Proces verbal din 26.08.2019

PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT AZI, 26 AUGUST 2019, IN ŞEDINŢA ORDINARA

Net


ROMANIA ___      JUDEȚUL BRAȘOV     _ __ CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ LSS


Strada Republicii', Nr. 3, 505200, Tel: 0040'268 211 313, Fax: 0040 268 213 020' Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROCES-VERB AL

încheiat azi, 26 AUGUST 2019, in ședința ORDINARA a Consiliului Local Fagaras, ședința convocata in conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc in sala de ședințe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele 19:00.

Doamna președinte de sedinta-Suciu Andreea-Oana: anunța ca ședința este legal constituita, fiind prezenti 15 consilieri si 4 absenti: dl.Gavrila Dan, dl.Negrila Ion, dl.Pintea Cornel si dl.Popa Ovidiu.

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe, dl.viceprimar-Valentin Ciont, d-na secretar - Laura Elena Giunca, dl.Dan Ludu-Directia Buget-Finante si dl.Ciprian Tetiu-dir.S.C.Ecoterm S.A.Fagaras.

Doamna președinte: Prezintă procesul-verbal al ședinței ORDINARE al Consiliului Local Fagaras din data de 30 IULIE 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte:Supune la vot si se aproba in unanimitate (15 consilieri prezenti).

Doamna președinte:Prezintă procesul-verbal al ședinței EXTRAORDINARE al Consiliului Local Fagaras din data de 7 AUGUST 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte:Supune la vot si se aproba in unanimitate (15 consilieri prezenti).

Doamna președinte: Prezintă si supune spre aprobare ordinea de zi, după cum urmeaza:

 • 1 . Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

1

Doamna președinte: Supune spre aprobare Înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru.

 • 2 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Termoficare în Municipiul Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru.

 • 3 .Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL 20/28.02.2017 in sensul actualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, jud. Brașov”, ca urmare a modificării contribuției asigurătorii pentru munca la 2,25%.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru.

 • 4 .Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL 176/2017 in sensul aprobării cofinantarii obiectivului de investitii „Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, jud. Brașov”, ca urmare a modificării contribuției asigurătorii pentru munca (CAM) la 2,25%.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru.

 • 5 .Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de desființare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Lucrări de desființare pentru platforma betonată - C2 și bazin înot C3 Municipiul Făgăraș".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru.

 • 6 .Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "ÎNFIINȚARE REZERVĂ DE APĂ POTABILĂ LA SPITALUL MUNICIPAL DR.AUREL TULBURE FĂGĂRAȘ".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru.

7-Proiect de hotarare privind aprobarea predării prin transfer, fără plată, în patrimoniul privat al Poliției Locale Făgăraș a autoturismului 4+1 locuri, marca DACIA LOGAN SL TECHNORED BLUE DCI 95 precum și a sistemului de avertizare optico-acustic AEGIS din patrimoniul Municipiul Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru.

 • 8 .Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU” ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV, în scopul implementării acquis comunitar în domeniul managementului deșeurilor de ambalaje.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru.

 • 9 .Proiect de hotarare privind însușirea Raportului de evaluare nr.26/27.02.2019 întocmit de către Ing.Dipl.Enuică Viorel pentru imobilul situat în Făgăraș, str.13 Decembrie, bl.21, ap.6, aprobat la vânzare.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru.

 • 10 . Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren domeniu public în suprafață de 998,75 mp, parcarea stângă din fața Cetății Făgăraș, în vederea organizării și desfășurării evenimentului "Festivalul Păstrăvului Făgărășean", în perioada 21-22 septembrie 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru.

n.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru.

 • 12 .Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Str.Câmpului, bl. A, B, C, E, F, I și J și aprobarea valorii nominale a chiriei lunare.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru.

 • 13 .Proiect de hotarare privind realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren și construcții situat în Făgăraș - bază sportivă/agrement Parc Regina Maria, în suprafață de 15.427 mp, înscris în CF.nr.100630 Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru.

14-Proiect de hotarare privind organizarea licitației publice pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință situate în Municipiul Făgăraș, str.Titu Perția, str.Gării și str.Mihai Viteazul.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru.

 • 15 .Proiect de hotarare privind aprobarea Transportului Public Local cu titlu gratuit, în perioada 16-22 septembrie 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru.

 • 16 .Proiect de hotarare privind propunerea de numire a reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru.

 • 17 . Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei, a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgarăș, al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Făgăraș și al Direcției de Asistență Socială Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru.

 • 18 .Proiect de hotarare privind modificarea și completarea anexei nr.i la H.C.L. nr. 81/24.04.2019 - privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2019 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru.

 • 19 .Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (SEPTEMBRIE 2019).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Doamna președinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019.”

Doamna președinte:” La acest proiect de hotarare avem si o completare.”

Doamna primar:” Am așteptat pana in ultimul moment sa primim de la Finanțe, acea adresa cu sumele care ne-au fost repartizate. Este imperios necesar ca astazi sa mai aducem aceste amendamente. Este vorba de o suma in jur de 100 mii si ceva de lei pentru a completa capitalul social al S.C.Ecoterm S.A.Fagaras si de inca o suma pentru demolarea ștrandului din Parcul Regina Maria pentru ca bazinul de inot este in licitație, iar noi ne-am obligat ca pe banii noștri sa facem aceasta demolare pentru a pune terenul acela la dispoziție. Iar la punctul 18 de pe ordinea de zi privind calendarul manifestărilor culturale, când ajungem la acel punct, o sa vorbim de includerea evenimentului “Crosul Cetatii Fagaras”. După cum stiti, anul trecut am făcut un parteneriat cu fundația, iar anul acesta va trebui sa includem pe calendarul evenimentelor culturale si acest eveniment.”

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu completarea acestuia si se aproba cu 14 voturi pentru si o abținere: dl.Motoc Alexandru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.212/26.08.2019.

Doamna președinte: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Termoficare în Municipiul Făgăraș.”

Domnul Ciprian Tetiu-dir.S.C.Ecoterm S.A.Fagaras:” Am primit o adresa de la Tribunalul Brașov in care ne informează ca in data de 9 septembrie a.c. se va discuta procedura insolventei acestei societăți S.C.Ecoterm S.A.Fagaras. Discuțiile noastre legate de infiintarea Serviciului Public de Termoficare a Municipiului fagaras va trebui sa-si urmeze cursul, iar in funcție de decizia instanței, comunitatea sa fie pregătită pentru a gestiona aceasta activitate. Legat de plata acelei sume de de 100 mii si ceva de lei pentru S.C.Ecoterm S.A.Fagaras, din analiza documentelor de la Registrul Comerțului, a reieșit un viciu de

procedura la Înființarea societății pe acțiuni din regia autonoma, astfel incat, in momentul de fata nu avem certitudinea depunerii capitalului. Aceasta problema va deveni importanta in momentul in care tribunalul va declara in faliment societatea. Așadar, sugestia ar fi ca intrarea in legalitate si acest punct de vedere sa fie validata de dumneavostra. Legat de strategia de termoficare discutata atat in dezbaterea publica din data de 5 august a.c. la Casa Municipala de Cultura Fagaras, cat si in cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local, aceastascoate in evidenta necesitatea existentei acestei activitati, intr-o forma pe care deocamdată o vedem gestionata de către comunitatea locala. Ramane sa vedem pana in data de 9 septembrie a.c. daca administratorul judiciar al societății va mai prezenta alte variante sau posibilități de colaborare si vi le vom prezenta ca atare.Daca nu, deocamdată ducem activitatea in procedura de insolventa din anul 2012 si este normal ca la un moment dat sa se decidă viitorul parcurs. Va mulțumesc!”

Domnul Malene:” La comisiile de specialitate ale consiliului local a fost un amendament legat de aceasta strategie de termoficare; o modificare la pagina 14 din strategie.

Doamna presedinte:”Da. Se va tine cont de acest amendament.”

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentul comisiilor de specialitate ale consiliului local si se aproba cu 14 voturi pentru si o abținere: dl.Motoc Alexandru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.212/26.08.2019.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentul comisiilor de specialitate ale consiliului local si se aproba cu 14 voturi pentru si o abținere: dl.Motoc Alexandru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.213/26.08.2019.

Doamna președinte: Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL 20/28.02.2017 in sensul actualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, jud. Brașov”, ca urmare a modificării contribuției asigurătorii pentru munca la 2,25%.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.214/26.08.2019.

Doamna președinte: Prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL 176/2017 in sensul aprobării cofinantarii obiectivului de investitii „Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, jud. Brașov”, ca urmare a modificării contribuției asigurătorii pentru munca (CAM) la 2,25%.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.215/26.08.2019.

Doamna președinte: Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de desființare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Lucrări de desființare pentru platforma betonată -C2 și bazin înot C3 Municipiul Făgăraș".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru si o abținere: dLMotoc Alexandru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.216/26.08.2019.

Doamna președinte: Prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "ÎNFIINȚARE REZERVĂ DE APĂ POTABILĂ LA SPITALUL MUNICIPAL DR.AUREL TULBURE FĂGĂRAȘ".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.217/26.08.2019.

Doamna președinte: Prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea predării prin transfer, fără plată, în patrimoniul privat al Poliției Locale Făgăraș a autoturismului 4+1 locuri, marca DACIA LOGAN SL TECHNORED BLUE DCI 95 precum și a sistemului de avertizare optico-acustic AEGIS din patrimoniul Municipiul Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.218/26.08.2019.

Doamna președinte: Prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU” ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV, în scopul implementării acquis comunitar în domeniul managementului deșeurilor de ambalaje.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.219/26.08.2019.

Doamna președinte: Prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind însușirea Raportului de evaluare nr.26/27.02.2019 întocmit de către Ing.Dipl.Enuică Viorel pentru imobilul situat în Făgăraș, str.13 Decembrie, bl.21, ap.6, aprobat la vânzare.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.220/26.08.2019.

Doamna președinte: Prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren domeniu public în suprafață de 998,75 mp, parcarea stângă din fața Cetății Făgăraș, în vederea organizării și desfășurării evenimentului "Festivalul Păstrăvului Făgărășean", în perioada 21-22 septembrie 2019.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru si o abținere: dl.Bobes Mircea (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.221/26.08.2019.

Doamna președinte: Prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.222/26.08.2019.

Doamna președinte: Prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Str.Câmpului, bl. A, B, C, E, F, I și J și aprobarea valorii nominale a chiriei lunare.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.223/26.08.2019.

Doamna președinte: Prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren și construcții situat în Făgăraș - bază sportivă/agrement Parc Regina Maria, în suprafață de 15.427 mp, înscris în CF.nr.100630 Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.224/26.08.2019.

Doamna președinte: Prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind organizarea licitației publice pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință situate în Municipiul Făgăraș, str.Titu Perția, str.Gării și str.Mihai Viteazul.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.225/26.08.2019.

Doamna președinte: Prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea Transportului Public Local cu titlu gratuit, în perioada 16-22 septembrie 2019.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentul comisiilor de specialitate ale consiliului local si se aproba cu 14 voturi pentru si o abținere: dl.Malene Petru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.226/26.08.2019.

Doamna președinte: Prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind propunerea de numire a reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș.”

Domnul Malene:”In cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local am avut o discuție, legata de faptul ca d-na secretar spunea ca, in conformitate cu noul cod administrativ, datorita incompatibilității, nu mai au voie sa fie numiti membrii consiliului local in consiliile de adminitratie ale școlilor. Au fost, intr-adevar, probleme de incompatibilitate in trecut, insa acum in noul cod administrativ se spune ca exista si excepție, posibilitatea ca membrii consiliului local pot face parte din consiliile de adminitratie ale școlilor.”

Doamna secretar: ”La comisiile de specialitate ale consiliului local nu am spus categoric da sau nu. Am spus doar sa aveți reperul, sa aveți in vedere procedura A.N.I. cu privire la constatarea incompatibilității si nu v-as putea da vreun sfat concret, in măsură in care suportati consecințe, sa implicati pe secretarul municipiului ca v-a indicat in vreun fel sau altul, tocmai, datorita procedurii A.N.I. La acest moment, dl.Malene, dvs.va asumati. Se va consemna in procesul verbal al acestei ședințe acest lucru si nu este nicio problema.”

Domnul Bogdan:”Eu zic ca cei care au mai făcut parte si in trecut din acest consiliu de administrație al școlilor, sa nu mai faca parte acum din aceasta activitate. Trebuie respectata procedura.”

Doamna președinte:”La acest proiect de hotarare este necesar vot secret. Daca aveți propuneri, cu mențiunea ca acum se fac doar propunerile, urmând ca la sfasitul ședinței sa se treaca la vot.

Se fac următoarele propuneri:

- Colegiul Național “Radu Negru”Făgăraș: -3 reprezentanți:

 • - d-na Băjenaru Elena - dl.Țețiu Ciprian

 • - d-na Sin Geanina

- Colegiul Național „D-na Stanca “ Făgăraș: -3 reprezentanți:

 • - d-na Gribincea Popa Diana

 • - dl.Klein Johannes

 • - d-na Comisei Ana Maria

 • - d-na Bărdaș Monica

 • - d-na Anghel Codrina

- Liceul Teologic Ortodox “Sf. Constantin Brâncoveanu” Făgăraș:-3

reprezentanți:

 • - dl.Precup Adrian

 • - dl.Burghis Iulian

 • - d-na Gheorghe Lavinia

 • - d-na Aldea luliana

 • - d-na loniță Ileana

- Colegiul „Aurel Vijoli” Făgăraș: -3 reprezentanți:

 • - dl.Szasz Alexandru

 • - d-na Fofeldea Nicoleta

 • - d-na Macarie Elena

 • - d-na Dogaru Cerasela

- Liceul Tehnologic „ Dr. loan Șenchea” Făgăraș:- 3 reprezentanți:

- d-na Pandrea Marcela

- dl.Pandrea Dan

- dl.Boeriu Daniel

- Dragoiu Tiberiu

Școala Gimnazială “Ovid Densușianu” Făgăraș: - 3 reprezentanți:

 • - d-na Negrea Angelica

 • - d-na Centiu Magda

 • - dl.Mija Lucian

 • - dl.Mesaroș Claudiu

 • - dl.Paler Aurel

Grădinița cu program prelungit “Voinicelul” Făgăraș:- 1 reprezentant:

- d-na Radu Andreea

Grădinița cu program săptămânal “Pinochio” Făgăraș:-1 reprezentant:

- d-na Neubert Christiane

- Grădinița cu program prelungit “Albinuța” Făgăraș: - 1 reprezentant:

- d-na Bobohalma Cristina

- Grădinița cu program prelungit “Prichindeii” Făgăraș:- 1 reprezentant:

 • - d-na Paler Mariana

Clubul Elevilor Făgăraș: -1 reprezentant:

 • - d-na Gribincea Popa Diana

 • - dl.Giurițan Mihai

Clubul Sportiv Făgăraș: -1 reprezentant:

 • - dl.Marocico Marius

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Doamna președinte: Prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei, a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgarăș, al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Făgăraș și al Direcției de Asistență Socială Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.227/26.08.2019.

Doamna președinte: Prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea și completarea anexei nr.i la H.C.L. nr. 81/24.04.2019 - privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2019 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2019.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu completările făcute si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.228/26.08.2019.

Doamna președinte: Prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (SEPTEMBRIE 2019).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru si o abținere: dl.Alexandru Florin (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.229/26.08.2019.

Doamna președinte:"Revenim la punctul 16 de pe ordinea de zi.”

Domnul Bogdan-presedinte comisie de validare:”In urrma votului secret,

avem:

- Colegiul Național “Radu Negru”Făgăraș: -3 reprezentanți:

- d-na Băjenaru Elena = 14 voturi pentru si 1 împotriva

 • - dl.Țețiu Ciprian = 15 voturi pentru

 • - d-na Sin Geanina = 14 voturi pentru si 1 împotriva

Colegiul Național „D-na Stanca “ Făgăraș: -3 reprezentanți:

împotriva


- d-na Gribincea Popa Diana = 6 voturi pentru si 9 - dl.Klein Johannes = 12 voturi pentru si 3 împotriva

- d-na Comisei Ana Maria = 7 voturi pentru si 8 - d-na Bărdaș Monica - 9 voturi pentru si 6 împotriva - d-na Anghel Codrina = 10 voturi pentru si 5 împotriva

împotriva


- Liceul Teologic Ortodox “Sf. Constantin Brâncoveanu” Făgăraș:-3

reprezentanți:

 • - dl.Precup Adrian = 11 voturi pentru si 4 impotriva

 • - dl.Burghis Iulian = 7 voturi pentru si 8 impotriva

 • - d-na Gheorghe Lavinia = 7 voturi pentru si 8 impotriva

 • - d-na Aldea luliana = 7 voturi pentru si 8 impotriva

 • - d-na loniță Ileana = 10 voturi pentru si 5 impotriva

- Colegiul „Aurel Vijoli” Făgăraș: -3 reprezentanți:

 • - dl.Szasz Alexandru = 13 voturi pentru si 2 împotriva

 • - d-na Fofeldea Nicoleta =10 voturi pentru si 5 împotriva

 • - d-na Macarie Elena - 6 voturi pentru si 9 impotriva

 • - d-na Dogaru Cerasela - 12 voturi pentru si 3 impotriva

- Liceul Tehnologic „ Dr. loan Șenchea” Făgăraș:- 3 reprezentanți:

 • - d-na Pandrea Marcela = 14 voturi pentru si 1 impotriva

 • - dl.Pandrea Dan = 14 voturi pentru si 1 impotriva

 • - dl.Boeriu Daniel = 7 voturi pentru si 8 impotriva

 • - Dragoiu Tiberiu = 7 voturi pentru si 8 impotriva

Școala Gimnazială “Ovid Densușianu” Făgăraș: - 3 reprezentanți:

 • - d-na Negrea Angelica = 9 voturi pentru si 6 impotriva

 • - d-na Centiu Magda= 5 voturi pentru si 10 impotriva

 • - dl.Mija Lucian - 11 voturi pentru si 4 impotriva

 • - dl.Mesaroș Claudiu - 11 voturi pentru si 4 impotriva

 • - dl.Paler Aurel - 12 voturi pentru si 3 impotriva

Grădinița cu program prelungit “Voinicelul” Făgăraș:- 1 reprezentant:

 • - d-na Radu Andreea - 14 voturi pentru si 1 impotriva

Grădinița cu program săptămânal “Pinochio” Făgăraș:-! reprezentant:

 • - d-na Neubert Christiane = 14 voturi pentru si 1 impotriva

- Grădinița cu program prelungit “Albinuța” Făgăraș: - 1 reprezentant:

- d-na Bobohalma Cristina = 14 voturi pentru si 1 impotriva

- Grădinița cu program prelungit “Prichindeii” Făgăraș:- 1 reprezentant:

 • - d-na Paler Mariana = 14 voturi pentru si 1 impotriva

Clubul Elevilor Făgăraș: -1 reprezentant:

 • - d-na Gribincea Popa Diana = 6 voturi pentru si 9 impotriva

- dl.Giurițan Mihai = 8 voturi pentru si 7 impotriva

Clubul Sportiv Făgăraș: -1 reprezentant:

- dl.Marocico Marius = 14 voturi pentru si 1 impotriva

Domnul Bogdan-presedinte comisie de validare:”In urma acestor voturi, este necesar din nou vot secret, deoarece se constata egalitate de voturi la următoarele instituții de invatamant preuniveritar a următorilor membri:

- Liceul Teologic Ortodox “Sf. Constantin Brâncoveanu” Făgăraș:-3 reprezentanți:

 • - dl.Burghis Iulian = 7 voturi pentru si 8 impotriva

 • - d-na Gheorghe Lavinia - 7 voturi pentru si 8 impotriva

 • - d-na Aldea luliana = 7 voturi pentru si 8 impotriva

- Liceul Tehnologic „ Dr. loan Șenchea” Făgăraș:- 3 reprezentanți:

 • - dl.Boeriu Daniel = 7 voturi pentru si 8 impotriva

 • - Dragoiu Tiberiu = 7 voturi pentru si 8 impotriva

Se impart din nou buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Domnul Bogdan-presedinte comisie de validare:”In urrma votului secret, avem:

- Liceul Teologic Ortodox “Sf. Constantin Brâncoveanu” Făgăraș:-3 reprezentanți:

 • - dl.Burghis Iulian = 1 vot pentru si 14 impotriva

 • - d-na Gheorghe Lavinia = 5 voturi pentru si 10 impotriva

 • - d-na Aldea luliana = 9 voturi pentru si 6 impotriva

- Liceul Tehnologic „ Dr. loan Șenchea” Făgăraș:- 3 reprezentanți:

- dl.Boeriu Daniel - 7 voturi pentru si 8 impotriva - Dragoiu Tiberiu = 7 voturi pentru si 8 impotriva

Domnul Bogdan-presedinte comisie de validare:”In urma celei de-a doua runde de vot secret, este necesar din nou vot secret, deoarece se constata egalitate de voturi instituția de invatamant preuniveritar a următorilor membri:

- Liceul Tehnologic „ Dr. loan Șenchea” Făgăraș:- 3 reprezentanți:

 • - dl.Boeriu Daniel = 7 voturi pentru si 8 impotriva

 • - Dragoiu Tiberiu = 7 voturi pentru si 8 impotriva

Domnul Motoc Alexandru:” In acest caz, propun retragerea ca membru a dL Dragoiu Tiberiu, propunere făcută de mine.”

Doamna președinte: Supune spr eaprobare aceatsa propunere si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru.

Doamna președinte: „Așadar, in urma acestor voturi secret, avem următoarea forma finala a membrilor Consiliului Local în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș.”

- Colegiul Național “Radu Negru”Făgăraș: -3 reprezentanți:

- d-na Băjenaru Elena - dl.Țețiu Ciprian - d-na Sin Geanina

- Colegiul Național „D-na Stanca “ Făgăraș: -3 reprezentanți:

- dl.Klein Johannes

 • - d-na Bărdaș Monica

 • - d-na Anghel Codrina

- Liceul Teologic Ortodox “Sf. Constantin Brâncoveanu” Făgăraș:-3 reprezentanți:

 • - dl.Precup Adrian

 • - d-na Aldea luliana

 • - d-na loniță Ileana

- Colegiul „Aurel Vijoli” Făgăraș: -3 reprezentanți:

 • - dl.Szasz Alexandru

 • - d-na Fofeldea Nicoleta

- d-na Dogaru Cerasela

- Liceul Tehnologic „ Dr. loan Șenchea” Făgăraș:-3 reprezentanți:

 • - d-na Pandrea Marcela

 • - dl.Pandrea Dan - dl.Boeriu Daniel

Școala Gimnazială “Ovid Densușianu” Făgăraș: - 3 reprezentanți:

 • - dl.Mija Lucian

 • - dl.Mesaroș Claudiu

 • - dl.Paler Aurel

Grădinița cu program prelungit “Voinicelul” Făgăraș:-ireprezentant:

 • - d-na Radu Andreea

Grădinița cu program săptămânal “Pinochio” Făgăraș:-1 reprezentant:

 • - d-na Neubert Christiane

Grădinița cu program prelungit “Albinuța” Făgăraș: - 1 reprezentant:

 • - d-na Bobohalma Cristina

Grădinița cu program prelungit “Prichindeii” Făgăraș:- 1 reprezentant:

 • - d-na Paler Mariana

Clubul Elevilor Făgăraș: -1 reprezentant:

 • - dl.Giurițan Mihai

Clubul Sportiv Făgăraș: -1 reprezentant:

 • - dl.Marocico Marius

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.230/26.08.2019.

Doamna președinte: Mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței.

Drept urmare, s-a încheiat prezentul proces-verbal in 3 exemplare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SUCIU ANDREEA-OANA