Proces verbal din 11.12.2019

PV - 11 DECEMBRIE 2019 - ŞEDINŢA EXTRAORDINARA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


PROCES-VERBAL

încheiat azi, ii DECEMBRIE 2019 in ședința EXTRAORDINARA a Consiliului Local Făgăraș, ședință convocată în conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc în sala de ședințe a Primăriei, începând cu orele 19:00.

Domnul președinte de ședință - Bogdan Ion: anunță că ședința este legal constituită, fiind prezenți 17 consilieri, absenți-2 consilieri: dl.Motoc Alexandru, dl.Pintea Cornel si d-na Suciu Andreea.

Din partea presei participa: mass-media locala.

Din partea primăriei participa: dl.primar-Sucaciu Gheorghe, dl.viceprimar-Clont Dan Valentin, d-na secretar general-Laura Elena Giunca, d-na Liliana Boer-Arhitect-sef si d-na Ioana Hartoaga- sef Serviciu Utilitati Publice.

Doamna președinte - Prezintă și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

  • 1 .Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare Înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti).

  • 2 . Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCL.nr.275/31.10.2019 privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraș și realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren situat în Făgăraș - zona bază sportivă/agrement Parc Regina Maria, în suprafață de 25.391 mp, înscris în CF.nr.106476 Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare Înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti).

Domnul președinte:” Mai avem următoarele doua proiecte de hotarari in completarea ordinii de zi a acestei ședințe extraordinare, pentru care s-au desfasurat 4 comisii de specialitate ale Consiliului local, respectiv: comisia de cultura, comisia economica, comisia juridica si comisia de comerț, inainte de ședința, incepand cu orele 18 si la care s-a acordat aviz favorabil.”

  • 1 .Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 5035/05.03.2008 prin modificarea și completarea Anexei nr.4.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti).

  • 2 . Proiect de hotărâre privind retransmiterea unui sector de drum național cunoscut sub denumirea „Varianta ocolitoare Fagaras” din domeniul public al statului, in domeniul public al Municipiului Fagaras, precum si declanșarea acestuia din categoria funcționala a drumurilor de interes național si încadrarea in categoria funcționala a drumurilor de interes local.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti).

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019.”

Domnul președinte:” Avem si o completare la acest proiect de hotarare.”

Domnul Malene:”As mai propune sa fie transferata suma de 5000 lei de la Calendarul manifestărilor culturale, sportive si artistice, pentru un concurs de tenis de masa, către CSM Fagaras pentru secția de Tenis de Masa, in vederea achiziționării de mese de tenis.”

Alte discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: "Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentul dl.Malene Petru si se aproba in unanimitate - 16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.299/11.12.2019.

(Intre timp, a sosit in sala si d-na Suciu Andreea, fiind prezenti 17 consilieri).

Domnul presedinte:”Prezinta punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCL.nr.275/3i.10.2019 privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraș și realizarea unor operațiuni de cadastru și carte funciară privind imobilul teren situat în Făgăraș - zona bază sportivă/agrement Parc Regina Maria, în suprafață de 25.391 mp, înscris în CF.nr.106476 Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:”Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.300/11.12.2019.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 1 de la „Suplimentare:” Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din Municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 5035/05.03.2008 prin modificarea și completarea Anexei nr.4.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:"Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.301/11.12.2019.

Domnul președinte:"Prezintă punctul 2 de la „Suplimentare:” Proiect de hotărâre privind retransmiterea unui sector de drum național cunoscut sub denumirea „Varianta ocolitoare Fagaras” din domeniul public al statului, in domeniul public al Municipiului Fagaras, precum si declanșarea acestuia din categoria funcționala a drumurilor de interes național si încadrarea in categoria funcționala a drumurilor de interes local.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte:"Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate - 17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.302/11.12.2019.

Domnul președinte:Mulțumește pentru participare si declara inchise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, BOGDANION


SECRETAR0ENE RAL, LAURA ELENA GltfNCA // r