Hotărârea nr. 81/2019

HOTĂRÂREA NR. 81 din data de 24.04.2019 - privind aprobarea CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşură pe parcursul anului 2019 în Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor necesare

ROMAN IA


JUDEȚUL BRAȘOV     _ __

|lSO 900 l|


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ LJHfi

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR. 81 din data de 24.04.2019

- privind aprobarea CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI

ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2019 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 42.369/1/16.04.2019 și referatul de specialitate nr. 42.369/16.04.2019 al Compartimentului monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă prin care se propune aprobarea CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL - EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2019 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local 2019,

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului cu următorul amendament - să se aloce pentru noul eveniment introdus - Noapte de Mai - suma de 12.500 lei din suma totală de la evenimentul "Ceapa de Aur”, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură cu următorul amendament „introducerea unui nou eveniment - Noapte de Mai al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților cu următorul amendament - să se ia de la evenimentul "Ceapa de Aur” - suma de 12.500 lei și să aloce la evenimentul nou introdus -Noapte de Mai-precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 107/24.04.2019 privind aprobarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019,

Ținând seama de Legea 273/2006 privind finanțele publice locale art.19,

Văzând dispozițiile art. 36 alin. (4) lit.a) și alin. (6) lit.a) pct.1,3,4,5,6, și 9 din Legea nr. 215 /2001 republicată, privind administrația publică locală,

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(l) și art. 115 alin.l lit.b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2019 în Municipiul Făgăraș, cuprinse în Anexa nr.l , în valoare totală de 601.500 lei.

Art.2. Sumele pentru manifestările cuprinse în Anexa nr.l si pentru care nu s-au alocat sume, se vor stabili de ordonatorul principal de credite pe baza solicitărilor ulterioare ale instituțiilor organizatoare, daca sunt de interes local.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Direcția Economică, Compartiment monitorizare coordonare unități de învățământ și arhivă, Casa Municipală de Cultură Făgăraș, Muzeul Tării Făgărașului "Vaier Literat” Făgăraș, Biblioteca Municipală ”Octavian Paler,, Făgăraș și Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte "Constantin Brâncoveanu”Făgăraș

EDINȚĂ,


PREȘEDINTE DE ț POPA OVIDIU-M COLAE
Hotararea s-a adoptat cu un nr.dc 17 voturi pentru

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotarare se comunica:

 • - lex.dosar de ședința

-lex.colectie

 • - lex. Prefectura

-lex.Primar

 • - lex. Secretar

 • - lex. Direcția Buget-Finante

 • - lex. Casa Municipală de Cultură Făgăraș

 • - lex. Muzeul Tării Făgărașului "Vaier Literat" Fagaras

 • - lex. Biblioteca Municipală "Octavian Paler,, Făgăraș

 • - lex. Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte "Constantin Brâncoveanu”Făgăraș

 • - lex. Compartiment monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă

 • - lex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.afisaj

Cod: F-50

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

ANEXA nr.l La H.C.L. nr. 81/2019


CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL - EDUCATIVE, SPORTIVE și ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2019 în Municipiul Făgăraș

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Tipul activității

Organizator

Loc de desfășurare

Data

Suma alocată RON IN 2019

Obs.

0

1

2

3

4

5

7

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

/

_ 7              a -

1

Campanie de plantare arbori în Municipiul Făgăraș

Campania se va realiza cu sprijinul Ocolului Silvic”Pădurile Făgărașului”

Mun. Făgăraș (comp, mediu)

Mun. Făgăraș

Martie- aprilie IZ

2019 \r

V

)si

'/             A /

2.

Ziua foștilor deținuți politic

Acțiune dedicata foștilor deținuți politic.

Municipiul Făgăraș si Asociația foștilor deținuți politic

Municipiul Făgăraș

9 martie 2019

5.000 lei

3.

Ora Pământului /Earht Hour-Inițiativă Horld Wide Fund for Nature Australia

Sensibilizarea utilizatorilor de energie electica fata de problema bioxidului de carbon emis in atmosfera la producerea energiei electice

Mun. Făgăraș Comp. Energetic

Municipiul Făgăraș

30 martie 2019

500 lei

Stingerea luminilor in mod simbolic in intervalul orar 20.30-21.30

4.

Luna curățeniei de primăvară

Implicarea cetățenilor pentru igienizarea zonelor verzi din municipiu

Municipiul Făgăraș (comp, mediu)

Municipiul Făgăraș

15 martie -15 aprilie 2019

10.000 lei

5.

Sarbatoarea etniei romilor din Romania

Activitate culturala

Municipiul Fagaras si Asociația Partida Romilor -Pro- Europa-

8 aprilie 2019

5.000 lei

6.

„Cu viața mea apăr viața” - concurs municipal de protecție civilă

Concurs municipal interșcolar (cl.V-VIII) și interliceal (cl.IX-XII)

Municipiul Făgăraș și unitățile de învățământ

Sediul unităților de învățământ, Primăria Făgăraș

aprilie- mai 2019

3.000 lei

7.

Concurs Tenis de masa

Concurs

aprilie -decembrie 2019

5.000 lei

8.

Cultura noastră, referința noastră CNRN

Simpozion

16 aprilie 2019

9.000 lei

Cultura noastră, referința noastră CNRN

9.

PARO Romania -Ediția a IV-a Făgăraș

Activitate sportiva

CSABV în parteneriat cu Municipiul Făgăraș și Cetatea Fagarasului

Cetatea Fagarasului

4-5 mai 2019

-

10.

Concursul de matematica ”Traian Duta’

Concurs

11 Mai 2019

7.500 lei

11.

"Noapte de mai”

Spectacol

Municipiul Fagaras

Casa de Cultura

Mai 2019

12.500 lei

12.

Simpozion de fizică Colegiul Național „Radu Negru”

Simpozion

17 mai 2019

22.000 lei

13.

Acordare de sprijin material veteranilor de război

Activitate cultural istorica

29 aprilie 2019

10.000 lei

14.

1 Iunie-Ziua Internațională a Copilului

Municipiul Făgăraș (in colaborare cu Casa Municipala de Cultura)

Municipiul Făgăraș

1- 2 iunie 2019

20.000 lei

CNIPT

15.

Ziua Eroilor

Festivitate

Municipiul Făgăraș, Casa Municipala de Cultura

U.M. 01041

Centrul municipiului Casa Municipala de Cultura

U.M. 01041

6 iunie 2019

3.000 lei

CNIPT

16.

Rememorarea evenimentelor rezistentei anticomuniste -pe urmele partizanilor și luptătorilor din rezistenta anticomunistă din Țara Făgărașului.

Acțiune dedicata foștilor deținuți politic.

Asociația foștilor deținuți politic

Efectuarea unei deplasări a 40 de persoane supraviețuitori ai temnițelor comuniste.

Iunie- 2019^ /ț~

15.000 lei

1 /

-£b./

17.

Ziua Energiei Inteligente la Făgăraș

Eveniment in cadrul campaniei Sustainable Energy Week, organizata la inițiativa Comisiei Europene, promovarea tranziției energiei curate

Municipiul Făgăraș Comp. Energetic

Municipiul Făgăraș

ibnie201_£>/

1.000 lei

Organizarea de excursii ghidate, prezentări, atelier, expoziții, evenimente multiformat, jocuri, afisari(Dacia Sapatoru)

18.

Concurs caritabil de

Activitate sportiva

Fundația Comunitara

x

biciclete -Bikethon Tara Fagarasului-

Tara Fagarasului

8 iunie 2019

40.000 lei

19.

Ziua Drapelului Național al României

Festivitate

Mun. Făgăraș (in colaborare cu Casa Municipala de Cultura Fagaras)

Pe platoul din fata Casei Municipale de Cultura Fagaras

26 iunie 2019

3.000 lei

CNIPT

20.

International Autotest Challenger (Trofeul Cetatea Fagarasului)

Activitatea sportiva

Municipiul Fagaras in parteneriat cu GT Auto Club Sportiv

Centrul Fagarasului

13-14 iulie 2019

10.000 lei

21.

Ziua Imnului Național al României

Festivitate

Municipiul Făgăraș

29 iulie 2019

0LEI

-

22.

„Zilele Cetății Făgărașului”

Festival

Mun. Făgăraș in colaborare cu Muzeul Țării Fagarasului Vaier Literat si cu Casa Municipala de Cultura Fagaras

Cetatea Făgărașului

15-18 August 2019

300.000 lei

23.

Săptămâna Mobilității Europene (SME)

Eveniment in cadrul campaniei European Mobility Week

Campanie inițiata de Comisia Europeana

Municipiul Făgăraș

Municipiul Făgăraș

16-22 septembrie

2019

5.000 lei

Promovarea mobilității durabile.Organizarea de linii de transport public sustenabile, manifestări sportive in strada, evenimente de promovare a multimodalitatii.

24.

Let”s Do It Făgăraș

Acțiune de ecologizare a zonelor verzi din municipiu

Municipiul Făgăraș (comp, mediu)

Mun. Făgăraș

Z-

^-Septembrie 2019

>        <• Jr

1.000 lei

25.

Ziua europeana fara mașina!

Campanie inițiata de Comisia Europeana Reducerea emisiilor de CO2

Municipiul Făgăraș

Mun. Făgăraș

W z*1

500 lei

O strada, intens circulata de autoturisme, va deveni pietonala. Se vor organiza acțiuni de promovare a mișcării sustenabile.

26.

Festivalul de Umor ”CEAPA DE AUR”

Festival național de umor

Municipiul Făgăraș în colaborare cu Casa de Cultură

Casa de Cultură

septembrie

22.500 lei

—___

27.

Ziua mondială a mersului pe jos.

Parte integranta a unui amplu program de promovare a activitatii fizice pentru un viitor sănătos.

Conștientizarea cetățenilor privind modalitatea creșterii calitatii vieții

Municipiul Făgăraș

Municipiul Făgăraș

octombrie

2019

500 lei

împărțirea de flyere, mesaje cu privire la importanta reducerii numărului de vehicole poluante

28.

Nunta de Aur

Festivitate

Municipiul Făgăraș

octombrie-noiembrie

25.000 lei

29.

Ziua Națională a României

Festivitate și Spectacol

Municipiul Făgăraș

Centrul municipiului

1 decembrie

10.000 lei

30.

“Zile si Nopți Albe” la Făgăraș

Festival

- Parada Cetelor de Feciori din satele Tarii Fagarasului

Municipiul Făgăraș

Municipiul Făgăraș

2 decembrie -

7 ianuarie 2020

45.000 lei

TOTAL MUNICIPIUL FAGARAS 2019

592.000 LEI

BIBLIOTECA

MUNICIPALĂ ”OCTA VIAN PALER ” FĂGĂRAȘ

Tipul activității

Organizator

Loc de desfășurare

Data

Suma alocată RON

Obs.

31.

ZIUA NAȚIONALA A BIBLIOTECARULUI DIN ROMANIA

Simpozion

Biblioteca Municipală ”Octavian Paler”-Făgăraș, Parteneri: instituțiile de cultura și învățământ.

Biblioteca Municipală ”Octavian Paler” Făgăraș / !~ \

"_Jr \

0 lei \

—- i

** i

-* /

->/

32.

ZIUA BIBLIOTECIL OCTAVIAN PALER-ITINERAR AL UNUI DESTIN CREATOR

Simpozion

Biblioteca Municipală "Octavian Paler"-Făgăraș, Parteneri: instituțiile de cultura și învățământ.

Biblioteca Municipală "Octavian Paler" Făgăraș

^maÎ2$9-

6.500 lei

33.

LECTURI URBANE

Eveniment cultural, social-comunitar

Biblioteca Municipală Făgăraș în parteneriat cu instituțiile de învățământ și cultură făgărășene.

34.

NOCTURNA

BIBLIOTECII

Eveniment național

Biblioteca Municipală "Octavian Paler’ Făgăraș in parteneriat cu Primăria Fagaras, instituțiile de invatamant.

TOTAL

BIBLIOTECA MUNICIPALÔOCTAV1

CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ FĂGĂRAȘ

Tipul activității

Organizator

35.

TRADIȚII FĂGĂRĂȘENE

 • 1. Șezătoare.

 • 2. Hai Ia fustă ș-IE!

 • 3. Spectacol de colinde cu artiști făgărășeni.

Acțiuni de conservarea si promovare a culturii tradiționale

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș și Muzeul Țării Făgărașului

36.

FĂGĂRAȘ FESTIVALS

 • 1. Festivalul Portului Popular "Făgăraș, foaie de ceapă”- ediția a V-a.

 • 2. Trabantul ne unește în centru.

 • 3. Teatru de stada în cartierele făgărășene

Spectacol

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș

37.

SUMMER CÂMP

l.Tabăra internațională de muzică Țara Făgărașului -Music Câmp Făgăraș și Tabăra muzicală de incluziune

Copii din Făgăraș și Țara Făgărașului vor învăță să cânte la instrument și voce

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș

Biblioteca Municipală "Octavian Paler” Făgăraș

16-22 septembrie 2019

1.000 lei

Proiect de implicare socială, menit să încurajeze lectura în spațiile publice.

Biblioteca Municipală ”Octavian Paler” Făgăraș

28 noiembrie

2019

2.000 lei

Celebrarea cârtii si a creației

[AN PALER” Făgăraș 2019

9.500 lei

Loc de desfășurare

Data

Suma alocată

RON

Obs.

Casa de Cultură

Permanent

-

PermațiSni ^2

■«« " )/• V

“Jpt. - c

7^''

Casa de Cultură

Iulie

£

38.

TWELVE MONTHS THEATRE&FILMS

 • 1. Piese de teatru pentru copii

 • 2. Piese de teatru pentru adulți

 • 3. Filme

Teatru

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș

Casa de Cultură

Permanent

39.

Copilule ...fii tu!

Cursuri de balet, canto, chitară, pian, clarinet, dans modem, dans popular

Casa de Cultură

Casa de Cultură

Permanent

-

40.

City opera

Concerte de muzică clasică pentru copii și adulți

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș

Casa de Cultură

Permanent

-

41.

Școala viitorului

Conferințe susținute de persoane care pot forma personalitatea tinerilor

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș

Casa de Cultură

Permanent

-

42.

Dar din dar se face Rai

Spectacole caritabile

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș

Casa de Cultură

Permanent

----■-

43.

Deplasări ale Ansamblului Ceata Făgărașului

Participarea dansatorilor la diferite evenimente din tara și străinătate

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș

Casa de Cultură

Permanent /-?• 1- : 1- 1

\ /

TOTAL CASA DE CULTURĂ FĂGĂRAȘ 2019

MUZEUL TARII FA GARASULUrVALER LITERAT”

Tipul activității

Organizator

Loc de desfășurare

Data

Suma alocată

Obs.

44.

Reorganizarea expoziției ”Colecția Szocs”

Expoziție permanentă

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

Februarie-Aprilie

-

45.

Război după război.

Rezistența antisovietică în Lituania în anii 1944-1953

Expoziție temporară

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

Februarie -mai

h [i9.

n f

<1.

rp-^llasMei

1            lliirli ,ț| istorie *

Expoziții temporare

Sesiune anuală de comunicări științifice

—4—IFl^porari / tyx&tie

~L_ fâllinnrară

1 Expoziție

1 temporară

I Expoziție ~

1 temporara

pWițîT temporare Sesiune anuală

i

J muzeul Țării '

Muzeul Țării

-----Făgărașului Muzeul Țării Făgărașului

MuzeuFf^

Muzeul Țării     ।

Făgărașului      |

Muzeul Țării Făgărașului

1 Muzeu i

1        Muzeu    ~~

1        Muzeu

Muzeu

Muzeu        ,

1 Octombrie -__I decembrie

1 Iunie- iulie

1

-------- August

ul septembrie

■L

1 Septembrie-

' octombrie 2019

Septembrie 2019

I

1

1  *—---

1

i

I _L

i ।

J

52.

Colecția Szocs. Icoane pe sticlă

Catalog selectiv

Muzeul Țării Făgărașului

septembrie

-

53.

Chestionar districtul Făgăraș. 1864

Colecție documente

Muzeul Țării Făgărașului

Septembrie

-

54.

Anuarul ”Acta Terrae Fogarasiensis”nr.VII

Anuar

Muzeul Țării Făgărașului

Decembrie

-

55.

Zilele Cetății Făgăraș- Ordine cavalerești din Transilvania, Concerte de muzică veche

Manifestări culturale

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

August

56.

Grădinița medievală

Activități interactive

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

August

-

57.

Ateliere de creație,

Activități interactive

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

Mai- iunie, Octombrie-Decembrie^

-sițț* >r '

58.

Serate muzicale, spectacole de teatru

Manifestări culturale

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

2019 /O <■/'

f:'A

1

59.

Participare târguri:ROMEXPO, Hunedoara

Târgul de turism, Târgul castelelor

1

2019'Ț    .

‘■'Ax \ ’<

TOTAL MUZEUL TARIIFAGARASULUI "VALER LITERAT”

Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte "Constantin

Tipul activității

Organizator

Loc de desfășurare

Data

Suma alocată

RON

Obs.

Brâncoveanu,, Făgăraș (U.M. 01041)

60.

Ziua Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte (112 ani)

Ceremonial militar (depunere de coroane)

U.M.01041

U.M. 01041

01 aprilie 2019

61.

Ziua NATO

U.M.01041

U.M.01041

05 aprilie 2019

-

62.

Ziua Forțelor Terestre

Ceremonial militar

U.M. 01041

U.M. 01041

23 aprilie 2019

-

63.

Ziua Infanteriei

Ceremonial militar

U.M. 01041

U.M. 01041

30 aprilie 2019

-

64.

Ziua Independenței de Stat (Ziua Europei)

Ceremonial militar

U.M.01041

U.M. 01041

09 mai 2019

-

65.

Ziua Eroilor

Ceremonial militar

U.M. 01041

U.M. 01041

6 iunie 2019

-

66.

Ziua Drapelului Național

Ceremonial militar

26 iunie 2019

-

67.

Ziua Imnului Național

Ceremonial militar

29 iulie 2019

-

68.

Ziua Armatei României

Ceremonial militar (depunere de coroane)

U.M.01041

U.M. 01041

25 octombrie

2019

69.

Ziua Națională a României

Ceremonial militar, retragere cu torțe

1 decembrie

2019

TOTAL U.M 01041

-

---------TOTAL CALENDAR 2019

601.500 LEI