Hotărârea nr. 78/2019

HOTĂRÂREA nr.78 din data de 24 aprilie 2019 - privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul I 2019 la data de 31.03.2019

ROMÂNIA        sr


JUDEȚUL BRAȘOV          tsaEEaa

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.78 din data de 24 aprilie 2019

  • - privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul I 2019 la data de 31.03.2019

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

  • - proiectul de hotărâre,

  • - raportul nr.42.124/16.04.2019 al Direcției Buget Finanțe și Compartimentul Buget EBCIS aprobat de inițiator, prin care se popune spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, pentru trimestrul I 2019,

  • - avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei pentru Servicii publice comerț și agricultură, prestări servicii, Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș;

  • - prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată;

In conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 44 alin. (1), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă execuția secțiunii de funcționare a bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul I 2019, conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă execuția secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul I 2019, conform anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă execuția secțiunii de funcționare a bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Făgăraș pentru trimestrul I 2019, conform anexei nr. 3.

Art.4. Se aprobă execuția secțiunii de dezvoltare a bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Făgăraș pentru trimestrul I 2019, conform anexei nr. 4.

Art.5. Anexele 1, 2, 3, și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Buget Finanțe, Biroul Economic Financiar și Compartiment Buget.

PREȘEDINTE DE ȘEpINȚĂ, POPA OVIDIU-NICOLAEHotărâre s-a adoptat cu 17 voturi pentru

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți la ședința - 17

Prezenta Hotărâre se comunică:

Instituției Prefectului Județului Brașov

Primarului Municipiului Făgăraș

Secretarului Municipiului

- Direcției Buget Finanțe - Compartimetul Buget

Colecție

Birou Unic

Cod F- 50

ANEXA NR. 1 LA HCL Nr.

EXECUȚIA BUGETUL LOCAL AL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2019

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

1 Cod indicator

PREVEDERI

Tnm 1

I REALIZĂRI

Trim 1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

0.00

1

11,206.96

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

0.00

,   9,430.72

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

0.00

11,202.07

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

0.00

10,393.17

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.05+00.06+00.07)

00.04

0.00

2,663.95

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0.00

0.00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

j01.02

0.00

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

o.oo'"'.

0.00

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06,

0.00 \(.

^2,663.95

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02   ;

0.00

'8.63

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17 \

0.00

0.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02 18

0.00 . -

.

8.63

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

0.00

2,655.32

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

0.00

2,655.32

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0.00

0.00

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0.00

0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

0.00

4,633.74

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) ____________________________L

i 07.02

0.00

1

4,633.74

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

37.02.01

0.00

3,547.62

|lmpozit pe clădiri de la persoane fizice *)

37.02.01.01

0.00

1,366.85

(impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

37.02.01.02

0.00

2,180.77

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

37.02.02    |

0.00

866.65

iImpozit pe terenuri de la persoane fizice *)                                   (

37.02.02.01

0.00

534.27

(impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)                           07.02.02.02 i

0.00

274.85

. Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din

impozitul pe teren agricol

0.00

57.53

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                   07.02.03

0.00

140.16

Alte impozite si taxe pe proprietate                                             07.02.50    (

0.00

79.31

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10

0.00

3,066.90

i Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)         ‘11.02

0.00

1,771.35

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor_____

1

0 00

0 00

Cod-~ PREVEDERI KEALIZART

DENUMIREA INDICATORILOR

Trim 1          Trim 1

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si        11.02.02         0.00        1,771.35

Municipiului București

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05         0.00          0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor loca

111.02.06         0.00           0.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02           0.00          0.00

Taxe hoteliere                                                                  12.02.07         0.00           0.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02            0.00          3.44

Impozit pe spectacole

15.02.01        0.00          0.85

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50        0.00          2.59

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02            0.00 I 1,292.11

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02         0.00        1,235.70

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01      0.00         999.16

jImpozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02      0.00         236.54

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

16.02.03         0.00         53.13

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50   |     0.00           3.28

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)                            |00.11           0.00         28.58

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02           0.00         28.58

Alte impozite si taxe

18.02.50        0.00         28.58

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12           0.00         808.90

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)                        |00.13           0.00         75.42

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)         '30.02           0.00         75.42

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome                                ,30.02.01         0.00          0.00

Venituri din concesiuni si închirieri                                                 '30.02.05          0.00           75.42

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03) *)                       ,30.02.08           X             X

Venituri din dividende de la alti plătitori

50.02.08.02 i      X             X

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile

1

cu capital majoritar de stat

1

50.02.08.03 1       X              X

Alte venituri din proprietate                                                    30.02.50 j 0.00          0.00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)                                        |31.02           0.00          0.00

Alte venituri din dobânzi                                                       '31.02.03 ț 0.00          0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) [00.14      '    0.00    |    733.48

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 +                   1

33.02.12 + 33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)                           33-02           0-00         363.22

Venituri din prestări de servicii                                                     33.02.08   1     0.00         353.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in cresi 33.02.10 i 0.00     '     5.40

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social              33.02.1'2 A 0.00           1.36

Taxe din activitati cadastrale si agricultura                                         33.02.24          0.00     |     0.17

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de                .

O 0 U/            UiUU              (J<U

nrntprtip <;nrialĂ                                                                                       ■ •                      i

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri       33.02.28^        0.00          3.19

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati                                33.02.50 xj. 0.00           0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)   34.02            0.00          1.98

Taxe extrajudiciare de timbru                                                   34.02.02         0.00          0.89

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise                           34.02.50         0.00          1.09

_________________MII LEI

’    “      DENUMIREA ! N 0, CAT 0 R, L 0 R ~                            «EAtHARI ~

' indicator L      --- —

Trim 1          Trim 1

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)           ,35.02            0.00         230.60

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale           '35.02.01          0.00          230.60

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de

. H                                                                     35.02.02         0.00          0.00

impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

0.00

0.00

_l________

Alte amenzi, penalitati si confiscări                                                 35.02.50

0.00

0.00

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.07+36.02.11+36.14+36.22+36.23+36.32+36.0

7. sol

36.02

l

0.00

1 137.68

1

Venituri din aplicarea prescripției extinctive                                        36.02.01

0.00

0.00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice               36.02.05

1     0.00           0.00

Taxe speciale

|36.02.06

0.00         49.47

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

,36.02.07

0.00          0.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

I 0.00

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită_______

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

136.02.14

0.00 1

1.01

|36.02.22

i 0.00

0.00

Taxa de reabilitare termică

|36.02.23

1      0.00

0.00

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod

36.02.32.02+36.02,32.03)

I-

36.02.32

i

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0.00

0.00

Alte venituri                                                                    36.02.50

0.00

87.20

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

0.00

0.00

Donatii si sponsorizări

37.02.01         0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de                gg

dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

0.00

0.00

Alte transferuri voluntare                                                       37.02.50    

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)                                                 00.17

0.00

4.89

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod            00.18           0.00

4.89

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54)

42.02

0.00          4.89

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

l

0.00

i

4.89

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42 j

0.00 x

-----7 )      \<

0.00

Subvenții de la alte administratii (cod                                         43 02 /

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)___ .                      i

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului 43.02.01    ;

0.00          0.00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si        43.02.04

subvenționarea locurilor de munca                                            \

0.00

1

0.00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială     __

     .    _j.                                                                       43.02.07

pentru persoanele cu handicap

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în g2 gg situații de extremă dificultate **)____

0.00          0.00

-- — --

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVrOERI

REALIZĂRI—

Trim 1     !

Trim

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

0.00

0.00

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0.00

0.00

ANEXA NR. 2 LA HCL Nr

EXECUȚIA BUGETUL LOCAL AL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2019

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicate

i PREVEDERI

REALIZĂRI i

Trim 1

Trim 1

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

0.00

10,591.02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod pi.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

1

0.00

!     2,917.38

1

(Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

151.02

0.00

,     2,663.37

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

(10

0.00

2,269.55

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

120

0.00

!       318.63

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

|55

o.oc

|          0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

159

o.oc

77.19

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN |ANULCURENT(85.01)

84

0.00 [

-2.00

|Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0.00

2,663.37

Autorități executive

51.02.01.03

0.00

2,663.37

1 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la

54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0.00

210.79

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0.00

205.76

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0.00

5.03

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0.00

0.00

JDin total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale         !

54.02.05

0 00

0.00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat                                    |

54.02.06

1

0.00|

0.00

    Fond pentru garantarea împrumuturilor externe,

I     contractate/garantate de administrațiile publice locale

54 02.07

0.001

0.00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor            j

54.02.10

0.00

210.79

|     Alte servicii publice generale                                       I

54.02.50

0.001

0.00

(Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi                      ।

55.02

0.00

43.22

(TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                        20

0.001

0.00

(TITLUL III DOBÂNZI                                                j

30

0.00:

43.22

(Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației 1

LenrfSKjOT-OfiiSfiJW n7j.RA 07 nq)_____________

56.02

0.00

0.00

IPartea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA ;5g Q2 (cod 60.02+61.02)

0.00|

\ 752.39

(Aparare (cod 60.02.02)                                              '60.02        I

o.oo!

0.00

(Ordine publica si siguranța naționala (cod                               „„      , ,

61.02

61.02.03+61.02.05+61.02.50)

0.00;

752.39

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                       :20      i, \

O.OOi

11.90

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 51 SF

O.OO1

740.49

(Din total capitol:

\

i

|     Ordine publica (cod 61.02.03.04)                                61.02.03     

0.00;

740.49

Politie locala                                                   61.02.03.04

0.00

740.49

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonrr 61.02.05

0.00

11.90

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 61.02.50

0.00.

0.00

R&LIZARI

___ DENUMIREA JJM D 1 C A T 0 R 1 L O_R_____

' PREVEDERI ,Cod indicator.

Trim 1

Trim 1

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

'63.02

o.oo' 5,375.14

1

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

1                                                       !                                                      1

1                                                                         1

0.00      550.64

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0.001      536.96

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

|s7

0.00Î        16.59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00,         0.00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0.001         -2.91

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

o.oc

94.10

învățământ preșcolar

65.02.03.01

o.oc

94.10

învățământ primar

65.02.03.02

0.00

o.oo|

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0.00

456.54]

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0.00

121.09

învățământ secundar superior

65.02.04.02

0.00

335.45]

Invatamant profesional

65.02.04.03

0.00

i          0.00

Internate si cantine

65.02.11

0.00

0.00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0.00

384.13j

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0.00

352.461

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

31.67

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 6 6.02.06.01+66.02.0 6JÎ31

66.02.06

0.00

31.67

Spitale generale

66.02.06.01

0.00

31.67

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0.00

0.00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0.00

352.46

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)            |

66.02.50

0.00i

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0.00.

0.00

Cultura, recreere si religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0.00

1,671.29

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL                              10

o.oo;

45.87

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                          1

2°             I

o.oo;

171.59

1                                                                          i

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE !51

0.00

1,356.24

TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                          1

>9

0.00

0.00

___L

îl

" r

97.59

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT(85.01)      __ /

J5

1 o.oo;

0.00

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0.00

731.66

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

O.Qlii

50.46

Muzee

67.02.03.03

0.00,

_ 444.00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

o.oo'

0.00

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

o.oo;

0.00

Case de cultura

67.02.03.06

o.oo!

188.75

Cămine culturale

67.02.03.07 \

0.00'

0.00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08.

o.ool

0.00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0.00'

48.45

_

REALIZĂRI I

PREVEDERI

___ D E N_U M 1 R E A IN U1C ATORILOR___

—, CodJoxHcato  —

Trim 1

Trim 1

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0.00

o.ool

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0.00-

897.76

Sport

'67.02.05.01

o.oo;

723.50

Tineret

'67.02.05.02

O.OOj

o.ool

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03 i

1

0.00!

I

174.26

Servicii religioase

67.02.06

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0.00

41.87

Asigurări si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+

68.02.15+ 68.02.50)

68.02 i

0.00

•                                                       i

2,769.08

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

o.ool

2,027.92

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

,20

o.oo;

139.73

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

[57

0.00

578.111

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

“Î59

0.00

23.32|

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

*68.02.04

0.001

o.ool

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

|68.02.05

0.00

1,776.64

Asistenta sociala in caz de invaliditate

>68.02.05.02

0.00

1,776.64

Asistenta sociala pentru familie si copii

|68.02.06

0.00 i

0.00

Ajutoare pentru locuințe

(68.02.10

0.00

0.00

Creșe

68.02.11

o.oo!

182.88

Unități de asistență medico-sociale

j68.02.12

0.00

o.oo|

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

[68.02.15

o.ool

56.29

Ajutor social

[68.02.15.01

o.oo'

0.00

Cantine de ajutor social

168.02.15.02

0.00'

60.59

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

[68.02.50

o.oc

753.27

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69

o.ool

1,540.21

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02.07+70.02.50)

170.02

0.00

753.92

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

120

o.oo'

753.92

Din total capitol:

1                                           1

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

170.02.03

0.00

o.ool

Dezvoltarea sistemului de locuințe

[70.02.03.01 t

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

:70.02.03.30 1

0.00

0.00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0.00

0.00

Alimentare cu apa

'70.02.05.01

0.00

0.00

Amenajari hidrotehnice

i70.02.05.02 '

0.00

0.00

Iluminat public si electrificări rurale

170.02.06

0.00

183.24

Alimentare cu gaze naturale in localitati

170.02.07

0.00

O.OOj

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării

170.02.50

0.00

570.68

rnmi mnla

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02      ,. ;

0.00

786.29

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0.00

786.29

Din total capitol:                                                                                               1

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0.00

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05

0.00.

786.29

Salubritate

74.02.05.01 \

0.00

786.29

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02 1

0.00

o.oo|

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

_____ 0.00

o.ooj

i


w ___UE NUMLREA INDICâJLORILOR

,Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI"

1

Trim 1

Trim 1

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0.00         5.90

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0.00         0.00

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0.00'         5.90

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00         5.90

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

85

ANUL CURENT(85.01)

u.uu         u.uu

Din total capitol:

!                                                        i

Energie termica

81.02.06

0.001         5.90

Alti combustibili

!81.02.07

0.00,         0.00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

i81.02.50

0.00'         0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

120

0.00

0.00

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

'83.02.03

0.00

0.00

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0.00

0.00

Camere agricole

83.02.03.07

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0.00

0.00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0.00

0.00

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0.00

0.00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0.00

0.00

Transport în comun

84.02.03.02

0.00

0.00

Străzi

84.02.03.03

0.00

0.00

Transport feroviar

84.02.04

O.OOj

0.00

Transport aerian (cod 84.02.06.02)                              1

84.02.06

0.001

0.00

Aviația civila

84.02.06.02

o.oo;

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor                          

84.02.50

o.oo'

0.00

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT                         1

96.02

o.ooi

0.00

REZERVE

97.02                         '

EXCEDENT 98.02.96

98.02

o.oo:

0.00

Excedentul secțiunii de funcționare                              i

98.02.96

0.00

0.00

DEFICIT 99.02.96                                                     :

99.02

o.oo:

0.00

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

o.oo1

0.00


ANEXA NR. 3 LA HCL Nr.

EXECUȚIA BUGETUL LOCAL AL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2019

MII LEI

Cod \ PREVEDERI

1

1 REALIZĂRI

DENUMIREA NDICATOR LOR

indicator

Trim 1            Tnm 1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

00.01 SD

0.00

82.64

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

0.00

8.10

1 VENITURI CURENTE (cod 00.12)

100.02

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

(00.12

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

0.00

0.00

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22)

36.02

0.00

0.00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

(36.02.07

0.00

0.00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea

36.02.22

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (

36.02.32

1       0.00

1

0.00

rnd « 07 37      O? 77 071

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor

36.02.32.02

0.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.037.02

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0.00

0.00

|Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0.00

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0.00

8.10

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02

0.00

8.10

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0.00

0.00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0.00

8.10

Venituri din privatizare

39.02.04

0.00

0.00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

0.00

0.00

al statului sau al unităților administrativ-țeritoriale

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0.00

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0.00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02

0.00

0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea

[golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

0.00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea |

an fi? 1/1     1

1

y

cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)                                         !

00.17

0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod |

00.18

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat (cod

42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la                 1

42.02

0.00

0.00

42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55)

..         T

X }.• I

(Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare

'susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe

42.02.20

0.00

0.00

Inerambursabile (FEN) postaderare

f                                1

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29 ii

0.00

0.00

1 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.40 r

0.00

0.00

1realizarea obiectivelor de investiții in turism

.Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor      __

0.00

0.00

i programe de interes național (42.02.51.02) _____________________

£        _________________ _____________________-X-_________________ . — — MII LEI

_______ JL.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod— indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim 1

Trim 1

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de

'42.02.51.02

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea

inyes’.itiJacpentru-imîit utli .DubJtce.de .as<steaca^octalaALui>!iaîi

j

42.02.52

0.00

0.00

;Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0.00

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45)

45.02

0.00

0.00

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

45.02.16

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0.00

0.00

jSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0.00

0.00

iPrefinanțare

45.02.16.03

0.00

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 48)

48.02

0.00

74.54

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod

48.02.01

0.00

0.00

|Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0.00

0.00

ISume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0.00

0.00

iPrefinanțare

48.02.01.03 '

0.00

0.00

1

Fondul Social European (cod

48.02.02   |

0.00

74.54

'Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 1

48.02.02.011

0.00

0.00

_______L

jSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02 j

0.00

0.00

1

(Prefinanțare

48.02.02.03!

0.00

74.54

ANEXA NR. 4 LA HCL Nr.

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2019

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato

PREVEDERI r

REALIZĂRI

Trim 1

Trim 1

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

0.00

433.44

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

150.02

0.00

65.77

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0.00

65.77

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

,55 SD

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

i56

0.00

1

9.39

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

58

0.00

1

48.88

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

|71

|           0.00

7.50

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

,51.02.01

0.00

65.77

Autorități executive

51.02.01.03

1           0.00

65.77

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICAȘI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0.00

0.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

.63.02

0.00

245.85

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50' i65.02

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

56

o.ool

1

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

o.oo1

0.00

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

o.ool             0.00

învățământ preșcolar

65.02.03.01

0.00,

0.00

învățământ primar

65.02.03.02

o.oo1

0.00

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

o.ool

0.00

învățământ secundar inferior

65.02.04.01 ;

o.oo1

0.00

învățământ secundar superior

65.02.04.02

0.00,

0.00

Invatamant profesional

65.02.04.03

0.00,

0.00

învățământ postliceal                                           |

65.02.05 j

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0.00

0.00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0.00

195.95

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                                                         /   ।

51 SD

' O.OO1

1

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                               ‘71

0.00

195.95

Din total capitol:

1

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod          \ '66.02.06

0.001

195.95

Spitale generale                                    \ 166.02.06.01

0.00;

195.95

Unități medico-sociale                                      '‘'GG.O?.06.03 ['

0.00

0.00

Servicii de sanatate publica                                      66.02.08

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)           £

;6.02.50

0.00

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare                                £

6.02.50.50 l

0.00

0.00

Cultura, recreere si religie (cod                                        :

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

7.02

1

0.00

49.90

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI__5

1SD________

0.00 i

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

„            PREVEDERI-! REGIZĂRI

Cod indicator Trim I           Trim I

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

58

0.00

17.85

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

32.05

Din total capitol:

0.00

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

167.02.03

0.00

49.90

Muzee

'67.02.03.03

0.00

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0.00

0.00

Scoli populare de arta si meserii

,67.02.03.05

0.00:

0.00

Case de cultura

67.02.03.06

0.001

0.00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0.00

49.90

Alte servicii culturale

j67.02.03.30

0.00

0.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

167.02.05

0.00

0.00

Sport

167.02.05.01

0.00

0.00

Tineret

(67.02.05.02

0.00

0.00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0.00

0.00

Servicii religioase

67.02.06

0.00

o.oo|

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0.00

0.001

Asigurări si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+

68.02.15+ 68.02.50)

68.02

0.00

0.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

0.00

14.82

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02.07+70.02.501 .

70.02

0.00

8.35

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55 SD

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

8.35

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0.00

0.00

Din total capitol:

I

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0.00'

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe                        i

70.02.03.01

o.oo1

0.00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor                      1

70.02.03.30 ,

0.00'

0.00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+7 70.02.05

0.00

0.00

Alimentare cu apa                                      i70.02.05.01 ;

0.00.

0.00

Amenajari hidrotehnice

'0.02.05.02

0.00

0.00

Iluminat public si electrificări rurale                               '70.02.06

o.oo;

0.00

Alimentare cu gaze naturale in localitati

/0.02.07

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării corni! 70.02.50

0.00'

8.35

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)               74.02

0.00

6.47

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                                   155 SD

0,00'

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

'1                1

-•"'O.OO'

6.47

TITLUL XIV ACTIVE NEFINANCIARE                              j

'2                  |

0.00,

0.00

Din total capitol:

-

Reducerea și controlul poluării                                   74.02.03

0.00

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.0274.02.05

o.oo-1

0.00

Salubritate                                             74.02.05.01 r

o.oo;

0.00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor               74.02.05.02

0.00'

0.00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale                          74.02.06

0.00

6.47

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

i

79.02

0.00

107.00

80.02+81.02+83.02+84.0 2+87.02)____

!>*• ■


_______ - - - _________________

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

1 “Realizări

Trim 1

Trim 1

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0.00             0.00

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0.00             0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0.00             0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

>71

0.00             0.00

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0.001             0.00

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0.00

0.00

Camere agricole

83.02.03.07

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0.00

0.00

83.02.50

0.00

0.00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0.00

107.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55SD

0.00

1               0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

107.00

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0.00

107.00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0.00

107.00

Transport în comun

84.02.03.02

0.00

0.00

Străzi

84.02.03.03

0.00

0.00

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0.00

0.00

Aviația civila

84.02.06.02

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0.00

0.00

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

87.02.05+87.02.50)

87.02

0.00

0.00

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

ooo

0 00

REZERVE

97.02

0.00

0.00

EXCEDENT 98.02.97

98.02

0.00

0.00

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0.00

0.00

DEFICIT 1’ 99.02.97

99.02

0.00

0.00

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

0.00;

____________0.00

ANEXA NR. 5 LA HCL Nr.

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI AL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE, PE ANUL 2019

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

! PREVEDERI

Trim 1

REALIZĂRI

Trim 1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

100.01 SF

0.00

;   15,560.89

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

|00.02

0.00

6,947.80

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

'00.03

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

i 00.10

0.00

[          0.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

100.12

0.00

,     6,947.80

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

0.00

!        24.65

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

0.00

24.65

|venituri din concesiuni si inchirieri

|30.10.05

0.00

24.65

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) *)

30.10.08

X

X

iVenituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

IDividente de virat de către societățile și companiile naționale și

30.10.08.03

X

X

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0.00

0.00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

0.00

6,923.15

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08

33.10

0.00

6,855.06

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

0.00

154.15

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

0.00

263.32

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0.00

0.00

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

0.001

0.00

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantint 33.10.14

0.00

155.23

1

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0.00

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

1

0.00'

0.00

1

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si soortive

33.10.19

0.00

20.01

Venituri din cercetare

33.10.20

. 0:00

0.00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de i sanatate

33.10.21

0.00!

5,309.86

1

_______________11

Menituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica ’ din sume alocate de la bugetul de stat

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii !

33.10.30

33.10.31

1 0.00

0.00.

_____864.33

0.00

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32      j.

0.00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati         __________

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)_____\

Mte venituri din taxe administrative, eliberări permise___\

33.10.50    ' |

34.10

34.10.50

__0.00

0.00

__0.00_

_____ 88.16 o.ob

__(100

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)35.10 0.00   0.00

;Alte amenzi, penalitati si confiscări 35.10.50 I 0.00 0.00

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)               36.10 0.00         0.00

£--------------------------.---------£

^DENUMIREA INDICATORILOR

[ Cod in^fcator

PREVEDERI i-REALIZARt-

Trim 1

Trim 1

Venituri din producerea riscurilor asigurate

136.10.04

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod

36 10.32

__16.10.32.02+36.10.32.03)

0 OC

0.00

iSume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți,

36.10.32.02

0 00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți,

,36.10.32.03

0 00

0.00

(Alte venituri

36.10.50

0.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37 in ni+37 in 034.37 in sni

37.10

0.00

68.09

Donații și sponsorizări

37.10.01

0.00

68.09

:Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea

secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

'37.10.03

0.00

0.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

0.00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)

140.10

0.001

0.00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod

40.10.15.01+40.10.15.02)

40.10.15

0.00

0.00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0.00

0.00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0.00

0.00

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată4')

40.10.16

0.00

0.00

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06)

41.10

0.00

0.00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

de casa

41.10.06

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

0.00

8,613.09

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

42.10+43.10)

00.18

0.00

8,613.09

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0.00'

0.00

'Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate

1

! integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA

1

'implementate de APIA

42.10 43

0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) |

43.10

0.00

8,613.09

(Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

0.00

2,096.73

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor

curente din domeniul sănătății

43.10.10

0.00 i

31.67

! Subvenții din bugetul FNU de asigurări de sanatate ăentru

'acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

0.00

6,484.69

ANEXA NR. 6 LA HCL Nr.

EXECUȚIA BUGETULUI DE CHELTUIELI AL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE, PE ANUL 2019

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim 1

Trim 1

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

49.10

0.00

i 15,037.55

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICAȘI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

0.00

1

1

738.54

Ordine publica si siguranța naționala ( cod

61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

1

0.00

738.54

TITLUL

1 CHELTUIELI DE PERSONAL

'10

.             0.00

723.62

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0.00

14.92

Din total capitol:

__—

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

0.00

738.54

I Politie locala

61.10.03.04

0.00

738.54

.....

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.10.05

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței național|61.10.50

0.00

0.00

Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

0.00

14,299.01

Invatamant (cod

65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0.00

337.24

TITLUL 1

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0.00

150.89

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0.00

186.79

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00,

0.00

1

-0.44

Din total capitol:

1

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.0265.10.03

0.00

195.09

învățământ preșcolar

65.10.03.01

0.00

115.30

învățământ primar

65.10.03.02

0.00;

79.79

fnvatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0.00

132.42

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

0.001

14.85

învățământ secundar superior

65.10.04.02 :

0.00!

117.57

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50    !

0.00

9.73

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0.00

12,528.01

TITLUL 1

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0.00 i

10,679.18

TITLUL II

BUNURI SI SERVICII

20

0.00

1,853.51

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.67

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN gg ANUL CURENT(85.01)

... 0.00,

-5.35

Din total capitol:_______________

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06,0.00 x 12,528.01

i Spitale generale  66.10.06.01 '0.00,12,528.01

'Unitati medico-sociale_____ ___ 66.10.06.03 i           0.00:

Servicii de sanatate publica 66.10.08 Q.Qoj 0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)        66.10.50 0.00'

__Alte instituții si acțiuni sanitare      66.10.50.50  0.00'

fc

DENUMIREA INDICATORILOR

r -indicator

PREl^DERI

REALIZARL

Trim 1

Trim I

Cultura

, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0.00

1,433.76

TITLUL

1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0.00

598.73

TITLUL

II BUNURI SI SERVICII

20

0.00

835.03

Din total capitol:                                                        

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod

67.10.03

0.00

742.27

Muzee

67.10.03.03

0.00

535.65

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

1             0.00

0.00

Scoli populare de arta si meserii

;67.1O.O3.O5

0.00

0.00

Case de cultura

167.10.03.06

0.00

206.62

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0.00

691.49

Sport

'67.10.05.01

0.00

691.49

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0.00(

0.00

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0.00

0.00

EXCEDENT 98.10.96

98.10

0.00

0.00

1

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0.00

0.00

DEFICIT

11 99.10.96

99.10

0.00

0.00

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

o.oo:

_________0.00

BUGETUL DE VENITURI AL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

1 Cod indicator

PREVEDERI 1

l REALIZĂRI

1 Trim 1

Trim 1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+

00.01 SD

0.00

0.00

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

0.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

0.00

0.00

|Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIE! PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate

□artial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate

42.10.39

0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)

43.10

0.00

0.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0.00

0.00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de

43.10.19

0.001

___________0.00

ANEXA NR. 8 LA HCL Nr.

BUGETUL DE CHELTUIELI AL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

I PREVEDERI

REALIZĂRI

, Trim 1

Trim 1

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

49.10

0.00

72.26

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0.00

72.26

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1Z1

0.00

72.26

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0.00

72.26

| Spitale generale

66.10.06.01

0.00

72.26

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0.00

0.00

1 Servicii de sanatate publica

66.10.08

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0.00

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0.00

0.00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.001

0.00

Din total capitol:

_____________________________________________________________________________i

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09

67.10.03

o.oo1

0.00

| Muzee

67.10.03.03

o.oo|

0.00

1 Case de cultura

67.10.03.06

0.00

0.00

Partea VIl-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0.00!

0.00

EXCEDENT (98.10.97)

98.10

0.00

0.00

DEFICIT1’ ( 99.10.97)

99.10

o.ooj

_________0.00