Hotărârea nr. 102/2020

HOTĂRÂREA nr.102 din data de 30 aprilie 2020 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 31 MARTIE 2020 (ordinară)

ROMÂNIA         ssl

JUDEȚUL BRAȘOV O tm

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.102 din data de 30 aprilie 2020 -privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 31 MARTIE 2020 (ordinară)
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință, întrunit în ședință ordinară,

Ținând cont de procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 31 martie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras 31 MARTIE 2020 (ordinară), conform anexei avand 21 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic ( CL).CONTRASEMNEAZĂ, Secretar ge

LAURA ELENĂ GIUNCAHotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru,.... împotriva......, abțineri

Consilieri in funcție -17

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:
 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar

 • - lex. Afișare

 • - lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod: F-150

...             ROMÂNIA


<■                 JUDEȚUL BRAȘOV         ufiăj

||K: consiliul local făgăraș ' .   ‘    - Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROCES-VERBALîncheiat azi, 31 MARTIE 2020, in ședința ORDINARA a *C&nsîliuhii Local Fagaras, ședința convocata in conformitate cu prevederile art. 133, alin.i sf 2^1it.a.-)'si art.134, alin.i,

lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.


Ședința a avut loc in sala de ședințe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele 12:00.

Domnul președinte de sedinta-Gavrila Dan Dionisie: anunța ca ședința este legal constituita, fiind prezenti 17 consilieri si 2 absenti: dl.Pintea Cornel.

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe, dl.viceprimar-Clont Dan Valentin, d-na secretar general - Laura Elena Giunca, dl.Dan Ludu- Dir.Buget-Finante,

Domnul primar:"Datorita perioadei declarării stării de urgenta in care ne aflam generata de apariția pe teritoriul României a coronavirusului SARS-COV-2, in vederea diminuării riscului de transmitere a acestuia, va propun ca astazi sa se desfasoare toate cele 6 comisii de specialitate ale consiliului local (cate o jumătate de ora fiecare comisie de specialitate), pentru a dezbate proiectele de hotarari, inclusiv cele de pe ordinea de zi supliemnatar, după care imediat sa se desfasoare si ședința ordinara prin buletine de vot, votul fiecărui consilier local exprimandu-se prin semnătură acestuia, in forma scrisa, cu precizarea ca la punctele de pe ordinea de zi care necesita vor secret, de data aceasta, daca sunteti de acord sa se voteze deschis.Fac aceasta propunere tocmai in ideea de a respecta masurile necesare acestei situatii de urgenta in care ne aflam, cu respectarea distanțării sociale, purtând masca si mânuși de protecție si veți completa fiecare cate o declarație pe proprie răspundere.

Cu toate ca ședința era convocata la Casa Municipala de Cultura, orele 16, va solicit a aproba desfasurarea ședinței ordinare după desfasurarea comisiilor de specialitate ale consiliului local in sala de ședințe a Primăriei Fagaras.

Domnul președinte:Supune la vot propunerea dl.primar si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezxenti si 18 consilieri in funcție).

Totodată, in cadrul ședinței ordinare, consilierii locali au propus sa isi doneze indemnizațiile de consilieri locali unor instituții care au nevoie de ajutor financiar, pe toata perioada pandemiei existente la ora actuala.

Domnul președinte: Prezintă si supune spre aprobare ordinea de zi, după cum urmeaza:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-vcrbul al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 FEBRUARIE 2020 (ORDINARĂ).

Discuți’, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe crninea de zi si se ap oba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 13 consilieri in funcție).

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 FEBRUARIE 2020 (EXTRAORDINARĂ-DE ÎNDATĂ).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare Înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de-drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a mandatului de consilie^lo.ca); al domnului PINTEA CORNEL-OCTAV1AN.                      A

Discuții, intrebari? Nu sunt.                               ' '                   O '

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe''ordîfifea-de-zf?bse aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in'funcâe)..hx

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș, pentru anul 2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L.pentru anul 202.0.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 xoturi pentru (17 consilieri pre~enti si 18 consilieri ia funcție).

 • 7. Proiect de hotărâre privind luare act de prevederile O.U.G.nr.29/2020 privind măsuri economice și fiscal-bugetare cu referire la prorogarea termenului de plată a impozitului pe clădiri, terenuri, auto și a bonificației aferente, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se


aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in

funcție). • 8. Proiect de hotărâre privind amânarea termenuluț^'e salubritate pentru anul 2020 până la data de 30 iunie 2020./^ 5 "

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării de la plata chiriei, a redevenței, precum și a taxei de folosință teren aferente contractelor de închiriere, respectiv, a contractelor de concesiune, ce au ca obiect imobile terenuri și/sau construcții proprietatea Municipiului Făgăraș, pentru persoanele juridice și persoanele fizice autorizate, având calitatea de contractant a căror activitate a fost suspendată pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României, conform Decretului nr.195/16.03.2020, emis de Președintele României și a ordonanțelor militare.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 10. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale la plata impozitului pe clădiri pentru S.C Transylvanie Imob S.R.L., prin reducerea de la plata impozitului pe clădiri, ca urmare a executării investiției Extindere hală de producție și depozitare, situată în Făgăraș, str.Negoiu, nr.151 B și încetarea aplicabilității HCL.nr.65/28.03.2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Răpăitului plivind numirile finale pentru doua posturi de membru m Consiliul de Administrație al S.C.SALCO SERV S.A. Făgăraș, aprobarea duratei mandatului acestora, precum și modificarea și completarea Anexei nr.2 la HCL.nr.96/29.03.2018.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș, instituție de cultură din subordinea Consiliului nocal Făgăraș, precum și a comisiilor de evaluare constituite în acest scop.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

,     ..                ....      ii. JsWTjasL X/

tomnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe.nrdifi^de^zC^ șecaproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri ir^functi^? 7^7

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului „referitor la procedura de atestare/autorizare a persoanelor fizice, persoanelor juridice și a persoanelor juridice specializate, în vederea obținerii calității de administrator de condominii de proprietari din Municipiul Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2O2o/3/3.i/A/3/NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/3) - Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, PI 3.1, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 - obiecții7 de investiții “Reabilitarea termică blocuri de locuințe din Municipiul Făgăraș în vederea creșterii eficienței energetice

  Ci


Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 votuii pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 15. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului "Strada Iazul Morii tronson I”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 2.202 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș precum și modificarea Inventarului Bunurilor ce apa~ția domeniului puhl'c al 1 lunicipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 16. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului „Strada Iazul Morii tronson II”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 2.449 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș precum și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre apiobare înscrierea pe ordiș|ffiB®^i s,e«iproba

in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieriȘn


---XNZ

 • 17. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului Sifadă^Morii”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 2.390 mp, ca fiind de uz'și'interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș precum și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 18. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului "Strada Doctor loan Șenchea tronson I”, imobil situat în Făgaraș, în suprafață de 15.756 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș precum și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune sure aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se amoba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

19* Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. T. Vlauimirescu, bl. 11, sc. C, ap.16, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnii! președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea ue zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 20. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 22, sc. A, ap. 19, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 21. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. Narciselor, bl. B, sc. A, ap. 5, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe'ofdine^d^zWțsș Sproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri mfunrae*y /:' /

 • 22. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în'Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 14, sc. C, ap. 7, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru 117 consilieri prezentă si 18 consilieri in funcție).

 • 23. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 22, sc. C, ap.19, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre .probare inscrierea pe ordinea dc zi si aproba in unanimitate-17 vomii pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 24. Pioiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl. 22, ap. 23, m baza Legii nr. 85/1992 republicata și a Decretului-Lcge nr. 61/1990.

Discuții, întrebați? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe către dl.Piticaș Marcel Dănuț, administrator al S.C.Ascari Comimpex S.R.L.a unui teren în suprafață de 8,50 mp, din suprafața totală de 21.117 mp, înscris în CF.nr.100626- teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Fagăraș, în vederea construirii unor trepte de acces, aferente apartamentului situat în Făgăraș, str.1 Decembrie 1918, bl.45, ap.i.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 26. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară a imobilului teren - domeniu privat, imobil situat în Fagăraș) $Jr?Negoiu, nr.149, înscris în CF nr. 100881 Făgăraș.                         'v ----- '


Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea b^pr.dinea-de^i^i se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri îh funcție).

 • 27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului, situat în Făgăraș, str.Ghioceilor, nr.i, înscris în CF.nr.105759-C4-U1 Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 28. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat m domeniul public al Municipiului Făgăraș, al imobilului construcție - apartament cu 2 (două) camere și dependințe, situat în Fagăraș, str. N. Bălcescu, nr. 53, jud. Brașov, înscris în CF nr. 105822-C1-U1 Făgăraș, , imobil ce va avea destinația de "unitate de învățământ-creșă”.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si 2 aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prczenti si 18 consilieri in funcție).

 • 29. Proiect de hotărâre orbind solicitarea trecerii du domeniul public ol Județului B.aso', iu domeniul poblic :d Municipiului Făgăraș a micbi’ub i cccistnicp-: "Pod rutier", situat în Făgăraș peste râul Olt, în suprafață construită de 2.581 mp, înscris în CF.nr.i065.22 Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 30. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție, situat în Făgăraș, str. N. Bălcescu, nr. 53, jud. Brașov, înscris în CF nr. 105822 Făgăraș, imobil ce va avea destinația de "unitate de învățământ-creșă”, fiind prin natura destinației sale de uz și interes public.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unar imitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezent! si 18 consilieri in funcție).

 • 3i. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.264/3i.10.2019 privind aprobarea, ca oportună, a concesionării prin licitație publică deschisă a imobilului teren-domeniul privat, situat în'Făgăraș, str. Negoiu, nr.147, în suprafață de 7.500 mp din suprafața totală de^'867-mp,înscrisă în CF.nr.105393 Făgăraș.                                                \

Discuții, intrebari? Nu sunt.                                       /a7

• *                    ' ■ **

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe oratne&dexZi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe situate în str.Câmp ului, bl. A, D, E, G, H și I aprobarea ^alorii nominale a chiriei lunare.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea ne ordinea de z' si se aoroba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

33 Proiect de hotărâre privind pj elungirca pc termen du 1 an contractelor de închiriere pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, bl.A, B, C.

I iscutii, -Întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 34. Proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui/d-nei.........ca administrator

provizoriu în cadrul Consiliului de Aduimișirație al S.C.NITROPARC S.R.L.Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare Înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in nnanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 35. Proiect de hotărâre privind alegerea a doi consilieri locali care să faca parte din Comisia de evaluare a proiectelor din cadrul procesului de Bugetare Participativă 2920.

Discuții, intrebari? Nu sunt.                                  .

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe <5î’tneșf^^^si șe. aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consideri prezenti si 18 consili§riin®ă?^ie)‘

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planulifi^cî^ ^rdine și siguranță publică al Poliției Locale Făgăraș pe anul 2020?

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Țării Făgărașului "Vaier Litera t” Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba iu unar imitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consideri in funcție).

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și o statului de funcții ale Muzeului Țării Făgărașului "Vaier Literat" Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu suni.

Domnul președinte: Supune _pie apret. re in -ciierea pe urdiac.u de zi si se aprob.-in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 39. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal "Dr Aurel Tulbure" Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare Înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 40. Proiect de hotărâre privind înființarea liniei de gardă la domiciliu în specialitățile Radiologie și imagistică medicală - Analize medicale în cadrul Spitalului Municipal "Dr Aurel Tulbure" Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordine 1 de zi si se aproba iii unaniinitatv-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri ia funcție).

 • 41. Proiect de hotărâre nrivind alegerea unui conșillÂ''camre^ehinte de ședință (PJPPJLIE aoao).                                Ț Ț/‘ '\vboA \ . \

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare Înscrierea'pe drdînVa'de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul președinte: „La punctul „Suplimentare”avem armatoarele proiecte de hotarari:

 • 1.P roiect de ho Arare privind rectificarea cu suma de 5 i7.460 lei a Calci;darului Manisfestărilor Cultural-Educative, Sportive și Artistice de interes municipal, prin diminuarea sumelor și anularea unor activități aprobate prin HCL.nr.47/2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrie.ea pe ordine', de zi ca punct suplimentai si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Făgăraș și Ambasada Statelor Unite ale Americii - Biroul SUA de Cooperare în Domeniul Apărării, m vederea realizării obiectivului de investiții "Grădiniță Făgăraș".

Disct Iii, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea do zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-17 voturi neutru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție).

Domnul președinte: Supune spre aprobare ordinea de zi per sansamblu, precum si ordinea de zi suplimentara si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti si 18 consilieri in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.57/31.03.2020.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea do zi:”Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 FEBRUARIE 2020 (ORDINARĂ).”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doninul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate- 17 voturi pentru ( unanimitate), din 18 consilieri în funcție, adoptandu-se Hotararea nr.58/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:”?roiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 FEBRUARIE 2020 (JȘ^TRĂOJRDINARĂ.-DE ÎNDATĂ). „                                  .'         \

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectțuL de homrare si se aproba in unanimitate- 17 voturi pentru ( unanimitate), dinx 18'*coto.silit£i/în funcție, adoptandu-se Hotararea nr.59/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă p uneltii 3 de pe ordinea de zi;” Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirare: durate4 norm le a mandatului, a mandatului de consilier local al domnului PINTEA CORNEL-OCTAVIAN.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aprob., cu 15 voturi pentru si 2 abțineri ( Bobeș Mircea și Motoc Alexandru), din 18 consilieri î.i funcție, adoptandu-se Hotararea nr.60/31.03.2020.

( După votarea acestui punct, în care s-a constatat încetarea (ie drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a mandatului de consilier local al dl.Pintea Cornel, sunt nrezenti în sală 17 consilieri si 17 consideri în funcție).

Domnul președinte: Prezintă pu icUd 4   pe o. din ea ce zi:: rrciect de

hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe cnul 2020.

Discuții, întrebări? Nu suni.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate- 17 voturi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție, adoptandu-se Hotar area nr.61/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. KITROPARC S.R.L. Făgăraș, pentru anul 2020.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune -ore aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 16 voturi pentru si 1 abținere ( Motoc Alexandru), din 17 consilieri în funcție, adoptandu-se Hvtavarea nr.62/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 6 de ne ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.Picîe Târguci și Oboare Făgăraș S.R.L.pentru anul 2020.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare^ 8e aproba. cu 16 voturi pentru si 1 abținere ( Motoc Alexandru), din 17 consilieri nSțfunctie^ adoptându-se Hotararea nr.63/31.03.2020.                          . 7 ^/

Domnul președinte: Prezintă punctul 7 de pe ordmeă^igg^Proiect de hotărâre privind luare act de prevederile O.U.G.nr.29/2'0^ privind^măsuri economice și fiscal-bugetare cu referire la prorogarea termdnuljîi^d^ plată a impozitului pe clădiri, terenuri, auto și a bonificației aferente, până-la"clata de 30 iunie 2020 inclusiv.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotar? e si re "prob.cv 17 votvii pentru ( vurnimiî'u.e), din 1; consideri în ăncție, adoptandu-se Hctararen nr.54/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind amânarea termenului de placă a laxei de salubritate pentru anul 2020 până la da^a de 30 iunie 2020.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotararc si se aprobacu ^7 voturi pentru. (. unanimitate),, din 17 consilieri in funcție, udoptandu-se Holararea nr.65/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării de la plata chiriei, a redf'enței, precum și a taxei de folosință teren aferente contractelor de închiriere, respectiv, a contractelor de concesiune, ce au ca obiect imobile terenuri și/sau construcții proprietatea Municipiului Făgăraș, pentru persoanele juridice și persoanele fizice autorizate, având calitatea de contractant a căror activitate a fost suspendată pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României, conform Decretului nr.195/16.03.2020, emis de Președintele României și a ordonanțelor militare.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotaraie si se apiobocu 17 voturi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție, adoptandu-se Hotararea nr.66/31.03.2020.

Domuri președinte: Prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale la plata impozitului pe clădiri pentru S.C Transilvanie Imob S.R.L., prin reducerea de la plata impozitului pe clădiri, ca urmare a executării investiției Extindere hală de producție și depozitare, situată în Făgăraș, str.Negoiu, nr.151 B și încetarea aplicabilității HCL.nr.65/2S.03.2019.

.A.O -x.

*               f/ •

Discuții, întrebări? Nu sunt.

a

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul dej botarafit^siț^)apjroba cu 17 voturi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție.) ădopîă^fet^fe Hvy rarcu nr.67/31.03.2020.                                     V

Domnul președinte: Prezintă punctul 11 de pe ordinea "de'zi:” Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului privind numirile finale pentru două posturi de membru în Consiliul de Administrație al S.C.SALCO SERV SA. Făgăraș, aprobarea duratei mandatului acestora, precum și modificarea și completarea Anexei nr.2 la HCL.nr.96/29.03.2018.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune epie aprob.ire proiectul c’c hc.arare si se aproba cu 10 oturi pentru, 3 împotrivă ( Lascu Iulian, Gnvrilă Dan și Bobeș Mircea) si 4 abțineri (Negrii? Ion, Poparad Cosmin, Cârlan Anca și motoc Alexandru ), din 17 consilieri în funcție, adoptandu-se Hotararea nr.68/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă pimcta» 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organiz. re și desfășurare a evaluării anuale a inauagenientuiui Casei Murucip.ilc de Cu ilara " aș, instituție de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș, precum și a comisii1©? de evaluare constituite în acest scop/’

Lire atu, intrebari? Nu runt.

Domnul președinte: Supt ne spre aprobare proiectul > hotărâre si se rproba cu 17 voturi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție, adoptandu-se Hotararea nr.69/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 1.3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura de atestare/autorizare a persoanelor fizice, persoanelor juridice și a persoanelor juridice specializate, în vederea obținerii calității de administrator de condominii de proprietari din Municipiul Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul dc hotamre si "e aprobi cu 17 'oturi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție, adoptandu-se Hotararea nr.70/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2O2o/3/3.i/A/3/NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/3) - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute dc carbon, PI 3.1, Operațiunea A-Clădiri rezidențiala în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 - obiectiv de investiții “Reabilitarea termică blocuri de locuințe din Municipiul Făgăraș în vederea creșterii eficienței energetice

Discuții, mtrebari? Nu sunt.                                 m’-’ „„

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiecml de bojăraresej^e aproba cu 17 voturi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcțieHotararea nr.71/31.03.2020.                                       ' - \           joi

Domnul președinte: Prezintă punctul 15 de pe ordineâMetziS^>Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului "Strada Iazul Morii'tronson I”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 2.202 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș precum și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Di seu Iii, intrebari? Nu ;rnt.

Domnul președinte; Supune spre aprobare proiecte' de hotărâre si se aproba cu 17 voturi pentru ( unanimitate), din ^7 consilieri în funcție, adopte ndu-se Hotararea rr.72/31.03.2020.

Domnul președinte; Prezintă i .inctui ' 6 de pe o 'dinea de zi:" Proiect d hotărâre privind prima înscriere a imobilului ”Strada Iazul Morii tronson II”, imobil situat în Făgăraș, în supiafață de 2.449 nm, ca iiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței Ia domeniul public al Municipiului Făgăraș precum și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Fagoraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si ce aproba cu 17 voturi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție, adoptandu-se Hotauarea nr.73/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului "Strada Merii”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 2.390 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș precum și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Fagăro^.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul picsedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si ae apmba cu 17 caturi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție, -.doptandu- e Ho tarar eu - v. 7. ’ / 3 x. o 3.2 o 2 o.

Donuiul președinte: Prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului "Strada Doctor loan Șcnchea tronson I”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 15.756 mp, ca fiind de uz-șrinteres public local și atestarea apartenenței la domeniul public al MunicipiuluiuFăgăilășop/ecum și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului pdbli^^^uhici^iv.lu.i Făgăraș.'                                                     A              \ \

' Sț                        I x-;

Discuții, intrebari? Nu sunt.                                â -A            /P/

Domnul președinte: Supune spre aprobare proieccul de hotărâre ?i'«e^rj35a-cu 17 voturi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție, adoptandu-se Hotarauea nr.75/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, sci. T. Vladimirescu, bl. 11, sc. C, ap.16, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretuli i-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si țs aproba cu m ,-oturi pentru si 1 abținere ( Mctoc Alexandru), din 17 consilieri :.n funcție. adoptandu-se Hotararea nr.76/31.O3.2O2C.

Domn-l președinte: Prezintă punctul 20 de pe ordinea de -zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. T. Vlacimirescu, bl. 22, se. A, ap. 19, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretnlui-negc nr. 61/1990.

Discuții, intrAlaii? Nu sunt.

Dontud prcstdiîile: Supune sp:e aprobare p-ciectul de hotaiz c ~i re aprob. 16 voturi pentru si 1 abținere ( Motoc Alexandru), din 17 concilieri în funcție, adoptandu-se Hotararea nr.77/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 21 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. Narciselor, bl. B, sc. A, ap. 5, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarzre si se aproba cu 16 voturi pentru si 1 abținere ( Motoc Alexandru), din 17 consilieri în funcție, adoptandu-se Hotararea nr.73/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 22 de pe ordinea de zi:” Pro'ect de hotărî re pri'ând vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. T. Vladimircscu, bl. 14, sc. C, au. 7, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Legc nr. 61/1990. ’

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotărâre si se aproba cu 16 voturi pentru si 1 abținere ( Motoc Alexandru), din 17 consilieri în runcți^ adoptandu-se Hotararea nr.79/31.03.2020Domnul președinte: Prezintă yxuctvl 23 de pe o /dăîe'a^^^rdiiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. T. Vlșdim^®T ’ 1J/2; re. C, ap.19, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decrctului-Leg,t nf.^7X9^0^/


Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre < probare proiectul de hotarare si se aproba cu 16 voturi pentru si 1 abținere ( Motoc Alexandru), din 17 consilieri în funcție, adoptandu-se Hotararea nr.80/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 24 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotărâre privind vânzarea locuiri ei situate în Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl. 22, ap. 23, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Dceretului-Lcge nr. 61/1990.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul ce hota.are si .-e aproba cu 16 voturi pentru si 1 abținere ( Motoc Alexandru), din 17 consilieb î.i ±unc i---, adoptandu-se Hotararea nr. 81/32.03.2020.

Demnul președinte: Prez'n.a punctul 25 de po crcinca de zi: "Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionări’ directe către dl.FMccș Ma cel Bănuț aciiiiniotrator al S.C. „scări Comimpex S.R.L.a unui teren în supeaf tă d<„ 8,50 mp, din suprafața totală do 21.117 nap, înscris în CF.nr.100626- teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, în vederea construirii unor trepte de acces, aferente apartamentului situat în Făgăraș, str.i Decembrie 1918, td.45, ap.l.”

Driculii ir.treHri?'\u unt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare pmiectul de hotărâre si se aproba cu 17 voturi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție, adoptandu-se Hctai-area nr. 82/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 26 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de căite funciara a imobilului teren - domeniu privat, imobil situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr.149, înscris în CF nr. 100881 Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare prcieciul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție, adoptandmse Hotar irea nr.83/31.03.2020.

Dcmid •. esedinte: Prezintă punctul 27 dc pe ordinea de zi:”Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului, situat în Făgăraș, str.Ghioceilor, nr.i, înscrisuri CF.nr. 1.05759-C4-U1 Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.                                1'                 \

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de Kot^afe^iș^^j^o^a, cu 17 voturi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție, âdofjțaQdu-se^Jfl^trnrea nr.84/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 28 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Făgăraș, al imobilului construcție - apartament cu 2 (două) camere și dependințe, situat în Făgăraș, str. N. Bălcescu, nr. 53, jud. Brașov, înscris în CF nr. 105822-C1-U1 Făgăraș,, imobil ce va avea destinația de "unitate de învățământ-creșă”.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobam proiectil1 de hotarnre 9 3c aproba cu 17 ’.oturi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție, adoptandu-se Holararea nr.85/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 29 de pe ordinea de zi:”Proicct de hc târâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al Județului Brașov, m domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului construcție "Pod ruiieri', situat în Făgăraș peste râul Olt, în suprafață construita de 2.581 aip, înscris m CF.nr.106522 Făgăm.s.”

Dicc”tii, in.reLa i? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre 'xprobarc proiectul de hotarare si ce aproba cu 17 votmi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri in funcție, adoptai*du-ce Hotararca nr.86/3^.03.20^ o.

Domnul președinte: Prezint? punctai 30 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul pubbc al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție, situat în Făgăraș, str. N. Bălcescu, nr. 53, jud. Brașov, înscris în CF nr. 105822 Făgăraș, imobil ce va avea destinația de "unitate de învățamânt-creșă”, fiind prin natura, destinației sa]e de uz și interes public.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție, adopt?ndu-se Hotararea nr.87/31003.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 31 de pe ordinea de zi:”Prciect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.264/31.10.20ip privind aprobarea, ca oportună, a concesionării prin licitație publică deschisă a imobilului teren-donienml primat, situai in Făgăraș, str. Negoiu, nr.147, în suprafață de 7.500 mp din supmxața totală de 18.S67 mp, înscrisă în CF.nr. 105393 Făgăraș.”

Discuți’, imreberi? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre cprobam proiectul de hotaiW-.sLșe aproba cu 17 voturi pmtru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție, a<Lopt^i^i^c^XIo udarea nr.88/31.03.2020.                                                /z h


Domnul președinte: Prezintă pimcltd 32 de pe grdi^2$5 :”Etoiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unor dbcuin^p pentru' tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Națioâa-le_pentri /Locuințe situate în str.Câmpului, bl.A, D, E, G, H și I aprobarea valorii) nominale a chiriei lunare.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție, adopt?ndu-se Hotararea nr.89/31.03.20.20.

Domnul președinte: Prezintă uvmctvl 33 de pe ordinea de zi: 'Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a continctebr de închiriere pentru locuințele construite emi fondurile Agenției Națion/'c penhu Locuințe situate m Municipiul Făgăraș scr.Câmpukti, bl.A B C.

Di* cutii, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre upn?b.ir3 proiectul de houirure si se aproba cu 17 ioturi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție, adoptandu-se Hotararea nr.90/31.03.2020.

Domnul președinte; Fi alinta pmtcivl 24 de pt ordinea de A: Tio'ecl de hotărâre privind desemnarea d-lui/d-nei.........ca administrator provizoriu în cadrul

Consiliului de Administrație al S.C.N1TRGPARC S.R.L.Fâgăraș,

Propunere: d-na MAGDALENA CENȚIU

Discuții, Întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiecta1 de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si 2 abțineri ( Bobeș Mircea ți Negrită Ion), din 17 consilieri în funcție, adoptandu-se Hotararea nr.91/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 35 de pe ordinea ne J: Proiect de hotărâre privind alegerea a doi consilieri locali care să facă parte din Comisia de evaluare a proiectelor din cadrul procesului ne Bugetare Participativă 2C7.0.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si 2 abținere ( Cârlan Anca și Lascu Iulian), din 17 consilieri în funcție, adoptandu-se Hotararea nr.y.2/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctai 36 de pe ordinea,de "zi'C'-Țroiect de

hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță           Poliției

Lccale Făgăraș pe anul 2.020.”                        V-


Discuții, întrebări? Nu sunt.

53

C


Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotărâre’sfsp aproba cu 17 voturi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție, adoptandu-se Hotararea nr.93/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 37 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Țării Făgărașului "Vaier Literat" Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedii (e: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru ( unanimitate), din 17 cordlieri în funcție, .idoptt.ndr.-se Hotararea ur.94/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă rzmctul 38 de pe ordine.' de P ’oicct do hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții ale IviuzeuluiȚării Făgărașului "Vaier Literat" Făgăraș.’’

Discuții. întrebări? Nu unit.

Dom mi președinte: Supune ■■;. ; .-prob ."te pmmcml c ;.cbr?rA si e rpim cu 17 voturi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție, adoptandu-se I-Iotararca. nr.95/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 39 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului le funcții din cadrul Spitalului Municipal "Di-Aurel Tulbure" Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hoterare si se aproba cu 17 toturi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție, adoptandu-se Hotararea. ur. 96/31.03.2020.

Domnii! președinte: Prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind înființarea liniei de gardă la domiciliu în specialitățile Radiologie '.i imagistică medicală - Analize medicale în cadrul Spitalului Municipal "Dr Aurel Tulbure" Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.                                        _______

..-70 o          

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de liOLațai^sTs^ăprota cu 17 voturi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție, ad.opțan^^&M-J'otarr'i ea

nr.97/31.03.2.020.


Domnul președinte: Prezintă punctul 4.1 de pe ordmpaMe^z-i^Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (APRILIE ±o2?b).”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hot.irare si se aproba cu 16 voturi pentru si 1 abținere ( Lascu Iulian), din 17 consilieri în funcție, adoptandu-se Hotărârea nr.98/31.03.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 2. de h Su r» enla Proiect < -hotărâre privind rectificarea cu. suma de 547.46C lei a Calendarului Manifestărilor CulturT-Educathe. Sportive fi Artistice de mteres municipal, prin dinvnuav:- sumelor și anularea unor actr’ităfi aprobate prin HCL.nr.46'2020.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Demnul președinte: Supure spre 'prob re proiectul d* bo tarare s; ,-e epic ba cu 17 voturi pentiu ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție, adoptandu-se Hotararea m’.oo/3i=03.2020.

Domnul președinte; Prezintă piutctH 2 de la „Sin lini cutare'’:” Proiect de 1 atărâre prhii.d aprobarea - ocieili între bknic’pirl Fxg~mș și Ambasada StUelor Unite rlc himericii - Biroul SUA ce Coopera e in Domenii i _p. rarii, ia edcieu ,.u ilizali ouicoti^lui de investiții "Grădinița FRgăraȚ1.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarnre si se aproba cu 17 voturi pentru ( unanimitate), din 17 consilieri în funcție, adoptandu-se Hotararea nr.ioo/3t.O3.2C2O.

Domnul președinte: Multmaeste pentru participare și declară înch’se lucrările ședinței.

Drept urmare, s-a Încheiat prezentul proces-verbal in 5 exemplare.

D.E ȘEDINȚA


PJ.