Proces verbal din 31.10.2019

PV 31.10.2019 - SEDINTA ORDINARA

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV

:

CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 31 OCTOMBRIE 2019, in ședința ORDINARA a Consiliului Local Fagaras, ședința convocata in conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc in sala de ședințe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele 18:00.

Domnul președinte de sedinta-Biza Radu Stelian: anunța ca ședința este legal constituita, fiind prezenti 17 consilieri si 2 absenti: dl.Ointea Cornel si dl.Popa Ovidiu.

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe, dl.viceprimar-Valentin Ciont, d-na secretar general - Laura Elena Giunca, dl. Dan Ludu-Dir.Buget-Finante, din partea S.C.Ecoterm S.AFagaras- dl. Iulian Burghis - administrator public si dl.Ciprian Tetiu.

Domnul presedinte:Prezinta procesul-verbal al ședinței ORDINARE al Consiliului Local Fagaras din data de 26 SEPTEMBRIE 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune la vot si se aproba in unanimitate (17 consilieri prezenti).

Domnul președinte: Prezintă si supune spre aprobare ordinea de zi, după cum urmeaza:

 • 1 .Proiect de hotărâre privind execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul III 2019 la data de 30.09.2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

 • 2 .Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

3-Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

 • 4 .Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

 • 5 .Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului Țării Făgărașului "Vaier Literat" Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

 • 6 .Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei, a statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare al Casei Municipale de Cultură Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

7-Proiect de hotarare privind aprobarea înființării Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activitățile de producere, de transport, distribuție și furnizare a energiei termice , aprobarea Studiului de oportunitate , aprobarea Caietului de sarcini și a Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activitățile de producere, de transport, distribuție și furnizare a energiei termice , precum și a formei de gestiune.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

8,Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în Municipiul Făgăraș din categoria 1 în categoria Vl.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

 • 9 .Proiect de hotarare privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de membru la constituirea "ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI", aprobarea actului constitutiv și a statutului "ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

 • 10 . Proiect de hotarare privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de acordare a acestora, conform prevederilor cap.II din O.G.nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

 • 11 .Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata taxei folosință clădiri și teren pentru clădirea utilizată de Asociația Foștilor Deținuți Politici Brașov - subfiliala Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

 • 12 .Proiect de hotarare privind aprobarea ca oportună și de interes public local, achiziționarea imobilului - apartament 4 (patru) camere, înscris în CF 106402-C1-U2 Făgăraș, proprietatea d- nei Trif Claudia, situat în Făgăraș, str. Podului, nr.i, ap.2, imobil ce va avea destinația de "locuință socială”.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

13-Proiect de hotarare privind aprobarea, ca oportună, a concesionării prin licitație publică deschisă a imobilului teren - domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, în suprafață de 7.500 mp din suprafața totală de 18.867 mP> înscrisă în CF nr. 105393 Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

 • 14 .Proiect de hotarare privind solicitarea trecerii din domeniul public al Județului Brașov în domeniul public al Municipiului Făgăraș, a imobilului teren și construcții, situat în Făgăraș, str.Hurezului, nr.l, în suprafață de 5.714 mp, edificat cu construcțiile Cl, C2, C3, și C4, înscris în CF.nr..104236 Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

 • 15 .Proiect de hotarare privind transmiterea din domeniul public al Municipiului Făgăraș în domeniul public al Consiliului Județean Brașov, a imobilului teren în suprafață de 1.500 mp, imobil înscris în CF.nr.106337 Făgăraș, situat în Făgăraș, str.Parcului, in vederea accesării de fonduri nerambursabile pentru construirea unor case de tip familial.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

 • 16 .Proiect de hotarare privind prima înscriere a imobilului "Strada Anton Pann", imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 4.112 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului "Strada Anton Pann"și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

ly.Proiect de hotarare privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, blocurile A, B, C, D, E și F.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

 • 18. Proiect de hotarare privind declararea de utilitate publică a spațiilor în suprafață de 270,69 mp, din suprafața totală de 2.997 mP, a imobilului situat în Făgăraș, str.Republicii, nr.6, aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgărașului.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

 • 19. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii de stradă pentru

artera nou creată din Șoseaua Combinatului, Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

 • 20. Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în calitate de apelant reclamant, în Dosar nr.4034/226/2017, aflat pe rolul Curții de Apel Brașov.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

 • 21. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea anexei nr.l la H.C.L. nr. 81/24.042019 - privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2019 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

 • 22. Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință ( NOIEMBRIE 2019).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

Domnul președinte:”Mai avem 5 proiecte de hotarari la „Suplimentare” pentru care s-au desfasurat toate cele 6 comisii de specialitate ale Consiliului Local Fagaras, astazi, inainte de ședința ordinara, unde au primit aviz favorabil.

Așadar, avem următoarele proiecte de hotarari la punctul „Suplimentare:”

 • i. Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună și de interes public local, achiziționarea imobilului - teren intravilan, în suprafață de 3.687 mp, înscris în CF.nr.101405 Făgăraș, proprietatea S.C. CONCEFA S.A. Sibiu, situat în Făgăraș, Str.Plopului, imobil ce are destinația de "curți construcții".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

 • 2. Proiect de hotărâre privind realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul Parc Regina Maria - domeniu public, situate în Făgăraș, Șos.Combinatului, nr.iA, în suprafață de 29.776 mp, înscris în CF.nr.106338 Făgăraș, respectiv rectificarea imobilului teren de la 29.776 mp, cât este înscris în cartea funciară, la 34.242 mp realitatea din teren.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

 • 3. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraș, realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren situate în Făgăraș - zonă bază sportivă/agrement Parc Regina Maria, în suprafață de 25.391 mp, înscris în CF.nr.106476 Făgăraș și actualizarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

 • 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din dimeniul public al Județului Brașov, in domeniul public al Municipiului Fagaras, a imobilului teren in suprafața de 21.614 mp din suprafața totala de 45.662 mp si imobilul construcție C4 - Sala de sport, in suprafața de 591 mp, situate in Fagaras, Sos.Combinatului, nr.1, înscrise in CF.nr.100808 Fagaras, ca fiind de uz si interes public local.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

 • 5. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de inventariere pentru preluarea-predarea bunurilor de la S.C.ECOTERM S.A.- in faliment.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti).

Se trece la discutarea ordinii de zi.

(Intre timp, a ieșit din sala dl.Stengel Norbert, fiind prezenti 16 consilieri locali).

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul III 2019 la data de 30.09.2019.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.252/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019.”

Domnul Poparad:” La unul din capitolele proiectului de hotarare, vreau sa va întreb daca ati depus proiecte? Este vorba de implementare proiecte?”

Domnul primar:” Nu. Este vorba de plata. Nu am făcut toate plățile si am discutat luvrul acesta si cu consultantul ca atunci când proiectele sunt semnate, noi sa le facem plata pentru consultanta respectiva. Plata trebuie sa o facem ca ulterior sa facem cererea de plata, semnam contractele.”

Domnul Poparad:” Sa inteleg ca este vorba de o firma care face consultanta?”

Domnul primar:”Este aceeași firma care a făcut si planul de mobilitate.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.253/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.254/31.10.2019.

(Intre timp, a revenit in sala dl.Stengel Norbert, fiind prezenti 17 consilieri locali).

Domnul președinte: Prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.255/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului Țării Făgărașului "Vaier Literat" Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.256/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei, a statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare al Casei Municipale de Cultură Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.257/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea înființării Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activitățile de producere, de transport, distribuție și furnizare a energiei termice , aprobarea Studiului de oportunitate , aprobarea Caietului de sarcini și a Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activitățile de producere, de transport, distribuție și furnizare a energiei termice , precum și a formei de gestiune.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 16 voturi pentru si o abținere:dl.Motoc Alexandru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.258/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în Municipiul Făgăraș din categoria 1 în categoria Vi.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.259/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de membru la constituirea "ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI", aprobarea actului constitutiv și a statutului "ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.260/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de acordare a acestora, conform prevederilor cap.II din O.G.nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.261/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata taxei folosință clădiri și teren pentru clădirea utilizată de Asociația Foștilor Deținuți Politici Brașov - subfiliala Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 16 voturi pentru si o abtinere:dl.Motoc Alexandru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.262/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea ca oportună și de interes public local, achiziționarea imobilului -apartament 4 (patru) camere, înscris în CF 106402-C1-U2 Făgăraș, proprietatea d- nei Trif Claudia, situat în Făgăraș, str. Podului, nr.i, ap.2, imobil ce va avea destinația de "locuință socială”.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si 2 abțineri: d-na Carlan Anca si dl.Motoc Alexandru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.263/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea, ca oportună, a concesionării prin licitație publică deschisă a imobilului teren - domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, în suprafață de 7.500 mp din suprafața totală de 18.867 mP, înscrisă în CF nr. 105393 Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru si 3 abțineri: dl. Bobes Mircea, dLMotoc Alexandru si dl.Poparad Cosmin si dl. (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.264/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind solicitarea trecerii din domeniul public al Județului Brașov în domeniul public al Municipiului Făgăraș, a imobilului teren și construcții, situat în Făgăraș, str.Hurezului, nr.i, în suprafață de 5.714 mp, edificat cu construcțiile Cl, C2, C3, și C4, înscris în CF.nr..104236 Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.265/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind transmiterea din domeniul public al Municipiului Făgăraș în domeniul public al Consiliului Județean Brașov, a imobilului teren în suprafață de 1.500 mp, imobil înscris în CF.nr.106337 Făgăraș, situat în Făgăraș, str.Parcului, in vederea accesării de fonduri nerambursabile pentru construirea unor case de tip familial.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.266/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind prima înscriere a imobilului "Strada Anton Pann", imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 4.112 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului "Strada Anton Pann"și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.267/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, blocurile A, B, C, D, E și F.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.268/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind declararea de utilitate publică a spațiilor în suprafață de 270,69 mp, din suprafața totală de 2.997 mP, a imobilului situat în Făgăraș, str.Republicii, nr.6, aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgărașului.”

Domnul primar:” Noi avem o cerere de finanțare pentru un proiect integrat, modernizarea Casei Municipale de Cultura Fagaras si a Parcului „Regina Maria”. Este un proiect in valoare de 5 mil.euro. In ghidul solicitantului se spune explicit ca aceasta finanțare se acorda doar pentru activitati culturale daca vorbim de Casa Municipalade Cultura Fagaras. Am avut discuții cu reprezentantul firmei, dl.Szasz Alexandru care are in incinta Casei Municipale de Cultura Fagaras o tipografie. A inteles situația, i-am spus ca va veni momentul când va trebui sa-si mute activitatea de acolo. Mi-a transmis ca a găsit locația unde sa-si mute activitatea. Am avut apoi discuții cu cei de la Serviciul Public de Evidenta a Populației Fagaras si mi-au spus ca sunt dispusi sa-si mute activitatea daca găsim un spațiu. Eu cred ca nu e momentul sa punem in pericol aceasta finanțare doar pentru simplul fapt ca cineva nu-si muta activitatea de acolo. Avem si un exemplu concret: am avut un proiect european la Colegiul National „Doamna Stanca”Fagaras, nu am știut ca este un chioșc acolo in interior. Au venit evaluatorii, au cumpărat ceva , au luat bonul de la casa de marcat de acolo, au văzut ca acolo este o alta activitate decât activitate educaționala si am extins proiectul. Am făcut evaluare unde sa mutam acest Serviciu Public de Evidenta a Populației Fagaras, iar din evaluarea mea, am determinat ca spatiile corespunzătoare pentru a muta aceasta activitate sunt spatiile pe care le avem in proprietatea Municipiului Fagaras, pe str.Republicii, nr.6, unde funcționează Fundația „Negru Vodă”, unde funcționează o societate privata si unde are un contract de închiriere un partid politic. Am discutat cu fiecare reprezentant in parte acum 2 sau 3 luni de zile, le-am explicat situația si le-am spus ca va veni momentul când noi ca trebui sa facem aceasta relocare a Serviciului Public de Evidenta a Populației Fagaras. Pentru Fundația „Negru Vodă”, am discutat toate astea si in comisiile de specialitate ale consiliului local, am propus ca activitatea dânsilor sa se mute la Casa Municipalade Cultura Fagaras intr-un spațiu unde este acum Starea Civila. Sunt cateva elemente care ar împiedica acest lucru, dar sper sa le rezolve si, depinde si de dânșii. Cu reprezentantul partidului politic respective am spus ca atunci când vom avea un spațiu, vom adopta o hotarare de consiliu local si vom aloca spațiu pentru acest partid politic, iar pentru societatea private nu avem nicio obligație sa găsim noi un spațiu pentru a se muta. Ni s-a cerut si am spus ca daca avem cumva un spațiu, vom discuta in consiliul local, vom scoate la licitație spațiul si vom pune la dispoziție un spațiu. Când vin evaluatorii pe teren, noi trebuie sa demonstram ca activitatile de acolo vor fi mutate.Unul din aceste documente este aceasta hotarare de consiliul local din aceasta seara si alt document va fi declarația mea pe propria răspundere ca acest Serviciu Public de Evidenta a Populației Fagaras se va muta. Am avut aceeași speța si la Spitalul Municipal „Dr.Aurel Tulbure”Fagaras. Pediatria funcționează in clădirea veche. Noi avem cerere de finanțare si am si semnat acel contract de finanțare de 2.300.000 euro pentru înființarea unui Ambulatoriu si modernizarea insfrastructurii. Când au venit evaluatorii pe teren, le-am aratat ordinul de începere, contractul cu firma care lucrează la Pediatrie si organizarea de șantier. Am dat acea declarație pe proprie răspundere pentru ca eram sigur ca se va intampla acest lucru si am semnat contractul, iar in aceasta perioada lucram la achiziția constructorului si implementarea proiectului. Toate aceste lucruri se vor face in paralel, se va finaliza Pediatria si vom intra si vom moderniza clădirea veche.

Așadar, si in acest caz de astazi, după ce vom adopta aceasta hotarare de consiliul local, urmeaza sa amenajam spațiul corespunzător, iar când evaluatorii vin in teren, sa le aratam lucruri reale. Altfel, ca finanțarea sa nu fie pusa in pericol, noi va trebui sa inchiriem spațiul undeva in oraș, ceea ce nu cred ca este corect din punct de vedere economic si moral ca noi avand spatiile noastre, sa nu alegem aceasta varianta. Decizia este a dumneavoastră.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru si 4 abțineri: dl. Ciont Valentin, dl.Motoc Alexandru, dl.Negrila Ion si dl.Poparad Cosmin si dl. (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.269/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii de stradă pentru artera nou creată din Șoseaua

Combinatului, Făgăraș.”

Domnul prsedinte:” In cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local s-a optat pentru denumirea străzii de „Racoviței”. “

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), ramanand deocamdată la nivel de proiect.

Domnul președinte: Prezintă punctul 20 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș în calitate de apelant reclamant, în Dosar nr.4034/226/2017, aflat pe rolul Curții de Apel Brașov.”

Domnul Poparad:” Termenul de apel este de 14.10.2019 din cate observ. S-a făcut recurs in termen sau votam ceva ce s-a intamplat deja? E-mailul a fost trimis in data de 02.10.2019.”

Domnul primar:” Nu am avut ședința de consiliul local pana acum de atunci. Legea s-a schimbat. Indiferent ca este sau nu Compartiment Juridic in primărie, toate contractele cu avocat trebuie aprobate de către Consiliul localțnume avocat, sume si nr,dosar respectiv). Lucrul acesta ni s-a impus in urma controlului Curții de Conturi Brașov. Un termen poate fi la începutul unei luni, dar noi avem plen la sfârșitul lunii. Nu avem cum sa facem ședința de indata sau de fiecare data când avem o situație de acest gen.Ni s-a spus ca nu este nicio problema. Important este ca inainte de semnarea contractului, consiliul local sa-si dea acceptul. Daca am primit de exemplu, acest email la începutul acestei luni, noi n-am avut ședința de consiliul local pana astazi, 31 octombrie a.c. si de aceea se discuta acum in consiliul local.Acest cas este un proces de recuperare a unor sume din rapoartele Curții de Conturi Brașov pentru firma menționata in proiectul de hotarare. Nu cred ca ne permitem ca noi sa nu ne aparam in acest proces.”

Domnul Poparad:”Am inteles, insa sentința a fost data in data de 11.06.2019, Așadar, sunt 4 luni de zile in care se putea face acest lucru. Era timp suficient pentru a se face acest demers in timp util si rog sa se consemneze lucrul acesta.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru si 3 abțineri: d-na Carlan Anca, dl.Motoc Alexandru, si dl.Poparad Cosmin (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.270/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 21 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea și completarea anexei nr.l la H.C.L. nr. 81/24.04.2019 - privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI

ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2019 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2019.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.271/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 22 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (NOIEMBRIE 2019).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 16 voturi pentru si o abținere: dl. Bobes Mircea (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.272/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de la „Suplimentare”:” Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună și de interes public local, achiziționarea imobilului -teren intravilan, în suprafață de 3.687 mp, înscris în CF.nr.101405 Făgăraș, proprietatea S.C. CONCEFA S.A. Sibiu, situat în Făgăraș, Str.Plopului, imobil ce are destinația de "curți construcții".

Doamna secretar general:” Trebuie sa stabiliti destinația imobilului teren.”

Domnul primar: Propun sa fie parc de agrement.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu propunerea domnului primar si se aproba cu 16 voturi pentru si o abținere: dl. Motoc Alexandru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.273/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de la „Suplimentare”:” Proiect de hotărâre privind realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul Parc Regina Maria - domeniu public, situate în Făgăraș, Șos.Combinatului, nr.iA, în suprafață de 29.776 mp, înscris în CF.nr.106338 Făgăraș, respectiv rectificarea imobilului teren de la 29.776 mp, cât este înscris în cartea funciară, la 34.242 mp realitatea din teren.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.274/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 3 de la „Suplimentare”:” Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraș, realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren situate în Făgăraș - zonă bază sportivă/agrement Parc Regina Maria, în suprafață de 25.391 mp, înscris în CF.nr.106476

Făgăraș și actualizarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.275/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 4 de la „Suplimentare”:” Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din dimeniul public al Județului Brașov, in domeniul public al Municipiului Fagaras, a imobilului teren in suprafața de 21.614 mp din suprafața totala de 45.662 mp si imobilul construcție C4 - Sala de sport, in suprafața de 591 mp, situate in Fagaras, Sos.Combinatului, nr.l, înscrise in CF.nr.100808 Fagaras, ca fiind de uz si interes public local.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.276/31.10.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 5 de la „Suplimentare”:” Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de inventariere pentru preluarea-predarea bunurilor de la S.C.ECOTERM S.A.- in faliment.”

Domnul președinte:”La acest proiect de hotarare este necesar vor secret. Daca aveți propuneri?”

Se fac următoarele propuneri:

Comisia de inventariere pentru preluarea- predarea bunurilor de la S.C. Ecoterm S.A.Făgăraș - în faliment și pentru desfășurarea continuă a activității de termie cu următoarea structură:

- 5 reprezentanți ai Consiliului Local după cum urmează:

 • 1. dl.Poparad Ghe.Cosmin

 • 2. dl.Negrilă Ion

 • 3. dl.Malene Petru

 • 4. dl.Lascu Iulian

 • 5. dl.Bobeș Mircea

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Domnul Bogdan-presedinte comisie de validare:” In urma votului secret, avem:

 • 1. dl.Poparad Ghe.Cosmin = 15 voturi pentru si 2 impotriva (17 consilieri prezenti)

 • 2. dl.Negrilă Ion = 16 voturi pentru si 1 impotriva (17 consilieri prezenti)

 • 3. dl.Malene Petru = 16 voturi pentru si 1 impotriva (17 consilieri prezenti)

 • 4. dl.Lascu Iulian =16 voturi pentru si 1 impotriva (17 consilieri prezenti)

 • 5. dl.Bobeș Mircea = 15 voturi pentru si 2 impotriva (17 consilieri prezenti)

(Intre timp, au ieșit din sala dl.Ciont Valentin si dl.Negrilă Ion, fiind prezenti 15 consilieri).

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.277/31.10.2019.

Domnul Poparad:”Am doua intrebari la „Interpelări”. Prima. In ce situație sunteti cu proiectul de reabilitare a str Doamna Stanca? Ne-ati anuntat ca de la data de 1 septembrie a.c. se incep lucrările, iar pana acum nu s-a făcut nimic in acest sens.”

Domnul primar:” Mulțumesc de intrebare! In urma unei reclamatii făcute de către 6 persoane, locuitori ai străzii Doamna Stanca, am solicitat sa ne trimită reclamatia. Reclamatia este făcută la Prefectura Brașov, la Ministerul Mediului, la Agenția de Mediu, la Consiliul Județean Brașov si la Politia Județeană Brașov. In urma acelei reclamatii, a trebuit sa refacem memoriul, sa demonstram unde ducem cea mai mica crenduta, cum desființam spațiul verde cel care nu exista si asa cum spuneau si cei de la Garda de Mediu, trebuie sa facem acel aviz in asa fel incat sa nu mai existe o reclamatie ulterior. Noi a trebuit sa realizam proiectul la Agenția de Mediu, am introdus suplimentar in proiect, rețeaua de colectare a apelor pluviale. Modificandu-se proiectul din acea rețea, a trebuit sa realizam proiectul. S-a realizat la toate instituțiile, in afara de Agenția de Mediu unde avem acea reclamatie si stăm pe loc si nu putem incepe investiția.”

Domnul Poparad:”Sa inteleg ca pe data de 7 sau 9 august a.c. nu aveați acordul de la Mediu?”

Domnul primar:”Noi am aprobat atunci indicatorii tehnico-economici a unui proiect si v-am explicat atunci ca am introdus suplimentar rețeaua de colectare a apelor pluviale si când se introduce ceva suplimentar intr-un proiect, trebuie sa se mearga la instituțiile abilitate ca sa se avizeze acel proiect. In data de 26 sau 28 august a.c., am dus documentațiile, s-a depus acea reclamatie si de atunci stăm pe loc datorita acelei reclamatii.”

Domnul Poparad:”Pana la urma, datorita acestei reclamatii se stopează acest proiect?”

Domnul primar:”Da, asa este. Datorita acelei reclamatii, noi suntem in imposibilitatea de a cheltui acei bani si de a realiza infrastructura de modernizare a străzii Doamna Stanca.”

Domnul Poparad:”A doua intrebare. Am depus de ceva timp la Primăria Fagaras o expunere de motive privind taxa de salubritate a Salco Serv Fagaras. Vad ca nu este pusa in discuție nici pana in ziua de astazi.”

Domnul primar:”Am discutat in A.G.A.Salco Serv Fagaras, am discutat cum se formează un preț si dumneavoastră ati spus ca ati primit un răspuns in scris. Va spun ce v-am spus atunci ca formarea unui preț se face după colectarea datelor pe o perioada cat mai indelungata din an. V-am spus ca in luna noiembrie a.c. vom porni procedura de dezbatere publica pentru aprobarea prețului pentru anul 2020. Comisia care a lucrat si lucrează la acest preț, pana la sfasitul lunii octombrie a.c., adica astazi, a venit inainte sa incepem comisiile de specialitate ale consiliului local privind proiectele de hotarari de la „Suplimentare”de astazi, mi-a prezentat o situație, o suma a tarifului si a taxei, iar in următoarea perioada vom incepe o dezbatere publica, după care la sfârșitul lunii noiembrie a.c. vom intra in comisii de specialitate ale consiliului local si in ședința ordinara a consiliului local cu stabilirea acestor tarife si a taxei. Nu pot discuta in comisiile de specialitate ale consiliului local pana nu am toate datele care stau la baza stabilirii acestor tarife si acestei taxe.Acel proiect de hotarare pe care dumneavoastră ni 1-ati propus, nu constituia toate elementele legale pentru a inainta un proiect de hotarare. Dumneavoastră nu ma puteti obliga sa fac ceva ce este impotriva legii.”

Domnul Poparad:”Eu repet ca acea expunere de motive putea fi adusa la cunoștința publica. In De când am depus-o la primărie, nu am primit un răspuns. La acest lucru ma refeream”

Domnul primar:” Si eu ma repet. Dumneavoastră nu ma puteti obliga sa fac ceva ilegal. Trebuie sa respectati legalitatea si moralitatea proiectelor de hotarari. Mulțumesc!”

Domnul președinte: Mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței.

Drept urmare, s-a încheiat prezentul proces-verbal in 3 exemplare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BIZA RADU STELIAN

PJ.