Proces verbal din 24.04.2019

PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT AZI, 24 APRILIE 2019, IN ŞEDINŢA ORDINARA

ROMÂNIA a


-          JUDEȚUL BRAȘOV O7 eSSe

| CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

^Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 24 APRILIE 2019, in ședința ORDINARA a Consiliului Local Fagaras, ședința convocata in conformitate cu prevederile art.39, alin.(l) si (3), cu respectarea prevederilor alin.(5) si (6) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, modificata si completata.

Ședința a avut loc in sala de ședințe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele 18:00.

Domnul președinte de sedinta-Popa Ovidiu Nicolae: anunța ca ședința este legal constituita, fiind prezenti 17 consilieri si 2 absent: dl. Gavrila Dan si dl.Negrila Ion.

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe, dl.viceprimar-Valentin Ciont, d-na secretar - Laura Elena Giunca, dl.Adrian Muntean si dl.Dan Ludu-Directia Buget-Finante, d-na Mara Hordean si d-na Eugenia Ciordas- S.C.Salco Serv S.A.Fagaras sin d-na Mariana Caju Mariana- Președinte Consiliul de Administrație Spitalul Municipal “Dr.Aurel Tulbure”Fagaras.

Domnul presedinte:Prezinta procesul-verbal al ședinței ORDINARE al Consiliului Local Fagaras din data de 28 MARTIE 2019.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune la vot si se aproba in unanimitate (17 consilieri prezenti).

Domnul primar:”Propun ca punctele 2 si 3 de pe ordinea de zi sa le introducem la “Suplimentare”pentru a respecta procedura corecta pentru ca nu am reușit sa le finalizam atunci când s-au desfasurat efectiv comisiile de sepcialitate ale Consiliului Local Fagaras pentru luna aceasta (17 si 18 aprilie 2019). S-au mai desfasurat o data toate cele 6 comisii de specialitate ale Consiliului Local Fagaras in data de luni, 22 aprilie 2019 pentru discutarea bugetului si pentru a respecta procedura si termenul legal pentru a nu fi contestat acest proiect de buget pe anul 2019. De aceea, propun sa introducem punctele 2 si 3 de pe ordinea de zi, la “Suplimentare”.

Domnul președinte:Supune la vot aceasta propunere a domnului primar si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

Domnul președinte: Prezintă si supune spre aprobare ordinea de zi, după cum urmeaza:

 • 1 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul I 2019 la data de 31.03.2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 2 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Municipiului Făgăraș pentru anul 2019.

Domnul presedinte:”Acest proiect de hotarare a fost introdus la punctul „Suplimentare”.

 • 3 .Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraș pentru anul 2019.

Domnul presedintef’Acest proiect de hotarare a fost introdus la punctul „Suplimentare”.

 • 4 .Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 5 .Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local de către domnul Sporiș Felician-Severus prin doamna Sporiș Mihaela Delia.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 6 .Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 7 .Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2019 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

 • 8 .Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu Clubul Sportiv Țara Făgărașului în vederea susținerii financiare a sportivului făgărășean Curticăpean loan- Aurelian pentru a participa la CAMPIONATUL MONDIAL DE ÎNOTMASTERS din COREEA DE SUD - GWANGJU care va avea loc în perioada 12-18 august 2019 în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 11.500 lei.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 9 .Proiect de hotărâre privind privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraș cu Asociația Română de Skandenberg ”Braț de Fier „ în vederea susținerii financiare a sportivului fâgărașan loan Cristian Pușcasu pentru a participa la Campionatul European de Skandenberg în luna mai 2019 în Loutraki - Grecia, respectiv pentru a participa la Campionatul Mondial de Skandenberg care se va desfășura în luna septembrie 2019 în Katowice -Polonia, în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 14.000 lei.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • lO .Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș pentru asistență și consultanță juridică, în vederea înființării Serviciului Public de Termoficare.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 11 .Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș și ale Primarului Municipiului Făgăraș, în calitate de intimați, în Dosar nr.4183/226/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 12 .Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș, în calitate de pârât, în Dosar nr.205/62/2018, aflat pe rolul Curții de Apel Brașov.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

 • 13 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Transport Public Local al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 14 .Proiect de hotărâre privind identificarea unor soluții pentru realizarea transportului public local în Municipiul Făgăraș prin închirierea/achiziționarea în sistem leasing, a două mijloace de transport destinate transportului public local, stabilirea traseelor și a tarifului de călătorie.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 15 . Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Intituția Prefectului Județului Brașov - Serviciul Public Regim Permise de Conducere și înmatriculare Vehicule a unui spațiu în suprafață de 33.30 mp, din suprafața totală de 1705 mp, înscris în CF.nr. 100626 - imobil aflat în proprietateapublică a Municipiului Făgăraș, situat în str.Șoseaua Combinatului, nr.Al - pentru sală așteptare probă practică.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 16 .Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a Planului local multianual al Municipiului Făgăraș pentru creșterea numărului de clădiri noi și existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero, potrivit prevederilor art.14, alin.(5) din Legea nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 17 .Proiect de hotărâre privind participarea U.A.T. Municipiul Făgăraș în cadrul „Programul privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme” și contractarea finanțării, aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul „închidere rampă deșeuri în Municipiul Făgăraș” și asigurarea și susținerea contribuției proprii pentru realizarea proiectului „închidere rampă deșeuri în Municipiul Făgăraș”.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

 • 18 .Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a informațiilor de carte funciară, a unui imobil-teren situat în Făgăraș, str.AIeea Livezii, nr.lOA, dezmembrarea acestui imobil în 2 loturi, înscrierea unui lot în favorul Primăriei Municipiului Făgăraș, conform H.C.L.nr.38/31.01.2018 și revocarea H.C.L.nr.235/30.08.2018.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 19 .Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat in domeniul public a imobilului-teren extravilan, situat in Fagaras, Sos.Combinatului, înscris in CF.nr. 100854 Fagaras, in suprfata de 2.051 mp, avand destinație de “drum”, conform Planului Urbanistic Zonal- ansamblu residential in Sos.Combinatului, ca fiind de uz si interes public local, in vederea intabulatii in cartea funciara pe numele Municipiului Fagaras-domeniu public si modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Fagaras.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 20 .Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.19/29.03.2019 pentru imobilul - apartament 2 camere, situat în Făgăraș, str.13 Decembrie, bl.23, ap.8, aprobat la vânzare.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 21 .Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.20/29.03.2019 pentru imobilul - apartament 2 camere, situat în Făgăraș, str.Narciselor, bl.B, sc.B, ap.20, aprobat la vânzare.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 22 .Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.21/29.03.2019 pentru imobilul - apartament 2 camere, situat în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl.20, sc.B, ap.2, aprobat la vânzare.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

 • 23 .Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.5.448/27.04.1999, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii contractului de vânzare nr. 1430/12.09.2018.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 24 .Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.15.330/31.07.2012, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare nr.3744/26.10.2018.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 25 .Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă organizată în condițiile legii, a unui teren din domeniul public, în suprafață de 8,00 mp, din suprafața totală de 8.741 mp, identic cu cel înscris în CF.nr. 105976 situat în Făgăraș, str.Nicolae Bălcescu Tronson II (în vecinătatea bl.6B, B-dul Unirii), în vederea amplasării unui chioșc ambulant atelaj de tip rustic ( construcție provizorie), pentru comercializare produse alimentare.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 26 .Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării denumirii proprietarului imobilului - teren, în suprafață de 5.764 mp, situat în Făgăraș, Str.ParcuIui, nr.2, înscris în CF.nr. 104134 Făgăraș, nr.top. 104134.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 27 .Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Fagaras a imobilului teren, situat in Fagaras, str.Dr.I.Senchea, nr.2, înscris in CF.nr.104173 Fagaras, Cad.1208, Top. 1422/2/2/2/2/3/2/2, 1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2, in suprafața de 5337 mp.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

 • 28 .Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Fagaras a imobilului teren, situat in Fagaras, str.Negoiu, nr.147, inscris in CF.nr. 105393 Făgăraș, nr.top. 105393, în suprafață de 18.867 mp.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 29 .Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului teren - curte grădiniță, situate în Făgăraș, Str.13 Decembrie, nr.25A, înscris în CF.nr.106280 Făgăraș, nr.top.2411//1/1/22/1/1/1/1/2/2/2, în suprafață de 1.154 mp, ca fiind de uz și interes public local si modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 30 .Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului „drum exploatare str.Libertății + pod Galați”, imobil situat în intravilanul Municipiului Făgăraș, în suprafață de 6.453 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului, în vederea întabulării în cartea funciară pe numele Municipiului Făgăraș-domeniu public și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 31 .Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, blocurile A, B, C.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 32 .Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (MAI 2019).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:”Primul punct de la “Suplimentare” a fost discutat la toate comisiile de specialitate ale Consiliului Local Fagaras, iar următoarele 3 punctel de la “Suplimentare” au fost discutate astazi inainte de ședința la 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local Fagaras, trespectiv, comisia economica, comisia juridica si comisia de urbanism, unde au primit avize favorabile."Așadar, avem următoarele proiecte de hotarari la punctul “Suplimentare”:

 • 1 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Municipiului Făgăraș pentru anul 2019. ( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 2 .Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraș pentru anul 2019. ( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 3 .Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 și 3 ale H.C.L.nr.127/04.05.2018, ca urmare a aplicării prevederilor legislative ale O.U.G.nr.l 14/2018 pentru proiectul cu titlul "Dezvoltare antreprenorială prin înființare Incubator de afaceri Făgăraș" - CodSMIS 122962.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

 • 4 .Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managerului Casei Municipale de Cultură Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.78/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.79/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local de către domnul Sporiș Felician-Severus prin doamna Sporiș Mihaela Delia.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.80/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraș.”

Domnul președinte: La acest proiect de hotarare este necesar vot secret. Propun ca acum se vor face propunerile, urmând ca la sfârșitul ordinii de zi propiu-zise sa se voteze.

Domnul președinte:Supune la vot aceasta propunere si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

Se fac următoarele propunerile:

Comisia de evaluare a proiectelor din cadrul procesului de Bugetare Participativă:

1. d-na Carlan Anca - consilier local

2. dl.Lascu Iulian - consilier local

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășură pe parcursul anului 2019 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local 2019”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.81/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu Clubul Sportiv Țara Făgărașului în vederea susținerii financiare a sportivului făgărășean Curticăpean loan- Aurelian pentru a participa la CAMPIONATUL MONDIAL DE ÎNOT MASTERS din COREEA DE SUD -GWANGJU care va avea loc în perioada 12-18 august 2019 în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 11.500 lei.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.82/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraș cu Asociația Română de Skandenberg ”Braț de Fier „ în vederea susținerii financiare a sportivului făgărașan loan Cristian Pușcasu pentru a participa la Campionatul European de Skandenberg în luna mai 2019 în Loutraki - Grecia, respectiv pentru a participa la Campionatul Mondial de Skandenberg care se va desfășura în luna septembrie 2019 în Katowice -Polonia, în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 14.000 lei. »

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in cu 16 voturi pentru si o abținere:dl.Motoc Alexandru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.83/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș pentru asistență și consultanță juridică, în vederea înființării Serviciului Public de Termoficare.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in cu 16 voturi pentru si o abtinere:dl.Motoc Alexandru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.84/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș și ale Primarului Municipiului Făgăraș, în calitate de intimați, în Dosar nr.4183/226/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in cu 16 voturi pentru si o abtinere:dl.Motoc Alexandru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.85/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș, în calitate de pârât, în Dosar nr.205/62/2018, aflat pe rolul Curții de Apel Brașov.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in cu 16 voturi pentru si o abținere:dl.Motoc Alexandru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.86/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 13 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Transport Public Local al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in cu 16 voturi pentru si o abtinere:dl.Motoc Alexandru (17 consilieri prezenti), ramanand deocamdată la nivel de proiect, urmând ca după ce se primește avizul de la ANFP sa il reintroducem pe ordinea de zi in ședința ordinara pentru a fi adoptata hotarare de consiliul local in acest sens.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind identificarea unor soluții pentru realizarea transportului public local în Municipiul Făgăraș prin închirierea/achiziționarea în sistem leasing, a două mijloace de transport destinate transportului public local, stabilirea traseelor și a tarifului de călătorie.”

Domnul presedinte:”Acest proiect de hotarare are doua variante, iar in cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fagaras s-a optat pentru prima varianta a proiectului de hotarare, respectiv, închirierea a două mijloace de transport destinate transportului public local.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare, prima varianta si se aproba in cu 16 voturi pentru si o abtinere:dl.Motoc Alexandru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.87/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Intituția Prefectului Județului Brașov - Serviciul Public Regim Permise de Conducere și înmatriculare Vehicule a unui spațiu în suprafață de

33.30 mp, din suprafața totală de 1705 mp, înscris în CF.nr.100626 - imobil aflat în proprietateapublică a Municipiului Făgăraș, situat în str.Șoseaua Cpmbinatului, nr.Al -pentru sală așteptare probă practică.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.88/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a Planului local multianual al Municipiului Făgăraș pentru creșterea numărului de clădiri noi și existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero, potrivit prevederilor art. 14, alin.(5) din Legea nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.89/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind participarea U.A.T. Municipiul Făgăraș în cadrul „Programul privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme” și contractarea finanțării, aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul „închidere rampă deșeuri în Municipiul Făgăraș” și asigurarea și susținerea contribuției proprii pentru realizarea proiectului „închidere rampă deșeuri în Municipiul Făgăraș”.

D-na secretar: Fata de proiectul de hotarare care a fost supus dezbaterilor in ultimele discuții, au fost in sensul ca sa modificam puțin forma Art.2 din proiectul de hotarare in sensul ca „se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru proiectul “închidere rampă deșeuri în Municipiul Făgăraș” în valoare totală de 8.916.675, 85 lei cu TVA inclus, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre ”. Așadar, se dorește precizata suma in hotararea de consiliul local, dar pe proiectul de hotarare inițial discutat inainte, a fost doar pe anexa precizata suma si totodată, Art.3 din proiectul de hotarare sa fie din nou modificat si completat in nsenul ca “se aprobă alocarea, asigurarea și susținerea din bugetul local al U.A.T. Municipiul Făgăraș a sumelor reprezentând contribuția proprie pentru realizarea proiectului “închidere rampă deșeuri în Municipiul Făgăraș” cu respectarea condițiilor specifice prevăzute în Ordinul nr. 233/2019 și anume Art. 8 Ut. g) și art. 9 alin 3, precum și a sumelor de monitorizare post închidere, fiind una dintre condițiile de eligibilitate a dosarului de finanțare. ” Este una din condițiile de eligibilitate din Ordinul nr.233/2019. Altfel, proiectul de hotarare din start va fi respins. Acestea sunt cele doua precizări.Va mulțumesc!”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu precizările d-nei secretar si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.90/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a informațiilor de carte funciară, a unui imobil-teren situat în Făgăraș, str.Aleea Livezii, nr.lOA, dezmembrarea acestui imobil în 2 loturi, înscrierea unui lot în favorul Primăriei Municipiului Făgăraș, conform H.C.L.nr.38/31.01.2018 și revocarea H.C.L.nr.235/30.08.2018.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.91/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 19 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat in domeniul public a imobilului-teren extravilan, situat in Fagaras, Sos.Combinatului, inscris in CF.nr. 100854 Fagaras, in suprfata de 2.051 mp, avand destinație de “drum”, conform Planului Urbanistic Zonal- ansamblu residential in Sos.Combinatului, ca fiind de uz si interes public local, in vederea intabulatii in cartea funciara pe numele Municipiului Fagaras-domeniu public si modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Fagaras.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.92/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 20 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.19/29.03.2019 pentru imobilul - apartament 2 camere, situat în Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl.23, ap.8, aprobat la vânzare.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.93/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 21 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.20/29.03.2019 pentru imobilul - apartament 2 camere, situat în Făgăraș, str.Narciselor, bl.B, sc.B, ap.20, aprobat la vânzare.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.94/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 22 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.21/29.03.2019 pentru imobilul - apartament 2 camere, situat în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl.20, sc.B, ap.2, aprobat la vânzare.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.95/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 23 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.5.448/27.04.1999, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii contractului de vânzare nr.1430/12.09.2018.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.96/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 24 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.15.330/31.07.2012, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare nr.3744/26.10.2018.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.97/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 25 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă organizată în condițiile legii, a unui teren din domeniul public, în suprafață de 8,00 mp, din suprafața totală de 8.741 mp, identic cu cel înscris în CF.nr. 105976 situat în Făgăraș, str.Nicolae Bălcescu Tronson II ( în vecinătatea bl.6B, B-dul Unirii), în vederea amplasării unui chioșc ambulant atelaj de tip rustic ( construcție provizorie), pentru comercializare produse alimentare.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.98/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 26 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării denumirii proprietarului imobilului - teren, în suprafață de 5.764 mp, situat în Făgăraș, Str.Parcului, nr.2, înscris în CF.nr.104134 Făgăraș, nr.top. 104134.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.99/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 27 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Fagaras a imobilului teren, situat in Fagaras, str.Dr.I.Senchea, nr.2, inscris in CF.nr.104173 Fagaras, Cad. 1208, Top. 1422/2/2/2/2/3/2/2, 1422//2/2/2/2/3/1/3/3/2, in suprafața de 5337 mp.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.100/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 28 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Fagaras a imobilului teren, situat in Fagaras, str.Negoiu, nr.147, inscris in CF.nr.105393 Făgăraș, nr.top. 105393, în suprafață de 18.867 mp.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.101/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 29 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Fagaras a imobilului teren -curte grădiniță, situate în Făgăraș, Str.13 Decembrie, nr.25A, înscris în CF.nr. 106280 Făgăraș, nr.top.2411//1/1/22/1/1/1/1/2/2/2, în suprafață de 1.154 mp, ca fiind de uz și interes public local si modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.102/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 30 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului „drum exploatare str.Libertății + pod Galați”, imobil situat în intravilanul Municipiului Făgăraș, în suprafață de 6.453 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului, în vederea întabulării în cartea funciară pe numele Municipiului Făgăraș-domeniu public și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.103/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 31 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, blocurile A, B, C.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.104/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 32 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (MAI 2019).”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare, prima varianta si se aproba in cu 16 voturi pentru si o abținere:dl.Poparad Cosmin (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.105/24.04.2019.

Domnul presedinte:”Revenim la punctul 6 de pe ordinea zi si dau cuvântul domnului Bogdan-presedinte comisie de validare.”

Domnul Bogdan-presedinte comisie de validare.”In urma votului secret, avem:

Comisia de evaluare a proiectelor din cadrul procesului de Bugetare Participativă:

 • l .d-na Carlan Anca - consilier local = 16 voturi pentru si 1 vot nul (17 consilieri prezenti)

 • 2 .dl.Lascu Iulian - consilier local = 16 voturi pentru si 1 vot nul (17 consilieri prezenti)

Domnul președinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.106/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 1 de la “Suplimentare”:” Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Municipiului Făgăraș pentru anul 2019. ( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).”

Domnul primar:”Cu toate ca avem un minus de aproximativ 20 mii.lei noi, sper ca pe parcursul acestui an, lucrurile sa se îndrepte, sa mai primim banii cuveniti pe cotele defalcate si economiile pe care le facem sa inchidem bugetul asa cum a fost si anul trecut, respectiv, -16 mii.lei. Domnișoara Cristina Paicu (USR) cred ca sunteti in sala din cate am observat. Au trecut 30 si ceva de proiecte votate si as vrea ca dvs.sa nu mai scrieți in spațiul public „Mașina de vot a Municipiului Fagaras sau a primarului „, ci sa interveniti. Toate aceste proiecte de hotarari au fost discutate in comisiile de specialitate ale Consiliului Local Fagaras, iar daca dvs.vedeti ca acești consilieri locali voteaza, discuta toate problemele si nu fac scandal, asa cum dvs.v-ati dori, asta nu inseamna ca toti consilierii locali sunt o „mașina de vot1’.

Domnișoara Cristina Paicu (USR);”Dar eu nu am scris asa ceva.”

Domnul primar:”Eu va arat ca at8i scris, astazi au fost votate 30 si ceva de proiecte, toti consilierii locali au votat proiectele discutate in comisiile de specialitate ale Consiliului Local Fagaras si as vrea ca dvs.sa fiți sincera si sa nu mai dezinformati oamenii din Municipiul Fagaras.

Aveți ocazia acum, ( ati studiat bugetul local pe anul 2019), sa imi puneți întrebări si o sa va răspund.”

Domnișoara Cristina Paicu (USR):”Nu am cum sa va adresez întrebări cu privire la acest buget pe anul 2019 intr-un timp atat de scurt.Am nevoie de timp ca sa studiez acest proiect de buget. Nu pot sa ma pronunț asupra ceva care inca nu este finalizat sau a fost finalizat doar de curând.”

Domnul primar:” Domnișoara Cristina Paicu, comisiile de specialitate ale Consiliului Local Fagaras când s-a discutat proiectul de buget pe anul 2019 au avut loc, luni, 22 aprilie 2019. Proiectul de bugeta fost afișat pe site-ul Primăriei Fagaras tot luni. Dvs.aveți un compartiment la partidul dvs.care analizeaza bugetul si, anul trecut ati afișat bugetul de execuție al Municipiului fagaras pe anul 2018. Daca dvs.aveți un astfel de compartiment si aveți si bugetul necesar la USR sa analizati bugetele tuturor primăriilor din județul Brașov si din tara, nu cred ca a fost un timp atat de scurt.Numai ca nu aveți ce analiza.

Dvs.vedeți ce situație este in momentulo de fata in tara, o sa iesiti de aici de la ședința si o sa aruncati in spațiul public si pe rețelele de socializare lucruri neadevarate. Acum suntem in acest moment in sala si va rog frumos sa ma intrebati de bugetul anului 2019.”

Domnișoara Cristina Paicu (USR):”Acea afișare de care spuneți, a fost o analiza 2016-2017-2018. Acestea erau si pe site-ul Ministerului de Finanțe, iar in ceea ce privește proiectul de buget pe anul 2019 nu pot sa ma pronunț asupra ceva ce nu era finalizat din timp.Eu niciodată n-am mintit. Nu am niciun interes sa mint oamenii.”

Domnul primar:”Eu va spun ce ati mintit pana acum si ce mintiti in continuare. Ati dezinformat oamenii pe pagini de socializare pe care nu vi le asumati si va rog frumos, lucrul acesta sa nu-1 mai faceți pentru a castiga voturi pentru ca mintiti oamenii incontinuu si nu numai in Fagaras.”

Domnișoara Cristina Paicu (USR):”Paginile de socializare de care spuneți, nu imi aparțin.”

Domnul primar:”Ati făcut reclamatii in ultima perioada la garda de Mediu?”

Domnișoara Cristina Paicu (USR):”Am făcut o sesizare.”

Domnul primarf’Dvs.credeți ca daca faceți sesizări, pentru ca noi sa primim amenzi, sa plătim din banii cetățenilor, credeți ca se rezolva situația? Dvs.nici macar nu stiti in ce situatii sunt anumite unitati administrative datorita nepăsării si dvs.credeți ca rezolvati situația ca noi sa primim amenzi, in loc sa folosim banii unde trebuie?”

Domnișoara Cristina Paicu (USR):”Daca respectati Legea, nu primiti amenzi. De aceea va trimit cereri pentru a mi se răspunde. Șapte cereri am trimis la Primăria fagaras si va rog sa imi răspundeți la toate.”

Domnul primar:”Ati trimis 70 de cereri, nu 7 cereri, domnișoara Cristina Paicu. Dvs.va faceți campanie pe aceste informatii, le puneți intr-un anumit fel si va faceți campanie.”

Domnișoara Cristina Paicu (USR):”Ati promis transparenta si va rog s-o respectati.”

Domnul primar:”Nu cred ca exista transparenta mai mare in momentul de fata in județul Brașov, ca autoritate administrativa. Dvs.manipulati si puneți situația reala intr-o anumita umbra doar sa castigati voturi si imi asum ceea ce spun. Asta faceți.”

Domnul presedinte:”Haideti sa depășim momentul si sa ii dam cuvântul si doamnei Câju Mariana-presedinte Consiliul de Administrație al Spitalului MunicipaP’Dr.Aurel Tulbure”Fagaras.”

Câju Mariana-presedinte Consiliul de Administrație al Spitalului MunicipaP’Dr.Aurel Tulbure”Fagaras”:”Am preluat în 2017 un spital cu o datorie de 1 milion de lei. L-am adus pe un excedent bugetar la sfârșitul anului 2017, în trei luni de zile, de 2,4 milioane de lei. Am găsit un spital cu prejudicii stabilite de Curtea de Conturi de milioane de lei și cu dosare penale pe care nu este momentul să le aduc în discuție. Am găsit un spital într-o stare de subdezvoltare. într-un an de zile - și să mă contrazică cineva dacă spun ceva neadevărat - am reușit să redăm un minim de demnitate făgărășenilor prin acces la servicii medicale mai bune, în sensul că am adus un computer tomograf, în condițiile în care pe o rază de 70 km nu exista așa ceva. Am reușit să obținem o clasificare de spital de urgență și vom obține clasificarea finală la sfârșitul acestui an, pentru că al patrulea medic urgentist al nostru este la competență la Târgu Mureș. Am reușit să menținem Programul de Endoprotezare făcând cea mai modernă sală de operație din județul Brașov. Am rezolvat problema Centrului de Dializă, în sensul că am adus un medic nou de la 1 aprilie 2019 și am luat echipamente noi. Am cumpărat aici mașini de transport noi și le-am autorizat ca să poată transporta pacienții. Anul acesta am propus în buget bani și pentru reabilitarea întregului Centru de Dializă și pentru mărirea numărului de paturi.

E adevărat că am întârziat cu mutarea Pediatriei, dar o să fie mutată această secție, pentru că am accesat fonduri europene pentru modernizarea Ambulatoriului, care va funcționa pe viitor tocmai în locul Pediatriei.Proiectul pentru mutarea și modernizarea Ambulatorului (Policlinica) este 2,3 milioane euro. Proiectul pentru mutarea Pediatriei este de 2 milioane de lei. Pediatria va fi mutată în clădirea centrală a spitalului, la parter și etajul I.

N-aș vrea să omit un lucru: s-a vorbit de niște roboți pentru spital. Păi, eu, Mariana Câju, am pus pe harta spitalelor din România și spitalul din Făgăraș la acest capitol. Suntem singurul spital din țară, în afară de Institutul Nasta și Spitalul Universitar, care a obținut 2 roboți de la Ministerul Sănătății pentru combaterea infecțiilor nozocomiale. Pe 10 decembrie 2018 ar fi trebuit să avem acei roboți, doar că Ministerul Sănătății n-a avut atunci buget să-i cumpere.

Cât despre ce se va întâmpla în acest an la spital, vom avea o sală de nașteri la Maternitate, acreditarea laboratorului de analize și tichete de vacanță pentru angajați.Am reușit să bugetăm la spital pentru acest an chiar și tichete de vacanță. Nici angajații Primăriei nu au așa ceva! Tot în acest an vrem să bifăm o sală de nașteri modernă Ia Maternitate, pentru a se naște copiii într-o sală decentă pentru nivelul anului în care suntem. De asemenea, am bugetat un aparat de radiologie, ca să reactivăm garda de radiologie. Mai vrem să acredităm RENAR laboratorul de analize. Despre laborator mi s-a reproșat de către diverse persoane, chiar și de către unii medici, că am încercat să aduc niște echipamente nemțești care nu sunt bune. Am solicitat Primarului Făgărașului să dispună un audit pe ultimii 10 ani la laborator și nu o să am nicio emoție să sesizez instituțiile statului pentru ceea ce s-a întâmplat până acum acolo și pentru conflictele de interese care au fost, în sensul că singurul laborator privat din Făgăraș care e acreditat RENAR este al unui medic care a fost șef acolo și lucrează încă la Spitalul Făgăraș. O să avem surprize mari la laborator după ce vedem rezultatele auditului. în maxim 3 luni vom acredita RENAR laboratorul.

Așadar, va rog sa aprobati bugetul pentru spital exact în forma în care a fost propus..

Domnul presedinte:”Alte discuții, întrebări”

Domnul Alexandru:”Vreau sa va spun ca nu am reușit sa studiez proiectul de buget pe anul 2019 pentru ca ar fi trebuit sa fie anexate niște rapoarte aici, dar din cat am reușit asa cat de cat sa il analizez, am văzut ca, cheltuielile de personal la Politia Locala Fagaras sunt in valoare de 2.224.000 lei, iar cheltuielile de personal la Muzeul Tarii Fagarasului „Vaier Literat’’Fagaras, sunt in valoare de 1.297.000 lei. Este doar o constatare de-a mea.”

Domnul primar:”Sunteti consilier local de aproape 3 ani de zile. După cum stiti, s-a votat grila de salarizare, atat la Politia Locala Fagaras, cat si la Muzeul Tarii Fagarasului „Vaier Literat”Fagaras.Este o anumita lege pentru cei de la Politia Locala Fagaras si o alta lege care se aplica instituțiilor de cultura, iar salariile, indiferent de cat personal este, sunt diferite.Este o constatare a dvs.dupa cum ati si spus, probabil ca sa fiți auzit de presa aici de fata, dar dvs.stiati aceste lucruri.

Domnul Alexandru:” La CSM Fagaras este vorba de suma de 2.233.000 lei. Când am început mandatul, știu ca am discutat cu dvs.ca vom începe finanțarea cu 100%, după care se va ajunge la o echilibrare a acestei finanțări.”

Domnul primar:”Discutia a fost ca daca in primul an al mandatului meu, aceasta echipa CSM Fagaras a promovat, ce facem? Ii finanțam sau nu? Propunerea de proiect pe următorii 5 ani aceasta a fost sa ne dorim, avand calitatea de acționar unic. Ce ati făcut, dl.Alexandru, in calitate de acționar unic fiind in Consiliul Local fagaras. Ce ati făcut ca sa le aduceți sponsorizări?”

Domnul Alexandru:”La capitolul „Asociatii si fundatii este menționata suma de 836 mii lei. Despre ce este vorba mai exact? Cui dam acești bani?”

Domnul primar:”La acel capitol, este vorba de festivalul Artfestin plus alte evenimente culturale.”

Domnul presedinte:”Alte discuții, întrebări?

(Intre timp, domnul Motoc Alexandru a plecat din sala, fiind prezenti 16 consilieri locali).

Domnul președinte. Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.107/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 2 de la “Suplimentare”:” Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraș pentru anul 2019. ( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.108/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 3 de la “Suplimentare”:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 și 3 ale H.C.L.nr. 127/04.05.2018, ca urmare a aplicării prevederilor legislative ale O.U.G.nr.l 14/2018 pentru proiectul cu titlul "Dezvoltare antreprenorială prin înființare Incubator de afaceri Făgăraș" - CodSMIS 122962.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.109/24.04.2019.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 4 de la “Suplimentare”:” Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managerului Casei Municipale de Cultură Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.l 10/24.04.2019.

Domnul președinte: Mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței.

Drept urmare, s-a incheiat prezentul proces-verbal in 3 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, POPA OVIDIU-NICOLAE


PJ/PJ.