Hotărârea nr. 101/2020

HOTÂRÂREA nr.101 din data de 30 aprilie 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinara, precum şi ordinea de zi suplimentară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 APRILIE 2020

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV ’O’ CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

H OTĂRÂRE Anr.ioi din data de 30 aprilie 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinara, precum și ordinea de zi suplimentară

a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 APRILIE 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Fagaras nr.478/24.04.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Fagaras în ședință publică ordinara , în ziua de joi, 30 APRILIE 2020,

Luând în considerare prevederile art. 27 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras, aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras ,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice ordinara, precum și ordinea de zi suplimentară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din 30 APRILIE 2020, la propunerea Primarului Municipiului Fagaras, care, în condițiile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru,.....împotriva......, abțineri

Consilieri in funcție - 17

Consilieri prezenti - 16

Prezenta hotărâre se comunică:
 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar

 • - lex. Afișare

 • - lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod F-50

IROMANBA juriEwiL biușov

-W MUNICIPIUL FAGĂF ■ ■ .

: T O*1 Str< da Reoub’icii, Mr. o, 505200, Tel: 0C40 238 211 318, Fax: 00- 0^268-213 020


Web: \v?AV.primaria-fegarrs.ro, Email: secreiariai^pri nrria-iap^țgg.rc'.

- pri ind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în ședințelor 30 APRILIE 2020, orele 11:00 \ 15 .

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

Ținând seama de prevederile art.133 alin.(i) , art. 134 alin.i lit.(a) , alin.(3), alin. (5), arz. 135, art. 136 alin.(8), art. 155 alin.(i) lit.(b) și lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 395 rJin.i lit.(b), ait. 197, ari. 19S din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Loca! al Municipiului Făgăraș, în ședință ordinară pcntii data de JOI, 30 APRILIE 2020, orele 11,0c, în sala de ședințe a Consiliului Local cin cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș, cu următorul proiecf al ordinii ie ui prevăzut în Ane: a la prezenta Dispoziție care face parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la ediul Primăriei Municipiului Făgăraș - Compartiment Juridic - d-m Petronela Jurcovan , fiind și afișate pe site-ul primăriei, potrivit opțiunii consilierilor locali- vw,-.primaria-fagarar.ro. secțiunea P.oiecte de hotărâri.

Ari. 3. Proiectele de hotărâri au avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, în baza competențelor acestor', conform ane: ei menționate la art.i.

Aii. 4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș s.mt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 5. Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competenta, m termenul prevăzut de lege.

Art. 6. Dispoziția se comunică Instituției Prefectului Județului Brașov, Primarului Muncipiului Făgăraș, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-na Petronela Jumovan, Compartimentului Evenimente Public:, Informare Cetățeni A registratură in vedema aducerii la cunoștință locuitorilor municipiului Făgăraș prin afișare la sediul instituției si Compartimentului Asociații de Propriei: ri i Tehnologia Informației pentru afi șare pc-pagina ue internet a unității c.di nnisirMiv teritoriale.

I

PRIMAR. 1 -GHEORGHE SUCÂCIUCONTR A SEMNEAZĂ, SECRETAR GENER AL. LAURA. ELENA 'GltftfCA. ' /JUOEȚUt. «RAȘOV

ty?« ?■ 3 :Kf**|£>Ks «li p q r\ §    /* *:

’i'jV W r»           ■ -M f;. »    £«V

Strada R« publici, Nr. 3, 305200, Tel: 0049 2o8 211 313, Fax: 00 0 260 213 020

Web: vz.vw.primaria-fcgu.-as.rc, ămel: s<ecietariii^primaria-1hgc.ras.m


Ane .ălaLispoJ. ian;.. 70/2.020

PRO TEC TUL ORDINII DF ZI

a Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș , convocat pentru data de JOI, 30 APRILIE 2020, orele 11,00

. Proiect de hotărâre p ivind aprobarea. procesului-verbaL’ak^^j^gi Spnsiliului LocM al Municipiului Fagaras din data de 31 MAIITIE 202 o

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Cheorghe F


2. Proiect de hotărâre privind fiabilii ea hi. p otitele r .->/ torrei _»v F cah pcni.ru .? o ,d

2 >2 i, ca urinare a indexării cu ’ndicele de inflație comunicat de M.F.p.

Iniți; toc : Primând Municipmlui Făgăraș - Gheoighe Puc cir

Aviz cor.suL.'uiv : - Comisia de studii, piegroze economico-suciale, buget tinmțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • - Comisia de organizare si dezvoltare urbanistică, realizarea luenrdor publice, protecț’ .. mediului înconjuratul, conservare: monumentelor istorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • - Comisia pentru actritățl științifice, învățământ, culte, sănătate, cnhuri., protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, re<,ppmarca duhurilor ?’ libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, ral...ții e tterne și integrare europeană

3. Proiect de hote .âce privind aptcouroa vaftCi p ci hr get cler c._. ? miie p e c>dc d;? s ;cțî.unipenlTE tririieobrul 1 2020 k. dat; ic 2 '■<.?3i2r.2c.

Inițiator : Pri nărui Municipiului Fugdraș - GheocJ e Sv.c ic'ti

A’.-iz consultativ : - Comisia de ' tudii, progneze economico-socirle, buget finanțî și administrarea domeniului >ublic si pri’. c.t :d mvnieip’bilui

- Comisia de organizare și dezvoltare urbanistic", realizare: lucrăiilor publice, protecția mediului înconjur:tor, cor'sjr",re.< monumentele? is.Oxice și de : diitect i.r"

Comisia pentru ccmități șaintincc, învățământ, culte, său Auto, culturi’, pro tecție soci al., sporirte .p de agrement

Corni’h pentru ••’mi--’ L: ;L publ'cl k.caF juridică, n*rriea or- mu nihiice, ierpectmm drepturilor și libertăților .dkenești, piut’eruek mi rarităților

Comisia de furisia, reia >i erteime și ’memr’-e eurom,:ri'

’roiecc deiiGcă_âre pimino i oclinca ea             i.tv. ... Iu 7.   . ș lc c . ii

2020.

Inițiator : Primarul I lunic’piului Făgăraș - Gheorgbe Suc; cin

gBz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului nubile și privat al municipiului

- Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Comisia pentru ser -icii publice, pentru comerț și agricultură

Comisia pentru activit ți științifice, îxU’ățamâiit, curie, mutate, cultură, protecție sociala, sportive și de agiemoixt

p.Proiect de ho^ r.iuniolpir.hu Fagaraș k. Autorității d abilita Le.


Comisia pentru administrația publică loc; la,>șjuriu că, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și lib^kf^jce^^țe-'eșii, problemele minorităților                      A;

Comisia de turism, re1"’ii ■? .terne . Iniave r.i.


care oă\trebiezin;.c interesele


Arc privind angajarea unu1

Curte de Apel București pen«.ru -.or. estare ’Meime Xn, 182/2020 a Management pentru FOR aferent-• proiectului 'MIo derularea. c -idumilul ne rbană ’n Legrată. i.n noira in dus'r- ala a 1 tune:' uulrd Frgăra


Inițiator : Primarul' lunicipiului Făgăraș - Cheorghe Sucaciu

Artz consultați” : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, ouget fin; r țe și administrarea domeniului public si rnivat al municipiului

 • - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor oublice, protecția mediului înconjurător, conservarea mouumertelm iscorice și de arhitectură

 • - Comisia pentru servicii publice, p entx u comerț și z griculiură

 • - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportme și de agrement

Corni-ia pentru administrația publică locală, jurki'ca, apărarea ordinii publice, respectarea d ep’-iuilo. și ’ibertăților cetațuneșt’. nroblemele m morii .* plor

 • - Cambia ue tu.r'sm, xd externe i iutugi. ic europe..nâ

 • 6. Proiect de hotărâre privind angajarea tnri m cer.t care ă reprezinte interesele Municipiului Făgăraș ia Curte; dc Apel Bucurușt’ pentru contestare Decizie xir.150/2020 a Autorității de .Management pentru n0Px iierent. proitetuh i ’Bf Fhi’itarea, '                și

dotarea ainbuîatGriuhri din cadrul Cp’îaluluT Mimîcipiri            Tulbure"

Făgăraș."

Inițirtor ; “rmărul 1 1 mcipiului F-. șa c.a - Gheo gl;c f i ’ du

s

Aviz consultativ ; - Comisia de Studii, mognoze eccnomicc-sociric, bu . t. fim nțe ș; administrarea domeniului public ■: privat al mnnicipirdui

- Comisia de o ganizare și dezvoltare urtanistic?., realizarea lucrărilor pubbce, pro ect.ia mediului rio.cbjmujitor, cm-cr-vire? monumentelor istorice și de i-rhitcctură

- C miisia penii u sm vicii publice, peni' u cc ma ț și agricultură

Comisia pentru activități științifice, învă+mi? ut, culte, sănătate, cultura, protecție social'do ti', e si d ■; agrement

Comisie, pentru administrati . publica lc,"ri., j uidik, -par.-ren Otdii ii publice, respectarea urepiurdor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

- Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

 • 7. Proiect de hotărâre privind angajarea unui aiocat în Dosar 117.3.069/226/2019 aflat pe rolul Tribunalului Brașov în care Municipiul Făgăraș are calitatea de .apelant în contradictoriu tu ACHIMECCU OCTAVIAN VA SILE - Obiectul dosarului fiind fond funciar.

Inițiator : Primaiul Municipiului Fagăraș - Gbeorghe Sucaciu

xriiz consultați' . - Comis: de studii, pognoze economico-.cei buget fii: ante 7 administrai ea domeniului public și privit al municipiului

Comisia de organizare și dezvolt-’re urb'.n’S’ică. realizare?. lucrărilor publice, pro+ecria mediului înconjurător, conservare'1 monumentelor istorice si de ?rhitectur:


Comisia pentru ..ervicii h oblice, peatn. comerț ș i vricuitură

Comisia pentru activități științifice, învățări-nt, curie, simăt.ite, cultură, protecție socială, sportu c și de agrement

Comisia pentru r-dmini impe public - local.., iu idic'. apăra.ea oco.iiiii publice, lespect rea drepturilor și libertăților -’-etățenețâ, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe și integr re europeană

 • 8. Proiect de hotărâre prinnd modificarea și completarea Anexei L HCL.nr.r.2/720’5, în sensul aprobării modelului Contractului ce prestare a serviciului de sabibiizere pentru agenti economici în Municipiul Făgăraș.

Inițiator : r timarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucacin

Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze ecuaomico-scc: de, buget fiivuțc și administrarea domeniului public și privit al mmicipii lui

 • - Comisia de erg-mizere și dezvoltare uzi .nkdcă regizare-, lucrărilor publice, proteeja mediului înconjur: tor, con..? za ier, mc-nume .teior istorice .;i de ariiiicc<.ură.

Comiric pen.ru -ervlcii publice, p- nn-u cimert și griciFură

 • - Comiriu pentru ac.irit ți științifice, mvatăm;n.'-, culte, ' -mate, cioturi-. protecție t aciabi, eportu e ri de agrement

Comisia pentru ndmiristm.ț’p publici' locriă, juridic?-, apărarea ordinii publice, respectare . drepturilor și libertăților cei;-.‘fciiești, pro clemele minorităților

 • - Comisit de u’iism. re.a ii exc-men ... mepema

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Aii.i cir HCI .111.47/19.02.2020, precum și acoperirea parțială a pierderilor induse de p-e tare., sei .'viului pub'ic de producție, iranspc.ert, distribuție și furn.m:„ie a enenției termice pont-.: populație in sbrtcra centralizat și ne ■•2c?.ptcio în proț/tmif. îmejsrrr.te c. d.C.FCOTliR? 1 S.C. 'r'ămrc.,\ 11 : iim: t. : r.n- Iun. februarie 2020.

Inițiator : Primarul Municipiului Fugă xț - Glieorghe Sucrciu

Avizoonșcitatu . - Corni.'ia de stadii, prognoze e;onomico-soci; ’c, buget m ;nțe ci administrai ea domeniului public și privat al muricipir.lt i

Comisia de organizare p dezvolt? _e 'b.miscic., Lc;.lizar.a Ivcrăiilox publice, protecția mediului înconjurător, conservarea mo.iumemelor i^orice și de arhitectură

- Coi lisia pentru servicii publice, pentru comerț si agricultură

Comisia pentru activități Științifice. învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement

Comisia pentru administrația publică locală, juridica, ar ‘rarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Comisia de turism, relații externe si integrare europeană

10. Proiect de hotărâre plivind aprobarea documentației de nai’ .a îr "crier 2 în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare cu -ir. De 12, De 718/12, De 900/18, De 1070/1/1/8, aparținând domeniului pir at și atestai ea anarte lenței domeniul public u municipiului aș

Init i: Lor : r’rim .n .1 Municipiului Făgara - Gheo.ghc Suc. ciu

Aviz consultat!-: - Comisia de studii, nrognoze eccaoniico-sccrle. buget lir.r.n e și f dministrarc. domeniului public și naiva, al municipiului

Comisie, de organizare și dezvoltare urbanistici, realizarea lucrjnlor publice, protecții mediului înconjumtor, conscr are" monumentelor istorico si de arhitectură                             __

-» . ------

Comisia p.ntru sericii publice, penL u comei ț/$i ag icuîd ia

Comisia pentru activități științifice, învățămâ.                    cultură,

vioi ecție socială, spoi tive și de agrement   9 ~\ /

Comisia pentru administrația publica loc. Iă3ju>nț|| ^^^.area ordinii publice, respectarea drepturilor și libcitățilndXeO^ești/problemele mi noritlților                                 '            y

- Comisia de turism, relații externe și integrare ei lopeană—

r. Pro A rle noi: rârc cri’unu alevor^n mn-i consider ca p..           sedinț;; (; aă'

2Cl).

Inițiator : Primarul vmnicipiulci Făgăraș - Glieorghe Susrcm

ovviz vOiisultair.-: - Comisia de ■ Luciii, px 'giiOxie economico-. 00 le, L uge'- finanțe ș: administra ea domeniului public și privat rl municipiului

Comisia de organizare ,i devo]ture urbani'iică, e.Jiz. r?a lucrărilor publice, proiecția mediului uiccnj .ator, corn A”.-:iea mcnumc-ntelor i.torice și de arai Leduri

Comisia pentru servi ?'■> _ml.'ice, leatra (‘■iner-. d agiicultmn

Coniicin pentru activități științifice, îir-’ăț mâni, evite. ;< mă trie, cultură, protecție sociala. sj or; ive și de agrement

Corni:ia pentir -A niJ|£d. ap- pt’blică Inc.-1* juridic , ap*r;r-*a n; publice, rtep.A ca dre-ptu. ilor d li': ;rQ"hr cctăin L\ mobler el•; minorităților

Comiaia ne turism relații edeme și inte. iu europeană

id.Divertc.

i’bJiviAii.

GHHG SiGHE SUCĂCI u /' ^ \ • ■

CON 1X<AS ClvIKiîA'Z A, SECKE'AVRUL CENERA.l.

Laur a El an a Giu ca