Hotărârea nr. 97/2019

HOTĂRÂREA nr.97 din data de 24 aprilie 2019 - privind modificarea Contractului de concesiune nr. 15330 din 31.07.2012, in sensul schimbării titularului contractului ca urmare a incheierii- contractului de vanzare - cumpărare nr. 3744 din 26.10.2018

ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV O CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.97

din data de 24 aprilie 2019

- privind modificarea Contractului de concesiune nr. 15330 din 31.07.2012, in sensul schimbării titularului contractului ca urmare a incheierii- contractului de vanzare - cumpărare

nr. 3744 din 26.10.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

întrunit în ședință ordinară,

Analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras nr. 31764/1/15.04.2019 si Referatul Compartimentul Administrare Clădiri, Terenuri, Bunuri Publice, Urmărire Contracte încheiat între Municipiul Făgăraș in calitate de concedent si Roșea Sandei avand ca obiect concesionarea terenului in suprafața de 5,27 mp situat in Municipiul Fagaras, str. Luncii, bl.3, sc.B, ap.2, precum si actul de vanzare cumpărare nr. 3744 din 26.10.2018, emis de Biroul Notarului Public Adrian Boamfa,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând cont de prevederile art. 871-873 din Noul Cod Civil, prevederile OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și prevederile art 41 din Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții

In temeiul art.36 alin.2 lit c, alin. 5 lit b, art. 45 alin. 3 si art. 115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, modificata si completata.

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă modificarea Art.l din Contractul de concesiune nr. 15330 din 31.07.2012, care va avea următorul conținut:

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE :

 • "1. MUNICIPIUL FAGARAS, cu sediul în municipiul Făgăraș, strada Republicii, nr.3, județul Brașov, cod 505200, reprezentat legal prin primar GHEORGHE SUCACIU, în calitate de concendent, pe de o parte și

 • 2. Mate Andrei si Mariana domiciliati in Municipiul Fagaras, str.Luncii, bl. 1, sc.A, ap. 19, județul Brașov, identificata cu CI seria ZV nr. 128850, eliberata de SPCLEP Fagaras la data de 28.02.2017, CNP 1570227082422, respectiv CI seria ZV nr. 061682, eliberata de SPCLEP Fagaras la data de 11.01.2016, CNP 2670815082431 in calitate de concesionar pe de alta parte "

Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

1

Art. 3. Se Împuternicește Primarul Municipiului Fagaras sa semneze actul adițional.

Art. 4. Cu ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Compartimentul Administrare, Clădiri, Terenuri, Bunuri Publice, Urmărire Contracte.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, POPA OYIDIU-NICOLAEHotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Compartiment Compartimentului Evidență patrimoniu

 • - lex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50


LHJPtJe-AT- 1


CONTRACT DE VÂNZARE IMOBILIAR

Intervenit între JOSAN VASILICĂ, necăsătorit, domiciliat în com.Săcălaz sat. Beregsău Mare nr.7 jud.Timiș, CNP 1770102082419, reprezentat de mandatar CIUPU AUREL, domiciliat în mun.Făgăraș str.l Decembrie 1918, bl.58, sc.A, ap.8 jud.Brașov CNP 1740813082434 în baza procurii autentificată sub nr. 5-18-8398/28.06.2018/Consulatul României la Almeria-Spania, în calitate de vânzător și MATE ANDREI domibi-Iiat *îp' mun. Făgăraș str.Luncii bl.l, sc.A, ap.19 jud.Brașov, CNP-1570227082422 și MAT» MARIANA domiciliată în mun.Făgăraș str . Lungii'"bl. 1, sc. A, ap.19 jud.Brașov CNP 2670815082431, reprezentată|de mandatar MATE ANDREI, CNP 1570227082422, în baza procurii specială autentificată sub nr. 3426/05.10.2018/BIN Adrian Boamfă, soți, \ căsătoriți.? sub regimul comunității legale de bunuri fără a încheia<cphv.ehție 'matrimonială în calitate de cumpărători în corifotmi'.tăte cv art.1166 din Codul Civil, în următoarele condiții.---------------------------

Subsemnatele părți contractanta cerem radierea promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare notată sub B4 în CF 102200-C1-U3 FĂGĂRAȘ (nr. CF vechi nr. 6804) conform art.36, alin.12 din Legea nr.7/1996 republicată, prin încheierea prezentului act.'-----------

Subsemnatul vânzător vând, în plină proprietate susnumiților cumpărători, întreg imobilul-apartament nr. 2 situat in mun.Făgăraș str.Luncii (Cvartal Combinatul-Chimic Sere) bl. 3, sc.B, jud.Brașov, înscris în CF 102200-C1-U3 FĂGĂRAȘ (nr. CF vechi 6804), nr.ord.Al, nr.top.2453/3/21, compus din 2 (două) camere, hol, debara, baie, bucătărie, cămară, împreună cu o cotă de 15,44 m.p. din părțile de uz comun, bun propriu, dobândit cu titlu de cumpărare în baza contractului de vânzare autentificat sub nr. 33/10.01.2013/BNP Pavăl Doina cu sediu în mun.Făgăraș, conform celor de sub B2-1 din susarătata CF act nr.320/11.01.2013 cf .------

Elementele de uz comun sunt: terenul de sub bloc în suprafață de 595 m.p., înscris în CF 102200 Făgăraș nr.top.2453/3, fundații, subsol tehnic, uscătorie, casa scării, pod, șarpantă, racorduri utilități, instalații aferente acestora și trotuar de gardă.-------

Subsemnatul vânzător declar pe propria răspundere că nu am calitatea de debitor în procedura insolvenței.---------------------

Subsemnatul vânzător declar că nu sunt implicat și nu există iminența nici unui litigiu, arbitraj sau procedură administrativă al căror rezultat ar putea afecta dreptul exclusiv de proprietate deținut de mine asupra imobilului descris mai sus, acesta refăcând obiectul nici unei acțiuni în revendicare introdusă, soluționată, în executare sau pe cale de a fi introdusă conform legislației române în vigoare, imobilul aflându-se în circuitul civil, pentru orice eventuale litigii, subsemnatul vânzător obligându-mă să suport toate cheltuielile ocazionate de acestea. Garantez pe cumpărători contra evicțiunii și viciilor ascunse conform art.1695

NV/^sși respectiv 1707 Cod civil și autorizez înscrierea în CF a V^?&ttptului de proprietare asupra imobilului mai sus descris, pe


if numele acestora. Subsemnatul vânzător declarăm pe proprie răspundere prin mandatar, cunoscând consecințele penale pentru ?! fai sul în declarații, că imobilul obiect al prezentului act are / situația juridică identică cu cea reflectată în actele prezentate cumpărători lor, subsemnatul nefăcând nici un alt act de dispoziție cu privire la acesta, neîncheind nici o altă convenție sau promisiune de vânzare-cumpărare având ca obiect imobilul descris mai sus, neintervenind nici o schimbare în situația juridică a imobilului ce se înstrăinează, până la data semnării prezentului act.---------------------------------------------------------------

Prețul vânzării convenit de comun acord, ferm ți irevocabil declarat pe proprie răspundere, este de 115.978 lei(unasută cincisprezecemiinouăsuteșaptezecișioptlei).------------------------

Din întreg prețul de vânzare, subsemnatul vânzător, declar prin mandatar că am primit, în numerar la data de 14 septembrie 2018 de la   cumpărători avansul în suma de 24.300 lei

(douăzecișipatrumiitraisutelei) din resurse proprii ale .. acestora, conform promisiunii bilaterală de vânzare-cumpărare autentificată sub nr.3157/14.09.2018/BIN Adrian Boamfă, iar din diferența de preț în sumă de 91.678 lei(nouăzecișiunumiișasesuteșaptezecioptiei) am primit azi data autentificării prezentului act în numerar suma de 5.201,77 lei (cincimiidouăsuteunuleișișaptezecișișaptebani) și suma de 27.690 lei (douăzecișișaptemiișasesutenouăzecilei) prin transfer bancar din contul deschis pe numele Mate Andrei la BANCA TRANSILVANIA SA în contul deschis pe numele mandatarului meu CIUPU Aurel la BANCA TRANSILVANIA SA conform ordinului de plată nr.1/26.10.2018 emis de bancă, din resurse proprii ale cumpărătorilor și suntem de acord ca diferența de preț în sumă de 58.786,23 lei (cincizecișioptmiișaptesuteoptzecișișaseleișidouăzeci sitreibani) să o primesc până la data de 10 noiembrie 2018 în contul IBAN RO92BTRLRONCRT0223689701, deschis pe numele mandatarului meu Ciupu Aurel la Banca Transilvania dintr-un credit de nevoi personale acordat de Banca Transilvania SA cumpărătorului Mate Andrei.--------------------------------------•■—■------•---------

Subsemnatul vânzător aer înscrierea în CF ,a ipotecii legale pentru restul de preț neachitat în sumă' "‘de.- 58.7-86,23 lei (cincizecișioptmiișaptesuteoptzecișișaseleișidâuăzecișitreibani) in baza art.2386 C.Civ odată cu înscrierile care decurg dini prezentul act.------------------- —------------

Subsemnatul vanzator, am luat cunoștința\<pri;n - mandatar de obligația ca la data primirii integrale a restul'uiț \ de preț de vânzare-cumpărare să dau la biroul notarului public ales declarația autentică necesară în vederea radierii sarcinii înscrisă în favorul meu în susarătata CF.----------------------------------------------

Imobilul se predă liber azi data semnării prezentului act în starea cunoscută și acceptată de către cumpărători, cu toate dotările, instalațiile și accesoriile care de natura lor sunt de folosința perpetuă a acestuia.-------------------------------------

Subsemnatul vânzător declar prin mandatar că imobilul ce se vinde a fost expertizat în condițiile Legii nr.372/2005, conform Certificatului de performanță energetică seria UA nr.1393/423/07. 07.2018 întocmit de auditor energetic Juncu Maria-Daniela ----


Subsemnatul vânzător declar pe proprie răspundere că nu am calitatea de persoană impozabilă în scopuri de TVA și nu datorez TVA pentru această vânzare.-------------------------------------------

Subsemnați! cumpărători, în nume propriu și prin mandatar cumpărăia întreg imobilul descris mai sus, pentru prețul de 115.978 lei (unasutăcincisprezecemiinouăsuteșaptezecișioptlei) preț din care am achitat la data de 14 septembrie 2018 avansul în suma de 24.300 lei {douăzecișipatx-uxniitreisutelei) din resurse proprii ale noastre conform promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare mai sus specificată, suma de 5.201,77 lei (cincimiido'uăsuteun.iileiși saptezecișișaptebani) am achitat-o din resurse proprii ale noastre, în numerar, azi data autentificării prezentului act și suma de 27.690 lai (douăzecisișaptemiișasesutenouâzecilei)am achitat-o, tot azi data autentificării prezentului act, prin transfer bancar, din contul deschis pe numele subsemnatului Mate Andrei la BANCA TRANSILVANIA SA în contul deschis pe numele mandatarului vânzătorului Ciupu Aurel la BANCA TRANSILVANIA SA.--------r--------

Subsemnați! cumpărători, ne obligăm ca diferența de preț în sumă de 58.786,23 lei (cincizecișioptmiișaptesuteoptzecișișaselei șidouăzecișitreibani) să o achităm până la data de 10 noiembrie 2018 dintr-un credit de nevoi personale acordat de BANCA TRANSILVANIA SA subsemnatului Mate Andrei, în contul IBAN RO92BTRLRONCRT0223689701 deschis pe numele Ciupu Aurel (mandatarul vânzătorului) la Banca Transilvania SA. ---------------------------

Subsemnații cumpărători, declarăm că suntem căsătoriți din anul 1985, sub regimul comunității legale de bunuri fără a încheia convenție matrimonială și c e r e m înscrierea dreptului de proprietate dobândit prin prezentul act, în C.F. pe numele nostru ca bun comun, dobândit în timpul căsătoriei,în cond.art.339 c.civ.-Subsemnații cumpărători avem cunoștință de faptul că situația juridică a imobilului descris mai sus este / neschimbată și corespunde cu cea descrisă în extrasul CF prezenta^rn-oțaruluiV-----

Subsemnatul vânzător, declar pe proprie răspundere, prin mandatar, că nu am încheiat niciun act secret pitln care să mă fi înțeles cu cumpărătorii să plătească un preț mai rijSge decât cel pe care l-am declarat în prezentul contract, acesfc-a>.. reprezentând prețul real, care corespunde Studiului de Piață pențrh ■•anul 2018 efectuat de Camera Notarilor Publici Brașov pentru un 'apartament cu două camere situat în zona III a mun.Făgăraș jud.Brașov, confort I, bloc construit în anul 1986 și ne asumăm riscul falsului în declarații, după ce ni s-au pus în vedere dispozițiile Legii 241/2005 cu privire la evaziunea fiscală.--------------------------

Subsemnații cumpărători, ne obligăm ca intrând în stăpânirea de fapt și de drept a imobilului mai sus descris să preluăm asupra noastră impozitul aferent acestuia, cunoscând ca fiind adevărate garanțiile date de către vânzător, asumându-ne riscul dobândirii în cunoștința acestora și ne obligăm să înregistrăm prezentul act la mun.Făgăraș -Serviciul de Venituri Bugetare, până la data de 25.11.2018.----------------------------------------------------------

I

Subsemna lele "părți contractante am luau la cunoștință de prevederile legii nr.656/2002 pentru prevenirea șf sancționarea -A spălării banilor.--------------------------------------------------

Subsemnatele părți contractante am luat cunoștință de /3/prevederile   Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei

/O? 'financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar

în conformitate cu prevederile art.35 din Lg.7/1996, subsemnați! cumpărători solicităm în mod expres Notarului public să facă toate demersurile legale necesare în vederea înscrierii dreptului nostru asupra imobilului dobândit prin prezentul act la B.C.P.I. Făgăraș.---------------------------------------------------

Subsemnați! Ciupu Aurel și Mate Andrei declarăm că avem cunoștință de dispozițiile Lg.nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si liberă circulație a acestor date si de Regulamentul UE 2017 Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2017 și de asemenea consimțim ca Operatorul Biroului Individual- Notarial Adrian Boamfă să prelucreze datele noastre cu caracter personal în


vederea perfectării prezentul.ui act.

Taxele prezentului act s-au achitat de către cumpărători.-----

Prezentul contract de vânzare s-a încheiat în baza extrasului CE nr. 22466/23.10.2018/OCPI Brașov-B.C.P.I. Făgăraș, jud.Brașov, certificatului de atestare fiscală nr.33676/25.10.2018/Mun.Făgăraș, jud.Brașov, Certificatului de performanță energetică seria UA nr 1398/423/07.07.2018 întocmit de auditor energetic JuncuMaria-Daniela, adeverinței nr.4/01.10.2018/Asociația de Proprietari nr.29 din mun.Făgăraș, jud.Brașov, promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autentificată sub nr.3157/14.09.2018/BIN Adrian Boamfă, procurii specială autentificată sub nr.3426/05.10.2018/BIN ădrian'Boamfă, procurii autentificată sub nr. 5-18-8398/28.0 6.2 018/ Consulatul României la Almeria-Spania, adeverinței nr.3355/27.09. 2018/SC Ecoterm SA, adeverinței nr.2708/31826/02.10. 2018/Electrica Furnizare SA, contractului de vânzare autentificat sub nr. 33/10. 01 2013/BIN Pavăl Doina cu sediul în mun.Făgăraș, prdinului de Diată nr. 1/26.10.2018/BANCA TRANSILVANIA SA, facturai și_chitanței emise de ENGIE la data de 01.10.2018 și a declarației/autentificată sub nr. 3740/2 6.10.2018/BIN Adrian Boamfă.----------/— -ț---------

Subsemnatul Ciupu Aurel, în calitate de mandătajr al numitului Josan Vasilică , în conformitate cu art.1305 și urm-A. din C.civ/ și art 2017 c.civ declar pe proprie răspundere că mandatul, acordat mie prin procura autentificată sub nr. 5-18-8398/28.06 .'20.1'8 /Consulatul României la Almeria-Spania, r.u mi-a fost revocat și nu am;cunoștință de existența vreunui motiv de încetare a acestuia. Am cunoștință de obligația de a da socoteală mandantului meu în conformitate cu art.2019 Cod civil.------------------------------------------------

Subsemnatul Mate Andrei, în calitate de mandatar al soției ,,eie Mate Mariana, în conformitate cu art.1305 și urm. din C.civ. "T a^t.2017 C.civ declar pe proprie răspundere că mandatul acordat mie orin procura specială autentificată sub nr . 3426/05.10.2018/BIN Ad'-i^n Boamfă, nu mi-a fost revocat și nu am cunoștință de existența v'-^crui motiv de încetare a acestuia. Am cunoștință de obligația de a da" socoteală mandantei mele în conformitate cu art.2019 Cod


Subsemnatele părți, declarăm în nume propriu și prin mandatari că înainte de semnarea actului am citit cuprinsul acestuia, care corespunde voinței și înțelegerii noastre de comun acord și în cunoștință de efectele prezentului înscris, consimțim la autentificarea acestuia și semnăm mai jos unicul exemplar.---------

Actul s-a tehnoredactat la Biroul Individual Notarial ADRIAN BOAMFĂ din mun.Făgăraș, str.D-na Stanca nr.25, jud.Brașov,într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 6(șase) duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Cartea Funciară și 4(patru)exemplare au fost eliberate părților.------------------—---------------------

vânzător            cumpărători

JOSAN VASILICĂ                        S.S MATE ANDREI

prin mandatar

S.S CIUPU AUREI,

MATE MARIANA prin mandatar S.S MATE ANDREIROMÂNIA

Uniunea Națională a Notarilor Publici

biroul individual notarial adrian boamfă

Licența de funcționare nr.3129/2733/17.12.2013

Sediu: mun.Făgăraș, str.D-na Stanca, nr.25, jud.Brașov

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. T

Anul 2018 luna octombrie ziua 26

în fața mea ADRIAN BOAMFĂ Notar Public în Circumscripția Judecătoriei Făgăraș jud.Brașov,la sediul biroului s-au prezentat:-

 • l .CIUPU AUREL domiciliat în mun.Făgăraș str.l Decembrie 1918, bl.58, sc.A, ap.8 jud.Brașov CNP 1740813082434 identificat cu carte de identitate seria BV nr.719272/SPCLEP Făgăraș-2010 în calitate de mandatar în baza procurii specială autentificată sub nr.5-18-8398/28.06.2018/Consulatul României la Almeria,--------------------

 • 2 .MATE ANDREI, domiciliat în mun.Făgăraș str.Luncii bl.l, sc.A, ap.19 jud.Brașov CNP 1570227082422, identificat cu carte de identitate seria ZV nr.128850/SPCLEP Făgăraș-2017, în nume propriu și în calitate de mandatar în baza procurii specială autentificată sub nr. 3426/05.10.2018/BIN Adrian Boamfă ------------------------

care după ce au citit actul,  au declarat că i-au înțeles

conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.----------------------------------------------------------

In temeiul art. 12 lit. b din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 republicată, cu modificările ulterioare . -

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.-


Scutit impozit pe transferul proprietății imobiliare conf. OUG nr.3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.--------------------------------------------

S-a perceput tarif ANCPI în sumă de 174,00 lei / ctr " cn' nr.<5££g2/2018.--------------------------------------------

S-a încasat ^onorariu în sumă de 1523,20 lei cu TVA inclus cu bon fiscal nr        /2018 .-----------------------------------

S-a încasat tarif C.N.A.R.N.N-INFONOT în sumă de 17,85 lei.’ cu TVA inclus cu chitanța nr.           /2018 -------------------------

S-a încasat tarif C . N. Ă. R. N. N-INFONOT în sumă de 17,85 lei' CU’;TVA inclus cu chitanța nr. 2Î0   /2018

NOTAR PUBLIC

ADR’AN BOAMFĂ

L.|S.


Prezentul duplicat s-a întocmit în 6 (șase/exeniplare de Adrian Boamfă notar public, astăzi data autentificării/ actului și are aceeași forță probantă ca originalul și constituie titlu executoriu în condițiile legii.- I //


RCtâAKIA

JUDEȚUL BRAȘOV


J/1LL53CÎPIUL FĂGĂRAȘ

tf-x ?

'■ Strada Republicii. ><:. 3.505200, Tel: 0238 - 211313, Fax: 0268 - 213020

Web: '/.v, primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@prmaria-fagara3.ro


Nr. 15330 din 31.07.2012

CONTRACT DE CONCESIUNE

i(jLPărțile contractante:

 • 1 .MUNICIPIUL. FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii nr.3, reprezentat prin Constantin Sorin Mănduc - Primar, în calitate de concedent, pe de o parte și

 • 2 .ROȘCA SĂNDEL domiciliat în Fagaras, str.Luncii, bl.3, sc.B, ap.2 legitimat cu CI seria BV nr. 617911 eliberat la data de 16.06.09.05 de SPCLEP Fagaras, CNP 1720115170335, in calitate de concesionar, pe de altă parte ,

în temeiul Legii 215/2001, art. 36, alin. (2) literele "c", si alin 5 lit ”b” , ale art. 123, alin (1), al art.l 5 lit “e” și art. 17 si art. 41 din Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea lucrărilor de construcții si unele masuri pentru realizarea locuințelor, al O.U.G nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune și al HCL nr. 17 din 30.07.2012, anexa la prezentul contract, s-a încheiat prezentul contract astăzi 31.07.2012.

 • II. Obiectul contractului :                                                               \   '

Art. 1. Obiectul contractului este cedarea de către concendent și preluarea țle către concesionar, pe o perioadă de 49 de ani, a terenului in suprafața de 5,27 mp. aferent ap.2. str.Luncii, bl.3. sc.B, Făgăraș, pentru construire și închidere balcon, conform planului deARuație anexat.' ’

Art. 2. Predarea - primirea obiectului concesiunii este consemnată iiNprooesuî-verbal, anexa 1 la contract.                                                                   ANji n

 • III. Termenul contractului:

Art. 3. Dura ta concesiunii este de 49 de ani, începând cu data încheierii contractului.

Art. 4. Concedentul va comunica în scris concesionarilor cu 1 an înainte de încetarea concesiunii, punctul său de vedere asupra încetării acestuia.

 • IV. Prețui concesiunii:

Art. 5. Prețul concesiunii este de 4 Euro/mp/an.Redevența anuală se va achita în lei. până la data de 31 martie a fiecărui an. la cursul BNR din ziua plății.

Pentru anul 2012 redevența va ti achitată la data semnării prezentului contract.

 • V. Modalitatea de plată

Art. 6. Sumele anuale prevăzute la art. 5 se vor plăti numerar la casieria Primăriei Municipiului Făgăraș sau dispoziție de placă . în contul concedentului nr. RO 17 TREZ 13221300205XXXXX. cod fiscal 4384419. deschis la Trezoreria Municipiului Făgăraș.

Art. 7 Pentru întârzierile la p'ata sumelor anuale se \or percepe penalități de 0.5% pentru fiecare zi de întârziere, iar dacă întârzierile depășesc 30 de zile, se \a putea proceda la retragerea concesiunii conform uri. 10. oct. 3.

 • VI. încetarea concesiunii:

Art. 8 Concesiunea poate înceta prin:

 • 1 Expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune,

 • 2. Răscumpărare;

 • 3. Retragere;

 • 4. Renunțare;

 • 5. Trecerea terenului concesionat în proprietatea concesionarilor .

Art. 9 încetarea concesiunii prin expirarea duratei

La termenul de încetare a concesiunii, concesionarii au obligația de a preda terenul concesionat gratuit liber de sarcini, împreună cu investiția realizată.

Concesionarii vor prezenta din partea Administrației Finanțelor Publice Fagaras dovada eliberării de sarcini a terenului concesionat.

Eventualele materiale, instalații care nu sunt pentru uzul exclusiv al concesiunii sau bunuri ce se vor conveni între părți, se vor prelua contra cost de către concedent pe baza unui contract.

Art. 10 încetarea concesiunii prin răscumpărare .

Pentru cazurile de interes public, concesiunea poate ii răscumpărată, concedentul asigurând despăgubiri corespunzătoare valorii investiției care trebuie să fie pronită, adecvată și efectivă.

° Cazurile de interes public se probează prin Hotărârile Consiliului Local.

Dacă părțile nu se înțeleg asupra prețului răscumpărării se vor adresa instanței de judecată.

Art. 11 încetarea concesiunii prin retragere.

Concesiunea se retrage și contractul se reziliază în situația în care concesionarii nu respectă obligațiile asumate prin contract, constatarea făcându-se de organele de control autorizate ale concedentului.                                         .

Rezilierea va opera pe drept la expirarea unei perioade de jO de zile de la notificare, daca concesionarul nu-și îndeplinește obligațiile asumate prin contract, constatarea făcându-se de organele de control autorizate ale concedentului.

Art 12 încetarea concesiunii prin renunțare:

Concesionarul poate renunța la concesiune în cazul în care obiective justificate fac imposibilă realizarea investiției sau la expirarea ei. O comisie formată din reprezentanții concedentului ai Consiliului Local'Făgăraș și ai concesionarului vor verifica faptele semnalate de, concesionarei vor hotărî asupra continuării sau încetării contiactului.                                               f

Art 13 în cazul retragerii concesiunii, concesionarii vor preda concedentului documentația tehnică referitoare la construcția ce s-a realizat pe terenul concesionat          ( J

Art 14. Pact comisoriu                                           \ A

In caz de neplata a sumelor datorate in termen de maxim 3 luni de la data'scadenta, va opera rezilierea de plin drept a contractului de concesiune, in termen 15 zile de comunicarea notificării către concesionar.

VIL Obligațiile părților

Art 15 Concedentul are următoarele obligații

 • să acorde sprijin concesionarului în obținerea avizelor și acordurilor legale pentru realizarea investiției;

 • să predea concesionarului terenul liber de sarcini;

să urmărească prin împuterniciți! săi mersul lucrărilor în construcții, calitatea lucrărilor, încadrarea în termenele de punere în funcțiune, precum și respectarea celorlalte clauze contractuale.

Art 16. Concesionarii au următoarele obligații :

 • să realizeze lucrările în conformitate cu prevederile autorizației de construire, precum și a avizelor si acordurilor prevăzute de Legea nr. 50'1991;

 • să pună la dispoziția organelor de control toate evidențele și informațiile solicitate in legătură cu obiectul prezentului contract;

 • - nu poate subconcesiona bunul ce tace obiectul contor»-'1-

-   —X"—T  ~ —-Z ~ -XZTZZ AL--

---     - sa’ifire'gistfeze contracîul_de concestune^ Cartea Funciara.            --       __

 • -—     - sâreșpecte condițiile impuse de legislati-ano vigoare privind protecția mediului.

să respecte condițiile impuse de legislatizin vigoare privind protecția Împotriva incendiilor, dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de instrainare a construcției pentru realizarea careia el a fost constituit (conform art. 41 din Legea 50/1991) cu acordul pârtilor, sub sancțiunea rezilierii contractului de drept, fara somație, punere in Întârziere sau judecata (pact comisoriu de gradul IV).

sa predea concedentului terenul liber de sarcini la incetarea in orice mod a contractului.

Art. 17. Situația de forță majoră exonerează părțile de răspundere în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

Prin forță majoră se înțelege orice eveniment independent de voința părților,imprevizibil, care împiedică părțile să-și exercite parțial sau integral obligațiile.

Apariția și încetarea cazului de forță majoră se va comunica celeilalte părți în termen de 5 zile prin telefon sau fax, urmat de o scrisoare recomandată, cu mențiunea constatării evenimentului de către organele competente române.

în caz de forță majoră constatată și comunicată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor părților se declară corespunzător, fără penalități sau despăgubiri.

 • VIII. Controlul

Art. 18. Controlul asupra modului în care se respectă prevederile prezentului contract se efectuează de către împuterniciți! părților și Ministerului Finanțelor Publice.

 • IX. Litigii

Art. 19. Litigiile de orice fel ce decurg din exercitarea prezentului contract, dacă nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, sunt de competenta Judecătoriei Fagaras.

Art. 20. Pe toată durata concesiunii, cele două părți se vor supune legislației române în vigoare.

 • X. Dispoziții finale

Art. 21. Modificările sau adaptarea prezentului contract se va face numai cu acordul părților prin act adițional.

\:t, 22. Procesul verbal de predare - primire a terenului face parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract de concesionare s-a încheiat la Fagaras, astazi 31.07.2012 în 3 exemplare originale, unul pentru concesionar și două pentru concedent.

CONCEDENT, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

PRIMAR _         vflloF \

CONSTANTIN SORIN’ MĂNDUC '• •' ’F < ; Ș ■

6/

----- S-j/

„c.y

SECRETAR

LAURA ELENA G1UNCA / //■> /

directorjd.a.p.l.

IOANA UAR70AGA

SEF BIROU A.C.T.B.P.U.C. ANCA VLADÎntocmit.

Anaoln TROUMANIE


ROMANIA


Jud.BV Mun-Jăgăra^/ \ .\?< Str.Luncii bLI se’A a&19' <$,■ • x. ‘ r 3V Emisi d«/D«ttvrcc p«r/JUijed byf-              VakbilItatG/ValJdito/ValIdtty

SPCLEP Făgăraș         11.01.16-15.08.2026

IDROUMATE<<MARIANA<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ZVO61682<1ROU67Q8157F260815620824312

ROUMANIE               ROMANȘA

CARTE      CARTE DE IDENTITATE IDENTITYCÂRD


D'IDENTITE SERIA ZV NR128850 cnp 1570227082422

Nume/Nom/Last name Z *   '

MATE

Prenuma/Prano'TvRrst narne

ANDREI

CetățenisfNatlonaiite/NationaHty,

Română / ROU

Loc nașJere/Lieu de naissance/Place: g) birih » 1

Jud.BV Sat.Hoghiz (Cpm.HoghizJ ।

Domicihu/Adressa'Address A           (

Jud.BV Mun.Făgă'raș'< v

Str.Luncii bl.1 sc.A ap;19 /

Emisă de/Delivree par/l$sued by                Valabiliiate/Validiie/ValidHy

SPCLEP Făgăraș         28.02.17-27.02.2077


.1.1 V- • • Ssx/Ssxa/Sex

M .


IDROUMATE<<ANDREI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


ZV128850<QROU5702273M770227710824225
ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr.

Anul 2018 luna octombrie ziua 26

în fața mea ADRIAN BOAMFĂ Notar Public în Circumscripția Judecătoriei Făgăraș jud.Brașov,la sediul biroului s-au prezentat:-

l.CIUPU AUREL domiciliat în mun.Făgăraș str.l Decembrie 1918, bl.58, sc.A, ap. 8 jud.Brașov CNP 17 40813082434 identificat cu carte de identitate seria BV nr.719272/SPCLEP Făgăraș-2010 în calitate de mandatar în baza procurii specială autentificată sub nr.5-18-8398/28.06.2018/Consulatul României la Almeria,--------------------

2.MATE ANDREI, domiciliat în mun.Făgăraș str.Luncii bl.l, sc.A, ap.19 juc.Brașov CNP 1570227082422, identificat cu carte ce identitate seria ZV nr.128850/SPCLEP Făgăraș-2017, în nume propriu și în calitate de mandatar în baza procurii specială autentificată sub nr. 3426/05.10.2018/BIN Adrian Boamfă------------------------

care după  ce  au citit actul,  au  declarat că i-au  înțeles

conținutul,  că  cele cuprinse în  act  reprezintă voința  lor, au

consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.----------------------------------------------------------

In temeiul art. 12 lit. b din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 republicată, cu modificările ulterioare.-

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.-

Scutit impozit pe transferul proprietății imobiliare/cgnf'. "OtJG nr.3/2017 pentru modificarea și completarea Legii / h/. 227/2015. privind Codul Fiscal.-----------------------------------1---'-------i \

S-a perceput tarif ANCPI în sumă de 174,00 le-il cu ch.

n r. !8?) £5^0/2 018.-----------------------------------------------1

S-a încasaț onorariu în sumă de 1523,20 lei cu TVA inclus cu. bon fiscal nr. /2018.--------------------------------------------

S-a încasat tarif C.N.A.R. N.N-INFONOT în sumă de 17,85 lei cu ’ TVA inclus cu chitanța nr. J£5/2018 -----------------------------

S-a încasat tarif C.N.A.R.N.N-INFONOT în sumă de 17,85 lei cu TVA inclus cu chitanța nr. P-y-9   /2018 -----------------------------

NOTAR PUBLIC


ADR


BOAMFĂ


duplica public, probantă legii.-


Prezentul Boamfă notar aceeași forță în condițiile