Hotărârea nr. 88/2019

HOTĂRÂREA nr.88 din data de 24 aprilie 2019 - privind atribuirea in folosinţa gratuita către Instituţia Prefectului Judeţul Braşov - Serviciul Public Regim Permise de Conducere si înmatriculare Vehicule a unui spaţiu in suprafaţa de de 33.30 mp, din supraf

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ UB

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.88 din data de 24 aprilie 2019

- privind atribuirea in folosința gratuita către Instituția Prefectului Județul Brașov - Serviciul Public Regim Permise de Conducere si înmatriculare Vehicule a unui spațiu in suprafața de de 33.30 mp, din suprafața totala de 1705 mp, înscrisa in C.F.nr. 100626 - imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, situat in str. Șoseaua Combinatului, nr. Al - pentru sala așteptare proba practică

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras nr. 42.075/1/17.04.2019 si Referatul Compartimentul Acorduri, Autorizatii, Libera Inițiativa, Comercial, Activitati de transport in comun si Taxi. nr. 42.075 din 17.04.2019 , prin care se propune darea in folosința gratuita a unui spațiu in folosința gratuita către Instituția Prefectului Județul Brașov - Serviciul Public Regim Permise de Conducere si înmatriculare Vehicule a unui spațiu in suprafața de de 33.30 mp, din suprafața totala de 1705 mp, înscrisa in C.F.nr. 100626 - imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, situat in str. Șoseaua Combinatului, nr. Al - pentru sala așteptare proba practică,

Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură,

Ținând cont de adresa Instituție Prefectului Județul Brașov nr.5588/15.04.2019 înregistrata la Municipiul Fagaras cu nr. 42.075 din 15.04.2019,

In temeiul art.36 alin (2) lit.(d), alin.6 lit.(a) pct 19 si art. 124 din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare si art. 45 alin.3 si art.115 alin 1, lit, b) din Legea nr.215/2001, privind administatia publica locala, repuublicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aproba atribuirea in folosința gratuita către Instituția Prefectului Județul Brașov -Serviciul Public Regim Permise de Conducere si înmatriculare Vehicule a unui spațiu cu număr de inventar 1283, in suprafața de de 33.30 mp, din suprafața totala de 1705 mp, înscrisa in C.F.nr.100626 -imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, situat in str. Șoseaua Combinatului, nr. Al -pentru sala așteptare proba practică , conform planului de situație, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Se aproba Contractul de atribuire in folosința gratuita, anexa nr. 1 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3.Perioada de atribuire este de 5 ani.

Art.4.Amenajarea spațiului și plata utilităților vor fi asigurate de către Municipiul Făgăraș.

Art.5.Cu ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Compartimentul Acorduri, Autorizatii, Libera Inițiativa, Comercial, Activitati de transport in comun si Taxi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, POPA OVIDIU-NtCOLAE

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru

Consilieri in funcție - 19

Consilieri prezenti-17

CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul municipiului, LAURA ELENA GIUNCAPrezenta hotărâre se comunică:
 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex.Compartimentul Acorduri, Autorizatii, Libera Inițiativa, Comercial, Activitati de transport in comun si Taxi

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50

ROMAN1A


<<                județul brașov         ^44-

£■■'%$)' MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Ț* Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Anexa nr. 1 la HCL n

CONTRACT FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

Art. 1. PĂRȚILE:
 • 1 .MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ cu sediul în Făgăraș str.Republicil nr,3, reprezentat legal prin Primar-GHEORGHE SUCACIU, în calitate de COMODANT,de o parte și    ••

 • 2 . INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BRAȘOV prin Serviciul Public Regim Permise de Conducere si înmatriculare Veicule cu sediul în Brașov, str. Turnului nr.5 jud. Brașov, reprezentat prin Sef Serviciu ,, in cafitau- de COMODATAR

Având în vedere prevederile art.2146 - 2157 din Codul civil, Legea 1/2004 și ale HCL nr.........../    , părțile au convenit încheierea prezentului contract astfel :

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Cedarea, de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință către Instituția Prefectului Județul Brașov - Serviciul Public Regim Permise de Conducere si înmatriculare Vehicule a unui spațiu in suprafața de de 33.30 mp, din suprafața totala de 1705 mp, inscrisa in C.F.nr. 100626 - imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, situat in str. Șoseaua Combinatului, nr. Al - pentru sala așteptare proba practică

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe o durată de .................., respectiv de la data de

................................. până la data de ............................, potrivit art ............... din HCL nr..........................

Art. 4. DREPTURI SI OBLIGAȚII
 • a ) Drepturile comodantului:

 • - să ceară rezilierea contractului. în cazul în care comodatarul nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract.

 • b ) Drepturile comodatarului

 • - să i se asigure de către comodant folosința bunului pe toată durata contractului;

 • c ) Obligațiile comodatarului

 • - să se îngrijească de bunul împrumutat întocmai ca proprietarul acestuia;

 • - să folosească bunul potrivit destinației sale

 • - să restituie bunul împrumutat la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract;

Amenajarea spațiului și plata utilităților vor fi asigurate de către comodant.

Art. 5. RISCURI

Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieririi bunului în următoarele cazuri:

 • - întrebuințarea acestuia contrar destinației sale;

 • - folosirea bunului după expirarea termenului convenit de părți prin prezentul contract;

 • - dacă comodatarul ar fi putut salva bunul împrumutat prin înlocuirea acestuia cu un bun al său, atunci când exista pericolul distrugerii acestuia;

în celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii lucrului este suportat de comodant;

Art. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri:

 • - prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract:

 • - prin trecerea termenului prevăzut în contract;

 • - prin reziliere, în cazul nerespectării obligațiilor de către comodatar;

Comodantul își rezervă dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract când interesul local impune acest lucru, cu condiția unei notificări transmise comodatarului.

Art 7 PORTA MAJO : 4

Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.                  / j          •        .

Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate.

Art. 8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu decurgând în legătură cu acest contract, se va soluționa pe cale amiabilă sau de către instanțele judecătorești competente.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi .......................... la sediul Primăriei Municipiului

Făgăraș în 2 exemplare, considerate toate originale.

COMODANT, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

PRIMAR,

Gheorghe Sucaciu


COMODATAR,

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BRAȘOV prin Serv. Public Regim Permise de Conducere si înmatriculări Vehicule

Secretarul Municipiului

LAURA ELENA G1UNCA


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 100626 Fagaras


Nr. cerere Ziua Luna Anul


21745

16

11 2017


CM ••/Hun


'i


A. Partea I. Descrierea imobilului


NftfcCf Wc<-A0182 Nr. topografic:1299/2/2/2/l,.l-jj3OT^Z2/l, 1301/2/2/2/1, 1304/2/2/2/1, 1305/2/2/2/1, 1306/2/2/2/1


TEREN Intravilan

Adrt Nr. Crt

•sa; Loc. Fagar;

Nr. cadastral Nr, toooarafic

as. lua, urasov

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

100626

1.705.

Teren împrejmuit:          .... ____ •.          1

.!•


Cor.ătrucții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

1OO626-C1

Loc. Fagaras, Jud. Brașov

S. construita la sol.1571 mp, S. construita des/asuiata.

1571 mp: tribuna mare__________________________

Al.2

1OO626-C2

Loc. Fagaras, Jud. Brașov

5, construita la sol.134 mp, S. construita desfasurata 134 mo: punct termic_____________________________________|

B. Partea II. Proprietari și acte

P acri na i


înscrieri privitoare ta dreptul de proprietate și alte drepturi reale

im/n^/înno                   _____

Referințe

jOO

Act IS

B2

lotarial nr 970. din 1 3/04/2009 emis de BNP GYERGYAI,----

d0Dand,t pr,n convenue-

cota actuala 1/1------------------------------—

Al, Al.l, Al.2

îs MUNICIPIUL fagaras ____________________________

—--------------— C. Partea III, SARCINI .   _

----

---rnscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, ‘         P drepturi reale de garanție și sarcini    ____________

Referințe

~NU SUNT

D<Xilrmnr conține UaCe cu

Da

Nr

te referii Categorie

:oar

Intra vilan

e la tere

Suprafața (mp)

n _____

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.705

izyy/z/z/zj j., 1302/2/2/2/1, 1301/2/2/2/1, 1304/2/2/2/1, 1305/2/2/2/1, 1306/2/2/2/1

teren

--—

Date

a ronstructii          ___—_

\         •              ■       ’ r

reier »«•

Situație juridică

Observații / Referințe

Crt

Număr

ueau: ia construcție

Suprat. (mp;

Al.l

100626-C1

construcții administrative si cnrial culturale

1.571—..

. • . C_J_

Cu acte

□ , construita ia soi.id/i mp, □. construita desfasurata:1571 mp; tribuna mare

Al.2

100626-C2

construcții , industriale si edilitare

/■ */

£

I5 ? ,SS

^>\te

O. LUiloMUild la SUJ.Ld4 mp, □. COnSUlIlid desfasurata:134 mp; punct termic

----1----"-------

SL •

-o țl

______________________________________________Carts Funciară Nr. 100626 Comura/Oraș/Municipiu: Fagaras

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Pune începu

ti Punct tj sfârșit

Lungime segmen (- (m

3

/ir

•4S'.

4^-7 _

II           2

I .

133.617

1___3

10.976

|         4|                        12.297

4

5,l                             1.686

5

6l                     54.595

_

7’                        6.084

7

_____ 8j .  ________ . —6.275

8

9

6.084

9

10

60.602

10

1

12.6341

•• Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite fa 1 milime* **♦ Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru
Carta Funciară Nr. 100626 Comuna/Oraș/Municiniu Fagaras

Anexa Nr. l“La Partea!                       
Pagina 2 din 3


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice orin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.


S-a achitat tariful de 60 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.3361/15-11-2017 in suma de 60 centru serviciul ho nublicitate imobiliară cu codul nr. 262.               »     >'


publicitate imobiliară cu codul nr. 262.

Data soluționării, 05-12-2017 Data eliberării, / /_____


Asisten

DANIEI


/itor, ’OIES


(parafa și semnătura)<1 sa mpROMÂNIA'“municipiul fag a r a ș

NfZiua Jj^Lung    Anucj^

Nr. 5588 din 15.04.2019

Nesecret

Indicativ dosar         IIIA3


Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ Domnului primar Gheorghe Sucaciu

I

Primar , am primit

tsr.^î.d3G/i2.04.2019, drept pentru care vă mulțumim pentru sprijinul acordat și interesul pe care îl manifestați pentru desfășurarea în bune condiții a activității de examinare ia proba practică a examenului de obținere a permisului de conducere..

în acest sens, spațiu!propus de către dumneavoastră în locația din Mun Făgăraș, Șoseaua Combinatului , nr.lA, respectiv parcarea stadionului municipal Făgăraș, satisface exigențele desfășurării în bune condiții a probei de examinare pentru obținerea permisului de conducere, astfel că în condițiile art.26 din Legea nr.340/2004, coroborat cu OMAI nr.268/2010, privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, voi emite un nou ordin , pe care o să îi comunicăm și u.a.t Făgăraș.

Totodată vă adresăm rugămintea să permiteți accesul candidațiior ia toaletele existente în locația mai sus menționată și /sau într-un spațiu care sări protejeze în caz de condiții meteo nefavorabile , până ia plecarea în traseu.