Hotărârea nr. 82/2019

HOTĂRÂREA NR.82 din data de 24 aprilie 2019 - privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Clubul Sportiv Ţara Făgăraşului în vederea susţinerii financiare a sportivului fagărăşean Curticăpean Ioan- Aurelian pentru a participa la CAMPIONATUL MONDIAL

ROMAN IA        âȘ.


JUDEȚUL BRAȘOV      m

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.82 din data de 24 aprilie 2019

- privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu Clubul Sportiv Țara Făgărașului în vederea susținerii financiare a sportivului făgărășean Curticăpean loan- Aurelian pentru a participa la CAMPIONATUL MONDIAL DE ÎNOTMASTERS din COREEA DE SUD - GWANGJU care va avea loc în perioada 12-18 august 2019 în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 11.500 lei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 40079/1/ 16.04.2019 și a referatului nr. 40079/16.04.2019, prin care se propune asocierea Municipiului Făgăraș cu Clubul Sportiv Țara Făgărașului în vederea susținerii financiare a sportivului făgărășean Curticăpean loan- Aurelian pentru a participa la CAMPIONATUL MONDIAL DE ÎNOT MASTERS din COREEA DE SUD - GWANGJU care va avea loc în perioada 12-18 august 2019 în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 11.500 lei, suma ce va fi alocata de la Titlul 59 art. 59.11 asociații și fundații,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de prevederile, art.7 alin 4 din Legea 52/2003 privind transparenta decizională precum și prevederile art. 1949-1954 Cod civil, respectiv ale art.2, lit. d), e), art. 46, lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art.45, alin.2, lit.f, art.45 alin.3 și art.115, alin.l, lit.b, dispozițiile art.36, alin.2, lit.c și alin.6, lit.a, pct.4 și ale art. 123, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba ca oportună asocierea Municipiului Făgăraș cu Clubul Sportiv Țara Făgărașului, cu sediul în municipiul Fagaras, str. Gheorge Doja, nr. 23, jud. Brașov, reprezentant prin membru în Consiliul Director - dl. Frîncu Aurel, CIF 38078511/08.08.2017, având cont bancar RO47 RNCB0055155555380001, deschis Ia Banca Comercială Română, în vederea susținerii financiare a sportivului făgărășean Curticăpean loan- Aurelian pentru a participa la CAMPIONATUL MONDIAL DE ÎNOT MASTERS din COREEA DE SUD - GWANGJU care va avea loc în perioada 12-18 august 2019, în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 11.500 lei, suma ce va fi alocată de la Titlul 59 art. 59.11 asociații și fundații.

Art.2. Asocierea prezentată la art.l, se face începând cu data semnării contractului de asociere pana la sfârșitul lunii septembrie 2019.

Art.3. Se aprobă proiectul contractului de asociere conform anexei nr.l parte integrată a prezentei hotărâri.

Art.4. Se împuternicește domnul Sucaciu Gheorghe Primarul Municipiului Făgăraș pentru semnarea contractului.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Direcția Buget - Finanțe și Compartiment monitorizare, coordonare unitati de învățământ și arhivă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, POPA OVIDIU-NMOLAE


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotarare se comunica:

 • - lex.dosar de ședința

-lex.colectie

 • - lex. Prefectura

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar

 • - lex.Direcția Buget-Finante

 • - lex.Compartiment monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă

 • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.Afisaj

Cod: F-50


ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

CONTRACT DE ASOCIERECAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

mat prin Primar


1.1 Municipiul FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii nr.3, jud.Bra Sucaciu Gheorghe pe de o parte în calitate de Asociat prim

Și

1.2 Clubul Sportiv Țara Făgărașului, cu sediul în municipiul Fagaras, str. Gheorge Doja, nr. 23, jud. Brașov, reprezentat prin Consiliul Director - Frîncu Aurel, având cont bancar RO47 RNCB0055155555380001, deschis la Banca Comercială Română, CIF 38078511 denumit în continuare Asociat secund

Având în vedere rezultatele deosebite pe care le-a obținut sportivul făgărășean Curticăpean loan- Aurelian la diferitele campionate /competiții sportive, unde a reprezentat Făgărașul, ținând cont că în Făgaraș nu exista bazin de înot acoperit și condițiile practicării înotului sportiv sunt improprii. Acesta obținând în anul 2012 prima medalie la un Campionat National de înot oficial, recunoscut de Federația Română de înot si Pentatlon Modern. Au urmat alte medalii câștigate în peste 30 de concursuri zonale, naționale și internaționale, dintre care 11 medalii la Campionatele Naționale de înot masters ale României, 2 titluri de Campion Național (categoria III, 35-39 ANI, C.N. Oradea 2014) un Campionat Mondial (Budapesta -august 2017), un Campionat European( Kranj- Slovenia septembrie 2018), peste 1000 km înotați în bazine de înot sau ape deschise.

în baza dispozițiilor:

 • - art. 2, lit. d), e), art. 46, lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 36 - alin. (4), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 6, alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 1949- 1954 Cod Civil

 • - această asociere s-a constituit în baza H.C.L. nr......./2019

au convenit sa incheie prezentul contract de asociere, cu respectarea următoarelor clauze:

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1 . Obiectul contractului il constituie asocierea Municipiul Făgăraș cu Clubul Sportiv Țara Făgărașului”, pentru susținerea financiară în vederea participării sportivului făgărășean Curticăpean loan- Aurelian, la CAMPIONATUL MONDIAL DE ÎNOT MASTERS din COREEA DE SUD - GWANGJU care va avea loc în perioada 12-18 august 2019 în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 11.500 lei, suma ce va fi alocata de la Titlul 59 art. 59.11 asociații și fundații (prin asigurarea transportului cu avionul, transportul de la aeroport la hotel si retur, a cazării, a mesei, a acoperirii taxelor de înscriere în competiție F.I.N.A. - taxe concurs și acreditare pentru fiecare probă)

 • 2.2 Aportul Municipiului Făgăraș la asociere constă în suma de 1 1.500 lei potrivit prevederilor HCL. nr......72019, suma ce va fi alocata de la Titlul 59 art. 59.11 asociații și fundații,

 • 2.3 Asociatul va folosi suma de bani alocată exclusiv pentru susținerea participării sportivului făgărășean Curticăpean loan- Aurelian la competiția menționată la pct.2.1

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1 Durata asocierii este de la data semnării prezentului contract până la sfârșitul lunii septembrie 2019.

CAP.IV. PREȚUL CONTRACTULUI

 • 4.1 Municipiul Făgăraș va achita suma de 11.500 lei în contul Asociatului, urmând ca până la data de 30.09.2019 să fie depuse documente justificative conform desinației stabilită la cap.II pct.2.1.

CAP.V. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR CONTRACTANTE

 • 5.1 Obligațiile Asociatului prim (Municipiului Făgăraș):

 • a) să aloce suma prevăzută la cap.IV potrivit prevederilor HCL nr......720 1 9, suma ce va fi alocata de la

Titlul 59 atr. 59.11 asociații și fundații

 • b) să nu intervină în nici un fel în desfășurarea competițiilor sportive

 • 5.2 Obligațiile Asociatului secund (Clubul Sportiv Țara Făgărașului)

 • a) să folosească suma exclusiv pentru susținerea participării sportivului tăgărăȘean-Cunidăpean loan -Aurelian, la competiția sportivă prevăzută la capitolul II.                      Zfr / A —. x* \

  lor mai


 • b) să acorde sprijinul necesar sportivului făgărășean Curticăpean loan - Aurelian. pențrdofițî’nerea cel bune rezultate la competiția sportiva la care acesta va participa,                ( si lro/b*$?Tl [Z

 • c) să promoveze imaginea Municipiului Fagaras, la competiția sportivă unde Curtîșăpfeaiț foân - Aiireh'an este participant.

CAP. VI. ÎNCETAREA asocierii

 • 6.1 Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

 • a) hotararea comuna a membrilor asociati;

 • b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat contractul de asociere;

 • c) neindeplinirea sau Îndeplinirea necorespunzatoare a obiectului de activitate si a altor clauze ale contractului de asociatiune;

 • d) lichidarea unei persoane juridice coasociate (faliment, divizare, comasare etc.), care va fi notificata in scris, in termen de 15 zile de la data declarării stării respective de către instanța judecătoreasca;

 • e) hotararea definitiva si irevocabila a unei instanțe judecătorești;

 • 6.2 încetarea contractului se poate face în cazurile de mai sus, cu notificare scrisă, întocmită de oricare dintre părți și cu precizarea cauzelor care au determinat-o. încetarea contractulu va opera pe deplin în termen de 60 de zile de la notificare.

 • 6.3 . Prezentul contract de asociere nu se poate denunța in mod unilateral, in caz contrar, partea care il denunța fiind obligata la daune-interese.

VIL NOTIFICĂRILE INTRE PARTI

 • 7.1. In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevăzut in partea introductiva a prezentului contract.

 • 7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale poștala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

 • 7.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare după cea in care a fost expediata.

 • 7.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

CAP.VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 8.1 . Eventualele litigii, de orice fel care pot apărea între părțile contractante în cursul derulării prezentului contractse vor soluționa pe cât posibil pe cale amiabilă iar în cazul în care acest lucn1 nu este posibil acestea vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

 • 8.2 Pe toată durata asocierii, părțile se vor supune legislației în vigoare din România2, cTâuzeloKcontractuale convenite și prevederilor Codului Civil în materie de convenții și obligații cvvifc?'

CAP. IX. DISPOZIȚII FINALE

 • 9.1 Modificarea și completarea prezentului contract de asociere se va face nufrjap&u^ordftT^Cris al ambelor părți prin act adițional.                                                         '^1' 1i±3^

 • 9.2 Prezentul contract produce efecte de la data încheierii acestuia.

 • 9.3 Prezentul contract reprezintă voința pârtilor si inlatura orice alta înțelegere verbala dintre acestea, anterioara si ulterioara încheierii lui.

 • 9.4 Prezentul contract a fost încheiat la sediul Municipiului Făgăraș, în trei exemplare, azi...................

  MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ PRIMAR

  GHEORGHE SUCACIU


CLUBUL SPORTIV TARA FĂGĂRAȘULUI

Reprezentat prin dl. FRÎNCU AUREL Membru în Consiliul Director

SECRETAR

LAURA ELENA GIUNCA

DIRECTOR ECONOMIC

DANIEL LUDU

întocmit,

Mesaroș Corina