Hotărârea nr. 100/2020

HOTĂRÂREA nr.ioo din data de 31 martie 2020 - privind aprobarea asocierii între Municipiul Făgăraş şi Ambasada Statelor Unite ale Americii Biroul SUA de Cooperare în Domeniul Apărării, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Grădiniţă Făgăraş”

ROMÂNIA o JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

teși


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020'4 7

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro-;^V’' /

-                                               ‘I

HOTĂRÂREA nr.ioo din data de 31 martie 2020


- privind aprobarea asocierii între Municipiul Făgăraș și Ambasada Statelor Unite ale Americii - Biroul SUA de Cooperare în Domeniul Apărării, în vederea realizării obiectivului de investiții

„Grădiniță Făgăraș”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea asocierii între Municipiul Făgăraș și Ambasada Statelor Unite ale Americii - Biroul SUA de Cooperare în Domeniul Apărării, în vederea realizării obiectivului de investiții „Grădiniță Făgăraș” în Făgăraș strada Negoiu nr. 2, finanțat de Comandamentul Forțelor Americane din Europa (EUCOM),

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere intenția Ambasadei Statelor Unite ale Americii - Biroul SUA de Cooperare în Domeniul Apărării de a edifica o grădiniță în Municipiul Făgăraș, transmisă prin adresa înregistrată la Municipiul Făgăraș cu nr. 30146/25.03.2020 prin care se comunică faptul că proiectul „Grădiniță Făgăraș” a fost aprobat și finanțat de către Comandamentul Forțelor Americane din Europa (EUCOM), Analizând referatul de specialitate nr. 30.154/25.03.2020 al Compartimentului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș si Raportul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras cu nr. 30.154/1/25.03.2020 prin care se propune aprobarea asocierii între Municipiul Făgăraș și Ambasada Statelor Unite ale Americii - Biroul SUA de Cooperare în Domeniul Apărării, în vederea realizării obiectivului de investiții „Grădiniță Făgăraș”,

Ținând seama de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice, modificată și actualizată, precum și de Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (3) lit. „a” și „e”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 197, art. 198 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă asocierea între Municipiul Făgăraș și Ambasada Statelor Unite ale Americii -Biroul SUA de Cooperare în Domeniul Apărării, în vederea realizării obiectivului de investiții „Grădiniță Făgăraș”, pe imobilul teren, proprietatea Municipiului Făgăraș, în suprafață totală de 3.384 mp, înscris în CF 106277 Făgăraș.

ART.2. Se aprobă forma contractului de asociere ce urmează a fi încheiat între Municipiul Făgăraș și Ambasada Statelor Unite ale Americii - Biroul SUA de Cooperare în Domeniul Apărării, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Se împuternicește d-1 Gheorghe Sucaciu, în calitate de primar al Municipiului Făgăraș, să semenze, în numele și pentru Municipiul Făgăraș, contractul de asociere prevăzut la art. 2.

ART. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul implementare proiecte de finanțare, relații internaționale.

ART. 5. Prezenta se comunică persoanelor fizice și juridice interesate și se dă publicității în Monitorul Oficial al Municipiului Făgăraș, prin grija Secretarului General al Municipiului Făgăraș.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, GAVRILĂ I>AN DIONISIEHotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru,.....abținere,.....împotrivă

Consilieri in funcție -17

Consilieri prezenti - 17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - îex. Dosar ședință

  • - îex. Colecție

  • - îex. Prefectură

  • - tex. Primar

  • - tex. Secretar general

  • - 1 ex. Compartimentului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale.

  • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

  • - tex. Afișare

Cod F-50

• ■ărt. .

: ■ inicipiu               eu reJiifi m . ?, ■ vuii-ui, ni-. ",        - . •• ..    ' •                co;

fiscal 43®"<i9, rep--ta ’e t" ' Jh ,-c. 1-e, Primar,

Htubnsada Sîatrdcr ki r ?. i-.'-e r-u-e -cii ■• Pir», I Si FA de Ca operare-?? t. meniuL' :imm, ci sediul în 5ulev~îdul Dr. Lr 1’’ Ltbr-c-î cn, .h. ■< - 5, Sector 1, Bucur e-ti, Pomauir, reprezentată prin...........................,............,

. u conveni? uniiatoau Ie:

>\ t 31EC-ILC/ RAC-, .

Prezenti 1 -mntr. c>. ere c osie:'; rsccici e? ..^nisipiului ’Pgr.rr; cu «.nhecad''- L'r' Unite ale Americii - diroul SU.'. c. Coc -marem Uorieniu: PpSrc/ii în ■ .dor.a .i;-;:'f:li ..ir.jiț ;rii și consuăh ii o;)ieed"ulv.i de in. ;s.:pi' Cr--dmi-2 ț <-păr:      . imooiM tem.:.,

.ropiicmtes 1 unici;: buri la?? în supm< - totală ci? C.3P-! i înec: :s In CP lCc.P/7 Pa^raș.

c. D^jRâ’P

Prezentul contract intră în ' koai: ir ' •* sermării și dîu '.'.■tâ la Jns.ijz,;nr obiectivului prop ^ dat? estimaun f’e finalizare fiind final"! lunii decembrie 202?.

’.l. I!oi porțile ne nMuciăn'să J -                   ir. v_d-. c: rm 'zii ■Jx'vini . mi

s~ aducem i: cvrmștm'c un? tii~ ’u<          e--het? ș' bf:”' <t -.ci

:epic ”ii;oare ■e'".t d.cbi.-.' ’ "1" ‘‘'.a..

..... h .'ccvu; ■ linir ■ c m-'vrj;..: m _ ! z-y i' '1 u mm, .....

-.0; .ea ca d-- - jj-, cele. ’:-"ă c ■.!:■      ; i. ... ..      ■■—..    ./-.un

di...... -.7*d iț . .rn z..         ' .’P.; i: / re-_ ker.f'-C.

Z.S. "mO'pilV

- r ;^.ii • tfer.n”' r-meca.' c<'i..c ; ' k.             u~"• :        ■'■■ nță <5

. J?°CvU. tm.m.’. . . cu ramț. .            .o . . r\ , ;..:cs ■:    .               "

  • -   . 2   * ,.1L   . L4..tlc t,:.          r,.j.,                         ......i.l c. .. ,.il .

  • ■-idc.rc elor și iei .a■ 4-o reric:                       c^.t'r?:

- va asiguri suprafeței- rL- teren nec-sare pe.i^ui <’,.,os-it>.re ți penv.i o"c nr.area. șa-itkr-dui. p> ccu.n ri r':ft.<uii’;. pci...v ofilită i k/t ., treric, c baliz’rete.\;f.re.. e coi i\'.;q:ici, p uv 'alibi;;:" ampl-.s. ine» -fi’lui r-ntiei ului. or.i in s;.rc:n? UAJ >;rq;

- ■•_' :.A'L”a predare'-' '.noi' • . • ..•.tv’ufi .jbL~,.;vv! J d? ;..'\.s..iții o oor șroiCO'-l ck pze^'.re n,.splaoanuit cău.. c.irr. care va fi desemn? ,ă prin licit'. A <’ j ■ ;■ e Coi , _.ns‘ menivi rorțeLonncTicai'.e din Europa (EUCOÎ ’) c* : zJiseze acrei, vețic..

<■.4. rtbuasada S^teior Ui.A,; ■"iedinericii - Biroul SU/’ . Coenera. a ;,i Don.it ;hi! r.'~ •<» ii:

- \ •< c.dpui a firaiiț-rec. necesar? con j-uhii v. ^i 31-i.; il.e ev. i cop/atn; ■ de ?00 rv. cu ii aii: de clasă si iiiozn.n’bi cOO inp cu .ăli cA cl‘s? n. ctr. i'e\..'iii, iir.2, p.i i .'cndtiAh prinike cL- la Comandam rutul Forjelor /.irerican^ di;. Eu.rcpv (EJC3 j și va urmi ci realizare? lucrărilor d»conocrvc'-ii.

in c'luI în care, d ..ucn'e unor îi.iprcji’.ari neii:ii.vt??,i'e pă.plcr co- trv.,': f:. cciec.i’l co.kr’c'o’lui nu ”a ■■iute'' fi , cr?. t, .licirmr Tii..rc părți .r,i ”a r. . " pi itenvi f."/ d- crA ’k. parce -privind conipono'rcr r*u '«speiirc: -rne. .ipei eftcc att p nâ ir "ccl rzon.cr:...

Prezentul contract a fi..i.c.ie’'t ?'J . ................. don; e:;rr..’4a. :■ uripkr!te

u.rir iii d c'te ”n             .Jirctlc?-* ‘ : ’a'iw i' ~i.... ‘T . ii 1 ■ . = ■ 1'«. . ulj L. 'idr. jr-' Su* pr-lej _>e-ura ~. r i.^oi I J.. lei F ț: : • k ? r ’ >i i .. iF'-""''.


r~( . ..

ti r i :.s l*i

C c.j ' . h ■

FrW 3U.'      ?< '       . ’’•

-llilUJo' .           . 3      ...


C.:'tificcă .: sr ie furd . -,ij" .                   । - . •      -|. , ” c ’. ;' ■ cc

t irou.

, ,• ntul e carte funciară stevalabilla autentific . c. de că ■ >. .arul public scteicrji idic prin

Cei 7 dre ; curi'e ;c:.l • pr• cur,. i pe.>• r" v                          i1 .sil 1 r i ..':r.n’ ’J: :    •. ■          !,r.

'j.;c .‘Iile              .. .. ii , !.; ■xrc.'iil- hoii.

S-7 chitei Tivul ri.. <(j .qn, -                ' • r . c                  *-.x            \ ■■       ’ i 1              it'r

.. '.-'.'ic' •! ■. . ' h'i 'i.'-t ?Tiv’:-' r t c.:-» -I Li."..

'<

:. \'i-,                                                  't. ■ t. . ■       "f,                                            .

v-.                                                       " ?- -Til;