Hotărârea nr. 8/2019

HOTĂRÂREA nr.8 din data de 30 ianuarie 2019 - privind modificarea şi completarea art. 3 din H.C.L nr. 431/2018 ca urmare a modificării modelului de acord de parteneriat conform solicitării Asociaţiei Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profe

ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV O M CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.8

din data de 30 ianuarie 2019

- privind modificarea și completarea art. 3 din H.C.L nr. 431/2018 ca urmare a modificării modelului de acord de parteneriat conform solicitării Asociației Centrul Step

by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională din data de 10.01.2019 pentru proiectul cu titlul "ROMANIA CRESTE CU TINE - Educație timpurie, o investiție in viitor”,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul de specialitate nr.1337 din 16.01.2019 al Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare, prin care se propune modificarea modelului de acord de parteneriat pentru proiectul cu titlul "ROMANIA CRESTE CU TINE - Educație timpurie, o investiție in viitor”,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 1337/1 din 16.01.2019 și solicitarea Asociației Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională din data de 10.01.2019 pentru proiectul cu titlul "ROMANIA CRESTE CU TINE - Educație timpurie, o investiție in viitor”, prin care se solicită semnarea unui acord de parteneriat între Asociația Centrul Step by Step Pentru Educație și Dezvoltare Profesională și fiecare Unitate Administrativ Teritorială parteneră, în mod individual, respectiv Municipiul Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,

Analizând prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), e), ale alin. (6) pct. 1,2,3 și ale alin. (7) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă modificarea și completarea art. 3 din H.C.L. nr.431/2018, ca urmare a necesității și oportunității încheierii acordului de parteneriat doar între Municipiul Făgăraș și Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională, care va avea următorul conținut:

„Art. 3 - Se aprobă Acordul de parteneriat, între Municipiul Făgăraș și Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională, conform anexei nr. 1 parte integrantă a prezentei hotărâri.”

Art. II. - Celelalte articole ale HCL nr. 413/19.12.2019 rămân neschimbate.
Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-18

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare

 • - 1ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1ex. Asociației Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50

ACORD DE PARTENERIAT

I. PĂRȚILE ACORDULUI:

1. U.A.T. Municipiul FĂGĂRAȘ având sediul în Județul Braș^j^Mnw^fuj^agăraș, Strada Republicii nr 3, ccd .    • 505200, România. reprezentaîS^flAlLE^fuhccrghc

SUCACIU, primar

pe de-o parte, și

2. Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step, cu sediul în Str. Ghe. Dem Teodorescu nr. 16 bis, sector 3, București, reprezentată de Dna Carmen LICĂ, director executiv, denumită în continuare CEDP,

convin încheierea prezentului ACORD DE PARTENERIAT.

II. SCOPUL ACORDULUI

Derularea în parteneriat a proiectului România crește cu tine - Educația timpurie, o investiție în viitor implementat de Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională. împreună cu Asociația Internațională Step by Step, Reprezentanța UNICEF în România și Ministerul Educației Naționale.

Precizăm că proiectul sus amintit face obiectul Protocolului de Colaborare nr. 265/08.06.2017 dintre Ministerul Educație Naționale și Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională, având drept scop susținerea politicilor publice ale Ministerului Educației și Cercetării în domeniul educației timpurii.

Scopul proiectului România crește cu tine - Educația timpurie, o investiție în viitor este acela de a contribui la dezvoltarea politicilor publice în domeniul educației timpurii și la îmbunătățirea cadrului de implementare al acestora la nivel național, județean și local, asigurând astfel dreptul tuturor copiilor la educație timpurie incluzivă de calitate.

Obiectivele proiectului:

 • • Dezvoltarea unui cadru normativ și instituțional comprehensiv și convergent în domeniul educației și îngrijirii timpurii a copiilor antepreșcolari și preșcolari (de la naștere la 6 ani), promovând o abordare integrată, ce aduce laolaltă resursele conjugate ale sectoarelor de educație, sănătate și protecție socială.

 • • Facilitarea la nivel local și central a unor parteneriate sustenabile cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor de educație și dezvoltare timpurie.

 • • Culegerea de noi date care să fundamenteze dezvoltarea politicilor și a programelor din domeniul educației și îngrijirii timpurii a copiilor, prin elaborarea de studii și pilotarea la nivel local a unor servicii de educație timpurie integrate și de calitate.

 • • Elaborarea și implementarea unei campanii coerente de advocacy și comunicare la nivel național, care să promoveze importanța investiției în educația timpurie, precum și necesitatea dezvoltării și a îmbunătățirii gradului de incluziune și a calității serviciilor specifice.

 • • Asistarea și susținerea a 10 comunități din Județul Brașov pentru elaborarea și implementarea unor strategii de dezvoltare locală, care să includă intervenții punctuale privind educația și îngrijirea timpurie a copilului precum și dezvoltarea unor politici care sprijină organizarea comunităților în susținerea familiei -{comunități prietene/favorabile familiei}.

 • III. DURATA ACORDULUI

Acordul intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data 30 iunie 2022, data

finalizării proiectului.


 • IV. RESPONSABILITĂȚILE PARTENERILOR:

 • 1. U.A.T. Municipiul FĂGĂRAȘ

Facilitează, printr-un proces participativ, alegerea unei persoane ^sj^         vniyel

local, numită coordonator local de proiect', aceasta participă acti          ^ejatarea

proiectului și asigură colaborarea cu toți partenerii de proiect, atât în cadru munității, dar și pe verticală, la nivel județean și central:

 • - Asigură colaborarea și comunicarea susținută între facilitator și persoana responsabilă de proiect desemnată la nivelul Primarie/Consiliului Local (coordonator local);

 • - Facilitează implementarea în bune condiții a proiectului, asigurând sprijinul administrativ și logistic necesar în vederea atingerii obiectivelor asumate;

 • - Sprijină cooperarea interinstituțională la nivel local prin coordonarea și implementarea strategiilor de dezvoltare, planurilor de acțiune și programelor la nivel local, în acord cu

obiectivele proiectului;

 • - Asigură monitorizarea și coordonarea mecanismului de cooperare interinstituțional dezvoltat în cadrul proiectului;

 • - Facilitează organizarea echipei de proiect la nivel local pentru realizarea analizei de situație și ameliorarea/completarea/îmbunătățirea strategiei locale, cu focus pe educația timpurie;

 • - Asigură includerea recomandărilor generate ca urmare a implementării proiectului, în strategiile și planurile de acțiune la nivel local, facilitând abordarea integrată a instituțiilor cu atribuții și responsabilități în domeniul incluziunii sociale;

 • - Sprijină deplasările facilitatorilor județeni în comunitățile în care se derulează proiectul;

 • - Asigură suportul pentru desfășurarea activităților specifice derulate de parteneri, cum ar fi studiul inițial, monitorizarea și evaluarea finală (realizate de UNICEF);

 • - Informează în mod spontan CEDP privitor la evenimentele susceptibile de a influența proiectul în mod considerabil. Această regulă este în mod particular valabilă în cazurile în care execuția proiectului sau a obiectivelor sale pare compromisă;

 • - Iși elaborează propria strategie, o implementează în mod coerent și, după finalizarea proiectului. îl adaptează dacă este necesar;

 • - Derulează activități de diseminare și informare despre activitățile proiectului cu acordul

CEDP.

 • 2. Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step, asigură asistență tehnică și sportul pe toată durata proiectului; comunitățile selectate beneficiază de suport concentrat pe următoarele dimensiuni:

 • - Construirea capacității partenerilor de la nivel local și județean de a crea alianțe și sinergii care să conducă la o dezvoltare/creștere comună și în care educația este factorul crucial în construirea legăturilor sociale;

 • - Analiza de situație de la nivelul comunității pentru a determina nevoile reale în privința educației și îngrijirii ccpilL. dc ia naștere la intrarea în învățământul primar; •

 • - Dezvoltarea și implementarea unei strategii locale de educație și îngrijire timpurie, pe durata proiectului;

Activități de învățare în pereche pentru decidenții de la nivel local;


Sesiuni de informare și formare pentru actorii implicați (repre/6 profesioniști, părinți);

Elaborarea și diseminarea unor materiale suport.

 • V. PREVEDERI GENERALE

Fiecare partener va acorda sprijinul necesar tuturor instituțiilor care^^v/j'q^tțț ale acestui acord pentru implementarea în bune condiții a parteneriatului;

Partenerii vor întocmi și păstra un dosar separat cu privire la implementarea activităților care le revin în baza parteneriatului;

Toți partenerii se angajează la păstrarea confidențialității asupra datelor furnizate între

parteneri;

Mediatizarea proiectului se face în condiții stabilite de comun acord și cu informarea prealabilă a tuturor partenerilor;

Comunicarea între părți se face în scris, prin mijloace electronice sau pe suport de hârtie; Orice modificare a clauzelor acestui acord de parteneriat se face numai cu acordul scris al părților.

 • VI. CLAUZE FINALE

 • - Acordul este valabil pe toată durata derulării proiectului.

 • - Orice modificare și completare ulterioară a prezentului acord. în măsura în care este nevoie pentru buna desfășurare a activităților din proiect, se va face cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Primar,

Dl. Gheorghe SUCACIU

CENTRUL PENTRU EDUCAȚIE SI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ STEP BY STEP

Director executiv, Dna. Carmen LICĂ