Hotărârea nr. 79/2019

HOTĂRÂREA NR. 79 din data de 24 aprilie 2019 -privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

ROMÂNIA

, Tî>          JUDEȚUL BRAȘOV O eM W

CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

- 17 7 ,      strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 \ /

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR. 79 din data de 24 aprilie 2019

-privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședința ordinară, Având în vedere:

-expunerea de motive a Primarului municipiului Fagaras si raportul de specialitate nr. 38.177/25.03.2019 al Serviciului Venituri Bugetare,

-Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,

 • - Art.30, art.16, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

 • - O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare,

 • - adresa nr. 890/01.04.2019 a SPAS Fagaras ,

 • - adresa nr. 256/09.04.2019 a Casei de Cultura a municipiului Fagaras

 • - adresa nr. 163/10.04.2019 a Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat” ,

-ținând seama de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv: comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public si privat al municipiului, comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și Comisia de turism, relații externe și integrare europeană,

-aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și procesul-verbal de afișare nr. 39.216/29.03.2019 al proiectului de hotărâre de stabilire a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, privind dezbaterea publica,

 • - dezbaterea publica nr. 41.688/12.04.2019 si anunțul postat pe site-ul instituției ,.

In temeiul art.36, alin.2, alin.2, lit.b, alin.4, lit.c, alin.9, art.45, alin.2, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2020, după cum urmează:

a.) nivelurile stabilite în sume fixe precum și amenzile sunt prevăzute în tabelul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2020 constituind anexa nr. 1, anexa nr.la, anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.In cazul oricărui impozit sau taxa locala, care consta intr-o anumita suma in lei, sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei , acestea sunt indexate cu cota de 4,63%.

b.) cota prevăzută la art.457, alin.l din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozit pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă în cazul persoanelor fizice), se stabilește la 0,08% aplicata la valoarea impozabila a clădirii.

prelungirea autorizației de construire), se stabilește la 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

 • r.) cota prevăzută la art.474, alin.9 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizației de desființare totală sau parțială a unei construcții), se stabilește la 0.1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

 • s.) cota prevăzută la art.474, alin.12 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții care nu sunt incluse în altă autorizație de construire), se stabilește la 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

 • s.) cota prevăzută la art.474, alin. 13 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căruțe, rulote, campinguri), se stabilește la 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

 • t.) cota prevăzută la art.477, alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate) se stabilește la 1.12% .

 • u.) cota prevăzută la art.481, alin.2, lit.a din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( impozitul pentru spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională), se stabilește la 2%.

 • v.) cota prevăzută la art.481, alin.2, lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( impozitul în cazul oricărei manifestări artistice, altele decât cele menționate la lit.t.), se stabilește la 5%.

Art.2.Bonificația prevăzută la art.462, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal se stabilește în cazul impozitului pe clădiri la 10%, pentru plata cu anticipație până la data de 31.03.2020. Bonificația prevăzută la art.467, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal în cazul impozitului pe teren se stabilește la 10%, pentru plata cu anticipație pana la data de 31.03.2020. Bonificația prevăzută la art.472, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal în cazul impozitului pc mijloace de transport se stabilește la 10%, pentru plata cu anticipație pana la dala de 31.03.2020.

Art. 3. Pentru determinarea impozitului pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru anul 2020, se stabilește delimitarea zonelor în intravilan, conform anexei nr.3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4. Se aprobă procedura de calcul și de plată pentru „alte taxe locale” cuprinsă în anexa nr. 4 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate au obligația de a depune declarația la compartimentul de specialitate al primăriei pana la data de 3 I ianuarie 2020. sau in termen de 30 de zile de la data amplasării afisajuIui, sub sancțiunile prevăzute la art. 493 alin.2 din codul fiscal. Formularul de declarație este conform formularelor tipizate.

Art. 6. Se aproba procedura de acordare a facilitatilor la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile si terenul aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către asociațiile si fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale conform anexelor 5 si 5a, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7. Se aproba procedura de acordare a facilitatilor la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile si terenul aferent in cazul unei calamitati naturale conform anexelor 6 si 6a, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.8. Se aproba procedura de acordare a facilităților la plata impozitului/taxei pe clădiri si teren pentru clădirile si terenul aferent utilizate de asociațiile si fundațiile nonprofit pentru activitatile fara scop lucrativ conform anexelor 7si 7a, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.9. Se aproba acordarea de facilitati la plata impozitului/taxei pe clădiri si teren pentru clădirile si terenul aferent, care potrivit legii sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele care sunt scutite prin lege, după o procedura care va fi aprobata ulterior printr-o noua hotarare de consiliu.

Art.10. Se aproba acordarea de facilitati la plata impozitului/taxei pe clădiri si teren pentru clădirile si terenul aferent, pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate in zone de protecție ale monumentelor istorice in zonele construite protejate după o 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare , precum si ale celorlalte acte normative care vor aparea in legătură cu aplicarea titlului IX din codul fiscal.

Art.22.Prezenta hotarare se aplica pentru stabilirea si plata impozitelor si taxelor locale datorate pentru anul 2020 si intra in vigoare cu data de 01.01.2020, cu excepția articolelor 9, 10, 17 care vor intra in vigoare după aprobarea prin hotarare de consiliu a procedurilor in cauza.

Art.23.Anexele nr. 1-13 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.24. Hotararea nr.97/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019, precum si orice prevedere contrara acestei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea incepand cu data de 01.01.2020.

Art.25.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Făgăraș prin: Direcția buget finanțe și Serviciul venituri bugetare, arhitectul sef, compartimentul de autorizatii, biroul administrare clădiri, terenuri, bunuri publice, urmăriri contracte, direcția administrației publice locale, celelalte compartimente de specialitate din cadrul primăriei, in funcție de sarcinile de serviciu, precum si serviciile si instituțiile publice implicate.

Art.26.Prezenta hotărâre se comunică prefectului județului Brașov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului municipiului.

Președinte de sedint;

Popa Ovidiu-Nicolai


Contrasemnează,^ ere tarul municipiului,] aura Elena Gi

Hotararea s-a adoptat cu 17 voturi pCnrhi

Consilieri in funcție.."/-^

Consilieri p re z e n t i

Prezenta hotărâre se comunică :

1 ex. dosarul ședinței

1 ex. colecție

1 ex. Prefectură

I ex. Primar

3 ex. Direcții

1 ex. Serv. V.B.

1 ex. Biroul Agricol

1 ex. Starea civilă

1 ex. Judecătorie

1 ex. Adm.domn.public si privat

1 ex. Birou urbanism

1 ex. Muzeu

1 ex. Birou reiatii cu publicul

1 ex. mass-media

1 ex. afișare

Cod 7-50

ANEXA NR.1LA HCL nr.79/24.04.2019

TABLOUL

CUPRINZÂNOVALO^LE, IMPOZABILE, IMPOZITELE Șl TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, />/PRECUM Șl AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2020

/. CODUL FISCAL-.- TITLUL IX- Impozite și taxe locale

xd*            y

\ V GAP.Il IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI

Art. 457 alin. (2) din I.cgcă 227/2015             valorile impozabile sunt indexate cu 4,63%.

44 l

11 1

Tipul clădirii

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2019 conf. HCL 97/2018

NIVELURILEAPROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2020

Valoarea impozabilă - Ici RON/m2 -

Valoarea impozabilă - lei RON/m2 -

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1033

620

1080

648

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă ncarsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

310

207

324

216

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

207

181

216

189

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă ncarsă. din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

129

77

134

80

E. în cazul contribuabilului care deține la aceiași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și / sau Ia mansardă utilizate ca locuință. în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la literele A-D

75%

75%

75%

75%

din suma care s-ar aplică clădirii

F. în cazul contribuabilului care deține la aceiași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și / sau la mansardă utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la literele A-D

50%       |       50%

50%       |      50%

din suma care s-ar aplică clădirii

prevederilor art.458,alin. 1 din legea 227/2015

Art. 459 din Legea 227/2015

1

specificație

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2019 conf. HCL 97/2018

j..NllVEMg8£l PR-fcVAZUJTE

ÎNCOLȚI           r Ă

NIVELURILE APROBATE

PENTRU ANUL FISCAL 2020

Clădiri mixte

Conform art.259 din Legea 227/2015

Conform aYL259L^*Lvgea 22 7/2015^*   ’

Conform art.259 din Legea 227/2015

IMPOZITUL CLĂDIRI /TAXA PE CLĂDIRI COTE DE IMPOZITARE PERSOANE JURIDICE

tit.460 , alin. 1,2, 3, 8 din Legea 227/2015


specificație

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2019 conf. HCL 97/2018

NIVELURILE PREVĂZUTE ÎN CODUL FISCAL

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2020

1.Clădiri evaluate -rezidențiale -nerezidentiale nezidentiale utilizate in domeniul agricol

3. Clădiri care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului de referința

0,2% 1,12%

0,4%

5%

0,08-0,2% 0,2-1,3%

0,4%

5%

0,2 %

1,12%

0,4%

5%


IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

Art.465 alin.(7) din Legea 227/2015           viirorile sutff^jidîșxate cu 4,63%

Ici /ha 5 ,

Nr. ort

..      Zona

Categoria de folosință

NIVELURILE APLICABILI? ,    \

PENTRU ANUL 2019 conf. HCL'^7£20|8

' I5 d NlVLrlș’URILE /REVĂZUTE ÎN jXWUL FISCAL

NIVELURILE

APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2020

I

Teren cu construcții

32

22-31

32

2

Arabil

51

42-50

53

3

Pășune

28

20-28

29

4

Fancata

28

20-28

29

5

Vie pe rod alia decât cea prevăzută la nr. crt.5.1

56

48-55

58

5.1

Vie pana la intrarea pe rod

X

0

x

6

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1

57

48-56

59

6.1

Livada pana la intrarea pe rod

X

0

X

7

Pădure .sau alt teren cu vceetatie forestiera,cu excepția celui prevăzut la nr.crt.7

,6

8-16

16

7.1

Pădure in varsta pana la 20 de ani si pădure cu rol de proiecție

X

0

X

8

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole

6

1-6

6

8.1

Teren cu amenajari piscicole

35

26-34

36

9

Drumuri si cai ferate

X

0

X

10

Teren neproductiv

X

0

X

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare 12 tone

Art.470 alin.(5) din Legea 227/2015 valorile sunt indexate cu 4,63 %                        -lei -

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2019 conf. HCL 97/2018

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL z'lQZG

Ax(e) Motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

alte sisteme de suspensie

Pentru axele motoare

Ax(e) Motor(oare) cu sistenpd’e suspensie pneumatică^ sau echivalentei.

e recunoscute

z-'alte sisteme -de suspensie Pț^itrU'jxcle, -

motoare j- '

I. Vehicule cu două axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 13 tone

0

146

0

152

2. Masa de ce! puțin 13 tone, dar mai mica de 14 tone

146

408

152

426

3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 15 tone

408

573

426

599

4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 18 tone

573

1.298

599

1358

5. masa de cel puțin 18 tone

573

1.298

599

1358

II. Vehicule cu 3 axe

1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 17 tone

146

256

152

267

2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mica de 19 tone

256

525

267

549

3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mica de 21 de tone

525

682

549

713

4. Masa de cel puțin 21 de tone, dar mai mica de 23 de tone

682

1052

713

1100

5. Masa de cel puțin 23 de tone, dar mai mica de 25 de tone

1052

1635

1100

1710

6. Masa de cel puțin 25 de tone, dar mai mica de 26 de tone

1052

1635

1100

1710

7. Masa de cel puțin 26 tone

1052

1635

1100

1710

III. Vehicule cu 4 axe

1. Masa de ccl puțin 23 de tone, dar mai mica de 25 de tone

682

692

713

724

2. Masa de cel puțin 25 de tone, da" mai mica de 27 de tone

692

1080

724

1130

3. Masa de cel puțin 27 de tone, dar mai mica de 29

1080

1716

1130

1795

9. masa de cel puțin 28 tone

829

1454

867

1521

II. Vehicule cu 2+2 axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dam mai mica de 25 tone

142

331

148/

346

2. Masa de ccl puțin 25 tone, dar mai mica de 2 6 tone

331

545

346

>• / ,'57p

3. Masa de cel puțin 2 6 tone, dar mai mica de 28 de tone

545

800

57V

M7-'-

4. Masa de cel puțin 28 de tone, dar mai mica de 29 de tone

800

967

ion 'j

5. Masa de ccl puțin 29 de tone, dar mai mica de 31 de tone

967

1588

4011^?

rJt’H -1

6. Masa de cel puțin 3 1 de tone, dar mai mica de 33 de tone

1588

2203

1.661 '

7. Masa dc cel puțin 33 de tone, dar mai mica de 36 de tone

2203

3346

23QX '

8. Masa de cel puțin 36 de tone, dar mai mica de 38 de tone

2203

3346

23Q4

"^v35M

9.Masa de cel puțin 38 tone

2203

3346

2304"—

—-"3'500

Vehicule cu 2+3 axe

1. Masadc cel puțin 36 de tone, dar mai mica de 38 de tone

1754

2441

1835

2554

2. Masa de cel puțin de 38 dc tone, dar mai mica de 4 0 de tone

2441

3317

2554

3470

3. Masa de cel puțin 40 tone

2441

3317

2554

3470

III. Vehicule cu 3+2 axe

1. Masa dc ccl puțin 36 de tone, dar mai mica de 38 de tone

1549

2152

1620

2251

2. Masa dc cel puține 38 de tone, dar mai mica de 4 0 de tone

2152

2976

2251

3113

3. Masa dc ce! puțin 40 de tone, dar mai mica de 44 dc tone

2976

4403

3113

4606

4.masa de cel puțin 44 tone

2976

4403

3113

4606

Vehicule cu 3+3 axe

1. Masa de ccl pulin 36 de tone, dar mai mica de 38 de tone

881

1066

921

1115

2. Masa de cel puțin 38 de tone, dar mai mica dc 40 dc tone

1066

1593

1115

1666

3. Masa de cel puțin 40 de tone, dar mai mica dc 44 de tone

|      1593

2535

1666

2652

4. masa dc ccl pulin 44 tone

|     1593

2535

1666

2652

Remorci, semiremorci sau rulote

Art.470 alin.(7) din Legea 227/2015 valorile sunt indexate cu 4,63%______-Jei -

Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2019 conf. HCL 97/2018

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL2020

Taxa, în Ici

Taxa, în lei

a. Până la 1 tonă inclusiv

9

9

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

35

35

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult dc 5 tone

53

55


Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

Taxa, în lei

Taxa, în lei

Taxa, în lei

a) Până la 150 m2. inclusiv

6

5-6

6

hi Intre 151 și 250 m2. inclusiv

7

6-7

7

c) Intre 251 și 500 nf. inclusiv

9

7-9

9

d) între 501 și 750 m2. inclusiv

12

9-12

12

e) între 751 și 1.000 m2, inclusiv

14

1.2-14"

14

f) Peste 1.000 m2

14 +0.01 lei/m pentru fiecare m care depășește 1000 m

14 -i 0.01 lei/m. pentrud țecafe m care dunaseste 1 ()00-n$-v

14 rO.Ollei/m pentru fiecare m care depaseslc 1000 m

Art.474 alin.(14

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor

8

0-8 lei'țientru ftccnfȘ'jtf'de/ suprafață ocupația de cemsUtfcție

8

Art.474 alin.(15)

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

13

0-13 lei. inclusiv, pentru fiecare racord

13

Art.474 alin.(16)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

9

0- 9 lei, inclusiv

9

Art.486 alin 5

Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planurilor cadastrale

32

Pana la 32 lei inclusiv

32

-

Art.475 alin.(l)

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

20

0 -20 lei inclusiv

20

Art.475alin.2)

Taxa pentru eliberarea ATESTATULUI de producător

80

0 - 80 lei inclusiv

80

Art.475 alin.(3)

Taxa pentru eliberarca/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică

VEZI Anexa la

Până la 4.000 lei pentru o suprafață de până la 500 mp

Până la 8.000 lei pentru o __suprafață mai mare de 500 mp

VEZI Anexa la


CAPITOLUL XIII - SANCȚIUNI

Indexare cu 4.63%                                                                 /         '

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERȘO^fiȚ^RElZTCE i ✓ i

Art. 493 alin. (3)

NIVELURILE

APLICABILE PENTRU ANUL 2019

WfeLURILE aj^o^ate pentru __‘ANUL FISCAL 2020

Contravenția prevăzuta la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amenda de la 72 de lei la 288 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 288 de lei la 719 de lei.

Contravenția prevăzuta la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amenda de la 75 de lei la 301 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 301 de lei la 741 de lei.

Aii. 493 alin. (4) ______

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 336 de lei la 1.630 de lei.

Încălcarea noianelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 382 de lei la 1.705 de lei.

Anexa nr.la. HCL nr. 79/24.04.2019


CupJ'tnzandVhlprițș impozabile , impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate ace^to'ra'apfr^al^i.^/in anul fiscal 2020

Capitolul V - taxa pentru eliberarea certificatelor. avizelor si a autorizațiilor

Art.475 alin (3) din Legea 227/2015 privind codul fiscal

1. Taxa pentru eliberarea /vizarea autorizației privind desfasurarea activitatii de alimentație publica se stabilește după cum urmeaza :

-restaurante :

 • - pana la 100 mp 540 lei -101-299 mp       756 Iei

 • - 300-500 mp      756 lei

500 mp > 4000 lei - baruri

 • - pana la 50mp      324 lei

 • - 51-100 mp        432 Iei

 • - 100 mp >        861 lei

Taxele din anul 2019 s-au indexat cu 4.632%

484 alin.l din codul fiscal Taxe speciale de la serviciul de asistenta sociala

Taxe eliberare certificat de stare familiala

TAXE ANUL 2019

1 TAXE PROPUSE IN ANULUL 2020

 • 1 .Taxa eliberarare certificat de stare familiala in regim normal de 30 de zile in regim de urgenta (24 ore)

 • 2 . eliberare caracterizări

in regim normal de 30 de zile

in regim de urgenta (24 ore)

 • ■7              \ \

30 lei

55 lei

10 lei

15 lei

40 lei

80 lei

20 lei

50 lei

Aț-t.486 din codul .fis/al Alte taxe Ic l.kixe pentruJoli^i^ea domeniului

cale

)ublic sau privat

1                                             *     <                  ' j''

1 Pentru vanzarc" produse, activitati/suprafata

Intre 1 si 50mp

Intre 50 si 100 mp

Intre 100 si

200 mp

Intre 200 si 1000 mp

Peste 1000 mp

Pentru prestare de servicii

6 lei/mp/zi

5 Ici/mp/zi

4 lei/mp/zi

2,5 lei/mp/zi

1 Icu/mp/zi

Pentru confecționare de produse

6 Ici/mp/zi

5 lei/mp/zi

4 Ici/mp/zi

2,5 Ici/mp/zi

1 leu/mp/zi

Pentru amplasare chioșcuri,tonete

6 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

4 Ici/mp/zi

2,5 Ici/mp/zi

1 Icu/mp/zi

Obs. Pentru zona de impozitare B, laxele se reduc cu 20%

Pentru zona de impozitare C , taxele se reduc cu 50%

Pentru zona de impozitare D . taxele se reduc cu 70%

2. Taxe pentru folosirea domeniului public

TAXE

ANUL 2019

TAXE PROPUS r. \ ANUL 2020

Ocuparea 1 mp platou, cu corturi, mese improvizate, etc. pentru

6 lei/mp/zi

6 lei/mp/zi

activitati comerciale

Ocuparea a Imp platou cu corturi, mosc improvizate, etc.

3 lei/mp/zi

3 lei/mp/zi

pentru activitati non profit

TAXA OCUPARE DOMENIU PUBLIC sau privat pentru vazare

0,25 lei/mp./zi

0.25 lei/mp./zi

sau prestare de servicii in piețe tip talcioc(hcl68/2016) Pentru vânzare de produse sau prestări de servicii

6 lei/mp/zi

6 lei/mp/zi

Pentru confecționare de produse

6 lei/mp/zi

6 lei/mp/zi

Pentru amplasare de chioșcuri, tonete, etc.

6 lei/mp/zi

6 lei/mp/zi

Pentru ocupare terasă în fața magazinului

0,6 lei/mp/zi

0,6 lei/mp/zi

Pentru parcuri de distracție, agrement, circ, programe

0,6 lei/mp/zi

0,6 lei/mp/zi

cultural-artistice și sportive Pentru organizare de șantier

0,2 lei/mp/zi

0,2 lei/mp/zi

Pentru lucrări de intervenții

1 leu/mp./zi

1 leu/mp./zi

Pentru depozitare materiale

1,3 lei/mp/zi

1,3 lei/mp/zi

- __1 _______

——- —

-

2 Taxe speciale pentru ocuparea domeniului public/privat cu ocazia desfășurării manifestărilor cultural-educativc, artistice si sportive________

Specificație

TAXE

ANUL 2019

TAXE PROPUSE IN ANUL 2020

l.Taxa pentru zilele cu program artistic

5.8 lei/mp/zi

5.8 lei/mp/zi

2.Taxa pentru zilele in care nu se desfasoara program artistic

0,5 lei/mp/zi

0.5 lei/mp/zi

3.Taxa p^tipaj copii

5.8 lei/ora

5.8 lei/ora

1 4.Ta£ă pafirrajsa^ulti.

11.6 lei/ora

11.6 lei/ora

5,Taxa închiriere-piatihe

5,8 lei/ora

5.8 lei/ora

l ? l Taxa de fa pisiiiiclc doua poziții de la pct.2 se datoreaza de toti conicrciantii care

3. TAXE PENTRU ACCES CETATE SI VIZITARE MUZEU

TAXE

ANUL 2019

TAXE

ANUL 2020

1 .Taxă vizitare pentru adulți

15 lei

15 lei

2.Taxă vizitare pentru elevi, studenți, militari, pensionari

7 lei

7 iei

3 taxa acces in perioada desfășurării evenim.organizate de municipalitate-adulti

10 lei

10 lei

4 taxa acces in perioada desfășurării evenim.organizate de municipalitate -elevi,studenti, pensionari

5 lei

5. lei

5.Taxa pentru utilizarea cramei(sala de festivități) in vederea organizării de conferințe, simpozioane, sesiuni instruire

2000 lei/zi,RESPECT IV 500 lei/ora

2000 lei/zi, respectiv 500 lei/ora

6.Taxa pentru utilizarea cramei(sala de festivități) in vederea organizării de alte evenimente,altele decât cele de

la pct.3

5000 lei/zi

5000 lei/zi

7.Taxă folosirea curții interioare sau exterioare in vederea organizării de evenimente

500 lei/ zi

1

500 lei/zi

8.Acordarea de asistenta de specialitate(elaborare tematici de expoziție, consultanta de specialitate, expertiza)

10 lei/ora

10 lei/ora

9.Taxa oficiere casatorii,filmare, fotografii aferente acestor evenimente in sala de feslivitati (fosta crama)

500 lei

500 lei

10.Taxa participare ateliere de creație

10 lei/participant/zi

10 lei/participant/proi

ect             ।

1 1

j i

desfosoaraa^tjvitati de alimentație publica, parcuri de distracție si agreement. \ r' / /


la plata taxei

5.TAXE PENTRU OFICIEREA CĂSĂTORIILOR

TAXE

TAXI-:

ANUL 2019

ANUL 2020

Taxă oficiere căsătorii în afara orelor de program - luni-vineri

- sambata-duminica

150

50 lei

150 Iei

- Taxă divorț pe cale ad-tiva

600 lei

600 lei

- taxa eliberare copii

3 lei/copic

3 lei/copie

-ta\â fțirnjzai’e ~d^te

10 lei/document

10 lei/docum_e_nl

6'<\Taxă^u^fi;yj)cntru deținerea sau utilizarea utilajelor destinate obținerii de venituri , sau ^aftMolOseăc inffctistructura publica locala

TAXE ZILNICE TAXE ZILNICE

ANUL 2019 ANUL

2018                                                                  2020

Cazane de rachiu

7 lei

7 lei

Gatere , circulare

7 lei

7 lei

Moară pentru mălai

10 lei

10 Iei

Moară pentru făină furajeră

5 lei

5 lei

Combină

15 lei

15 lei

Autocositoare

15 lei

15 Ici

Vehicule cu tracțiune animală

3 lei

3 lei

Alte echipamente

10 lei

10 lei

Art.486, alin.(2)

TAXE

TAXE

7.Taxă anuală pentru vehicule lente

ANUL 2019

ANUL 2020

1. Autoexcavator ( autoexcavator pe autoșasiu)

46 lei

46 lei

2. Autogreder sau autogreper

46 lei

46 lei

3. Buldozer pe pneuri

46 lei

46 lei

4. Compacioi autopro pul sânt

46 lei

46 lei

5. Excavator cu racleți pentru săpat șanțuri, excavator cu

46 lei

46 lei

rotor pentru săpat șanțuri sau excavator pe pneuri

6. Freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat

46 lei

46 lei           j

7. Freză rutieră

46 lei

46 lei

8. încărcător cu o cupă pe pneuri

46 lei

46 lei

9. Instalație autopropulsată de sortare-concasare

46 lei

46 lei

10. Macara cu greifer

46 lei

46 lei

11. Macara mobilă pe pneuri

147 lei

147 lei

12. Macara turn autopropulsantă

147 lei

147 lei

producător

taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare


10.Taxe pentru închiriere cu ora utilaje

Specificație

TAXE

ANUL 2019

TAXE

ANUL 2020

închiriere tocător resturi vegetale

150 lei/ora

150 lei'ora

închiriere mulcer

139 lei/ora

139 lei/ora

închiriere motolierăstrău

29 lei/ora

29 lei/ora

închiriere motocoasă

36 lei/ora

36 lei/ora       ।

închiriere motofoarfecă

29 lei/ora

29 lei/ora      ]

închiriere_generator electric

28 lei/ora

28 lei/ora

închiriere n^.tbpbmpă

23 lei/ora

23 lei/ora

încfimiereTr act^ g i\e m orc ă

60 lei/oră

60 lei oră

în chir i ere ȘȘțt)$p e\c a^ato r

150 lei/oră

150 lei/oră

11. Taxe speciale pentru serviciul venituri bugetare

: £hlite;p.-eprtificate fiscale in regim de urgenta (in aceeași zi) IN TERMEN DE 3 ORE.DE ' LA DATA DEPUNERII CERERII, DACA EXISTA IMPUNEREA FĂCUTĂ LA ROL PENTRU BUNUL IMPOZABIL RESPECTIV

•                                     ANUL 2019      ANUL 2020

- persoane fizice

50 Ici

50 lei           ।

- persoane juridice

50 lei

50 lei

* Eliberare copii după chitanțe fiscale, procese verbale de amenda si alte documente fiscale

- persoane fizice si juridice

5 lei

-

Taxa consultare dosar fiscal sau de executare

10 lei

10 Ici/dosar/debitor

Taxa pentru efectuare impunere in regim de urgenta (2 zile lucratoare de la data depunerii declarației fiscale) persoane fizice si juridice

50 lei/dcclaratie

50 lei/declaratie

i

12. Taxe activitati comerciale in zone publice conform OG 99/2000

■ Acord funcționare pentru activitati comerciale in zone publice                   1

- persoane fizice

46 lei

46 lei

- persoane juridice

70 lei

70 lei

■ Taxa eliberare autorizație acces auto sub 3,5 to

58 lei/luna

58 lei/luna

■ Taxa eliberare autorizație acces auto intre 3,5 to-5 to

70 lei/luna

70 lei/luna

■ Taxa eliberare autorizație acces auto intre 5 to-10 to

81 lei/luna

81 lei/luna

■ Peste 10 to interzis accesul

Interzis accesul peste 10 to

Interzis accesul peste 10 to

13 Diverse taxe

- taxa xerocopicrc documente, altele decât la serviciul venituri bugetare (xerocopii după listele | de alegeri)

-1 leu/pagina

l l i

-1 leu/pagina

1

14. TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE TAXIMETRIE CONFORM LEGII 38/2003

^pcaih’arca terenurilor pe zone in intravilanul Municipiului FagarițS'yitf VeiJeKea stabilirii impozitului pe teren si clădiri

Zoî^ /^^^(Șea/Udirii, Mihai Eminescu, Păcii, Aron Pumnul, Constantin Popp, Scsptfî^ș^LtejarjM^ț^Feiului, , Bulevardul Unirii, Mihai Viteazu,

Republiciii.DPamna Stanca pana la semafor nr.2 - 44 si 1 — bl. 1, Vasile Alecsandri, Nicolae Balcescu, Libertății, I.C.Dragusanu, Octavian Paler, 1 Decembrie 1918 - de la intersecția Mihai Eminescu pana la George Cosbuc blocurile 56, 35, 57, 58, 45, 68, 69, 41B, 40, 41 A, Iazul Morii de la nr.l - 23A si 2 - 14. Aleea Gazului

Zona B :Castanilor ,Aleea Stejarului ,Gheorghe Baritiu, Brândușelor, Bujorului, Câmpului, Cartier Câmpului (blocuri), Cctatii, George Cosbuc, Crizantemelor, Doamna Stanca de la 46- 184 si 69 -129,1 Decembrie 1918 de la intersecția George Cosbuc pana la intersecția Negoiu,13 Decembrie, Garoafelor, Ghioceilor, Iazul Morii de la nr.23B - 35 si 16A, l.M.Klein, Lăcrămioarelor, Lacului, Lalelelor, Macului, Magnoliei, Morii, Andrei Muresan, Narciselor, Negoiu pana la pasarela CFR, Cartier Negoiu, Nuferilor, Oltului, Palarierilor, Panselutelor, Parcului,Titu Pertea, Podului, Râului, Zona Gării- blocuri, Remiza CFR, Dr.I.Senchea,Tabacarilor,Târgului,Toporasi lor,Trandafiri lor,Tudor Vladimirescu, Cartier Tudor Vladimirescu, Zorelelor, Gladiolelor, Cerbului, Aleea Livezii, Azotului, Crinului, Cânepii, Chimistului, Soldat Cristea Vasile, Forjei, Gării, Livezii, Muncii, Eprubetei, Nicovalei, Veteranilor, Mălinului,Valeriu Literat, Pe Vale, Colonia CFR, .

Zona C : str. Negoiu de la pasarela CFR spre Brașov, respectiv de la numerele administrative 124-144 dreapta si 151-155 stanga, Noua, I.Gv. Ogoranu, Virgil Fulicea, Amoniacului, Cireșului, Clorului, Ciocanului, Miron Costin, Ion Creanga, Dulgherului, Dumbravei, Mircea Eliade, Fochistului, C.Dobrogeanu Gherea, Ana Ipatescu, Gheorghe Deja, Luncii, Mecanicilor, Oxigenului, Anton Pann, Plopului, Prunului, Salcâmului, Strungului, Aurel Vlaicu, Vlad Tepes, Sos.Combinatului, Sos.Hurezului, Zona Lacuri Beclean ,Belvedere, Cartier Miorița cu : Aleea Transilvaniei, Banatului, Moldovei, Crisanei, Munteniei, Hațegului.

Zona D. :Colonia I.U.C.,Ferma Valea Olt si loturile de casa din zona Meltea cu interdicție de construire.

de declarare,calcul si plata pentru alte taxe locale prj^^ite-W-artM86 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 pentru anul 2020

1 > 77

 • 1. /j Pentru deținerea de către persoane fizice de echipamente destinate in scopu-Lobtmern de venit,taxa se achita la data depunerii declarației fiscale,corespunzător numărului de zile cuprins intre aceasta data si data la care contribuabilul declara ca acest echipament servește scopul vizat.In cazul in care pentru echipamentul respectiv taxa locala se datoreaza pentru o perioada mai mare de o luna,aceasta se achita lunar,pana cel târziu la data de 25 pentru luna urmatoare.Nedepunerea declarației fiscale in condițiile de mai sus, se sancționează potrivit prevederilor art.493 alin.(2) din Codul fiscal.

Pentru neplata la termen se datoreaza majorări de întârziere stabilite conform actelor normative in vigoare.

 • 2. Pentru vehiculele care poluează mediul existente in patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 1 ianuarie care folosesc infrastructura locala, taxele locale datorate pentru întregul an fiscal prevăzute in anexa 2 pct.10, se achita pana cel târziu la data de 15 martie a anului de referința.

 • 3. Pentru vehiculele dobândite după data de 1 ianuarie,taxele locale se datoreaza incepand cu data de intai a lunii următoare celei in care s-a dobândit vehiculul,proporțional cu perioada ramasa pana la sfârșitul anului fiscal respectivei se achita in cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii.

 • 4. Pentru vehiculele înstrăinate sau scoase din funcțiune,taxele locale aferente se dau la scădere incepand cu data de intai a lunii următoare cu perioada ramasa pana la sfârșitul anului fiscal respectiv,regularizarea sumelor achitate in plus facand obiectul compensării,potrivit dispozițiilor Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

 • 5. Pentru vehiculele existente in patrimoniul unei persoane la data de 1 ianuarie,aceasta are obligația sa depună o declarație fiscala pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal respectiv.

/O.              Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului/taxei

^d'ijtl’pr.cladiri^și \eren aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale

 • - .r/de-.gStre.^sxjcia^iile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale

'■ li '■ ■ ■ ■) *)

AYt I.^sociațiifevjt’Rmdațiile care dețin în proprietate/ folosința clădiri și teren aferent clădirilor utilfeale pentru furnizarea de servicii sociale pot beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren

Art.2. Serviciile sociale care trebuie desfășurate de asociații și fundații pentru a beneficia de scutire sunt:

 • a) recuperare și reabilitare;

 • b) suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate;

 • c) educație informată extracurriculară pentru copii și adulți. în funcție de nevoia fiecărei

categorii;

 • d) asistență și suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente;

 • e) asistență și suport pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violența în familie, victime ale traficului de ființe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără venituri sau cu venituri mici, imigranți, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum și alte persoane aflate în situații de nevoie social:

 • f) sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea piofcsională,

 • g) îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;

 • h) mediere socială;

 • i) consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere;

 • j) orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie soqială,

Ari.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozilului/taxci pe clădiri, trebuie îndcpl.niie următoarele condiții

 • a) asociațiile/fundațiile își desfășoară activitatea în condițiile O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniu! serviciilor socige, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) clădirea să fie proprietatea/folosinta asociației sau fundației acreditata ca turmzor de

servicii sociale;

cj asociația sau fundația să fie acreditată ca furnizor de servicii sociale;

d) în clădire să să se desfășoare exclusiv serviciile sociale pentru care asociația sau fundația a fost acreditată;

e) furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe lot parcursul anului fiscal.

Art.4. (1) Scutirea la plata impozilului/taxci pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusa

la organul fiscal, însoțită de următoarele documente.

 • a) actul de înființare al asociației sau fundației;

 • b) statutul asociației sau fundației;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FAGARAS

Subscrisa____cod unic identificai- cu

sediul în________________ tei.____________________________

fax__adresa de email .

Reprezentată prin dl./d-na_________________________ în calitate de,

domiciliat (ă) în ___________________________________. posesor al B.I./C.L seria__

"r-------------------- CNP ,, prin prezenta solicit scutire de la

------------------- f pentru imobilul situat în------. conform conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului. Fagaras

La prezenta cerere anexez:

 • - actul de înființare al asociației sau fundației;

 • - statutul asociației/fundației;

 • - certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociației sau fundației;

 • - memoriu de activitate;

 • - raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecție, întocmit de inspectorii sociali;

 • - extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

Data                                      Semnătura,

Notă: * impozitului pe clădire și/sau impozit teren

 • l .Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se sancționează cu amendă și duce ia ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.

 • 2 .înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de I ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • 3 .Neanunțarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului

\ pentru clădirile și terenurile afectate de calamități naturale ' i4 • «. M.

v \ ,’V^t7 -

A;.t situația producerii unor calamități naturale, (cutremure, inundați sau incendii;

" provț^sâtfc’ț^fenamene naturale, alunecări sau prăbușiri de teren etc.) se acordă scutfre-laîpfata' Iifipo^ifâlu’uj^alăajiri șl teren.

■ / */ :£•

%'^A'rț/-2. De ajceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obțgației . de piată.aferente ejSdirilor și/sau terenurilor care au fost afectate în urma unor calamități naturale.

—■ Aft-, X (1) Sesizările cetățenilor referitoare Ia efectele calamităților naturalele pot înregistra în scris sau telefonic la Biroul Protecție Civilă, Apărare din cadrul Primăriei Municipiului Fagaras în termen de maxim 72 de ore de la producerea calamității.                '■

(2) Biroul Protecție Civilă, Apărare centralizează toate sesizările cetățenilonieferitoare la efectele calamității, pe care, în maxim 7 zile de la înregistrare Ie înaintează comisiei de ev^uare a pagubelor produse la imobilele și gospodăriile inundate în urma unei situațiii de urgență, comisie numită prin Dispoziția Primarului nr.                     ..... ■ cî

(3) în termen de 7 zile de la data primirii sesizărilor, comisia dș evaluare a-gâgubelor- -verifică pe teren sesizările, încheind un proces^ vefbâTde constatare cdnfomTAnexei’S.ăfRr^e'sur— verbal se încheie în 4 exemplare, din care un exemplar rămâne la persoana afectată de calamitatea naturală, un exemplar rămâne la comisie, iar câte un exemplar se comunică Biroului Protecție~Civilă, Apărare, respectiv Serviciului Venituri Bugetare                                           J,-„ ......

Art. 4. (1) înlesnirile la plată se acordă la cererea titularului impozitului pe clădisftereri,. cerere ce trebuie vizată de către președintele comisiei de evaluare a pagubelor promise de calamitățile naturale și de membrul comisiei care a făcut constatarea pe teren. Cererea sej^âzl doar dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea înlesnirii,                                  ..

(2) Cererea de înlesnire la plată este însoțită de un extras de carte funciară^țu măi :; vechi'de 30 de zile și se depune la organul fiscal în maxim 30 de zile de la data producerii calamității.

(3) Cererile privind acordarea de înlesniri se aprobă nominal, pentru fiecare?.-contribuabil, prin hotărâre a consiliului local.                                                jS-

Art. 5. Scutirea de Ia plata impozitului pe clădiri și teren se acordă persoanelor în jcauză,... cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoțită de documentele justificative și se acordă pentru anul fiscal următor.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FAGARAS SERVICIULUI VENITURI BUGETARE

Subscrisa identificare cu sediul în fax adresa de email

cod unic de tel.


Reprezentată prin dl./d-na________

domiciliat (ă) în__________________

nr._____________ , CNP_________

plata*______________________


în calitate de__

posesor al B.L/C.I. seria . prin prezenta solicit scutire de la pentru imobilul situat m.

conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Fagaras

nr.

La prezenta cerere anexez:

 • - statutul asociației/fundației;

 • - memoriu de activitate al asociației/ fundației;

 • - declarație ca în clădirile/terenul pentru care se solicit scutirea sunt folosite exclusive pentru activități fara scop lucrative;

 • - alte documente considerate relevante în susținerea cererii.

Data                                         Semnătura.

Notă: * impozitului pe clădire și/sau impozit teren(taxei)

 • 1. Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data I ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se sancționează cu amendă și duce la ridicarea scutirii acordate. începând cu data acordării acesteia.

 • 2. înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente ia data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • 3. Neanunțarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.


Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului /'taxei pe clădiri și teren pentru asociațiile și fundațiile nonprofit, folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

Art. 1. Asociațiile și fundațiile care au ca activitate acordarea de servicii sociale care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, -reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, pot beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren.

Art.2. Scutirea se acordă numai pentru clădirile și terenul aflate în patrimoniul/folosintei asociației sau fundației, folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ.

Art.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri și teren, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • a) clădirile și terenul să fie în patrimoniul folosinței asociației/fundației;

 • b) asociația/fundația să desfășoare activitățile menționate la art. 1;

 • c) clădirile și terenul să fie folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ;

 • d) activitățile în cadrul asociației/fundației să aibă caracter continuu, să se ne înlrea amil fismil                                    -> •      „ f, .C",

Art. 4. (I) Scutirea se acordă pe baza cererii depuse la Primăria Fagaras însoțită de :

 • a) statutul asociației/ fundației;

 • b) memoriu de activitate al asociației/ fundației;

 • c) declarație că în clădirile/terenu! pentru care se solicit scutirea sunt folosite exclusive pentru activități fără scop lucrative;

 • d) alte documente considerate relevante în susținerea cererii.

(2) După depunerea cererii, Serviciul Venituri Bugetare va proceda la verificarea faptică a celor prezentate de asociație7 fundației, urmând a se încheia o notă de

constatare.

(3) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.7 a.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FAGARAS SERVICIULUI VENITURI BUGETARE


Subscrisa


identificare cu sediul în fax adresa de email Reprezentată prin dl./d-na________

domiciliat (â) în _________________

nr._____________ , CNP_________

plata*______________________


tel.


cod unic de


_ în calitate de____

posesor al B.L/C.l. seria , prin prezenta solicit scutire de la pentru imobilul situat m.


conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Fagaras


nr. /


La prezenta cerere anexez:

 • - statutul asociației/ fundației;

 • - memoriu de activitate al asociației/ fundației;

 • - declarație ca în clădirile/terenul pentru care se solicit scutirea sunt folosite exclusive pentru activități fara scop lucrative;

 • - alte documente considerate relevante în susținerea cererii.

  Data


Semnătura.

Notă: * impozitului pe clădire și/sau impozit teren(taxei)

 • 1. Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data I ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se sancționează cu amendă și duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.

 • 2. înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de I ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • 3. Neanunțarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

  Z'

  1 w

  V

  A

  I'AA

  V -ek

  Z'S

  ANEXA nr. 8 LA HCL 79/24.04.2019

  JA TARIFUL LA CHIRIILE PENTRU SPAȚIILE CU ALTA DESTINAȚIE / yDECÂTCEA DE LOCUINȚĂ CU APLICARE DE LA 01.01.2020

  -.^Nr.’cițtS

  '-ACTIVITATEA

  DESFĂȘURATĂ

  Zona

  Centrala

  Zona Mediană II

  1 Zona Periferică

  Lei/mp'luna

  1.

  Unități comerciale

  17.0

  1 14.5

  11.9

  2.

  Unități comerciale en-gros

  33.4

  17.8

  12.8

  3.

  Spații pentrujocuri mecanice

  21.0

  19.8

  14.5

  4.

  Unități comerciale cu specific de librărie și papetărie,anticariat legătorii carte.

  4.7

  3.6

  3.0

  5.

  Spații pentru producție,ateliere De producție, prestări servicii

  6.0

  4.4

  3.5

  6.

  Sedii administrative ale agenților economici, sedii de bănci,case de schimb valutar, birouri notariale și avocați.

  14.9

  11.9

  2.2

  7-

  Spații pentru cabinete de asistență medicală cu plată , umană și farmacii tehnico-medicală

  8.3

  5.9

  3.5

  8.

  Cabinet veterinar

  4.3

  3.0

  3.7

  9.

  Laboratoare

  3.1

  2.4

  2.1

  10.

  Sedii de organizații politice, sindicale, fundații, ligi, asociații și socetăți ce nu înregistrează profit,sedii de partide

  0.5

  0.5

  0.5

  11

  Spații depozitare

  7.8

  4.8

  4.0

  12.

  Garaje

  2.5

  2.4

  2.4

  13.

  Grajduri și magazii de cereale

  1.1

  0.9

  0.5

  14.

  Dependințe, vestibul, antreu, holuri, oficii,grupuri sanitare

  i 2

  0.8

  0.5

  15.

  Cinematografe, inclusiv dependințe

  2.1

  2.1

  2.)

  16.

  Sedii de instituții și oficii bugetare, arhive, spații social-culturale, casă de cultură, cabinete medicale, școli de artă, muzee, bibliotecă, săli expoziție, depozite artă, centru de creație populară

  1.1

  0.8

  0.5

  17.

  Redacții de presă + TV

  6.3               |

  6.3

  6.3

  18.

  Spatii comerciale din Piața Agroalimentara

  2.00euro/mp/luna

Notă: Tarifele cuprinse în tabelul de mai sus nu includ TVA.

ANEXA nr. 9 la HCL nr.79/24.04.2019


ZONAREA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

PENTRU CHIRII SPATII


-cuprinde străzile : Republicii, Mihai Viteazu, Libertății. Mihai Eminescu și Doamna Stanca până la intersecția cu Bulevardul Unirii și intersecția cu strada Doamna Stanca, Bulevardul Unirii până la intersecția cu strada Azotului, Aron Pumnul, Nicolae Bălcescu, Vasile Alecsandri, Bulevardul Teiului, strada Școlii, strada Constantin Pop.

ZONA II -MEDIANĂ

-cuprinde străzile : Cetății, Cimitirului, Podului, Codru Drăgușan, Inochenție Micu Klein, Titu Perția, Livezii, Aleea Livezii, Crinului, Păcii, Negoiu. lazu Morii, Doctor Joan șenchea, 1 Decembrie 1918, 13 Decembrie, cartierul Florilor, strada Tudor Vladimirescu, Tăbăcari, Andrei Mureșanu, Oltului, Pălărieri, Lacului, Gheorghe Barițiu. Parcului, George Coșbuc, Castanului, Târgului, Cerbului, Gării, Morii, Pe Vale, Stejarului, Azotului. Cartierul Tudor Vladimirescu, strada Cimpului, Cartier 13 Decembrie, Cartier 1 Decembrie 1918, Cartier Negoiu, Cartier Tăbăcari, Cartier Cîmpului.

ZONA III- PERIFERICĂ

-cuprinde străzile : Cartier Creangă, Mircea Eliade, Vlad Țepeș, Cartier Galați, Cartier Plopului, Luncii, Mecanicilor, Oxigenului, Salcâmului, Strungului, Colonia URUC

CRITERII DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR SITUATE IN INTRAVILAN IN CATEGORIA CLĂDIRILOR NEÎNGRIJITE

\ i > \ o

-V'^Ă EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI :^IMOBILELOR DIN; MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Adresă,            Date:

\* vi

1. Acoperiș învelitoare

Punctaj


□ nu există {nu este cazul)

□ fără degradări

0

□ degradări minore

îrtveliioarea lipsește șl/sau este degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Suficientă reașezarea materialului inveiilorit și remedieri focale.

2

0 degradări medii

Invelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție mare (10-30% din suprafața loială), coarnele sunt neetanșe. Necesită înlocuire și fixare.

7

0 degradări majore

invelitoarea lipsește și/sau este degradată peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe. Curburi, rupturi majore. Necesită înlocuirea totală.

12

’ Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă etc.

Cornișă - Streașină - Atic

Punctaj

0 fără degradări

0

0 degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală.

2

0 degradări medii

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate parțial (10-30?3 din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială

7

0 degradări majore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime Umiditate vizibilă, Necesită înlocuirea totală Risc pentru trecători

12

" Indiferent dacă este streașină orizontală. înclinată sau înfundată.

Jgheaburi, burlane și elemente de tinîchigerie

Punctaj

Q nu există (nu este cazul)

0 fără degradări

0

0 degradări minore

Suni necesare reparații punctuale și/sau curățrea jgheaburilor.

2

0 degradări medii

Jgheaburi și burlane deteriorate parțial (neota nșe și deformate) și.sau înfundate (de ixemplu, cu elemente vegetale'. Necesită înlocuirea parțială

7

0 degradăr i majore

indiferent <jf'fnatoriaiur<5ir>~'o'are_sunratc

gheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial) Lipsa tubului

Io racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuirea totală

ăturte. împreună cu decorația spccificăldacă exist.,I etc.

12

Criterii de încadrare a terenurilor situate în intravilan în categoria terenurilor Neîngrijite                                     N

 • * ■'■','>l;>''Potrivit prezentei anexe, terenul este o întindere de pănfânt .delimițată;.*--'-^/(cdnsiderată după relieful sau după situarea sa în spațiu).

Tdretaul neîngrijit reprezintă terenul care deși se află într-un cartier/^tt^uit; V • ?/ v'/ c *' nu esie ocupat de clădiri si, de obicei, este neîngrădit, pe care nu s--au_.efec.Sjat'- ’ .''lutf&j de prelucrare a solului, nu a fost cultivat sau amenajat peisagistic și-pe 1 carp fie regulă există abandonate deșeuri (din construcții, vegetale, etc.).Pe

 • ■—- .tefenu.' neîngrijit este crescută din abundență, vegetație erbacee și neerbacee necultivată care aparține diverselor specii, și familii, (buruiană) din categoria ÎT-f arborilor, arbuștilor și plantelor anuale și multianuale.                     _

 • 3. Fișă de evaluare la vedere a aspectului terenului situat în intravilanul Municipiului Făgăraș.

Total punctaj

Calculul punctajului în urma evaluării

Punctajul total.

•• .• -

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din }' coloana din dreapta corespunzătoare).

Punctajul de referință

Punctajul de referință este 100 puncte.

Punctajul procentual.

Punctajul procentual reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (punctajul total/ punctajul de j referință x 100).Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. ' Calcululpunctajului                                                 % I

Lista

Cuprinzând furnizorii de rețele de comunicatii electronice

Nr. crt.

Denumire      *

1 \

SCspOnthniciu Gabie sistem SRL

2

RoniicIpCQm S'AZ

3

REfS & RCS SA

4

Orange SA

5

Vodafonc SA

Procedura privind calculul și plata taxei de fțjlcismrg t :       cu rețele de comunicații eleproț^c^..

________.... ...... furnizorii de rețele.de comunicații eiejJțroniee .vor achi oarea dreptului de folosință asuprâfterenu,'u.i ocupat eu 'tp'letcde-cmun

preț reprezentânJxpontraval electronice, după cum urmeaz.A ,(,s/ • pentru rețele subterane.

- 0,5 lei/ ml/ an - 3 lei/ ml/ an.


^pentru rețele supraterane

a \ \

-’^re^prevăzut în anexa 2 la hotărâre se va stabili și se va achita în baza unui contract încheiat w? ăutehticâ, între municipiul Făgăraș în calitate de titular al dreptului de proprietate5 publică s pri'/atJ și fiscâre furnizor de rețele de comunicații electronice, pe baza procesului vârbaT-înclreîat înt ypă^i^prin'oare se confirmă lungimea rețelei de comunicații, electroni ce.

—i—-Prețul încasat se face venit la bugetul local. ;...                           -      . L -.

Plata se face până la data de 31 martie pentru anul În curs.                      '•

în cazul neachitării la termenele stabilite se vor'percepe majorări de întârziere. MveFuI-’jnajorărilo de întârziere este de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de luna de înarziere și poate-.fi modificat prin legile bugetare anuale.                                                                   • A' țpxț.

în contractul încheiat între părți vor fi precizate toate condiîiile de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a munîcjpi-tfiui Făgăraș, inclusiv contravaloarea dreptului de folosință asupra imobilului, precum și despăgubirile.dătorate pentru eventualele prejudicii cauzate prin efectuarea lucrurilor. Prevederile prezentei hotărâri nu-se aplică rețelelor de comunicații electronice aparținând Serviciului de Telecomunicații Speciale.

în cazul în care, pe parcursul derulării contractului, intervin schimbări care conduc launUȘificarea prețului datorat sau a lungimii de rețea, părțile vor proceda ia actualizarea clauzelor ■cuntrâc.t.uale/ prin încheierea de acte adiționale în forma autentică la contractele.inițiale.                             -A. ’■

Nerespectarea prevederilor privind amplasarea, întreținerea, utilizarea, înlocuirea'sau m’Uîarpa oricăror elemente ale rețelelor de comunicații electronice inclusiv suporturile si celelalte componente * necesare susținerii acestora, precum și a punctelor terminale utilizai pentru furnizarea 'sefTfcîrldr.de lomunicații electronice, se sancționează conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991, ^repubfiirată. și ictualizată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a celorlalte prevederi -legale cu plicabilitate în materie.                                                                     "