r- uția produ .••• am czi-r.tități natur. le. (cutremure, inundații său incuvcm                    ' ।

pi.fivo'care tfe.fenhmene naturale, alunecări seu prăbușiri de K;en etc.) se aco~dă scutire Jsipla-.ipppozbibu'p? dăoiiri șl teren.                                 '

(    • Art.'2. De aceste scutiri beneficiază pcrsorneie fizice sau juridice, titulare a:e ohșgației .

xde piat<aferentd/.elâciirilor și/sau terenurilor care au fost afectate în urma unor calamități natujșle.

—Art-, 3. (1) Sesizările cetățenilor referitoare la efectele calamităților naturalele pot înregistra în scris sau telefonic la Biroul Protecție Civilă, Apărare din cadrul Primăriei Municipiului Fagarâs în termen de maxim 72 de ore de la producerea calamității.                        '

(2) Biroul Protecție Civilă, Apărare centralizează toate sesizările cetățenilontcferitcare


la efectele calamității, pe care, în maxim 7 zile de la înregistrare le înaintează comisiei de evțȘuare a

pagubelor produse la imobilele și gospodăriile inundate în urma unei situațiii de urgență, confisie                      ।

numită prin Dispoziția Primarului nr.                        .                                     •    ■                  I

(3) în termen de 7 zile de la data primirii sesizărilor, comisia dș evaluare a pagubelor ■ ■

"veriflcape teren sesizările, încheind un proces” verbaCde constatare con'fofriTAnexeiTS.a.'Pr^ce’sur—

verbal se încheie în 4 exemplare, din care un exemplar rămâne la persoana afectată de calamitatea naturală, un exemplar rămâne la comisie, iar câte un exemplar se comunică Biroului ProtecțhrCivilă, Apărare, respectiv Serviciului Venituri Bugetare                                    ;           .....-.                |

Art. 4. (1) înlesnirile la plată se acordă la cererea titularului impozitului pe clădisZteren; .

cerere ce trebuie vizată de către președintele comisiei de evaluare a pagubelor prodAse-de calamitățile naturale și de membrul comisiei care a făcut constatarea pe teren. Cererea sesizează doar dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea înlesnirii, .                           ..


(2) Cererea de înlesnire la plată este însoțită de un extras de carte funciară-jiu ;nâi ■ vechi'de 30 de zile și se depune la organul fiscal în maxim 30 de zile de la data producerii calamității.

(3) Cererile privind acordarea de înlesniri se aprobă nominal, pentru fiecare: -contribuabil, prin hotărâre a consiliului local.                                                 ‘

Art. 5. Scutirea de Ia plata impozitului pe clădiri și teren se acordă persoanelor jmcauză,.....

cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoțită de documentele justificative și se acordă pentru anul fiscal urmățorr' ..

---

Anexa nr. 6.a la HCL nr.103/2020

CĂTRE,Subscrisa identificare          cu sediul în

fax         adresa de email


cod unic de tel.


Reprezentată prin dl./d-na domiciliat (ă) în __________________

nr., CNP plata*______________________


__în calitate de______________________ posesor al B.L/C.I. seria, prin prezenta solicit scutire de la pentru imobilul situat m.


conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Fagaras


nr. /


La prezenta cerere anexez:


 • - statutul asociației/ fundației;

 • - memoriu de activitate al asociației/ fundației;

 • - declarație ca în clădirile/terenul pentru care se solicit scutirea sunt folosite exclusive pentru activități fara scop lucrative;

 • - alte documente considerate relevante în susținerea cererii.


Data


Semnătura.


Notă: * impozitului pe clădire și/sau impozit teren(taxei)

 • 1. Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data I ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se sancționează cu amendă și duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.

 • 2. înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • 3. Neanunțarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.


Anexa nr. 7 la HCL nr. 103/2020

Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului /taxei pe clădiri și teren pentru asociațiile și fundațiile nonprofit, folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

Art. 1. Asociațiile și fundațiile care au ca activitate acordarea de servicii sociale care

asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare,-reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu' handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, pot beneficia d utițe 1; plata

impozitului pe clădiri și teren.                                   k 5^

Art.2. Scutirea se acordă numai pentru clădirile 'șkaflate în patrimoniul/folosintei asociației sau fundației, folosite exclusiv pentru/<âct'vițățb’4ără scop lucrativ.

Art.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri și teren, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • a) clădirile și terenul să fie în patrimoniul folosinței asociației/fundației;

 • b) asociația/fundația să desfășoare activitățile menționate la art. 1;

 • c) clădirile și terenul să fie folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ;

 • d) activitățile în cadrul asociației/fundației să aibă caracter continuu, să se riesfasaarf* ne întreo anul fiscal                                      /-) r „ A

Art. 4. (1) Scutirea se acordă pe baza cererii depuse la Primăria Fagaras însoțită de :

 • a) statutul asociației/ fundației;

 • b) memoriu de activitate al asociației/ fundației;

 • c) declarație că în clădirile/terenu! pentru care se solicit scutirea sunt folosite

exclusive pentru activități fără scop lucrative;

 • d) alte documente considerate relevante în susținerea cererii.

(2) După depunerea cererii, Serviciul Venituri Bugetare va proceda la

verificarea faptică a celor prezentate de asociație/ fundației, urmând a se încheia o notă de constatare.

(3) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.7 a.

Art. 5 Scutirea la plata impozitului se aplic. începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se

depune cererea de scutire însoțită de documentele justificaA

Art. 5(1) Asociatia/fundația care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri si teren are obligația de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare —am perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data 1 ianuarie a anului următor si celui în care s-a depus cererea de scutire.

(2) înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zrle de la apariției oricăror modificări ale situației existente la data depunerii cererii.

(3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data acordării acesteia.

Art. 6(1) Asociatia/fundația care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri si teren are obligația că ulterior acordării scutirii să aducă ia cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordăm scut.rii.

(2) înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la da apariției orreăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

(3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând eu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

Anexa nr. 7.a la HCL nr. 103/2020


CĂTRE,/ .<

/ C®

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FAGARAS^

SERVICIULUI VENITURI BUGETARE.          A


Subscrisa identificare          cu sediul în

fax         adresa de email

Reprezentată prin dl./d-na domiciliat (ă) în __________________

nr., CNP pl ata*________________________


cod unic de tel.


_ în calitate de_____________________

posesor al B.L/C.I. seria  , prin prezenta solicit scutire de la pentru imobilul situat m.


conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Fagaras


nr.


La prezenta cerere anexez:

 • - statutul asociației/ fundației;

 • - memoriu de activitate al asociației/ fundației;

 • - declarație ca în clădirile/terenul pentru care se solicit scutirea sunt folosite exclusive pentru activități fara scop lucrative;

 • - alte documente considerate relevante în susținerea cererii.

  Data


Semnătura.

Notă: * impozitului pe clădire și/sau impozit teren(taxei)

 • 1. Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data I ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se sancționează cu amendă și duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.

 • 2. înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • 3. Neanunțarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

TARIFUL LA CHIRIILE PENTRU SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚĂ CU APLICARE DE LA 01.01.2021

Nr. crt.

ACTIVITATEA

DESFĂȘURATĂ

Zona

Centrala

Zona Mediană II

Zona Periferică

Lei/mp/luna

1.

Unități comerciale

17.0

14.5

11.9

2.

Unități comerciale en-gros

33.4

17.8

12.8

3.

Spații pentru jocuri mecanice

21.0

19.8

14.5

4.

Unități comerciale cu specific de librărie și papetărie,anticariat legătorii carte.

4.7

3.6

3.0

5.

Spații pentru producție,ateliere De producție, prestări servicii

6.0

4.4

! /

w     \-

6.

Sedii administrative ale agenților economici, sedii de bănci,case de schimb valutar, birouri notariale și avocați.

14.9

11.9

W"—-

7.

Spații pentru cabinete de asistență medicală cu plată , umană și farmacii tehnico-medicală

8.3

5.9

3.5     ' '

8.

Cabinet veterinar

4.3

3.0

3.7

9.

Laboratoare

3.1

2.4

2.1

10.

Sedii de organizații politice, sindicale, fundații, ligi, asociații și socetăți ce nu înregistrează profit,sedii de partide

0.5

0.5

0.5

11

Spații depozitare

7.8

4.8

4.0

12.

Garaje

2.5

2.4

2.4

13.

Grajduri și magazii de cereale

1.1

0.9

0.5

14.

Dependințe, vestibul, antreu, holuri, oficii,grupuri sanitare

1.2

0.8

0.5

15.

Cinematografe , inclusiv dependințe

2.1

2.1

2.1

16.

Sedii de instituții și oficii bugetare, arhive, spații social-culturale, casă de cultură, cabinete medicale, școli de artă, muzee, bibliotecă, săli expoziție, depozite artă, centru de creație populară

1.1

0.8

0.5

17.

Redacții de presă + TV

6.3

6.3

6.3

18.

Spatii comerciale din Piața Agroalimentara

12.00euro/mp/luna

Notă: Tarifele cuprinse în tabelul de mai sus nu includ TVA.

ANEXA nr. 9 la HCL. Nr.103/2020


ZONAREA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ PENTRU CHIRII SPATII


ZONA I- CENTRALĂ


ZONA II -MEDIANĂ


ZONA III- PERIFERICĂ


-cuprinde străzile : Republicii, Mihai Viteazu, Libertății, Mihai Eminescu și Doamna Stanca până la intersecția cu Bulevardul Unirii și intersecția cu strada Doamna Stanca, Bulevardul Unirii până la intersecția cu strada Azotului, Aron Pumnul, Nicolae Bălcescu, Vasile Alecsandri, Bulevardul Teiului, strada Școlii, strada Constantin Pop.

-cuprinde străzile : Cetății, Cimitirului, Podului, Codru Drăgușan, Inochenție Micu Klein, Titu Perția, Livezii, Aleea Livezii, Crinului, Păcii, Negoiu, lazu Morii, Doctor loan șenchea, 1 Decembrie 1918, 13 Decembrie, cartierul Florilor, strada Tudor Vladimirescu, Tăbăcari, Andrei Mureșanu, Oltului, Pălărieri, Lacului, Gheorghe Barițiu, Parcului, George Coșbuc, Castanului, Târgului, Cerbului, Gării, Morii, Pe Vale, Stejarului, Azotului, Cartierul Tudor Vladimirescu, strada Cîmpului, Cartier 13 Decembrie, Cartier 1 Decembrie 1918, Cartier Negoiu, Cartier Tăbăcari, Cartier Cîmpului.

-cuprinde străzile : Cartier Creangă, Mircea Eliade, Vlad Țepeș, Cartier Galați, Cartier Plopului, Luncii, Mecanicilor, Oxigenului, Salcâmului, Strungului, Colonia URUCCRITERII DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR SITUATE IN INTRAVILAN IN CATEGORIA CLĂDIRILOR NEÎNGRIJITE


EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR DIN; MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Adresă:


1. Acoperiș


învelitoare


□ nu există {nu este cazul)


□ fără degradăriunctaj


□ degradări minore


0 degradări medii


0 degradări majore


îrtveliioarea lipsește și/sau este degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Suficientă reașezarea materialului inveiilorit și remedieri focale.______________________

Invelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție mare (10-30% din suprafața loială), coarnele sunt neetanșe. Necesită înlocuire și fixare.___________________________

invelitoarea lipsește și/sau este degradată peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe. Curburi, rupturi majore. Necesită înlocuirea totală.


• Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă etc.


12


Cornișă - Streașină - Atic

0 fără degradăriPunctaj


0 degradări minore


0 degradări medii


0 degradări majore


‘ Indiferent dacă este streașină orizontală. înclinată sau înfundată.


Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală._________________________________________

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială__________________

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime.

Umiditate vizibilă. Necesită înlocuirea totală. Risc pentru trecători12


Jgheaburi, burlane și elemente de tinîchigerie

Q nu există (nu este cazul)


Punctaj


0 fără degradări0 degradări minore

0 degradări medii


Suni necesare reparații punctuale și/sau curățrea jgheaburilor.


Jgheaburi și burlane deteriorate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate (de exemplu, cu elemente vegetale). Necesită înlocuirea parțială_______________________

Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului


0. 2 T


0 degradăr i majore

de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuirea totală. Indiferent de 'materialul din oare Simt alcătuite, împreună cu decorația specifică (daca există) ătcl


12


______□ degradări majore___________componente aie structurii verticale lipsă parfîai sau total. Clădire ruină.____________ indiferent de materialul din care este compusa siructuFa verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton eîc.

4. împrejmuire

□ nu există (nu este cazul}

□ fără degradări

0

Q degradări minore

Zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibilă remedierea punctuaiă.

2

□ degradări medii

Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață

3

0 degradări majore

împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile, împrejmuirea lipsește parțial.

4

iHOIierent de materialul din care este alcătuita împrejmuirea și de elemente saîe decorative.

| Adresă;

 • 1 Cauzele degradărilor

 • □ degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului etc.

CU degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei clădiri

□ degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a R.LU, etc.

* In evaluarea imobilelor sa vor identifica siiauzele probabile aie degradărilor (una sau mai multa variantei'

Observații imobil-------=                          :         '----------------------

['Definiția generală a categoriilor de degradări

Degradări minore.                                                ~~   ~                                       1

Există degradări la care nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparațiile fa diferite elemente sau ■ locuri. Degradările sunt în cea mai mare parte doar de suprafață, în spatele degradărilor minore nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii se păstrează. Degradări medii.

Degradările trebuiesc îndepărtate cât mai curând. Volumul degradărilor cuprinde până la 50% din suprafață sau corp de construcție. în spatele degradărilor medii nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural ai clădirii este afectat parțial Degradări majore.

Aceste degradări sunt grave și trebuiesc remediat imediat, pentru a se evita degradarea continuă. Volumul degradărilor cuprinde mai mult de 50%, respectiv aproape întregul corp de construcție; presupune fisuri mari care influențează structura imobilului. Corpurile de construcție trebuiesc reabilitate sau refăcute. Caracterui arhitectural al clădirii este în pericol de a se pierde și/sau este distrus în mod intenționat


Calculul punctajului în urma evaluării

Criterii de încadrare ■ terenurilor situate în intravilan în categoria terenulifo'r neîngrijite

-A

 • •'L. Potrivit prezentei rne e, icraimi este o întindere de p. .• ant oelimi ră '"</■ (considerată după relieful sau după situarea sa în spațiu).

 • 2. X^te^ul neîngrijit reprezintă terenul care deși se află într-un cartier jp'ic.Jiiit. ni) estie ocupat de clădiri si, de obicei, este neîngrădit, pe care nu s-au_efecfoaf

 • ■: "lupf&ț de prelucrare a solului, nu u fost cultivat sau amenajat peisagistic și-pe ■ -câre/âe regulă există abandonate deșeuri (din construcții, vegetale, etc.j.Pe . tefefiul neîngrijit este crescută din abundență, vegetație erbacee și neerbacee necultivată care aparține diverselor specii și familii (buruiană) din categoria ir.'AZ arborilor, arbuștilor și plantelor anuale și multianuale.

 • 3. Fișă de evaluare ia vedere a aspectului terenului situat în intravilanul. Municipiului Făgăraș.                                                  .Â.


  -x---—-

  I 1.întreținere (cosire)

  ■- -

  i             ------

  ; întreținut (cosit)

  0 ‘ ' '

  | neîntreținut (necosit)

  50 ; ■

  ——

  | 2.Depozitări de deșeuri

  ! fără depozitări de deșeuri

  0      -

  - •’ T. ““

  cu depozitări de deșeuri

  50       ■ ■'


Total punctaj_____

I Calculul punctajului în urma evaluării I Punctajul total.

După completarea fișei de evaluare se va

1 coloane din dreapta corespunzătoare).

Punctajul de referință

Punctajul de referință este 100 puncte.

Punctajul procentual.

1 Punctajul procentual reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) în I urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (punctajul total/ punctajul de I referință x 100).Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. I

î Calcululpunctâjului                                                   % 1


Lista

Cuprinzând furnizorii de rețele de comunicatii electronice

Nr. crt.

Denumire

1

SC Comaniciu cable sistem SRL

2

Romtelecom SA

3

RDS & RCS SA

4

Orange SA

5

Vodafone SA


Procedura privind calculul și plata taxei ue fglc s-ît “ ter? cu rețfie de comunicații eifi^rp-’1.

‘               "          — .,- torni zori i de n..< !- ccui eiecXrc ?ce . vor eehj

L?;'‘ț reprezentând contravaloare? dreptului iz fohsir.ță rupijțțsrcnU'.< 'puț ,'etfiel.A;e:-c^mun. ciecirv-iice, după cum urmează:

- pentru rețele subterane           - 0,5 lei/ml/an.                      .

■.;•■ «.pentru rețele supra.terane          - 3 lei/ ml/ an.

V \                                                                         -                                       •

\ ~ '

. .. Pjețul prevăzut în anexa 2 la hotărâre se va stabili și se va acnitc în baza unui contract încheiat , torml? autentică, între municipiul Făgăraș în calitate de titular al dreptului de proprietate' publică s .. . prfiată ș" fițecâre furnizor de rețele de comunicații electronice, pe baza procesului v<.rhăl'-încfierat înt părți;"prin-care se confirmă lungimea rețelei de comunicații.electronice.                *" .'

"•-------Prețul încasat se face venit la bugetul local.                                             . rb-;.

Plata se face până la data de 31 martie pentru anul în curs.                       ” • ;       .

in cazul neachitării la termenele stabilite se vor percepe majorări de întârziere. NiveFuI-Xjjorărilo de întârziere este de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de luna de înarziere și poate'fi modificat prin legile bugetare anuale.                                                                •           A

în contractul încheiat între părți vor fi precizate toate condiîiile de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a mumcjpîu-iui Făgăraș, inclusiv contravaloarea dreptului de folosință asupra imobilului, precum și despăgubiriig.dâtorate pentru eventualele prejudicii cauzate prin efectuarea lucrărilor. Prevederile prezentei hotărâri, nu-se. "plică rețelelor de comunicații electronice aparținând Serviciului de Telecomunicații Speciale.

% * 1

în cazul în care, pe parcursul derulării contractului, intervin schimbări care conduc U.\t.Unificarea prețului datorat sau a lungimii de rețea, părțile vor proceda la actualizarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale în forma autentică la contractele.inițiale.                      - '■ ’v

Nerespectarea prevederilor privind amplasarea, întreținerea, utilizarea, înlocuirea sau minare? oricăror elemente ale rețelelor de comunicații electronice inclusiv suporturile fi celelalte componente necesare susținerii acestora, precum și a punctelor terminale utilizai pentru furnizaiVș 'serViCiror. .de rmunicații electronice, se sancționează conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991, prepuțjficată.. și ictualizată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a celorlalte prevederi -legale cu plicabilitate în materie.                ^Z77r~-                                              ■