Proces verbal din 17.09.2019

PROCES-VERBAL ÎNCHEIAT AZI, 17 SEPTEMBRIE 2019 IN ŞEDINŢA EXTRAORDINARA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 17 SEPTEMBRIE 2019 in ședința EXTRAORDINARA a Consiliului Local Făgăraș, ședință convocată în conformitate cu prevederile art. 133, alin.l si 2, lit.a.) si art.134, alin.l, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc în sala de ședințe a Primăriei, începând cu orele 17:00.

Domnul președinte de ședință - Alexandru Florin: anunță că ședința este legal constituită, fiind prezenți 15 consilieri, absenți-4 consilieri: dl.Ciont Valentin, dl.Malene Petru, dl.Pintea Cornel si dl.Stengel Norbert.

Din partea presei participa: mass-media locala.

Din partea primăriei participa: dl.primar-Sucaciu Gheorghe , d-na secretar-Laura Elena Giunca, dl.Dan Ludu-Dir.Directia Buget-Finante si d-na Mariana Câju-Presedinte Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal „Dr.Aurel Tulbure”Fagaras.

Doamna președinte - Prezintă și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

  • 1 .Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti).

  • 2 .Proiect de hotărâre privind aprobarea necesarului de aparatură și echipamente medicale la Spitalul Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș și aprobarea cofinanțării din bugetul local al Municipiului Făgăraș a cheltuielilor, reprezentând 10% din valoarea aparatelor pentru dotarea secției A.T.I., a sălii de operații urologie și a unui colonoscop-endoscopie.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti).

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul presedinte:”Prezinta punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019.”

Domnul președinte: ”La acest proiect de hotarare avem si o completare.”

Domnul primar: ”Am primit o parte din cotele defalcate din TVA pentru funcționare. Banii i-am inclus la bugetul de salarii pentru ca stiti ca la inceputul acestui an noi nu am inclus bani pentru trimestrul IV in buget. Mai sunt cateva rectificări de la Colegiul „Aurel Vijoli”Fagaras, bani ptr hrana pentru copiii care sunt cazati in internat, iar restul rectificărilor sunt mici. Suma de 73 mii lei aproximativ pentru a completa după licitația pe care am finalizat-o pentru cumpărarea mașinilor pentru S.C.Salco Serv S.A. Fagaras: o mașina de gunoi si una de transport. Din licitație, noi am avut 15 mld.lei prinși si ne mai trebuie 73 mld lei si in rest, sunt sume mici. In caz ca ne mai vin rectificări, sa avem sumele alocate pe hârtie pentru salariile lunii septembrie a.c. si suma de 120 mii lei-o prima transa pe proiectul finanțat prin P.O.C.A. Mai sunt alocati bani pentru serviciul de transport pentru a aduce un autobuz din Germania.”

Domnul Poparad:”La art.10 din proiectul de hotarare se spune ca se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru Clubul Sportiv Municipal Făgăraș, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Vad ca nu este atașata la proiect anexa nr.9. Este vorba de suma de 29 mii lei cheltuieli de personal.

Domnul primar:” Se regăsește aceasta suma in anexa nr.i. dar va fi atașata si anexa 9 la hotararea consiliului local.”

Domnul președinte:"Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu completarea acestuia si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.231/17.09.2019.

Domnul președinte:”Prezinta punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea necesarului de aparatură și echipamente medicale la Spitalul Municipal "DrAurel Tulbure" Făgăraș și aprobarea cofinanțării din bugetul local al Municipiului Făgăraș a cheltuielilor, reprezentând 10% din valoarea aparatelor pentru dotarea secției A.T.I., a sălii de operații urologie și a unui colonoscop-endoscopie.”

Doamna Mariana Câju-Presedinte Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal „Dr.Aurel Tulbure”Fagaras:” Spitalul a solicitat Consiliului Local să aloce 10%, cofinanțare, pentru un proiect de dotarea Secției de Terapie Intensivă și a cabinetului de endoscopie, cu un colonoscop, practic continuă dezvoltarea spitalului, prin dotarea cu echipamente moderne. Anul acesta vom finaliza sălile de operație, în sensul că vor fi toate sălile dotate cu flux laminar și sperăm ca pe trimestru patru Ministerul Sănătății să ne aloce cofinanțarea de 90% pentru acest proiect, de dotare a Terapiei Intensive, cu flux laminar și toate echipamentele necesare”.

Domnul primar: "Este un proiect finanțat de Ministerul Sănătății, valoarea acestuia este de aproximativ 9 milioane de lei noi, iar cofinanțarea proiectului este de 10%, respectiv 900.000 lei din partea Primăriei. Proiectul are în vedere aparatură pentru secțiile din spitalul municipal, iar finanțarea va veni undeva anul viitor, în primul trimestru. După cum ați văzut și în proiectul de hotărâre, banii noi trebuie să-i alocăm anul viitor, nu anul acesta."

Domnul presedinte:”Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu completarea acestuia si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.232/17.09.2019.

Domnul președinte:Mulțumește pentru participare si declara inchise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ALEXANDRU FLORIN


PJ/PJ.