Proces verbal din 26.06.2019

PV ÎNCHEIAT AZI, 26 IUNIE 2019, IN ŞEDINŢA ORDINARA

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ ' Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.roPROCES-VERBAL


încheiat azi, 26 IUNIE 2019, in ședința ORDINARA a Consiliului Local Fagaras, ședința convocata in conformitate cu prevederile art. 133, alin.l si 2, lit.a.) si art.134, alin.l, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc in sala de ședințe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele 15:00.

Domnul președinte de sedinta-Stengel Norbert: anunța ca ședința este legal constituita, fiind prezenti 18 consilieri si 1 absent: dl.Pintea Cornel.

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe, dl.viceprimar-Valentin Ciont, d-na secretar - Laura Elena Giunca, dl.Dan Ludu-Directia Buget-Finante si d-na Mariana Caju Mariana- Președinte Consiliul de Administrație Spitalul Municipal “Dr.Aurel Tulbure’Tagaras.

Domnul presedinte:Prezinta procesul-verbal al ședinței ORDINARE al Consiliului Local Fagaras din data de 30 MAI 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune la vot si se aproba in unanimitate (18 consilieri prezenti).

Domnul președinte:Prezintă procesul-verbal al ședinței EXTRAORDINARE al Consiliului Local Fagaras din data de 10 IUNIE 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune la vot si se aproba in unanimitate (18 consilieri prezenti).

Domnul primar:” înainte de a se trece la votarea ordinii de zi, as vrea sa va prezint la sfârșitul acestei ședințe ordinare, un raport de activitate al meu.

Domnul președinte: Prezintă si supune spre aprobare ordinea de zi, după cum urmeaza:

l.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019.


Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 2 .Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la HCL nr.255/29.11.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de către Municipiul Făgăraș de la C.E.C. Bank și realizarea unor obiective de investiții pe o perioadă de 12 ani.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 3 .Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale pentru identificarea și formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de stimulente financiare lunare destinate personalului medical și de specialitate care doresc să își desfășoare activitatea în cadrul Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure”Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 4 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului municipal pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Municipiului Făgăraș, a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, educație-sănătate și tineret în anul fiscal 2019, alocate pentru activități nonprofit de interes local.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 5 .Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru APA CANAL SIBIU.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 6 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor, de pe raza adminitrativ-teritorială a Municipiului Făgăraș, care nu se supun înmatriculării.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare înscrierea proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 7 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare înscrierea proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 8 .Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe în condițiile legii, a unui spațiu în suprafață de 27 mp, din imobilul situat în Municipiul Făgărasș, str.Republicii, nr.6, aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș - pentru sediu politic ( nr.înreg.proiect 12.393/2/2019).

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare înscrierea proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 9 .Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe în condițiile legii, a unui spațiu în suprafață de 27 mp, din imobilul situat în Municipiul Făgărasș, str.Republicii, nr.6, aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș - pentru sediu politic ( nr.inreg.proiect 47.600/2019).

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare înscrierea proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 10 .Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului ” Strada Andrei Mureșanu”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 6.010 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ” Strada Andrei Mureșanu” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 11 .Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului "Strada Mircea Eliade -tronson I”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 13.189 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului "Strada Mircea Eliade - tronson I” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare înscrierea proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 12 .Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului "Strada Mircea Eliade -tronson II”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 2.268 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului "Strada Mircea Eliade - tronson II” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare înscrierea proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 13 .Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului "Strada Mircea Eliade -tronson III”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 836 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ”Strada Mircea Eliade - tronson III” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare înscrierea proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 14 .Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului ” Strada Parcului”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 7.491 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ” Strada Parcului” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare înscrierea proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 15 .Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului "Strada Negoiu”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 65.193 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ” Strada Negoiu” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 16 .Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea art.2 din HCL.nr.91/24.04.2019 privind insusirea documentației tehnice de actualizare a informațiilor de carte funciara, a unui imobil-teren situat in Fagaras, str.AIeea Livezii, nr.lOA, dezmembrarea acestui imobil in 2 loturi, inscrierea unui lot in favorul Primăriei Municipiului Fagaras, conform HCL.nr.38/31.01.2018.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 17 .Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea S.C.REWE PROJEKTENTWICKLUNG S.R.L. ROMANIA, situat in Fagaras, str.Azotului FN, identic cu cel inscris in CD.nr. 100872 Fagaras, cu nr.top. 100872 in 2 loturi, conform documentației intocmite de ing.Serban Virgil Florin, neafectand dreptul de servitute in favorul Municipiului Fagaras.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 18 .Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării pozițiilor 3 si 17 din HCL nr, 81/ 24.04.2019, privind aprobarea Calendarului Manifestărilor Cultural-Educative, Sportive și Artistice de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2019 in Municipiul Fagaras și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 19 .Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Făgăraș, prin transformarea a două posturi vacante contractuale.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 20 .Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului Relații Internaționale.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

 • 21 . Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (IULIE 2019).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare înscrierea proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

Domnul presedinte:”La punctul „Suplimentare” avem următoarele proiecte de hotar ari:

l.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor situate în Făgăraș, str. Negoiu, bl.6, sc. D, ap.l, înscris în CF nr. 103167-C1-U23 Făgăraș; str. Negoiu, bl.6, sc.D, ap.l, înscris în CF nr. 103167-C1-U22 Făgăraș; str. Tăbăcari, bl.8, sc.A, înscris în CF nr. 101684-C1 -UI0 Făgăraș și zona Centru II, bl. 56, ap.l, înscris în CF nr. 1022224-C1-U8 Făgăraș, ca fiind de uz și interes public local și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare înscrierea proiectul de hotarare ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea” Cap. IV - durata contractului” al contractului de asociere nr. 15028/2017, Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 100 /2017.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare înscrierea proiectul de hotarare ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

3.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscrierea proiectul de hotarare ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti).

Domnul primar:” înainte de a se trece la discutarea ordinii de zi, as vrea sa va prezint la sfârșitul acestei ședințe ordinare, un raport de activitate al meu.

Domnul președinte: Supune spre aprobare aceasta propunere a dl.primar si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.158/26.06.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la HCL nr.255/29.11.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de către Municipiul Făgăraș de la C.E.C. Bank și realizarea unor obiective de investiții pe o perioadă de 12 ani.”

Domnul primar:”Propun sa avem discuțiile la acest proiect de hotarare asa cum am discutat in cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local. După cate am văzut, zilele trecute, dl.consilier local Poparad Cosmin pe pagina dânsului de socializare, a incercat sa duca pe fagaraseni intr-o anumita direcție, ceea ce nu este corect. Daca ati fi avut anumite dubii cu privire la acest proiect de hotarare, m-ati fi întrebat la comisiile de specialitate ale consiliului local si v-as fi explicat. Acum, nu știu cum sa consider aceasta postare a dvs., dl.Poparad: ca nu ati fi inteles explicațiile mele de la comisiile de specialitate ale consiliului local cu privire la acest proiect de hotarare sau a fost o rea credința asa cum a inceput alianța de la guvern P.S.D.-A.L.D.E, care incearca din răsputeri ca primăria sa nu inceapa anumite investitii. Am sa revin iarasi la explicațiile pe care le-am dat in cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local. Stiti foarte bine, in anul 2017 am contractat un imprumut in valoare de 28 mii.lei. O parte din bani au mers spre refinantare credit care a fost luat la un moment dat in anul 2012 pentru a cumpără stadionul, economisind acolo o suma de bani, iar restul creditului l-am luat pe investitii de infrastructura a Municipiului Fagaras. Am avut si discuții la momentul respectiv ca atunci când vom finaliza proiectul de transfer a imobilului de Ocolitoare de la Ministerul Transporturilor la Primăria Fagaras, vom avea o ședința de consiliu local si cu hotararea consiliului local cu avizul Ministerului Finanțelor, il vom transfera spre investiție de modernizare a Ocolitoarei Municipiului Fagaras. S-a făcut o planificare a tragerilor de sume din acest credit. Din anul 2017 noi nu am primit acest imobil pentru Ocolitoare. Ni s-a făcut o planificare, facand un calendar când vom primi imobilul Ocolitoarea pana vom termina licitația ca anul acesta sa fie prima tragere de sume. Conform Ordonanței nr.28/2018, documentul a fost pus la dosarul de ședința si la proiectul de hotarare. Noi, din suma de 28 mil.lei, trebuie sa avem o tragere in valoare de 1.800.000 lei, Daca nu vom avea aceasta tragere de suma anul acesta, vom fi penalizati cu 2% si nu se mai reprogrameaza aceasta tragere de suma, acei bani avem posibilitatea sa-i pierdem. Unde putem sa ii tragem acei bani decât acolo unde am finalizat licitația si am desemnat proiectantul si constructorul pentru a realiza investiția, pentru a moderniza B-dul Doamna Stanca, de la intrare in Fagaras pana la sensul giratoriu str.Titu Pertia. O sa va impart acum o adresa la fiecare dintre dvs.si după cate imi aduc aminte, in anul 2017, cine statea pe scaunul dvs.,dl.Poparad, era împotriva contractării creditului sa realizam aceasta Ocolitoare a Fagarasului. Vad ca acum spuneți ca de ce dam banii de la Ocolitoare pe o alta investiție in oraș pentru ca astfel s-ar putea sa nu mai realizam Ocolitoarea. Acum sunteti pentru realizarea Ocolitoarei, atunci ati fost împotriva. In adresa pe care v-am impartit-o acum, veți vedea ca Ministerul Transporturilor ne spune ca acest proiect de hotarare se afla pe circuitul intern de realizare. Deci, noi din anul 2016 am inceput procedura de solicitare a acestui imobil din patrimoniul Ministerului Transporturilor pentru Municipiul Fagaras pentru a face aceasta investiție. Studiul de fezabilitate care a fost realizat de CNAIL, a fost avizat de toate instituțiile statului, avem toate avizele necesare conform certificatului de urbanism. Noi nu trebuie decât sa avem acest imobil, sa-1 scoatem la licitație si sa-1 modernizam. Aceasta mișcare de sume, noi o facem acum doar ca sa nu pierdem cei 1.800.000 lei din acel credit contractat si a realiza o infrastructura in Municipiul Fagaras. Nu sunt eu de vina sau probabil dvs.ca guvernul, de 2 ani de zile a schimbat formula de alocare a banilor pe impozitul pe venit. Cota TVA si cotele care ni s-ar cuveni Municipiului fagaras, de 2 ani de zile, ne lașa fara bani si ne lașa in imposibilitatea de a face investitii.

Acum as vrea sa va intreb si pe dvs.,dl. Consilier local negrila daca aveți vreo intrebare la acest proiect de hotarare pentru ca si dvs.susțineri un guvern PSD-ALDE si dl.Poparad susține la fel, un guvern PSD-ALDE, care ne persecuta si nu ne dau bani de 2 ani de zile, nu ne dau imobilul Ocolitoare de 3 ani de zile pentru ca noi sa ne facem infrastructura Municipiului Fagaras. Daca noi nu realizam aceasta Ocolitoare, intarziem si proiectul pe fonduri europene de 10 mil.euro referitor la modernizarea B-dului Municipiului Fagaras, de autobuze, realizarea pasajului subteran, a trotuarelor, construirea de piste de biciclete, pentru ca noi nu putem lucra cu mașinile de tonaj mare trecând prin oraș, doar pentru ca cineva nu vrea sa ne transfere acest imobil, legal, ca ulterior, conform legii, drumul național trebuie sa aiba continuitate. După ce ne terminam aceasta investiție, il transferam (imobilul), inapoi la Ministerul Transporturilor. Si acum, eu sunt aici, nu mai mergeți pe pagini de socializare sa influențați cetățenii cu jumatati de adevăruri. Va rog frumos sa ma intrebati ce doriti cu privire la acest subiect.”

Domnul Poparad:”Spuneti ca sunteti obligat anul acesta la o prima tragere a sumei. Conform Ordonanței nr.28/2018 aveți niște pași de urmat. La art.9 din ordonanța se spune ca sunteti obligat sa faceți tragerea respectiva in luna august 2019, dar mai este un aliniat acolo, la art.14 din ordonanța unde se specifica daca exista sume disponibile.”

Domnul primar:”Da. Ati spus foarte bine:”daca exista sume disponibile”. Daca noi nu reușim sa facem prima tragere a sumei, credeți ca anul viitor vor mai exista sume disponibile?”

Domnul Poparad:”Ati făcut notificare in acest sens?”

Domnul primar:”Ca sa facem notificare, avem nevoie de sume si o sa spună daca ei mai au sume. Noi trebuie sa folosim toata suma de 1.800.000 lei pentru ca avem contractata firma.”

Domnul Poparad:”Aveati posibilitatea sa amanati acești bani?”

Domnul primar:”Nu, pentru ca este scris clar, daca mai exista sume disponibile si atunci, mai bine noi facem ce trebuie făcut acum, folosim banii, facem infrastructura.”

Domnul Poparad:”Aveati posibilitatea sa reprogramati aceasta transa peste 1 an de zile?”

Domnul primar:”Exista posibilitatea, dar legea spune clar:daca mai sunt sume, dar daca nu vor mai fi sume?”

Domnul Poparad:”Am inteles. In caietul de sarcini in contractul de contractare al creditului, la alin.6,dvs.va cereți un drept de gratie de 12 luni pentru trageri.”

Domnul primar:”Stiti ce inseamna 12 luni de gratie? De când este contractat creditul?”

Domnul Poparad:”Din luna august 2018.”

Domnul primar:”Si ce inseamna 12 luni de gratie? Domnul Ludu-dir Buget-Finante ne poate spune.”

Domnul Ludu-dir Buget-Finante:”Luna august 2019.

Domnul Poparad:” Referitor la reabilitarea str.Doamna Stanca, de ce n-ati facut-o pana acum ca este tot din bugetul local? De ce nu reabilitati str.Plopului de exemplu?”

Domnul primar:”Str.Plopului este in faza de licitație in momentul de fata, pe alta sursa de finanțare. Alte străzi din oraș sunt pe alta sursa de finanțare.”

Domnul Poparad:”Haideti sa fim transparenti. In momentul in care s-a făcut contractarea creditului pentru Ocolitoare, sa ramanem doar pentru Ocolitoare.”

Domnul primar:”Dar guvernul pe care il susțineți dvs.nu ne-a mai dat imobil pentru Ocolitoare.”

Domnul Poparad:”In data de 19 decembrie 2018,dvs.ati declarat ca ati preluat drumul de la Ministerul Transporturilor si aveți toate avizele in acest sens. Vad ca acum va contraziceți.”

Domnul primar:”Eu cred ca ar trebui sa ascultati mai bine acea declarație pentru a intelege pentru ca probabil dvs.intelegeti mai greu si imi asum ce spun. Ori intelegeti mai greu, ori nu vreți sa intelegeti.

M-am bazat pe aceasta adresa ce v-am impartit-o astazi, de la guvern, ca aceasta hotarare de guvern este pe traseu. Cat poate dura o hotarare de guvern, ce distanta asa mare este de la București pana la Fagaras?”Apoi, repet, la acel studiu de fezabilitate toate avizele sunt eliberate, studiul de fezabilitate este avizat. Am făcut toate intabularile in numele Statului pentru a face aceasta investiție.”

Domnul Poparad:”De ce ati tinut aceasta adresa de care vorbiti atata timp in instituție si abia acum ne-o prezentati?”

Domnul primar:”Pentru ca nu am vrut sa dau vina pe nimeni. Pentru ca am dat termen. Pana la sfârșitul lunii iunie a.c., daca nu se rezolva problema si nu ne deblochează proiectele, voi ieși si voi spune. Am ieșit si spun. Mai mult decât atata, aceasta adresa nu este adresata Consiliului local, ci primarului, primăriei. Si vad ca aveți o practica cum ca primarul nu face , nu drege, primarul nu face nimic. Si la dezbaterea publica când am avut-o pentru taxa de salubritate, am vorbit si de acest subiect.”

Domnul Poparad:”Din punctul meu de vedere sunt perfect de acord sa se reabiliteze str.Doamna Stanca. Exista posibilitatea sa fim dati in judecata pentru un anumit vot pe care 1-am dat? Asa cum s-a mai intamplat in trecut? Proiectul de creditare a fost făcut pentru reabilitare străzi,nu?”

Domnul primar:”Pentru infrastructura Municipiului Fagaras.”

Domnul Poparad:”Este vorba de HCL.nr.21/2018 si HCL.nr.37/2018.”

Domnul primarf’Acest credit este dat cu avizul Ministerului Finanțelor pentru anumite investitii. Noi am avut documentația necesara pe acele străzi, cu legislația in vigoare, cu acea ordonanța unde spune ca daca vrei sa schimbi destinația creditului, anunți o anumita perioada cu acordul Consiliului local, Ministerul Finanțelor iti da avizul sa muti creditul si il muti la investiția unde ti-o dorești. Aceasta hotarare de consiliu local merge la Ministerul Finanțelor, iar Ministerul Finanțelor o sa ne spună ca este de acord sa mutam banii de la o investiție la alta investiție. Daca ati fi citit toata ordonanța, ati fi avut toate aceste informatii. Când a venit acel consultant, daca va amintiti, când am avut creditul, a spus acest lucru. Strada Doamna Stanca, la momentul respectiv, noi când am demarat procedura de a face acea documentație, aveam si bani in buget. Guvernul PSD-ALDE a schimbat formula in anul 2018, ne-au diminuat cu 16 mii.lei, in anul 2019-cu 20 mii lei ne-au diminuat, ne-au diminuat veniturile. M-ati intrebat de ce nu am scos la licitație acel mare proiect de străzi? Ati si votat un proiect de hotarare de refacere a documentației acolo unde au lipsit tronsoanele, trotuarele, etc.”

Domnul Poparadf’Este vorba de perioada 28 martie 2019 când eu inca nu eram consilier local in acest mandat.”

Domnul primar:”In regula. Daca ati fi lucrat vreodată pe proiecte europene, ati fi inteles.”

Domnul Negrila:”Eu vreau sa va spun ca sunt de acord cu reabilitarea str.Doamna Stanca si nu este adevarat ca noi cei din PSD nu dorim acest lucru, dar principala problema a acestui oraș este realizarea Ocolitoarei, iar acel credit a fost luat strict pentru Ocolitoare. Daca luam din acest credit bani si mutam in alta parte, candvom primi imobilul pentru Ocolitoare, de unde vom lua bani?”

Domnul primar:”Aceasta intrebare impertinenta trebuia sa v-o puneți dvs. Atata timp cat guvernul PSD-ALDE si Ministerul Transporturilor nu binevoiește sa faca acest transfer de imobil ca noi sa putem incepe licitația ca sa incepem execuția, putem sta cu acești bani inca 20 ani si nu-i folosim. Din suma de 28 mii.lei sa luam 1.800.000 lei ca sa nu plătim penalitati, sa facem reabilitarea Str.Doamna Stanca asa cum ne dorim, ca ulterior, când incepem construcția Ocolitoarei, vom vedea cu cat se va licita acel proiect si s-ar putea sa nu ne mai trebuiască toata aceasta suma sau vom veni si noi si vom mai adauga 200 euro, 300 euro sau 500 euro. Dar in acest moment, noi folosim banii pentru a face o infrastructura in Fagaras, creditul respectiv a fost luat pe infrastructura Municipiului Fagaras, ca ulterior, conform ordonanței, sa mutam banii asa cum ii cere beneficiarul cu acordul Ministerul Finanțelor. Deci, cei 1.800.000 lei nu influențează extraordinar de mult in realizarea Ocolitoarei.Eu cred ca ar trebui, dl.Negrila, sa va preocupe mai mult, ca președinte PSD Fagaras sa interveniti la guvernul PSD-ALDE in acest sens pentru a ne da acel imobil pentru Ocolitoare.”

Domnul Negrila:”Corect, dar dvs.niciodată nu ati tinut sa ne spuneți ca aveți nevoie de ajutor in acest sens. Când a fost contractat creditul, s-a pus problema efectiv a Ocolitoarei, nu pentru mutări de bani pentru alte investitii. Eu, de fiecare data n-am fost împotriva niciunui proiect pentru acest oraș si stiti si dvs. asta foarte bine.”

Domnul primar:”Va repet.Noi am luat creditul pentru infrastructura a Fagarasului. Ca sa facem Ocolitoarea, trebuie o schimbare de destinație. Noi l-am luat pe o documentație pe care am avut-o pentru străzile din Fagaras. Atata timp cat noi nu avem acest imobil si Ministerul Transporturilor trimite proiectul la Ministerul Dezvoltării, el il retrimite pentru modificări, noi nu avem cum sa folosim acest credit. Nu cred ca era necesar ca eu sa vin la dvs.sa va spun ca este o problema in acest sens si sa va rog sa interveniti la guvern. Lucrurile acestea se știau.”

Domnul Negrila:”Faza aceasta când ne spuneți ca înțelegem mai greu, nu cred ca isi are rostul. In momentul când am discutat de acest credit, a fost problema doar pentru Ocolitoare. Nu s-a discutat de transfer, etc.In acest moment sunt de acord sa se realizeze atat Ocolitoarea fagarasului, cat si reabilitarea str.Doamna Stanca, dar nu vreau sa încurcam lucrurile.”

Domnul primarf’Strada Doamna Stanca este un singur tronson. Va avea o platforma de 12 m cu doua benzi pe cele doua sensuri de 3m, cu parcare laterala si piste de biciclete. Datorita faptului ca noi nu avem nici macar in proprietate imobilul Ocolitoarei, ca sa facem o impietruire, sa putem devia traficul atunci când vom lucra la str.Doamna Stanca, va trebui sa lucram pe benzile laterale, sa circule mașinile, pe urma sa dam acele doua benzi, sa lucram pe benzile din mijloc, ca ulterior, prin sistematizarea marcajului, sa facem doua benzi dus-intors, cu parcare laterala pe stanga, pe dreapta si piste de biciclete. Daca vorbim tehnic, vom incepe lucrarea cat de curând posibil. Depinde cum votati dvs.astazi, iar daca nu votati pentru acest proiect, vom face ședințe pana când va vom convinge ca trebuie sa incepem lucrările Municipiului fagaras, iar la celalalt proiect, vom face magistrala pentru a introduce toate firele in pamant. Cei de la Electrica au in procedura ca sa ridice stâlpii si noi vom demara investiția de modernizare a străzii. Prin votul dvs.de astazi, pozitiv sau negativ, cetățenii isi vor da seama cine dorește sa voteze pentru infrastructura in Fagaras si cine nu dorește.”

Domnul Negrila:”Eu cred ca Ocolitoarea nu se va realiza niciodată.”

Domnul primar:”Atunci când avem nevoie ca cineva sa implementeze un proiect, avem nevoie de o proprietate. După ce avem acea proprietate, se incepe procedura de licitație, care licitație dureaza 1 an de zile. Anul viitor s-ar putea daca guvernul ne da mâine hotararea de guvern, probabil anul viitor vom incepe Ocolitoarea si incepem sa tragemtranse. Investiția dureaza cam 24 de luni, iar după licitație, proiectul SF este undeva la 12 mil.euro, s-ar putea sa ajunga undeva la 6,7,8 mii euro, vom mai avea posibilitatea ca sa finanțam noi langa acest credit, sa mai adaugam noi pe parcursul celor 2 ani sau 3 ani de zile, sumele necesare. Nu este mare lucru pe aceasta procedura de finanțare.”

Domnul Negrila:”Cat este garanția pentru reabilitarea str.Doamna Stanca pentru ca noi, creditul il luampe 12 ani de zile si avem garanția de 5 ani?”

Domnul primar:”Cred ca dvs.confundati termenii. Creditul este luat pentru a rambursa in 12 ani de zile suma. Garanția de execuție este una, iar rambursarea este alta. Dvs.votati cum doiti si de aici incolo vom știi cine este pentru Fagaras si cine nu este.

Domnul Poparad, colegii dvs.sunt dati in judecata in momentul de fata. Chiar eu i-am dat in judecata in calitate de primar, in urma raportului Curții de Conturi si in urma unui vot de dare a unor bani la CIVITAS si la HCM, acolo unde fostul primar dl.Sorin Manduc s-a aparat in instanța si a spus ca nu el este de vina, ci Consiliul local este de vina, dar s-a dat o hotarare de consiliu local fara a avea o documentație si cadru legal si inchidem subiectul. Aici v-am pus toate documentele la dosar.

Domnul Poparad:”Nu va cer altceva decât sa faceți ce trebuie pentru acest oraș. Datinii mie mandat sa merg la București sis a incerc sa rezolv aceasta problema ca vad ca tot spuneți ca din cauza mea nu se rezolva, ca eu susțin guvernul PSD-ALDE.”

Domnul primar:”Dl.Poparad, nu este nevoie sa va mandatez in acest sens. Puteti merge liniștit sa iterveniti la București.

Din surse, am inteles ca dvs., dl. Negrila, v-ati intors in calitate de președinte PSD Fagaras si vreți sa va certati neaparatcu primarul. Asta faceți si demonstrati.”

Domnul Negrila:”Domnul primar, greșiți foarte mult. Eu astazi când am venit la ședința, nu am venit cu niciun gând de cearta. Haideți sa nu mai incurcam lucrurile.”

Domnul primar:”Ca si președinte PSD Fagaras al grupului PSD Fagaras din acest consiliu local, va intreb: ati discutat cu colegii dvs.consilieri locali PSD cum sa voteze cu privire la acest proiect de hotarare, daca sa se voteze pentru sau impotriva?”

Domnul Negrila:"întotdeauna discutam cu consilerii locali PSD anumite probleme.”

Domnul primar:”Nu cred ca mi se pare normal ca atunci când va intalniti, sa le spuneți colegilor dvs.cum sa voteze.”

Domnul Negrila:”Nu este adevarat. Fiecare coleg de-al meu a votat si pana acum exact cum a dorit sa voteze. Ati văzut si dvs.acest lucru.”

Domnul primar:”Si acum, fiecare coleg va vota acest proiect cum doriti dvs.sau cum dorește fiecare?”

Domnul Negrila:”Eu n-am spus la nimeni sa voteze intr-un fel sau altul.”

Domnul primar:”In regula.”

Domnul Popa O:”Haideti sa depășim acest moment si sa trecem la vot.”

Domnul Mazilu:”Sunt mândru ca particip in sfarsit la o astfel de ședința cu adevarat interesanta, cu diferite păreri, dar fara intepaturi.O singura intrebare am visavis de acest proiect de hotarare. Si eu imi doresc foarte mult aceasta Ocolitoare si reabilitarea Str Doamna Stanca si tot orașul reabilitat, dar prioritate nu este Ocolitoarea? Nu pierdem realizarea Ocolitoarei, facand aceasta reabilitare a Str.Doamna Stanca?”

Domnul primar:”Repet. Prima tragere de bani o avem anul acesta din credit. Noi nu am terminat licitația la Ocolitoare pentru ca nu avem imobilul. Daca mai dureaza inca 2 ani de zile pana când se hotărăște acest guvern sa ne dea imobilul pentru Ocolitoare, nu putem sta cu banii nefolositi. Nu exista un pericol in acest sens pentru realizarea Ocolitoarei. V-am mai explicat acest lucru.”

Domnul Poparadf’Propun ca votul la acest proiect de hotarare, sa fie nominal.”

Domnul presedinte:”Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se rspinge cu 9 voturi pentru: dl.Stengel Norbert, d-na Suteu Marilena, dl.Ercau Bruno, dl.Popa Ovidiu, dl.Bobes Mircea, dl.Gavrila Dan, dl.Lascu Iulian, dl.Malene Petru si dl.Biza Radu si 9 abțineri: dl. Poparad Cosmin, dl.Mazilu Alexandru, dl.Alexandru Florin, dl. Motoc Alexandru, d-na Carlan Anca, d-na Suciu Andreea, dl.Bogdan Ion, dl.Negrila Ion si dl.Ciont Valentin (18 consilieri prezenti).

Doamna Carlan Anca:”Eu as vrea sa precizez faptul ca m-am abtinut de la votul acestui proiect de hotarare datorita experienței din urma, unde am activat in alta parte in aceasta calitate de consilier local, nu pentru ca mi s-a spus acum cum sa votez.Mulțumesc!”

Domnul președinte: Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale pentru identificarea și formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de stimulente financiare lunare destinate personalului medical și de specialitate care doresc să își desfășoare activitatea în cadrul Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure”Făgăraș. ”

Domnul președinte:”La acest proiect de hotarare este necesar vor secret, cu precizarea ca acum se vor face doar propunerile de membrii, după care, la sfârșitul ședinței, se va trece la vot.”

Se fac următoarele propuneri:

- Comisia speciala pentru identificarea modalităților și formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de stimultente financiare lunare destinate peronalului medical și de specialitate care doresc să își desfășoare activitarea în cadrul Spitalului Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș în anul 2019:

- dl. Florin Alexandru- consilier local

- dl. Alexandru Dorin Mazihi- consilier local

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Domnul președinte: Prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului municipal pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Municipiului Făgăraș, a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, educație-sănătate și tineret în anul fiscal 2019, alocate pentru activități nonprofit de interes local.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.159/26.06.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru APA CANAL SIBIU.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.160/26.06.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor, de pe raza adminitrativ-teritorială a Municipiului Făgăraș, care nu se supun înmatriculării.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.161/26.06.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), ramanad deocamdată la nivel de proiect, pana la primirea avizului de la București.

Domnul președinte: Prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe în condițiile legii, a unui spațiu în suprafață de 27 mp, din imobilul situat în Municipiul Făgărasș, str.Republicii, nr.6, aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș - pentru sediu politic (nr.înreg.proiect 12.393/2/2019).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.162/26.06.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe în condițiile legii, a unui spațiu în suprafață de 27 mp, din imobilul situat în Municipiul Făgărasș, str.Republicii, nr.6, aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș - pentru sediu politic (nr.înreg.proiect 47.600/2019).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.163/26.06.2019.

(Intre timp, a plecat din sala dl.Popa Ovidiu, fiind prezenti 17 consilieri locali).

Domnul președinte: Prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului ” Strada Andrei Mureșanu”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 6.010 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ” Strada Andrei Mureșanu” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.164/26.06.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului ”Strada Mircea Eliade - tronson I”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 13.189 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului "Strada Mircea Eliade -tronson I” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.165/26.06.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului "Strada Mircea Eliade - tronson II”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 2.268 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului "Strada Mircea Eliade -tronson II” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.166/26.06.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi:” .Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului "Strada Mircea Eliade - tronson III”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 836 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului "Strada Mircea Eliade - tronson III” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.167/26.06.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului ” Strada Parcului”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 7.491 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ” Strada Parcului” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.168/26.06.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului "Strada Negoiu”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 65.193 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ” Strada Negoiu” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.169/26.06.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea art.2 din HCL.nr.91/24.04.2019 privind insusirea documentației tehnice de actualizare a informațiilor de carte funciara, a unui imobil-teren situat in Fagaras, str.Aleea Livezii, nr.lOA, dezmembrarea acestui imobil in 2 loturi, inscrierea unui lot in favorul Primăriei Municipiului Fagaras, conform HCL.nr.38/31.01.2018.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.170/26.06.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea S.C.REWE PROJEKTENTWICKLUNG S.R.L. ROMANIA, situat in Fagaras, str.Azotului FN, identic cu cel inscris in CD.nr. 100872 Fagaras, cu nr.top. 100872 in 2 loturi, conform documentației întocmite de ing.Serban Virgil Florin, neafectand dreptul de servitute in favorul Municipiului Fagaras.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.171/26.06.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării pozițiilor 3 si 17 din HCL nr. 81/ 24.04.2019, privind aprobarea Calendarului Manifestărilor Cultural-Educative, Sportive și Artistice de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2019 in Municipiul Fagaras și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local 2019.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.172/26.06.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Făgăraș, prin transformarea a două posturi vacante contractuale.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.173/26.06.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 20 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului Reiatii Internationale.” >                                   J

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.174/26.06.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 21 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (IULIE 2019).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 16 voturi pentru si o abținere: d-na Suteu Marilena (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.175/26.06.2019.

(Intre timp, a revenit in sala dl.Popa Ovidiu, fiind prezenti 18 consilieri locali).

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de la „Suplimentare”:” Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilelor situate în Făgăraș, str. Negoiu, bl.6, sc. D, ap.l, înscris în CF nr. 103167-C1-U23 Făgăraș; str. Negoiu, bl.6, sc.D, ap.l, înscris în CF nr. 103167-C1-U22 Făgăraș; str. Tăbăcari, bl.8, sc.A, înscris în CF nr. 101684-C1-U10 Făgăraș și zona Centru II, bl. 56, ap.l, înscris în CF nr. 1022224-C1-U8 Făgăraș, ca fiind de uz și interes public local și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 16 voturi pentru si 2 abțineri: d-na Carlan Anca si d-na Suteu Marilena (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.176/26.06.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de la „Suplimentare”:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea” Cap. IV - durata contractului” al contractului de asociere nr. 15028/2017, Anexa nr. 1 IaH.C.L. nr. 100/2017.”

Doamna secretar:”Proiectul inițial a fost pe o durata de 2 ani de zile. Solicitarea partenerilor a fost sa fie pe 5,7, chiar pe 10 ani pentru a continua aceasta colaborare. In discuțiile cu dLprimar, a rezultat ca cel mai benefic legal si oportun la acest moment, ar fi prelungirea contractului pana la sfârșitul acestui a, respectiv, 31.12 2019, datorita resurselor financiare limitate.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.177/26.06.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 3 de la „Suplimentare”:” Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Făgăraș.”

Doamna secretar:”De la comisiile de specialitate ale consiliului local din aceasta luna si pana astazi in plen, am primit o adresa din partea Prefecturii Județului Brașov cu suplimentare a unui post la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Făgăraș. Deocamdată, astazi va ramane la nivel de proiect pana primim avizul de la ANFP, urmând ca apoi sa reintroducem pe ordinea de zi intr-o alta ședința ordinara pentru adoptarea unei hotarari de consiliu local in acest sens.”

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), ramanad deocamdată la nivel de proiect.

Domnul presedintef’Revenim la punctul 3 de pe ordinea de zi si dau cuvântul dl.Bogdan-presedinte comisie de validare.”

Domnul Bogdan-presedinte comisie de validare:”In urma votului secret, avem:

 • - Comisia speciala pentru identificarea modalităților și formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de stimultente financiare lunare destinate peronalului medical și de specialitate care doresc să își desfășoare activitarea în cadrul Spitalului Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș în anul 2019:

 • - dl. Florin Alexandru- consilier local = 15 voturi pentru si 2 împotriva

 • - dl. Alexandru Dorin Mazilu- consilier local = 15 voturi pentru si 2 împotriva si un vot nul

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.178/26.06.2019.

Domnul presedinte:”In afara ordinii de zi, mai avem o informare din partea Asociației de Proprietari nr.5 Fagaras.”

Domnul primar:”Da. Este vorba de Asociației de Proprietari nr.5 Fagaras in legătură cu amenajarea unor parcari in zona Vasile Alecsandri. Dânșii au stabilit pe data de 3 iulie a.c. o ședința cu locatarii zonei respective pentru discutarea acestui aspect al parcărilor. In funcție de discuțiile din ziua de 3 iulie a.c.care vor avea loc, vom lua masurile necesare in acest sens.”

Domnul presedinte:”Fiind vorba doar de o informare, s-a luat act de aceasta.”

Domnul presedinte:”Mai avem un raport al Direcției de Asistenta Sociala Fagaras ca si informare. La fel, fiind vorba doar de o informare, s-a luat act de aceasta.”

Domnul primar:”Acum la final de ședința, as vrea sa va prezint un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a U.A.T.Fagaras, cu nr inreg.38.259/27.03.2019 al meu din acest mandat pana acum si dau citire acestuia.”

Se da citire raportului anual privind starea economica, sociala si de mediu a U.A.T.Fagaras, cu nr inreg.38.259/27.03.2019, raport ce face parte integranta ca anexa al acestui proces verbal.

Domnul presedinte:”Acestea fiind spuse, s-a luat act si de acest raport al domnului primar.”

Domnul președinte: Mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței.

Drept urmare, s-a încheiat prezentul proces-verbal in 3 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, STENGEL NORBERT


PJ/PJ.

ROMANIAJUDEȚUL BRAȘOVjJj O JHL

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ B

curmuL atoaiunc a*. romanii t —■      ------

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


CtXTWUL OfOaHAnC A*. HOMAXInJ   \

Nr. 38259 din 27.03 .2019

RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA

SI DE MEDIU A UAT FĂGĂRAȘ J

In conformitate cu prevederile Legii 215 /2001, republicată, aduc la cunoștința Consiliului Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședința ordinara de astazi....................., raportul privind starea economica,

sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezint si o conduc.

In ceea ce privește starea economica, starea sociala si de mediu, am insistat în primul rând pe realizarea proiectelor cu finanțare europeană, proiecte care vizează modernizarea orașului și îmbunătățirea calității vieții făgărăsenilor. O altă prioritate a mea a fost întabularea străzilor și cartierelor din municipiu. De asemenea am avut multe investiții la nivelul unitatii administrativ- teritoriale pe care o reprezint si coordonez, iar in decursul anului 2018 am realizat mai multe obiective,conform tabelelor de mai jos :

Lista investițiilor realizate în anul 2018

5

Nr. crt

Denumirea proiectului/investiției

Valoare

-lei-

Sursa de finanțare (buget      local,

fonduri europene, fonduri guvernamentale)

Obiectiv finalizat/ lucrări în derulare

1

Lucrări de reabilitare străzi, drumuri - B-dul Unirii LOT 3

770.434,63

BUGET LOCAL

Finalizat

2

Lucrări de reabilitare străzi, drumuri - Câmpului Nou - LOT 2

632.559, 28

Buget Local

Finalizat

3

Lucrări de reabilitare străzi, drumuri - Câmpului ANL -

848.203,71

Buget Local

Finalizat

LOT 1

4

Lucrări de reabilitare străzi, drumuri- Castanului - LOT4

1764.254,66

Buget Local

finalizat

5

Lucrări amenajare trotuare străzile:      V.      Alecsandri,

N.Bălcescu,       M.Eminescu,

Republicii, zona Direcției de Asistența Socială, cartier Ion Creangă

719,875

Buget Local

finalizat

6

Documentatii     tehnice     si

consultantă imlementare sistem supraveghere video urban

50000

Buget Local

finalizat

7

Achiziție imobile

2 700 250

Buget Local

finalizat

8

Expertiza tehnică      Școala

Generala Nr.l Făgăraș

48000

Buget Local

finalizat

9

Studii aferente infrastructurii școlare »

24 000

Buget Local

finalizat

10

Sistem supraveghere video Șc. Gimnazială ”Ovid Densuseanu” Făgăraș

21 000

Buget Local

finalizat

11

Elaborare proiect pentru reabilitate tribuna sala de sport a Colegiului National Radu Negru Fagaras

19 520

Buget Local

finalizat

12

Lucrări de amenajare părculeț joacă - zona centrală

48 109

Buget Local

finalizat

13

Lucrări amenajare Stație taxi -Romarta și reparații trotuar, înlocuire borduri

282,450

Buget Local

Finalizat

14

Spații comerciale Piața Agro-alimentară

245 359,32

Buget Local

Finalizat

15

Platforme deșeuri autoridicătoare Strada Vasile Alecsandri

40 996

Buget Local

finalizat

16

Platforme deșeuri autoridicătoare Strada Școlii

40 996

Buget Local

Finalizat

17

Foraj puț apă Dealul Galațiului

97318,20

Buget Local

Finalizat

18

Lucrări amenajare ARHIVĂ UAT Făgăraș

213 356

Buget Local

Finalizat

19

Lucrări de reparații rețea de canalizare municipiul Făgăraș

31 126

Buget Local

Finalizat

20

Lucrări amenajare teren de tenis

40 000

Sponsorizare

Finalizat

21

împădurirea terenurilor agricole degradate din perimetrul de ameliorare Dealul Galațiului

137 751,96

Buget Local

Finalizat

Investiții Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure

1

Lucrări instalații termice spital

2 549, 78

Buget local

Finalizat

2.

Turn laparoscop

66 331

Buget local

Finalizat

3.

Proiect tehnic rezervor apă potabilă

41 650

Buget local

Finalizat

4

Studii tehnice amenajare Secție Pediatrie

8211

Buget local

Finalizat

5

SF bloc funcțional nou

157 675

Buget local

Finalizat

6

Lucrări de amenajare secție

Pediatrie

48 109, 24

Buget local

Finalizat

7

Radiologie computerizată

154 700

Buget local

Finalizat

8

Sistem IT spital

136 901

Buget local

Finalizat

9.

Software medical

154 700

Buget local

Finalizat

10.

Ecograf

195 755

Buget local

Finalizat

întabulări

1.

Cartier Galați >

Finalizat

2

Străzi : Teiului, I. M. Klein, Stejarului,      Macului,      C.

Finalizat

Brâncoveanu, Târgului, Vasile Alecsandri,Azotului, T. Perția, Uniunii, Cânepii, N. Bălcescu, 1 Decembrie, C. Drăgușanu, Pălărieri, Lacului, G. Barițiu, Oltului,      Școlii,      Muncii,

Salcâmului,        Chimistului,

Eprubetei, Oltului, Calea Colhamului, Nicovalei, Forjei,

3

Cartier Câmpului blocuri

Finalizat

4

Cartier Tudor Vladimirescu

Finalizat

5

Cartier Tăbăcari - nord

Finalizat

6

B-dul Unirii - nord

Finalizat

7

Cartier Titu Pertia

Finalizat

8

Unitățile     de     învățământ

(grădinițe, școli, licee)

Finalizat

Lista proiectelor - 2018

Nr. crt.

PROIECT

Valoare proiect

Valuta

Finanțare

Stadiu

1

Afaceriști in centru

13,358,916.37

lei

POCU 3.7.

Implementare

2

Investește in tara ta

12,091,559.54

lei

POCU 3.7.

Implementare

3

Construire     Sala

Sport la Școala Generala     "Ovic

Densusianu" Fagaras

2,653,700.00

lei

CNI

Se asteapta ordinul     de

incepere al Ministrului

4

Bazin de înot Acoperit

21,166,277.74

lei

CNI

S-a predate documentația către CNI

5

Administartie publica impreuna cu cetățenii

2,951,000.00

lei

POCA2.1.

Implementare

6

Ziua 1 Decembrie

60,000.00

lei

Ministerul Culturii

Realizat

7

IMPACT - Inovație si    Management

Performant       in

Activitatea Primăriei Municipiului Fagaras

433,667.00

lei

POCA2.1.

In curs de depunere

8

Reabilitarea, Conservarea      si

Restaurarea

Sinagogii       din

Fagaras        prin

Reconversie      in

Centrul Cultural International

POR

Elaborare

Documentație

9

Programul municipal pentru finanțarea nerambursabilă din pugetul propriu al U.A.T Făgăraș a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru sport de masă, educație-sănătate și tineret pe anul 2018, alocate pentru activități

225,000.00

lei

Bugetul local

Implementare ( 103.060 -contractat)

nonprofit de interes local

10

Creșterea eficientei energetice clădiri rezidențiale din Municipiul Fagaras, Județul Brașov

6,471,262.81

lei

POR 3.1. A.

Contract semnat

11

Dezvoltare antreprenoriala prin infiintare incubator de afaceri Fagaras

4,899,704.94

lei

POR2.1B

Admis ETF

12

Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a Rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în municipiul Făgăraș

19,221,707.09

lei

POR 13.1

Contractare

13

Integrare sociala prin dezvoltarea activitatilor cultural-educative si recreative         in

Municipiul Fagaras

23,040,584.56

lei

POR 13.1

înregistrat

14

„CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” (Grădiniță Cetatii Nr. 45)

332.849,69

lei

POR 10.1

Implementare

15

Reabilitare        si

amenajare    sediu

orimarie          in

municipiul Fagaras

15,876,100.00

lei

PNDL

Faza      de

recepție DALI

16

Reabilitare imobil ocuinta ^.Balcescu, nr. 53

456,461.52

lei

Bugetul local

Faza      de

recepție PT

17

Cinematograf

Transilvania

Municipiul Fagaras

C.N.I.

Recepție

DALI

18

Reabilitare, modernizare, extindere, dotare cantina de ajutor social si înființare si dotare centru de zi pentru    persoane

vârstnice          in

Municipiul Fagaras

3,121,865.67

lei

POR 8.3. A

înregistrat

19

”Prosperity

Prosperity through innovation      and

promotion       of

Sustainable Urban Mobility Plans”

26,155.00

euro

HORIZON-2020

Implementare

20

Studii tehnice de amenajare Drum forestier ramificație Calea Cohalmului, municipiul Făgăraș

PNDR4.3.

Recepționat

SF

21

Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru copulația județului Brașov

414,573.34

lei

POR         8.1.A

Nefmalizate

Implementare

22

Imbunatatirea accesului populației din județul Brașov a servicii medicale de urgenta

315,880.74

lei

POR         8.2.B

Nefmalizate

Implementare

23

Reabilitarea, modernizarea     și

dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal     «Dr.

Aurel Tulbure”

11,085,583.13

lei

POR 8.1.A

Ambulatorii

Evaluare

24

Modernizarea coridorului       de

mobilitate urbană integrată în zona industrială         a

municipiului Făgăraș

43,857,976.90

lei

POR 3.2.

Evaluare

25

Modernizarea coridorului       de

mobilitate urbană integrată în zona centrală            a

municipiului Făgăraș

45,743,990.64

lei

POR 3.2.

Evaluare

26

Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș

45,737,226.73

lei

POR 3.2.

Evaluare

TI

Construire “Bloc funcțional in cadrul Spitalului

Municipal «Dr. A. Tulbure» Fagaras”

CNI

Pregătire documentatii

28

"Reabilitarea, modernizarea    si

dotarea Spitalului Municipal «Dr. A. Tulbure» Făgăraș -etapa I: corp central (CF 105759) si maternitate (CF 104991-C1)"

CNI

Pregătire documentatii

29

1

'Reabilitarea, modernizarea     si

dotarea Spitalului

Municipal «Dr. A. Tulbure» Făgăraș -stapa II: corp boli infectioase     (CF

104991-C15) si bloc ilimentar+spalatorie CF 104991-C7)"

CNI

3regatire documentatii

30

SOLIDAR     in

Regiunea Centru

6,150,635.01

lei

POCU4.16.

Evaluare

31

RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA   A

PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS CETATEA FAGARASULUI

21,805,731.57

lei

POR 5.1.

Implementare

32

REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM     DE

ILUMINAT PUBLIC      IN

MUNICIPIUL FAGARAS

8,764,866.45

lei

POR3.1.C

Evaluare

33

Asfaltare          si

modernizare drumuri de interes local în municipiul Făgăraș

51 036 256

lei

PNDL

Actualizare proiect

34

Extindere canalizare în       municipiul

Făgăraș

4 616 481

lei

PNDL2

Procedură de atribuire

35

Delegarea gestiunii de iluminat public din      municipiul

Făgăraș

18 401 920,50

lei

Buget local

Procedură de atribuire si proiectare

36

Reabilitare strada

Doamna Stanca

1 932 208,65

[ei

Buget Local

Implementare

VENITURI

Veniturile bugetului local la 31.12.2018, din care: impozite si taxe pe proprietate =6.889.616 lei

 • - impozit pe mijloacele de transport =2.011.342 lei

 • - venituri din inchirieri si concesiuni =1.226.742 lei

 • - venituri din prestări servicii =1.268.842 lei

 • - amenzi, penalitati si confiscări =1.201.097 lei

 • - cote si sume defalcate din impozite = 20.079.729 lei

 • - alte venituri = 254.001 lei

 • - sume defalcate din TVA =14.084.408 lei

 • - subvenții de la bugetul de stat =174.068 lei

 • - subvenții de la alte administratii =137.495 lei

 • - subvenții primite de la UE/alti donatori =130.432 lei

 • - alte sume primite de la UE =335.184 lei

 • - Fondul Social European(FSE) =130.432 lei

CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE SI DEZVOLTARE

5

-autoritati publice - 14 98 9019

-alte servicii publice generale - 707 489

-invatamant - 4 084 287

-sanatate -3 131 124

-cultura,recreere si religie - 6 504 813

-asigurări si asistenta sociala - 10 011 068

-locuințe,servicii si dezvoltare - 5 771

-protecția mediului -3 143 925

-transporturi -4050210

 • - combustibil și energie - 250 008

 • - ordine publică și siguranță națională - 2 957 497

 • - agricultură, silvicultură și vânătoare - 158 476

 • - tranzacții privind datoria publică - 262 580

STAREA SOCIALA

Ajutor social - 151 dosare

Alocatii susținerea familiei - 193 dosare

Anchete sociale-1029

Indemnizație creștere copil - 202 dosare

Alocație de stat - 185 dosare

Stimulent de inserție - 111 dosare

Ajutor deces - 2 dosare

Ajutor de urgență - 3 dosare

Ajutor pentru incalzirea locuinței - 617

 • - gaz-412

 • - ecoterm-123

 • - electrica - 53

 • - lemne - 29

 • - lemne ajutor social - 82

STAREA DE MEDIU

Mediul înconjurător a devenit în zilele noastre o noțiune frecvent întrebuințată, față de care opinia publică este tot mai sensibilă iar un rol important în realizarea și păstrarea unor condiții optime pentru protecția mediului îi revine administrației publice locale.

Protecția mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor și acțiunilor care au ca scop menținerea, protejarea și îmbunătățirea condițiilor naturale de mediu, ca și reducerea sau eliminarea, acolo unde este posibil, a poluării mediului înconjurător și a surselor de poluare.

Protecția mediului presupune:

 • - Gospodărirea rațională a apelor

 • - Recostrucția ecologică a mediului

 • - Evitarea poluării mediului

 • - Evitarea dezechilibrului prin conservarea naturii

 • - Descoperirea cauzelor care afectează mediul

Este nevoie de mai multă atenție și de mai multă responsabilitate din partea fiecărui cetățean pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a respira aer curat, pentru a bea apă curată, și pentru a putea folosi condițiile de viață pe care ni le oferă natura.

STAREA DE MEDIU SECTOR APĂ Alimentarea cu apă potabilă

Municipiul Făgăraș este alimentat cu apă prin intermediul a 30 puțuri de la cele 3 fronturi de captare Hurez-Iași-Pojorta, restul puțurilor în număr de 33 fiind în conservare.

Alimentarea cu apă a municipiului Făgăraș se realizează prin intermediul a 2 rețele de aducțiune.

Prin POS MEDIU 2007-2013: prin CL10 “Reabilitarea captării si a aductiunilor pentru municipiul Fagaras” s-a reabilitat rețeaua de aducțiune de apă potabilă Iași - Făgăraș cu conducte din PE Dn400mm pe un tronson de 10,648 km, iar în cadrul POIM este prinsă spre reabilitare rețeaua de aducțiune apă potabilă Pojorta-Făgăraș, tronson de cca.l5km, care în prezent este din tuburi de PREMO, Azbociment și Oțel.

Prin CL11 “Extinderea si reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatea Fagaras” au fost reabilitate si extinse rețelele de apă și canalizare în municipiul Făgăraș, s-au reabilitat 28,3 5 5km și s-au extins 3,7km rețea apă din totalul de rețea de apă existentă de cca.81,7km din municipiul Făgăraș.

Monitorizarea calității apei potabile

Gospodăriilor de apă de la Iași, Hurez și Pojorta sunt prevăzute cu stații de clorinare cu dozare automată a clorului gazos.

- monitorizarea calității apei potabile se realizează de către DSP, laboratorul din cadrul APA CANAL SIBIU SA și laboratorul din cadrul APA CANAL SIBIU SA Sucursala Făgăraș, iar punctele de control sunt: rezervoarele din cadrul celor 3 gospodării, punctele de intrare în municipiul Făgăraș și de la consumatorii localității.

Rețele de canalizare

în momentul de fată 98,7 % din locuitori sunt racordati la rețeaua de canalizare. De asemenea, prin intermediul proiectului au fost reabilitați 25,712 km rețea canalizare și rețeaua de canalizare a fost extinsă cu 8,863 km.

în municipiul Făgăraș există trei colectoare principale pentru evacuarea apelor uzate, după cum urmează:

 • - Colectorul I - realizat în sistem unitar cu Dn 500 mm și L=2.6 km, cu traseul str. Parcului, G.Coșbuc și Livezii cu descărcare în stația de epurare

 • - Colectorul II - realizat din beton, în sistem divizor cu secțiuni cuprinse între DN 500-700 mm și L=1.5 km ( str.T.Vladimirescu, V.Alecsandri și M.Viteazu) cu racordare la colectorul I

 • - Colectorul III - realizat din PVC, în sistem divizor, cu diametre cuprinse între DN 250 - 400 mm și L=3,35 km (str.Câmpului, Azotului, Cetății și Oltului).

Colectorul III s-a reabilitat prin contractul “CL11- Reabilitarea si extinderea rețelelor de apa si canalizare in municipiul Fagaras”, tronson intersecție str. Muncii - str.Azotului - Oltului - Cetatii - M.Viteazu -Podului - DE 675 - Libertății - SPAU III - cu refulare in statia de epurare, DE 646.

SPAU

Prin reabilitarea rețelelor de canalizare s-au executat 3 strații de pompare, respectiv SPAU 1 - amplasată pe str.Livezii în cadrul SEAU prevăzută cu conductă de refulare Dn630mm, pe un tronson de 3Om, SPAU 2 - amplasată pe str.Libertății prevăzută cu conductă de refulare Dn250mm, pe un tronson de 1120m și SPAU III - amplasată pe str.Noua prevăzută cu conductă de refulare Dn90mm, pe un tronson de 347,5m

Prin reabilitarea rețelelor de canalizare s-a eliminat evacuarea directă a apelor uzate din colectorul III, prin deversor “Libertății”.

Lungimea conductelor de canalizare menajeră este de cca.73,5 km și lungimea conductelor de canalizare pluvială este de cca. 28km.

Evacuarea apelor uzate menajere epurate ( cca 75 % din total ape uzate din municipiul Fagaras ) din statia de epurare in contracanal se face prin intermediul unei conducte din beton cu diametrul Dn = 2000 mm si lungime de L = 100 m.

Evacuarea apelor uzate colectate si neepurate, cca 10%, evacuate prin o gura de varsare in Contracanal Acumulare Voila prin punct str. lazu Morii.

Evacuarea apelor uzate colectate si neepurate, circa 3% deversate din zona cartier Combinat prin intermediul decantoarelor Imhoff in parau Racovita.

Stații și instalații de epurare:

Epurarea apelor uzate se realizează prin intermediul unei statii de epurare de epurare mecano - biologica ( 30322 L.E. ) cu capacitatea de Quz max = 270 litri/s, amplasata intr-o zona neinundabila, pe malul drept al contracanalului Ac. Vbila

Statia de epurare este compusa din :

 • - gratar cu curățire mecanica de 1,1 m x 0,7 m, 2 gratare cu curățire manuala de 1,0 x 0,6 m,

 • - doua desnisipatoare bicompartimentate cu capacitatea de 10 x 1 xl,2 3 m ,

 • - decantor primar compus din 2 baterii a 4 decantoare din beton, cu un timp de trecere a apei de 0,6 h

 • - statie pompare ape uzate (pompa tip ACV 200 cu Q = 500 m3/h H = 15 mCA, P = 37kw,

 • - doua bazine de aerare cu cate patru aeratoare cu o capacitate de (3 x 3,5 x 11) m3,

 • - doua decantoare secundare gravitaționale radiale avand Dn = 20 m, volum de V - 822 m3,

 • - bazin de contact de (20 x 10 x 1,5) m3.

Statia de epurare este prevăzută cu deversor pentru debite foarte mari, amplasat amonte de grebla mecanica. înainte de deversor se afla căminul principal de intrare a colectoarelor I si II si by-passul general al statiei de epurare.

Linia nămolului

Statie pompare namol-pompa tip ACV 200 cu Q = 500 m’/h, H = 15 mCA, P =37 kW, cămine de vane pentru distribuția nămolului spre bazinul o de aerare si platforma de uscare cu capacitate de 30x10x1 m

Evacuarea apelor uzate menajere

Evacuarea apelor uzate menajere epurate ( cca 75 % din total ape uzate din municipiul Fagaras ) din statia de epurare in contracanal se face prin intermediul unei conducte din beton cu diametrul Dn = 2000 mm si lungime de L = 100 m.

Evacuarea apelor uzate colectate si neepurate, cca 10%, evacuate prin o gura de varsare in Contracanal Acumulare Vbila prin punct str. lazu Morii.

Evacuarea apelor uzate colectate si neepurate, circa 3% deversate din zona cartier Combinat prin intermediul decantoarelor Imhoff in parau Racovita.

Instalații de măsurare a debitelor si volumelor de apa uzata menajera

Canal de măsură + mira

Frecventa de monitorizare a calitatii apelor uzate menajere epurate evacuate - LUNAR

Sursa: APA CANAL SIBIU SA

SECTOR AER

Calitatea aerului la nivelul municipiului Făgăraș

Starea mediului înconjurător afectează în mod direct viața și sănătatea populației. Impactul poluanților atmosferici este clar - dăunează sănătății pe termen lung și scurt, de cele mai multe ori afectează ecosistemele și duce la corodarea și impurificarea materialelor, inclusiv a celor care fac obiectul unei comori culturale.

In prezent, particulele în suspensie și NO2 sunt principalii poluanți care pun probleme din punct de vedere al sănătății.

Conform prevederilor art.21, alin.(2) lit a) din Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și având în vedere încadrarea județului

Brașov în regim de gestionare II pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), dioxid de sulf (SO2), nichel (Ni) și dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/Nox), consiliul județean asigură elaborarea Planului de menținere a calității aerului pentru județul Brașov, conform prevederilor HG nr. 257/2015. Pentru atingerea obiectivului de mai sus s-a constituit Comisia tehnică pentru întocmirea Planului de menținere a calității aerului pentru județul Brașov, la care municipiul Făgăraș este membru.

în anul 2018, în perioada 16-22 septembrie, s-a desfășurat Săptămâna Mobilității Europene (SME), o campanie anuală privind mobilitatea urbană durabilă, organizată la inițiativa Comisiei Europene. SME încurajează municipalitățile din Europa să introducă și să promoveze măsuri privind transportul durabil și să invite cetățenii să testeze alternative la utilizarea autoturismelor.

Fiecare ediție a Săptămânii Mobilității Europene pune accentul pe o anumită temă legată de mobilitatea durabilă. Tema din anul 2018 a fost „Combină și deplasează-te !”.

Autoritatea locală, încurajează anual, organizarea de activități destinate creșterii gradului de conștientizare cu privire la multimodalitate, respectiv utilizarea unor moduri de transport diferite pentru deplasări diferite în cadrul rutinei săptămânale, precum și lansează măsuri permanente destinate îmbunătățirii situației transportului durabil în Municipiul Făgăraș.

Din anul 2000, a fost lansată „Ziua fără autoturisme” în data de 22 septembrie, sub forma unei inițiative europene. Aceasta constituie o oportunitate și pentru orașul nostru să demonstrăm cât de interesați suntem de aspectele legate de mediu.

Săptămâna Mobilității Europeană oferă totodată ocazia de a iniția o serie largă de activități și pune la dispoziție o platformă destinată autorităților, organizațiilor și asociațiilor de pe plan local pentru:

 • 1. Promovarea inițiativelor proprii în materie de mobilitate urbană durabilă.

 • 2. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la efectele negative asupra mediului și calității vieții ale tendințelor actuale în materie de mobilitate.

 • 3. Instituirea de parteneriate cu părțile interesate de la nivel local.

 • 4. Participarea într-o campanie desfășurată la nivel european, partajând un obiectiv și o identitate cu alte centre urbane.

 • 5. Evidențierea angajamentului local față de politicile privind transportul urban durabil.

 • 6. Lansarea de noi politici și măsuri cu caracter permanent. Alături de Asociația OER, ca și în anii precedenți și în acest an campania “Oscar, șarpele hoinar” ediția 2018, va debuta în cadrul SME.

Alături de CIVINET ROMANIA promovăm utilizarea bicicletei ca mijloc de transport în oraș.

SECTOR DEȘEURI

România în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite și Uniunii Europene și-a exprimat adeziunea la cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015.

Urmare a pașilor menționați, România a stabilit la nivel național cadrul pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 susține trei piloni principali respectiv economic, social și de mediu.

In încercarea de transpunere a obligațiilor asumate de România la nivel internațional în planul micro al Municipiului Făgăraș, s-au constatat și identificat neajunsuri în domeniul specific al managementului deșeurilor. în consecință, s-a stabilit a fi necesară luarea unor măsuri radicale astfel încât sănătatea populației generale a localității și mediul înconjurător să fie protejat, să existe acoperire cu serviciul de salubritate în procent de 100% și să se poată înregistra forme de progres cu privire la gestionarea deșeurilor raportate la țintele impuse de legislația în vigoare.

Deșeurile reprezintă o problemă presantă de mediu, socială și economică. Dacă în trecut deșeurile nu erau refolosite sau reciclate, în prezent ele sunt recunoscute drept resurse.

Dezvoltarea durabilă a Municipiului Făgăraș din perspectivă gestiunii deșeurilor trebuie să se concentreze pe reducerea cantităților de deșeuri produse și creșterea gradului de reciclare al deșeurilor, astfel încât, cantitatea deșeurilor supuse depozitării finale să se reducă de la an la an. în acest sens, Municipiului Făgăraș s-a asociat cu Consiliul Județean Brașov și cu Consiliile Locale ale municipiilor, orașelor și comunelor județului Brașov, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov în vederea facilitării procedurii de accesare de fonduri în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, pentru crearea unui „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brașov”.

Procedura de licitație pentru contractarea serviciului de consultanță și asistență tehnică în vederea întocmirii Mașter Planului de gestionare a deșeurilor în județul Brașov și a Aplicației de finanțare a fost demarată de Consiliul Județean Brașov încă din anul 2017, însă la sfârșitul anului 2018 încă nu era contractul semnat.

Având în vedere că procedurile în domeniul achizițiilor publice sunt îndelungate și greoaie, Municipiul Făgăraș nu poate stagna în ceea ce privește protecția mediului și siguranța cetățenilor.

Au fost evaluate riscurile și s-a stabilit următoarea listă de priorități pentru administrația publică locală a Municipiului Făgăraș:

 • 1) închiderea depozitului neconform de deșeuri municipale, clasa b de pe raza localității Făgăraș.

 • 2) Actualizarea documentației cadru în baza căreia funcționează serviciul de salubrizare a localității.

9

 • 3) Organizarea, susținerea și implicarea în implementarea cât mai multor campanii de conștientizare a populației pe tema importanței protecției mediului și a colectării separate a deșeurilor de la sursă. J

în gestiunea deșeurilor, un moment important l-a constituit sistarea depunerii de deșeuri menajere la rampa de deșeuri neconformă Dealul Galațiului și intrarea acesteia în procedura de închidere.

Astfel s-au obținut în anul 2018 cele mai importante avize în vederea închiderii si anume:

 • - Decizia etapei de încadrare eliberată de Agenția pentru Protecția Mediului - valabilă pe toată durata punerii în aplicare a proiectului

 • - Aviz de gospodărire a apelor - emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov - valabil pe toată durata de realizare a lucrărilor

în vederea reducerii cantităților de deșeuri municipale și asimilabile supuse eliminării finale și maximizarea cantității de deșeuri reciclabile, în municipiul Făgăraș a fost implementat, începând cu anul 2007, sistemul de colectare selectivă pe trei fracții (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă) a deșeurilor. Acest sistem presupune colectarea prin separarea deșeurilor direct la sursă, cuprinzând deșeurile reciclabile, respectiv deșeurile menajere. Sistemul a fost implementat la utilizatorii serviciului de colectare a deșeurilor menajere și asimilabile de pe raza municipiului, respectiv: gospodării individuale, asociații de proprietari, agenți economici și instituții publice. Pentru crearea cadrului reglementativ local pentru gestionarea deșeurilor, Municipiul Făgăraș a depus o serie de eforturi susținute pentru crearea cadrului reglementativ local privind gestionarea deșeurilor: Planul Local de Gestionare a Deșeurilor (PLGD) - care constituie strategia locală în domeniu.

I. închiderea depozitului neconform de deșeuri municipale, clasa b de pe raza localității Făgăraș

Problema depozitului neconform de deșeuri municipale clasa b de pe raza municipiului Făgăraș este extrem de importantă, în primul rând datorită faptului că acesta trebuia să fie închis încă din anul 2010.

Comisia Europeană a deschis acțiune împotriva României, în constatarea neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 14, lit. b coroborat cu art.13 din Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, iar Municipiul Făgăraș este menționat în aceste acte cu depozitul neconform.

în fața evidențelor, s-a demarat procedura de pregătire a documentațiilor premergătoare lucrărilor de închidere a depozitului neconform, iar în anul 2018 s-a finalizat procedura de avizare a Studiului de Fezabilitate până la obținerea Deciziei Etapei de încadrare nr. 168/28.03.2018 pentru proiectul actualizare SF emis de Agenția de Protec+;e a Mediului Brașov. • *

Singura opțiune de finanțare a lucrărilor de închidere a depozitului a fost în prima parte a anului 2018, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 la care solicitant eligibil este Consiliul Județean.

în data de 18.10.2018 Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat luând hotărârea de condamnare a României în cauza C-301/17 (Comisia Europeană împotriva României, acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 14, lit. b coroborat cu art. 13 din Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri), astfel la sfârșitul anului 2018 s-au purtat discuții cu reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu pentru identificarea unor soluții alternative în vederea evitării sancțiunilor de la Comisia Europeană.

S-a reușit elaborarea unui ghid de finanțare în cadrul Administrației Fondului pentru Mediu - Ghid al programului AFM privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme-, care a fost în dezbatere publică și se va lua în considerare accesarea acestei linii astfel încât să se finanțeze lucrările de închidere.

Pe tot parcursul anului 2018 Administrația publică locală a Municipiului Făgăraș a asigurat paza obiectivului.

II. Actualizarea documentației cadru în baza căreia funcționează serviciul public de salubrizare a localității Făgăraș.

în data de 17 iulie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 74 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Prin acest act normative sunt stabilite reglementări care aduc schimbări majore în modul de gestionare al deșeurilor și managementul sectorului deșeuri în ansamblu, în anul 2019. Actul prevedea totodată și termene limită (31 dec. 2018) până la care administrațiile publice locale erau obligate să ia măsuri și să actualizeze Regulamentul serviciului de salubrizare a localității, Caietul de sarcini și contractul de delegare.

Având în vedere aceste prevederi s-a realizat o evaluare de ansamblu a serviciului de salubrizare pentru:

 • - Identificarea problemelor existente în managementul deșeurilor local atât cu privire la prestarea operatorului cât și cu privire la practicile locale de gestionare a deșeurilor.

 • - Identificarea soluțiilor optime la problemele constatate

 • - Stabilirea unui necesar investițional minim pentru ameliorarea modului de gestionare a deșeurilor până la momentul înființării Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov.

S-a identificat faptul că mare parte din locuitorii Făgărașului nu aveau contracte încheiate cu operatorul de salubritate. Serviciul de salubrizare a fost oferit în mod egal tuturor cetățenilor, însă nu s-a putut atinge gradul de 100% de contractare, conform prevederilor și țintelor impuse de Planul National de Gestionare a Deșeurilor. Din acest motiv s-a stabilit că măsura 3                                                                                                   3

optimă ar fi de trecere de la sistemul de plată prin tarifarea făcută de operator, la aplicarea taxei speciale de salubritate începând cu luna ianuarie a anului 2019.

Sistemul de colectare separată a deșeurilor la nivelul Municipiului Făgăraș s-a realizat prin existența pe domeniul public al UAT-ului a unor containere tip clopot, pe culori, respectiv prin punerea la dispoziția cetățenilor a unor saci colorați, pentru categoriile de deșeuri de hârtie/carton, plastic, metal și sticlă. Cu toate acestea, cantitățile colectate separat, în vederea reciclării și reutilizării nu au fost suficient de mari pentru a se putea atinge țintele reprezentând obligații ale administrației publice locale de deviere de la depozitare.

Pentru neatingerea țintelor de deviere, Primăria Făgăraș plătește în fiecare an contribuții la Administrația Fondului pentru Mediu. Acestea sunt de la an la altul tot mai mari, conform procedurilor de calcul impuse legislativ.

Totodată, având în vedere obligația legislativă de creare a unui centru pe raza UAT-ului (conf. Art.59, alin.l, lit. f- din Legea 211/2011 a regimul deșeurilor) unde cetățenii să se poată debarasa cu titlu gratuit de deșeurile de ambalaje, respectiv de deșeurile textile, din lemn, voluminoase etc. - la nivelul Municipiului Făgăraș se va înființa în prima parte a anului 2019 un centru la sediul operatorului de salubritate, având ca parte integrantă un număr de 12 puncte suplimentare de precolectare, cu cântărire, unde cetățenii care colectează separat fluxurile de deșeuri de ambalaje să poată să primească o bonusare.

Au fost introduși în Regulamentului serviciului de salubrizare a localității Făgăraș indicatori de performanță pentru fiecare activitate delegată din cadrul serviciului de salubrizare a localității și penalități aplicabile operatorului în condițiile neîndeplinirii acestora.

De asemenea, Instrumentul economic "plătește pentru cat arunci” a fost introdus în documentația cadru cu aplicabilitate pe criteriul frecvenței de colectare minim impusă de legislația in vigoare.

Tarifele au fost fundamentate de operatorul de salubritate conform prevederilor Ordinului ANRSC 109 din 2007 la care s-a suplimentat procentual - taxa pentru economia circulară.

Este necesar a se menționa că în proximitatea localității Făgăraș nu există instalații de procesare a deșeurilor și cel mai apropiat depozit conform de deșeuri este în Săcele. Acest fapt aduce dificultăți suplimentare și determină costuri mai mari pentru serviciul de salubrizare.

A fost stabilit în sarcina operatorului acoperirea costurilor reprezentând contribuția pentru economia circulară, pentru acele cantități care depășesc cotele stabilite prin aplicarea indicatorilor de performanță.

Ținta de reducere a cantității de deșeuri municipale depozitate de UAT Făgăraș nu a fost atinsă în anul 2018. A fost depusa declarația la Fondul pentru Mediu, însă constatăndu-se că sunt necesare măsuri suplimentare se încearcă în prezent Proiectul pilot de bonusare a cetățenilor. Acesta are menirea de a stimula creșterea cantităților de deșeuri de ambalaje, astfel încât ele să intre pe fluxul de valorificare și să nu mai fie depozitate.

In anul 2018 se poate estima că începând cu anul 2020 Administrația publică locală a Municipiului Făgăraș va fi parte din listele județului Brașov cu localitățile care nu au atins țintele de reciclare impuse de Uniunea Europeană și se va demara o nouă procedură de infringement.

Tot în această idee s-au amenajat 2 platforme de colectare selectivă subterane

 • - platformă subterană pentru colectarea selectivă a deșeurilor, str. V.Alecsandri

 • - platformă subterană pentru colectarea selectivă a deșeurilor, str. Scolii >

De asemenea, operatorul de salubritate, în colaborare cu UAT Făgăraș a desfășurat campanii de conștientizare a cetățenilor cu privire la importanța colectării selective a deșeurilor.

 • III. Organizarea, susținerea și implicarea în implementarea cât mai multor campanii de conștientizare a populației pe tema importanței protecției mediului si a colectării separate a deșeurilor de la sursă.

Până la crearea unui Sistem de Management Integrat al Deșeurilor la nivelul județului Brașov este imperativ ca spiritul și responsabilitatea civică să fie stimulate astfel încât viitorul sistem să fie unul funcțional. Astfel, administrația public locală a Municipiului Făgăraș s-a implicat în anul 2018 în următoarele acțiuni :

 • - Proiectul ECOATITUDINE

 • - Campania „Let’s Do It, România!”

 • - 2* Campanii - Luna curățeniei (primăvară și toamnă)

= PROIECTUL ECOATITUDINE 2018 =

Proiectul Ecoatitudine s-a implementat în Parteneriat cu MINISTERUL MEDIULUI, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), ASOCIAȚII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA (ADI), UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE (UAT), OPERATORI DE COLECTARE SI TRANSPORT, ORGANIZAȚII DE TRANSFER DE RESPONSABILITATE (OTR), RECICLATOR1

Scop:

EcoAtitudine, alături de cele mai importante instituții ale statului care activează în domeniul protecției mediului, își propune schimbarea unor mentalități care să determine atitudini eco. în cadrul proiectului s-a pus accent pe selectarea deșeurilor astfel încât generațiile tinere să conștientizeze că reutilizarea, reducerea și reciclarea sunt acțiuni ce stau la îndemâna fiecăruia dintre noi pentru protecția mediului înconjurător. S-a promovat selectarea deșeurilor încă din gospodărie, la școală, la serviciu și gestionarea corectă a acestora. Cu sprijinul copiilor, tinerilor, ecovoluntarilor au fost angrenate instituțiile publice și private pentru a construi împreună temelia unei societăți responsabile în spiritul celor 3R: reducere, reutilizare, reciclare.

Obiectiv principal:

Implicarea instituțiilor publice responsabile si a comunităților locale (ADI- uri, Primării, Școli, Operatori Economici, Cetățeni, Elevi, Profesori) în activitati menite să protejeze mediul înconjurător, pornind de la informarea cetățenilor până la acțiuni concrete de selectare a deșeurilor, de transport si reciclare, asigurând trasabilitatea acestora, cu obiectiv principal atingerea țintelor de deviere de la depozitare.

Obiective secundare:

Implicarea activă a elevilor, profesorilor și locuitorilor din localitățile înscrise în proiect, în activități de voluntariat privind protecția mediului. Dezvoltarea unor atitudini și comportamente de responsabilitate civică. Promovarea selectării deșeurilor la sursă (de acasă, la școală, la locul de muncă), depunerea lor în spațiile special amenajate în funcție de natura lor, a devierii deșeurilor biodegradabile în gospodăria proprie, în compostoarele individuale, a reducerii consumului de energie și a diminuării folosirii substanțelor dăunătoare mediului.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE

Campania „EcoAtitudine” Făgăraș - ediția 2018 s-a desfășurat în perioada 01 septembrie - 30 decembrie 2018

Ecoatitudine Făgăraș - implementarea proiectului s-a făcut la nivelul Municipiului Făgăraș cu operatorul partener SC SALCOSERV SA.

în cadrul Proiectului Ecoatitudine Făgăraș au fost înscrise următoarele școli:

 • - Colegiul Național Radu Negru;

 • - Liceul Tehnologic dr. loan Șenchea;

 • - Liceul Teologic Ortodox Sfântul Constantin Brâncoveanu;

 • - Școala Gimnazială Ovidiu Densușianu;

 • - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș

„LET’S DO IT ROMANIA”:

Let’s Do It, Romania este cel mai amplu proiect de ecologizare realizat în România și totodată unicul de acest fel până acum. Acest proiect are ca misiune convingerea și mobilizarea cetățenilor și autorităților de a lua parte la cea mai mare inițiativă de curățare a României de gunoaie fiind un proiect de responsabilitate socială si de conștientizare la care și Primăria Municipiului Făgăraș a participat.

Partenerii instituționali în România sunt Ministerul Mediului, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Turismului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Jandarmeria Română, Administrația Națională a Penitenciarelor, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și Asociația Municipiilor din România. Obiective:

 • 1. curățarea deșeurilor din arealele naturale;

 • 2. conștientizarea cetățenilor cu privire la importanța conservării mediului și a adoptării unui comportament responsabil în ceea ce privește protecția mediului;

 • 3. crearea un obiectiv comun care sa uneasca si sa implice cetățenii, indiferent de etnie, religie, stautut profesional.

Zonele de interes în această acțiune au fost următoarele:

zona Combinat

zona Galați »

Parcul Regina Maria

Str. Vlad Țepes - malurile Râului Berivoi

Digul Oltului pe perimetrul Municipiului Făgăraș

Astfel de campanii ecologice sunt un bun exemplu pentru colectivitățile locale și pot atrage, pe lângă voluntarii asociațiilor partenere, participarea membrilor comunității generale.

In baza Convenției de Participare la implementarea proiectului LET'S DO IT ROMANIA! in data de 15 septembrie 2018, a fost ziua oficiala de curățenie.

SPAȚIILE VERZI ȘI ZONELE DE AGREMENT

Pentru întreținerea spațiilor verzi existente și amenajarea unor spații verzi noi pe raza municipiului, anual se alocă fonduri în bugetul local, dedicate lucrărilor de amenajare, reamenajare și întreținere de zone verzi (plantări de arbori, arbuști, conifere, garduri vii și plante floricole). Lucrările de întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de agrement au caracter de permanență, fiind prevăzute în programele lunare de lucrări ale prestatorilor de lucrări în spațiile verzi ale municipiului Făgăraș. La nivelul anului 2018, întreținerea Parcurilor, scuarurilor, spațiilor verzi și sistemelor de irigare, a locurilor de joacă pentru copii, precum și lucrările de tăieri de corecție, defrișare și elagare a arborilor de pe domeniul public al municipiului a fost prestată de serviciul Horticol astfel:

Refacere zone verzi:

 • 1. Zona Promanadă,

 • 2. Zona Tudor Vladimirescu - Penny Market

 • 3. Incinta Spitalului Municipal ”Aurel Tulbure”

 • 4. Cvartal Aleea Unirii

 • 5. Cvartal Câmpului Nou

 • 6. Zona Centru - Republicii, Mihai Eminescu

Corecții arbori în zonele:

 • 1. Cvartal Câmpului Nou

 • 2. Cvartal 13 Decembrie

 • 3. Cvartal Tudor Vladimirescu

 • 4. Cvartal Vasile Alecsandri

 • 5. Strada Teiului

 • 6. Str. Scolii

 • 7. Str. Doamna Stanca

 • 8. Incinta Spitalului Municipal ”Aurel Tulbure”

Plantare arbori în zonele:

 • 1. Parculețe copii

 • 2. Aliniament DN 1 format din Tudor Vladimirescu - Str. Tăbăcari - Bulevardul Unirii - Doamna Stanca

 • 3. Strada Câmpului Nou

 • 4. Strada Stejarului

 • 5. Strada Gării

Plantare arbuști

 • 1. Cvartale blocuri la cerere

 • 2. Sens giratoriu central

 • 3. Str. Câmpului

întreținere și refacere sau reparații în următoarele părculețe pentru copii

 • 1 . Parc de joaca 13 Decembrie - non stop

 • 2 . Parc de joaca 13 Decembrie - colt 1 decembrie

 • 3 . Parc de joaca 13 Decembrie - din bârne

 • 4 . Parc de joaca Câmpului (furnica)

 • 5 . Parc de joaca Câmpului (ani)

 • 6 . Parc de joaca Câmpului (spate blocuri)

 • 7 . Parc de joaca 1 Decembrie (langa grădiniță pinochio)

 • 8 . Parc de joaca Cânepii (langa vile)

 • 9 . Parc de joaca Titu Pertia (spate politie)

 • 10 .Parc de joaca Stejarului (spate blocuri)

 • 11 .Parc de joaca Tabacari (spate casa de cultura)

 • 12 .Parc de joaca Aleea Unirii (in fata magazinului)

 • 13 .Parc de joaca Narciselor (in spatele blocurilor)

 • 14 .Parc de joaca Corso

 • 15 .Parc de joaca Zona Gării (spate bloc turn)

 • 16 .Parc de joaca V.Alecsandri (langa centrala)

 • 17 .Parc de joaca V. Alecsandri (lângă școală)

 • 18 .Parc de joaca Ion Creangă

 • 19 .Parc de joaca cartier Galați

 • 20 .Parc de joaca Tudor Vladimirescu 1

 • 21 .Parc de joaca Tudor Vladimirescu 2

 • 22 .Parc de joaca Tudor Vladimirescu - Asistențu Sociala

 • 23 .Parc de joaca 13 decembrie

 • 24 .Parc de joaca cartie Combinat - Luncii

 • 25 .Parc de joaca str. Doamna Stanca

 • 26 .Parc de joaca Bd. Unirii

 • 27 .Parc de joaca -Cetatea Făgăraș

 • 28 .Parc de joaca - centru

 • 29 .Parc de joaca Aleea Negoiu

Locurile de joacă au fost întreținute și modernizate prin înlocuirea și suplimentarea echipamentelor de joacă uzate, care nu mai corespundeau cerințelor esențiale de securitate, cu echipamente modeme și mult mai fiabile și prin înlocuirea mobilierului urban uzat (coșuri de gunoi și bănci). Cu caracter de permanență s-au executat lucrări de reparații, planificate și neplanificate, ca urmare a vandalizărilor, furturilor sau sesizărilor cetățenilor.

Obiectivul major al municipalității în domeniul spațiilor verzi îl reprezintă mărirea suprafețelor de spații verzi și îmbunătățirea calității acestora, în vederea asigurării balanței ecologice, asigurarea unui mediu urban echilibrat și armonios pentru locuitorii ei.

în anul 2018 și în anii care urmează, printre acțiunile municipalității care vor contribui la îndeplinirea obiectivelor mai sus menționate, enumerăm următoarele:

 • 1. Amenajarea terenurilor neamenajate/degradate sau achiziția/ identificarea de teren disponibil, dedicat unor astfel de amenajări;

 • 2. îmbunătățirea cadrului reglementativ local privind protecția, conservarea și îmbunătățirea spațiilor verzi publice și private;

 • 3. îmbunătățirea calității spațiilor verzi urbane din cvartalele de locuințe, prin realizarea de minim 5 spații verzi și amenajări peisagistice și spații de recreere, în special în zonele din perimetrul blocurilor cu locuințe colective;

 • 4. Plantarea pe domeniul public al municipiului de arbori si arbuști ornamentali din specii specifice zonei, asigurarea unor spații verzi prin amenajări peisagistice urbane cu o calitate deosebită;

 • 5. Umbrirea spațiilor de Parcare existente, prin plantarea de arbori cu anumite caracteristici ale tulpinii și coroanei, precum și din specii a căror coroană să asigure un grad de umbrire cât mai mare

 • 6. Monitorizarea dinamicii spațiilor verzi: plantări, extrageri, corecții de arbori și arbuști și alte lucrări în domeniul horticol/dendrologic ;

PRIMAR

Gheorghe Sucaciu