Proces verbal din 08.01.2019

Proces verbal al sedintei extraordinare din 8 ianuarie 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVI Net


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ Jj,

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Wph’ \aaaaaz nrimAriA-faaaras rn Email* Aer.rp.tAriAtfn)DrimariA-faaaras.rn

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


PROCES-VERBAL

încheiat azi, 8 IANUARIE 2019 in ședința EXTRAORDINARA a Consiliului Local Făgăraș, ședință convocată în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) și (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată.

Ședința a avut loc în sala de ședințe a Primăriei, începând cu orele 16:00.

Domnul președinte de ședință - Motoc Alexandru: anunță că ședința este legal constituită, fiind prezenți 14 consilieri, absenți 5 consilieri: dl.Biza Radu, dl.Cirje Cătălin, dl.Gavrila Dan, dl.Negrila Ion si dl.Pintea Cornel.

Din partea presei participa: mass-media locala.

Din partea primăriei participa: dl.primar-Sucaciu Gheorghe, dl.viceprimar-Clont Valentin, d-soara secretar-Laura Elena Giunca, dl.Adrian Muntean si dl.Daniel Ludu-Directia Biget-Finante.

Domnul președinte - Prezintă și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 4.000.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2018 pentru acoperirea golurilor de casă, aprobarea sumei de 2.044.094,76 lei din excedentul bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al anului 2018, precum și acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-14 voturi pentru (14 consilieri prezenti).

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 4.000.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2018 pentru acoperirea golurilor de casă, aprobarea sumei de 2.044.094,76 lei din excedentul bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al anului 2018, precum și acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local.”

Domnul Adrian Muntean (Direcția Bijget-Finante):” Având in vedere prevederile art. 58 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată, astfel:

Excedentul sau deficitul bugetar:

Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

  • - ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

  • - pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

  • - pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar*).”

Prevederile art. 70 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată, astfel:

Excedentele bugetelor instituțiilor publice:

  • - Excedentele rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice, finanțate în condițiile art. 67 alin. (1) lit. b), se regularizează la sfârșitul anului cu bugetele locale din care sunt finanțate, în limita sumelor primite de la acestea, dacă legea nu prevede altfel.

  • - Excedentele rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice, finanțate potrivit art. 67 alin. (1) lit. c), rămân la dispoziția acestora, urmând a fi folosite în anul următor cu aceeași destinație.

  • - Autoritățile deliberative pot hotărî ca excedentele rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice subordonate, finanțate potrivit art. 67 alin. (1) lit. c), să se preia ca venit la bugetul local, după deducerea sumelor încasate anticipat și a obligațiilor de plată.”

Ținând seama de prevederile Anexa 1 cap. III punctul 2 al Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3858/21.12.2018 pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 aprobate prin O.M.F.P. nr. 3809/2018, în care se prevede ca termenul de aprobare să fie de 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2019.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-14 voturi pentru (14 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.1/08.01.2019.

Domnul presedinte:Multumeste pentru participare si declara inchise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a incheiat prezsentul proces-verbal, in 3 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, MOTOC ALEXANDRU

SECRETAR,

LAURA ELENA GIUNCA / r