Hotărârea nr. 1/2020

HOTĂRÂREA nr. 1 Din data de 8 Ianuarie 2020 - privind utilizarea sumei de 2.000.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2019 pentru acoperirea golurilor de casă

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


• , .^1              JUDtl UL UKAȘUV

\j33J CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ J^L

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 3Î3, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr. 1

Din data de 8 Ianuarie 2020

  • - privind utilizarea sumei de 2.000.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2019 pentru acoperirea golurilor de casă

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință extraordinară,

Avînd în vedere:

  • - Proiectul de hotărâre,

  • - Raportul de specialitate nr. 2/06.01.2020 privind utilizarea sumei de 2.000.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2019 pentru acoperirea golurilor de casă,

  • - Prevederile art. 58 si art. 70 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată,

  • - Anexa 1 cap. III punctul 2 al Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3799/24.12.2019 pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019 aprobate prin O.M.F.P. nr. 3751/17.12.2019, în care se prevede ca termenul de aprobare să fie de 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2020,

  • - în conformitate cu art. art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a), art. 139, art. 197, art.198 alin. (1) și (2) respectiv art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă utilizarea sumei de 2.000.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2019, pentru acoperirea golurilor de casă, provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare și dezvoltare pentru anul 2020.

Art.2. Inițiatorul proiectului, semnatarii raportului de specialitate iși asumă responsabilitatea pentru veridicitatea, autenticitatea, realitatea stabilirii sumelor supuse aprobării.                   _________

Art.3. Cu ducerea la înuepiinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Buget Finanțe, Biroul Economic Financiar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIER        F f SECRETARUL GENERAI/Al. MUNICIPIULUI

z z

Cârlan/Anca                    A.-            Laura Elena Giunca "i /

Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru,___abținere,___împotrivă

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți - 13

Se comunică:

Instituției Prefectului Brașov

Direcției Generală Regională a Fianațelor Publice Brașov

Serviciului Trezorerie Făgăraș

Primarului Municipiului Făgăraș

Secretarului Municipiului

Direcției Buget Finanțe

Colecție

- Afișare

Dosar de ședință

Cod: F-50