Hotărârea nr. 10/2020

HOTĂRÂRE Anr.10 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea Statutului Municipiului Făgăraş

ROMÂNIA        sg.

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂRE Anr.10 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea Statutului Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , ÎNTRUNIT IN ȘEDINȚA ORDINARA,

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1381/1/15.01.2020 precum si Raportul de aprobare nr. 1381/15.01.2020 privind aprobarea Statutului Municipiului Făgăraș

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Reținând prevederile anexei nr. 2 Secțiunea 4.3. - Localități urbane de rangul II a Legii nr. 351/2001 privind Planul de amenajare a teritoriului național,

Ținând seama de prevederile art 104 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘ TE:

Art. 1. Se aprobă Statutul Municipiului Făgăraș, conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezente hotărâri.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului, prin Cabinet Primar^Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, împotriva......, abțineri.

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar

lex. Afișare

lex. Cabinet Primar

lexpentru site secțiunea Monitorul Oficial Local

lex tuturor Servicii publice , direcțiilor

Cod:F-50


Statutul Municipiului Făgăr^iy ! /

Capitolul I- Cadru general

în conformitate cu prevederile articolului 104 dih\ Qfdo^artțâ de Urgență a Guvernului Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, s-a elabaiatp.^e2entul statut.

Orașul Făgăraș a fost declarat municipiu la 27 iulie 1979. în temeiul prevederilor Legii 351/2001 actualizată privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Anexa 2 Secțiune 4.3 - Localități urbane de rangul II, Municipiul Făgăraș este municipiu de rang II.

Municipiul Făgăraș, este unitate administrativ teritorială, alcătuită dintr-o singură localitate - Făgăraș. Municipiul Făgăraș este persoană juridică de drept public cu capacitate juridică deplină, care deține un patrimoniu propriu format din domeniul public și domeniul privat, exercitându-și, în condițiile legii, autoritatea pe teritoriul anume delimitat prin lege.

 • 1.1 Poziția geografică

Municipiul Fagaras este situat în partea central-nordica a depresiunii delimitate natural de Munții Fagarasului si ai Persanilor si de râul Olt care curge pe sub marginea sud-estica si sudica a Podișului Târnavelor. Este așezat pe terasa, relativ joasa, de pe malul stâng al Oltului, taiat de vechea albie a râului Berivoi care curge acum               pe               la               vestul               localității.

Având o altitudine absolută cuprinsă între 424 si 441 m, Făgărașul este străbătut est-vest de drumul național 1 si se află la o distantă de 66 lan. de Brașov si 76                       km.                       de                       Sibiu.

Cele mai apropiate localități sunt : satul Mândra, la est și satul Beclean, la vest. La distanțe de 3-5 km. pe partea sudica sunt satele Râusor, Ileni si Hurez, iar pe partea nordică, la 4-10 lan., satele Șona, Felmer, Șoarș și Calbor.

 • 1.2. Relief

Localitatea este așezată pe terasă, relativ joasă, de pe malul stâng al Oltului, tăiată de vechea albie a pârâului Berivoi care curge acum pe la vestul localității (devierea fiind efectuată în cadrul marilor amenajări prevăzute de programul de apărare a orașului de inundații), în urma incorporării satului Galați la Făgăraș , teritoriul municipiului cuprinde acum și zona de pe malul drept al Oltului.

 • 1.3. Clima

Clima municipiului Făgăraș , ca și a întregii depresiuni, influențată de prezența munților, este caracterizată de frecvențe inversiuni de temperatură, mai ales iarna.

Specifici zonei sunt curenții de aer cald cu caracter de fonh care, la sfârșitul iernii și începutul primăverii, determina topirea "bruscă a zăpezilor (sunt numiți local „mâncătorul de zăpadă" sau „vântul mare"). Vânturile predominante în regiune sunt cele umede din vest.

 • 1.4. Căi de acces

Municipiul Făgăraș este situat la mijlocul distanței dintre Brașov (66km) și Sibiu (76km), intrările principale făcându-se direct din DN 1 și anume: km 230+707 din Brașov și km 236+168 din Sibiu. Patru drumuri județene leagă municipiul de localitățile învecinate, și anume: DI 104B de comuna Hârseni, DJ 104C de comuna Recea, DJ 104 D de comuna Șoarș și DJ 104 J de comuna Beclean.

Circulația feroviară se realizează folosind magistrala 200: Brașov - Făgăraș

- Sibiu - Vințu de Jos - Deva - Arad - Curtici, respectiv pe tronsonul de cale ferată simplă neelectriflcaiă între Brașov - Podul Olt. Datorită acestei poziționări față de principalele noduri feroviare învecinate Făgărașul este conectat la o rețea de tranzit.

1.5. Repere istorice

Făgărașul este atestat documentar pentru prima oai%J^>UiTiame F291, într-un act emis de către regele Ungariei, Andrei al III-lea/îfj/DI^|Ș&e^ Alba-Iulia, Făgărașul având o cetate din lemn cu val de pământ și bMjjsa^^at^^taJarkeologic), distrusă cel mai probabil la mijlocul secolului amintit, piinJnc^aÂ^fe

Cetatea de aici făcea parte dintr-un sistem de foitr^^ȚjSi^sțânga Oltului fagărășean, alături de cele de la Breaza și Comăna de Sus,\xin^^i^j^;/'secolele XII-XIII. Probabil că cetatea de la Făgăraș a fost ridicată încă dmsecolul al Xll-lea, afirmație susținută și de descoperirile arheologice din deceniile trecute.

Ulterior anului 1291, Făgărașul va cunoaște o dezvoltare constantă care îi va aduce statutul de oppidum/târg (oraș de rangul al doilea) în anul 1413 , pentru ca în 1539 voievodul Ștefan Mailat (originar din Comăna Făgărașului) să îi acorde un nou privilegiu, prin care erau reglementate obligațiile și privilegiile târgoveților făgărășeni. în anul 1567, principele transilvănean loan Sigismund a reconfirmat privilegiul acordat anterior, motivul fiind acela că actele emise în acel an arseseră într-un incendiu.

Intr-o listă a proprietăților, caselor și proprietarilor de pământ din Făgăraș, din anul 1595, apar menționate 132 de case. Un an mai târziu, în 1596, Maria Christierna, soția principelui Sigismund Bathory și stăpână a domeniului Făgărașului, reconfirma și ea privilegiile târgului, în actul respectiv menționând că acesta era înconjurat de un gard/palisadă de apărare, care era întreținut de nobili și orășenii liberi.

în anul 1658, când armata otomană condusă de Mehmet Pașa, împreună cu oștile Moldovei și Țării Românești, asediau orașul, suedezul Conrad lacob Hildebrandt nota că „Făgărașul este un oraș întărit, așezat într-un șes larg, pe un teren mocirlos și înzestrat cu tot felul de întărituri, așa încât poate fi considerat ca una din cele mai de seamă cetăți ale Transilvaniei”.

Ulterior acestuia, Țara Făgărașului inclusiv Făgărașul, alături de Amlaș, a fost stăpânită de către domnitorii Țării Românești timp de aproape un secol, cu mici întreruperi, ca feudă legată de stabilirea relației de vasalitate față de Regatul maghiar.

Această stăpânire a început la anul 1368, prin pacea dintre Vladislav Vlaicu și regele Ludovic I, a fost continuată cu Dan I, Mircea cel Bătrân, Vlad Dracul și încheiată odată cu înlăturarea din domnie a lui Vlad Țepeș (1462). A fost o stăpânire de drept -atestată în titulatura domnitorilor prin termenul „dux Fugrus” (duce de Făgăraș)-, cât și de fapt, prin daniile și ridicările la rangul de boier a credincioșilor acestora.

După 1462, au survenit stăpâniri succesive asupra Făgărașului, de mai scurtă sau mai lungă durată, dintre care cea mai importantă a avut-o Universitatea Săsească, cu sediul la Sibiu (1471-1505).

în anul 1528, intra în posesia Făgărașului nobilul Ștefan Mailat, alături de palatinul Tomas Nadasdy; cel din urmă renunța însă la jumătatea sa în favoarea lui Mailat, în urma căsătoriei acestuia cu sora palatinului, Arma Nadasdy. Devenit voievod al Transilvaniei, Ștefan Mailat s-a străduit să aducă Făgărașul în prim-planul vieții politice ardelene prin începerea transformării cetății de apărare în castel seniorial și prin convocarea pentru prima dată a Dietei transilvănene tocmai în cetatea de aici.                                                /\

După Mailat, cu unele întreruperi, Țara Făgărașului inclusiv FăgB^.șul^uȚost stăpânite de către principii ardeleni sau de rudele lor, pentru pii^^(nîferi01599, odată cu luarea în stăpânire a cetății, să intre în posesia dopir^lu^^^^iTMihai Viteazul, care pornise pe calea unirii celor trei țări românești. Dup^mo^^rffagică a acestuia, în august 1601, zona Făgărașului a reintrat în stăp^^^^prihcipilor Transilvaniei.

Secolul al XVII-lea constituie perioada de maximă înflorire economică a orașului, cetății și domeniului Făgărașului, ajungând ca în timpul principelui Michael

Apaffy I (1662-1690) să devină reședință princiară, depășind ca importanță capitala Alba lulia. Perioada de prosperitate din acest secol este ilustrată și de puterea economică a monedelor bătute în Ardeal, inclusiv a ducaților din monetăria existentă în cetatea Făgăraș în deceniul al optulea, dar și de obiectele de o mare valoare artistică, specifice Renașterii. De asemenea, principii și principesele au acordat o serie întreagă de diplome de înnobilare pentru românii de aici, datorită serviciilor militare sau de altă natură aduse acestora.

începând cu sfârșitul secolului al XVII-lea, Țara Făgărașului, ca și întreaga Transilvanie, s-a aflat sub stăpânirea Imperiului habsburgic( 1691-1867), iar mai apoi a Imperiului austro-ungar( 1867-1918). în răstimpul amintit, districtul Făgăraș a suferit mai multe modificări din punct de vedere teritorial-administrativ, dintre care cea mai importantă a avut loc în anul 1863, când zona Branului a fost arondată Făgărașului, urmată de trecerea câtorva localități din dreapta Oltului, în 1876, la comitatul Făgăraș, cum s-a numit din acel an.

Din punct de vedere economic, este de remarcat existența unui număr însemnat de bresle în Făgăraș (cca. 20), care începuseră să funcționeze încă de la sfârșitul secolului al XVI-lea (1598). înființarea lor se realiza pe baza unor privilegii acordate de către principii Transilvaniei, iar ulterior (de la sfârșitul secolului al XVII-lea) de către împărații austrieci. Au ființat pe aceste fundamente, cu mici modificări, până în deceniul opt al secolului al XlX-lea, când au fost desființate, însă și-au continuat activitatea sub forma de societăți profesionale alte câteva decenii (până în anii imediat următori încheierii celui de-al doilea război mondial).

1.6. Populația


în domeniul economic, este de remarcat și funcționarea mai multor manufacturi de glăjărie/sticlărie, a unora de hârtie( la Făgăraș și Cârțișoara) și a altora din alte domenii, însă cu o activitate efemeră. Cele mai importante și cu o perioadă de funcționare îndelungată au fost manufacturile de glajă (sticlă), care au început a fi înființate încă din prima parte a secolului al XVII-lea, cea mai importantă fiind cea de la Porumbacu de Sus, 1619, cu meșteri sticlari aduși de la Murano-Italia). Sticlăria realizată în aceste manufacturi a cunoscut o mare bogăție a formelor, atât în privința vaselor de uz, cât și a celor decorative -flacoane, căni, pahare, vaze, farfurii ș.a -, într-o serie întreagă de variațiuni. La această varietate & contribuit și influența centrelor din Europa centrală, în special din Boemia.              \ r \ în prezent, Municipiul Făgăraș resimte puf^ri^p r^^^iȚdJpde declin demografic. Cu un maxim de 46.000 mii de persoane în^e^J^jnife^orașul are astăzi cu 30% mai puțin - aproximativ 31.000 de persoane.

Scăderea numărului de persoane se manifestă în același timp cu un fenomen de îmbătrânire a populației. Dacă în 1992, populația între 0 și 14 ani reprezenta 26% din totalul populației, la recensământul din 2011 acest procent era la valoarea de 16%. Valoarea este similară cu cea a județului Brașov (15,5%) și cu cea națională (15.8%)

Din punct de vedere etnic, majoritatea fagărășenilor (84%) s-au declarat români în timp ce minoritățile din oraș sunt reprezentate de populația de etnie roma, respectiv maghiară, fiecare cu câte 4%. Pentru mai mult de 8% din cetățenii din oraș, informația cu privire la etnie nu este disponibilă. în trecut, Făgărașul a cunoscut o diversitate etnică semnificativă- comunitatea săsească si cea evreiască având o prezență însemnată în oraș

1

Total î '2009-

'2014 ’

Masculin

2009 | 2014

Feminin

20092014

Populația          după

domiciliu pe grupe de i vârstă la 1 iulie

42396

40510

20420

19264

21976

21246

0-4 ani            2260

1910

1133

1008

1127 : 902

5-9 ani              1931

2168

964

1078

967

1090

|10-14 am            1932

1887

996

928

936

959

15-19 ani              2538

1882

1290

937

1248

945

20-24 ani _         3637 _

25 -29 ani              3681

_241_2

3332

1792

1840

1203

1647

1845

1841

1209 !

1685

30 -34 ani             3926

3341

2043   1649

1883

1692

35 - 39 ani

3149

3677

1563

1893

1586

1784

• 40 — 44 ani

3215

2993

1504

1455

1711

1538

45 - 49 ani

2692

3046

1245

1401

1447

1645

50 - 54 ani

3628

2474

1638

1120

1990

1354

55 - 59 ani

3145

3334

1557 î 1476

1588

1858

60 - 64 ani

2067

2800

984

1333

1083

1467

65 - 69 ani

1384

1819

638

806

746

1013 !

70 - 74 ani

1379

1192

528

523 /

<851 ' • 669\.!

Autoritățile administrației publice locale Făgăraș asigură autonomia locală (administrativă și financiară) la nivelul municipiului Făgăraș.

Autoritățile administrației publice Făgăraș sunt Consiliul Local Făgăraș , ca autoritate delberativă și primarul Făgărașului ca autoritate executivă.

Competențele și atribuțiile Consiliului Local și ale primarului municipiului Făgăraș sunt cele prevăzute de OUG 57/2019.

II. 1 Consiliul Local

CONSILIUL LOCAL Făgăraș este constituit din 19 consilieri și a fost validat în urma alegerilor locale din 6 iunie 2016 prin HCL nr. 3/ 24.06.2016.

Sediul Consiliului Local Făgăraș este în Făgăraș, str. Republicii, Nr.3.

Consiliul local se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Numărul membrilor Consiliului Local se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor municipiului, conform populației raportate, în funcție de domiciliu, de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care se organizează alegerile. Astfel, Municipiului Făgăraș are un număr de 19 consilieri locali.

Consiliul local se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declarați aleși sunt validate în termen de cel mult 25 de zile de la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.

încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale căror mandate au fost validate și se comunică de îndată prefectului și secretarului general al unității administrativ-teritoriale. în prima zi lucrătoare ulterioară comunicării încheierii, secretarul general al unității administrativ-teritoriale informează consilierii locali declarați aleși cu privire la validarea mandatelor lor, supleanții acestora cujprivire la invalidarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși și/pai^ideie^polîtice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale. 7

încheierea judecătoriei prin care sunt invalidate mandat^leC^e^^iwăicată și respectivilor consilieri locali declarați aleși. în termen de 3 zilejde'^fe^mcafe, cei interesați pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de. valjd^^^nv^lidare a mandatelor. Apelul se soluționează de tribunalul în a cărui"oircuțfiăc^ipție se află judecătoria care a pronunțat încheierea în termen de 5 zile de la depunerea apelului, în procedură necontencioasă, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea. se comunică de îndată de la pronunțare prefectului, secretarului general al unității administrativ-teritoriale și consilierului local declarat ales. Pronunțarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunțarea hotărârii tribunalului se poate amâna, o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunțare.

Consilierul local declarat ales poate renunța la mandat în cel mult 10 zile de la data desfășurării alegerilor, situație în care comunică, în același termen, sub semnătură, decizia sa secretarului general al unității administrativ-teritoriale.

Secretarul general al unității administrativ-teritoriale transmite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri și prefectului declarațiile semnate de consilierii locali declarați aleși. Prefectul convoacă consilierii locali pentru ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local în cel mult 5 zile de la comunicarea încheierii judecătoriei ori a comunicării hotărârii tribunalului, după caz, în situația în care numărul mandatelor de consilier local, validate, este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit. Prefectul îi comunică secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale data și ora stabilite pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local, la care participă prefectul, subprefectul sau un reprezentant al instituției prefectului desemnat prin ordin de către prefect.

Secretarul general al unității administrativ-teritoriale comunică consilierilor locali ale căror mandate au fost validate data și ora ședinței privind ceremonia de constituire conxocată de prefect, care are loc la sediul consiliului local. Ședința pentru ceremonia de constituire este condusă de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate.

Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun jurământul în cadrul ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului local. In cazul în care numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mic decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit dispozițiilor legale, prefectul convoacă consilierii locali pentru o a doua ședință privind ceremonia de constituire în termen de 20 ședințe. în cadrul celei de a doua ședințe pot depune jw validați care au absentat de la prima ședință și supleanții validate și consilierii locali validați care nu au fost conv constituire a consiliului local.

de zile de la data primei :ămâC F

a


<au fost tfință de


Consilierul local declarat ales care nu a putut depun absenței pentru motive temeinice, poate depune jurământul consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, dovedită prin certificat medical, ori situații precum deplasarea în străinătate în interes de serviciu, evenimente de forță majoră, cum ar fi inundații sau alte catastrofe

în cadrtiLpriiiibvi ședințe a


care au împiedicat deplasarea, deces în familie ori alte situații similare. Consilierul local al cărui mandat a fost validat care nu depune jurământul nici în cea de a doua ședință privind ceremonia de constituire sau care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept. Locurile consilierilor locali declarați aleși ale căror mandate nu au fost validate sau care sunt considerați demisionați de drept și care nu pot fi completate cu supleanți se declară vacante prin ordin al prefectului în termen de 5 zile de la prima ședință ordinară a consiliului local.

Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local, stabilit conform legii. Data constituirii consiliului local este considerată data desfășurării primei ședințe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz. In termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general al unității administrativteritoriale și se aduce la cunoștință publică.

In situația în care consiliul local nu este legal constituit, în termen de 3 zile de la împlinirea termenului legal, prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local, în care se menționează motivele neconstituirii acestuia. Ordinul prefectului prevede, dacă este cazul, și situațiile în care este necesară validarea mandatelor supleanților.

Ordinul prefectului care cuprinde situațiile în care este necesară validarea mandatelor supleanților se comunică judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au propus candidați și secretarului general al unității administrativ-teritoriale.

După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta.

Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate șimhrtă^

l               Xi \

II. 1.1 Atribuțiile Consiliului Local Făgăraș            -A rt .

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:                   . C

a) atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea prbp^V precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local:

 • - aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un model orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și un model orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;

 • - alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condițiile legii;

 • - aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții al acestora;

 • - exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii; - hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și regii autonome, în condițiile legii.

 • b) atribuții' privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului:

 • - aprobă, la propunerea primarului, bugetul unității administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • - aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității administrativteritoriale, în condițiile legii; - stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii;

 • - aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

 • - aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativteritoriale;

 • - asigură un mediu favorabil înființării și/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi investiții care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională și locală;

 • - asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării-^! conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitaf Uniunii Europene în domeniul protecției mediului și gosp serviciile furnizate cetățenilor.

  entru


  .-orașului


 • c) atribuții privind administrarea domeniului public și privai sau municipiului:

 • - hotărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;

 • - hotărăște vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosință gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii;

 • - avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților;

 • - atribuie sau schimbă, în condițiile legii, denumiri de străzi, de piețe și de orice alte obiective de interes public local.

 • d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local Consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

 • - educația;

 • - serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

- sănătatea;

 • - cultura; - tineretul;

 • - sportul;

 • - ordinea publică;

 • - situațiile de urgență;

 • - protecția și refacerea mediului;

 • - conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;

 • - dezvoltarea urbană;

 • - evidența persoanelor;

 • - podurile și drumurile publice;

 • - serviciile comunitare de utilități publice de interes local;

 • - serviciile de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor;

 • - activitățile de administrație social-comunitară;

 • - locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativteritoriale sau în administrarea sa;

 • - punerea în valoare, în interesul colectivității locale, a resurselor î^ti^ie^ pp raza unității administrativ-teritoriale;                               I I                 \

- alte servicii publice de interes local stabilite prin lege. i                A -7

e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan internși extormf / C

- hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoăne'jîmdice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

 • - hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea comunei, orașului sau municipiului cu unități administrativ-teritoriale din alte țări;

 • - hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese commune

II. 1.2. Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Făgăraș

Consiliul Local își desfășoară activitatea prin comisii și se întrunește cel puțin o dată pe lună, în ședințe ordinare, convocate de primar.

Consiliul Local se poate întruni și în ședințe extraordinare, la cererea primarului, a cel puțin o treime din numărul total al consilierilor locali sau la convocarea primarului, ca urmare a solicitării prefectului.

Comisiile de specialitate:

 • 1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului

 • 2. Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • 3. Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură

 • 4. Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agreement

 • 5. Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

 • 6. Comisia de turism, relații externe și integrare europeană

x . SI i ' x /     ■ .m X

Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale: /              \

 • a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului loca/ din ■Sși^iiut’zlor de activitate;                                L'WLfMLI

 • b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra profanemșî(pij\«|ia}^zâi6, pe care le prezintă consiliului local;

 • c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentuk^i^gănizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

II. 1.3 Servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Făgăraș

Direcția de Asistență Socială Făgăraș Biblioteca Municipală

DAPL

Piața Agro- Alimentară Făgăraș

Poliția Locală Făgăraș

Muzeul Țării Făgăraș ” Vaier Literat” Serviciul public local de termoficare Făgăraș Serviciul de transport public local Făgăraș Evidența persoanelor (SPCLEP) Făgăraș Casa Municipală de Cultură Făgăraș

SC Salco Serv Făgăraș

Parcul Industrial Făgăraș

Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraș Protecția Civilă Făgăraș

II.2. Primarul Municipiului FĂGĂRAȘ

Primarul Municipiului Făgăraș este ales prin votul direct al cetățenilor Făgărașului, o dată la patru ani. Validarea sa în funcție se face cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Funcția de primar și funcția de viceprimar sunt funcții de demnitate publică. Mandatul primarului declarat ales este validat în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află

circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri,, în procedură necontencioasă.


depunef-ea/rapc      <d.et’aliat al

■ jarijidelor consiliu,


Validarea se realizează la judecătorie, după veniturilor și cheltuielilor electorale, potrivit legii privii^ politice și a campaniilor electorale, prin încheiere pi fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii


Invalidarea alegerii primarului se poate pronunța în ca^lȚiWaî^e'constată, potrivit legii privind alegerea autorităților administrației publice rocăîe, încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea acestuia s-a făcut prin fraudă electorală, încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea alegerii primarului se comunică de îndată prefectului și secretarului general al unității administrativ-teritoriale, care are obligația aducerii la cunoștință publică prin afișarea acesteia la sediul unității/subdiviziunii administrativteritoriale, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare.

In termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică, cei interesați pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a alegerii primarului la tribunal. Apelul se soluționează de tribunal în termen de 5 zile de la sesizare, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată 12 prefectului, secretarului general al unității administrativ-teritoriale, primarului declarat ales și se aduce la cunoștință publică.

Pronunțarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunțarea hotărârii tribunalului se poate amâna, o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunțare.

Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se prezintă în prima ședință privind ceremonia de constituire sau, după caz, într-o ședință extraordinară a consiliului local. In caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului, stabilește data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, în condițiile legii.

Primarul depune jurământul în prima ședință privind ceremonia de constituire a consiliului local sau în fața judecătorului delegat, în camera de consiliu, în cazul în care prima ședință privind ceremonia de constituire a consiliului local nu are loc în termen de 60 de zile de la data alegerilor. Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

După depunerea jurământului, primarul intră în exercițiul de de drept al mandatului.

II.2.1 Primari ai Municipiului Făgăraș

Numele și prenumele i

Formațiunea politică

începerea mandatului

Inc marea mandatului / de,-----\

Constantinescu loan

8.01.1990

(“( 1.02.199Q,}; .1

:Lascu Vasile

j

1.02.1990

!

i

' sS i

Vasile Dan

FSN

1990

Timariu Traian

1991

1992

Nicolae Ciocan

PNL (Convenția

1992

1996 (alegeri)

Uemccraiă"

Horatiu Judele

independent

1996

1998

Ovidiu Simen

PNT-CD

1998

2000 (alegeri)

Io an Bărbuti

PER/PSD

2000

2008

Constantin      Sorin

Mănduc

PNL

2008

2016

Gheorghe Sucaciu

independent

2016

 • II.2.3 Atribuțiile primarului

Atribuțiile primarului sunt stabilite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:

 • a) atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii:

 • - îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil;

 • - îndeplinește atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului;

 • - îndeplinește alte atribuții stabilite prin lege.

 • b) atribuții referitoare la relația cu consiliul local:

 • - prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale în condițiile legii;

 • - participă la ședințele consiliului local și dispune măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora;

 • - prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări; - elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, le publicăxpe sfterub unității administrative teritoriale și le supune aprobării consiliului 1/ocaf.               \

(*           3

 • c) atribuții referitoare la bugetul local al unității administra^i^ef^^gf:

 • - exercită funcția de ordonator principal de credite;

 • - întocmește proiectul bugetului unității administrativ-terftQ£iâIeoȘi contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local, în condițiile și la termenele prevăzute de lege;

 • - prezintă consiliului local informări periodice privind execuția bugetară, în condițiile legii;

 • - inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale;

 • - verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar.

 • d) atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local:

 • - coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

 • - ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;

 • - ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute de lege;

 • - ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute de lege, precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;

 • - numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;

 • - asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;

  - emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative, ulterior verificării și certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularității, legalității și de îndeplinire a cerințelor tehnice;


 • - asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățepi


 • e) alte atribuții stabilite prin lege administrativ, la propunerea primarului, Consiliul Local aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului. Organigrama și statul de funcții pot fi consultate pe www.primaria-fagaras.ro accesând http://www.primaria-fagaras.ro/mb/pdf/organigrama.pdf.

  II.3 Organizarea Primăriei Municipiului Fa

  a                                                     W OVS»' '

  In temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 5772OÎ9 privind Codul


II.4. Inițiativa și consultarea cetățenească în probleme de interes local

Cetățenii pot propune consiliului local pe a cărui rază teritorială domiciliază, spre dezbatere și adoptare, proiecte de hotărâri.

Promovarea unui proiect de hotărâre se poate face de unul sau de mai mulți cetățeni cu drept de vot, dacă acesta este susținut prin semnături de cel puțin 5% din populația cu drept de vot înscrisă în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială.

Inițiatorii depun la secretarul general al unității administrativ-teritoriale forma propusă pentru proiectul de hotărâre.

Proiectul se afișează spre informare publică prin grija secretarului general al unității administrativ-teritoriale. Inițiatorii asigură întocmirea listelor de susținători pe formulare puse la dispoziție de secretarul general al unității administrativ-teritoriale.

Listele de susținători cuprind numele, prenumele și domiciliul, seria și numărul actului de identitate și semnăturile susținătorilor. Listele de susținători pot fi semnate numai de cetățenii cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială, al cărei consiliu local urmează să dezbată proiectul de hotărâre în cauză.

După depunerea documentației și verificarea acesteia de către secretarul general al unității administrativ-teritoriale, proiectul de hotărâre urmează procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.

Cetățenii municipiului pot fi consultați și prin adunări cetățenești organizate pe cartiere sau străzi. Convocarea și organizarea adunărilor cetățenești se fac de către primar, la inițiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcție. Convocarea adunării cetățenești se face prin aducerea la cunoștință publică a scopului, datei și a locului unde urmează să se desfășoare aceasta.

Adunarea cetățenească este valabil constituită prin prezența majorității cetățenilor cu drept de vot și adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenți'.\

Propunerile se consemnează într-un proces-verbal șFse/în^nCează țirifharului, care le supune dezbaterii consiliului local în prima ședință, ^p”ve^rejg stabilirii modalităților concrete de realizare și de finanțare, dacă estd cazraîx adoptată de

II.5 însemnele Municipiului Făgăraș

Stema Municipiului Făgăraș

Prin H.C.L. nr. 10 din 22.02.2019, Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, aprobă stema municipiului, formă aprobată prin HG 851 din 11.08.2010.

Stema Municipiului Făgăraș se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat. In partea superioară, în câmp auriu, se află o cetate de zid roșie, crenelată, cu intrare arcuită și flancată de două ferestre, înălțată prin trei turnuri crenelate și străpunse fiecare de câte o fereastră.

In partea inferioară, în câmp albastru, se află doi pești de argint orientați unul spre dextra, iar celălalt spre senestra.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu cinci turnuri crenelate.

Semnificațiile elementelor stemei:

Cetatea simbolizează principalul element istoric al zonei, Cetatea Făgărașului fiind astăzi sediul Muzeului Țării Făgărașului ”Valer Literat”.

Peștii constituie însemnul heraldic tradițional al zonei, fapt atestat de un sigiliu diin anul 1413.

Coroana murală de argint cu 5 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.

Stema Municipiului Făgăraș poate fi folosită pentru:

 • - antetul Primăriei Municipiului Făgăraș, folosit în corespondența acesteia;

 • - drapelul Municipiului Făgăraș;

 • - insigne realizate de municipalitate;

 • - alte materiale promoționale.

Celelalte instituții din Municipiul Făgăraș, vor putea folosi stema municipiului numai cu aprobarea Primarului Făgărașului

II.6 Distincții de decorare individuală

Distincțiile de decorare individuală care se conferă de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș cetățenilor români și străini, în semn de recunoaștere a serviciilor aduse în folosul comunității brașovene, sunt următoarele:         \

°Diploma „Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș” /              ys \

°Medalia „Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș” I I              J

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (13) din O^ioiî^nița^ȘeȚUrgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul IJ^^l^r^^osfbilitatea de a acorda titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăr^LȚ^rsoanelor cu merite deosebite.

Titlu de Cetățean de Onoare al municipiului Făgăraș reprezintă cea mai înaltă distincție conferită ce către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș

Inițiativa propunerii pentru conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Făgăraș o poate avea:

Primarul;

Viceprimarul;

Consilierii locali;

Persoanele juridice care desfasoara activitate in domeniul/domeniile în care s-a afirmat cel propus,

Un număr de cel puțin 5% din populația cu drept de vot a municipiului Făgăraș, pe baza unui tabel semnat de către aceștia, promovat de către un consilier sau grup de consilieri locali.

Titlul de „Cetățean de. Onoare al Municipiului Făgăraș” se poate acorda în baza Regulamentului aprobat prin HCL167/2006, de către Consiliul Local, următoarelor categorii de cetățeni români sau străini, a căror activitate sau existență este legată de Făgăraș:

 • - personalități cu recunoaștere națională sau universală care și/au pus amprenta asupra dezvoltării municipiului Făgăraș și a imaginii acestuia;

 • - personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele municipiului Făgăraș, în tară și în străinătate;

 • - persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave, sau prin sacrificii supreme au salvat viețile concetățenilor lor, în municipiu Făgăraș;

 • - persoane care prin, actiumnile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare, etc.), au produs o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor municipiului Făgăraș;

 • - unor foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport recunoscut la realizarea unei imagini positive a municipiului Făgăraș;

 • - unor sportivi sau foști sportivi făgărășeni care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive interne și internaționale;

 • - alte situații.                                                              V \

Cap. II.7 - Comunicarea

Comunicarea instituțiilor publice este reglementată de^. Ord^ănța^ <27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor, Legea nr. 52/2003 prr^i^transparența decizională în administrația publică (cu modificările și completările ulterioare), O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Procesul de comunicare al Primăriei municipiului Făgăraș se realizează prin intermediul Compartimentului de Informare Cetățeni (CIC)

C.I.C. Făgăraș este un birou care funcționează în scopul de a apropia autoritatea publică de cetățean, chiar mai mult de a face că funcționarul public să depindă de cetățean, pentru că aici cetățeanul este persoana care comunică dorințele sale funcționarului public, menirea acestuia fiind să le trateze într-o manieră avantajoasă                 pentru                 ambele                 părți.

In cadrul C.I.C. Făgăraș lucrează în slujba cetățeanului reprezentanții Primăriei Municipiului Făgăraș care oferă informații despre modul de aplicare a Legii nr. 18/1991, Legii nr. 9/1998, Legii nr. 1/2000, informații referitoare la ocrotirea minorului, dar și informații despre problemele de urbanism.

Chiar mai mult, aici, la C.I.C., cetățenii pot înregistra sesizările în legătură cu aplicarea legilor precum și documentații pentru obținerea autorizațiilor de construcție, și a autorizațiilor de funcționare pe baza liberei inițiative.

Amenajat într-un spațiu primitor și ușor accesibil cetățenilor, C.I.C. Făgăraș dispune de o bază de date bogată în informații din toate domeniile de activitate, iar funcționarii publici care lucrează aici sunt pregătiți să întâmpine cetățeanul ale cărui probleme reprezintă scopul muncii autorităților publice locale.

Servicii oferite de CIC

 • - Informare directă verbală, prin telefon sau corespondență

  Informarea cetățenilor cu

  1. privire la serviciile oferite de Primărie


  Asistență oferită cetățenilor pentru rezolvarea problemelor aflate în atribuțiile Primăriei și Consiliului Local


 • - Oferirea fluturașilor informativi

 • - Oferirea broșurilor cu descrierea serviciilor oferite cetățenilor

 • - Punerea la dispoziție a formularelor pentru fiecare procedură birocratică ' V

i l                                                  ■■■

 • - Asistență pentru completarea^^ttM^elor

 • - Explicarea pașilor pentru rezolvarea problemei

 • - Asigurarea contactelor cu alte servicii

 • - îndrumarea cetățenilor pe parcursul etapelor birocratice

  Registratură (înregistrarea, 3. urmărirea și eliberarea

  documentelor


  Asigurarea accesului liber la 4. informația publică (include și aplicarea Legii 544/2001)


 • - Informarea privind actele necesare pentru rezolvarea problemei

 • - Verificarea actelor prezentate

 • - înregistrarea documentelor

 • - Eliberarea bonului de registratură cu specificarea termenului de eliberare a documentului

 • - Urmărirea traiectoriei documentelor

 • - Prevenirea și raportarea întârzierilor

 • - Colaborarea cu celelalte servicii pentru simplificarea procedurilor birocratice

 • - Eliberarea documentelor și avizelor

 • - Oferirea informațiilor publice (afișaj, buletin informativ anual care conține informațiile ce trebuie comunicate din oficiu, etc.)

 • - Publicarea buletinului informativ al primăriei

 • - Primirea și înregistrarea cererilor de informații publice

 • - Urmărirea rezolvării prin colaborare cu celelalte servicii

 • - Elaborarea răspunsului la cereri

 • - Transmiterea răspunsului în termen la solicitant

 • - Prevenirea întârzierii răspunsului prin urmărirea traiectoriei documentelor

 • - Raportarea situației aplicării legii

 • - Organizarea punctului de informare și documentare (PID)

 • - Asigurarea materialelor pentru informarea publicului:                     ------

Hotărârile Consiliului Local, \ Regulamente pentru comoditate

Lista serviciilor publice și (a j3^estat^jlo,£

Lista impozitelor și taxelor loiale' /p ~ Informații despre patrimonii Idealității - Realizarea Raportului ahual'privind,O activitatea Primăriei (include date despre starea economică și socială a comunității)

 • - Informații referitoare la activitatea Consiliului Local și Hotărâri ale Consiliului Local

 • - Afișarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

 • - Afișarea Hotărârilor Consiliului Local după aprobare

 • - Anunțarea datei și ordinii de zi a ședințelor

Asigurarea transparenței deciziei locale (52/2003)

Consiliului Local

 • - Anunțarea (afișaj, scrisori, ziar) a temelor de discuție pentru întâlnirile obștești

 • - Anunțarea temelor supuse consultării cetățenilor și organizarea acțiunilor de consultare (sondaj, întruniri publice) - Organizarea campaniilor publice pe teme propuse de cetățeni sau de Primărie - Colectarea propunerilor cetățenilor și transmiterea lor celui care a inițiat proiectul de hotărâre.

 • - Primirea și înregistrarea petițiilor

 • - Urmărirea rezolvării prin colaborare cu celelalte servicii

 • - Elaborarea răspunsului la petiții conform

. Aplicarea legii privind petițiile b‘ (OG 27/2002) și a legii nr. 233

atribuțiilor de serviciu

 • - Transmiterea răspunsului în termen, la solicitant

 • - Prevenirea întârzierii răspunsului prin urmărirea traiectoriei documentelor

 • - Raportarea situației aplicării legii, x\

.              ''x      \

•— - ■" ----- ț- -y                        -y-~

- Stabilirea orarului audiențelor în coîâbofaie

Organizarea programului de

7 audiențe a conducerii Primăriei (primar, viceprimari, secretar)

cu conducerea primăriei                -

 • - Aplicarea procedurii de audiențg^x^s?

 • - Urmărirea punerii în aplicare az soluțiilor identificate în audiențe prin colaborare cu celelalte servicii

 • - Raportarea rezultatelor audiențelor la conducerea Primăriei și cetățeni

  Realizarea materialelor

  8. informative pentru cetățeni și derularea campaniei publice


  q Operarea Telefonului Cetățeanului


 • - Elaborarea materialelor informative

 • - Elaborarea specificației tehnice pentru licitația de tipărire

 • - Distribuirea materialelor

 • - Planificarea și derularea campaniilor publice

 • - Colaborarea cu structurile asociative ale cetățenilor pentru derularea campaniilor publice

 • - Primirea și înregistrarea apelurilor

 • - Oferirea informațiilor telefonic sau ghidarea cetățeanului pentru rezolvarea problemei

 • - Colaborarea cu celelalte servicii pentru urmărirea rezolvării problemelor sesizate telefonic

 • - Elaborarea și transmiterea răspunsului în scris pentru problemele care necesită mai mult timp pentru rezolvare

 • - Raport periodic asupra modului de rezolvare a problemelor sesizate prin telefon

II.8 Porcedura privind atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de interes public local

Potrivit prevederilor Alt.3 din OG 63/2002, proiectele de hotărâri ale consiliului local, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce ap fosțjanâlizațe'§i avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană. -/             \

/ 7             Vi \

©C'Jkr ’

Capitolul III - Patrimoniul Municipiului Făgpraș^.^ -■

Bunurile mobile și immobile care aparțin domeniului public al Făgărașului, domeniul său privat precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial reprezintă patrimonial unității administrativ-teritoriale - Municipiul Făgăraș

 • III. 1 Bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea publică și proprietatea privată a Municipiului Făgăraș

Bunurile aflate în proprietatea publică alcătuiesc domeniul public al unității administrativ teritoriale - Municipiul Făgăraș. Celelalte bunuri aparținând Municipiului Făgăraș sunt proprietatea privată a acestuia, alcătuind domeniul privat al Municipiului Făgăraș.

Conform art 286 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, bunurile din domeniul public al municipiului se regăsesc în Anexa 4 a ordonanței de urgență menționată mai sus, după cum urmează:

 • 1. drumurile comunale, vicinale și străzile;

 • 2. piețele publice, comerciale, târgurile, oboarele și parcurile publice, precum și zonele de agrement;

 • 3. lacurile și plajele care nu sunt declarate de interes public național sau județean;

 • 4. rețelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, stațiile de tratare și epurare a apelor uzate, cu instalațiile, construcțiile și terenurile aferente;

 • 5. terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea consiliul local și primăria, precum și instituțiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile și altele asemenea;

 • 6. locuințele sociale;

 • 7. statuile și monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public național;

 • 8. bogățiile de interes public ale subsolului, dacă prin natura lor sau prin declarația legii nu sunt de interes public național;

 • 9. terenurile cu destinație forestieră, dacă nu fac parte diti domeniul privat al statului și dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a ^persoanelor juridice de drept privat;                                                                     \

 • 10. cimitirele orășenești și comunale;              >>              rt ’■

 • 11. porturile de agrement - terenurile pe care ^i^$^ate/sfccestea, cu drumurile de acces aferente, diguri, cheiuri, pereuri și alfe%ț^tru^\hidrotehnice destinate pentru acostarea navelor de agrement, de croaziem^^P^agâri sau a altor nave care efectuează un serviciu public de transport pasageri, inclusiv faleza aferentă - care nu sunt declarate de interes public național sau județean;

 • 12. ansamblurile și siturile istorice și arheologice care nu sunt declarate de interes public național sau județean;

 • 13. porturile fluviale civile - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri și alte construcții hidrotehnice pentru acostarea navelor și pentru alte activități din navigația civilă, bazine, acvatorii și șenale de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri și pereuri situate pe malul căilor navigabile, în afara incintelor portuare destinate activităților de navigație care nu sunt declarate de interes public național sau județean;

 • 14. digurile de apărare împotriva inundațiilor care nu sunt declarate de interes public național sau județean.

Actualizarea inventarului domeniului public al unităților administrativ-teritoriale se actualizează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Codului administrativ, conform art. 607 alin. 3. Conform art. 607 alin. 5, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 57/2019, se aprobă normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor.

Domeniul privat al Municipiului Făgăraș este alcătuit din bunuri mobile și imobile, altele decât cele din domeniul public, intrate în proprietate prin modalități prevăzute de lege. Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozițiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel.

 • III.2 Drepturi și obligații cu caracter patrimonial

Consiliul local are obligația de a administra domeniul public și domeniul privat de interes local. Bunurile din componența domeniului public pot fi utilizate de către toți membrii societății, în temeiul legii, în mod direct sau indirect - prin intermediul unor instituții publice ce le au în administrare.

Toate bunurile aparținând unității administrativ-teritoriale - Municipiul Făgăraș sunt supuse inventarierii anuale, raportul asupra situației gestionării bunurilor fiind prezentat anual Consiliului Local de către Primar.

Capitolul IV - Educație

 • IV. 1 Scurt istoric

  Cea mai veche instituție de învățământ secu: 9                                         >


fărașului este liceul "Radu Negru". La 13 septembrie 1869, prin efortmî^uto^ftjiH'transilvănean Ion Codru Drăgușanu, vice-comitele (subprefectul) județîhuidȘăgătaș, a fost înființată

"Școala capitală" (centrală), cu predare în limba română. Această scoală superioară ortodoxă a funcționat sub diferite denumiri, dar cea mai reprezentativă a rămas cea dată de cărturar. Drăgușanu însuși i-a dat numele legendar "Radu Negru".

De asemenea, Colegiul Național Doamna Stanca Făgăraș ocupă un loc aparte prin vechime și tradiție pedagogică, iar cea mai veche atestare documentară o constituie registrul matricol din anul 1877 al Școlii confesionale germane.

La momentul actual, în Făgăraș funcționează următoarele unități de învățământ: >

Nr crt

Denumirea unității școlare

PJ/AR

Adresa

Nr. clase

Nr. elevi

1

Colegiul Național „Radu Negru” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. Școlii, nr. 1

20

560

2

Școala Gimnazială nr. 1 Făgăraș

AR- Colegiul

National „Radu

Negru”

Făgăraș, str. Școlii, nr. 15

33

960

3

Colegiul Național „Doamna Stanca” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. D-na Stanca, nr. 14

37

902

4

Școala Gimnazială nr. 7 Făgăraș

AR - Colegiul National „Doamna Stanca”

Făgăraș, str. Dr. I. Șenchea, nr. 104B

9

182

5

Colegiul „Aurel Vijoli” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str.

Șoseaua Combinat uliii, nr./lL,

42

1085

6

Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș

PJ         /o/

\* \

£agăra§\t<

'iȘoseaui /> ( fcrtmwiflr

\18

a

170

7

Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria

AR -    Centru

Școlar     pentru

Educație Incluzivă Făgăraș

'Victoria, str.

Salcâmilor nr.2

10

65

8

Liceul Tehnologic „Dr. loan Șenchea”

PJ

Făgăraș,

28

806

Făgăraș

str. Vlad Țepeș, nr. 11B

9.

Liceul Teologic Ortodox      „Sf.

Constantin Brâncoveanu” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str.

Negoiu, nr. 6

18

421

10

Grădinița cu program prelungit „Mateiaș Brâncoveanu”

AR-      Liceul

Teologic      „Sf.

Constantin Brâncoveanu”

Făgăraș, str. N. Bălcescu, nr. 20

4

113

11

Școala Gimnazială „Ovid Densusianu” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. V.

Alecsandri , nr. 13

27

753

12

Școala Gimnazială nr. 4

AR-       Școala

Gimnaziala „Ovid Densusianu”

Făgăraș, str. Gh.

Doja, 52

12

224

13

Grădinița cu program normal „Bursucul”

AR - Școala Gimnaziala „Ovid Densusianu”

Făgăraș, str. Gh.

Doja, 52

2

45

14

Grădinița cu program prelungit „Albinuța” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str.

Câmpului,

8

250

15

Grădinița cu program săptămânal „Pinochio” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str.          1

Decembri e 1918

6

120

16

Grădinița cu program săptămânal „Pinochio

AR- Grădiniță cu program sapt.”Pinocho”

/£/

Fagaras, str.

'So șeaua Oombmat, ului, nr.3 \>

4

86

17

Grădinița cu program săptămânal „Pinochio”

AR-Gradinita j .cp program     \ \

sapt.”Pinochio” \

1 ' "0/    7 '

3;

I o/ •*7

77

18

Grădinița cu program prelungit „Prichindeii” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str.        I3

8

260 _

Decembri e

19

Grădinița cu program prelungit „Voinicelul” Făgăraș

PJ

Făgăraș, str.T. Vladimire seu, nr.8 (Cartier)

7

180

20

Clubul Copiilor Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. D-na Stanca, nr. 33A

10 cercu ri

90 grupe

1197

21

Clubul Sportiv Școlar Făgăraș

PJ

Făgăraș, str. Școlii, nr. 1

21 grupe

308

22

Clubul Sportiv Școlar de Transporturi

AR-      Clubul

Sportiv     Școlar

Făgăraș

Brașov, str.

Fundătura Hărmanul ui, nr. 12

4

grupe

42

23

Școala Postliceală Sanitară”Ecaterina Teodoroiu” Făgăraș       (învățământ

particular)

PJ

Particular

Str. Școlii, nr. 1,

5

136

24

Școala Postliceală ”F.E.G. Education ” Făgăraș

(învățământ particular)

PJ

Particular

Str.

Șoseaua Combinat ului, nr.3

4

120

Capitolul V - Partide politice, organizații neguvernamentale


V.l Partide politice

Principalele partide politice care activează în Făgăraș sunt:

 • 1 Partidul Național Liberal (PNL)

 • 2 . Partidul Social Democrat (PSD)

 • 3 . Partidul Mișcarea Populară (PMP)

 • 4 . Uniunea Salvați România (USR)

 • 5 Partidul Pro România

 • 6 Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS)

 • 7 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE)

 • 8 Uniunea Națională pentru Progresul României (UNPR) 9 Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR)

 • 10 Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR)

 • 11 Partidul România Mare (PRM)

 • 12 Partidul Ecologist Român (PER)

 • 13 Partidul Verde (PV)

 • V .3 Organizații neguvernamentale

Lista cu organizațiile neguvemamentală active în Făgăraș se regăsește pe site-ul Primăriei Municipiului Făgăraș la www.primaria-fagaras.ro

Capitolul VI - Activitate economică

In prezent, mediul de afaceri din Făgăraș este alcătuit cu preponderență din întreprinderi mici și mijlocii, generând peste 700 mii lei cifra de afaceri, întreprinderile din Țara Făgărașului contribuie cu 4,4% din cifra de afaceri generată de întreprinderile de la nivelul județului Brașov.

întreprinderile din Municipiul Făgăraș cumulează aproximativ 47% din cifra de afaceri și 57% din numărul de întreprinderi din Țara Făgărașului. Mai mult de jumătate din cifra de afaceri generată de mediul de afaceri din Mun. Făgăraș provine din industrie și construcții (52%), sector care concentrează și majoritatea firmelor fagărășene

Economia Municipiului Făgăraș a cunoscut o restructurare dramatică pe parcursul ultimelor decade, fapt ce a afectat în special sectorul de industrie al orașului. Astfel, între 1992 și 2011, numărul de locuri de muncă în industrie a scăzut de la peste 12 mii la puțin peste 3 mii de persoane. Cu toate acestea, numărul de salariați în industrie se păstrează încă peste cel din servicii și agricultură . v

Principalele ramuri industriale dezvoltare în Făgăraș erayf industr^chitjiic^, ce angaja 5.590 persoane și industria construcțiilor de mașini, ce angaja :â:S26^er$oane. Alte ramuri precum industria textilă și de confecții (566 sălârî^||:S‘^rtn^.istria alimentară (426 salariați) reprezentau de asemenea domenii de itei^^t^-rjiajoră în Făgăraș.

întreprinderile definitorii pentru economia făgărășeană eraîr^^z^ntate de Nitramonia, combinatul chimic al cărui număr de salariați în perioada comunistă a depășit 10.000 de persoane, și UPRUC CTC, fabrica de confecții metalice și subansamble sudate. Chiar și în urma restructurării și disponibilizărilor masive, aceste două companii încă se numără printre cei mai mari angajatori ai orașului. Nitroporos, una dintre companiile care a rezultat din reorganizarea Nitramonia, angaja la nivelul anului 2011, 544 de salariați, iar UPRUC CTR, 244 persoane.

 • VI . 1 Domenii economice cu potențial

Sub-sectoarele economice cu cel mai însemnat aport la cifra de afaceri generată local sunt comerțul și construcțiile. Acestea sunt însă și domeniile în care s-au înregistrat cele mai importante scăderi ale numărului de locuri de muncă pe parcursul ultimilor ani.

Au înregistrat creșteri importante, atât la nivelul cifrei de afaceri cât și al numărului de locuri de muncă industria de prelucrare a lemnului și silvicultura, industria extractivă, industria metalurgică, dar și serviciile din sfera turismului.

Domenii precum agricultura sau construcțiile metalice se remarcă printr-o creștere importantă a cifrei de afaceri, însoțită de scăderi ale numărului de locuri de muncă. Acest fapt indică o creștere a productivității muncii și, prin urmare, a competitivității acestor sectoare

Per total, economia orașului este una diversificată dar redusă ca volum, domeniile de declin sever din ultimii trei ani fiind cele care au manifestat o tendință similară și la nivel național (comerț, construcții, ș.a.)

Această restructurare economică a avut implicații profunde nu doar asupra domeniilor de angajare în Făgăraș, cât și asupra tipologiei angajatorilor populației active. Astfel, deși acum două decade, marea majoritate a populației active din Făgăraș era angajată în câteva întreprinderi foarte mari, în prezent aproape 2/3 din populația activă a orașului lucrează în întreprinderi sub 50 de salariați. Aceasta presupune un mediul de afaceri cu o importanță mult crescută a sectorului de IMMuri, și în special a întreprinderilor mici.

 • VI. 2.Infrastructura economică

Ca urmare a dezvoltării industriale din perioada comunistă, zîa sudu^'^jașului a fost dezvoltat o platformă industrială (peste 400 ha) a cărei șpbrafaja ri^alifează cu cea a întregului oraș. In urma restructurării activității uzinei Nittaih(jnia,^bprietatea asupra platformei industriale a fost spartă între mai mulți agenți;            care au

preluat fiecare părți din activele ramase neutilizate.

Deși pe platforma industrială se desfășoară încă activitate economică, acestea cuprind doar o parte infimă din suprafața și clădirile existente. Vizita pe platforma industrială a relevat un fond construit extins, în grade diferite de degradare și necesitând - în eventualitatea unor reconversii - investiții majore de amenajare și conectare la utilități. Terenul este neîngrijit, fiind în mare parte acoperit de vegetație, și necesită studii detaliate de specialitate pentru a stabili amploarea și tipul lucrărilor de decontaminare necesare.

Cea mai mare provocare însă constă în regimul de proprietate al terenurilor, platforma industrială fiind împărțită în parcele neuniforme și intercalate ale unor proprietari diferiți

Parcul industrial Nitroparc a fost înființat în 2004 prin HG nr. 256/2004 privind construirea unui Parc Industrial în cadrul fostei SC Uzina de Produse Speciale Făgăraș SA, fiind unul dintre cele 11 parcuri industriale din Regiunea Centru. Parcul ocupă o suprafață de 10 ha din platforma industrială, fiind poziționat la marginea de vest a acesteia, în vecinătatea liniei care delimitează teritoriul municipiului de cel al localității Hurez (comuna Beclean). Zona este deservită auto și pietonal de drumul județean DJ 104C. Accesul se poate face și pe calea ferată uzinală care leagă Parcul industrial de Gara Făgăraș. In interiorul platformei sunt drumuri de acces uzinale care fac legătura între instalații.

Pentru constituirea Parcului industrial Făgăraș s-a realizat transferul, cu titlu gratuit, al unor elemente de patrimoniu, inclusiv terenul aferent având suprafața de 100.178 m2, situat în municipiul Făgăraș, str. Extravilan nr. 1, județul Brașov, inițial proprietate privată a statului, din patrimoniul Societății Comerciale "Uzina de Produse Speciale Făgăraș’1 - S.A. în domeniul privat al municipiului Făgăraș.

S.C. NITROPARC S.R.L. are în portofoliu un număr de 11 clădiri dintre care nouă sunt programate pentru activități productive și sunt avute în vedere pentru racordarea la utilități iar două dintre ele sunt programate cu funcțiunea de depozitare. Suprafețele spațiilor productive puse la dispoziție sunt cuprinse între 1200 m2 și 80 m2

Capitolul VII - Asistența Socială

In ceea ce privește asistența socială, sub autoritatea municipalității se află Direcția de Asistență Socială Făgăraș.                    . \ A?1 X

Direcția de Asistență Socială Făgăraș ( D.A.S. Făgăraș.) estertnstî^țiă publică cu personalitate juridică, specializată în administrarea și acordarea*'beneficiilor de asistență socială, prestațiilor și a serviciilor sociale^ ' înființată m /subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, cu scopul de a asi^nra^iic^p^jholiticilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor          -persoanelor

cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunitățb&tfiă^intr-o stare de nevoie socială.

Direcția de Asistență Socială Făgăraș funcționează ca instituție publică de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Făgăraș, conform H.C.L. nr. 195/27.7.2018.

Instituția se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii:

Universalitatea - fiecare persoană are dreptul la asistență socială în condițiile prevăzute de lege;

Respectarea demnității umane - fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității;

Solidaritatea socială - comunitatea participă la sprijinirea persoanelor care nu își pot asigura nevoile sociale, pentru menținerea și întărirea coeziunii sociale;

Parteneriatul - autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile de drept public și privat, structurile asociative, precum și instituțiile de cult recunoscute de lege cooperează în vederea acordării serviciilor sociale;

Subsidiaritatea - în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervine colectivitatea locală și structurile ei asociative și complementar, statul;

Participarea beneficiarilor - beneficiarii măsurilor și acțiunilor de asistență socială contribuie activ la procesul de decizie și de acordare a acestora;

Transparența - asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale și locale față de cetățean, precum și stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

Nediscriminarea - accesul la drepturile de asistență socială se realizează fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politica, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop ori ca efect restrângerea folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

Egalitatea de șanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțiunile de protecție socială;

Focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistență socială și serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane și se acordă în funcție de veniturile și bunurile acestora.                         4't/^        \

Direcția de Asistență Socială Făgăraș are ca /obibcțAggg^ipaE de activitate înfăptuirea măsurilor de protecție și asistență socială p^iitr^protejarea persoanelor care din cauza unor motive de natură economică, fizica^ psî^^a^spcială nu au posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, de a-și dezvO^^rej^riile capacități și competențe pentru integrarea socială.

D.A.S. Făgăraș asigură în profil teritorial realizarea măsurilor de asistență socială prevăzute de lege în domeniul protecției copilului și familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror altor persoane aflate în nevoie sau în situații de marginalizare și excludere socială, desfașurându-și activitatea în conformitate cu prevederile Legii 292/2011 privind Asistența Socială din România și a altor norme legale specifice pe fiecare subdomeniu de activitate.

Asistența socială, componenta a sistemului național de protecție socială, cuprinde serviciile sociale acordate în vederea dezvoltării capacităților individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială.

PRINCIPALELE SERVICII SOCIALE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL D.A.S. Făgăraș sunt următoarele:

recuperare și reabilitare;

suport și asistentă pentru familiile și copiii aflați în dificultate;

educație informală extracurriculară pentru copii și adulți, în funcție de nevoia fiecărei categorii;

asistență și suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente;

sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea profesională; mediere socială;

consiliere psihologică si planning familial;

consiliere socială și juridică;

facilitarea imbunățirii condițiilor de viață și sprijinirea integrării persoanelor cu handicap;

orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie socială.

Misiunea Direcției de Asistență Socială Făgăraș constă în aplicarea la nivel local a politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, domiciliate sau cu reședința stabilită pe raza municipiului Făgăraș, prin acordarea beneficiilor sociale și/fu^i^'âreă^e servicii sociale care să răspundă nevoilor identificate. Scopul priotitaf-£ste|$e Vă menține funcționalitatea socială a persoanei în comunitate, unnărind pVev^^fegSi zitpigbaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții și '^nWăw4<mcluziunii sociale a acestora. îndeplinirea misiunii serviciului publicase faCte ^."respectarea legislației specifice administrației publice locale, precum și a legislației în domeniul propriu de activitate.

Structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială Făgăraș, în calitate de furnizor de servicii sociale cuprinde, în funcție de volumul, complexitatea și specificul activităților: servicii, birouri și compartimente.

Direcția de Asistență Socială Făgăraș este organizată astfel:

1. Director executiv;

2. Șef birou servicii, strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu asociațiile si fundațiile ;

2. a) Compartiment autoritate - tutelară, protecția copilului, intervenție în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri și prevenire marginalizare socială;

2. b) Compartiment financiar- contabilitate;

2. c) Compartiment juridic și informatizare;

2. d) Compartiment consiliere psihologică, planning familial, monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență și incluziune socială;

2. e) Centru de zi pentru persoane vârstnice;

2. f) Cantina de ajutor social;

2. g) Creșa de copii ° Mămăruța c’;

3. Șef birou asistență și prestații sociale;

3. a) Compartiment pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

3. b) Compartiment de evidență și plată beneficii de asistență socială;

3. c) Compartiment de asistență medicală, școlară și comunitară;

3. d) Compartiment comunicare, registratură, relații cu publicul și evaluare inițială.

Cap. VIII - Sănătate

Principala unitate sanitară care deservește atât municipiul Făgăraș cât și întreaga zonă, este Spitalul Municipal Făgăraș ”Dr. AureL Tulbure ” .

Spitalul Municipal " Dr.Aurel Tulbure" Fagaras este al doilea spital ca mărime din județul Brașov, înființai inca din anul 1895 pavilionul central fiind construit in anul                                                           ____             1977.

In cadrul unitatii se asigura asistenta medicala de urgenta.-specialitate, in specialități : medicale, chirurgicale, obstetrica-ginecolcgie^ji^iâtife \ pacientului internat, cat si in ambulatoriul /integrat'-/A afc \ spitalului.

Bolnavii internati beneficiază si de servicii de? recuperare^fe(fea!a, asistenta medicalapreventiva.                             \ v&O

Specialitățile care asigura linia de garda sunt urmatS^eîe^medicina interna, chirurgie generala, ATI, pediatrie, obstetrîâ^Secologie, CPU.

Unitatea cuprinde in sistemul organizatoric si funcțional : Spitalul si Ambulatoriul integrat, organizat in sistem pavilionar.

Structura organizatorica a spitalului se prezintă după cum urmeaza :

Aprobata prin Ordin MS nr.648/01.06.2010

Secții / compartimente cu paturi :

 • - Secția medicina interna (40 paturi) din care :

 • • comp.diabet zaharat, nutriție si boli metabolice ( 5 paturi)

 • - Comp, recuperare, medicina fizica si balneologie(20 paturi)

 • - Secția chirurgie generala (48 paturi), din care :

 • • comp.ortopedie si traumatologie (8 paturi)

 • - Secția pediatrie (25 paturi)

 • - Secția obstetrica - ginecologie (45 paturi), din care :

 • • comp, neonatologie (15 paturi)

 • - Comp, boli infectioase (20 paturi)

 • - Comp, dermatovenerologie (5 paturi)

 • - Secția ATI (15 paturi)

 • - Secția neurologie (35 paturi)

 • - Comp, cardiologie ( 20 paturi), din care :

 • • comp, terapie intensiva coronarieni (5 paturi)

 • - Centrul de hemodializa 9 aparate

 • - Compartiment de Primire Urgente (CPU)

TOTAL 273 paturi

 • - Spitalizare de zi hemodializa (9 paturi)

 • - Spitalizare de zi (32 paturi)

 • - Farmacie

 • - Sala de nașteri

 • - Bloc operator

 • - Cabinet planificare familiala

 • - Cabinet medicina muncii

 • - Laborator analize medicale

 • - Laborator radiologie si imagistica medicala                x ."CT

 • - Compartiment endoscopie digestiva                   /    

 • - Compartiment explorări funcționale                   / /

 • - Serviciul de anatomie patologica :                   |4H O /*

 • • comp, histopatologie

 • • comp, citologie

 • • prosectura

 • - Compartiment de prevenire si control al infecțiilor nozocomiale

 • - Centru de Sanatate Mintala (CSM)

 • • staționar de zi (10 locuri)

 • - Dispensar TBC

Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitățile :

 • - medicina interna

 • - cardiologie

 • - chirurgie generala

 • - urologie

 • - ortopedie si traumatologie

 • - pediatrie

 • - obstetrica - ginecologie

 • - neurologie

 • - ORL

 • - recuperare, medicina fizica si balneologie

 • - dermatovenerologie

 • - cabinet diabet zaharat, nutriție si boli metabolice

 • - aparat funcțional

Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul integrat.

Capitolul IX - Turism

 • IX. 1. Potențialul turistic al Municipiului Făgăraș

Identitatea locală de fagărășean se extinde asupra ținutului istoric Țara Făgărașului, incluzând localitățile de-a lungul Oltului și de la poalele munților Făgăraș.

Serviciile ce compun sub-sectorul turistic (servicii de cazare, alimentație, activități ale agențiilor specializate, etc.) se remarcă ca domeniu cu cel mai mare aport de noi locuri de muncă în perioada 2008-2011. Tendință este contrară celei înregistrate la nivel național, unde locurile de muncă din aceste dcmenii.au scăzut cu 18% în aceeași perioadă de timp. Acest fapt relevă potențialul de (hrestere al

18% în aceeași perioadă de timp. Acest fapt relevă potențialul de creștere activității economice din turism, precum și impactul efonurîlo^Fdfeuî^mîi ani de reabilitare a cetății și organizare de evenimente cultprale pentru' atragerea de vizitatori.                                                      \ A

Activitățile de promovare turistică s-au dezvoltat învsf^siafjfr:?u$imii ani, ____ —-------------1    ___+• „„i            nVmn


Activitățile de promovare turistica s-au dezvoltat m\sp^iai îi^uțtimn am, cu finanțare prin fonduri europene (Programul Operațional             PNDR, prin

inițiativele Grupurilor de Acțiune Locală din zonă), însă au vizăTîn cea mai mare parte zona rurală a Țării Făgărașului. De remarcat în acest sens proiectul

"Promovarea potențialului turistic, antropic și natural al Țării Făgărașului", implementat de Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă și Promovare a Turismului Țara Făgărașului. Materialele dezvoltate în cadrul proiectului sunt, fără îndoială, utile și reprezintă un real progres însă nu acoperă și obiectivele din Municipiul Făgăraș. Pe de altă parte, proiectul “Cetatea Făgărașului - Legendă Vie", implementat de către Primăria municipiului Făgăraș, a valorizat patrimoniul existent în centrul municipiului.

Informarea turistică se realizează în Municipiul Făgăraș prin Centrul de Informare Turistică din cadrul Casei de Cultură. Se resimte în special nevoia unei mai bune interacțiuni și cooperări între agenții economici activi în turism și servicii conexe, pentru dezvoltarea de pachete turistice complexe și atractive, bazate nu doar pe servicii de cazare și alimentație cât și tururi ghidate, activități de agrement, ș.a. Un astfel de demers este esențial pentru a crește vizibilitatea zonei precum și pentru a permite o mai mare durată de ședere și venituri mai mari din activitățile aferente

IX.2 Lăcașe de cult, obiective istorice, muzee, obiective turistice

In municipiul Făgăraș sunt clasate 27 monumente în lista monumentelor istorice elaborată de Ministerul Culturii și Cultelor6, printre care se regăsesc structuri de tip casă de secol XVIII, lăcașuri religioase de secol XVIII și două ansambluri urbane ( “Zona de nord a orașului” cu datare între secolele XIII-XX și ” Zona Morii”, cu datare sec XVIII- XIX. Având o importanță culturală deosebită (clasa A) sunt desemnate Cetatea Făgăraș și ansamblul acesteia (incinta interioară și bastionară, șanțul de apă), precum și Biserica “Sf. Nicolae” Brâncoveanu, Biserica reformată, Biserica Sfânta Treime, Mănăstirea Franciscană și Casa Inocențiu Micu Klein.

Acest patrimoniu este cu atât mai valoros cu cât este contextualizat în mediul

construit specific zonei. Astfel, conservarea parțială a țesutului tradițional de locuire (ansamblu de case, scuaruri, dependințe ale ansamblurilor religioase) din Făgăraș este esențială pentru menținerea și creșterea gradului de atractivitate-pentru aceste obiective - atât pentru rezidenti, cât si pentru vizitatori

/ /

 • 1. Cetatea Făgărașului

11 wiMJ

Cetatea Făgărașului este cel mai impunător monument d țtmutCluVtinid .dintre cele mai mari și mai bine păstrate din întreaga țară și chiar din EupopdbU^Ț\.v

Complexul feudal fortificat de la Făgăraș , a cărui construcție a început la sfârșitul secolului al XlV-lea și se continuă, prin adăugiri succesive, până la mijlocul secolului al XVII-lea, a fost precedat de o fortificație din lemn, înconjurată cu un sunt și val de pământ, atestata arheologic pentru secolul al XH-lea. Aceasta fortificație, dovada existenței unei organizări politico-militare autohtone voievodale timpurii în Tara Făgărașului, a fost distrusă pe la mijlocul secolului al XIIHea, în urma unui puternic incendiu, după cum atestă vestigiile scoase la iveală prin săpăturile arheologice care au însoțit lucrările de restaurare.

In secolul al XV-lea cetatea din piatră și cărămidă de la Făgăraș este atestata că cetate militară de apărare, cu patru turnuri bastionare la colțuri și un turn de avanpost pe latura de est.

In prima jumătate a secolului al XVI-lea, între anii 1S28-1S41, Ștefan Mailat, stăpânul domeniului feudal al Făgărașului, apoi voievod al Transilvaniei, transforma cetatea militară de apărare într-un castel feudal fortificat inatacabil; concomitent, construiește o nouă incinta și transformă turnul de est în turn al porții cetății exterioare. în dreapta porții, zidul estic poarta stemele nobiliare -sculptate în piatră -a lui Ștefan Mailat și a soției sale.

Reședința a principilor Transilvaniei, complexul feudal fortificat de la Făgăraș și-a definit forma și proporțiile actuale în ultima parte a secolului al XVI-lea și în prima jumătate a secolului al XVII-lea. Importante lucrări sunt întreprinse în vremea principilor Balthazar Bathory (1S89-1S94), Gabriel Bethlen (1613-1629) și Gheorghe Rackoczi I (1631-1643).

Astfel, Gabriel Bethlen a adus arhitecți italieni care au imprimat construcției estetica Renașterii - motive florale și blazoane, stucaturi, loggii deschise în arcuri; concomitent, la colțurile cetății se construiesc cele patru bastioane - cazemata în stil italian.

In timpul lui Gheorghe Rackoczi I, au fost dublate, prin interior, zidurile exterioare de pe latura de nord și de sud, iar în spațiile create a fost aplicată umplutură de pământ, realizându-se o rezistență de 8 m grosime. Se construiește acum clădirea corpului de gardă pe latura de est, iar șanțul de apărare din jurul cetății este lărgit, adâncit și umplut cu apă din Olt, devenind astfel un adevărat lac.

In urma acestor lucrări, Cetatea Făgărașului - centrul politico-administrativ al marelui domeniu al Făgărașului - a devenit un impunător ansamblu medieval. Adaptările și adăugirile de construcții la care este supusă cetatea vor culmina, în secolul al XVII-lea, cu transformarea sa într-o fastuoasă reședința princiară, aceasta fiind perioada de apogeu a istoriei acestui maiestuos monument.

 • 2. Biserica Sfanțul Nicolae,

Biserica Sf. Nicolae, construită între anii 1697-16% '-de'AsCohstantin Brancoveanu împreuna cu soția sa Doamna Marica, este cel n^i^^l^ăc&s de cult din municipiu, fiind declarata monument de arhitectura. Picturafc.Șiâ hȚt®ri(br (opera pictorului Preda Zugravul din Câmpulung), picturile murale^ scuJpWâyhșii, care poarta stema Țării Românești, precum și sculpturile în piatra^leMere'strelor sunt adevărate opere de artă realizate în stil brâncovenesc.              <      '''

De remarcat este faptul că o mare parte din monumentele realizate de meșterii satelor fâgărașene conțin elemente inspirate din sculpturile acestei biserici.

 • 3. Biserica Sfânta Treime

In 1782 se începe construcția bisericii și a școlii de pe lângă aceasta. Biserica a fost terminată în 1783, iar turnul acesteia în 1791. Biserica este păstrătoarea unor valori artistice dintre care doua icoane pictate în ulei din 1725 de Erei Bucur. Existenta bisericii a fost foarte mult legată de negustorii români din Făgăraș, care au susținut-o cu fonduri, dar si de unii intelectuali, inițiatori ai proiectului de înființare la Făgăraș a unei instituții școlare românești; aceasta școala, înființatăî în 1869, a funcționat pe langa biserica doar pana in 1873.

 • 4. Biserica Catolică si Mănăstirea franciscană

Biserica catolică și mănăstirea au fost construite de ordinul franciscan în anul 1737. Din anul 1747 a funcționat aici și o școală, dar incendiul din 1760 a distrus tot, biserica, mănăstirea și școala. Forma actuală a căpătat-o în urma reconstrucției din 1761. Din biserca veche s-a mai păstrat altarul principal, al cărui curiozitate este că partea centrală este rabatabilă. Statuile de mărime naturală sunt din lemn aurit, ca și statuia Sf. Mihail de pe acoperișul amvonului. Orga cu 18 registre a fost construită în 1895. Pereții sălii de mese erau decorați cu fresce, din care se mai vede una singură. In curtea mănăstirii există 2 ceasuri solare care indică ora de la 8 la 3 d.m.

 • 5. Biserica Evanghelică

Biserica Evanghelică este poziționată în Piața Republicii.Actuala biserică a fost ridicată în anii 1842-1843 după ce edificiile anterioare au fost distruse rând pe rând.

Monumentul este conceput în stil neoclasic din punct de vedere arhitectural și găzduiește asemeni multor biserici din zonă, o orgă veche.

Două pietre funerare aduc mărturii despre existența la Făgăraș, în prima jumătate a secolului XX, a unor bresle ale rotarilor și a pietrarilor, o a treia fiind construită în memoria unui farmacist. Inițiativa construrii bisericii^ aparține lui Andreas Wellmann, participant la revoluția burghezo-democraticăTie J84ăXf849.

Adevăratul ctitor, sub aspectul contribuției materiale^A-este‘'\îns| »Cari Brukenthal.                                                       I \                  '

După ce în anul 1753 a ars vechea biserică, în locul ei aV£a să^eJidfcemn alt edificiu de cărămidă.Aici s-a descoperit ulterior o valoroasă Bibffe Tipărită în limba germană în anul 1544, păstrată și astăzi

 • 6. Biserica Reformată

Biserica a fost construită între anii 1712 și 1715, după ce o biserică mai veche, aflată pe teritoriul actualului centru al municipiului, fusese distrusă. La intrarea in biserica se găsesc două valoroase coloane provenite de la vechiul edificiu de cult. In interior se găsesc un amvon cu o frumoasă decorație sculptată în piatră și o orgă veche.

 • 7. Statuile Doamna Stanca si Badea Cârțan

Făgărașul păstrează cu mândrie două statui ce se numără printre atracțiile principale ale orașului: statuia Doamnei Stanca și a lui Badea Cârțan. Prima dintre ele, reprezentând-o pe soția lui Mihai Viteazul, a fost ridicată la propunerea lui Nicolae lorga (1938)

Statuia lui Badea Cartan amintește de ciobanul din Cârâțisoara (pe numele său real Gheorghe Cârțan) care a militat pentru independența românilor transilvani.

Capitol X - Evenimente Culturale

 • X. 1. Festivalul Cetelor din Țara Făgărașului

Ceata de Feciori este considerat cel mai vechi și bine păstrat obicei din zona noastră.

Ceata se formează la S fânul Nicolae si se destramă în ziua de Sf. loan când are loc , în Făgăraș, Festivalul Cetelor din Țara Făgărașului. Evenimentul debutează în Catedrala Sf. loan Botezătorul, unde toate cetele din Țara Făgărașului participă la slujba de hram a acestei biserici. Imediat ce preoții încheie slujba, feciorii și fetele îmbrăcați în straie populare interpretează colinda specifică satului din care provin.

După ce toți cctașii au colindat, străzile Făgărașului sunt cele care găzduiesc minunata paradă a cetelor prezente la festival.


X.2 Festivalul Cultural ArtFestin Făgăraș

Evenimentul are loc la începutul lunii august și pe p           #eL zile,

rs- w     ...    ...           .     ....                   \  • SQ\

fagarașemi și turiștii au parte de proiecții de scurt și lung metraprgț^ș db teatru, concerte, dezbateri, expoziții, parade, concursuri și activități în aer liber.

X.3. Zilele Cetății Făgărașului

Zilele Cetății Făgărașului este cel mai important festival care se desfășoară în municipiu. Festivalul are loc annual, la mijlocul lunii august, în aer liber pe parcursul a patru zile. Făgărașenii și turiștii au parte de concerte, parade, meșteșugari, precum și terase cu mâncăruri tradiționale,