Hotărârea nr. 80/2019

HOTĂRÂREA NR.80 din data de 24 aprilie 2019 - privind acordarea de inlesniri la plata majorărilor de intarziere datorate bugetului local de către domnul Sporis Felician-Severus prin Sporis Mihaela Delia

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.roHOTĂRÂREA NR.80 din data de 24 aprilie 2019

- privind acordarea de înlesniri la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local de către domnul Sporis Felician-Severus prin Sporis Mihaela Delia

Consiliul local al Municipiului Fagaras, întrunit în ședință ordinară,

Vazand cererea numitei Sporis Mihaela Delia înregistrata sub nr.5.063/12.02.2019 prin care solicita scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente debitului de 10.152 lei datorat de soțul domnul Sporis Felician Severus decedat la data de 16.12.2017,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea acordării scutirii la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local de domnul Sporis Felician Severus prin soția Sporis Mihaela Delia,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Fagaras si raportul de specialitate nr.5.063/25.03.2019 al Direcției buget finanțe- serviciul venituri bugetare

Văzând prevederile art. 185, alin.l din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 lit. ”a”, art. 3 lit. ”a” si ”e”, art. 4 lit. ”b” si art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

Având in vedere prevedrile art.26, alin.2, lit. b si alin.4, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(2), lit.c si ale art. 115(1) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba acordarea scutirii de la plata majorărilor de intarziere in suma de 7.978 lei calculate la data de 25.03.2019 si cele care se vor adauga pana la data platii debitului, datorate de numitul Sporis Felician-Severus- decedat, prin soția Sporis Mihaela Delia , domiciliata in municipiul Fagaras, str. Cireșului, nr.4, județul Brașov cu care acesta figurează la rolul fiscal 10122339, cu condiția ca, debitul principal in suma de 10.152 lei, reprezentând impozit pe mijlocul de transport, sa fie stins pana la data de 31.05.2019.


Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Direcția Buget-Finante - Serviciul Venituri Bugetare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, POPA OVIDIU-NICOHotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-lex.colectie

-lex.Prefectura

-lex.Primar

  • - lex. Secretar

  • - lex.Direcția Buget-Finante

  • - lex.Serviciul Venituri Bugetare

  • - lex.Celor menționați in hotarare

  • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.Afisaj

Cod: F-50