Hotărârea nr. 83/2019

HOTĂRÂREA NR.83 din data de 24 aprilie 2019 - privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Română de Skandenberg ”Braţ de Fier „ în vederea susţinerii financiare a sportivului făgăraşan Ioan Cristian Puşcasu pentru a participa la Campi

ROMAN IA         âj,


JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.83 din data de 24 aprilie 2019

- privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraș cu Asociația Română de Skandenberg ”Braț de Fier „ în vederea susținerii financiare a sportivului fagărașan loan Cristian Pușcasu pentru a participa la Campionatul European de Skandenberg în luna mai 2019 în Loutraki - Grecia, respectiv pentru a participa la Campionatul Mondial de Skandenberg care se va desfășura în luna septembrie 2019 în Katowice -Polonia, în vederea alocării

de la bugetul local a sumei de 14.000 lei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 39/1/16.04.2019 și a referatului nr.39 din 16.04.2019 prin care se propune asocierea Municipiului Făgăraș cu Asociația Romana de Skandenberg ”Brat de Fier „ în vederea susținerii financiare a sportivului fagarasan loan Cristian Puscasu pentru a participa la Campionatul European de Skandenberg în luna mai 2019 în Loutraki - Grecia, respectiv pentru a participa la Campionatul Mondial de Skandenberg care se va desfășura în luna septembrie 2019 în Katowice -Polonia, în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 14.000 lei, sumă ce va fi alocată de la Titlul 59 art. 59.11 asociații și fundații,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile, art.6 alin 4 din Legea 52/2003 privind transparenta decizională precum și prevederile art. 1949-1954 Cod civil, respectiv ale srt.2, lit. d),e), art. 46, lit. f) din Ordonanța Guvernului, nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art.45, alin.2, lit.f, art.45 alin.3 și art.115, alin.l, lit.b, dispozițiile art.36, alin.2, lit.c și alin.6, lit.a, pct.4 și ale art. 123, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă ca oportună asocierea Municipiului Făgăraș cu Asociația Romana de Skandenberg ”Brat de Fier „ cu sediul în București, Calea Șerban Vodă nr.159, sector 4, reprezentată prin Secretar General Mircea Simionescu- Simicel, având cont bancar RO34 RZBR 0000 0600 0569 5330, CUI 16892879, deschis la Raiffeisen Bank, în vederea susținerii financiare a sportivulu fâgărășan loan Cristian Puscasu pentru a participa la Campionatul European de Skandenberg în luna mai 2019 în Loutraki - Grecia, respectiv pentru a participa la Campionatul Mondial de Skandenberg care se va desfășura în luna septembrie 2019 în Katowice -Polonia, în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 14.000 lei, sumă ce va fi alocată de la Titlul 59 art. 59.11 asociații și fundații,

Art.2. Asocierea prezentată la art.l, se face începând cu data semnării contractului de asociere până la sfârșitul lunii octombrie 2019.

Art.3. Se aprobă proiectul contractului de asociere conform anexei nr.l parte integrată a prezentei hotărâri.

Art.4. Se împuternicește domnul Sucaciu Gheorghe Primarul Municipiului Făgăraș pentru semnarea contractului.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Direcția Buget - Finanțe si Compartiment monitorizare, coordonare unitati de invatamant si arhiva.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, POPA OVtfDIU-NICOLAE
Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotarare se comunica:

 • - lex.dosar de ședința

-lex.colectie

 • - lex. Prefectura

-lex.Primar

 • - lex. Secretar

 • - lex.Direcția Buget-Finante

 • - lex.Compartiment monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă

 • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.Afisaj

Cod: F-50


ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV O MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


CONTRACT DE ASOCIERE

CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1 Municipiul FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii Sucaciu Gheorghe pe de o parte în calitate de Asociat prim

Și

1.2 Asociația Română de Skandenberg ” Braț de Fier”, cu sediul în București, Calea Șerban Vodă nr.159, sector 4, reprezentată prin Secretar General Mircea Simionescu- Simicei, având cont bancar RO34 RZBR 0000 0600 0569 5330, CUI 16892879, deschis la Raiffeisen Bank, denumit în continuare Asociat secund

Având în vedere rezultatele deosebite obținute de sportivul făgărașan loan Cristian Pușcașu, pe plan național și internațional în promovarea acestui sport, acesta clasându-se între primii trei la campionatele naționale și europene

în baza dispozițiilor:

 • - art. 2, lit. d), e), art. 46, lit. f) din Ordonanța Guvernului ,nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 36 - alin. (4), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 6, alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 1949 - 1954 Cod Civil

 • - în baza prevederilor HCL.nr....../2019

au convenit să încheie prezentul contract de asociere, cu respectarea următoarelor clauze:

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul contractului il constituie asocierea Municipiul FĂGĂRAȘ cu Asociația Română de Skandenberg ” Braț de Fier”, pentru susținerea participării sportivului făgărașan loan Cristian Pușcașu la Campionatul European de Skandenberg în luna mai 2019 în Loutraki - Grecia, respectiv pentru a participa la Campionatul Mondial de Skandenberg care se va desfășura în luna septembrie 2019 în Katowice -Polonia, în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 14.000 lei (pentru inscriere competiție, taxa membru WAF, transport cu avionul, transfer aeroport- hotel și retur, cazare cu mic dejun și diurnă).

 • 2.2. Aportul Municipiului Făgăraș la asociere constă în suma de 14.000 Iei potrivit prevederilor HCL nr.... din 2019, conform Anexei nr. 1, sumă ce va fi alocată de la Titlul 59 art. 59.11 asociații și fundații

 • 2.3. Asociatul va folosi suma de bani alocată exclusiv pentru susținerea participării sportivului făgărașan loan Cristian Pușcașu la competițiile menționate la pct.2.1

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Durata asocierii este de la data semnării prezentului contract până la sfârșitul lunii octombrie 2019.

CAP.IV. PREȚUL CONTRACTULUI 4.1. Municipiul Făgăraș va achita suma de 14.000 lei în contul Asociatului, urmând ca până la data de 31 octombrie 2019 să fie depuse documente justificative conform desinației stabilită la cap.II pct.2.1.

CAP.V. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR CONTRACTANTE

 • 5.1 Obligațiile Asociatului prim (Municipiului Făgăraș):

 • a) să aloce suma prevăzută la cap.IV potrivit prevederilor HCL nr. .../2019, conform Anexei nr. 1, sumă ce

va fi alocată de la Titlul 59 art. 59.11 asociații și fundații

 • b) să nu intervină în nici un fel în desfășurarea competițiilor sportive

 • 5.2 Obligațiile Asociatului secund (Asociația Română de Skandenberg ” Braț de Fier”)

 • a) să folosească suma exclusiv pentru susținerea particpării sportivului fâgărașan loan Cristian Pușcașu la competițiile sportive de skandenberg prevăzute la capitolul II.

 • b) să acorde sprijinul necesar sportivului loan Cristian Pușcașu pentru obținerea celor mai bune rezultate la competițiile sportive la care acesta va participa, obiectivul fiind clasarea sportivului în primele 5 locuri.

 • c) să promoveze imaginea Municipiului Fagaras, la competițiile sportive unde Joan-Grstian Puscasu este participant.


CAP. VI. ÎNCETAREA asocierii

 • 6.1 Asocierea si inceteaza activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

 • a) hotararea comuna a membrilor asociati;

 • b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat contractul de asociere;

 • c) neindeplinirea sau Îndeplinirea necorespunzatoare a obiectului

  contractului de asociatiune;

  d) lichidarea unei persoane juridice coasociate (faliment, divizare, comasare etc.), care va fi notificata in scris, in termen de 15 zile de la data declarării stării respective de către instanța judecătoreasca;

  e) hotararea definitiva si irevocabila a unei instanțe judecătorești;

  6.2 încetarea contractului se poate face în cazurile de mai sus, cu notificare scrisă, întocmită de oricare dintre părți și cu precizarea cauzelor care au determinat-o. încetarea contractulu va opera pe deplin în termen de 60 de zile de la notificare.


6.3. Prezentul contract de asociatiune in participatiune nu se poate denunța in mod unilateral, in caz contrar, partea care il denunța fiind obligata la daune-interese.

VIL NOTIFICĂRILE INTRE PARTI

 • 7.1. In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la sediul prevăzut in partea introductiva a prezentului contract.

 • 7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale poștala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

 • 7.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare după cea in care a fost expediata.

 • 7.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

CAP.VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 8.1 . Eventualele litigii, de orice fel care pot apărea între părțile contractante în cursul derulării prezentului contractse vor soluționa pe cât posibil pe cale amiabilă iar în cazul în care acest lucru nu este posibil acestea vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

 • 8.2 Pe toată durata asocierii, părțile se vor supune legislației în vigoare din România, clauzelor contractuale convenite și prevederilor Codului Civil în materie de convenții și obligații civile.

CAP. IX. DISPOZIȚII FINALE


 • 9.1 Modificarea și completarea prezentului contract de asociere se va face nurpaj eu aCcÂl^^cri^iil ambelor  părți prin act adițional.

 • 9.2 Prezentul contract produce efecte de la data încheierii acestuia.

 • 9.3 Prezentul contract reprezintă voința pârtilor si inlatura orice alta înțelegere.: verhâla dirkijș/ acestea, anterioara si ulterioara încheierii lui.

  9.4 Prezentul contract a fost încheiat la sediul Municipiului Făgăraș, în trei exemplare, azi—^77.......2019


  MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ PRIMAR

  GHEORGHE SUCACIU


ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE SKANDENBERG ” BRAȚ DE FIER”

SECRETAR GENERAL

MIRCEA SIMIONESCU - SIMICEL

SECRETAR

LAURA ELENA GIUNCA

DIRECTOR ECONOMIC

DANIEL LUDU

întocmit, Mesaroș Corina