Hotărârea nr. 90/2019

HOTĂRÂREA NR.90 din data de 24 aprilie 2019 - privind participarea U.A.T. Municipiul Făgăraş în cadrul ”Programul privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme”şi contractarea finanţării, aprobarea principalilor indicatori tehnico economi

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA NR.90 din data de 24 aprilie 2019

- privind participarea U.A.T. Municipiul Făgăraș în cadrul "Programul privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme”și contractarea finanțării, aprobarea principalilor indicatori tehnico economici pentru proiectul “închidere rampă deșeuri în Municipiul Făgăraș” și asigurarea și susținerea

contribuției proprii pentru realizarea proiectului“închidere rampă deșeuri în Municipiul Făgăraș”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

întrunit în ședință ordinară,

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras nr. 42.919 /l/l 8.04.2019, Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publica Locala nr. 42.919/ 18.04.2019 prin care se propune participarea în cadrul "Programului privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme”și contractarea finanțării, aprobarea principalilor indicatori tehnico economici pentru proiectul “închidere rampă deșeuri în Municipiul Făgăraș” și asigurarea și susținerea contribuției proprii pentru realizarea proiectului“închidere rampă deșeuri în Municipiul Făgăraș”,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Ținând cont de Adresa nr. 42930/2019 comunicată de S.C. Road Construct S.R.l. și de Nota de costatare nr. 241 cp/2019 a Gărzii Naționale de Mediu- Comisariatul Județean Brașov, înregistrată la municipiul Făgăraș sub nr. 51.316/10.04.2019, în conformitate cu:

  • - prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare,

  • - prevederile Legii serviciului de salubrizare a localitățiilor nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare,

  • - prevederile OUG nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare

  • - HG.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și HG.nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

  • - Ordinul Ministrului Mediului nr. 233 din 7 martie 2019 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme, Cap. I - art. 6, Cap. II - art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 15, art. 16, art. 17

  • - Ghidul de finanțare , Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Mediului nr. 233/2019

  • - Lista depozitelor deșeuri municipale neconforme, în aplicarea prevederilor deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene, pronunțată în Dosarul C-301/17, publicată pe site-ul www.afm.ro

  • - HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

Ținînd seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.b) și c) și ale alin.4. lit.d), f) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

în temeiul art.45 alin.(3) și al art. 115 lit.b) alin.l din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă participarea U.A.T. Municipiul Făgăraș în cadrul Programului privind "închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme” lansat de Administrația Fondului pentru Mediu și contractarea finanțării în cadrul sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare deschisă în perioada 10.04-10.06.2019, conform cerințelor prevăzute în Ghidului de finanțare aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 233/2019.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru proiectul “închidere rampă deșeuri în Municipiul Făgăraș” în valoare totală de 8.916.675, 85 lei cu TVA inclus, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă alocarea, asigurarea și susținerea din bugetul local al U.A.T. Municipiul Făgăraș a sumelor reprezentând contribuția proprie pentru realizarea proiectului “închidere rampă deșeuri în Municipiul Făgăraș” cu respectarea condițiilor specifice prevăzute în Ordinul nr. 233/2019 și anume Art. 8 lit. g) și art. 9 alin 3, precum și a sumelor de monitorizare post închidere, fiind una dintre condițiile de eligibilitate a dosarului de finanțare.

Art.4.De la data prezentei hotărâri orice prevedere contrară se revocă.

Art.5.Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș Sucaciu Gheorghe să semneze contractul de finanțare nerambursabilă pentru realizarea proiectului “închidere rampă deșeuri în Municipiul Făgăraș”.

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras prin Direcția D.A.P.L., Direcția Buget-finanțe, Biroul investiții, achiziții din cadrul aparatului de specialitate la primarului municipiului Fagaras.

Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului Municipiului Fagaras, celor nominalizați cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitătii controlului cu privire la legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, POPA OV1DIU-NIGOLAEHotărâre s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri în funcție -19

Consilieri prezenți -17

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Direcția Buget-fmanțe

1 ex. Direcției Administrație Publica Locala

1 ex. Biroul investiții, achiziții

1 ex. Comp. Relații cu publicul, arhivă

1 ex. Afișare.

Cod: F-50

DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investitii

" închidere rampa deșeuri in Municipiul Fagaras"

Studiu de fezabilitate, Cod CPV 71335000*5 STUDII TEHNICE, in conformitate cu HG 907/2016

Nr.

Crt-                  Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Val fara TW

\ TVA, 19%

Val cu TVA

"... lei R(

. lei                   lei

PARTEA -1 -                                                  7 7^---

CAP. 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului               /

1.1. Obținerea terenului                                                             /

21 zStfMQh \ . Q.c

■0            0.00

1.2. Amenajarea terenului

W 5|W

5    375,593.75

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

D // 00

0          0.00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

i .      '0.B

0 - /o.o

0           0.00

Total capitol 1

731W5.0

0' 59^68.7

5    375,593.75

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.0

3          0.0

3           0.00

Total capitol 2

0.0

)           0.0<

7            0.00

CAP. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica_____________

|3.1. Studii de teren

10,030.0(

1,905.7(

11,935.70

3.1.1. Studii de teren

5.030.0C

।       955.7C

5,985.70

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

5.000.0C

950.0C

5,950.00

3.1.3. Alte studii specifice

o.oc

O.OC

0.00

13.2. Documentatii suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

3,600.00

684.00

4,284.00

|3.3. Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

13.4. Certificarea performantei energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

13.5. Proiectare

271,581.69

51,600.52

323,182.21

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentafie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz | general

75,070.00

14,263.30

89,333.30

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2,170.00

412.30

2,582.30

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,596.00

303.24

1,899.24

3.5.6, Proiect tehnic și detalii de execuție

192,745.69

36,621.68

229,367.37

13.6. Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

13.7, Consultantă

94,452.31

17,945.94

112,398.25

|     3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

77,645.59

14,752.66

92,398.25

3.7.2. Auditul financiar

16,806.72

3,193.28

20,000.00

|3.8, Asistentă tehnică

74,684.46

14,190.05

88,874.51

3.8.1. Asistentă tehnică din partea proiectantului

37,344.31

7,095.42

44,439.73

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

28,844.31

5,480.42

34,324.73

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al

lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

8,500.00

1,615.00

10,115.00

3.8.2. Dîriqentie de șantier

37,340.15

7,094.63

44,434.78

Total capitol 3

454,348.46

86,326.21

540,674.67

CAP. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

14.1. Construcții si instalatii

6,211,251.56

,180,137.80

7,391,389.36

4.2. Montai utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

85,569.38

16,258.18

101,827.56

14.3. Utilaie, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

0.00

0.00

0.00

14.4. Utilaie, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și

0.00

0.00

0.00

4.5

■ Dotări

O.OC

)           O.OC

0.00

4.6

Active necorporale

Total capitol 4

6,296,820.94

1,196,395.9t

7,493,216.92

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Orqanizare de șantier

84,755.21

16,103.49

100,858.70

5.1.1 Lucrări de construcții și instalatii aferente organizării de șantier

84,755.21

16,103.49

100,858.70

5.1.2 Cheltuieli conexe orqaniz șantier

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

93,669.21

3,800.00

97,469.21

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

33,486.01

0.00

33,486.01

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism

6,697.20

0.00

6,697.20

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC

33,486.01

0.00

33,486.01

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

20,000.00

3,800.00

23,800.00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

251,145.04

47,717.56

298,862.60

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8,403.36

1,596.64

10,000.00

Total capitol 5

437,972.83

69,217.69

507,190.51

Capitolul 6 > Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

..... .0.00

6.2.

°rabe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

rotai capitol 6

0.00

0.00

0.00

-

TOTAL

7,504,767.23

1,411,908.62

8,916,675.85

din care C+M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

6,697,201.15

1,272,468.22

7,969,669.37

curs euro BNR Data :20.03.2019


Beneficiar

Municipiul FAGARAS