Proces verbal din 21.03.2019

PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT AZI, 21 MARTIE 2019 IN ŞEDINŢA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL FĂGĂRAŞ

ROMANIA


e        JUDEȚUL BRAȘOV    O

| CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

‘ Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


PROCES-VERBAL

încheiat azi, 21 MARTIE 2019 in ședința EXTRAORDINARA a Consiliului Local Făgăraș, ședință convocată în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) și (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată.

Ședința a avut loc în sala de ședințe a Primăriei, începând cu orele 19:00.

Domnul președinte de ședință - Pintea Cornel-Octavian: anunță că ședința este legal constituită, fiind prezenți 13 consilieri, absenți -6 consilieri: dl.Cirje Cătălin, dl.Ciont Valentin, dl.Gavrila Dan, dl.Motoc Alexandru, dl.Popa Ovidiu si d-na Suciu Andreea.

Din partea presei participa: mass-media locala.

Din partea primăriei participa: dl.primar-Sucaciu Gheorghe, d-soara secretar-Laura Elena Giunca.

Domnul președinte - Prezintă și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

  • 1 .Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.20/2017, în sensul actualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, Județul Brașov".

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - 13 voturi pentru.

  • 2 .Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr. 176/2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții "Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, Județul Brașov", ca urmare a finanțării aprobate prin PNDL II și a elaborării proiectului tehnic.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - 13 voturi pentru.

  • 3 .Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în Municipiul Făgăraș, Județul Brașov", la nivelul anului 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate- 13 voturi pentru.

  • 4 .Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de cofinanțare pentru obiectivul de investiții "Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în Municipiul Făgăraș, Județul Brașov", ca urmare a aprobării proiectului tehnic.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - 13 voturi pentru.

  • 5 .Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Comisia de evaluare a activității managerului Casei Municipale de Cultură Făgăraș, ca urmare a demisiei d-lui Mazilu Alexandru-Dorin.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate - 13 voturi pentru.

Domnul primar:” As propune sa mai suplimentam ordinea de zi cu inca trei proiecte de hotarari, respectiv:

  • 6 . Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării liniei de garda pentru specialitatea „Ortopedie-Traumatologie - la domiciliu”, in cadrul Spitalului Municipal „Dr.Aurel Tulbure’Tagaras.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate - 13 voturi pentru.

  • 7 . Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene prin Compania Naționala de Investiții „C.N.I.”S.A., a amplasamentului situat in Municipiul Fagaras, Șoseaua Combinatului, nr.Cl, jud.Brasov si asigurarea condițiilor in vederea executării obiectivului de investitii „Bazin de inot acoperit in Municipiul Fagaras”.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate - 13 voturi pentru.

  • 8 . Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF „Bazin de inot acoperit in Municipiul Fagaras” si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu titlul „Bazin de inot acoperit in Municipiul Fagaras”.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate - 13 voturi pentru.

Domnul presedinte:”Fac mențiunea ca toate aceste proiecte de hotarari, atat cele de pe ordine de zi, cat si cele suplimentare, au fost discutate in comisiile de specialitate ale Consiliului Local Fagaras si au primit avize favorabile.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

(Intre timp a sosit in sala si dl.Popa Ovidiu, fiind prezenti 14 consilieri locali).

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.20/2017, în sensul actualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, Județul Brașov".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate -14 voturi pentru (14 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.51/21.03.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr. 176/2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții "Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, Județul Brașov", ca urmare a finanțării aprobate prin PNDL II și a elaborării proiectului tehnic.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate -14 voturi pentru (14 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.52/21.03.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în Municipiul Făgăraș, Județul Brașov", la nivelul anului 2019.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate -14 voturi pentru (14 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.53/21.03.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de cofinanțare pentru obiectivul de investiții "Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în Municipiul Făgăraș, Județul Brașov", ca urmare a aprobării proiectului tehnic.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate -14 voturi pentru (14 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.54/21.03.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Comisia de evaluare a activității managerului Casei Municipale de Cultură Făgăraș, ca urmare a demisiei d-lui Mazilu Alexandru-Dorin.”

Domnul presedinte:”La acest proiect de hotarare este necesar vot secret, cu propunerea ca acum se fac propunerile, iar la sfârșitul acestei ședințe, se voteaza.

Domnul presedinte:”Supune la vot aceasta propunere si se aproba in unanimitate -14 voturi pentru.

Se fac următoarele propuneri:

- Comisia de evaluare anuală a managementului Casei Municipale de Cultura Făgăraș:

l.D-na Suteu Marilena - reprezentant Consiliul Local Făgăraș

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.

Domnul președinte: Prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi suplimentara:” Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării liniei de garda pentru specialitatea „Ortopedie-Traumatologie - la domiciliu”, in cadrul Spitalului Municipal „Dr.Aurel Tulbure”Fagaras.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate -14 voturi pentru (14 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.55/21.03.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi suplimentara:” Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene prin Compania Naționala de Investiții „C.N.I.”S.A., a amplasamentului situat in Municipiul Fagaras, Șoseaua Combinatului, nr.Cl, jud.Brasov si asigurarea condițiilor in vederea executării obiectivului de investitii „Bazin de inot acoperit in Municipiul Fagaras”.

Domnul presedinte:’In comisiile de specialitate ale Consiliului local avem aviz favorabil la acest proiect de hotarare, doar cu amendamentul ca se va schimba titulatura proiectului de hotarare, conform listei de sinteza C.N.I.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu acest amendament si se aproba in unanimitate -14 voturi pentru (14 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.56/21.03.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi suplimentara:” Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF „Bazin de inot acoperit in Municipiul Fagaras” si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu titlul „Bazin de inot acoperit in Municipiul Fagaras”.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu acest amendament si se aproba in unanimitate -14 voturi pentru (14 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.57/21.03.2019.

Domnul președinte: Revenind la punctul 5 de pe ordinea de zi, dau cuvântul domnului Bogdan Ion (președinte comisie de validare).”

Domnul Bogdan Ion ( președinte comisie de validare):”In urma votului secret, avem:

Comisia de evaluare anuală a managementului Casei Municipale de Cultura

Făgăraș:


l.D-na Suteu Marilena - reprezentant Consiliul Local Făgăraș = 11 voturi pentru, 13 voturi nule (14 consilieri prezenti).

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba in unanimitate -14 voturi pentru (14 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.58/21.03.2019.

Domnul președinte:Mulțumește pentru participare si declara inchise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a incheiat prezsentul proces-verbal, in 3 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, PINTEA CORNEL-OCTAVIAN

SECRETAR^ LAURA ELEIWGIUNCA


PJ/PJ.