Proces verbal din 04.11.2019

PV 4.11.2019 - SEDINTA EXTRAORDINARA

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200,%!: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.roPROCES-VERBAL


încheiat azi, 4 NOIEMBRIE 2019 in ședința EXTRAORDINARA - DE ÎNDATĂ a Consiliului Local Făgăraș, ședință convocată în conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 4, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc în sala de ședințe a Primăriei, începând cu orele 18:30.

Domnul președinte de ședință — Bobes Mircea: anunță că ședința este legal constituită, fiind prezenți 13 consilieri, absenți-6 consilieri: dl.Alexandru Florin, dl.Mazilu Alexandru, dl.Motoc Alexandru, dl.Negrila Ion, dl.Pintea Cornel si dl.Stengel Norbert.

Din partea presei participa: mass-media locala.

Din partea primăriei participa: dl.primar- Gheorghe Sucaciu, dl.viceprimar- Dan Valentin Ciont, d-na secretar general-Laura Elena Giunca.

Domnul președinte:” înainte de a supune spre aprobare ordinea de zi, precizez faptul ca inainte de ședința, s-au desfasurat 5 comisii de specialitate ale consiliului local, respectiv: comisiile urbanism, integrare europeana, economica, juridica si cea de comerț, cu privire la aceste doua proiecte de hotarari si au primit aviz favorabil.”

Doamna președinte - Prezintă și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș, ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanei Făgăraș, precum și ale Bibliotecii Municipale, potrivit Codului administrativ.

Discuții, intrebari? Nu sunt.


Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-13 voturi pentru (13 consilieri prezenti).

2.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a suprafeței de 248,9 ha, reprezentând fond forestier, proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, a suprafeței de 8,1 ha, reprezentând pășune împădurită, precum și unele măsuri referitoare la suprafața de 100,61 ha, suprafață împrejmuită, respectiv, 78,97 ha împădurită, privind paza, către administratorul Regia Publica Locală Ocolul Silvic Pădurile Făgărașului R.A.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-13 voturi pentru (13 consilieri prezenti).

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș, ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanei Făgăraș, precum și ale Bibliotecii Municipale, potrivit Codului administrativ.”

Doamna secretar general:” As face o singura precizare. La anexa 2 a acestui proiect de hotarare, respectiv la Compartiment Juridic, din greșeala s-a omis a se menționa denumirea completa si corecta de „consilier juridic”, si nu doar consilier cum este menționat acum in aceasta anexa.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu precizarea doamnei secretar general si se aproba in unanimitate-13 voturi pentru (13 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.278/04.11.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:”Proiect de hotărâre privind darea în administrare a suprafeței de 248,9 ha, reprezentând fond forestier, proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, a suprafeței de 8,1 ha, reprezentând pășune împădurită, precum și unele măsuri referitoare la suprafața de 100,61 ha, suprafață împrejmuită, respectiv, 78,97 ha împădurită, privind paza, către administratorul Regia Publica Locală Ocolul Silvic Pădurile Făgărașului R.A.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu precizarea doamnei secretar general si se aproba in unanimitate-13 voturi pentru (13 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.279/04.11.2019.

Domnul președinte:Mulțumește pentru participare si declara inchise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, BOBEȘ MIRCEA

PJ/PJ.