Proces verbal din 26.09.2019

PROCES VERBAL DIN 26 SEPTEMBRIE 2019, IN ŞEDINŢA ORDINARA

ROMAN IA A __     JUDEȚUL BRAȘOV        __ CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ ■JHStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 26 SEPTEMBRIE 2019, in ședința ORDINARA a Consiliului Local Fagaras, ședința convocata in conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc in sala de ședințe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele 15:00.

Domnul președinte de sedinta-Alexandru Florin: anunța ca ședința este legal constituita, fiind prezenti 18 consilieri si 1 absent: dl.Negrila Ion

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe, dl.viceprimar-Valentin Ciont, d-na secretar general - Laura Elena Giunca si dl.Adrian Gavrila-consilier juridic Serviciul Venityuri Bugetare.

Domnul președinte:Prezintă procesul-verbal al ședinței ORDINARE al Consiliului Local Fagaras din data de 26 AUGUST 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune la vot si se aproba in unanimitate (18 consilieri prezenti).

Domnul     președinte: Prezintă    procesul-verbal al ședinței

EXTRAORDINARE al Consiliului Local Fagaras din data de 17 SEPTEMBRIE 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune la vot si se aproba in unanimitate (18 consilieri prezenti).

Doamna    președinte: Prezintă    procesul-verbal al ședinței

EXTRAORDINARE-DE INDATA al Consiliului Local Fagaras din data de 20 SEPTEMBRIE 2019.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune la vot si se aproba in unanimitate (18 consilieri prezenti).

Domnul primar:"Propun retragerea punctului nr.15 de pe ordinea de zi, cel cu modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 42/2019 privind rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Făgăraș pentru anul școlar 2019-2020, ca urmare a reorganizării unor unități de învățământ. Am primit o adresa in acest sens.”

Domnul președinte:” Supune la vot propunerea dl.primar si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

Domnul președinte: Prezintă si supune spre aprobare ordinea de zi, după cum urmeaza:

 • i .Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș, Domnului EUGEN OVIDIU CHIROVICI.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 2 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 3 .Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Făgărasș și Asociației de Dezvoltare Integrată a Făgărașului, la cosntituirea unui Centru pentru servicii de terapie pentru copiii cu dizabilități și servicii educaționale bazate pe aplicarea metodei Montesori.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 4 .Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reărezinte interesele Consiliului Local Făgăraș în calitate de pârât, în Dosar nr.3966/226/2019, aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • S .Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - punct termic-Centru IV Tăbăcari,situat în Făgăraș, în suprafață de 270 mp, înscris în CF nr. 102777 Făgăraș, Nr. top. 765/2, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 6 .Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului, situat în Făgăraș, str. Teiului, nr. 22A, în suprafață de 1.435 mp, înscris în CF nr. 102770 Făgăraș, nr. top. 102770, edificat cu construcții: Ci - Sediu ECOTERM , în suprafață de 337 mp; C2 - Centrală termică, în suprafață de 312 mp; C3 -Garaj, în suprafață de 57 mp și C4 - Post Trafo, în suprafață de8 mp, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

y.Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Punct termic-Cv Intersecție - D-na Stanca - B-dul Unirii,situat în Făgăraș, în suprafață de 220 mp, înscris în CF nr. 102771 Făgăraș, nr. top. 1648/2, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

8.Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Centrală termică- Cv. Zona Gării,situat în Făgăraș, în suprafață de 200 mp, înscris în CF nr. 102769 Făgăraș, nr. top. 2834/2/1/1, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

9-Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Punct termic-Str. Luncii (Combinat chimic - Sere),situat în Făgăraș, în suprafață de 323 mp, înscris în CF nr. 102774 Făgăraș, nr. top. 2453/5, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 10 . Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Centrală termică - Cv. T. Vladimirescu,situat în Făgăraș, în suprafață de 525 mp, înscris în CF nr. 102772 Făgăraș, nr. top. 3209/6/1/6, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 11 .Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Punct termic-Cv Cîmpului I, situat în Făgăraș, în suprafață de 350 mp, înscris în CF nr. 102773 Făgăraș, nr. top. 1008, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • i2 .Proiect de hotarare privind organizarea licitației publice pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință, situate în Municipiul Făgăraș, str.Tăbăcari și str. Narciselor.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 13 .Proiect de hotarare privind numirea Președintelui Clubului Sportiv Municipal Făgăraș și aprobarea Contractului de management.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 14 .Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL nr. 230/26.08.2019 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ cu personalitate juridică din Municipiul Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 15 .Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 42/2019 privind rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Făgăraș pentru anul școlar 2019-2020, ca urmare a reorganizării unor unități de învățământ.

Domnul președinte:"acest proiect de hotarare, cum bine stiti, a fost retras de domnul primar, inca de la începutul acestei ședințe ordinare.”

 • 16 .Proiect de hotarare privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniveritar de stat, cu frecvență, care se acorda elevilor în anul școlar 2019-2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

ly.Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (OCTOMBRIE 2019).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

Domnul președinte:”La punctul „Suplimentare” avem 3 puncte dintre care avem doua proiecte de hotarari si o informare. Propun ca după discutarea primului punct de pe ordinea de zi, cel al conferirii Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș, Domnului EUGEN OVIDIU CHIROVICI, pentru a nu-1 retine prea mult pe dl.Eugen Ovidiu Chirovici, sa se desfasoare 3 comisii de specialitate ale consiliului local, respectiv, comisiile economica, juridica si cea de comerț, cu privire la ordinea de zi suplimentara.”

Domnul președinte:” Supune la vot propunerea dl.presedinte si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte:Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș, Domnului EUGEN OVIDIU CHIROVICI.”

Domnul primar:” Cred ca este momentul ca domnului Chirovici sa ii conferim acest Titlu de Cetățean de Onoare al Municipiului Făgăraș. Avandu-1 aici in sala, eu cred ca este benefic ca domnul Chirovici sa ne adreseze cateva cuvinte si ii mulțumesc ca a acceptat sa primească de la noi, Consiliul Local Fagaras si Primăria Fagaras acest titlu pentru meritele deosebite pe care le-a avut atat pe plan național, cat si pe plan local.”

Domnul Eugen Ovidiu Chirovici:” Domnule primar, stimati consilieri, va mulțumesc foarte mult pentru onoarea pe care mi-o faceți astazi. Vreau sa va spun ca am locuit peste 20 de ani in București, am locuit alti 5 ani in Anglia, la Londra, alti 3 ani la Bruxelles, de un an de zile locuiesc la Florența, dar intodeauna in acești ani, când am spus acasa, intodeauna m-am gândit la Fagaras. Daca am avut norocul si sansa in viața sa realizez cate ceva in domeniile in care am activat, respectiv gazetărie si literatura, cred ca datorez in mare măsură, in proporție covârșitoare ceea ce am făcut, acestui oraș, clasei in care am fost la Colegiul National „Radu Negru,, Fagaras, unde am avut niște colegi minunati cu care am ramas prieten pana in ziua de azi. Sunt realmente emoționat si recunoscător si nu consider acest lucru un privilegiu, ci mai mult o obligație. In cazul in care credeți ca as putea fi de folos cu ceva inițiativelor dvs., va promit ca o sa fac tot posibilul sa fiu alaturi de orașul meu. Va mulțumesc inca o data!”

Domnul președinte:” Eu pot spune ca sunt un fan al dânsului si al cărților pe care le-a scris. Ii mulțumesc si eu dânsului ca se afla astazi aici pentru a i se conferi acest Titlu de Cetatean de Onoare al Municipiului Fagaras.”

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.234/26.09.2019.

In urma acestor discuții, domnul primar inmaneaza domnului Chirovici diploma de Titlu de Cetatean de Onoare al Municipiului Fagaras.”

După discutarea si aprobarea acestui proiect de hotarare se ia o pauza, desfasurandu-se 3 comisii de specialitate ale consiliului local, respectiv, comisiile economica, juridica si cea de comerț, cu privire la ordinea de zi suplimentara.”

Domnul presedinte:”Dupa desfasurarea celor 3 comisii de specialitate ale consiliului local, respectiv, comisiile economica, juridica si cea de comerț, cu privire la ordinea de zi suplimentara, unde s-au primit avize favorabile, avem următoarea ordine de zi suplimentara, pe care le vom discuta la momentul lor:

 • i .Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș care au fost prelungite potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 43/2014.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 2 .Proiect de hotărâre privind numirea unui alt administrator special la S.C. ECOTERM S.A. Fagaras.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

3.Informare nr.64.825/23.09.2019 privind plângerea penală împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr.5/30.01.2019 referitoare la stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, modificarea tarifului pentru juridice privind colectare separata si transport deșeuri reziduale si biodegradabile de la agentii economici din Municipiul Făgăraș, stabilirea tarifului pentru colectare, transport, stocare temporară și sortare deșeuri hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeuri municipale, stabilirea tarifului pentru ridicare, transport și depozitare D.E.E.E.și modificarea unor tarife aferente contractului de concesiune nr. 12. 057/01.06.2011 începând cu data de 01 ianuarie 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate -18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

Doamna secretar general:”As vrea sa va explic de ce s-a retras punctul 15 de pe ordinea de zi, cel cu rețeaua școlara,înainte de a continua ședința ordinara. Deși, acest proiect de hotarare a fost discutat luna aceasta in cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local unde a primit aviz favorabil, si-a urmat toti pașii legali si necesari pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței ordinare de astazi, acum cateva zile am primit de la ministrul invatamantului un ordin prin care acest centru ramane asa cum a fost inițial. Ca urmare, apreciem ca nu-si mai are rost adoptarea modificării rețelei școlare, ramanand rețeaua școlara cea aprobata prin HCL nr. 42/2019 .”

Se revine la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte:Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.235/26.09.2019.

Domnul președinte:Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Făgărasș și Asociației de Dezvoltare Integrată a Făgărașului, la cosntituirea unui Centru pentru servicii de terapie pentru copiii cu dizabilități și servicii educaționale bazate pe aplicarea metodei Montesori.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.236/26.09.2019.

Domnul președinte:Prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reărezinte interesele Consiliului Local Făgăraș în calitate de pârât, în Dosar nr.3966/226/2019, aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si o abtinere:dl.Motoc Alexandru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.237/26.09.2019.

Domnul președinte:Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - punct termic-Centru IV Tăbăcari,situat în Făgăraș, în suprafață de 270 mp, înscris în CF nr. 102777 Făgăraș, Nr. top. 765/2, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.238/26.09.2019.

Domnul președinte:Prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului, situat în Făgăraș, str. Teiului, nr. 22A, în suprafață de 1.435 mp, înscris în CF nr. 102770 Făgăraș, nr. top. 102770, edificat cu construcții: Ci - Sediu ECOTERM , în suprafață de 337 mp; C2 - Centrală termică, în suprafață de 312 mp; C3 -Garaj, în suprafață de 57 mp și C4 - Post Trafo, în suprafață de8 mp, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.239/26.09.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Punct termic-Cv Intersecție - D-na Stanca - B-dul Unirii,situat în Făgăraș, în suprafață de 220 mp, înscris în CF nr. 102771 Făgăraș, nr. top. 1648/2, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.240/26.09.2019.

Domnul președinte:Prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Centrală termică- Cv. Zona Gării,situat în Făgăraș, în suprafață de 200 mp, înscris în CF nr. 102769 Făgăraș, nr. top. 2834/2/1/1, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.241/26.09.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Punct termic-Str. Luncii (Combinat chimic -Sere),situat în Făgăraș, în suprafață de 323 mp, înscris în CF nr. 102774 Făgăraș, nr. top. 2453/5, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr. 242/26.09.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Centrală termică - Cv. T. Vladimirescu,situat în Făgăraș, în suprafață de 525 mp, înscris în CF nr. 102772 Făgăraș, nr. top. 3209/6/1/6, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.243/26.09.2019.

Domnul președinte:Prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție - Punct termic-Cv Cîmpului I, situat în Făgăraș, în suprafață de 350 mp, înscris în CF nr. 102773 Făgăraș, nr. top. 1008, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.244/26.09.2019.

Domnul președinte:Prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind organizarea licitației publice pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință, situate în Municipiul Făgăraș, str.Tăbăcari și str. Narciselor.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.245/26.09.2019.

Domnul președinte:Prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind numirea Președintelui Clubului Sportiv Municipal Făgăraș și aprobarea Contractului de management.”

Domnul președinte:” La acest proiect de hotarare este necesar vot secret. Acum se vor face propunerile, urmând la ca sfârșitul acestei ședințe sa se voteze.”

Domnul primar:”Propunerea a fost făcută inca din comisiile de specialitate ale consiliului local din Iun aceasta. Am făcut o propunere de numire a Președintelui Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, si anume, pe dl.Fielk Lucian. A mai fost propus si in anul 2016. la un moment dat s-a retras, după cateva zile, dar acum, discutând cu dl.Fielk Lucian, a spus ca accepta aceasta propunere de a prelua Clubul Sportiv Municipal Făgăraș si de a duce mai departe ceea ce s-a inceput de președintele anterior al acestui club sportiv.Dupa cum stiti, dl.Fielk Lucian a fost un bun jucător de handbal in Germania, are si o afacere in Fagaras, adica știe sa gestioneze din punct de vedere managerial acest club sportiv, avand experiența necesara.”

Domnul Poparad C.:”In cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local am discutat ca dl.Gruia sa vina astazi in plen cu un raport de predare - primire.”

Domnul primar:"Raportul de predare-primire il va preda următorului manager al clubului sportiv, iar contractul de management se incheie cu primarul, urmând ca predarea-primirea sa se faca la CSM Fagaras cu noul manager al clubului sportiv.”

Domnul Poparad C.:”In proiectul de hotarare se menționează ca s-a luat act de demisia dl.Gruia in data de 23 septembrie 2019.”

Domnul primar:"Probabil este o eroare de redactare a proiectului de hotarare, dar este vorba de data de 26 septembrie 2019, adica de când este numit noul președinte al CSM Fagaras.”

Domnul Poparad C.:”As vrea sa fac si eu o propunere de numire al președintelui CSM Fagaras si il propun pe dl.Filip Marian.”

Domnul primar:”Nu il cunosc prea bine pe dl. Filip Marian si nu il cunosc nici toti consilierii locali. Daca ne puteti spune cate ceva despre dânsul?”

Domnul Poparad C.:”Este un bun jucător de handbal. A profesat si in afara tarii ca sportiv si a revenit in tara tot in calitate de sportiv, jucător de handbal la acest club sportiv.”

Domnul primar:”Da, acum știu despre cine este vorba. II cunosc ca si jucător si știu ca a fost implicat intr-un scandal, o bataie intr-un club din Fagaras si au aparut atunci niște distersiuni intre conducere si jucător. S-a procedat la excluderea jucătorului si ulterior a castigat in urma unui memoriu la federație pentru a i se da banii pe perioada respectiva, reprimindu-1 apoi in acest club sportiv.”

Domnul Lascu:”Nu știu daca dl. Filip Marian are experiența manageriala, ci doar de jucător pe teren.”

Domnul Poparad C.:”Are experiența si eu imi mențin aceasta propunere.”

Domnul președinte: "Așadar, propunerile sunt următoarele:

1. dl. Filip Marian

2. dl. Fielk Lucian

Domnul președinte:” Trebuie sa hataram si perioada (10,15 zile) in care sa prezinte dl.Gruia Marius, un raport de predare. Propuneri?”

Domnul primar:” Propun pana la ședința ordinara următoare, (octombrie 2019).”

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

(Intre timp a sosit in sala si dl.Negrila Ion, fiind prezenti 19 consilieri locali).

Domnul președinte:Prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL nr. 230/26.08.2019 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ cu personalitate juridică din Municipiul Făgăraș.”

Domnul președinte:” Si la acest proiect de hotarare este necesar vot secret. Acum se vor face propunerile, urmând la ca sfârșitul acestei ședințe sa se voteze.Precizez faptul ca la Colegiul "Aurel Vijoli” Făgăraș, Liceul Tehnologic ”Dr. I. Șenchea” Făgăraș, trebuie sa ramana desemnati din cei 3 menționați la fiecare instituție, doar 2 membrii, iar la Școla Gimnazială ”Ovid Densușianu” Făgăraș, trebuie desemnat doar un singur membru.”

Se fac următoarele propuneri:

- Colegiul "Aurel Vijoli” Făgăraș

 • 1. dl.Szasz Alexandru

 • 2. dna Dogaru Cerasela

 • 3. dna. Fofeldea Nicoleta

- Liceul Tehnologic ”Dr. I. Șenchea” Făgăraș

1. dna Pandrea Marcela

2.dl.Pandrea Dan

3-dl. Boeriu Daniel

- Școala Gimnazială ”Ovid Densușianu” Făgăraș

1. dl.Fleșariu Flavius

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Domnul președinte:Prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniveritar de stat, cu frecvență, care se acorda elevilor în anul școlar 2019-2020.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.246/26.09.2019.

Domnul președinte:Prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (OCTOMBRIE 2019).”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 voturi pentru si o abtinere:dl.Biza Radu (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.247/26.09.2019.

Domnul președinte;Prezintă punctul 1 de la “Suplimentare:” Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș care au fost prelungite potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 43/2014.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.248/26.09.2019.

Domnul președinte:Prezintă punctul 2 de la “Suplimentare:” Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului din calitatea de administrator special al S.C. ECOTERM S.A.Fagaras, al d-lui Ciprian Nicolae Țețiu și numirea unui alt administrator special la S.C. ECOTERM S.A. Fagaras.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi pentru si 2 abtineri:dl.Motoc Alexandru si dl.Popa Ovidiu (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.249/26.09.2019.

Domnul președinte:” Prezintă punctul 3 de la “Suplimentare:” Informare nr.64.825/23.09.2019 privind plângerea penală împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr.5/30.01.2019 referitoare la stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, modificarea tarifului pentru juridice privind colectare separata si transport deșeuri reziduale si biodegradabile de la agentii economici din Municipiul Făgăraș, stabilirea tarifului pentru colectare, transport, stocare temporară și sortare deșeuri hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeuri municipale, stabilirea tarifului pentru ridicare, transport și depozitare D.E.E.E.și modificarea unor tarife aferente contractului de concesiune nr. 12. 057/01.06.2011 începând cu data de 01 ianuarie 2019.”

Domnul președinte:” Fiind vorba doar de o informare, s-a luat act de aceasta.”

Domnul președinte/'Revenim la punctul 13 de pe ordinea de zi. “

Domnul Bogdan-presedinte comisie de validare:”In urma votului secret, avem:

1. dl. Filip Marian = 7 voturi pentru si 12 împotriva (19 consilieri prezenti)

2.dl. Fielk Lucian = 12 voturi pentru si 7 împotriva (19 consilieri prezenti)

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu cu propunerea făcută de dl.primar ca pana la următoarea ședința ordinara de consiliul local (luna octombrie 2019), dl.Gruia Marius sa prezinte un raport de predare si se aproba cu 18 voturi pentru si o abtinerkdl.Poparad Cosmin (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.250/26.09.2019.

Domnul presedinte/’Revenim si la punctul 14 de pe ordinea de zi. “

Domnul Bogdan-presedinte comisie de validare:”In urma votului secret, avem:

- Colegiul "Aurel Vijoli” Făgăraș

 • 1. dl.Szasz Alexandru = 14 voturi pentru si 5 impotriva(i9 consilieri prezenti)

 • 2. dna Dogaru Cerasela = 14 voturi pentru si 5 impotriva(i9 consilieri prezenti)

 • 3. dna. Fofeldea Nicoleta = 10 voturi pentru si 9 impotriva(i9 consilieri prezenti)

- Liceul Tehnologic ”Dr. I. Șenchea” Făgăraș

 • 1 . dna Pandrea Marcela = 14 voturi pentru si 5 impotriva(i9 consilieri prezenti)

 • 2 .dl.Pandrea Dan = 6 voturi pentru si 13 impotriva(i9 consilieri prezenti)

 • 3 .dl. Boeriu Daniel = 18 voturi pentru si 1 impotriva(i9 consilieri prezenti)

- Școala Gimnazială ”Ovid Densușianu” Făgăraș

 • 1. dl.Fleșariu Flavius = 15 voturi pentru si 4 impotriva(i9 consilieri prezenti)

Domnul președinte :”Asadar, componenta finala este următoarea:

 • - Colegiul ”Aurel Vijoli” Făgăraș

1. dl.Szasz Alexandru

2. dna Dogaru Cerasela

- Liceul Tehnologic ”Dr. I. Șenchea” Făgăraș

1. dna Pandrea Marcela

2. dl. Boeriu Daniel

Școla Gimnazială ”Ovid Densușianu” Făgăraș

 • 1. dl.Fleșariu Flavius

 • 2. dl. Mija Lucian

 • 3. dl. Mesaroș Claudiu

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.251/26.09.2019.

Domnul președinte: Mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței.

Drept urmare, s-a încheiat prezentul proces-verbal in 3 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, FLORIN ALEXANDRU


PJ.