Hotărârea nr. 92/2019

HOTĂRÂREA nr.92 din data de 24 aprilie 2019 -privind trecerea din domeniul privat în domeniul public a imobilului - teren extravilan, situat în Făgăraş, Şos. Combinatului, înscris în CF nr. 100854 Făgăraş, în suprafaţă de 2.051 mp, având destinaţie de ”dru

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


i CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.92 din data de 24 aprilie 2019

-privind trecerea din domeniul privat în domeniul public a imobilului - teren extravilan, situat în Făgăraș, Șos. Combinatului, înscris în CF nr. 100854 Făgăraș, în suprafață de 2.051 mp, având destinație de ”drum”

conform Planului Urbanistic Zonal- ansamblu rezidențial în Șos. Combinatului, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării în cartea funciară pe numele Municipiului Făgăraș - domeniu public și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul nr. 42052/15.04.2019 a Compartimentului evidență patrimoniu și Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș 42052/1/15.04.2019, prin care se propune trecerea din domeniul privat în domeniul public a imobilului - teren extravilan, situat în Făgăraș, Șos. Combinatului, înscris în CF nr. 100854 Făgăraș, în suprafață de 2.051 mp, având destinație de ”drum” conform Planului Urbanistic Zonal- ansamblu rezidențial în Șos. Combinatului, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării în cartea funciară pe numele Municipiului Făgăraș - domeniu public și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș , precum și art. 8 din OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, prin care se atestă apartenența la domeniul public al bunului,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile art. 211, alin.l și alin.2 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, art. 24 alin. 1-3, art.28, alin.5-7, art. 41, alin.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare cu completările și modificările ulterioare, precum și pct. 11, teza II din OUG nr. 31/2018 privind modificarea și completarea legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 ale art. 889, alin.2 din Cod civil, ale art. 36, alin.2, iit.c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin (3) și art. 115 alin (1), lit b) din Legea nr.215/2001 -privind administrația publică locală republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public a imobilului - teren extravilan, situat în Făgăraș, Șos. Combinatului, înscris în CF nr. 100854 Făgăraș, în suprafață de 2.051 mp, având destinație de ”drum” conform Planului Urbanistic Zonal- ansamblu rezidențial în Șos. Combinatului, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării în cartea funciară pe numele Municipiului Făgăraș - domeniu public și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Art.2. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris la art.l, respectiv înscrierea imobilului în inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, POPA OVIDIU-NICOLAE
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI LAURA ELENA GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Compartiment Compartimentului Evidență patrimoniu

 • - lex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50

DECLARAȚIE

Subsemnatul BONDANE SORIN-VASILE, cetățean român, domiciliat in Mun. Făgăraș, Str. Magnoliei, nr.62, Jud. Brașov, având C.N.P. 1541224082412, în calitate de unic proprietar asupra imobilului situat în extravilanul Mun. Făgăraș, Jud. Brașov, înscris în C.F. Nr.100854 FĂGĂRAȘ, nr. cadastral 100854, de sub Al, nr. parcelă 802/12/2/18, și care reprezintă teren categoria de folosință "arabil" în suprafață totală de 2.051 m.p., declar prin prezenta, în condițiile art.562 alin.2 din Codul civil, că renunț la dreptul de proprietate asupra imobilului descris mai sus.-------

Declar că imobilul descris mai sus nu este grevat sarcini sau procese, cu excepția dreptului de/se^Mi.^ut^ trecere cu piciorul și cu orice vehicul în favoXr^af^imo^Ălu-Î! cu nr. cad. 103886, înscris în C.F. Nr. 1038 3^ dreptului de servitute de trecere cu piciorul !       -

de


vehicul în favoarea imobilului cu nr. cad. lOQȘ’Sy

C.F. Nr. 100857 FĂGĂRAȘ, drepturi de servituti xînscrj’se c'^u încheierile nr . 14299/11.07.2013 și respectiv nr. 4 077^2^^08^2 015, sub C+l și C + 2, conform extrasului de Carte Funciară—'pentru Informare nr.26502/12.12.2018, eliberat de Oficiul de Cadastru


și Publicitate Imobiliară Brașov - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Făgăraș (O.C.P.I. Brașov - B.C.P.I. Făgăraș), care se mențin.---------------------------------------

Subsemnatul, declar am cunoștință de prevederile art.562 alin.2 Cod civil coroborate cu art.889 alin.l Cod civil, potrivit cărora dreptul se stinge prin înscrierea prezentei declarații în Cartea Funciară.----------------------------------

Mă oblig să aduc prezenta declarație la cunoștința Unității Administrativ Teritoriale a Mun. Făgăraș, Jud. Brașov, pe a cărei rază teritorială se află imobilul ce face obiectul

prezentei declarații.-------------------------------------------

Subsemnatul declar că am citit actul, i-am înțeles conținutul și consecințele juridice și cele cuprinse în act reprezintă voința mea.------------------------------------------

Actul s-a tehnoredactat și autentificat la GABOR CONSTANTIN-AURELIAN - BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL din Mun. Făgăraș, Str. Octavian Paler, bl.15, sc.A, ap.3, Jud. Brașov, într-un singur exemplar original și trei duplicate astăzi, data autentificării actului, din care: exemplarul original și un duplicat pentru arhiva biroului notarial și două duplicate s-au eliberat părții.-------------------------------------------------

Declarant,

BONDANE SORIN-VASILE

—----R O ÎT A N I A

UNIUNEA NAȚIONALĂ' A NOTARILOR PUBLICI GABOR CONSTANTIN-AURELIAN BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL

LICENȚĂ DE FUNCȚIONARE NR.139/1169/02.08.2013

Hun. Făgăraș, Str. Octavian Paler, bl.15, sc.A, ap.3, Jud. Brașov

Operator de date cu caracter personal

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 65

Anul 2019 luna IANUARIE ziua 17

în fața mea GABOR CONSTANTIN-AURELIAN - Notar Public în circumscripția Judecătoriei Făgăraș, Jud. Brașov, la sediul din Mun. Făgăraș, Str. Octavian Paler, bl.15, sc.A, ap.3, Jud. Brașov, s-a prezentat:-

l.-BONDANE SORIN-VASILE, domiciliat în Mun. Făgăraș, Str. Magnoliei, nr.62, Jud. Brașov, identificat prin C.I. seria BV nr 927251/17.12.2013 - SPCLEP Făgăraș, C.N.P. 1541224082412, în nume propriu, în calitate de declarant,

care, după ce a citit actul, a declarat ca i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar.-

în temeiul art.12, lit.b din Legea nr.36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,-

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput taxa de onorariu în sumă de 20, cu Bon Fiscal nr.2/2019.-

NOTAR PUBLIC, GABOR CONSTANTIN-AURELIAN

Prezentul duplicat s-a întocmit în trei exemplare^—de' 'GABOR CONSTANTIN-AURELIAN, notar public, astăzi data autentificării actului și are aceeași forță probantă ca originalul.-

NOTAR PUBLIC, GABOR CONSTANTIN-AURELIAN

< Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

Nr. cerere

Ziua

Luna__

"'Anul "   ' 2019


HMIffei!

100067558727


CaNCEL              extras de carte funciară

PENTRU INFORMARE

n a.. rryi* njr *.u • »«

Carte Funciară Nr. 100854 Fagaras

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa:Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100854

2.051

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  12343 / 18/08/2015

  Act Normativ nr. 17, din 07/03/2014 emis de Parlamentul României;

  B3

  Imobil aflat sub incidența art.3 alin.(1) din Legea 17/2014

  Al

  4160 / 01/03/2019

  Act Notarial nr. 65, din 17/01/2019 emis de NP GABOR CONSTANTIN-AURELIAN;

  B4

  înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATEconform arL88.9, 562 alin. 2 si art.553 Cod Civil si art.211 alin.l din regulamentul aprobat prin ODG al ANCPI nr.700/2014 cu modificările ulterioare, dobândit prin Leâe. cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIUL PRIVAT

  B5‘

  înscrierea provizorie de sub B.4.1 urmează să dobândească caracter definitiv în urma justificării ulterioare în baza hotărârii consiliului local

  -----' '________■- < _____

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe/>

  14299 / 11/07/2013

  Act Notarial nr. 258, din 10/07/2013 emis de Sabadus Mariana;

  ------

  CI

  Intabulare, drept de SERVITUTEde trecere cu piciorul și cu orice vehicul în favoarea imobilului cu nr. cad. 103886 înscris în c.f.e. 103886 Făgăraș

  Al

  4077 / 25/03/2015

  Act Notarial nr. 132, din 24/03/2015 emis de GABOR CONSTANTIN AURELIAN;

  C2

  Intabulare, drept de SERVITUTEde trecere cu piciorul și cu orice vehicul în favoarea imobilului cu nr. cadastral 100857, înscris în c.f. 100857 Fagaras

  Al

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

100854

2.051

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referi

"oare la teren                                      --

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

r ------------...

O bservațin/'Refe ri n țe

1

arabil

NU

2.051

-

802/12/2/18

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

1.98

2

3

27.15

3

4

18.999

4

5

19.0

5

6

10.278

6

7

8.722

7

8

17.29

8

9

1.898

9

10

4.062

10

11

5.25

11

12

6.206

12

13

5.509

13

14

5.611

14

15

10.579

15

16

17.934

16

17

17.935

17

18

8.183

18

19

10.393

19

20

1.006

20

21

20.583

21

22

21.212

22

23

25.037

23

24

8.078

24!

25

29.672

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

25

26

27.333

26

27

1.569

27

28

1.464

28

29

1.715

29

30

1.652

30

31

10.438

31

32

20.441

32

33

17.962

33

34

10.621

34

35

2.728

35

36

3.073

36

37

2.6

37

38

2.941

38

39

20.668

39

40

25.716

40

41

25.599

41

42

18.6

42

43

18.1

43

44

20.612

44

45

14.788

45

46

8.078

46

47

22.086

47

48|

2.044

48

1

137.234

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 RON, -Chitanța interna nr.2019005527/01-03-2019 in suma de 60, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 231.

Data soluționării,                        As wînt Registrator,

01-03-2019                          ADjl,/r|4G0JpQKRlU

Data eliberării,                                      | ylr 1

/ /                                     »ra'#î semnătura) y

Referent, (parafa și semnătura)

V • V .                 •*

/ <\

/ T Z  r-—SA


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

f

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

HOTĂRÂREA 50

Km data de 31 martie 2009

Privind aprobarea PUZ-ansamblu rezidențial în Șoseaua Combinatului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară

Analizând referatul 5297 din data 15.03.2009 al arhitectului șef, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal -ansamblu de locuințe în Șoseaua Combinatului

Văzând avizul favorabil al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și al Comisiei de studii , prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului

Având în vedere prevederile art.28 alin (3) din normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 republicată-Ordinul 1430/2005, art.47, 56 și pct B alin 11 din anexa 1 Ia Legea 350/2001-privind amenajarea teritoriului și urbanismul precum și procedura de avizare din “GhiduLprivind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal” aprobat cjp^tylTCȚ cu Ordinul nr.l76/N/l6.06.2000                                              /

în temeiul art.36 alin (2) lit.c), alin (5) lit.c) și ale art.45 alin (2^ Jît.o^darfjegea nfc.215/2001 -privind administrația publică locală republicată,                                             L]

HOTĂRĂȘTE

\ < jvo-

Art.l.- Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-ansamblu de locuințe în Șoseaua Combinatului

Art.2 - Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General.

Art.3.- Cu ducerea la mdeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Făgăraș, prin arhitectul șef și compartimentele de specialitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ


DRAGOȘ IOAN VÎCHENTE


Prezenta hotarare se comunica:


I ex. Dosarul de ședința

1 ex. Prefectura

1 ex. Compartiment urbanism

1 ex Serviciu Taxe și Impozite LocaleSECRETARUL MUNICîPil’LUI


EMIL MOCAN-1 ex. Colecție

- 1 ex. Primar

-1 ex Compartiment Juridic


Hotararea s-a adoptat cu 17 voturi pentru
LEGENDA


Limita zona studiata

Limita proprietate

Zona constructii-locuinte

 • ■____1 Alei interioare, trotuar

 • <   "1 Zona verde amenajata

I 1 Zona verde protecție drum si parau

I   '| Drum existent- DJ 836

I    i Drum propus corosabil

—■ Trotuar


Aliniere construcții Aliniament teren


PO T max^ 30% , CUT max= 0,75


BILANȚ TERITORIAL


Nr.

crt.

Zone funcționale

EXISTENT

PROPUS

MP

%

MP

%

L

Zona construcții-locuințe

2 170

14.,17

2.

Zona circulatii mtettoare

1.078

7,1

J,

Zona drum propus

..

1 0.U.7

6.8

4.

Zona trotuar propus

540

3.5

5.

Zona verde amenajata

10 272

68.23

6.

Zona verde nemiienojata

15.095

100

TOTAL

15.095

100

15.095

100


1

/

1

......     '                  ........T

VERIFICATOR/

EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR, DATA

Birou Individual de arhitectura Arh.Della Barbat T.N.A - 2168

Beneficiar/Adresa BONDANF SORIN-MONFA AHRFI TAN

Pr.nr. 22/08

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ , j

SCARA 1'1000

Titlul proi«cruu* PUZ

Faza P.U.Z.

SEF PROIECT

Arh. Della Barbat

il.

DATA

TtUlA j/xzwct

PROIECTAT

Arh. Della Barbat

MAI.0G

DESENAT

Arh. Della Barbat
/ »